Page 1

Corporate Design Guideline


Basic Element


THE BASIC LOGOTYPE

Corporate Logo Type


LOGO’S STRUCTURE Logo Sealink Golf Resort ñöôïc theå hieän moät caùch chính xaùc chi tieát vaø thoáng nhaát. Nhöõng ñöôøng chæ daãn khoaûng caùch vaø kích thöôùc cuûa töøng thaønh toá trong logo Sealink Golf Resort phaûi ñöôïc baûo ñaûm khi söûû duïng nhaèm muïc ñích cho logo luoân deã daøng nhaän thaáy vaø roõ raøng.

11 10 9 8 7

5A

6 5 4 3 2

21A

1

A

Corporate Logo Type

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


MINIMUM SPACE Taàm Quan Troïng Cuûa Khoaûng Caùch Trình Baøy Toái Thieåu: Theå hieän logo vôùi moät khoaûng caùch ñuùng ñaén so vôùi caùc yeáu toá chung quanh laø raát quan troïng trong vieäc taïo aán töôïng maïnh meõ cho thöông hieäu Sealink Golf Resort. Khi theå hieän logo, caàn ñaûm baûo tính noåi baät cuûa logo baèng khoaûng troáng thích hôïp chung quanh nhôø vaäy logo seõ khoâng bò aûnh höôûng baát lôïi bôûi caùc yeáu toá khaùc (nhöõng kyù töï, hình aûnh, chi tieát ñoà hoïa,v.v…). Khi theå hieän logo, caàn thieát phaûi taïo moät khoaûng caùch khoâng gian chung quanh ñeå duy trì tính noåi baät cuûa logo. Vui loøng tham khaûo nhöõng nguyeân taéc veà khoaûng caùch trình baøy toái thieåu beân döôùi ñaây: - Haõy duy trì moät khoaûng khoâng gian toái thieåu baèng X chung quanh logo, trong ñoù X laø chieàu cao logotype (doøng chöõ SEALINKS)

x height clear zone

x x

x x

Corporate Logo Type


MINIMUM SIZE Neáu kích thöôùc quaù nhoû, ngöôøi xem coù theå khoù nhaän thaáy hoaëc khoù in aán chính xaùc. Ñeå ñeà phoøng tröôøng hôïp naøy, moät Logo coù kích thöôùc ngang 20mm ñöôïc xem laø kích thöôùc chuaån toái thieåu.

2cm

Corporate Logo Type


LOGO’S COLOR Maøu cuûa logo ñoùng moät vai troø ñaày yù nghóa trong vieäc nhaän bieát thöông hieäu vaø taêng cöôøng söï nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi thöông hieäu. Chính vì vaäy, maøu cuõng quan troïng khoâng keùm hình daùng cuûa logo. Maøu bieåu töôïng cuûa coâng ty, ñaõ ñöôïc xaùc ñònh chuaån möïc, vaø luùc naøo cuõng phaûi ñöôïc tuaân thuû nghieâm ngaët trong taùi saûn xuaát ñeå duy trì tính nhaát quaùn cuûa thöông hieäu. Khi khoâng theå trình baøy maøu qui ñònh töø moät maøu rieâng leû, caùc baïn coù theå duøng caùc giaù trò thay theá baèng caùch pha maøu in theo thoâng soá nhö ñaõ ñính keøm. Vieäc taùi saûn xuaát maøu coù theå coù sai bieät tuøy thuoäc caùc ñieàu kieän in. Thoâng soá maøu nguyeân baûn phaûi ñöôïc söû duïng chính xaùc, ñaûm baûo khoâng coù baát kyø söï thay ñoåi naøo trong quaù trình saûn xuaát logo.

