Page 1

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu


Published in 2010 Thoâng tin chi tieát: Vui loøng ñaêng nhaäp website www.dcasso.vn Hoaëc lieân heä phoøng Marketing infor@dcasso.vn © 2010 d’casso Corporation All rights reserved


Muïc luïc

THÖ NGOÛ

Giôùi thieäu

02

ÖÙNG DUÏNG VAÊN PHOØNG

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Danh thieáp nhaân vieân Danh thieáp coâng ty Giaáy tieâu ñeà - Coâng ty Giaáy tieâu ñeà - Chi nhaùnh Giaáy tieâu ñeà göûi thoâng caùo baùo chí Bao thö A4 Bao thö A4 cöûa soå Bao thö A3 Bao thö A3 cöûa soå Giaáy ghi chuù Thö ñieän töû Tuùi giaáy

TIEÂU CHUAÅN CÔ BAÛN Bieåu töôïng logo d’casso Logo chuaån Logo vaø tagline Logo vaø tagline (logo taäp ñoaøn) Khoaûng caùch an toaøn cho logo Kích thöôùc toái thieåu cuûa logo Quy ñònh maøu saéc Baûng maøu thöù caáp Moät soá tröôøng hôïp söû duïng sai logo Phoâng chöõ söû duïng trong aán phaåm, taøi lieäu Phoâng chöõ söû duïng tröïc tuyeán

QUI ÑÒNH VEÀ ÑOÀNG PHUÏC 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

QUI ÑÒNH VEÀ BAÛNG HIEÄU Baûng hieäu showroom

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

29

Nhaân vieân vaên phoøng Nhaân vieân showroom Baûng teân nhaân vieân Logo caøi aùo Nhaân vieân baûo trì & laép ñaët Phuïc vuï cho caùc söï kieän khaùc Ñoàng phuïc aùo möa Duø che

31 32 33 34 35 36 37 38

QUI ÑÒNH VEÀ MAÃU QUAÛNG CAÙO Maãu quaûng caùo - khoå ñöùng Maãu quaûng caùo - khoå ñöùng Maãu quaûng caùo - khoå ngang Maãu quaûng caùo - khoå ngang Maãu quaûng caùo - khoå ngang (Size nhoû) Maãu quaûng caùo - khoå ngang (Size nhoû) Maãu quaûng caùo - khoå vuoâng Maãu quaûng caùo - khoå vuoâng

40 41 42 43 44 45 46 47

1


Thö ngoû

Giôùi thieäu

Baûn saéc hình aûnh cuûa d’casso ñöôïc taïo ra thoâng qua vieäc söû duïng thoáng nhaát caùc yeáu toá ñoà hoïa bao goàm logo, caùc phoâng chöõ, hình aûnh vaø baûng maøu. Qua vieäc giöõ gìn moät hình aûnh chuyeân nghieäp vaø deã nhaän dieän, chuùng ta ñaõ baûo veä teân tuoåi vaø cuûng coá chaát löôïng cuûa d’casso vôùi tö caùch laø moät thöông hieäu noåi tieáng ñoái vôùi moïi ñoái töôïng khaùch haøng. Chuùng toâi khuyeán khích in taøi lieäu theo ñuùng caùc tieâu chuaån ñeå theå hieän söï ñoàng nhaát vaø cho thaáy roõ taát caû taøi lieäu ñeàu coù nguoàn goác töø cuøng moät coâng ty. Ñieàu naøy giuùp khaùch haøng lieân töôûng taát caû taøi lieäu thöông hieäu cuûa d’casso.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Höôùng daãn sau aùp duïng cho logo, phoâng chöõ, ñoà hoïa vaø caùch duøng maøu trong caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán d’casso brand. Taát caû theå hieän moät heä thoáng tieâu chuaån chaët cheõ cuûa d’casso.

Doan Dinh Quoc Chief Executive Officer Dinh Quoc Group

2


Tieâu chuaån cô baûn

Bieåu töôïng logo d’casso Logo chuaån Logo vaø tagline Logo vaø tagline (logo taäp ñoaøn) Khoaûng caùch an toaøn cho logo Kích thöôùc toái thieåu cuûa logo Quy ñònh maøu saéc Baûng maøu thöù caáp Moät soá tröôøng hôïp söû duïng sai logo Phoâng chöõ söû duïng trong aán phaåm, taøi lieäu Phoâng chöõ söû duïng tröïc tuyeán

