Page 1

ARABI KA CZY ROBUSTA

Li c z baodmi ankawydos t ępnyc hnar ynkac h c ał egoś wi at amoż epr z ypr awi ćoz awr ótgł owy. J ednak ws z ys t ki e pr odukowanes ągł ówni ezdwóc h “ Choc i ażkawęupr aw gat unków z i ar en – kawy 53kr aj ac h,t ows z ys t k ar abs ki ej ikawy r obus t a. wz dł użr ówni ka,pomi Pi er ws z yzni c hpoc hodz izEt i opi i z wr ot ni kamiRakaiK iupr awi anyj es tm. i n.w:J emeni e, I ndi ac h,I ndonez j i ,w Amer y c eŚr odk owejiPoł udni owej . Zt egogór s k i egok r z ewuz bi er as i ęduż ez i ar no,zk t ór ego ot r z y muj es i ęk awę bar dz o dobr ejj ak oś c i .Nat omi as t r obus t ę,odk r y t ąw XI Xw.w Ugandz i e,upr awi as i ęAf r y c e Zac hodni ej , Az j i poł udni owows c hodni ej i Br az y l i i .

2


ARABI KA CZY ROBUSTA

Li c z baodmi ankawydos t ępnyc hnar ynkac h c ał egoś wi at amoż epr z ypr awi ćoz awr ótgł owy. J ednak ws z ys t ki e pr odukowanes ągł ówni ezdwóc h “ Choc i ażkawęupr aw gat unków z i ar en – kawy 53kr aj ac h,t ows z ys t k ar abs ki ej ikawy r obus t a. wz dł użr ówni ka,pomi Pi er ws z yzni c hpoc hodz izEt i opi i z wr ot ni kamiRakaiK iupr awi anyj es tm. i n.w:J emeni e, I ndi ac h,I ndonez j i ,w Amer y c eŚr odk owejiPoł udni owej . Zt egogór s k i egok r z ewuz bi er as i ęduż ez i ar no,zk t ór ego ot r z y muj es i ęk awę bar dz o dobr ejj ak oś c i .Nat omi as t r obus t ę,odk r y t ąw XI Xw.w Ugandz i e,upr awi as i ęAf r y c e Zac hodni ej , Az j i poł udni owows c hodni ej i Br az y l i i .

2


ARABI KA CZY ROBUSTA J es tona ni ec o gor s z aw s mak u iz awi er a wi ęc ej k of ei ny ,al ej ejk r z ewys ąbar dz i ejodpor nenac hor oby , z mi any k l i mat u. Na wy br z eż u Koś c i Sł oni owej wy hodowanok r z y ż ówk ęar abi k iir obus t yt z w.Ar abus t ę, k t ór as mak i em pr z y pomi naar abi k ę, aodpor noś c i ąr obus t ę. Napoc z ąt kuXXw.odkr yt ow Gwi neinowygat unek– kawęLi ber yj s ką.Poni eważj es tt oz i ar noos ł aby ms mak u apac hu,wy k or z y s t uj es i ęj e gł ówni ej ak o dopeł ni ac z iz domi es z anek .

wi as i ęw ponad t ki ez naj duj ąs i ę mi ę dz y Koz i or oż c a. ”

3


KTO PI JE NAJWI ĘCEJ? Każ dego r oku na c ał ym ś wi ec i e l udz i e wypi j aj ą okoł o 400 mi l i ar dów l i ż anekkawy.

J es z c z e do ni edawna pal mępi er ws z eńs t waw i l oś c is poż y wanejk awydz i er ż y l iSk andy nawowi ez1213 k i l ogr amaminami es z k ańc a r oc z ni e. J ednak mi es z k ańc y St anów Zj ednoc z ony c h odebr al ii m t y t uł naj wi ęk s z yk awos z yś wi at a. Kol ej ne mi ej s c a w t y m r ank i ngu z aj muj ą Br az y l i j c z y c yi Ni emc y .

