Page 1

1 Pārkāpumu uzskaites punkti no to piešķiršanas brīža ir spēkā divus gadus. Punkti, kas uzkrāti par braukšanu reibumā – piecus gadus.

Uzkrājot: 4 punktus – vadītājam uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi tiek nosūtīts brīdinājums par iegūto punktu skaitu, aicinot turpmāk nepieļaut ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Brīvprātīgi apmeklējot kursus, iespējams priekšlaicīgi dzēst 2 uzskaites punktus. 8 punktus – vadītājs saņem rakstisku aicinājumu noteiktā termiņā apmeklēt apmācības kursus ceļu satiksmes drošības jautājumos. Par kursu neapmeklēšanu nav paredzētas sankcijas, savukārt, tos apmeklējot, vadītājs mazina uzkrāto punktu skaitu par 2 punktiem. 10 punktus – jaunie vadītāji zaudē tiesības uz gadu. Uz gadu tiek pagarināts „jaunā vadītāja” statuss. 12 punktus – jākārto īpašs eksāmens. Sekmīgi to nokārtojot, iespējams mazināt uzkrāto punktu skaitu par 2. Nesekmīgi nokārtojot eksāmenu, vai, atsakoties no tā kārtošanas, vadītājs saņem vēl papildus 2 punktus. 16 punktus – iestājas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu. Pēc gada, lai saņemtu vadītāja tiesības, CSDD sekmīgi jānokārto braukšanas un teorētiskais eksāmens. Administratīvais pārkāpums ceļu satiksmē Administratīvais sods Pārkāpumu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu uzskaites kodeksam punktu skaits 149. 4 pants. Vispārējo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana 0 Brīdinājums vai Ls2 1. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

Nr. p.k.

1) dokuments, kas apliecina atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības; 2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti; 3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu; 4) dokuments (uzlīme) par noteiktā kārtībā veiktu valsts tehnisko apskati; 5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti; 6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu; 7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

2.

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā) Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai

0

Brīdinājums vai Ls10


2 aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres 3. Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība 4. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums 5. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību 6. Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma 7. Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju 8. Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule 9. Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu 10. Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu 11. Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

0

Ls10

0 vai 3*

Ls30

3

Ls30-300

0

Brīdinājums vai Ls5

0

Ls30-100

0

Brīdinājums vai Ls10

0

Ls30

0

Ls50-100

6

Ls50-200

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu; 2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (piemēram, vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai) 12. Par citu Latvijas Administratīvo pārkāpumu 0

Brīdinājums vai Ls5


3 kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu 149. 5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana 4 13. Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu 0 Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli 0 15. Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus 6 16. Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus 14.

Ls10 (velosipēdu un mopēdu vadītājiem)/ Ls20-100 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Brīdinājums vai Ls5

Brīdinājums vai Ls10

Ls20 (Velosipēdu un mopēdu vadītājiem)/ Ls100-500 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem un tiesību atņemšana uz 2 gadiem) 149. 6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana 17. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē 1 Brīdinājums vai Ls5 brīdinājuma signāla došanas kārtību (Velosipēdu un mopēdu vadītājiem)/Ls10(Citu transportlīdzekļu vadītājiem) 2 Ls5-20 (Velosipēdu un 18. Par ceļa nedošanu gājējiem vai mopēdu vadītājiem)/ transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir Ls10-50 (Citu priekšroka transportlīdzekļu vadītājiem) Ls10-50 19. Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, 1 kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās 20. Par trolejbusu un autobusu vadītāju uzsākšanu 1 Ls10-50 braukt no apzīmētas pieturas, nepārliecinoties, vai viņiem tiek dots ceļš 1 Ls10-30 21. Par noteiktā stāvokļa uz brauktuves vai tramvaja sliedēm neieņemšanu pirms nogriešanās vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā 1 Ls20 22. Par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas pretējā braukšanas virziena joslā 2 Ls40 23. Par tramvaja sliežu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tramvaja sliežu ceļa klātne ir atdalīta no pārējās brauktuves vai neatrodas vienā līmenī ar to Ls20 24. Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz 1 tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, kā arī uz gājēju pārejām 1 Ls30 25. Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem 26. Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz 2 Ls40 dzelzceļa pārbrauktuvēm 149. 7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana


4 Ls30 Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, 1 kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas Brīdinājums 28. Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama 0 braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas 29. Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm 1 Ls30 apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos, kad tas ir aizliegts 0 Brīdinājums 30. Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts 31. Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja 1 Ls30 sliežu ceļa klātni 32. Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta 1 Ls30 sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem 33. Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (braukšana 0 Brīdinājums starp joslām) 3 Ls40 34. Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (piemēram, pa sadalošajām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai 149. 8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana 0 Brīdinājums 35. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas 0 Brīdinājums 36. Par šī pielikuma 35.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" 0 Brīdinājums 37. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem 0 Ls20 38. Par šī pielikuma 37.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" 1 Brīdinājums 39. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas 1 Ls20 40. Par šī pielikuma 39.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" 1 Ls20 41. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem 27.

vai Ls10

vai Ls10

vai Ls10

vai Ls5

vai Ls10

vai Ls10

vai Ls10


5 42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Par šī pielikuma 41.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas Par šī pielikuma 43.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem Par šī pielikuma 45.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas Par šī pielikuma 47.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem Par šī pielikuma 49.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas Par šī pielikuma 51.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem Par šī pielikuma 53.punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar

1

Ls30

2

Ls20

2

Ls30

2

Ls30

2

Ls40

3

Ls30

3

Ls40

3

Ls40

3

Ls50-80

4

Ls40

4

Ls50-80 un atņem vadīšanas tiesības uz 1 līdz 3 mēnešiem)

4

Ls70-200 un atņem vadīšanas tiesības uz 3 līdz 6 mēnešiem)

4

Ls100-300 un atņem vadīšanas tiesības uz 3 līdz 6 mēnešiem)

5

Ls70-200 un atņem vadīšanas tiesības uz 3 līdz


6 6 mēnešiem) motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas 5 Ls100-250 un atņem 56. Par šī pielikuma 55.punktā paredzēto vadīšanas tiesības uz 3 līdz pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta 6 mēnešiem) ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" 5 Ls150-300 un atņem 57. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vadīšanas tiesības uz 6 līdz vairāk par 60 kilometriem stundā ar 12 mēnešiem) automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem 5 Ls200-350 un atņem 58. Par šī pielikuma 57.punktā paredzēto vadīšanas tiesības uz 6 līdz pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta 12 mēnešiem) ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona" 59. Par drošas distances vai intervāla neievērošanu 1 Brīdinājums vai Ls10 149. 9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana 2 Ls40-60 60. Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem 1 Ls30 61. Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu 1 Ls30 62. Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju Ls30 63. Par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par 1 apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu 64. Par apdzīšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm 2 Ls40 65. Par apdzīšanu tuvāk par 100 metriem pirms 1 Ls30 dzelzceļa pārbrauktuvēm 2 Ls40 66. Par apdzīšanu uz gājēju pārejām un tuneļos, augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u.tml. 67. Par tramvaja apdzīšanu pa pretējā virziena 6 Ls50-100 sliežu ceļa klātni 68. Par ceļa nedošanu pretim braucošā 1 Ls10-50 transportlīdzekļa vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās 149. 1 0 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 0 Brīdinājums vai Ls5 69. Par apstāšanos: 1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts; 2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale; 3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa brauktuves malai tuvāko sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav


7 nomales; 4) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts; 5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem; 6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem; 7) uz gājēju pārejām vai tuvāk par 5 metriem pirms tām; 8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par 5 metriem no šķērsojamās brauktuves malas; 9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja; 10) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes; 11) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts; 12) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām; 13) 326.ceļa zīmes darbības zonā;

70.