Corporate Logo Type

Brand Sealink Dark Green

Brand Sealink Grey

Process Color 100% Cyan; 0% Magenta; 70% Yellow; 70% Black

Process Color 0% Cyan; 0% Magenta; 0% Yellow; 60% Black

RGB Value R: 0; G: 75; B: 53

RGB Value R: 128; G: 130; B: 133


MONOCHROME VERSION Luùc naøo caùc baïn cuõng phaûi coá gaéng theå hieän logo baèng ñuùng maøu qui ñònh, maøu bieåu töôïng cuûa taäp ñoaøn, treân moät neàn traéng. Trong nhöõng tröôøng hôïp khoù theå hieän ñuùng maøu, thì maøu ñen vaø maøu traéng laø hai maøu chuaån khaùc coù theå duøng thay theá ñeå theå hieän logo. Caàn ñaûm baûo raèng baïn duøng moät maøu neàn thích hôïp nhaát cho töøng tröôøng hôïp

Corporate Logo Type


SPECIAL CASES Trong tröôøng hôïp Coâng ngheä in khoâng ñaït ñöôïc ñoä roõ neùt cho Logo, coù theå aùp duïng phöông phaùp eùp nhuõ vaøng hoaëc eùp nhuõ baïc maø vaãn baûo ñaûm tính trang troïng vaø noåi baät.

Corporate Logo Type


IN SEALINK’S COLOR BACKGROUND

Corporate Logo Type


COLOR USAGE Trong caùc tröôøng hôïp – do bôûi nhöõng giôùi haïn in aán, truyeàn thoâng hay vaät lieäu – khoâng theå trình baøy logo treân moät neàn traéng, haõy vui loøng tham khaûo bieåu ñoà beân döôùi ñaây. Muïc ñích cuûa bieåu ñoà naøy laø nhaèm ñaûm baûo möùc ñoä töông phaûn thích hôïp giöõa logo vaø phaàn neàn cuûa noù, nhôø vaäy logo seõ noåi baät vaø deã daøng ñöôïc nhaän bieát. Khi phoâng neàn coù maøu xaùm, neân choïn maøu cuûa logo sao cho vaãn duy trì ñöôïc möùc ñoä töông phaûn ñaày ñuû giöõa maøu cuûa logo vaø phaàn neàn beân döôùi. Vieäc theå hieän logo baèng maøu qui ñònh seõ bò giôùi haïn trong nhöõng tröôøng hôïp phoâng neàn coù maøu ñen töø 40% ñeán 90%. Vui loøng tham khaûo bieåu ñoà beân khi choïn maøu cho logo

Corporate Logo Type


INCORRECT LOGO USE Muïc ñích cuûa nhöõng höôùng daãn naøy nhaèm ñaûm baûo taát caû moïi hình thöùc taùi saûn xuaát logo Sealinks ñeàu phaûi ñuùng vôùi nguyeân baûn. Khoâng coù baát kyø ngoaïi leä naøo ñöôïc chaáp nhaän trong moïi tình huoáng. Vui loøng tham khaûo nhöõng ví duï beân döôùi veà moät soá caùch söû duïng sai leäch vaø haõy luoân chuù yù ñeán vieäc theå hieän logo.

Corporate Logo Type


INCORRECT LOGO USE Vieäc theå hieän logo treân moät hình aûnh naøo ñoù laø khoâng ñöôïc pheùp, bôûi ñieàu naøy coù theå laøm giaûm söï roõ neùt cuûa logo. Tuy nhieân, trong moät soá tröôøng hôïp, nhaát ñònh logo coù theå ñöôïc theå hieän treân neàn moät böùc aûnh, nhöng vôùi ñieàu kieän phaûi ñöôïc tính toaùn sao cho böùc aûnh khoâng gaây aûnh höôûng baát lôïi ñeán söï roõ neùt cuûa logo.

Corporate Logo Type


GRAPHIC

Hotel Collaterals - General principles


GRAPHIC PROCESSING

+

Hotel Collaterals - General principles

=


CORPORATE FONT (HARD COPY)

Gillsans

Corporate Logo Type

Heading

Vni-Gillsans Light 31/32pt Sentence case

Body heading Level 1

Vni-Gillsans Bold 13/15pt Title Case

Body heading Level 2

Vni-Gillsans Regular 9/12pt Sentence case

Body text

Vni-Gillsans Light 9/12pt Sentence case

Body Emphasis Level 1

Vni-Gillsans Light Italic 9/12pt Text Case

Body Emphasis Level 2

Vni-Gillsans Regular 9/12pt Text Case

Body Emphasis Level 3

Vni-Gillsans Bold Italic 9/12pt Text Case


CORPORATE FONT HARD COPY + SOFT COPY

Leftist

Heading

Leftist Monoserif Normal 31/30pt Sentence case

BODY HEADING LEVEL 1

Leftist Monoserif Normal 13/15pt All caps

Body text

Leftist Monoserif Normal 9/11pt Sentence case

Arial

Heading Corporate Logo Type

Arial Regular 31/31pt Sentence case

BODY HEADING LEVEL 1

Arial Regular 13/15pt All caps

Body heading level 2

Arial Bold 13/15pt Sentence case


Leftist

Heading

Leftist Monoserif Normal 31/30pt Sentence case

BODY HEADING LEVEL 1

Leftist Monoserif Normal 13/15pt All caps

Body text

Leftist Monoserif Normal 9/11pt Sentence case

CORPORATE FONT (SOFT COPY)

