Page 1


Kiedy, na wystawie w Warszawie po raz pierwszy zestawiliśmy „na żywo” nasze prace, zgodnie stwierdziliśmy, że świetnie się uzupełniają. Nie wiem do końca na czym polega moc tego zestawienia. Obydwaj posiadamy w swoim dorobku zarówno prace geometryczne jak i organiczne. Nasze prace cechuje fascynacja kolorem i możliwościami malarskimi jakie daje jego świadome użycie. I choć obydwaj głęboko zanurzeni jesteśmy w swoich malarskich światach to generalne podejście do przedstawianej rzeczywistości malarskiej mamy zgoła odmienne.

At our exhibition in Warsaw, when we first saw our works live, we unanimously agreed that they perfectly complement one another. I cannot tell what makes the juxtaposition so powerful. We both have created geometrical as well as organic works. In our works we are both fascinated by colour and the painting potential resulting from its deliberate use. But though we are both immersed in our painting worlds, our general approaches towards a depicted painting reality are quite different.

In a quasi-illusionistic geometrical construction OliW kwazi iluzyjnej, geometrycznej konstrukcji, Oliver ver juxtaposes structures rushing at different speeds, zestawia ze sobą struktury pędzące z różną prędkością, in different directions and coming from different placw różnych kierunkach, pochodzących z różnych mie- es in time. Though I can perceive a common genesis jsc w czasie. Choć wyczuwalna jest wspólna gene- of the structures, their confrontation in such a form za tych struktur, to jednak takie ich zderzenie jest is nonetheless an experience of pure surrealism to me. dla mnie doznaniem surrealizmu w czystej postaci. For Oliver every brush stroke is significant. Dla Olivera każde pociągnięcie pędzla jest ważne. He separates single tracks of paint like letters from a Wyseparowuje pojedyncze ślady farby niczym sentence. He scrupulously collects them, scrutinizlitery ze zdania. Kolekcjonuje je skrupulatnie, pr- es them, to finally use them anew. He constructs purzygląda się im dokładnie, by w końcu użyć ich na er ‘sentences’ with them. He uses a simpler ‘language’, nowo. Buduje z nich czystsze „zdania”. „Mówi” a more crude one. He tries to extract the essence. prościej. Dosadniej. Stara się wydobyć esencję. Paintings constructed in such a manner have an organObrazy budowane w ten sposób działają na mnie ic effect on me. Some of them bring maps of northbardzo organicznie. Niektóre przywołują na myśl ern frozen areas of our planet to my mind . Other mapy północnych, zlodowaciałych obszarów naszej ones, quite the reverse, are like macro close-ups of planety. Inne przeciwnie; są dla mnie jakby mak- that area. Sometimes these two perspectives merge in ro zbliżeniem tego obszaru. Czasem te dwa oglądy one painting. The emotions I experience when lookprzenikają się w jednym obrazie. Odczucia jakie to- ing at these works are strongly related to the ones I warzyszą mi podczas oglądania tych płócien, silnie felt during my visit to Oliver’s homeland. Walking łączą się z tymi jakich doświadczyłem podczas mo- along the coast in Ireland, the country and its inhabijej wizyty w Ojczyźnie Oliwera Whelana. Spacerując tants seemed both harsh and beautiful to me. A view wybrzeżem Irlandii, kraj ten i jego mieszkańcy wy- over the endless Irish Sea spreading in front of me, dał mi się surowy i piękny zarazem. Rozciągający się evoked a feeling of harmony with the nature and the przede mną widok na nieskończoną otchłań morza world. And this is what Oliver’s paintings are like to me. Irlandzkiego nasunął uczucie zespolenia z przyrodą i światem. Takie właśnie są dla mnie obrazy Olivera

