Page 1

HEÄ THOÁNG NHAÄN DIEÄN THÖÔNG HIEÄU COÂNG TY LYÙ BAÛO MINH

Version 1.0


THOÂNG ÑIEÄP TÖØ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

“Chuùng toâi xaây döïng heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu khoâng ñôn thuaàn ñeå thò tröôøng nhaän bieát hình aûnh veàâ Lyù Baûo Minh. Chuùng toâi mong muoán mang ñeán moät hình aûnh saéc neùt veà söï hieän ñaïi, naêng ñoäng vaø chuyeân nghieäp.” LYÙ MINH - Toång Giaùm Ñoác

Xuaát baûn 07.2011 | Tham khaûo www.lybaominh.com | Vui loøng lieân heä 08 3859 4139 Copyright 2011 Ly Bao Minh Hotel Supply Company. All rights reserved

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 2


“HOÏC HOÛI VAØ KHOÂNG NGÖØNG ÑOÅI MÔÙI ÑEÅ ÑOÙNG GOÙP CHO SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA KHAÙCH HAØNG CUØNG THÖÔNG HIEÄU LYÙ BAÛO MINH.” TAÀM NHÌN Trôû thaønh bieåu töôïng chuyeân nghieäp taïi Vieät Nam trong lónh vöïc cung caáp heä thoáng Giaët Saáy - UÛi, heä thoáng Beáp vaø heä thoáng Laøm Saïch coâng nghieäp.

SÖÙ MEÄNH Mang ñeán Quyù khaùch haøng giaûi phaùp toái öu nhaát, hoaøn myõ nhaát baèng tinh thaàn laøm vieäc chuyeân nghieäp, söï uy tín vaø traùch nhieäm cao.

TRIEÁT LYÙ KINH DOANH Chuùng toâi cung caáp caùc saûn phaåm mang tieâu chí: “Moät daáu tröø trong ñoàng voán cuûa khaùch haøng thaønh hai daáu coäng trong tieát kieäm.”

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 3


Giôùi thieäu

Caùc tieâu chuaån ñöôïc quy ñònh trong cuoán höôùng daãn naøy nhaèm muïc ñích hoã trôï cho chieán löôïc thöông hieäu cuûa Lyù Baûo Minh vôùi moät hình aûnh ñoàng nhaát vaø xuyeân suoát. Noäi dung cuûa cuoán Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu naøy seõ bao goàm hai phaàn chính: Phaàn A: Caùc quy chuaån veà thaønh toá ñoà hoïa. Phaàn B: ÖÙng duïng thöông hieäu.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 4


Xaây döïng thöông hieäu khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng maø laø moät chuoãi caùc hoaït ñoäng ñöôïc ñeà ra trong moät chieán löôïc.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 5


Phaàn A

Caùc quy chuaån veà thaønh toá ñoà hoïa cho thöông hieäu LYÙ BAÛO MINH Caáu truùc logo

07

Tyû leä töông quan - Khoaûng troáng toái thieåu

08

Kích thöôùc nhoû nhaát cho pheùp

09

Quy ñònh maøu ñaëc tröng - Maøu boå trôï

10

Logo phieân baûn traéng ñen

11

Logo treân neàn maøu

12

Söû duïng sai logo

13

Quy ñònh veà vieäc söû duïng hình aûnh

14

Slogan 15 Kieåu chöõ

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

16

Version 1.0 | 6


Caáu truùc logo

Logo cuûa Lyù Baûo Minh laø moät thieát keá mang tính hieän ñaïi vaø vöõng chaõi qua ñöôøng neùt döùt khoaùt vaø hình khoái roõ raøng. Caáu truùc logo goàm coù 3 phaàn: • Bieåu töôïng ñöôïc caùch ñieäu töø chöõ M. • Teân coâng ty • Thoâng tin veà loaïi hình kinh doanh Hình daùng thieát keá cuûa logo ñöôïc thoáng nhaát trong moïi tình huoáng söû duïng vaø phaûi tuaân theo nhöõng chæ daãn trong cuoán Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu naøy ñeå ñaûm baûo hình daùng nguyeân baûn cuûa logo khoâng bò thay ñoåi.

symbol

logotype

tagline

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 7


giôùi haïn khoâng gian

X

Khoâng gian cuûa logo laø ñieàu luoân yeâu caàu ñöôïc tuaân thuû ñeå ñaûm baûo hình aûnh thöông hieäu khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá khaùc. Khoaûng troáng cuûa vuøng an toaøn quanh logo luoân baèng chieàu cao cuûa chöõ H. Quy taéc naøy ñöôïc aùp duïng treân moïi maët phaúng maø logo xuaát hieän.. X

X

0.25 X X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

X

Version 1.0 | 8


quy ñònh kích thöôùc toái thieåu

Ñeå logo treân caùc aán phaåm ñöôïc deã daøng nhaän dieän baèng maét thöôøng vaø thuaän tieän trong vieäc saûn xuaát caùc vaät phaåm quaûng caùo, kích thöôùc toái thieåu cuûa logo ñöôïc qui ñònh nhö sau:

20mm

° Trong moïi tröôøng hôïp, chieàu ngang toái thieåu cuûa logo laø 20mm. Chieàu cao ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä töông öùng. ° Trong caùc öùng duïng treân maøn hình nhö web, chieàu ngang toái thieåu cuûa logo laø 40px. Chieàu cao ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä töông öùng.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 9


QUY ÑÒNH MAØU ÑAËC TRÖNG

Caùc tieâu chuaån maøu vaø thoâng soá maøu ñöôïc söû duïng chính xaùc, ñaûm baûo khoâng coù baát cöù thay ñoåi naøo cho taát caû caùc öùng uïng cuûa logo Lyù Baûo Minh. Maøu cuûa logo laø daûi maøu ñöôïc chuyeån leân töø maøu nhaït sang ñaäm hoaëc ngöôïc laïi vôùi goác maøu xuaát phaùt laø DS 73-1. Maøu saéc boå trôï ñöôïc quy ñònh ñeå hoã trôï cho phaàn trình baøy treân caùc aán phaåm hoaëc thieát keá truyeàn thoâng ñöôïc ñaëc saéc hôn, cuï theå:

Maøu cô baûn

Process Color 0% Cyan; 100% Magenta; 100% Yellow; 0% Black

Process Color 0% Cyan; 100% Magenta; 100% Yellow; 40% Black

Process Color 0% Cyan; 0% Magenta; 0% Yellow; 100% Black

RGB Value R: 237; G: 28; B: 36

RGB Value R: 158; G: 11; B: 15

RGB Value R: 0; G: 0; B: 0

Pantone DS 73-1

Pantone DS 76-1

Pantone DS 325-1

Daûi maøu

° Ñoái vôùi caùc aán phaåm quaûng caùo vaø thoâng tin: caùc maøu saéc boå trôï laø maøu keát hôïp töø 3 maøu: Vaøng C:0; M:0; Y:100;K:0, Ñoû C:0; M:100; Y:100;K:0, Xanh C:100; M:0; Y:0;K:0 ° Ñoái vôùi caùc vaên baûn vaên phoøng, ñoà thò vaø bieåu ñoà trong baùo caùo: maøu saéc boå trôï laø caùc maøu ñoû, ñen, xaùm trong baûng maøu cuûa maùy tính.

Daûi maøu daïng doïc

Daûi maøu daïng toûa

Maøu boå trôï

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 10


Logo phieân baûn traéng ñen grayscale Trong moät vaøi tröôøng hôïp öùng duïng logo ôû daïng traéng ñen hoaëc tieát kieäm chi phí trong vieäc in aán, logo Lyù Baûo Minh coù theå chuyeån veà 2 tröôøng hôïp sau: 1. Daûi maøu chuyeån töø xaùm nhaït sang xaùm ñaäm treân neàn ñen traéng nhö minh hoïa. 2. Logo ñöôïc chuyeån veà 1 maøu ñôn ñen hoaëc traéng nhö minh hoïa.

line art

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 11


LOGO TREÂN MAØU NEÀN

Logo Lyù Baûo Minh phaûi ñöôïc hieån thò moät caùch roõ raøng vaø ñaày ñuû chi tieát treân maøu neàn maø noù xuaât hieän.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Logo chæ xuaát hieän treân 4 maøu neàn sau: • Neàn traéng • Neàn xaùm 10% • Neàn xaùm 20% • Neàn ñen 100%

90%

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 12


Logo xuaát hieän treân neàn hình YES

NO

Trong tröôøng hôïp logo Lyù Baûo Minh xuaát hieän treân neàn hình, phaûi ñaûm baûo khoaûng khoâng gian ñaët logo theo ñuùng yeâu caàu veà khoaûng caùch an toaøn vaø khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá khaùc.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 13


Söû duïng sai logo

Ñeå ñaûm baûo tính ñoàng nhaát vaø xuyeân suoát cuûa hình aûnh thöông hieäu treân khía caïnh thaønh toá ñoà hoïa, caùc quy ñònh caàn ñöôïc nghieâm tuùc thöïc hieän. Döôùi ñaây laø moät vaøi tröôøng hôïp söû duïng sai logo caàn ñöôïc löu y: 1. Khoâng ñöôïc di chuyeån, xoùa hoaëc saép xeáp laïi caùc thaønh toá trong logo. 2. Khoâng ñöôïc xoay logo hay ñoåi höôùng logo trong baát kyø tình huoáng naøo. 3. Khoâng ñöôïc thay ñoåi tæ leä chieàu ngang vaø doïc ñaõ ñöôïc quy ñònh hoaëc boùp meùo hình daùng cuûa logo 4. Khoâng ñöôïc ñaët nhieàu logo leân 1 maët phaúng. 5. Khoâng ñöôïc theâm baát cöù thaønh toá ñoà hoïa hay noäi dung khaùc vaøo logo.   6. Khoâng ñöôïc ñaët logo leân neàn coù hoïa tieát. 7. Khoâng ñöôïc ñaët logo leân maøu neàn khoâng ñöôïc quy ñònh hoaëc neàn laø hình aûnh khieán logo khoâng ñöôïc roõ rang.   8. Khoâng ñöôïc thay ñoåi thieát keá cuûa logo döôùi baát kyø hình thöùc naøo nhö: ñoåi kieåu chöõ, ñoåi maøu saéc. 9. Khoâng ñöôïc duøng caùc hieäu öùng nhö taïo boùng laøm môø hay taïo khoái 3D.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 14


hoïa tieát hoã trôï Daûi maøu ñôn saéc

Hoïa tieát hoã trôï duøng cho thöông hieäu Lyù Baûo Minh ñöôïc laáy caûm höùng töø caùc soïc kim loaïi - chaát lieäu chính cuûa caùc saûn phaåm do Lyù Baûo Minh cung caáp. Hoïa tieát naøy ñöôïc pheùp söû duïng ôû 2 daïng:

• Daûi maøu ña saéc treân neàn traéng

• Daûi maøu ñôn saéc treân neàn traéng vaø neàn ñoû.

Daûi maøu ña saéc

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 15


Kieåu hình aûnh ñöôïc söû duïng

Caùc hình aûnh ñöôïc söû duïng caàn mang moät trong caùc yeáu toá öu tieân sau: • Taäp trung vaøo saûn phaåm. • Khoâng gian thoaùng ñaùng ñeå theå hieän toát nhaát söï hieän ñaïi vaø tieän duïng cuûa saûn phaåm.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 16


Kieåu chöõ

DIN Pro Kieåu chöõ DIN Pro ñöôïc söû duïng treân caùc thieát keá in aán treân giaáy, pano quaûng caùo. Arial Kieåu chöõ Arial ñöôïc söû duïng cho caùc hình thöùc giao tieáp vaø laøm vieäc haøng ngaøy nhö: • Thöïc hieän baùo caùo. • Email lieân laïc, thöïc hieän baøi thuyeát trình, website,...

