Page 1

A member of DQ Corp

ÑEÏP & PHONG CAÙCH COLLECTION 2012

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính


Design

“Xu höôùng 2012 laø toái giaûn caùc chi tieát thieát keá nhöng ñoàng thôøi taêng cöôøng toái ña tính höõu duïng cuûa saûn phaåm...” Andrea Da Gasso Kieán Truùc Sö - Italia


& Quality

Thieát keá ñeïp & Chaát löôïng ñeán chi tieát

Thieát keá khoâng phaûi chæ laø aán töôïng cuûa thò giaùc hay caûm xuùc maø laø söï tinh teá cuûa caùc chi tieát. DQ khoâng chæ taïo neân söï khaùc bieät veà thieát keá maø coøn aùp duïng thaønh coâng nhöõng coâng ngheä tieân tieán trong cheá taùc kính, quy trình saûn xuaát kheùp kín, ñöôïc vaän haønh theo caùc thoâng soá ñaõ ñöôïc laäp trình vaø kieåm soaùt, ñieàu khieån nghieâm ngaët. DQ ñaàu tö chuyeân saâu töø ñoäi nguõ thieát keá vaø kyõ thuaät cho ñeán nhöõng daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát göông, kính trang trí, kính cöôøng löïc, heä thoáng caùc maùy caét, maøi, uoán, loõm, ñieâu khaéc, khoan loã töï ñoäng, ñaûm baûo chaát löôïng cho moïi saûn phaåm kính mang thöông hieäu DQ ñeàu taïo ñöôïc nieàm tin töø phía ngöôøi tieâu duøng.


LaVita Phong caùch YÙ 2012

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho

cuoäc soáng töôi ñeïp

Thieát keá noäi thaát phong caùch YÙ ñang trôû thaønh moät xu höôùng thôøi trang bôûi aán töôïng cuûa veû ñeïp thanh lòch maø ñôn giaûn. Ñôn giaûn ñeán möùc maø ngöôøi ta nghó laø coù theå deã daøng naém baét ñöôïc coát loõi vaø raäp khuoân ñöôïc phong caùch ñoù. Tuy nhieân, vì seõ coù raát ít yeáu toá bieåu caûm neân moãi chi tieát ñeàu mang theo moät aán töôïng rieâng. Chæ coù moät loái suy nghó phoùng khoaùng cuûa caùc nhaø thieát keá ngöôøi YÙ môùi bieát caùch keát hôïp chuùng laïi moät caùch chính xaùc nhaát ñeå hieän thöïc hoùa moät taùc phaåm ngheä thuaät.


Boä söu taäp naøy ñöôïc DQ ra maét trong trieån laõm quoác teá Vietbuild 2011 taïi nhaø thi ñaáu Phuù Thoï. Chaát lieäu göông vaø kính söû duïng cho boä söu taäp naøy ñöôïc choïn loïc cuûa haõng Saint Goban noåi tieáng theá giôùi, sôû höõu caùc tieâu chuaån chaát löôïng vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng. DQ cuõng söû duïng daây chuyeàn saûn xuaát coù coâng ngheä hieän ñaïi nhaát ñeå saûn xuaát haøng loaït boä söu taäp naøy khi tung ra thò tröôøng.