Marcin Kowalik, Zamość, 2013


OLIVER WHELAN


Olej, płótno / Oil on canvas

60cm x 50 cm, 2012


Olej, płótno / Oil on canvas

60cm x 50 cm, 2012


Olej, płótno / Oil on canvas Detal / Detail

60cm x 50 cm, 2012


Akryl na desce / Acrylic on Board/wood

75cm x 100 cm, 2009


Akryl na desce / Acrylic on Board/wood

75cm x 100 cm, 2009


Akryl, druk lambda na aluminium / Acrylic, lambda print on aluminum

127cm x 170cm 2013


Akryl, druk lambda na aluminium / Acrylic, lambda print on aluminum

127cm x 170cm 2013


Akryl, druk lambda na aluminium / Acrylic, lambda print on aluminum

127cm x 170cm 2013


Marcin ma w zwyczaju odbywać „podróż” do wnętrza obrazu, przez iluzjonistyczne właściwości malarstwa. Jest to podróż do wyobrażonego i niewyobrażonego świata podświadomości, który jest reprezentowany zas pomocą przestrzeni malarskiej. Nasza rzeczywistość jest zasypywana licznymi i złożonymi pytaniami. Pytania i odpowiedzi, które otrzymujemy z eksperymentów na poziomie kwantowym, pokazują, że miejsce, w którym żyjemy jest jedynie niewielką częścią bardzo złożonej rzeczywistości; jedną z wielu wymiarowości i wielu bytów. Malarstwo Marcina odzwierciedla niektóre z tych pojęć. Ma on umiejętność umiejscawiania widza w wielu punktach czasu i przestrzeni. Malarstwo może budować rzeczywistość, w której światło (kolor) i przestrzeń (czas) są budowane w dwuwymiarowej przestrzeni, lecz mogą istnieć w trójwymiarowym iluzjonistycznym doświadczeniu/ doznaniu, z/posiadając wielorakie możliwości. Na przykład kiedy drewniany stół jest stołem, czy może jest to po prostu drzewo? Czy może to wszystko jest po prostu złudzeniem? Marcin spogląda w przeszłość i przyszłość jednocześnie. Sceny z XIV wieku są przenoszone do teraźniejszości. Pozycja odbiorcy jest ciągle dostosowywana; nie tylko doświadczamy tych prac – my je tak naprawdę zamieszkujemy. W niektórych pracach odbiorca, poprzez projekcję, znajduje się w zasadzie na powierzchni malarskiej. Obrazy nie tylko zmieniają perspektywę naszego widzenia, lecz również zmieniają faktyczną przestrzeń i czas, w których są oglądane. Jesteśmy przenoszeni wstecz i do przodu w czasie i przestrzeni, do przestrzeni rzeczywistej i iluzjonistycznej. Marcin ciągle zmienia nasze pojęcie tego, czym jest rzeczywistość i czym jest przestrzeń.

Marcins practice is a journey into and through the Illusionistic properties of painting. It’s a journey into the imagined and unimagined world of the subconscious as represented by the painted space. The questions that pepper our reality are numerous and complex. The questions and answers that we are receiving from experiments in the quantum world are showing us that the place in which we live is just a small part of a very complex reality. One of multiple dimensionality and or multiple existences. Marcin’s painting reflects some of these concepts. In that he has the ability to place the viewer in multiple positions of time and place. Painting can construct a reality where light (colour), Space (time), are constructed in a two-dimensional space, but can exist in a three dimensional illusionistic experience, with multiple potentialities. For example when is a wooden table a table, or is it simply a tree? Or is it all just an illusion? As is the case in Marcins paintings. Marcin looks into to the past and the future simultaneous. Scenes from the 14-century are shifted into the now. The viewer’s position is constantly being adjusted, we not only experience the works we actually inhabit them. In some of the work, the viewer is actually in the painting surface itself, through the use of projection. The works not only changes our perspectives but also change the actual space and time in which they are viewed. It brings us back and forward in time and space, into the real and illusionistic space. He is constantly changing our perception of what is reality and what is space.

Oliver Whelan, Dublin, 2013


MARCIN KOWALIK


„Przestrzeń podróży – kompilacja” – Akryl / “Space of Travel – Compilation” – Acrylic

130 × 200 cm, 2012


„Stół z pokoju Alicji” – akryl / “Table from the Alice room” – acrylic

70x100 cm, 2012


„Szczelinowanie” – Akryl / “Fracking” – Acrylic

140x140 cm, 2013


„Pracownia” – Akryl/olej / “Studio” – Acrylic/oil 130x200 cm, oil, 2008


„Dekonstrukcja, etap V wg Paolo Ucello” – akryl/olej “Deconstruction, Phase V by Paolo Uccello” – acrylic/oil

145x245 cm, 2012


„Faza lustra” – akryl/olej / “Mirror Phase” – acrylic/oil 55x95 cm, 2012 „Wchłaniani” – akryl/olej / “The Absorbed Ones” – acrylic/oil

130x210 cm, 2012


„Bitwa pod San Romano“ – akryl / “San Romano Battle“ – acrylic

130x200 cm, 2014


„Źródoło“ – akryl / “Source“ – acrylic

200x130 cm, 2013


„Powidok postprojekcji” – Akryl / “Aftervision of postprojection”– Acrylic

110x110 cm, 2012


„Konstrukcja powidoku” – akryl / “Construction of View After” – acrylic „Powidok w pracowni” – Akryl / “View After in a Studio” – Acrylic