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmno pqrstuvwxyz 0123456789 light regular medium bold balck

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 17


phaàn B

heä thoáng caùc tieâu chuaån aùp duïng Danh thieáp

18

Tuùi ñöïng hoà sô

28

Baûng Höôùng Daãn Phoøng Ban

37

Giaáy tieâu ñeà doïc

19

Phieáu Nhaäp Kho

29

Quaày Tieáp Taân

38

Maãu giaáy tieâu ñeà coù noäi dung

20

Phieáu Xuaát Kho

30

Maãu Quaûng Caùo Baùo Chieàu Doïc

39

Giaáy tieâu ñeà ngang

21

Phieáu Xuaát Kho Kieâm Vaän Chuyeån Noäi Boä

31

Maãu Quaûng Caùo Baùo Chieàu Ngang

40

Bao thö nhoû

22

Phieáu Yeâu Caàu Xuaát Kho Vaät Tö

32

Maãu Quaûng Caùo Baùo Chieàu Doïc - Thoâng Tin

41

Bao thö trung

23

Nhaõn Daùn Caùc Loaïi

33

Maãu Quaûng Caùo Baùo Chieàu Ngang - Thoâng Tin

42

Bao thö lôùn

24

Phieáu Baûo Haønh

34

Maãu PowerPoint

43

Bìa ñöïng hoà sô

25

Nhaõn Daùn Saûn Phaåm

35

Chöõ Kí Ñieän Töû

44

Giaáy fax

26

Baûng Hieäu

36

Hoà Sô Chaøo Thaàu

45

Hoùa ñôn VAT

27

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 18


Danh thieáp 1. Logo: 35mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin caù nhaân: - Teân caù nhaân: vieát hoa, côõ chöõ 8.5pt, khoaûng caùch doøng 8.5pt. - Chöùc danh vaø thoâng tin lieân laïc caù nhaân: côõ chöõ 6.5pt, khoaûng caùch doøng 8.5pt. 3. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 6.5pt, khoaûng caùch doøng 8.5pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 6.5pt, khoaûng caùch doøng 8.5pt.

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

1

LY MINH

General Director M. (84) 918 299 629 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

2

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5 Ho Chi Minh City, Viet Nam T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 www.lybaominh.com

3

4. Thoâng tin chi nhaùnh hoaëc truï sôû vaø nhaø maùy - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 6.5pt, khoaûng caùch doøng 8.5pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 6.5pt, khoaûng caùch doøng 8.5pt. 5. Slogan: côõ chöõ 7.5pt.

4

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7 District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 7271 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

We supply - You’re satisfied

2X

5

2X DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7 District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 7271 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

Kích thöôùc : 90mm x 55mm Loaïi giaáy: Couche 300 gsm Thaønh phaåm: In 2 maøu x 2 maët, caùn môø 2 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5 Ho Chi Minh City, Viet Nam T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn www.lybaominh.com

2X

We supply - You’re satisfied

2X

Version 1.0 | 19


Giaáy tieâu ñeà daïng doïc

6X

6X

1. Logo: 35mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt.

4X

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5 Ho Chi Minh City, Vietnam T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn www.lybaominh.com

1

2

3. Slogan: côõ chöõ 9pt.

Kích thöôùc : 210 x 297 mm Loaïi giaáy: Ford 100 gsm Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët We supply - You’re satisfied

3

2X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 20


Maãu noäi dung ñöôïc theå hieän treân giaáy tieâu ñeà

6X

4X

6X LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5 Ho Chi Minh City, Vietnam T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn www.lybaominh.com

Caùc thoâng tin ñöôïc in treân giaáy tieâu ñeà yeâu caàu phaûi aùp duïng ñuùng caùc khoaûng caùch theo minh hoïa.

4X Day, Month, Year Addressee Name Company Name 1234 Anywhere Avenue, Suite #0000 City, Province Country

WELCOME TO LY BAO MINH HOTEL SUPPLY ! Dear Client’s Name, Add 1 line space Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. Add 1 line space Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Add 1 line space Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. One full line space separates paragraphs. Yours sincerely, Don Di Lam Chief Executive Officer Add 1 line space JS/ No

We supply - You’re satisfied

2X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 21


Giaáy tieâu ñeà daïng ngang

1

3

4X

1. Logo: 35mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt.

4X We supply - You’re satisfied

3. Slogan: côõ chöõ 9pt. 4. Graphic: 30% Black

3X

Kích thöôùc : 297 x 210 mm Loaïi giaáy: Ford 100 gsm Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam | T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 | E. lybaominh@hcm.fpt.vn

2

www.lybaominh.com

4

Version 1.0 | 22


Bao thö nhoû 4X

1. Logo: 35mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt.

4X

4X

1

3. Slogan: côõ chöõ 9pt. To:

4X

3X LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 | E. lybaominh@hcm.fpt.vn www.lybaominh.com

We supply - You’re satisfied

2

3

3X

Kích thöôùc : 220 x 120 mm, naép 35 mm Loaïi giaáy: Ford 100 gsm Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 23


Bao thö TRUNG 1. Logo: 40mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo

2X 4X

2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. 3. Slogan: côõ chöõ 9pt.

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 | E. lybaominh@hcm.fpt.vn www.lybaominh.com

2

4X

1

To:

We supply - You’re satisfied

3

4X

Kích thöôùc : 220 x 150 mm, naép 35 mm Giaáy: Ford 100 gsm Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 24


Bao thö LÔÙN 1. Logo: 65mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo

2X 4X

2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 11pt. 3. Slogan: côõ chöõ 9pt.

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 | E. lybaominh@hcm.fpt.vn www.lybaominh.com

2

4X

1

To:

We supply - You’re satisfied

3

4X

Kích thöôùc : 340 x 240 mm, naép 35 mm Giaáy: Ford 100 gsm Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 25


folder

2X

2X "Trôû thaønh bieåu töôïng chuyeân nghieäp taïi Vieät Nam trong lónh vöïc cung caáp heä thoáng giaët - saáy - uûi, HEÄ THON Á G beáp vaø HEÄ THON Á G laøm saïch coâng nghieäp." "Ly Bao Minh Hotel Supply beCOMES a symbol OF professional in supplying equipments for Industrial Laundry, Kitchen and Cleaning system in Viet Nam.”