J edny m znaj wi ęk s z y c hi mpor t er ów k awy j es tJ aponi a.Mogł obys i ęwy dawać ,ż ew k r aj u, w k t ór y m pr z y r z ądz ani e ipi c i e her bat yj es t el ement em t r ady c j i ,ni emami ej s c anak awę.Ni c bar dz i ej my l nego. Ws amymt yl koToki odz i ał aaż 10t ys i ęc ykawi ar ni .Aut omat yzmr oż onąk awą w pus z k ac h or azmas z y n do j ejpr z y r z ądz ani a s t oj ąw k aż dy m bi ur z e ina k aż dejul i c y naj mni ej s z egonawetmi as t ec z k a. 4

“ Dawni z aś l ubi n z obowi ą j e go pr ni ez abr t r z yma ł os t ano wodu. ”


PANIBENTZ EKSPERYMENTUJE PaniMel i t t a Bent z był aj edną z t ys i ęc y ni emi ec ki c h gos podyń domowyc hz ami es z kał ą w Dr eź ni e.Iz apewneni epr z es z ł abydohi s t or i i , gdybyni ej ejupóric hęćz apar z eni ados konał ej kawy. PaniBent zc hc ącpoz by ćs i ęgor z k i egos mak u,k t ór y daj ąf us y( or azs amy c hf us ów pł y waj ąc y c hw l i ż ank ac h ini eel eganc k oz os t aj ąc y c hmi edz yz ębami )r oz my ś l ał anad odpowi edni ms pos obem z apar z eni ak awy . W pos z uk i wani u l t r a, k t ór yz at r z y my wał by c z ąs t ec z k ik awy , ek s per y ment ował a zr óż ny mimat er i ał ami .I deal ne r oz wi ąz ani e c z ek ał opodj ejwł as ny m dac hem.Bi buł a,k t ór ejuż y wałj ej s y nw s z k ol e,ok az ał as i ęby ćdos k onał y m l t r em.W 1908 r ok ul t rz os t ałopat ent owany , ar ez ol ut napani Bent zwr az zmęż em s t wor z y l iMel i t t aBent zCompany .Rokpóź ni ej nat ar gac hwL i ps k us pr z edal i aż1200 l t r ówdok awy .

ni e jw Tur c j ipodc z as bi n pan mł ody był i ąz any pr z ys i ąc ,ż e pr z ys z ł e jż oni eni gdy br akni ekawy.Ni e doani e pr z ys i ę gimognowi ćpowóddor oz . ” 5


PAN FRANCI SZEK I„DOM POD BŁĘKI TNĄ BUTELKĄ” XVI I –wi ec z na Eur opa z awdz i ęc z a woj s kom J anaI I ISobi es ki egoni e t yl ko oc al eni e pr z ed naj az dem t ur ec ki m,al e t akż e pows t ani e pi er ws z ejna s woi mt er yt or i um kawi ar ni . Znaj ąc yt ur ec k i eoby c z aj e ij ęz y ks z l ac hc i c Fr anc i s z ek J er z yKul c z y c k ipr z ek r adłs i ę z obl ęż onego Wi edni a do oboz uk s i ęc i al ot ar y ńs k i ego Kar ol aVL eopol da, odk t ór ego uz y s k ałi nf or mac j ęonadc hodz ąc ejods i ec z y .Zt ądobr ą óc i ł ,c z y m pr ędz ejdomi as t aiuc hr oni łj epr z ed nowi nąwr k api t ul ac j ą.Za s woj e bohat er s t wo z os t ałodz nac z ony pr z ez c es ar z a Leopol da I Habs bur ga i z wol ni ony zpł ac eni apodat kówpr z ezokr es20l at , c ook az ał os i ęni e bezz nac z eni adl apóź ni ej s z y c hpl anów r ez ol ut negoFr anc i s z k aher buSas . Za pr z y z wol eni em J ana I I ISobi es k i ego z oboz u z bi egł ego Mus t af y ,Kul c z y c k iz abr ałs obi e 300 wor k ów k awy , c z y m wpr awi ł wz dumi eni es woi c hws pół t owar z y s z y . Wk r ót c eot wor z y łk awi ar ni ę„ Dom PodNi ebi es k ąBut el k ą” , wk t ór ejdos er wowanejpr z ezs i ebi ek awypodawałz nane podz i śdz i eńc i as t ec z k awk s z t ał c i epół k s i ęż y c ów. 6