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


Bieåu töôïng logo d’casso

Tieâu chuaån cô baûn

Type chöõ logo thöông hieäu d’casso

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

4


Logo chuaån

Tieâu chuaån cô baûn

Logo d’casso ñöôïc theå hieän moät caùch chính xaùc, chi tieát vaø thoáng nhaát. Nhöõng ñöôøng chæ daãn khoaûng caùch vaø kích thöôùc cuûa töøng thaønh toá trong logo d’casso phaûi ñöôïc baûo ñaûm khi söûû duïng nhaèm muïc ñích cho logo luoân deã daøng nhaän thaáy vaø roõ raøng. Ñôn vò “x” theå hieän tyû leä töông quan giöõa caùc thaønh toá trong logo. Caùc tyû leä naøy khoâng ñöôïc thay ñoåi.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

X X

5


Logo vaø tagline

Tieâu chuaån cô baûn

(1) Logo type (2) Tagline Logo d’casso ñöôïc theå hieän moät caùch chính xaùc, chi tieát vaø thoáng nhaát. Nhöõng ñöôøng chæ daãn khoaûng caùch vaø kích thöôùc cuûa töøng thaønh toá trong logo d’casso phaûi ñöôïc baûo ñaûm khi söûû duïng nhaèm muïc ñích cho logo luoân deã daøng nhaän thaáy vaø roõ raøng.

X

2/3X

Ñôn vò “x” theå hieän tyû leä töông quan giöõa caùc thaønh toá trong logo. Caùc tyû leä naøy khoâng ñöôïc thay ñoåi.

1

2

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

6


Logo vaø tagline

Tieâu chuaån cô baûn

Logo d’casso ñöôïc theå hieän moät caùch chính xaùc, chi tieát vaø thoáng nhaát. Nhöõng ñöôøng chæ daãn khoaûng caùch vaø kích thöôùc cuûa töøng thaønh toá trong logo d’casso phaûi ñöôïc baûo ñaûm khi söûû duïng nhaèm muïc ñích cho logo luoân deã daøng nhaän thaáy vaø roõ raøng. 1/2X

1/2X

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

7


Khoaûng caùch an toaøn cho logo

Tieâu chuaån cô baûn

Theå hieän logo vôùi moät khoaûng caùch ñuùng ñaén so vôùi caùc yeáu toá chung quanh laø raát quan troïng trong vieäc taïo aán töôïng maïnh meõ cho thöông hieäu d’casso. Khi theå hieän logo, caàn ñaûm baûo tính noåi baät cuûa logo baèng khoaûng troáng thích hôïp chung quanh nhôø vaäy logo seõ khoâng bò aûnh höôûng baát lôïi bôûi caùc yeáu toá khaùc (nhöõng kyù töï, hình aûnh, chi tieát ñoà hoïa, v.v...). Khi theå hieän logo, caàn thieát phaûi taïo moät khoaûng caùch khoâng gian chung quanh ñeå duy trì tính noåi baät cuûa logo. Vui loøng tham khaûo nhöõng nguyeân taéc veà khoaûng caùch trình baøy toái thieåu sau ñaây:

x

2x 3x

x

2x 3x

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

8


Kích thöôùc toái thieåu cuûa logo

Tieâu chuaån cô baûn

Neáu kích thöôùc quaù nhoû, ngöôøi xem coù theå khoù nhaän thaáy hoaëc khoù in aán chính xaùc. Logo khoâng coù tagline thì kích thöôùc ngang 18mm ñöôïc xem laø kích thöôùc chuaån toái thieåu. Logo coù tagline thì kích thöôùc ngang 30mm ñöôïc xem laø kích thöôùc chuaån toái thieåu.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

50mm

30mm

40mm

18mm

9


Quy ñònh maøu saéc

Maøu saéc laø phaàn chính yeáu trong quaù trình xaây döïng baát kì thöông hieäu naøo. Ñieàu cöïc kì quan troïng laø chuùng ta phaûi caån troïng trong vieäc söû duïng maøu saéc xuyeân suoát taát caû caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng. Trong in aán, maøu CMYK ñöôïc söû duïng theo thoâng soá ñaõ ñöôïc quy ñònh nhaèm ñaûm baûo tính nhaát quaùn cho thöông hieäu. Heä maøu RGB laø heä maøu treân maøn hình, ñuôïc duøng treân web vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Tuøy vaøo chaát lieäu giaáy vaø phöông phaùp in maø maøu saéc saûn phaåm in ra coù söï khaùc bieät.