1. Logo: 70mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 14pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 14pt.

LY BAO We supply - You’re satisfied MINH J.S.C . 407 An Duong Vuong Street Ward 14, Distr ict 5 Ho Chi Minh City, Vietnam T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm .fpt.vn www.lybaomin h.com

3

3. Slogan: côõ chöõ 14pt. 4X

1

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5 Ho Chi Minh City, Vietnam T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

2

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7, District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 7271 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com www.lybaominh.com We supply - You’r e satisfied

Kích thöôùc : 210 x 320 mm Giaáy: Ivory 350 gsm Gaùy: ñoä daøy 10 mm Thaønh phaåm: In 4 maøu x 2 maët HOTline

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

0983 299 628

Version 1.0 | 26


FAX Sheet

6X

6X

1. Logo: 35mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin: côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

4X 3

11.5 X 1

FAX SHEET 2.5 X

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 18pt, khoaûng caùch doøng 20pt. 2

To : Company : Address : Telephone : Fax : Date : Subject :

From : Depatment : Telephone : Facsimile : Total pages : Ref. :

9X

4X

Kích thöôùc : 210 x 297 mm, Giaáy: Ford 100 gsm Thaønh phaåm: In 1 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 27


HOÙA ÑÔN THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG

3X

3X

4X

1. Logo: 30mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: côõ chöõ 8pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

Ñôn vò baùn haøng: COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI LYÙ BAÛO MINH Maõ soá thueá: 0305 001 865 Ñòa chæ: 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM Soá taøi khoaûn: 27 691 429 taïi Ngaân haøng TM CP AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Chaâu Vaên Lieâm Ñieän thoaïi: (84-8) 3859 4139 | Fax: (84-8) 3859 4140

2

1

HOÙA ÑÔN GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG

3

Lieân 1: Löu Ngaøy

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt.

thaùng

Maãu soá: 01GTKT3/001 Kyù hieäu: LBM/11P Soá:

naêm 20

Hoï teân ngöôøi mua haøng: Teân ñôn vò:

4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

Maõ soá thueá: Ñòa chæ: Hình thöùc thanh toaùn:

4

STT

Soá taøi khoaûn:

TEÂN HAØNG HOÙA, DÒCH VUÏ

ÑÔN VÒ TÍNH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN GIAÙ

THAØNH TIEÀN

1

2

3

4

5=3x4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coäng tieàn haøng Thueá suaát GTGT:

%,

Tieàn thueá GTGT Toång coäng tieàn thanh toaùn

Soá tieàn vieát baèng chöõ:

Kích thöôùc : 210 x 297 mm Giaáy: Carbonless 3 lieân Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Ngöôøi mua haøng (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Ngöôøi baùn haøng (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân)

Thuû tröôûng ñôn vò (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân)

(Caàn kieåm tra, ñoái chieáu khi laäp, giao, nhaän hoùa ñôn) In taïi Coâng ty

Maõ soá thueá

3X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 28


Tuùi ñöïng hoà sô 1

4X

1. Logo: 65mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin: côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 28pt.

4X

Client : Category : Jobcode : Contact point

:

Account handle :

4X

Kích thöôùc : 340 x 240 mm, naép 35 mm Giaáy: Raft Thaønh phaåm: In 1 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

4X 2

Version 1.0 | 29


PHIEÁU NHAÄP KHO

3X

3X

4X

1. Logo: 30mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: côõ chöõ 8pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

2

COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI LYÙ BAÛO MINH Maõ soá thueá: 0305 001 865 Ñòa chæ: 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM Soá taøi khoaûn: 27 691 429 taïi Ngaân haøng TM CP AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Chaâu Vaên Lieâm Ñieän thoaïi: (84-8) 3859 4139 | Fax: (84-8) 3859 4140

1

PHIEÁU YEÂU CAÀU NHAÄP KHO VAÄT TÖ

3

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt.

Maãu soá: 01GTKT3/001 Kyù hieäu: LBM/11P Soá:

Lieân 1: Löu Ngaøy

4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

thaùng

naêm 20

Hoï teân ngöôøi ñeà nghò: Ñeà nghò Phoøng Keá toaùn cho NHAÄP vaät tö theo baûng chi tieát sau:

4

Kích thöôùc : 210 x 297 mm Giaáy: Carbonless 3 lieân Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

STT

TEÂN VAÄT TÖ

Ngöôøi ñeà nghò (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

QUI CAÙCH/MODEL

Tröôûng P.Kyõ thuaät (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

ÑÔN VÒ TÍNH

SOÁ LÖÔÏNG

GHI CHUÙ

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy

thaùng

Keá toaùn kho (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Ban Giaùm ñoác (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân)

naêm 20

Version 1.0 | 30


PHIEÁU XUAÁT KHO

3X

3X

4X

1. Logo: 30mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: côõ chöõ 8pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI LYÙ BAÛO MINH Maõ soá thueá: 0305 001 865 Ñòa chæ: 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM Soá taøi khoaûn: 27 691 429 taïi Ngaân haøng TM CP AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Chaâu Vaên Lieâm Ñieän thoaïi: (84-8) 3859 4139 | Fax: (84-8) 3859 4140

2

PHIEÁU XUAÁT KHO

3

Maãu soá:

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt. 4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

1

Ngaøy xuaát:

4

STT

/LBM-PYC

, Kho Lyù Baûo Minh seõ xuaát kho caùc maët haøng sau:

TEÂN THAØNH PHAÅM

QUI CAÙCH/MODEL

ÑÔN VÒ TÍNH

SOÁ LÖÔÏNG

GHI CHUÙ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ghi chuù

XAÙC NHAÄN VIEÄC GIAO NHAÄN HAØNG HOÙA

Ñaõ nhaän ñuû soá löôïng, chuûng loaïi haøng hoùa, vaät tö neâu treân

Taøi xeá

Thuû kho (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Ngöôøi giao Khaùch haøng Ñòa chæ giao Keá toaùn kho (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Ngöôøi nhaän Salesman Lyù do Chi phí vaän chuyeån:

Khaùch haøng

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy

Ngöôøi ñeà nghò (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Kích thöôùc : 210 x 297 mm Giaáy: Carbonless 3 lieân Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Coâng ty thaùng

Giao nhaän (Kyù, ghi roõ hoï, teân) naêm 20

Ngöôøi kyù duyeät (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân) Baûo veä (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

3X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 31


PHIEÁU XUAÁT KHO KIEÂM VAÄN CHUYEÅN NOÄI BOÄ

3X

3X

4X

1. Logo: 30mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: côõ chöõ 8pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

Ñôn vò baùn haøng: COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI LYÙ BAÛO MINH Maõ soá thueá: 0305 001 865 Ñòa chæ: 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM Soá taøi khoaûn: 27 691 429 taïi Ngaân haøng TM CP AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Chaâu Vaên Lieâm Ñieän thoaïi: (84-8) 3859 4139 | Fax: (84-8) 3859 4140

2

1

PHIEÁU XUAÁT KHO KIEÂM VAÄN CHUYEÅN NOÄI BOÄ

3

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt.

Maãu soá: 01GTKT3/001 Kyù hieäu: LBM/11P Soá:

Lieân 1: Löu Ngaøy

4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

thaùng

Caên cöù leänh ñieàu ñoäng soá:

naêm 20 cuûa Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaån Saûn xuaát Thöông maïi Lyù Baûo Minh

veà vieäc: Hoï teân ngöôøi vaän chuyeån:

Phöông tieän vaän chuyeån

HÑ soá:

Xuaát kho taïi: Nhaäp kho taïi:

4

STT

TEÂN HAØNG HOÙA, DÒCH VUÏ

MAÕ SOÁ

ÑÔN VÒ TÍNH

SOÁ LÖÔÏNG Thöïc xuaát

Thöïc nhaäp

ÑÔN GIAÙ

THAØNH TIEÀN

TOÅNG COÄNG

Ngöôøi laäp (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Thuû kho xuaát (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy

thaùng

Ngöôøi vaän chuyeån (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Thuû kho nhaäp (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân)

naêm 20

Kích thöôùc : 210 x 297 mm Giaáy: Carbonless 3 lieân Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët (Caàn kieåm tra, ñoái chieáu khi laäp, giao, nhaän hoùa ñôn) In taïi Coâng ty

Maõ soá thueá

3X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 32


PHIEÁU YEÂU CAÀU XUAÁT KHO VAÄT TÖ

3X

3X

4X

1. Logo: 30mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: côõ chöõ 8pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

2

Ñôn vò baùn haøng: COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI LYÙ BAÛO MINH Maõ soá thueá: 0305 001 865 Ñòa chæ: 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM Soá taøi khoaûn: 27 691 429 taïi Ngaân haøng TM CP AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Chaâu Vaên Lieâm Ñieän thoaïi: (84-8) 3859 4139 | Fax: (84-8) 3859 4140

1

PHIEÁU YEÂU CAÀU XUAÁT KHO VAÄT TÖ

3

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt.

Maãu soá: 01GTKT3/001 Kyù hieäu: LBM/11P Soá:

Lieân 1: Löu Ngaøy

4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

thaùng

Hoï teân nhaân vieân:

naêm 20

Coâng trình thöïc hieän: Muïc ñích:

Thôøi gian thöïc hieän

Laép ñaët môùi

Baûo haønh

Söûa chöûa tính phí

Möôïn

Ñeà nghò Phoøng Keá toaùn cho XUAÁT vaät tö theo baûng chi tieát sau:

4

Kích thöôùc : 210 x 297 mm Giaáy: Carbonless 3 lieân Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

STT

TEÂN VAÄT TÖ

Nhaân vieân kyõ thuaät (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

QUI CAÙCH/MODEL

Tröôûng P.Kyõ thuaät (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

ÑÔN VÒ TÍNH

SOÁ LÖÔÏNG

GHI CHUÙ

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy

thaùng

Keá toaùn kho (Kyù, ghi roõ hoï, teân)

Ban Giaùm ñoác (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân)

naêm 20

Version 1.0 | 33


giaáy giôùi thieäu

3X

3X

4X

1. Logo: 30mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: côõ chöõ 8pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

2

Coâng ty: COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI LYÙ BAÛO MINH Ñòa chæ: 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM Ñieän thoaïi: (84-8) 3859 4139 | Fax: (84-8) 3859 4140 www.lybaominh.com

GIAÁY GIÔÙI THIEÄU

3

Lieân 1: Löu

3. Tieâu ñeà: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt. 4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 9pt, khoaûng caùch doøng 12pt.

1

Ngaøy

4

thaùng

naêm 20

Kính gôûi: Traân troïng giôùi thieäu OÂng/Baø:

Chöùc vuï:

Ñöôïc cöû ñeán:

Muïc ñích:

Coù giaù trò töø:…

ñeán Ban Giaùm ñoác (Kyù, ñoùng daáu ghi roõ hoï, teân)

Kích thöôùc : 210 x 148 mm Giaáy: Carbonless 3 lieân Thaønh phaåm: In 2 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 34


Nhaõn daùn cho caùc loaïi hoäp ñöïng hoà sô

Nhaõn daùn ngang Logo: 20mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H Kích thöôùc : 40 x 40 mm Giaáy: decal 100 gsm Thaønh phaåm: In 1 maøu x 1 maët

marketing / tieáp thò

Nhaõn daùn doïc Logo: 20mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H Kích thöôùc : 25 x 95 mm Giaáy: decal 100 gsm Thaønh phaåm: In 1 maøu x 1 maët

human resource / nhaân söï

marketing / tieáp thò

graphic

X

X

2X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

human resource / nhaân söï

X

Version 1.0 | 35


Phieáu baûo haønh

2

1

3X

1. Logo: 55mm, X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

phieáu baûo haønh

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street, Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 | F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

Soá: .................................