PRZEPI SY CUSI NE Smoot hi ekawowobananowe Ten des erj es tdos konał yna r oz poc z ęc i edni a. J ogur tdos t ar c z anam wapni a,bananypot as u, z ar odki ps z eni c ys ąbogat ewwi t ami nęE, akawa dodaj epot r z ebnej nam ener gi i . S k ł adni k i : ( 4por c j e) 1, 5l i ż ank i s c hł odz onej k awyDouweEgber t s 1, 5l i ż ank i nat ur al negoni s k ot ł us z c z owegoj ogur t u 2ś r edni ej wi el k oś c i banany 34k os t k i l odu 2ł y ż k i pr aż ony c hz ar odk ówps z eni c y 2ł y ż k imi odu( moż nauż y ćwi ęc ejl ub mni ejmi odu w z al eż noś c iod s ł odk oś c i bananów) Naj pi er w nal eż y z apar z y ć k awę Douwe Egber t s i ods t awi ćj ą do os t udz eni a.Banany obr ać ipok r oi ć w pl as t er k i . Nas t ępni e ws z y s t k i e s k ł adni k i wr z uc i ć do poj emni k a ir oz t r z epać bl ender em, aż do uz y s k ani a j ednol i t ej k ons y s t enc j i . Pr z el ać s moot hi e do s z k l anek i s er wować . Smac z nego! 1por c j at o154k al or i e 7


PRZEPI SY CUSI NE BudyńMoc c a S k ł adni k i : ( 4por c j e) 1opak owani ebudy ni u ś mi e t ank owe gol ub wani l i owe go 4dagc uk r u 300ml ml e k a 2ł y ż k i k awyr oz pus z c z al ne j DouweE gbe r t s 30ml ś mi e t any( 30%) 2pus z k i mandar y ne k/4ł adnemandar y nk i k upi onews e z oni e z i ar e nk ak awydooz doby Pr os z ek budy ni owy nal eż y ut r z eć z 6 ł y ż k amiml ek a, c uk r em ik awą.Poz os t ał ąc z ęś ćml ek az agot owaćz20ml ś mi et any .Do z agot owanego ml ek a wl aćpr z y got owany budy ńiws z y s t k or az em got owaćc i ągl emi es z aj ąc ,ażdo moment u, gdybudy ńz gęs t ni ej e. Got owybudy ńpr z el aćdo opł uk any c hz i mną wodą puc har k ów.Mandar y nk iobr ać ipodz i el i ćnac z ąs t k i .J eś l iuż y wamymandar y nekzpus z k i , nal eż yj e wc z eś ni ejwy ł oż y ć na s i t k o iodc edz i ć .Pr z y got owane owoc e uk ł adamy na budy ni u.Dek or uj emy ś mi et anąi z i ar enk ami k awy . Smac z nego!

“ W Gr e c j iiw Tur c j iz wyc z ajnakaz uj e ,aby kawę s e r wować naj pi e r w naj s t ar s z ym os obom w t owar z ys t wi e . ” 8


PRZEPI SY CUSI NE Kawyz … Kawados konal ekomponuj es i ęzr óż nego r odz aj ul i ki er ami .Moż ebyćonapodawanedo des er ów al bozpowodz eni em j ez as t ąpi ć .Tym, kt ór z yni emi el ij es z c z eokaz j is pr óbowaćt yc h del i c j i , pol ec amy kawę z l i ki er em pomar ańc z owym i mi gdał owym. Kawapomar ańc z owa Do wy s ok i ejs z k l ank inal eż ywr z uc i ćk os t k ęc uk r u iwl aćk i el i s z ekl i k i er upomar ańc z owego.Nas t ępni edol ać gor ąc ej ,ś wi eż o z apar z onej k awy Douwe Egber t s . Udek or owaćbi t ąś mi et aną is t ar t ąs k ór k ą pomar ańc z y . Smac z nego! Kawami gdał owa Do l i ż ank iś wi eż oz apar z onejk awyDouweEgber t s dodaćodr obi nęl i k i er ów Amar et t oiKahl ua.Kawęmoż na pi ćzml ek i em i c uk r em bądź , bezdodat k ów.