Tieâu chuaån cô baûn

BLACK

METAL LIGHT

Pantone Process Color Black U Black C

Pantone Process Color DS 218-6 U DS 218-6 C

CMYK Color C0, M0, Y0, K100

CMYK Color C40, M10, Y3, K0

RGB Value R0, G0, B0

RGB Value R148, G197, B227

Solid color Black U Black C

Solid color 644 U 644 C

Black & White

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

10


Baûng maøu thöù caáp

Tieâu chuaån cô baûn

Baûng maøu (Color palette) cuûa d’casso chöùa 12 maøu, goàm 02 maøu ñaëc tröng cuûa d’casso vaø 10 heä maøu thöù caáp. Baûng maøu thöù caáp goàm coù 21 maøu thöù caáp ñöôïc duøng keát hôïp trong heä thoáng taøi lieäu Marketing. Ñaây laø heä maøu coù ba saéc ñoä saùng, trung gian vaø toái roõ reät.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

0% Cyan, 0% Magenta 0% Yellow, 100% Black

40% Cyan, 10% Magenta 3% Yellow, 0% Black

10% Cyan, 10% Magenta 15% Yellow, 15% Black

15% Cyan, 15% Magenta 30% Yellow, 80% Black

100% Cyan, 3% Magenta 30% Yellow, 60% Black

80% Cyan, 30% Magenta 20% Yellow, 60% Black

40% Cyan, 80% Magenta 60% Yellow, 60% Black

20% Cyan, 60% Magenta 80% Yellow, 50% Black

10% Cyan, 10% Magenta 15% Yellow, 5% Black

11% Cyan, 11% Magenta 21% Yellow, 56% Black

60% Cyan, 2% Magenta 18% Yellow, 36% Black

56% Cyan, 21% Magenta 14% Yellow, 42% Black

20% Cyan, 40% Magenta 30% Yellow, 30% Black

14% Cyan, 42% Magenta 56% Yellow, 35% Black

5% Cyan, 5% Magenta 10% Yellow, 0% Black

5% Cyan, 5% Magenta 9% Yellow, 24% Black

20% Cyan, 3% Magenta 10% Yellow, 15% Black

24% Cyan, 9% Magenta 6% Yellow, 18% Black

10% Cyan, 20% Magenta 5% Yellow, 5% Black

6% Cyan, 18% Magenta 24% Yellow, 15% Black

11


Moät soá tröôøng hôïp söû duïng sai logo

Tieâu chuaån cô baûn

Muïc ñích cuûa nhöõng höôùng daãn naøy nhaèm ñaûm baûo taát caû moïi hình thöùc taùi saûn xuaát logo d’casso ñeàu phaûi ñuùng vôùi nguyeân baûn. Khoâng coù baát kyø ngoaïi leä naøo ñöôïc chaáp nhaän trong moïi tình huoáng. Vui loøng tham khaûo nhöõng ví duï beân veà moät soá caùch söû duïng sai leäch vaø haõy luoân chuù yù ñeán vieäc theå hieän logo.

Oborper aut vel ipit nulla facidunt nos nulput ut praesed. Quis nit nisl iustisc iduisi et utpat nosting utpat nosting prat utpat er sequam, quismodipisn.

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

12


Phoâng chöõ söû duïng trong aán phaåm, taøi lieäu

Phoâng chöõ quy ñònh cho heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu cuûa d’casso laø phoâng AD Futur. Phoâng AD Futur ñöôïc söû duïng trong caùc thieát keá mang tính chaát quaûng baù nhö caùc taøi lieäu tieáp thò, trang quaûng caùo, caùc loaïi brochure,...

Tieâu chuaån cô baûn

AD Futur AD Futur LightItalic ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 AD Futur Light ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 AD Futur Bold ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 AD Futur BoldItalic ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

13


Phoâng chöõ söû duïng tröïc tuyeán

Phoâng Arial ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng tröïc tuyeán, vaên baûn thoâng thöôøng, trao ñoåi thoâng tin qua internet, email.

Tieâu chuaån cô baûn

Arial Arial Normal ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 Arial - Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 Arial - Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 Arial - Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

14


ÖÙng duïng vaên phoøng

Danh thieáp nhaân vieân Danh thieáp coâng ty Giaáy tieâu ñeà - Coâng ty Giaáy tieâu ñeà - Chi nhaùnh Giaáy tieâu ñeà göûi thoâng caùo baùo chí Bao thö A4 Bao thö A4 cöûa soå Bao thö A3 Bao thö A3 cöûa soå Giaáy ghi chuù Thö ñieän töû

