Page 1

KCN Long Ñöùc, Giaûi phaùp cho nhöõng döï aùn quy moâ


2

COMPANY PROFILE 2012

Vò trí lyù töôûng thuaän tieän Dòch vuï ñaày ñuû kheùp kín

Giôùi thieäu chung KCN Long Ñöùc coù toång dieän tích 270 hecta naèm giöõa khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía Nam thuoäc huyeän Long Thaûnh, tænh Ñoàng Nai, caän keà cöûa ngoõ phía ñoâng TP.HCM. KCN Long Ñöùc naèm ôû cao ñoä trung bình 40m so vôùi maët nöôùc bieån, chaïy doïc theo trieàn ñoài, giuùp thoaùt nöôùc nhanh loaïi boû nguy cô ngaäp luït.

space flexibility

COMPANY PROFILE 2012

KCN môùi tieân tieán thaân thieän Nhaø quaûn lyù Nhaät Baûn chuyeân nghieäp

Neàn ñaát toát vôùi söùc chòu taûi leán ñeán 15 taán/m2 giuùp tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí xaây döïng, KCN Long Ñöùc ñang thu huùt nhieàu döï aùn lôùn töø caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc bôûi giaù thueâ ñaát vaø phí söû duïng haï taàng caïnh tranh so vôùi caùc KCN khaùc coù cuøng vò trí töông töï. Hieän taïi ñaõ coù 30 döï aùn ñeán töø 10 quoác gia ñaõ cam keát ñaàu tö vôùi toång voán treân 400 trieäu USD.

51 Highway

Park Management and Marketing Office

Long Duc IP 1A Highway

1A Highway

Available from 40,000 sq ft to 425,000 sq ft

3


2

COMPANY PROFILE 2012

Vò trí lyù töôûng thuaän tieän Dòch vuï ñaày ñuû kheùp kín

Giôùi thieäu chung KCN Long Ñöùc coù toång dieän tích 270 hecta naèm giöõa khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía Nam thuoäc huyeän Long Thaûnh, tænh Ñoàng Nai, caän keà cöûa ngoõ phía ñoâng TP.HCM. KCN Long Ñöùc naèm ôû cao ñoä trung bình 40m so vôùi maët nöôùc bieån, chaïy doïc theo trieàn ñoài, giuùp thoaùt nöôùc nhanh loaïi boû nguy cô ngaäp luït.

space flexibility

COMPANY PROFILE 2012

KCN môùi tieân tieán thaân thieän Nhaø quaûn lyù Nhaät Baûn chuyeân nghieäp

Neàn ñaát toát vôùi söùc chòu taûi leán ñeán 15 taán/m2 giuùp tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí xaây döïng, KCN Long Ñöùc ñang thu huùt nhieàu döï aùn lôùn töø caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc bôûi giaù thueâ ñaát vaø phí söû duïng haï taàng caïnh tranh so vôùi caùc KCN khaùc coù cuøng vò trí töông töï. Hieän taïi ñaõ coù 30 döï aùn ñeán töø 10 quoác gia ñaõ cam keát ñaàu tö vôùi toång voán treân 400 trieäu USD.

51 Highway

Park Management and Marketing Office

Long Duc IP 1A Highway

1A Highway

Available from 40,000 sq ft to 425,000 sq ft

3


4

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

KCN Long Ñöùc coù toång dieän tích 270 hecta naèm giöõa khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía Nam

space opportunity

Vò trí lyù töôûng thuaän tieän Vôùi vò trí ñieåm noái thuaän tieän giao thoâng, giöõa moät khu vöïc coù haï taàng phaùt trieån ñoàng boä, KCN Long Ñöùc taän duïng toát thuaän lôïi töø caùc coâng trình troïng ñieåm quoác gia, nhö ñöôøng cao toác Baéc Nam, saân bay Quoác teá Long Thaønh, heä thoáng caûng nöôùc saâu… ruùt ngaén khoaûng caùch ñòa lyù, trôû thaønh ñaàu moái giao thöông giöõa caùc tænh Ñoàng Nai, Vuõng Taøu, Bình Döông, Tp.HCM. laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi taïo ñaø cho KCN Long Ñöùc taêng tröôûng beàn vöõng.