9


PRZEPI SY CUSI NE Ti r ami s u Ti r ami s ut oj edenznaj bar dz i ejpopul ar nyc h des er ów poc hodz ąc y z Wł oc h. J ego naz wa oz nac z a„ podni eśmni enaduc hu” , ( wł . t i r ar s is ù) idos konal eoddaj ej egoor z eź wi aj ąc ys makor az uwodz i c i el s kiar omat .O mi ano oj c z y z ny t i r ami s u wal c z ąażc z t er ywł os k i emi as t a:Wenec j a,Tr evi s o,Si ena iFl or enc j a.Ni cdz i wnego,bo k t óż ni ec hc i ał by k us i ć t ur y s t ówk awowy mz apac hem „ pr awdz i wegot i r ami s u” ?

S k ł adni k i : ( 4por c j e) 2j aj a 2ł y ż k i c uk r u 2ł y ż k i wi naMar s al a 100gs e r k aMas c ar pone 8podł uż ny c hbi s z k opt ów

10

3ł y ż k i bar dz omoc ne j k awy „ DouweE gbe r t s ” 3ł y ż k i l i k i e r uk awowe go 1ł y ż k ak ak aowpr os z k u

“ W1 785r okuw Pr us ac hwybuc hłbunt ,poni e waż wpr owadz ono pr awo, we dł ug kt ór e go kawę mogł api ćj e dyni ear ys t okr ac j a,kl e riof i c j al e . ”


PRZEPI SY CUSI NE Pr z ygot owani e: Oddz i el one od ż ół t ekbi ał k o nal eż yubi ćiwł oż y ć do l odówk i .Żół t k o wr az z c uk r em iMar s al ą umi eś c i ć ws al at er c epos t awi onejnagar nk uzgot uj ąc ąs i ęwodą iubi j aćt r z epac z k ą,ażdomoment u,gdypows t ani egęs t y k r em.Ci ągl eubi j aj ącods t awi ćdos c hł odz eni a.Nas t ępni e dodaćubi t e, s c hł odz onebi ał k oios t r oż ni ez mi es z ać . Ser ek mas c ar pone nał oż y ć do s al at er k iiz mi es z ać z pr z y got owany mk r emem. Zapar z y ć moc ną k awę iods t awi ć ,aby os t y gł a.Dno pr os t ok ąt nej f or my nal eż y wy ł oż y ćbi s z k opt ami .Naj pi er w pok r opi ćj es c hł odz oną k awą il i k i er em k awowy m,apot em r ównomi er ni e r oz ł oż y ć na bi s z k opt ac h k r em z s er k a Mas c ar pone. Des er nal eż y ods t awi ć do l odówk i ,na c o naj mni ej 2 godz i ny . Pr z ed podani em pos y paćpr os z k i em k ak aowy m. Ti r ami s u naj l epi ej podawać zar omat yc z ną, gor z kąkawą.

11


KAWOWE WNĘTRZE Copot r z ebnej es tdopr z yr z ądz eni el i ż anki i deal nejkawy?Opr óc zdobr ejj akoś c ikawydl a każ degobędz i et oc ośi nnego.

Spec j al nys pos ób par z eni a,ul ubi onyr odz ajml ek a, c uk r ul ubi nny c hdodat k ów dodawany c hdonapoj u.Al e t oni ews z y s t k o, bok awawz al eż noś c i odt egogdz i ei k i edy j es t pi t as mak uj ei nac z ej . Pos i ada ona z adz i wi aj ąc ą umi ej ęt noś ćz mi eni ani as i ęw z al eż noś c iodmi ej s c a.I nne ar omat ywy doby wazni ej l eni wyni edz i el nypor anek , ai nne s mak iodk r y wamy w ni ejw mał y m bar z e na Sy c y l i i . hoć by ś mynadr ugik oni ecś wi at apoj ec hal izwł as ną Ic l i ż ank ą, pac z us z k ą ul ubi onej k awy , wł as ną wodą iml ek i em,t onas z ak awani ebędz i es mak ował at ak ,j ak w domuw nas z y m ul ubi ony mf ot el u.Ic hoćni ews z y s c y s obi ez daj ązt ego s pr awę,t ok aż dymani et y l k oj ak i ś ul ubi ony s pos ób pr z y r z ądz ani ak awy ,al e i ul ubi one mi ej s c e, wk t ór y mj ąpi j e. Aj ak i j es tTwój k awowyz ak ąt ek ?