2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa, côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 14pt. - Thoâng tin ñòa chæ: côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 14pt.

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 | F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

3. Ñöôøng daây noùng: côõ chöõ 23pt, khoaûng caùch doøng 25pt.

www.lybaominh.com

4. Thoâng tin phuï: côõ chöõ 10pt, khoaûng caùch doøng 14pt.

HOTline

0983 299 628

3

2X PHAÀN THEO DOÕI BAÛO HAØNH Ngaøy

Noäi dung Baûo Haønh

Nhaân vieân Baûo Haønh

THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG

ÑIEÀU KIEÄN BAÛO HAØNH

Hoï vaø teân:

1. Maùy chæ ñöôïc baûo haønh khi phieáu baûo haønh coøn thôøi gian hieäu löïc.

Ñòa chæ:

2. Nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc baûo haønh:

Ñieän thoaïi: Fax: Ngaøy mua:

- Phieáu baûo haønh khoâng ñöôïc taåy xoùa hoaëc söûa chöõa. - Maùy ñaõ bò thaùo môû, töï thay theá thieát bò phuï tuøng hoaëc töï söûa chöõa ôû nôi khaùc. - Maùy hö hoûng do baûo quaûn khoâng toát, do thieân tai, luõ luït hay söû duïng sai chæ soá ñieän keá quy ñònh.

Loaïi maùy:

- Maùy hö hoûng do vaän chuyeån, laøm rôi hay laép raùp khoâng ñuùng quy caùch.

Model: Serial:

- Caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñöôïc neâu ra trong Phieáu Baûo Haønh.

Boä phaän ñöôïc baûo haønh: Thôøi gian baûo haønh:

Chaân thaønh caûm ôn Quyù khaùch ñaõ tin töôûng vaø söû duïng caùc saûn phaåm do coâng ty chuùng toâi cung caáp.

Kích thöôùc : 420 x 160 mm (03 gaáp) Giaáy: Ivory 350 gsm Thaønh phaåm: In 4 maøu x 2 maët

Moïi chi tieát xin Quyù khaùch vui loøng lieân heä:

Ngaøy….... thaùng….... naêm….... Nhaân vieân baùn haøng (Ghi roõ hoï teân)

0983 299 628

4

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 36


Nhaõn daùn TEM BAÛO HAØNH

Nhaõn daùn Kích thöôùc : 40 x 40 mm Giaáy: decal 100 gsm Thaønh phaåm: In 4 maøu x 1 maët Tem baûo haønh Kích thöôùc : 25 x 25 mm Giaáy: decal 100 gsm Thaønh phaåm: In 4 maøu x 1 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011/12/13/14/15

2011/12/13/14/15

Version 1.0 | 37


Baûng hieäu Baûng hieäu ñöôïc laép ñaët taïi vò trí maët tieàn cuûa vaên phoøng hay toøa nhaø, vaät lieäu seõ tuøy theo cô sôû haï taàng ñeå coù thaønh phaåm toát nhaát nhöng veà maët thieát keá vaø öùng duïng myõ thuaät thì caàn tuaân thuû nhö sau: 1. Neàn coù theå laø maøu xaùm hoaëc traéng. 2. Khoaûng caùch an toaøn xung quanh logo. 3. Thoâng tin hieån thò bao goàm: - Teân coâng ty - Logo - Thoâng tin veà saûn phaåm kinh doanh - Ñòa chæ (khoâng baét buoäc)

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 38


Baûng höôùng daãn phoøng ban

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 39


Quaày tieáp taân Logo ñöôïc ñaët taïi vì trí trung taâm, tuaân thuû theo caùc nguyeân taéc veà khoaûng caùch an toaøn cho logo, cao hôn maët quaày tieáp taân.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 40


2X

Maãu quaûng caùo baùo chieàu doïc

3X

2X 3X

The brand will be built equally by how LY BAO MINH actually behaves as a company.

1. Logo

4

2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa. - Thoâng tin ñòa chæ 3. Slogan 4. Thoâng ñieäp chính: vieát hoa 5. Website

X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo

www.lybaominh.com

2X

1 We supply - You’re satisfied

3

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

5

X

2

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7 District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

2X

Version 1.0 | 41


Maãu quaûng caùo baùo chieàu ngang 3X

X

X 3X

1. Logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa. - Thoâng tin ñòa chæ

The brand will be built equally by how LY BAO MINH actually behaves as a company.

4

3. Slogan 4. Thoâng ñieäp chính: vieát hoa 5. Website

X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo 2X X 1

We supply - You’re satisfied

www.lybaominh.com

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7 District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

2X

3

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

5

2

Version 1.0 | 42


2X 2X

Maãu quaûng caùo baùo chieàu doïc coù thoâng tin

2X

1. Logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa. - Thoâng tin ñòa chæ 3. Slogan 4. Thoâng ñieäp chính: vieát hoa 5. Website 6. Thoâng ñieäp phuï

2X

The brand will be built equally by how LY BAO MINH actually behaves as a company.

X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo

4

Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not the same letter.

1,5 X

www.lybaominh.com

Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper. Punctuation is Different Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used references, Punctuation is used as shown. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Different methods of emphasis should not the same letter.

6

5

X

1 3

We supply - You’re satisfied

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

2

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7 District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

2X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 43


Maãu quaûng caùo baùo chieàu ngang coù thoâng tin 2X

X

X 2X

1. Logo 2. Thoâng tin vaên phoøng laøm vieäc: - Truï sôû: vieát hoa. - Thoâng tin ñòa chæ

4

3. Slogan 4. Thoâng ñieäp chính: vieát hoa 6

5. Website

Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper. Punctuation is Different methods of emphasis should not be used within.