130x200 cm, 2013 130x200 cm, 2013


OLIVER WHELAN Oliver Whelan urodził się w Dublinie. Przez rok uczęszczał do Waterford College of Art and Design, po czym został przyjęty do National College of Art and Design (NCAD) w Dublinie, gdzie w latach 70. ukończył malarstwo z wyróżnieniem. W 1980 roku, niedługo po ukończeniu studiów, otrzymał Australian European Award i wyjechał na roczne studia do Melbourne, gdzie pod koniec roku miał wystawę indywidualną. Po powrocie do Irlandii zaproponowano mu stanowisko wykładowcy w National College of Art and Design oraz College of Marketing and Design. W tym czasie zainicjował i zorganizował pierwszy kompleks pracowni artystycznych w Dublinie, co przyczyniło się do powstania kolejnych tego typu pracowni w mieście. W latach 90. został członkiem komisji Irish open Exhibition: Living Art. Na początku lat 2000. Oliver został członkiem zarządu, a następnie przewodniczącym CIRCA – irlandzkiego i międzynarodowego magazynu o sztuce. Jest również laureatem licznych nagród, m.in. Independent Bursary Awards czy Department of Foreign Affairs Travel Award, zapewniająca wystawę w Australian Bicentennial Exhibition. Otrzymał stypendia wyjazdowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Irlandii na wystawy w Meksyku, Australii i Polsce. Bierze udział w wystawach od lat 70. Do tej pory miał 20 wystaw indywidualnych m.in. w Realities Gallery (Melbourne, Australia), Temple Bar Gallery (Dublin), Marie de France Gallery Jalapa, (Mexico) czy RHA Gallagher Gallery (Dublin). Brał udział w setkach wystaw grupowych, m. in. w Three Artists Exhibition, Project Arts Centre, Fruit Market Gallery (Edynburg, Szkocja), Four Artists at the Project (Dublin), Guiness Peat Aviation Exhibition, Royal Hibernian Gallery (RHA) (Dublin), Edinburgh Festival, Three in a Landscape, Guiness Hop Store (Dublin). Brał udział w wystawie grupowej podróżującej do siedmiu galerii w Irlandii, w tym do Sligo, Butler Gallery (Kilkenny), Wexford Arts Centre Banquet Show, Royal Hibernian Academy (Dublin). Brał udział w wystawie kolekcji sztuki OPW State podróżującej po europejskich stolicach. Brał udział w dorocznej wystawie kolekcji NCAD. Uczestniczył również w Banquet Show, Royal Hibernian Academy (Dublin). Ostatnio uczestniczył w wystawie grupowej w Galerii Stalowa w Warszawie (listopad 2013). Miał swój dwustronicowy wkład w projekt „The Great Book of Ireland”. W roku 2002 wygłosił wykład podczas sympozjum na temat Sztuki w cyfrowym świecie w Tate gallery w Londynie. Mieszka również w Atelier 303 w Berlinie. Obecnie Oliver mieszka w Dublinie, a lato spędza w Berlinie. Jest wykładowcą malarstwa w National College of Art and Design w Dublinie.

Oliver Whelan was born in Dublin. He went to the Waterford College of Art and Design where he studied for one year, was excepted into The National College of Art and Design Dublin in the 1970’s receiving a first class honour in painting. On the completion of his degree Oliver won the Australian European Award in 1980, for one-year study in Australia. He had a solo show in Melbourne at the end of that year. On his return he was invited to lecturer at the National College of Art and Design and College of Marketing and Design. In this time he initiated and organised the very first studio complex in Dublin, which spurred on a number of other studios in the city. During the 90’s he became a committee member of the Irish open Exhibition: Living Art. (Irelands premier open Art exhibition) In the early 2000 Oliver became a Board member and then Chairperson of CIRCA an Irish and international Art Magazine. He also won a number of awards including Independents Bursary Awards and Department of Foreign Affairs Travel Award to exhibit in the Australian Bicentenary Exhibition. Also received a number of other travel scholarships from the Department of Foreign Affairs to exhibit in Mexico, Australia and Poland. He has been exhibiting from the 70’s. During this time he would have had 20 solo shows, including shows at Realities Gallery, Melbourne, Australia, Temple Bar Gallery, and Dublin. The Marie de France Gallery Jalapa, Mexico and the RHA Gallagher Gallery, Dublin. He also had exhibited in hundreds of group exhibitions. Samples of these would be: Three Artists Exhibition, Projects Arts Centre Dublin. The Fruit Market Gallery, Edinburgh, Scotland. Guinness Peat Aviation Exhibition, Royal Hibernian Gallery, Dublin. The Edinburgh Festival / Group Show invited artist. Three in a Landscape, Guinness Hop Store, Dublin, Travelling to 7 Galleries across Ireland, including, Sligo Model Gallery, Butler Gallery Kilkenny, and the Wexford Arts Centre. Also OPW State art collection traveling exhibition to European capitals. RHA invited Artist (Ireland’s premiere open Art exhibition). Municipal gallery Dublin. The Banquet Show, Royal Hibernian Academy, Dublin. NCAD collection Show, NCAD Gallery and recently the Group show at Galeria Stalowa Warsaw Poland (Nov 2013). Oliver contributed two pages to “The Great Book of Ireland”. In 2002 Oliver gave a lecture on his practice at symposium. Art in the digital world. Tate gallery, London 2002/2003. Residency at studio Atelier 303. Berlin, Germany. Oliver currently lives in Dublin, and spends summers in Berlin. He is a lecturer in Painting at the National College of Art and Design in Dublin, Ireland.