12


KAWOWE WNĘTRZE

Nat owł aś ni epy t ani emus i el iodpowi edz i ećs obi euc z es t ni c yk onk ur s u„ Kawowewnęt r z a”z or gani z owanegopr z ez DouweEgber t s .Uc z es t ni c yk onk ur s unades ł al is et k iz dj ęć pr z eds t awi aj ąc y c hul ubi ones t oł y ,wy godne,z apr as z aj ąc e dor el ak s uf ot el eik anapy ,wer andy … Każ dezni c hby ł o odmi enne iwy j ąt k owe,j ak c hwi l az l i ż ank ą ul ubi onej k awy .

13


KOLORY ŚWI ATA W r amac hs er i iNew Wave Caffé r ma Vi l l er oy&Boc h of er uj ec ał ą gamę pr odukt ów: l i ż ankęes pr es s o,c appuc c i no,kubekzuc hem ( r ówni eż war i ant dl a os ób l ewor ęc z nyc h) , l i ż ankędokawyzml eki em or azdodat kowos z kl ankę Lat t e Mac c hi at o z met al owym uc hwyt em.

I c hz nak i em r oz poz nawc z y ms ąwy gi ęt eus z k a,k t ór e z os t ał yz apr oj ek t owane w t en s pos ób, aby i deal ni e pas ował y do dł oni . Ws z y s t k i e el ement y dos t ępne s ą w wer s j ibi ał ejor az mal owanej .Wz or y oz dabi aj ąc e l i ż ank i nawi ąz uj ądor óż ny c hk ul t uri k r aj ówś wi at a. Po wc z eś ni ej pr ez ent owany c h Col our s ofAf r i c a iCol our sofS out hAme r i c a,pr oj ek t anc iw pos z uk i wani u i ns pi r ac j is k i er owal is i ę na ws c hód.Iw t en s pos óbpows t ał ak ol ek c j a:Col our sofI ndone s i a. I ndonez j ę wy br ano ni epr z y padk owo.Wł aś ni e t am -naJ awi e,Bal iiSumat r z eupr awi anes ą dos k onał eodmi anyk awy . Por c el anę New Wave Caffé oz dobi ono wz or aminawi ąz uj ąc y midok ul t ur yior nament y k it egor egi onu.L i ni ęBambuc har ak t er y z uj ą bambus owepędywodc i eni ac hz i el eni i r óż u, na l i ż ank ac hTanahnamal owanes ąt war z ebal i j s k i e t anc er k iś wi ąt y nnej ,a i nt ens y wni e c z er woneMer ah oz dobi ono mot y wem z i ar en k awy .El eganc k iir óż nor odnydes i gnCol our sof I ndone s i a, wr óż yt ej s er i i popul ar noś ć , r ównąt ej j ak i ec i es z y ł ys i ęj ej popr z edni c z k i . 14


KOLORY ŚWI ATA

15


DŁUGOWI ECZNE I MI ENNI CZKI“MAŁA CZARNA” J es tmodnaod ni emal90l at .Pr z et r wał a ws z ys t ki ez awi r owani a w kapr yś nym ś wi ec i e mody.Odkądw 1926r .Gabr i el l eCoc oChanel z apr ez ent ował aj ą na ł amac h Vogue „ mał a c z ar na” s t ał a s i ę ni eodł ąc z nym el ement em kobi ec ej gar der oby.