Arial

Heading

Corporate Logo Type

Arial Regular 31/31pt Sentence case

BODY HEADING LEVEL 1

Arial Regular 13/15pt All caps

Body heading level 2

Arial Bold 13/15pt Sentence case

Body text

Arial Regular 9/11pt Sentence case

Body Emphasis Level 1

Arial Italic 9/11pt Text case

Body Emphasis Level 2

Arial Bold Italic 9/11pt Text case


Standard Stationary


BUSINESS CARD

Opening in September 2008

Nguyen Dinh Toan Chief Executive Officer 0903 305 999

Sealinks Golf Resort

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 Fax: (84-62) 719 777 Email: resort@sealinksgolfresort.com.vn

Sales & Marketing Office www.sealinksgolfresort.com.vn Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam

Standard Stationery

3rd Floor, Sheraton Saigon - Hotel & Towers 88 Dong Khoi Street, District 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-8) 827 6336 – Fax: (84-8) 827 6345 Email: sales@sealinksgolfresort.com.vn


LETTERHEAD

SeaLinks Golf Resort Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 - Fax: (84-62) 719 777 E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn

Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam

Opening in September 2008

Standard Stationery

Sales & Marketing Office 3rd Floor, Sheraton Saigon - Hotel & Towers 88 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84-8) 827 6336 - Fax: (84-8) 827 6345 Email: sales@sealinksgolfresort.com.vn www.sealinksgolfresort.com.vn


ENVELOPE (SMALL)

Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam, Opening in September 2008

Sealinks Golf Resort Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 Fax: (84-62) 719 777 Email: resort@sealinksgolfresort.com.vn Sales & Marketing Office 3rd Floor, Sheraton Saigon - Hotel & Towers 88 Dong Khoi Street, District 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-8) 827 6336 – Fax: (84-8) 827 6345 Email: sales@sealinksgolfresort.com.vn www.sealinksgolfresort.com.vn

Standard Stationery


Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam. Opening in November 2008

Standard Stationery www.sealinksgolfresort.com.vn

Sales & Marketing Office 3rd Floor, Sheraton Saigon - Hotel & Towers - 88 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84-8) 827 6336 - Fax: (84-8) 827 6345 - Email: sales@sealinksgolfresort.com.vn

SeaLinks Golf Resort Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam - Tel: (84-62) 719 999 * Fax: (84-62) 719 777 - E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn

ENVELOPE (LARGE)


SeaLinks Golf Resort Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 - Fax: (84-62) 719 777 E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn www.sealinksgolfresort.com.vn

Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam

Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam

Opening in September 2008

Sales & Marketing Office 3rd Floor, Sheraton Saigon - Hotel & Towers 88 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84-8) 827 6336 - Fax: (84-8) 827 6345 Email: sales@sealinksgolfresort.com.vn www.sealinksgolfresort.com.vn

Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam, Opening in September 2008

Five-Star Golf Resort in Phan Thiet, Vietnam. Opening in November 2008

Standard Stationery

www.sealinksgolfresort.com.vn

Chief Executive Officer 0903 305 999

Sales & Marketing Office 3rd Floor, Sheraton Saigon - Hotel & Towers - 88 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84-8) 827 6336 - Fax: (84-8) 827 6345 - Email: sales@sealinksgolfresort.com.vn

SeaLinks Golf Resort Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam - Tel: (84-62) 719 999 * Fax: (84-62) 719 777 - E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn

Nguyen Dinh Toan


WEDDING FLYER


MEETING FLYER


Signage


INSTALLATION

Outdoor signage components


POSITION

X

3X

Outdoor signage components


20

POSITION

400

H

250

3H max

Outdoor signage components


DIRECTIONAL SIGNAGE

300m Interior signage

Reception


DIRECTIONAL SIGNAGE

Interior signage


DEPARTMENT PLAQUE

PHOØNG NHAÂN SÖÏ Personnel

PHOØNG HAØNH CHAÙNH Personnel

Interior signage


CURRENCY EXCHANGE RATE BOARD

Interior signage


FUNCTION ROOM PLAQUE

Interior signage


FUNTION ROOM BOARD

FUNCTION ROOM

Daily Briefing 09:00 Prudential Meeting 14:00

Interior signage


ELEVATOR SIGN

Elevator Interior signage


Internal Communication


COLORS

Hotel Collaterals - General principles

Brand Sealink Dark Green

Brand Sealink Grey

Process Color 100% Cyan; 0% Magenta; 70% Yellow; 70% Black

Process Color 0% Cyan; 0% Magenta; 0% Yellow; 60% Black

RGB Value R: 0; G: 75; B: 53

RGB Value R: 128; G: 130; B: 133


DOORMAN UMBRELLA

Hotel Collaterals - Public Areas - Doorman


PARKING - LUGGAGE DEPOSIT TICKET

N 000001 o

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Room Number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Room Number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................

Bagage Recovery Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bagage Recovery Date:

N 000001 o

Sandiam zzriuscil dolore minit irilit lamet lutpat ad euipisi. Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue delessim augait do odolobore facil dolut nostrud duisim aliquam quamet nons nostrud molorper sequisim nit inibh ero dolessequisl init nulpute minit lobor sequi blandip et, consequamet ut atin ulluptat accummolore tem velit lore magnim el enim dio odoluptat velisit nis ea con vulput aut praesed modolorem volobore veliquam nim aliquis aliquat, sequatin henibh eum at. Os eu facipis amet ip ex ercipisi.

Hotel Collaterals - Public Areas - Doorman

N 000001 o


LUGGAGE TAG

TEÂN/ NAME:

ÑÒA CHÆ/ ADDRESS:

ÑIEÄN THOAÏI/ TEL: EMAIL:

Hotel Collaterals - Public Areas - Doorman


MAGNETIC KEY

• • • • • • • • • •

Hotel Collaterals - Public Areas - Check-in

It is a long established fact that a reader will be distracted By the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less Normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', Making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will Uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes By accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).


MAGNETIC KEY HOLDER

Hotel Collaterals - Public Areas - Check-in


GUEST IDENTITY CARD

MR., MRS: ROOM No: ROOM TEL No: Sealinks Golf Resort & Spa Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 - Fax: (84-62) 741 281 resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Hotel Collaterals - Public Areas - Check-in

CHECK OUT DATE: RATE:


FAST CHECK OUT FORM

NAME: o

ROOM N : CHECK OUT DATE: CHECK OUT TIME: ADDRESS: To od esto enismolore corem dolorem vel ulla aliquat lore etue consenim dolut praesto euis el el el dunt adipis dolobor tissequipsum nim vel ullut praessi tions augiam vel iure dit wis nos eugiam iure tat, sumsan hent alit nim vullam, conum iuscipit, consed tem quisi.

SIGNATURE:

FAST CHECK-OUT

Hotel Collaterals - Public Areas - Check-in


INVOICE

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

GUEST RELATIONS Tel: (84-62) 741 289

INVOICE

Hotel Collaterals - Public Areas - Check-in


MESSAGE FORM

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

GUEST RELATIONS Tel: (84-62) 741 289

GUEST RELATIONS Tel: (84-62) 741 289

HOTEL CONFIRMATION

MESSAGE

To: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Room No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . From: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Will call again Requests your call ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

Received by: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Time: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Hotel Collaterals - Public Areas - Concierge


AIRLINE CONFIRMATION FORM

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com GUEST RELATIONS Tel: (84-62) 741 289

AIRLINE CONFIRMATION

Hotel Collaterals - Public Areas - Concierge


HOTEL CONFIRMATION FORM

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

GUEST RELATIONS Tel: (84-62) 741 289

GUEST RELATIONS Tel: (84-62) 741 289

HOTEL CONFIRMATION

MESSAGE

To: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Room No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . From: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Will call again Requests your call ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

Received by: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Time: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 Email: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Hotel Collaterals - Public Areas - Concierge