Phoøng taém kính DQ

ñeïp vaø phong caùch


Söï thaêng hoa trong thieát keá

laø khoaûnh khaéc ngöng ñoïng cuûa thôøi gian


Gテ姪年G Bathroom mirrors


50098 º 500x700

50100 º 400x800

50101 º 800x400

50102 º 600x800

50096º 500x700

50036 º 150x150

50103 º 1200x800

50095 º 600x600

50099 º 500x700

50031 º 500x700 50031-1 º 450x600 50031-2 º 600x800

50097 º 500x700

50084-1 º 450x600 50084-2 º 500x700 50084-3 º 600x800

GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

Plain mirrors


Hotline 0937 18 18 18

Decor mirrors

11

50033 º 450x600 º 500x700

50027 º 630x810

Black bright mirrors

www.dqcorp.vn

55009 º 580x900

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

50008 º 800x1300

50013 º 680x800

55011 º 600x800 50030 º 626x826

50077 º 600x800

50087 º 600x800

Others

50028 º 530x870

50022 º 600x600

50011 º 550x900 55012 º 500x700 55013 º 600x800

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam

55020 º 600x800


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

Colorful mirrors

50086 º 1200x800

50083 º 500x700

55015 º 600x800

50104 º 500x700

50082 º 500x700

50085 º 500x900

50020 º 600x600

50025 º 500x700

50051 º 500x700

50054 º 500x700

50075 º 500x700

55010 º 600x800

GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Engraving mirrors


Hotline 0937 18 18 18 13

www.dqcorp.vn

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

50007 º 600x800

50009 º 600x800

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam

Moâ hình tröng baøy göông taïi caùc ñaïi lyù


GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

Moïi thöù ñeàu coù moät veû ñeïp rieâng nhöng khoâng phaûi baát cöù ai cuõng

coù theå nhaän bieát.

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính


Phong caùch, ñaúng caáp vaø gu thaåm myõ Lieân heä ngay vôùi chuùng toâi ñeå ñaët ngay kieåu göông maø baïn ñaõ thích töø laâu nhöng chaúng tìm mua ôû ñaâu ñöôïc. Chuùng toâi seõ tö vaán vaø may ño theo yeâu caàu cuûa baïn, baát keå kích thöôùc, hình daïng, hoaï tieát, phong caùch thieát keá naøo.

15

www.dqcorp.vn

Moät ngoâi nhaø ñeïp, ñöôïc ngöôøi khaùc traàm troà khen ngôïi ñeàu baét ñaàu töø nhöõng chi tieát nhoû nhöng theå hieän phong caùch, ñaúng caáp vaø gu thaåm myõ cuûa chuû nhaø. Göông cuõng laø moät trong nhöõng chi tieát aáy...

Hotline 0937 18 18 18

Custom mirrors

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

50105 º 2000x600

Thieát keá saûn xuaát thi coâng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam

50106 º 600x800


GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

50107 º 1200x800

50108 º 600x800

50109 º 2400x600

Thieát keá saûn xuaát, thi coâng theo yeâu caàu khaùch haøng


Hotline 0937 18 18 18 17

www.dqcorp.vn

55022 º 800x800

50090 º 750x570

Caû moät thieân ñöôøng göông... Sao göông cöù phaûi troøn hay vuoâng? Sao khoâng laø moät hình daïng khaùc? Vôùi haøng traêm maãu göông thieát keá coù saün vaø giaûi phaùp gia coâng göông theo thieát keá, ñeán vôùi DQ, baïn ñöôïc maëc söùc löïa choïn maãu göông yeâu thích nhaát ñeå rinh veà nhaø maø chaúng phaûi ñi ñaâu xa.

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam

50088 º 500x800

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

50089 º 590x770


GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

50110 º 400x800 50111 º 400x1000

50112 º 400x1000

50113 º 500x700

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính


Hotline 0937 18 18 18

Haïnh phuùc laø bí quyeát cuûa moïi veû ñeïp,

khoâng coù veû ñeïp quyeán ruõ naøo

thieáu ñöôïc ñieàu ñoù.

19

coù theå nhaän bieát.

50092 º 600x850

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

50091 º 500x800

www.dqcorp.vn

Moïi thöù ñeàu coù moät veû ñeïp rieâng nhöng khoâng phaûi baát cöù ai cuõng

Haïnh phuùc laø bí quyeát cuûa moïi veû ñeïp,

khoâng coù veû ñeïp quyeán ruõ naøo thieáu ñöôïc ñieàu ñoù.

50093 º 1900x800 d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam

50094 º 800x500


59003 ยบ 900x900x2000


Thieát keá laø ngheä thuaät

môû roäng khoâng gian, baïn caàn taän duïng

vaø ñoâi khi cuõng caàn ñeå troáng

Glass shower systems PHOØNG TAÉM KÍNH


Hotline 0937 18 18 18 d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

www.dqcorp.vn

22

59002 º 900x900x2000x(2)

59020 º 1000x1000x2000

59011 º 900x900x2000

59024 º 1000x2400

Vaø coøn nhieàu maãu khaùc... Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán cuï theå.


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

59018 º 900x1200x2000

GÖÔNG ª

PHOØNG TAÉM KÍNH ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Haõy lieân heä ngay vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán chi tieát.