MARCIN KOWALIK Marcin Kowalik urodził się w 1981 r. w Zamościu. W latach 2001 – 2006 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, w 2009 zdobył stopień doktora. Obecnie pracuje na wydziale malarstwa macierzystej uczelni.

Was born in 1981 in Zamość. In years 2001-2006 he studied at the painting department at the Academy of Fine Arts in Cracow. He gained a doctorate in 2009. He currently teach painting at the Cracow Academy.

Kowalik uprawia malarstwo oraz twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance. Działa jako organizator, kurator i opiekun artystyczny. Autor cyklów malarskich „Przestrzeń podróży” (od 2006); Pejzaż w pudełku (od 2007); Michał (od 2007); Nieznane królestwo (od 2008); Back to basics (od 2010); Faza lustra (od 2011) Znajduje się w czołówce plebiscytu „Rzeczpospolitej” – „Kompas Młodej Sztuki” Uczestniczył w około 40 wystawach w Polsce i wielu krajach świata. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Dublinie, Warszawie, Zamościu i Krakowie (Muzeum Narodowe). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Zamościa, Prezydenta Miasta Krakowa. W 2007 brał udział w warsztatach dla kuratorów Crosskick Academie, Berlin organizowanych przez AdKV. W latach 2007/2008 uzyskał Stypendium Doktoranckie ASP Kraków. W 2008 przebywał w Düsseldorfie na stypendium Ateliers Höherweg 271, Jest stypendystą Fundacji Grazzella. Wykładał gościnnie w National Colege of ART and Design w Dublinie oraz na Uniwersytecie w Ostrawie. Wspólnie z historykiem filozofii Eweliną Zwolan Gottfrund prowadził wykłady w European Union House w Dublinie i Zajezdni Galerii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, Regionalnych Muzeach w Stalowej Woli i Chełmie, Borowik Collection, Clifford Chance Collection i licznych małych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jest Fundator stypendium „Wiara w Malarstwo” skierowanego dla uczniów ostatnich klas jego rodzimego Liceum Plastycznego w Zamościu Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie, a prywatnie spełnia się jako mąż i ojciec dwóch synów.

Kowalik’s work includes painting, installation, objects and performance. He works as an organizer, curator and artistic supervisor. He is the author of painting cycles ‘The Space of Travel’ (since 2006), ‘Landscape in a Box’ (since 2007), ‘Michał’ (since 2007), ‘The Unknown Kingdom’ (since 2008), ‘Back to Basics’ (since 2010), ‘Mirror Phase’ (since 2011). He was ranked at the top of Kompas Młodej Sztuki (the Compass of Young Art). He has participated in about 40 exhibitions in Poland and abroad. He has had over 20 individual exhibitions in Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Dublin, Warsaw, Cracow (The National Museum) and other cities. He is a holder of scholarships of the Minister of Culture and National Heritage, the president of the city of Cracow and the President of the city of Zamość. In 2007 he participated in workshops for art curators – Crosskick Academie, Berlin organised by AdKV. In 2007/2008 he received a doctoral scholarship at the Academy of Fine Arts in Cracow. In 2008 he received a residence scholarship in Ateliers Höherweg 271 in Düsseldorf. He is also a holder of the Grazella Foundation scholarship. He gave guest lectures at the National College of ART and Design in Dublin (Ireland) and at the University of Ostrava (the Czech Republic). Together with a philosophy historian Ewelina Zwolan-Gottfrund he gave guest lectures in the European Union House in Dublin and in ‘Zajezdnia’, the gallery of the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin (Poland). His works can be found in the collection of the Jan Matejko Academy of Fine Arts Museum in Krakow, Regional Museums in Stalowa Wola, and Chełm (Poland), the Borowik Collection (http://www.borowikcollection.com/ ), the Clifford Chance Collection and many other small private collections all over the world. Kowalik is the founder of the ‘Wiara w Malarstwo’ (‘Faith in Painting’) scholarship that is dedicated to the students of the last grades of the secondary school of fine arts in Zamość, which he himself attended. He currently lives and works in Cracow. Apart form being an artist, he is also a husband an a father of two sons.


Polire  

polish-irish exhibition catalogue Marcin Kowalik - Oliver Whelan