PUBLIC TELEPHONE PAPER PAD

Hotel Collaterals - Public Areas - Lobby


GIFT WRAPPING PAPER & RIBBON

Hotel Collaterals - Public Areas - Lobby


STICKER

Hotel Collaterals - Public Areas - Lobby


MATCHBOX

Hotel Collaterals - Room - Bed


Hotel Collaterals - Room - Bed ...with compliment Sealinks Golf Resort & Spa Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 - Fax: (84-62) 741 281 resort@sealinksvietnam.com - www.sealinksvietnam.com

WITH COMPLIMENT CARD


Hotel Collaterals - Room - Bed with Compliment Sealinks Golf Resort & Spa Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 - Fax: (84-62) 741 281 resort@sealinksvietnam.com - www.sealinksvietnam.com

WELCOME CARD


“DONT DISTURB” CARD

PRIVACY REQUESTED

Hotel Collaterals - Room - Bed


“PLEASE SERVICE MY ROOM” CARD

Hang up the main door for your suggest

PLEASE MAKE UP MY ROOM

Hotel Collaterals - Room - Bed

PRIVACY REQUESTED


TELEPHONE DIRECTORY

0 Operator

5 Housekeeping

2 Room Service

6 Laundry

3 Concierge

8 Room to Room

4 Front Desk

9 Local/STD/IDD Call 9120 : HCD Call

4

Hotel Collaterals - Room - Bed


NO SMOKING SIGN

4

Hotel Collaterals - Room - Bed


GUEST COMMENT CARD

COMMENTS CARD GUEST: ROOM NO.: SERVICE PROVIDER: SERVICE PRERFORMED: DATE:

Excellent

Good

Average

Professionalism: Attitude: Attentiveness: Efficiency: Environment: Overal Experience: And Furthermore:

Hotel Collaterals - Room - Bed

Actions Step(S)

Never Return

Return soon

low/no tip

Big Tip

Inform manager

Poor


TRAVEL SLIPPERS

Hotel Collaterals - Room - Wardrope


GUEST UMBRELLA

Hotel Collaterals - Room - Wardrope


COAT HANGER

Hotel Collaterals - Room - Wardrope


DOCUMENT FOLDER

DOCUMENT BAG NUMBER NAME DEPARMENT POST DATE OF FILING SECRECT RANK

Hotel Collaterals - Room - Desk

Sealinks Golf Resort & Spa Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 Fax: (84-62) 741 281 resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com


POSTCARD

Sealinks Golf Resort & Spa Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 - Fax: (84-62) 741 281 resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Hotel Collaterals - Room - Desk


FAX FORM

Fax To:

From:

Department :

Organization :

Organization :

Return Phone :

Fax Number:

No. Of Pages Including Cover :

MESSAGE:

Sealinks, Golf Resort & Spa Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 * Fax: (84-62) 741 281 E-mail: resort@sealinksvietnam.com www.sealinksvietnam.com

Hotel Collaterals - Room - Desk


BALLPOINT PEN

Hotel Collaterals - Room - Desk


MINI BAR LIST

Minibar List

Hotel Collaterals - Room - Room service

Praesto Eraessect

Praesto Eraessect

eblandre rcipit velent praesed te dio od tat,quamconulla faccum vel etum quam dionsequat nibh eafaccums andreet dignim at nullamc ortionsed $ 0.00

eblandre rcipit velent praesed te dio od tat,quamconulla faccum vel etum quam dionsequat nibh eafaccums andreet dignim at nullamc ortionsed $ 0.00

Vullaorpero Delit

Vullaorpero Delit

facipisl dolorperate consequation eugiat, conullutevolessit ing eugait nulla facidui bla faciduis adiat ip esed dolore tet lamet in et lan hendre consed $ 0.00

facipisl dolorperate consequation eugiat, conullutevolessit ing eugait nulla facidui bla faciduis adiat ip esed dolore tet lamet in et lan hendre consed $ 0.00

Minciduip et Veros Adgnia Facilis

Minciduip et Veros Adgnia Facilis

to eriure venisl eugait volobore tat num alit lut autdigna feu feuis aute coreet praesequam velenim illutnulla aliquam nummodio $ 0.00

to eriure venisl eugait volobore tat num alit lut autdigna feu feuis aute coreet praesequam velenim illutnulla aliquam nummodio $ 0.00