ª

Baïn coù bieát raèng baïn vaãn coù theå laøm cho maãu phoøng taém kính baïn ñaõ choïn caøng theâm khaùc bieät, ñaäm neùt caù tính cuûa baïn? Moät chuùt hoa vaên theo thieát keá töï choïn seõ laøm cho phoøng taém cuûa baïn ñeïp hôn, laï hôn ñoù!

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

Thoåi hoàn caù tính cuûa baïn vaøo phoøng taém kính.


d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

www.dqcorp.vn

Hotline 0937 18 18 18

59019 º 1400x1000x2000

24

Ñôn giaûn cuõng laø moät phong caùch.

Vaø cuõng coù ngöôøi noùi raèng ñoâi khi ñôn giaûn laø toát nhaát.


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

59023 º 1000x1000x2000

59022 º 1200x1200x2000

59008 º 1300x2000

GÖÔNG

59021 º 900x900x2000

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Vaø coøn nhieàu maãu khaùc... Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán cuï theå.


Hotline 0937 18 18 18 d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

www.dqcorp.vn

26

30-60 phuùt Ñoù laø thôøi gian trung bình baïn ôû trong phoøng taém moãi ngaøy. Phoøng taém laø moät phaàn taát yeáu cuûa ngoâi nhaø, vaø moät phoøng taém ñeïp hôn, thoaùng hôn, roäng hôn, an toaøn hôn chaéc chaén laø moät ñieàu khoâng theå thieáu ñöôïc cho baïn cuoäc soáng töôi vui hôn, maõn nguyeän hôn, thaønh coâng hôn.


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

Giaûi phaùp khoâng gian kính

cho cuoäc soáng töôi ñeïp

59026 º 1200x1200x2000

GÖÔNG ª

PHOØNG TAÉM KÍNH ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

59009 º 1100x1100x2000

Vaø coøn nhieàu maãu khaùc... Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán cuï theå.

NOÄI THAÁT KÍNH

59025 º 1400x1000x2000


PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM Bathroom accessories


ñôn giaûn laø chìa khoùa cho

moïi tuyeät taùc thieát keá.


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

Phuï kieän phoøng taém

58001series Baû o haø n h 2 naêm

58001-1 º Hoäp giaáy veä sinh

58001-3 º Thanh treo khaên ñoâi

58001-4 º Keä xaø phoøng

58001-5 º Ly ñöïng baøn chaûi

GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

58001-2 º Moùc khaên

58001-6 º Keä kính


Hotline 0937 18 18 18

Phuï kieän phoøng taém INOX 304

57002 series Baû o haø n h 10 naêm

31

57002-2 º Voøng treo khaên

57002-5 º Keä kính

57002-3 º Keä xaø phoøng

57002-6 º Thanh treo khaên ñôn

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

57002-4 º Ly ñöïng baøn chaûi

www.dqcorp.vn

57002-1 º Hoäp giaáy veä sinh

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

Phuï kieän phoøng taém

58002 series Baû o haø n h 2 naêm

58002-1 º Hoäp giaáy veä sinh

58002-4 º Ly ñöïng baøn chaûi

58002-7 º Thanh treo khaên ñoâi

58002-2 º Moùc khaên

58002-5 º Keä xaø phoøng

58002-8 º Keä khaên 2 taàng

GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

58002-3 º Thanh treo khaên ñôn

58002-6 º Keä kính

58002-9 º Thanh treo khaên ñoâi


Hotline 0937 18 18 18 33

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

58002-11 º Thanh treo giaáy veä sinh

www.dqcorp.vn

58002-10 º Thanh treo khaên ñôn

58002-12 º Voøng treo khaên

58002-13 º Moùc khaên ñoâi

58117 º Moùc aùo 3

58002-17 º Coï chaø caàu

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

58118 º Keä kính 2 taàng


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

Phuï kieän phoøng taém

Phuï kieän khaùc

SAÛN PHAÅ M COÙ BAÛO HAØNH

Coù nhieà u söï löïa choïn môùi

57004-1 º Hoäp giaáy veä sinh

57004-4 º Ly ñöïng baøn chaûi ñaùnh raêng

57104 º Keä treo 2 taàng (inox 304)