6. Thoâng ñieäp phuï

X töông ñöông vôùi chieàu cao cuûa chöõ H trong logo

The brand will be built equally by how LY BAO MINH actually behaves as a company.

2X X

We supply - You’re satisfied

www.lybaominh.com

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7 District 8, HCMC T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

2X

1

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

5

2

3

Version 1.0 | 44


Maãu Powerpoint 2X

logo

3X

3X

1. Executive summary

Ñaây laø maãu powerpoint ñeå nhaân söï Lyù Baûo Minh söû duïng khi trình chieáu trong caùc cuoäc hoïp noäi boä hoaëc vôùi khaùch haøng, ñoái taùc. Phaàn hình aûnh coù theå linh hoaït thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi baøi thuyeát trình tuy nhieân phaûi theo ñuùng quy ñònh veà caùch söû duïng hình vaø maøu saéc, kieåu chöõ ñaõ ñöôïc quy ñònh. 1. Main title: côõ chöõ 55pt, khoaûng caùch doøng 66pt.

Main title right here Subtitle here

graphic CONFIDENTIAL may 2011

2. Subtitle: côõ chöõ 35pt, khoaûng caùch doøng 42pt. 3. Headline: côõ chöõ 18pt, khoaûng caùch doøng 22pt.

2X

4. Body text: côõ chöõ 12pt, khoaûng caùch doøng 16pt. 2X

2.1 section two subtitle section two subtitle

• Luptat loreet, quip enit ad tet ad tat • Na consectem dolortie magna consequis • Dignit pratum dignit alisim zzrit nullamcore • Commolu ptatet wisisci bla facip • Eliquis eugiam vent tionsed

We supply - You’re satisfied

• Alisl iriliquis augait wish

10%

GDP per Capita (USD) GDP growth(%)

1200

8.4%

8.0%

7.7% 80 0

7.1% 440

835

7.3% 480

8.5%

704 534

881

8%

7.4%

571

7%

40 0

0

5%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008F

www.lybaominh.com |

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

45

Version 1.0 | 45


Chöõ kyù ñieän töû

Chöõ kyù ñieän töû laø moät trong nhöõng caùch hieäu quaû nhaát ñeå khaùch haøng, ñoái taùc nhôù ñeån söï chuyeân nghieäp vaø tieän lôïi khi lieân laïc vaø laøm vieäc cuøng Lyù Baûo Minh. Taát caû nhaân söï thuoäc coâng ty Lyù Baûo Minh ñeàu phaûi söû duïng chöõ kyù ñieän töû cuûa mình khi göûi email trong noäi boä hay vôùi phía beân ngoaøi. Dear Client’s Name, Subject: Email Template Body text is Arial 11pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Best Regards,

NGO XUAN THINH

Marketing Manager | M. (84) 909 663 882 LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam E. son.nguyen@lybaominh.com T. (84-8) 3859 4139 (Ext 123) F. (84-8) 3859 4140 www.lybaominh.com

logo 2X

PLEASE VISIT US AT BOOTH NO. AM3 – 1, FOOD&HOTEL VIETNAM 2011 SECC - 799 Nguyen Van Linh Parkway, Dist 7, Ho Chi Minh City, FROM 28 – 30 SEPTEMBER 2011 Disclaimer: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed and others may not distribute, copy or use it. If you receive this e-mail by mistake, please either delete it without reproducing, distributing or retaining copies thereof or notify our email lybaominh@hcm.fpt.vn. Note that this is NOT the address of the person who sent this mail to you but a general administrative address. The views expressed in this email may be the personal views of the sender and not of Ly Bao Minh unless specifically stated. Please note that Ly Bao Minh is able to, and reserves the right to, monitor e-mail communications passing through its network.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 46


MAÃU hoà sô chaøo thaàu

HOÀ SÔ ÑAU Á THAU À GOIÙ THAU À MUA SAM É TRANG THIET Á BÒ BEP Á CON Â G TY COÅ PHAN À DV-DL HOIÄ AN CONFIDENTIAL

1. Bìa tröôùc

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street, Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 | F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 | F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

www.lybaominh.com

2. Bìa sau 3. Trang noäi dung coù tieâu ñeà 4. Trang noäi dung khoâng tieâu ñeà

1

2

CONFIDENTIAL 2011-2012

1. NAÊNG LÖÏC TAØI CHÍNH CUÛA NHAØ THAÀU

3

4 CONFIDENTIAL 2011-2012

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 47


ÖÙNG DUÏNG MAÃU hoà sô chaøo thaàu

CONFIDENTIAL 2011-2012

1. NAÊNG LÖÏC TAØI CHÍNH CUÛA NHAØ THAÀU

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

1. Teân nhaø thaàu : COÂNG TY CP SX TM LYÙ BAÛO MINH

ÑÔN DÖÏ THAÀU

407 An Döông Vöông, P. 14, Q.5, TP. HCM T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

Hoäi An, ngaøy 06 thaùng 03 naêm 2011

HOÀ SÔ ÑAU Á THAU À GOIÙ THAU À MUA SAM É TRANG THIET Á BÒ BEP Á CON Â G TY COÅ PHAN À DV-DL HOIÄ AN CONFIDENTIAL

Toùm taét caùc soá lieäu veà taøi chính trong 03 naêm taøi chính gaàn ñaây:

Kính göûi: COÂNG TY COÅ PHAÀN DU LÒCH - DÒCH VUÏ HOÄI AN (Sau ñaây goïi laø Beân môøi thaàu)