Cortinibh eu Feumnostrud

Cortinibh eu Feumnostrud

do od min vulla feum quam dignim zzrit autniamcommy nit alis nim veliquipit ad min velit lam $ 0.00

do od min vulla feum quam dignim zzrit autniamcommy nit alis nim veliquipit ad min velit lam $ 0.00

Sequat Lutdo

Sequat Lutdo

commod enis essecte consed tem luptat. lissent iusto odit, sum do diametuero conse estio et, veliquam,quam, consed delessed $ 0.00

commod enis essecte consed tem luptat. lissent iusto odit, sum do diametuero conse estio et, veliquam,quam, consed delessed $ 0.00


MINI BAR VOUCHER

No Date:

To Be To

IMPORTANT Meal:

Buffet Lunch/Dinner

Name: Mr/Mrs/Ms Room No.: Date: Attached Registration Card

Value: $

Code:

Issued By: Guest Signature: Please present this coupon to the waiter before ordering your meal at the Garden Brasserie.

Not valid for room service.

Hotel Collaterals - Room - Room service

MINI BAR VOUCHER

Venue: Garden Brasserie

Ô Good only for meal as specified. Ô No liquor is included in this coupon. Ô Any amount in excess of your entitlement will be charged to your personal account. Ô This coupon is non-refundable, non-transferable and non-cumulative. Ô This coupon cannot be used after check-out.


ROOM SERVICE MENU

Concierge

Telephone

- Transportation, Information. 24H - Dial: 3

External Calls - to obtain an outside line : 9 - international calls : 9 + 00 + country code + telephone number

Laundry

Internal Calls - 2nd to 9th floor : 8 + room number - 10th floor : 8 + First 2 digits and last digit Ex : call to room 1001 - dial 8101

- Daily 7.00 - 21.00. Dial: 6 - Use the laundry bag and the order form in the closet

Restaurant

Wake up service - Press : 0 and inform the operator at what time you would like to receive your wake up call.

Television

Garden Brasserie - Breakfast : 6.00 - 10.00 - Lunch : 11.30 - 14.30 - Dinner : 18.00 - 22.00 - Dial : 2

Leisure in the Hotel - Fitness Centre, steambath, sauna, massage - Outdoor swimming pool - Dial : 131

Services Business Centre - Secretarial, internet, fax & Email Service - Daily 7.00 - 22.00. Dial 8020 Room Service - 24H Room Service - Dial : 2 Lotus Bar - Snacks, Cocktails and entertainment 8.00 - 24.00 - Dial : 161

- Select your channel using the remote control 1 In-house Channel

2 CNN

3 NHK

4 YTN

5 TV5

7 Star World

8 Star Sport

9 Star Movie

10 MTV

11 Arirang

12 TVRI

6 BBC 13 CETV

14 OPT1

15 HTV 9

16 VTV 3

17 VTV 1

18 In-House Movie

19 MSTV

Check-in: 14.00 / Check-out: 12.00 midday Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Viet Nam Tel: (84-62) 741 289 - Fax: (84-62) 741 281 - Email: resort@sealinksvietnam.com

Hotel Collaterals - Room - Room service


BREAKFAST DOOR KNOB

Hotel Collaterals - Room - Room service


TEA COFFEE FACILITIES CARD

Dear Guest, For your convenience, the coffee/ tea-making facilities are provided free-of-charge. The set consists of: • An automatic electric jug • Two sets of cup, saucer and teaspoon • Two sachets of instant coffee • Four sachets of tea bag • Two sachets of sugar • Two sachets of creamer The above beverage will be replenished once a day by our room maid. Instructions to use: • To fill the electric jug with water before connecting to power. • Do not fill higher than the lower neck of jug. • Plug into power outlet and switch on. • Press grey button at bottom of handle and the jug will boil in five minutes. • The switch will automatically cut off after boiling. • To re-boil, press grey button again. • To remove jug, switch off power outlet before disconnect the cord.

Thank You

Hotel Collaterals - Room - Room service


COASTERS

Hotel Collaterals - Room - Room service


STIRRER

Hotel Collaterals - Room - Room service


PAPER NAPKIN

Hotel Collaterals - Room - Room service


Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant

. . . . . .

.

.