Rewol uc y j ny c har ak t er t ej s k r omnejs uk i enk i ni edot y c z y łt y l k o j ejpr os t egok r oj u.Wc z eś ni ejc z er ń by ł a k ol or em z ar ez er wowany m wy ł ąc z ni e dl a wdów,a nos z eni e go pr z ez i nne k obi et y uważ ano z ani eoby c z aj ne. „ Mał ejc z ar nej ”s pr z y j ałk aż dy c z as( np.w c z as i ewi el k i egok r y z y s u c z yI IWoj nyŚwi at owejdoc eni ano j ej …ek onomi c z noś ć ) . Pr z ec hodz i ł a l i c z nemet amor f oz y , s z y t oj ąnaj r oz mai t s z y c h mat er i ał ów,al ec i ągl e poz os t awał a–inadalpoz os t aj e– k wi nt es enc j ąk obi ec ej el eganc j i . O t ak wi el k i m s uk c es i e z adec y dował a ni ewąt pl i wi e j ej uni wer s al noś ć . „ Mał ąc z ar ną”moż na ł ąc z y ćznaj r óż ni ej s z y midodat k ami , z ak aż dy mr az em nadaj ącj eji nny c har ak t er . 16


DŁUGOWI ECZNE I MI ENNI CZKI“MAŁA CZARNA” Poł ąc z eni ej ą z pi ęk ną bi ż ut er i ąs pr awi ,z będz i e i deal ną s uk ni ą wi ec z or ową,a ubr ani e do ni ejż ak i et u s t wor z ypr ak t y c z ny ,al e wc i ążel eganc k i ,s t r ójbi ur owy . Kol or owe but y it or ebk a nadadz ą j ej wy r az i s t ego c har ak t er u i„ mał ac z ar na”dos k onal es pr awdz is i ęj ak o s uk i enk a na s pot k ani uz ez naj omy mi .Na c z y m pol ega f enomen„ mał ejc z ar nej ” ?Odpowi edź os t a. Kobi et y pok oc hał yj ą, j es t pr poni eważpot r a by ćt ak aj akone– popr os t uz mi enna.

„ Mał ej c z ar nej ” s pok oj ni e moż na wr óż y ćr ówni e dł ugąk ar i er ę,j akj ej i mi enni c z c e, k t ór a t ak ż e pot r a z as k oc z y ćwi el oś c i s woi c hwc i el eń. 17


LATTE ART Wz or y iobr az yt wor z one na powi er z c hni kawypr z ezbar i s t ów budz ąpodz i w iz az dr oś ć . Naj l eps it wor z ązml ekakr aj obr az y,z wi er z ęt a, anawetpor t r et y.

St wor z eni et ak i c hc udówbezuk ońc z eni as pec j al i s t y c z ny c hk ur s ówi wi el ogodz i nny c hć wi c z eń( c z ymoż er ac z ej „ wi el ol i ż ank owy c h” ć wi c z eń) wy daj es i ę ni emoż l i we. It u ni es podz i ank a.O i l e dr ugiwar unek mus iz os t ać s peł ni ony ,o t y l e uz y s k ani e t y t uł u bar i s t y ni e j es t k oni ec z noś c i ą.Abyz r obi ćpi er ws z yk r ok w k i er unk u„ l at t e ar t ” , pot r z ebnyj es tr ęc z nys pi eni ac zml ek a( naj l epi ej 250ml ) l ub ek s pr eszdy s z ądo s pi eni ani aml ek aor azmet al owy dz banek ( naj l epi ej 0, 6l ) . Ml ek o uż y wane do t wor z eni a wz or ów mus iby ć t ł us t e. J eś l i będz i emy k or z y s t al i zr ęc z negos pi eni ac z a,ml ek o powi nni ś my podgr z ać do t emper at ur y ok . 60° C. Towł aś ni ewodpowi edni m pr z y got owani uml ek at k wi c ał ys ek r et . Dobr z es pi eni one ml ek oj es t del i k at ne, pł y nneis ł odk i e.J eś l iz r obi myzni egos z t y wnąpi anę,ni eudanam s i ęs t wor z y ćż adnegor y s unk u. 18