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Danh thieáp nhaân vieân

Kích thöôùc: 90x55 (mm) In offset: Chaát lieäu Couche 250gsm Caùn maøng môø 1. Teân nhaân vieân: AD Futur Bold 8pt, Black Color Teân chöùc vuï: AD Futur Light 7pt, Black Color AD Futur Bold 7pt, Black Color 2. Logo: 35 mm (chieàu daøi) 3. Teân coâng ty: AD Futur Light 7pt, AD Futur Bold 7pt, Color C40 M20 Y10 K5 4. Teân thaønh phoá: AD Futur Light 7pt, AD Futur Bold 7pt, White Color Nhaân vieân thuoäc chi nhaùnh naøo seõ bold text ôû chi nhaùnh ñoù. 5. Teân saûn phaåm: AD Futur Light 10pt, White Color 6. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, White Color AD Futur Light 7pt, White Color

ÖÙng duïng vaên phoøng

Baïch Anh Thö

1

BACH ANH THU

Tröôûng Phoøng Kinh Doanh M. 0933 133 399 E. anhthu@dcasso.vn

Sales Manager M. 0933 133 399 E. anhthu@dcasso.vn

3

2

a member of dq corp.

moät thaønh vieân cuûa dq corp.

4

TP. Haø Noäi TP. Ñaø Naüng TP. Hoà Chí Minh

5

6

451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 E. hochiminh@dcasso.vn

Tieáng Vieät

GÖÔNG PHOØNG TAÉM PHOØNG TAÉM KÍNH PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM TUÛ PHOØNG TAÉM LAN CAN KÍNH NOÄI THAÁT KÍNH

www.dcasso.vn

7

Hanoi Danang Ho Chi Minh

BATHROOM MIRROR GLASS BATHROOM BATHROOM ACCESSORIES BATHROOM CABINET GLASS BALCON GLASS INTERIOR

451 Ly Thuong Kiet St., W. 8, Tan Binh Dist. T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 E. hochiminh@dcasso.vn

www.dcasso.vn

Tieáng Anh

7. Thö ñieän töû: AD Futur Light 7pt, White Color (*) 80% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

16


Danh thieáp coâng ty

Kích thöôùc: 90x55 (mm) In offset: Chaát lieäu Couche 250gsm Caùn maøng môø

ÖÙng duïng vaên phoøng

GÖÔNG PHOØNG TAÉM PHOØNG TAÉM KÍNH PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM TUÛ PHOØNG TAÉM LAN CAN KÍNH NOÄI THAÁT KÍNH

1

1. Teân saûn phaåm: AD Futur Bold 10pt, Black Color 2. Logo: 35 mm (chieàu daøi)

3

2

moät thaønh vieân cuûa dq corp.

3. Teân coâng ty: AD Futur Light 7pt, AD Futur Bold 7pt, Color C40 M20 Y10 K5 4. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, White Color AD Futur Light 7pt, White Color

BATHROOM MIRROR GLASS BATHROOM BATHROOM ACCESSORIES BATHROOM CABINET GLASS BALCON GLASS INTERIOR

4

5. Thö ñieän töû: AD Futur light 7pt, White Color

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 E. hochiminh@dcasso.vn

5

TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ T. 0511-375 2626 F. 0511-375 2828 E. danang@dcasso.vn

TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña T. 04-6250 3666 F. 04-6266 2952 E. hanoi@dcasso.vn

a member of dq corp.

Ho Chi Minh 451 Ly Thuong Kiet St., W. 8, Tan Binh Dist. T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 E. hochiminh@dcasso.vn

www.dcasso.vn

Tieáng Vieät

Danang 204-206 Le Duan St., Thanh Khe Dist. T. 0511-375 2626 F. 0511-375 2828 E. danang@dcasso.vn

Hanoi 13/4 Cat Linh St., Dong Da Dist. T. 04-6250 3666 F. 04-6266 2952 E. hanoi@dcasso.vn

www.dcasso.vn

Tieáng Anh

(*) 80% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

17


Giaáy tieâu ñeà - Coâng ty

ÖÙng duïng vaên phoøng

2

Kích thöôùc: 210x297 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

1

451 Lyù Thöôøng Kieät P. 8, Q. Taân Bình TP. Hoà Chí Minh T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 www.dcasso.vn

1. Logo: 45 mm (chieàu daøi)

451 Ly Thuong Kiet St. W. 8, Tan Binh Dist. Ho Chi Minh City T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 www.dcasso.vn

2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 10pt, AD Futur Light 10pt, Black Color Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, Color C40 M10 Y3 K0 3. Teân saûn phaåm: Teân saûn phaåm vieát hoa AD Futur Bold 7pt, Black Color.