US$5.50++

House wine House wine White wine/ Red wine Draught Beer Carlsberg

Additional Beverage Additional Beverage US$2.60++/glass US$2.60++/glass

US$3.40++/glass US$3.40++/glass

Shang Hai Style Fried Noodle Saigon Fried Crispy Noodle Sichuan Fried Knife Shredded Noodle Indonesian Mee Goreng Malaysian Fried Mee Siam Kering Singaporean Fried Beehoon

A Choice of:

Breakfast Menu

BREAKFAST MENU


RESTAURANT MENU

SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea con vulput aut pra eliqu

LASUGANA ......................... US 30$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

FACI BLAN ......................... US 100$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

SZZRIUSCIL ......................... US 250$ Qui eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

SZZRIUSCIL ......................... US 20$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

let’s enjoy...

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant


WINE & DRINK LIST

SAUVIGNON ‘01 Lamet lutpat euipisi. PRICE: US 200$

WHITE

Sandiam zzriuscil dolore minit irilit lamet lutpat ad iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue delessim augait do odolobore facil dolut nostn henibh eum at.

BY THE GLASS

enjoy...

Lamet lutpat euipisi. PRICE: US 150$

Lamet lutpat euipisi. PRICE: US 350$

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant

PLUM

Sandiam zzriuscil dolore minit irilit lamet lutpat ad iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue delessim augait do odolobore facil dolut nostn henibh eum at.

BY THE BOTTOM

HENNESSY

WHITE

Sandiam zzriuscil dolore minit irilit lamet lutpat ad iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue delessim augait do odolobore facil dolut nostn henibh eum at.

BY THE GLASS

COGNAG ‘90


Receipt & Holder

RECIEPT Guest Name: Table No.:

Dishes description

Date:

Price unit (vnd)

Qty.

Amount

TOTAL PRICES NET INCLUDING VAT

Guest's Signature

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant


Napkin

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant


Napkin Ring

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant


Bag for Bread

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant


Captain Order

CAPTAIN ORDER No.

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Restaurant

Order

Note


Bar Menu

MENU SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea con vulput aut pra eliqu

LASUGANA ......................... US 30$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

FACI BLAN ......................... US 100$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

SZZRIUSCIL ......................... US 250$ Qui eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

SZZRIUSCIL ......................... US 20$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu SZZRIUSCIL ......................... US 20$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

The First Five-Star Golf Resort in Vietnam

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Bar

SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu


Tissue Box

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Bar


Conference Paper Bag

NOTE

Sealinks Golf Resort

The First Five-Star Golf Resort in Vietnam

Opening early 2009

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Meeting Room

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 - Fax: (84-62) 719 777 Email: resort@sealinksgolfresort.com.vn Mobile: (84) 918 772 772 - 948 772 772

www.sealinksgolfresort.com.vn


Conference Cover

Hotel Collaterals - Food & Beverage - Meeting Room


Hotel Brochure

External Communication - Commercial Collaterals


Factsheet

External Communication - Commercial Collaterals


Rate Sheet

Meeting Facilities - The meeting room for up to 60 guests with business support and telecommunications facilities. Recreational Facilities - Out-door swimming pool next to the Jacuzzi - Private beach with the guide of the team-building activities - Tennis Court - Billiard & snooker Room Types

Single

Double/Twin

US$ 75.00

US$ 83.00

85.00

93.00

Bungalow Garden View

95.00

103.00

Bungalow Ocean View

105.00

113.00

Family Villa

125.00

133.00

Hoang Ngoc Suite

125.00

133.00

Superior Deluxe

Extra Bed

20.00

- Check-in time is 14:00 - Check-out time is 12:00 - All rates are quoted in U.S dollars and subject to 5% service charge & 10% VAT - Major credit cards are accepted - No charge for children under 12 sharing room with parent without extra bed. Benefits include - International Buffet Breakfast - Welcome Drink & Fruit Basket Guest Rooms - 87 rooms & bungalow and suites with balconies looking to garden, poolside or sea view - Tea/coffe making facilities - Individual air conditioning controls - In-room Electronic safes - 21 inches television sets with satellite multi-channels - Minibar - Bathroom featuring separate bathtub & shower in Suites