5


4

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

KCN Long Ñöùc coù toång dieän tích 270 hecta naèm giöõa khu vöïc kinh teá troïng ñieåm phía Nam

space opportunity

Vò trí lyù töôûng thuaän tieän Vôùi vò trí ñieåm noái thuaän tieän giao thoâng, giöõa moät khu vöïc coù haï taàng phaùt trieån ñoàng boä, KCN Long Ñöùc taän duïng toát thuaän lôïi töø caùc coâng trình troïng ñieåm quoác gia, nhö ñöôøng cao toác Baéc Nam, saân bay Quoác teá Long Thaønh, heä thoáng caûng nöôùc saâu… ruùt ngaén khoaûng caùch ñòa lyù, trôû thaønh ñaàu moái giao thöông giöõa caùc tænh Ñoàng Nai, Vuõng Taøu, Bình Döông, Tp.HCM. laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi taïo ñaø cho KCN Long Ñöùc taêng tröôûng beàn vöõng.

5


COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

space connections LOTECO TECHNO PARK

1A Hi gh wa y

6

BIG C

HCMC CBD

nh Tha g n o L

y wa h g Hi y a Gi au D -

CAT LAI PORT LONG THANH AIRPORT CAI MEP PORT

Khoaûng caùch ñöôøng saét

+ Tieáp giaùp QL 51 keát noái QL 1 ñi

+ Ga Bieân Hoøa: 15 km + Ga Soùng Thaàn: 30 km

TP.HCM vaø caùc caûng bieån + Gaàn ñöôøng cao toác Baéc Nam seõ

ay ighw 51 H

TAN SON NHAT AIRPORT

Khoaûng caùch ñöôøng boä

thoâng tuyeán vaøo 2013 + TP. Bieân Hoøa: 15 km + TP. HCM: 42 km (23 km vaøo 2010)

Khoaûng caùch ñöôøng khoâng + Saân bay Taân Sôn Nhaát: 45 km + Saân bay Quoác teá Long Thaønh: 8 km

Khoaûng caùch ñöôøng thuûy + Caûng nöôùc saâu Caùi Meùp - Thò Vaûi: 40 km + Caûng bieån Vuõng Taøu: 70 km + Caûng Phuù Myõ: 45 km

7


COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

space connections LOTECO TECHNO PARK

1A Hi gh wa y

6

BIG C

HCMC CBD

nh Tha g n o L

y wa h g Hi y a Gi au D -

CAT LAI PORT LONG THANH AIRPORT CAI MEP PORT

Khoaûng caùch ñöôøng saét

+ Tieáp giaùp QL 51 keát noái QL 1 ñi

+ Ga Bieân Hoøa: 15 km + Ga Soùng Thaàn: 30 km

TP.HCM vaø caùc caûng bieån + Gaàn ñöôøng cao toác Baéc Nam seõ

ay ighw 51 H

TAN SON NHAT AIRPORT

Khoaûng caùch ñöôøng boä

thoâng tuyeán vaøo 2013 + TP. Bieân Hoøa: 15 km + TP. HCM: 42 km (23 km vaøo 2010)

Khoaûng caùch ñöôøng khoâng + Saân bay Taân Sôn Nhaát: 45 km + Saân bay Quoác teá Long Thaønh: 8 km

Khoaûng caùch ñöôøng thuûy + Caûng nöôùc saâu Caùi Meùp - Thò Vaûi: 40 km + Caûng bieån Vuõng Taøu: 70 km + Caûng Phuù Myõ: 45 km

7


8

COMPANY PROFILE 2012

Dòch vuï ñaày ñuû kheùp kín Tröôùc khi ñaàu tö vaøo KCN Long Ñöùc

Heä thoáng Nhaø haøng naèm trong Trung taâm Hoäi nghò khu Dòch vuï tieän ích bao goàm Sieâu thò, Ngaân haøng Nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi hieän ñaïi naèm ngay trong KCN

space infrastructure

COMPANY PROFILE 2012

La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas aut quat ma aceature verite nosandit, nobitati berio la culp arum quae volorem aut faciumquis aut quas rempore et ommollabo. Trong khi ñaàu tö vaøo KCN Long Ñöùc La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas aut quat ma aceature verite nosandit, nobitati berio es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo. Sau khi ñaàu tö vaøo KCN Long Ñöùc La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas la culp arum quae volorem aut faciumquis aut quas es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo.