3

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

Tieáng Vieät

PHOØNG TAÉM KÍNH

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

TUÛ PHOØNG TAÉM

LAN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

BATHROOM

MIRROR GLASS BATHROOM

BATHROOM ACCESSORIES

BATHROOM CABINET

GLASS BALCON

GLASS INTERIOR

Tieáng Anh

18


Giaáy tieâu ñeà - Chi nhaùnh

ÖÙng duïng vaên phoøng

2

Kích thöôùc: 210x297 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

1

204-206 Leâ Duaån Q. Thanh Kheâ TP. Ñaø Naüng T. 0511-375 2626 F. 0511-375 2828 www.dcasso.vn

1. Logo: 45 mm (chieàu daøi)

204-206 Le Duan St. Thanh Khe Dist. Danang City T. 0511-375 2626 F. 0511-375 2828 www.dcasso.vn

2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 10pt, AD Futur Light 10pt, Black Color Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, Color C40 M10 Y3 K0 3. Teân saûn phaåm: Teân saûn phaåm vieát hoa AD Futur Bold 7pt, Black Color.

3

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

Tieáng Vieät

PHOØNG TAÉM KÍNH

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

TUÛ PHOØNG TAÉM

LAN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

BATHROOM

MIRROR GLASS BATHROOM

BATHROOM ACCESSORIES

BATHROOM CABINET

GLASS BALCON

GLASS INTERIOR

Tieáng Anh

19


Giaáy tieâu ñeà göûi thoâng caùo baùo chí

ÖÙng duïng vaên phoøng

2

Kích thöôùc: 210x297 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

1

451 Lyù Thöôøng Kieät P. 8, Q. Taân Bình TP. Hoà Chí Minh T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 www.dcasso.vn

1. Logo: 45 mm (chieàu daøi) 2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 10pt, AD Futur Light 10pt, Black Color Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, Color C40 M10 Y3 K0 3. Ñöôøng gaáp

3 4

4. Noäi dung chöõ: AD Futur Bold 10pt, AD Futur Light 10pt, Black Color 5. Teân saûn phaåm: Teân saûn phaåm vieát hoa AD Futur Bold 7pt, Black Color.

5

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

451 Ly Thuong Kiet St. W. 8, Tan Binh Dist. Ho Chi Minh City T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 www.dcasso.vn

Day, Month, Year Addressee Company Name 1234 Anywhere Avenue, Suite #0000 City, Province Country

Day, Month, Year Addressee Company Name 1234 Anywhere Avenue, Suite #0000 City, Province Country

Dear Addressee Name,

Dear Addressee Name,

Body text is Calibri Normal 10.5pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The letterhead has been designed so that it can be used with a small envelope. The address should not exceed six lines. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Allow one space after a full stop. One full line space separates paragraphs. One full line space is allowed between the salutation and the subject heading or the start of the text. Four full line spaces are allowed for the signature.

Body text is Calibri Normal 10.5pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The letterhead has been designed so that it can be used with a small envelope. The address should not exceed six lines. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Allow one space after a full stop. One full line space separates paragraphs. One full line space is allowed between the salutation and the subject heading or the start of the text. Four full line spaces are allowed for the signature.

Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. One full line space separates paragraphs. One full line space is allowed between the salutation and the subject heading or the start of the text. Four full line spaces are allowed for the signature.

Emphasis within the text can be achieved by emboldening. Different methods of emphasis should not be used within the same letter. Capital letters are only used within references, for the beginning of sentences and for proper nouns. Punctuation is used as shown. Allow one space after a full stop. One full line space separates paragraphs. One full line space is allowed between the salutation and the subject heading or the start of the text. Four full line spaces are allowed for the signature.

Yours sincerely,

Yours sincerely,

NGUYEÃN XUAÂN VUÕ Giaùm ñoác ñieàu haønh

NGUYEÃN XUAÂN VUÕ Giaùm ñoác ñieàu haønh

JS/ No

JS/ No

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

Tieáng Vieät

PHOØNG TAÉM KÍNH

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

TUÛ PHOØNG TAÉM

LAN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

BATHROOM

MIRROR GLASS BATHROOM

BATHROOM ACCESSORIES

BATHROOM CABINET

GLASS BALCON

GLASS INTERIOR

Tieáng Anh

20


Bao thö A4

ÖÙng duïng vaên phoøng

2

Kích thöôùc: 220x120 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

2. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, Color C40 M10 Y3 K0

451 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình, TP. Hoà Chí Minh T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

1. Logo: 45 mm (chieàu daøi)

451 Ly Thuong Kiet St., W. 8, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

3

1 www.dcasso.vn

www.dcasso.vn

3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 10pt, AD Futur Light 10pt, White Color