- Steambath, sauna, foot-massage jaccuzi and massage service - Beauty salon & karaoke Dining & Entertainment - Cafe -

serving breakfast, lunch & dinner set-menus, buffets or

a-la-carte menu options. At night it also features hot music with cocktails, wine, fresh beer at outdoor terrace. - Swimming Pool Bar - light snack, cocktails of the day and other beverages Guest Services - 24 hour Front Desk and Service Center - Concierge & Tour Desk - Internet center - Gift Shop - 24-hour in-room dining service - Babysitting service - Local Tours

Sealinks Golf Resort Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 - Fax: (84-62) 719 777 Email: resort@sealinksgolfresort.com.vn Mobile: (84) 918 772 772 - 948 772 772

The First Five-Star Golf Resort in Vietnam www.sealinksgolfresort.com.vn

External Communication - Commercial Collaterals


Print Ads

The First Five-Star Golf Resort in Viet Nam

OPENING EARLY IN 2009

SeaLinks Golf Resort

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam | Tel: (84-62) 719 999 - Fax: (84-62) 719 777 E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn | www.sealinksgolfresort.com.vn

External Communication - Commercial Collaterals


Billboard

The First Five-Star Golf Resort in Viet Nam

ALL OCEAN VIEW

SeaLinks Golf Resort

Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam | Tel: (84-62) 719 999 - Fax: (84-62) 719 777 E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn | www.sealinksgolfresort.com.vn

External Communication - Commercial Collaterals


Promotion Flyer

LOW price for HIGH Season

Benefits include - Check-in time is 14:00 - Check-out time is 12:00 - All rates are quoted in U.S dollars and subject to 5% service charge & 10% VAT - Major credit cards are accepted - No charge for children under 12 sharing room with parent without extra bed. Benefits include - International Buffet Breakfast - Welcome Drink & Fruit Basket Guest Rooms - 87 rooms & bungalow and suites with balconies looking to garden, poolside or sea view - Tea/coffe making facilities - Individual air conditioning controls - In-room Electronic safes - 21 inches television sets with satellite multi-channels - Minibar - Bathroom featuring separate bathtub & shower in Suites

SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea con vulput aut pra eliqu LASUGANA ......................... US 30$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu FACI BLAN ......................... US 100$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu SZZRIUSCIL ......................... US 250$ Qui eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu SZZRIUSCIL ......................... US 20$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu SZZRIUSCIL ......................... US 20$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu SZZRIUSCIL ......................... US 90$ Qui exer iliquat in et ea faci blan ex el utpat, cons eugiam nostrud dolorem dolupta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue ea ta tiscincing eugue commod ea faccum eugiatue con vulput aut pra eliqu

The First Five-Star Golf Resort in Vietnam

The First Five-Star Golf Resort in Vietnam www.sealinksgolfresort.com.vn

External Communication - Commercial Collaterals


The Uniform

Identity Elements


Identity Elements Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Vietnam Tel: (84-62) 719 999 | Fax: (84-62) 719 777 E-mail: resort@sealinksgolfresort.com.vn www.sealinksgolfresort.com.vn

SeaLinks Golf Resort

The First Five-Star Golf Resort in Viet Nam

OPENING EARLY IN 2009 Fascinating Journeys

The Resort oers a variety of international Restaurants which take a fresh, modern approach to dining and serve an exciting blend of Asian and Western culinary specialties, indoor and fresco.

Cocktails, drinks & snacks

Ocean Bar

Asian and Sea Foods

Asian Delight

Vietnamese Cuisine

Golden Lotus

International Cuisine

Sun Cafe

Cuisine

Name of restaurant

Capacity 70 seats 180 seats 180 seats 50-200 seats

Operation hours 6:30 am - 10 pm 6:30 am - 10 pm 6:30 am - 10 pm 6:30 am - 10 pm

Fully equipped with the latest technology, Sun Spa Resort s conference and meeting facilities are the perfect venue for meetings, seminars and incentive groups up to 350 people. Size (m)

Ceiling Height Total Area Theatre Cocktail Set menu Class-room U-shape (m) (m2)

3

7x4.5

VIP Room

3

7x4.5

Boardroom

22x12

Ocean Room

4

264

350

31.5

30

31.5

30

350

200

30

15

30

15

180 20 20

100 20 20

The CD Cover

Sealink  
Sealink  

Sealink Guideline

Advertisement