Page 1

akcja 1 (noun) SYNONYM udział :1 papier wartościowy, dokument udziałowy w spółce akcyjnej share, stock: kurs akcji stock price; 2 (noun) zorganizowane działanie podjęte w konkretnym celu action, effort, campaign: akcja wyborcza political campaign; 3 (noun) fabuła; typ fabuły w dziele literackim i filmowym plot, action, story: akcja się rozwija plot unfolds; 4 (noun) atak w rozgrywkach sportowych effort: brawurowa akcja na bramkę

przeciwnika daring effort at the opponent's goal jeleń 1 (noun) potocznie: o człowieku niemądrym, naiwnym, łatwowiernym dupe, fall guy, sucker: zrobić z kogoś jelenia pull a fast one on sb.; 2 (noun) przedstawiciel ssaków łownych z rodziny jeleniowatych deer:

jeleń bagienny swamp deer język (noun) 1 (noun) mowa, zespół środków służących ludziom do komunikacji language, tongue: język ojczysty native language / mother tongue ; 2 (noun) mięśniowy, zwykle ruchliwy narząd, leżący w jamie gębowej kręgowców, z narządami smaku tongue krzywa 1 (noun) pojęcie geometryczne będące uogólnieniem pojęcia linii curve: krzywa wzrostu growth curve; 2 (adjective) fem. wygięta; nieprosta curved, bent rynek 1 (noun) ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie market: rynek krajowy home market; 2 (noun) w dawnych miastach główny plac będący ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego market square; 3 (noun) targowisko; plac targowy market , market place siatkówka 1 (noun) piłka siatkowa, zespołowa gra sport. dla 2 drużyn po 6 zawodników volleyball; 2 (noun) część gałki ocznej retina skok 1 (noun) oderwanie się na chwilę od jakiejś powierzchni poprzez odbicie się nogami; zeskoczenie z wyższego miejsca na niższe jump, leap, skip: skok w dal long jump; 2 (noun) gwałtowne przejście od jednej sytuacji do innej, z jednego położenia w inne, przeciwne; nagła zmiana ( np. cen) (w górę) leap, (w dół) drop, slump: wielkimi skokami (np. o postępie) by leaps and bounds; 3 (noun) napad rabunkowy stick-up; 4 (noun) noga zająca hare's leg suma 1 (noun) wynik dodawania sum, total; 2 (noun) określona ilość pieniędzy; kwota sum of money, amount: bajońskie sumy mind-boggling sums of money; 3 ogół rzeczy, zjawisk lub wrażeń whole: w sumie all things considered, all in all; 4 (noun) w liturgii katolickiej gł. msza niedzielna i świąteczna High Mass, high mass udział 1 (noun) wkład wspólnika do kapitału przedsiębiorstwa share: mieć udziały w spółce to hold shares in a company; 2 (noun) uczestniczenie w czymś wraz z innymi participation: brać w czymś udział to take part in

something zamek 1 (noun) urządzenie do zamykania i otwierania drzwi, walizek, sejfów itp. lock; 2 (noun) suwak; zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny zipper, zip, zip-fastener; 3 (noun) warowna budowla mieszkalna castle: budować zamki na pisaku to build castles in the air; 4 (noun) urządzenie będące elementem broni palnej, służące do zaryglowania komory nabojowej lock: zamek kapiszonowy caplock

marcin_k zad 11-12 p.1  

zad 11-12, marcin_k