Tieáng Vieät

Tieáng Anh

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

21


Bao thö A4 cöûa soå

ÖÙng duïng vaên phoøng

Kích thöôùc: 220x120 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

2. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, Color C40 M10 Y3 K0

451 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình, TP. Hoà Chí Minh T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

1. Logo: 45 mm (chieàu daøi)

2

451 Ly Thuong Kiet St., W. 8, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

3

1 www.dcasso.vn

www.dcasso.vn

3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 10pt, AD Futur Light 10pt, White Color 4. Cöûa soå: 100x35 (mm)

4

Tieáng Vieät

Tieáng Anh

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

22


Bao thö A3

ÖÙng duïng vaên phoøng

1

www.dcasso.vn

1. Logo: 70 mm (chieàu daøi) 2. Thö ñieän töû: AD Futur Light 12pt, Color C40 M20 Y10 K5 3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 12pt, AD Futur Light 12pt, White Color

Tieáng Vieät

www.dcasso.vn

451 Ly Thuong Kiet St., W. 8, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

Kích thöôùc: 340x240 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

3

451 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình, TP. Hoà Chí Minh T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

2

Tieáng Anh

(*) 20% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

23


Bao thö A3 cöûa soå

ÖÙng duïng vaên phoøng

1

www.dcasso.vn

1. Logo: 70 mm (chieàu daøi) 2. Thö ñieän töû: AD Futur Light 12pt, Color C40 M20 Y10 K5 3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 12pt, AD Futur Light 12pt, White Color

4

4. Cöûa soå: 100x35 (mm) Tieáng Vieät

www.dcasso.vn

451 Ly Thuong Kiet St., W. 8, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

Kích thöôùc: 340x240 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

3

451 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 8, Quaän Taân Bình, TP. Hoà Chí Minh T. 08.3 866 0099 F. 08.3 971 0715

2

Tieáng Anh

(*) 20% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

24


Giaáy ghi chuù

ÖÙng duïng vaên phoøng

2

Kích thöôùc: 100x100 (mm) In offset: Chaát lieäu Ford 100gsm

1 moät thaønh vieân cuûa dq corp.

1. Logo: 30 mm (chieàu daøi)

a member of dq corp.

2. Teân coâng ty: AD Futur Light 6pt, AD Futur Bold 6pt, Color C40 M20 Y10 K5

Tieáng Vieät

Tieáng Anh

(*) 70% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

25


Thö ñieän töû

ÖÙng duïng vaên phoøng

1. Logo: 50 mm (chieàu daøi) 2. Noäi dung: Arial Regular 10pt, Arial Bold 10pt, Black Color 3. Teân: Arial Regular 10pt, Arial Bold 10pt, Black Color 4. Ñòa chæ: Arial Regular 10pt, Arial Bold 10pt, Black Color

Subject: Email Template

5. Arial Italic 10pt, Color C0 M0 Y0 K60

Dear Mr Thuan An,

6. Ñöôøng gioùng haøng

2

Body text is Arial 10pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Body text is Arial 10pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Body text is Arial 10pt ranged left, unjustified (ragged right) in upper and lower case. The email template has been designed so that it can be used in every business mail. Best Regards,

3

4

5

Nguyễn Xuân Vũ Giám đốc điều hành 451 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh T. +84 (0) 8.3 866 0099 ext: 123 F. +84 (0) 8.3 866 0099 M. +84 (0) 908 18 25 18 E. xuanvu@dcasso.vn www.dcasso.vn Confidentiality Caution: This email is intended only for the use of the individual addressee or organisation to whom it is addressed and may contain information that is privileged and confidential. If you, the reader of this email, are not the intended recipient, you must not disseminate, distribute or copy this email. If you have received this email in error, please immediately notify us by phone or by return email. This e-mail is copyrighted. VinaCapital is not liable if an e-mail or attachment is altered without its written consent

6 1

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

26


Tuùi giaáy

ÖÙng duïng vaên phoøng

Kích thöôùc: 140x400 (mm) 1. Logo: 65 mm (chieàu daøi)

BATHROOM MIRROR GLASS BATHROOM BATHROOM ACCESSORIES BATHROOM CABINET GLASS BALCON GLASS INTERIOR

GÖÔNG PHOØNG TAÉM PHOØNG TAÉM KÍNH PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM TUÛ PHOØNG TAÉM LAN CAN KÍNH NOÄI THAÁT KÍNH