STT

Dieãn giaûi

Naêm 2007

Naêm 2007

Naêm 2007

Sau khi nghieân cöùu hoà sô yeâu caàu chaøo haøng caïnh tranh maø chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc, chuùng toâi, Coâng ty CP SX TM Lyù Baûo Minh, cam keát thöïc hieän goùi thaàu: Mua saém trang thieát bò beáp Nhaø haøng theo ñuùng yeâu caàu cuûa hoà sô yeâu caàu vôùi toång soá tieàn laø: 1,507,942,150 VND (Moät tyû naêm traêm leû baûy trieäu chín traêm boán möôi hai nghìn moät traêm naêm möôi ñoàng) cuøng vôùi bieåu giaù keøm theo. Neáu hoà sô ñeà xuaát cuûa chuùng toâi ñöôïc chaáp nhaän, chuùng toâi cam keát cung caáp haøng hoùa theo ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñöôïc thoûa thuaän trong hôïp ñoàng. Hoà sô ñeà xuaát naøy coù hieäu löïc trong thôøi gian 30 (ba möôi) ngaøy, keå töø 09 giôø 30, ngaøy 08 thaùng 03 naêm 2011. ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NHAØ THAÀU

ÑVT: Ñoàng Vieät Nam (VND)

LYÙ MINH Toång giaùm ñoác

CONFIDENTIAL 2011-2012

CONFIDENTIAL 2011-2012

2. Maïng löôùi phaân phoái

Maùy Moùc & trang thieát bò laøM saïch coâng nghieäp: Uciet vel invelenis sit et voluptas doleceat qui odipis magnam, quam et et autecto tem con eostecus cum aut reritaque et eatis voluptiurem eos molenihitio mollupta ipitati onsequo occae est, que essi volupti blaut aut poresere sinimus aecepudam eium etur? Quia dolum aut prat. Nonseque pel intio tem eumqui officat lis ant faccatas etur, odi doles dolute opta qui sitiora ecepuda solorro illuptatecus siti quos ipidunt pro odigentotam verae ad quis ea dolent as net volorpor arumquianda simperro vellat.

Coâng ty hieän coù truï sôû chính ñaët taïi TP.HCM, vaên phoøng ñaïi dieän taïi TP. Ñaø Naüng, kho vaø nhaø maùy ñaët taïi TP.HCM. Truï sôû chính: Ñieän thoaïi : (08) 3859 4139

Qui bersperae dolupta temque explant alibusd andaerc itibeaqui del et et am vel eos ad ut lique volo blant, idendis conseque ni dis excerion ea adios non re volendi consed eos ex ellest, odissim fugia consequi omniendem faceatur sitas ex esendae deruptas exceperor adit ex ea quatio ditibus esedi aut exere nes il maxim quidus millabor sa ad et est aut mi, tet qui conseque core, ventinc ipsunt assinve lestessequia dolupti orporum laborpo rectiae qui officae runtur ad que dolorio. Dunt di dolum id quo imporerum voluptatquid utas est magnian imolor aut quiat.

Maõ soá thueá : 0305 001 865

Ximagnatus ea alitiosam dem que sequam

Email : danang@lybaominh.com

Cash & equivalents

1.3%

3.1% 13.8%

Listed equity

28.8%

16.1% 5.7%

USD257 million 2010

DANANG REP. OFFICE 420 Nguyen Huu Tho Street, Thanh Khe District, Danang T. (84-511) 3621 554 | F. (84-511.) 3621 665 E. danang@lybaominh.com

Vaên phoøng ñaïi dieän:

FACTORY 01 Ba To Street, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City T. (84-8) 3981 7269 / 3981 727 | F. (84-8) 3981 7270 E. factory@lybaominh.com

Ñòa chæ : 420 Nguyeãn Höõu Thoï, Quaän Thanh Kheâ, Tp. Ñaø Naüng Ñieän thoaïi : (0511) 3621 554 Fax : (0511) 3621 665

www.lybaominh.com

Ñieän thoaïi : (08) 3981 7269 Fax : (08) 3981 7270 Email : factory@lybaominh.com

19.7%

OTC equity

Email : lybaominh@hcm.fpt.vn

Ñòa chæ : 01 Ba Tô, Phöôøng 7, Quaän 8, Tp. HCM

36.4% 56.2%

Bonds Private equity

Fax : (08) 3859 4140

nhaø maùy saûn xuaáT Vaø kho haøng:

100% Cash & equivalents

LY BAO MINH J.S.C. 407 An Duong Vuong Street, Ward 14, District 5, HCMC T. (84-8) 3859 4139 | F. (84-8) 3859 4140 E. lybaominh@hcm.fpt.vn

Ñòa chæ : 407 An Döông Vöông, Phöôøng 14, Quaän 5, TP. HCM

Rovit officim oluptur sinctur, velique nimustem fuga. Voluptur am il in plab il in et eosa cum volor rem. Bus ma doluptam sa sollaci taectorepedi volore nulparunto beraera simet ut utem ipienim eiusant.

18.9%

Bonds Private equity

www.lybaominh.com

OTC equity Listed equity

USD261 million 2009

CONFIDENTIAL 2011-2012

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 48


Thieäp ña naêng

3X

1.5 X

Thöa quyù vò / Dear Customers Libusam que vid quosae vereseque pos alis et aliscid quia corporias eost, quam, ex et volorehendus abore nit rae pe etum am ium nimaio. Itati doluptibus modisquat volum endant, volupta sperita veriorro dollum nostiam usdantur, vollabore aute volore ne culpa diciend eliquaecum quis ipsa simagnim lab ipis aut ad et, ommolupta et volupta spelis senim debit, commos aperi nonsecu llabo. Traân troïng / Best regard !

Kích thöôùc : 180 x 100 mm Giaáy: artpaper 150 gsm Thaønh phaåm: In 4 maøu x 2 maët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

We supply - You’re satisfied

1.5 X

Ly Bao Minh Chairman / Toång Giaùm ñoác

Version 1.0 | 49


Bieåu töôïng treân caùc loaïi xe chuyeân duïng

Theå hieän yeáu toá thöông hieäu leân caùc loaïi xe vaän chuyeån hay coâng taùc vaên phoøng laø moät caùch ñeå truyeàn thoâng thöông hieäu moät caùch hieäu quaû.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 50


THANK YOU !

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu Lyù Baûo Minh

Version 1.0 | 51

Ly Bao Minh  

Ly Bao Minh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you