LATTE ART Kr okpokr oku ej k awędos z er ok i ej l i ż ank i . 1.Wl eńml ek oi ods t awgona1020s ek und. 2.Spi z ec hy ll i ż ank ęws woi mk i er unk u. 3.Pr z ni j powol iwl ewać ml ek o od br z egu l i ż ank i 4.Zac z naj duj ąc egos i ębl i ż ejCi ebi e,ażz obac z y s zbi ał yobł ok ml ek a. t wor z y ćk s z t ał ts er c a,z ac z ni jl ać ml ek o bl i ż ej 5.Aby s ś r odk ai por us z aj dz bank i em del i k at ni enabok i . t wor z y ćr oz et ę,pr z es uń s t r umi eń od dr ugi ego 6.Abys k ońc a l i ż ank i ,anas t ępni ewl ewajml ek oz y gz ak i em ws t r onębr z egu l i ż ank i z naj duj ąc egos i ębl i ż ej Ci ebi e. ońc z wl ewani e del i k at ny m pr z es uni ęc i em s t r u7.Zak mi eni awdal s z ybr z eg l i ż ank i . edy s k ońc z y s z wl ewać ml ek o, ods t aw os t r oż ni e 8.Ki l i ż ank ę. Pr z edpi er ws z ąs amodz i el ną pr óbąs t wor z eni awz or ów war t oobej r z eć l my dos t ępnewI nt er nec i e pok az uj ąc e j akt os i ęr obi .

19


BATYCKI–DESI GN W TOREBKACH Kl as yc z nael eganc j a, dos konał aj akoś ći bur s z t yn –t oc har akt er ys t yc z neel ement y,kt ór ekoj ar z ą s i ęzwyr obami r myBat yc ki .

Gł ównapr oj ek t ant k a–Boż naBat y c k a–pr z ej ęł ar mę od s woj ego oj c a iod l atz powodz eni em j ąr oz wi j a. J ejpr oj ek t ys ą ni et y l k o odpowi edz i ą na obowi ąz uj ąc e t r endy , al emaj ąt ak ż ei ndy wi dual ny , r oz poz nawal nyc har ak t er . W of er c i er myz naj duj ąs i ęni et y l k ot or ebk i , al et ak ż e ek s k l uz y wna gal ant er i as k ór z ana or az pi ęk na bi ż ut er i a. Tor ebk ipr ez ent owane s ą w dwóc hl i ni ac h:k l as y c z nej s z t y nowej .Kol ek c j ębur s z t y nowąoz dabi aj ąumi es z ibur c z one w r ąc z k ac hk awał k ibur s z t y nu,k t ór es t ał ys i ę, podobni ej akdr ewni anar ąc z k aGuc c i ego, s y mbol em mar k i . Sy mbol em mar k is ąr ówni eż ,doc eni anenac ał y mś wi ec i e, dobr aj ak oś c imat er i ał ów iwy k onani aor aznowoc z es na i nt er pr et ac j ak l as y c z nej el eganc j i .

20


BATYCKI–DESI GN W TOREBKACH Bos ki eż yc i e” zachwyci Os t at ni a k ol ek c j a „ ł a el eganc j ą ipomy s ł owoś c i ą.Gwi az dą ok r z y k ni ęt ot or bę, k t ór ak oc hami ej s k is z y k–dos k onal es pr awdz as i ęwz abi egany m dni u,j akipodc z aswi ec z or ny c hs pac er ów.Kol ek c j a t ęt niż y c i em -odważ nek ol or y ,nas y c onebar wyc z y ni ąj ą dos k onał y m odz wi er c i edl eni em k obi ec y c hpot r z eb.

21


ARABI KA CZY ROBUSTA

Li c z baodmi ankawydos t ępnyc hnar ynkac h c ał egoś wi at amoż epr z ypr awi ćoz awr ótgł owy. J ednak ws z ys t ki e pr odukowanes ągł ówni ezdwóc h “ Choc i ażkawęupr aw gat unków z i ar en – kawy 53kr aj ac h,t ows z ys t k ar abs ki ej ikawy r obus t a. wz dł użr ówni ka,pomi Pi er ws z yzni c hpoc hodz izEt i opi i z wr ot ni kamiRakaiK iupr awi anyj es tm. i n.w:J emeni e, I ndi ac h,I ndonez j i ,w Amer y c eŚr odk owejiPoł udni owej . Zt egogór s k i egok r z ewuz bi er as i ęduż ez i ar no,zk t ór ego ot r z y muj es i ęk awę bar dz o dobr ejj ak oś c i .Nat omi as t r obus t ę,odk r y t ąw XI Xw.w Ugandz i e,upr awi as i ęAf r y c e Zac hodni ej , Az j i poł udni owows c hodni ej i Br az y l i i .

2


Książka  

marcin wybraniec

Advertisement