2. Thö ñieän töû: AD Futur Light 12pt, White C40 M10 Y3 K0

3

3. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 12pt, Black Color

4

4. Hình aûnh 5. Ñòa chæ: AD Futur Bold 12pt, AD Futur Light 12pt, Black Color

X

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc tuùi giaáy

www.dcasso.vn

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, Quaän Taân Bình T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 E. hochiminh@dcasso.vn

Ho Chi Minh 451 Ly Thuong Kiet St., Tan Binh District T. 08-3866 0088 F. 08-3866 0099 E. hochiminh@dcasso.vn

TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Quaän Thanh Kheâ T. 0511-375 2626 F. 0511-375 2828 E. danang@dcasso.vn

Danang 204-206 Le Duan St., Thanh Khe District T. 0511-375 2626 F. 0511-375 2828 E. danang@dcasso.vn

TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Quaän Ñoáng Ña T. 04-6250 3666 F. 04-6266 2952 E. hanoi@dcasso.vn

Hanoi 13/4 Cat Linh St., Dong Da District T. 04-6250 3666 F. 04-6266 2952 E. hanoi@dcasso.vn

www.dcasso.vn

1

5

2

(*) 25% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

27


Quy ñònh veà baûng hieäu

Baûng hieäu showroom

34


Baûng hieäu showroom

“X” laø chieàu cao logo Hình aûnh vaø logo in hiflex vaø ñaët trong khung hình. Chaát lieäu baûng hieäu: Söû duïng chaát lieäu Alucolic

Quy ñònh veà baûng hieäu

1/5 X

X

1/5 X

X 451 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT, PHÖÔØNG 8, QUAÄN TAÂN BÌNH

800mm

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

29


Quy ñònh veà ñoàng phuïc

Nhaân vieân vaên phoøng Nhaân vieân showroom Baûng teân nhaân vieân Nhaân vieân baûo trì & laép ñaët Phuïc vuï cho caùc söï kieän khaùc Ñoàng phuïc aùo möa Duø che

31 32 33 34 35 36 37


Nhaân vieân vaên phoøng

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

31


Nhaân vieân showroom

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

32


Baûng teân nhaân vieân

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

Nguyen thi thu lan Sales Executive

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

33


Logo caøi aùo

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

Kích thöôùc: 25x8.8(mm) Logo: 18mm (chieàu daøi) Söû duïng 2 daïng: Logo d’casso treân neàn traéng Logo d’casso treân neàn xanh

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

34


Nhaân vieân baûo trì & laép ñaët

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

35


Phuïc vuï cho caùc söï kieän khaùc

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

36


Ñoàng phuïc aùo möa

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

37


Duø che

Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

Quy ñònh veà ñoàng phuïc

38


Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

Maãu quaûng caùo - khoå ñöùng Maãu quaûng caùo - khoå ñöùng Maãu quaûng caùo - khoå ngang Maãu quaûng caùo - khoå ngang Maãu quaûng caùo - khoå ngang (Size nhoû) Maãu quaûng caùo - khoå ngang (Size nhoû) Maãu quaûng caùo - khoå vuoâng Maãu quaûng caùo - khoå vuoâng

40 41 42 43 44 45 46 47


Maãu quaûng caùo - khoå ñöùng

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 210x300 (mm)

1/2X

X

1. Logo: 55 mm (chieàu daøi) 2. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color 3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, White Color 4. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän. 5. Tieâu ñeà chöõ: Vieát hoa, AD Futur Bold 16pt, Black Color, Color C40 M10 Y3 K0 6. Hotline: AD Futur Bold 10pt, White Color 7. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color X

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

3/2X

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

www.dcasso.vn

www.dcasso.vn

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG 08. 38 649 649 - 0937 181818

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

P HOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

1

2

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

3

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

08. 38 649 649 - 0937 181818

4

5

6

7

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

40


Maãu quaûng caùo - khoå ñöùng

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 210x300 (mm)

6

7

X

1. Logo: 55 mm (chieàu daøi) 2. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, White Color 4. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, White Color 5. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color 6. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän. 7. Tieâu ñeà chöõ: vieát hoa, AD Futur Bold 16pt, White Color, Color C40 M10 Y3 K0

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

X

www.dcasso.vn

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

3/2X

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

1

2

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

3

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG 08. 38 649 649 - 0937 181818

4

5

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

41


Maãu quaûng caùo - khoå ngang

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo X

X

Kích thöôùc: 300x210 (mm) 1. Logo: 55 mm (chieàu daøi) 2. Website: AD Futur Light 10pt, White Color

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

X

3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, White Color

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

3/2X

4. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän.

www.dcasso.vn

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG 08. 38 649 649 - 0937 181818