58001-13 º Coï chaø caàu Delong (ñoàng maï)

57102 º Keä treo chöõ nhaät (inox 304)

57105 º Thanh treo khaên ñoâi vuoâng (inox 304)

58001-7 º Thanh treo khaên ñôn

58001-8 º Keä khaên 2 taàng

58002-7 º Thanh treo khaên ñoâi

58002-8 º Keä khaên 2 taèng

57103 º Keä treo ñaët baùo, taïp chí (inox 304)

58001-9 º Keä xaø phoøng Delong (ñoàng maï)

GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

57101 º Keä goùc 2 taàng (inox 304)

58001-14 º Chai ñöïng xaø phoøng Delong (ñoàng maï)


58117 º Moùc aùo 3

58118 º Keä kính 2 taàng

Hotline 0937 18 18 18

58002-11 º Thanh treo giaáy veä sinh Delong (ñoàng maï)

35

58119 º Keä kính goùc tam giaùc

58002-14 º Moùc khaên

58123 º Keä xaø phoøng

58124 º Keä kính

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

58122 º Keä xaø phoøng

www.dqcorp.vn

58002-12 º Voøng treo khaên Delong (ñoàng maï)

Moâ hình tröng baøy phuï kieän taïi caùc ñaïi lyù

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.


Thieát keá coù theå laø ngheä thuaät. Thieát keá coù theå laø myõ thuaät.

Taát caû phaûi thaät ñôn giaûn, vaø chính ñieàu ñoù laøm cho

thieát keá caøng phöùc taïp hôn.

Bathroom cabinets TUÛ PHOØNG TAÉM


d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

www.dqcorp.vn 38

Hotline 0937 18 18 18

53000 º 800x560x770


Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

53002 º 560x1700x300

GÖÔNG ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

53001 º 560x800x860

53005


Khoâng gian hoaøn haûo

khoâng chæ giaûm bôùt caùc giôùi haïn maø coøn taêng cöôøng söï

hieän dieän cuûa thieân nhieân


Glass interiors NOÄI THAÁT KÍNH


GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

LAN CAN KÍNH Glass handrails Giaûi phaùp lan can kính

56002


Hotline 0937 18 18 18 43

www.dqcorp.vn

56007

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

56006

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

56005 56004


Glass doors 51102

GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM

ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

CÖÛA KÍNH

Thieát keá laø phaûi höôùng tôùi con ngöôøi,

coù nghóa laø giaûi quyeát moät nhu caàu thieát thöïc naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua vieäc

nhaän daïng caùc nhu caàu ñoù vaø ñöa ra ñöôïc giaûi phaùp höõu hieäu nhaát.


Hotline 0937 18 18 18 45

www.dqcorp.vn

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

51103

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

51101


GÖÔNG

ª

PHOØNG TAÉM KÍNH

ª

PHUÏ KIEÄN PHOØNG TAÉM

ª

TUÛ KEÄ PHOØNG TAÉM ª

NOÄI THAÁT KÍNH

Giaûi phaùp khoâng gian kính cho noäi thaát phoøng taém & noäi thaát kính

VAÙCH NGAÊN KÍNH Glass partitions


Hotline 0937 18 18 18 47

www.dqcorp.vn

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm series 5 taïi Vieät Nam.

00000 º 000x000x000

DQ CORP - SOÁNG ÑEÏP MOÃI NGAØY

00000 º 000x000x000


COÂNG TY CP ÑÌNH QUOÁC - DQ CORP TP. HOÀ CHÍ MINH

451 Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình T : 08.3866 2727 F : 08.3971 0715

ÑAØ NAÜNG

206 Leâ Duaån, Q. Thanh Kheâ T : 0511.375 2727 F : 0511.375 2828

Vaø heä thoáng hôn 1200 ñaïi lyù VLXD treân toaøn quoác. Hotline:

0937 18 18 18

www.dqcorp.vn

d’casso phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm DQ series 5 taïi Vieät Nam

HAØ NOÄI

13/4 Caùt Linh, Q. Ñoáng Ña T : 04.6250 3666 F : 04.6266 2952

CMC PLAZA

79B Lyù Thöôøng Kieät, P. 8, Q. Taân Bình T : 08.6293 5050 F : 08.6293 5051

DQ series5  

Brochure