71. 72. 73.

14) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu Par apstāšanos uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja braukšanai Par apstāšanos tuneļos Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm Par stāvēšanu: 1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts; 2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale; 3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa brauktuves malai tuvāko sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales; 4) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai

0

Brīdinājums vai Ls10

0 0 0

Ls20 Ls30 Brīdinājums vai Ls10


8 zem tiem; 5) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem; 6) uz gājēju pārejām un tuvāk par 5 metriem pirms tām; 7) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par 5 metriem no šķērsojamās brauktuves malas; 8) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja; 9) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes; 10) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts; 11) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām; 12) 326.ceļa zīmes darbības zonā; 13) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu; 14) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās - tuvāk par 50 metriem no tās; 15) 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi; 16) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu 74. Par stāvēšanu: 1) otrajā rindā; 2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību; 3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa

0

Ls20


9 garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem; 4) vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos 75. Par stāvēšanu tuneļos 0 76. Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm 0 0 77. Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.-832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem 78. Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, 0 ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas 149. 1 1 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana 2 79. Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka

Ls30 Ls100-200 Brīdinājums vai Ls10

Brīdinājums vai Ls10

Ls5-20 (Mopēdu un velosipēdu vadītājiem)/ Ls10-50 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Ls20

0 Par iebraukšanu krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas vadītāju piespiež apturēt transportlīdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un traucē braukt citiem transportlīdzekļiem 149. 1 2 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā 81. Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu 0 Brīdinājums vai Ls10 82. Par ceļa nedošanu citiem satiksmes 2 Ls10-50 dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas 149. 1 3 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas 2 Ls5-20 (Mopēdu un 83. Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso velosipēdu vadītājiem)/ brauktuvi pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem Ls10-50 (Citu gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai transportlīdzekļu gājējiem, kuri iet uz tajā pašā braukšanas vadītājiem) virzienā apzīmētā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā 0 Brīdinājums vai Ls10 84. Par uzbraukšanu uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli un traucē gājēju pārvietošanos 149. 1 4 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana 85. Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, 4 Ls100-200 drezīnai), kas tuvojas 4 Ls30-50 86. Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja: 80.

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests; 2) luksoforā deg aizlieguma signāls 0 Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves 88. Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja 1 87.

Brīdinājums vai Ls5

Ls30


10 aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis 89. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz 0 Ls40 - 60 vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves 4 Ls40 90. Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei aizliegta 91. Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu 6 Ls100-200 un atņem vai dzelzceļa sliežu ceļu šķērsošanu šim vadīšanas tiesības uz 6 līdz nolūkam neparedzētās vietās 12 mēnešiem) Ls30-200 92. Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimnie- 0 cības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei 0 Ls30-200 93. Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus 149. 1 5 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē 6 Ls50-250 94. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā un atņem vadīšanas gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola tiesības uz 1 līdz 3 koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet mēnešiem) nepārsniedz 0,5 promiles. Minētais pārkāpums attiecināms uz vadītāju, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem vai uz vadītāju, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. 8 Ls150-300 95. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu un atņem vadīšanas vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai tiesības uz 3 līdz 6 asins pārbaudē konstatētā alkohola mēnešiem) koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili 8 Ls20 (Velosipēda un 96. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu mopēda vadītājiem)/ vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai Ls300-400 asins pārbaudē konstatētā alkohola (Citu transportlīdzekļu koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet vadītājiem un atņem nepārsniedz 1,5 promiles vadīšanas tiesības uz 1 gadu) 8 Ls30 (Velosipēda un 97. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu mopēda vadītājiem)/ vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai Ls400-500 asins pārbaudē konstatētā alkohola (Citu transportlīdzekļu koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles vadītājiem un atņem vadīšanas tiesības uz 2 gadiem) 8 Ls30 (Velosipēda un 98. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu mopēda vadītājiem)/ vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, Ls400-500 psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu (Citu transportlīdzekļu ietekmē vadītājiem un atņem vadīšanas tiesības uz 2 gadiem) 3 Ls30-200 99. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu


11 iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību 100. Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieku pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā 101. Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes

8

8

Ls30 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls400-500 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem un atņem vadīšanas tiesības uz 3 gadiem)

Ls30 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls400-500 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem un atņem vadīšanas tiesības uz 3 gadiem) 149. 1 6 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos Ls20-100 102. Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu, ja tas 0 nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī par bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara operatīvo transportlīdzekļu vadītāji 0 Brīdinājums vai Ls10 103. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis 104. Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā 2 Ls20-50 operatīvajam transportlīdzeklim Brīdinājums vai Ls10 105. Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas 0 noteikumu pārkāpšanu vai par oranžo (dzelteno) bākuguņu neieslēgšanu gadījumos, kad tās obligāti jāieslēdz 0 vai 4, vai Ls20-40 (Velosipēda un 106. Par ceļu satiksmes negadījuma vietas 8** mopēda vadītājiem)/ atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, Ls100-500 pārkāpjot noteikto kārtību (Citu transportlīdzekļu vadītājiem un atņem vadīšanas tiesības uz 2 gadiem) 0 Ls20 107. Par brauktuves neatbrīvošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos 149. 1 7 pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana 0 Brīdinājums vai Ls5 108. Par braukšanu bez iedegtiem dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā Ls30 109. Par braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējām 1 apgaismes ierīcēm nepietiekamas redzamības apstākļos vai diennakts tumšajā laikā 0 Brīdinājums vai Ls10 110. Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā pašā virzienā) 111. Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz 0 Ls20 tuvās gaismas lukturiem noteiktajā attālumā vai arī lielākā attālumā, ja pretim braucošā


12 transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot lukturu gaismu 0 Ls30 112. Par apstāšanos pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces 0 Ls40 113. Par stāvēšanu pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces 0 Ls30 114. Par apstāšanos apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ce ļa posmos, kuros apstāties aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces 0 Ls40 115. Par stāvēšanu apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ce ļa posmos, kuros apstāties vai stāvēt aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces 0 Brīdinājums vai Ls10 116. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos miglas lukturus vai priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot diennakts tumšajā laikā 0 Ls20 117. Par prožektora vai grozāmluktura iedegšanu transportlīdzeklim, kam nav piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss Brīdinājums vai Ls10 118. Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu 0 vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts gaišajā laikā Ls20 119. Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu 1 vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos 149. 1 8 pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas noteikumu pārkāpšana 0 Brīdinājums vai Ls5 120. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts lietot skaņas signālu, kā arī par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 325.ceļa zīmi Ls20 121. Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu 0 un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts gaišajā laikā Ls30 122. Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu 0 un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos 0 Brīdinājums vai Ls5 123. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts gaišajā laikā 124. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz 0 Brīdinājums vai Ls10 attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek


13 avārijas zīme diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos 0 Ls20 125. Par avārijas gaismas signalizācijas iedegšanu, apstājoties vietās, kur tas aizliegts, ja apstāšanās nav notikusi piespiedu apstākļos 149. 1 9 pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana 126. Par transportlīdzekļa vilkšanu, ja pie tā stūres 1 Ls30 nav transportlīdzekļa vadītāja 127. Par noteiktā attāluma neievērošanu starp 0 Brīdinājums vai Ls10 velkošo un velkamo transportlīdzekli 128. Par transportlīdzekļu vilkšanas aizlieguma 1 Ls40 neievērošanu 149. 2 0 pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana 0 Ls20 129. Par braukšanas mācīšanu, ja noteiktajos gadījumos instruktoram nav instruktora apliecības vai personai, kura mācās, nav braukšanas mācību atļaujas 0 Ls20 130. Par braukšanas mācīšanu individuāli, ja atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par trim gadiem 0 Ls20 131. Par braukšanas mācīšanu individuāli ar tādas kategorijas transportlīdzekli, ar kuru nav atļauta individuālā braukšanas apmācība, vai par braukšanas mācīšanu ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām 132. Par braukšanas mācīšanu personai, kura nav 0 Ls20 sasniegusi noteikto vecumu Brīdinājums vai Ls5 133. Par braukšanas mācīšanu uz ceļiem, ja mācāmā 0 persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas 149. 2 1 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana 0 Brīdinājums vai Ls5 134. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem 149. 2 2 pants. Pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem noteikto papildu prasību pārkāpšana 135. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz 0 Brīdinājums vai Ls5 papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem 149. 2 3 pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi 136. Par gājējiem un pasažieriem noteikto 0 Brīdinājums vai Ls2-5 pienākumu pārkāpšanu 149. 2 4 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana 0 Ls20 137. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate 0 Ls30-50 138. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Ls50-100 139. Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, 0 attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 0 Brīdinājums vai Ls10 140. Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem 141. Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar 0 Ls30


14 transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem 142. Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem 143. Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem 144. Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem 145. Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem 146. Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem 147. Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs 148. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu 149. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem) 150. Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā 151. Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos 152. Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm 153. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (piemēram, antiradaru), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā 154. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) un kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu

0

Brīdinājums vai Ls10

1

Ls30

1

Ls30

0

Ls20

1

Ls20

1

Ls20

2

Ls40-60

0

Brīdinājums vai Ls5

0

Ls20

0

Ls20

0

Ls20

0

Ls40 (Konfiscējot attiecīgās ierīces)

2

Ls100-300 (Konfiscējot attiecīgās ierīces)


15 prasībām šādas ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem 0 Ls50-100 155. Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate 149. 2 5 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana 156. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu 0 Ls20 satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā 157. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav 0 Ls20 kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta 0 Ls30 158 Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai tās ir aizsegtas 159. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura 0 Ls40-100 numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem Brīdinājums vai Ls5 160. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut 0 viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā 0 Brīdinājums vai Ls5 161. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma 0 Ls20 162. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto 163. Par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz 0 Brīdinājums vai Ls5 kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri 164. Par norīkojuma došanu lietot 0 Ls50-100 transportlīdzekļus, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā 149. 2 6 pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana 165. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir 0 Brīdinājums vai Ls5 netīras pazīšanas zīmes 0 Brīdinājums vai Ls10 166. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kam piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus 167. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav 0 Brīdinājums vai Ls10 uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme (zīmes) vai uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme 0 Ls20 168. Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram neatļauti uzstādīta vadītāja invalīda pazīšanas zīme 149. 2 7 pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana Ls5 (Velosipēda un mopēda 169. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 2 vadītājiem)/ 206., 207. vai 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana Ls10-50 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir transportlīdzekļu priekšroka) vadītājiem) 170. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 0 Ls5 (Velosipēda un mopēda 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana) vadītājiem)/ Ls20 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem)


16 171. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 0 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana tieši noteiktajā vietā) 149. 2 8 pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana 172. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 1 302., 303., 304., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 331., 332., 333. vai 334.ceļa zīmi 173. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 2 301., 319. vai 321.ceļa zīmi

174. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 0 305. vai 309.ceļa zīmi 149. 2 9 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana 175. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 1 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 420., 421. vai 422.ceļa zīmi 176. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 3 413., 414., 415., 416. vai 417.ceļa zīmi

177. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 1 409.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku) 178. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 0 418.ceļa zīmi 149. 3 0 pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana 179. Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 1 501., 503. vai 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu) 149. 3 1 pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana 2 180. Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot 1 181. Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā 0 182. Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos 183. Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu 2 apdzenot 1 184. Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā 185. Par uzbraukšanu 934., 935. vai 936.ceļa 0 apzīmējumam 186. Par transportlīdzekļa neapturēšanu tieši pirms 0 929. vai 930.ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos 187. Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 0 837.papildzīmi vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar

Brīdinājums vai Ls5

Ls5 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls20 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Ls5 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls40 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Brīdinājums vai Ls5

Ls5 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls20 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Ls5 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls40 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Ls5 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls40 (Citu transportlīdzekļu vadītājiem) Brīdinājums vai Ls10

Ls5 (Velosipēda un mopēda vadītājiem)/ Ls 40 (Citu TL vadītājiem) Ls40

Ls20

Brīdinājums vai Ls5

Ls40 Ls20

Brīdinājums vai Ls10 Brīdinājums vai Ls5

Ls20


17 transportlīdzekli, kuram nav transportlīdzekļa vadītāja invalīda pazīšanas zīmes 149. 3 2 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana 188. Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā 0 to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs 189. Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez 0 pavadoņa klātbūtnes 0 190. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu 191. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē 0 pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes 0 192. Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā 0 193. Par tādu personu pārvadāšanu vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa 0 194. Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā taksometrs 149. 3 3 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana 0 195. Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 5 procentiem 196. Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās 0 masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 20 procentiem 197. Par kravas novietošanas un nostiprināšanas 0 noteikumu pārkāpšanu 0 198. Par kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšanu ar transportlīdzekļiem, kas nav speciāli paredzēti šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti 0 199. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts gaišajā laikā 0 200. Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos 1 201. Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām 1 202. Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai 203. Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā 1 izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva)

Brīdinājums vai Ls10 Brīdinājums vai Ls10 Brīdinājums vai Ls10

Ls20

Ls20

Brīdinājums vai Ls10

Ls50-250

Brīdinājums vai Ls10

Ls30

Ls20 Ls40

Brīdinājums vai Ls10

Ls20

Ls20-50 Pārvadātājam fiz.pers. Ls50-75 Jurid.pers. Ls75-150 Ls50-75 Pārvadātājam fiz.pers. Ls75-150 Jurid.pers. Ls150-300 Ls75-100 Pārvadātājam fiz.pers. Ls150-200


18 pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 tonnām vai ass slodzi no 1 tonnas līdz 1,5 tonnām 204. Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 6 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 tonnām vai vairāk 205. Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamos gabarītus 206. Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu

207. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo kravu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ 208. Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu 209. Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentiem 210. Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja nav ievērotas transportlīdzekļa aprīkojuma prasības vai transportlīdzeklim nav uzstādītas pazīšanas un bīstamības zīmes 211. Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām 212. Par bīstamās kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu

Jurid.pers. Ls300-500 1

Ls100-150 Pārvadātājam fiz.pers. Ls200-300 Jurid.pers. Ls500-1000

1

0

Ls50-75 Pārvadātājam fiz.pers. Ls75-150 Jurid.pers. Ls150-300 Ls50-200 Pārvadātājam fiz.pers. Ls250-500 Jurid.pers. Ls1000-5000 Ls50-200

0

Ls25-50

0

Pārvadātājam fiz.pers. Ls50-150 Jurid.pers. Ls200-1000 Ls25-100

0

0

0

0

0 213. Par autopārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus 0 214. Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja transportlīdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļauju vai pārkāpj noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par autotransporta pārvadājumiem

Ls100-200 Pārvadātājam fiz.pers. Ls150-250 Jurid.pers. Ls1000-5000 Nosūtītājam fiz.pers. Ls100-250 Jurid.pers. Ls1000-5000 Ls10-25

Ls50-100

Piezīme. * Trīs pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums uz vienu gadu. Pārējos transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma pārkāpšanas gadījumos pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir. * 8 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki; 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts arī cita transportlīdzekļa vadītājs; pārējos (iepriekš neminētos) gadījumos, kad noticis ceļu satiksmes negadījums, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.

Soda punkti CSDD  

Soda punkti CSDD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you