5. Tieâu ñeà chöõ: vieát hoa, AD Futur Bold 16pt, Black Color, Color C40 M10 Y3 K0 6. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color

4

7. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, White Color

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo. 1

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

2

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

3

www.dcasso.vn

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG 08. 38 649 649 - 0937 181818

5

6 7

42


Maãu quaûng caùo - khoå ngang

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 300x210 (mm)

X

1. Logo: 55 mm (chieàu daøi)

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, Black Color

4

3. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color 4. Tieâu ñeà chöõ: vieát hoa, AD Futur Bold 16pt, White Color, Color C40 M10 Y3 K0 5. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän. 6. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color 7. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color

5 www.dcasso.vn

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

X

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

1

2

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

6

08. 38 649 649 - 0937 181818

7

3

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

43


Maãu quaûng caùo - khoå ngang (Size nhoû)

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 210x150 (mm)

X

1. Logo: 43.5 mm (chieàu daøi) 2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, White Color

3

3. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän. 4. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color 5. Tieâu ñeà chöõ: vieát hoa, AD Futur Bold 12pt, Black Color, Color C40 M10 Y3 K0

www.dcasso.vn

6. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color 7. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, White Color

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

X

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

3/2X

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

1

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

4 5

NOÄI THAÁT KÍNH

6

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG

7

L AN CAN KÍNH

08. 38 649 649 - 0937 181818

2

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

(*) 50% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

44


Maãu quaûng caùo - khoå ngang (Size nhoû)

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 210x150 (mm)

X

1. Logo: 43.5 mm (chieàu daøi)

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, White Color

4

3. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color 5

4. Tieâu ñeà chöõ: vieát hoa, AD Futur Bold 12pt, White Color, Color C40 M10 Y3 K0 5. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän.

X

6. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color 7. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, White Color

www.dcasso.vn GÖÔNG PHOØNG TAÉM

3/2X

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

1

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

2

L AN CAN KÍNH

NOÄI THAÁT KÍNH

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

6

08. 38 649 649 - 0937 181818

7

3

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

(*) 50% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

45


Maãu quaûng caùo - khoå vuoâng

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 280x280 (mm)

X

1. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color 2. Logo: 55 mm (chieàu daøi)

4

3. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, White Color 4. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän. 5. Tieâu ñeà chöõ: vieát hoa, AD Futur Bold 16pt, Black Color, Color C40 M10 Y3 K0 6. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color 7. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, White Color

3/2X HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

X

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

www.dcasso.vn

1

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

2

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

5

NOÄI THAÁT KÍNH

6

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG

7

L AN CAN KÍNH

08. 38 649 649 - 0937 181818

3

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

46


Maãu quaûng caùo - khoå vuoâng

Quy ñònh veà maãu quaûng caùo

X

Kích thöôùc: 280x280 (mm)

X

1. Logo: 55 mm (chieàu daøi)

3

2. Ñòa chæ: AD Futur Bold 7pt, AD Futur Light 7pt, Black Color 3. Hình aûnh: Kích thöôùc thay ñoåi tuøy theo noäi dung theå hieän.

HAÕY ÑEÁN ÑEÅ TRAÛI NGHIEÄM MOÄT KHOÂNG GIAN SOÁNG MÔÙI TAÏI PHOØNG TRÖNG BAØY CUÛA THÖÔNG HIEÄU D’CASSO

4

4. Tieâu ñeà chöõ: Vieát hoa, AD Futur Bold 16pt, White Color, Color C40 M10 Y3 K0 5. Thö ñieän töû: AD Futur Light 10pt, White Color 6. Teân saûn phaåm: Caùc doøng saûn phaåm vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color 7. Hotline: Vieát hoa, AD Futur Bold 10pt, Black Color

GÖÔNG PHOØNG TAÉM

“X” laø chieàu cao logo. Tæ leä “X” thay ñoåi tuøy thuoäc töøng kích thöôùc maãu quaûng caùo.

PHOØNG TAÉM KÍNH

TP. Hoà Chí Minh 451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình TP. Ñaø Naüng 204-206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ TP. Haø Noäi 13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña

X

1

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

T. 08-3866 0088 T. 0511-375 2626 T. 04-6250 3666

L AN CAN KÍNH

www.dcasso.vn

5

NOÄI THAÁT KÍNH

6

HOTLINE TÖ VAÁN & BAÙN HAØNG 08. 38 649 649 - 0937 181818

7

2

(*) 35% so vôùi kích thöôùc thaät Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu d’casso

47

D'casso Brand Guideline  

Brand Guideline

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you