9


8

COMPANY PROFILE 2012

Dòch vuï ñaày ñuû kheùp kín Tröôùc khi ñaàu tö vaøo KCN Long Ñöùc

Heä thoáng Nhaø haøng naèm trong Trung taâm Hoäi nghò khu Dòch vuï tieän ích bao goàm Sieâu thò, Ngaân haøng Nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi hieän ñaïi naèm ngay trong KCN

space infrastructure

COMPANY PROFILE 2012

La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas aut quat ma aceature verite nosandit, nobitati berio la culp arum quae volorem aut faciumquis aut quas rempore et ommollabo. Trong khi ñaàu tö vaøo KCN Long Ñöùc La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas aut quat ma aceature verite nosandit, nobitati berio es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo. Sau khi ñaàu tö vaøo KCN Long Ñöùc La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas la culp arum quae volorem aut faciumquis aut quas es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo.

9


10

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

KCN môùi tieân tieán thaân thieän Kieåm soaùt aûnh höôûng moâi tröôøng

Major Occupiers 3

7

4

8

1

Fujitsu

2

Orange

Xaây döïng khu coâng nghieäp xanh

3

BT Expedite

4

Severn Trent

5

IMI

6

Balfo ur Beatty

Vôùi tyû leä caây xanh trong khu coâng nghieäp vaø trong töøng nhaø maùy ñöôïc giöõ treân 15% toång dieän tích, KCN Long Ñöùc ñaõ hoaøn chænh moät khu coâng nghieäp ñaït tieâu chuaån thaân thieän moâi tröôøng vôùi caûnh quan xanh töôi, hoã trôï cho moâi tröôøng laøm vieäc trong laønh hôn.

7

Steria

8

Beiersdorf

To M42 J7 & M6

5

6 4

2

6700

KCN Long Ñöùc xaây döïng nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung vaø caùc khu choân laáp chaát thaûi raén baèng coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm kieåm soaùt vaø giaûm thieåu thaáp nhaát nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng töø caùc nhaø maùy trong caùc khu coâng nghieäp, theå hieän cao nhaát caùc öu ñieåm vaø theá maïnh cuûa KCN Long Ñöùc cung caáp cho khaùch haøng.

1

4500

6500 5000

To M42 J6

11


10

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

KCN môùi tieân tieán thaân thieän Kieåm soaùt aûnh höôûng moâi tröôøng

Major Occupiers 3

7

4

8

1

Fujitsu

2

Orange

Xaây döïng khu coâng nghieäp xanh

3

BT Expedite

4

Severn Trent

5

IMI

6

Balfo ur Beatty

Vôùi tyû leä caây xanh trong khu coâng nghieäp vaø trong töøng nhaø maùy ñöôïc giöõ treân 15% toång dieän tích, KCN Long Ñöùc ñaõ hoaøn chænh moät khu coâng nghieäp ñaït tieâu chuaån thaân thieän moâi tröôøng vôùi caûnh quan xanh töôi, hoã trôï cho moâi tröôøng laøm vieäc trong laønh hôn.

7

Steria

8

Beiersdorf

To M42 J7 & M6

5

6 4

2

6700

KCN Long Ñöùc xaây döïng nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung vaø caùc khu choân laáp chaát thaûi raén baèng coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm kieåm soaùt vaø giaûm thieåu thaáp nhaát nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng töø caùc nhaø maùy trong caùc khu coâng nghieäp, theå hieän cao nhaát caùc öu ñieåm vaø theá maïnh cuûa KCN Long Ñöùc cung caáp cho khaùch haøng.

1

4500

6500 5000

To M42 J6

11


12

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

Long Duc Industrial Park is a world-class location for industry.

Cô sôû haï taàng: + 02 Traïm ñieän haï theá 110/22 kv x 63 MVA.

+ Heä thoáng caáp nöôùc saïch coâng suaát 11.000m3/ngaøyñeâm töø Cty Caáp nöôùc Ñoàng Nai + Nhaø maùy nöôùc bôm aùp löïc: 50.000 m3/ngaøy

+ Heä thoáng ñöôøng beâ toâng nhöïa noùng: taûi troïng 30 taán. Loä giôùi 24m - 50m + Toång ñaøi ñieän thoaïi IDD 3750 soá. + Ñaát neàn maët baèng cao, vöõng chaéc, ñöôïc san laáp baûo

ñaûm thoaùt nöôùc vaø xaây döïng. + Heä thoáng truyeàn döõ lieäu toác ñoä cao baêng thoâng roäng ADSL 2Mbps Xaây döïng coâng trình chaát löôïng beàn vöõng, giaù caû phuø hôïp, baøn giao coâng trình ñuùng tieán ñoä, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh coâng nghieäp, baûo haønh coâng trình chu ñaùo, thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö laø chính saùch nhaát quaùn cuûa chuùng toâi.

Neàn ñaát toát vôùi söùc chòu taûi leán ñeán 15 taán/m2 Coù 30 döï aùn ñeán töø 10 quoác gia ñaõ cam keát ñaàu tö Tyû leä caây xanh ñöôïc giöõ treân 15% toång dieän tích KCN

13


12

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012

Long Duc Industrial Park is a world-class location for industry.

Cô sôû haï taàng: + 02 Traïm ñieän haï theá 110/22 kv x 63 MVA.

+ Heä thoáng caáp nöôùc saïch coâng suaát 11.000m3/ngaøyñeâm töø Cty Caáp nöôùc Ñoàng Nai + Nhaø maùy nöôùc bôm aùp löïc: 50.000 m3/ngaøy

+ Heä thoáng ñöôøng beâ toâng nhöïa noùng: taûi troïng 30 taán. Loä giôùi 24m - 50m + Toång ñaøi ñieän thoaïi IDD 3750 soá. + Ñaát neàn maët baèng cao, vöõng chaéc, ñöôïc san laáp baûo

ñaûm thoaùt nöôùc vaø xaây döïng. + Heä thoáng truyeàn döõ lieäu toác ñoä cao baêng thoâng roäng ADSL 2Mbps Xaây döïng coâng trình chaát löôïng beàn vöõng, giaù caû phuø hôïp, baøn giao coâng trình ñuùng tieán ñoä, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh coâng nghieäp, baûo haønh coâng trình chu ñaùo, thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö laø chính saùch nhaát quaùn cuûa chuùng toâi.

Neàn ñaát toát vôùi söùc chòu taûi leán ñeán 15 taán/m2 Coù 30 döï aùn ñeán töø 10 quoác gia ñaõ cam keát ñaàu tö Tyû leä caây xanh ñöôïc giöõ treân 15% toång dieän tích KCN

13


14

COMPANY PROFILE 2012

Our integrated customer service offering is at the heart of everything we do.

COMPANY PROFILE 2012

Nhaø quaûn lyù Nhaät Baûn chuyeân nghieäp KCN Long Ñöùc laø khu coâng nghieäp lieân doanh giöõa Coâng ty Donafoods cuûa Ñoàng Nai vaø ba taäp ñoaøn Nhaät Baûn laø Sojitz Corporation, Daiwa House Industry, Kobelco Eco-Solution Sojitz Corporation: La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas aut quat ma aceature verite nosandit, nobitati berio rempore et ommollabo. Daiwa House Industry: La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo. Kobelco Eco-Solution La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo.

space services

15


14

COMPANY PROFILE 2012

Our integrated customer service offering is at the heart of everything we do.

COMPANY PROFILE 2012

Nhaø quaûn lyù Nhaät Baûn chuyeân nghieäp KCN Long Ñöùc laø khu coâng nghieäp lieân doanh giöõa Coâng ty Donafoods cuûa Ñoàng Nai vaø ba taäp ñoaøn Nhaät Baûn laø Sojitz Corporation, Daiwa House Industry, Kobelco Eco-Solution Sojitz Corporation: La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas aut quat ma aceature verite nosandit, nobitati berio rempore et ommollabo. Daiwa House Industry: La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo. Kobelco Eco-Solution La culparum quae volorem aut faciumquis aut quas es aut laborepel idebis es alit escimped est ut inctet rempore et ommollabo.

space services

15


LONG DUC INVESTMENT JOINT-STOCK CO., Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam. Tel: 84 61 2650445 - 84 8 8221362 | Fax: 84 8 8221361 for more informaion please contact Mr PHAM NHAT HANH Tel: 84 61 2650445 | Fax: 84 8 8221361 Mobile: 0903 36 47 47 Email:hanh.pham@ldip.com www.ldip.com

We’re here to help you make the most of your property.

Long Duc IP  

Long Duc IP Profile 2012