__MAIN_TEXT__

Page 1

1

Fundusze Europejskie w wojewรณdztwie pomorskim


1

Szanowni Państwo, mieszkańcy Pomorza! Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Coraz wyższy standard życia Pomorzan przekłada się na jeden z najwyższych przyrostów demograficznych w kraju, a rosnąca w siłę gospodarka i nowe inwestycje skutkują rekordowo niskim w historii regionu poziomem bezrobocia. Do dobrych rzeczy przyzwyczajamy się bardzo szybko. Uznajemy je za zupełnie naturalny element otaczającej rzeczywistości. Nie zaprzątamy sobie głowy prostym, równym chodnikiem, wygodnym autobusem, pociągiem, nowym placem zabaw w okolicy, dobrze wyposażonym szpitalem czy nowoczesną szkołą. Te elementy stanowią tło dla naszych codziennych spraw. Są wokół nas, ułatwiają życie – i to jest najważniejsze. Skoro ich nie zauważamy, nie zastanawiamy się też zazwyczaj skąd się wzięły. Nie szukamy też w pamięci obrazów, by przypomnieć sobie jak było dawniej. Choćby kilka lat temu - jeszcze przed rozpoczęciem procesu rewitalizacji miast Pomorza, przed powstaniem nowoczesnych węzłów integracyjnych, rozbudową pomorskich szpitali, przebudową dróg wojewódzkich i modernizacją linii kolejowych. Samorząd Województwa Pomorskiego – w  oparciu o  fundusze Unii Europejskiej – realizuje obecnie największy w historii naszego regionu program inwestycyjny. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 to 1499 projektów o łącznej wartości ponad 9 mld zł. To inwestycje w edukację, służbę zdrowia, infrastrukturę, rewitalizację, ale też projekty dotyczące integracji społecznej czy wsparcia rynku pracy. Ślad tych działań widoczny jest realnie w każdym, najmniejszym nawet, zakątku naszego województwa. To właśnie ta otaczająca nas i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Publikacja, którą macie Państwo przed sobą, opowiada o  tym, czego udało nam się w  ostatnich latach dokonać. Pokazuje, że zachodzące zmiany dotykają i  dotyczą każdego z  nas. Poświęćmy chwilę na lekturę. Rozejrzyjmy się wokół. Dostrzeżmy tło.

Marszałek województwa pomorskiego


2

Mieszkańcy Pomorza korzystają z obecności w Unii Europejskiej

K

ażde państwo Unii Europejskiej może liczyć na wsparcie finansowe pochodzące ze składek krajów członkowskich. Są to tzw. Fundusze Europejskie. Pieniądze przeznaczane są na realizację ważnych inwestycji. W dużej części środki te przekazywane są województwom, aby każdy – bez względu na to, gdzie mieszka, w dużym, czy w małym mieście lub wsi – mógł skorzystać z projektów polepszających jakość życia i dających poczucie bezpieczeństwa. Pomorze także dysponuje środkami unijnymi. Zarząd Województwa Pomorskiego realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 (RPO WP 2014-2020) – jeden z programów unijnych. Obecnie finansowanych jest dzięki niemu 1499 projektów w całym regionie. Ich łączna

wartość to ponad 9 mld zł, a dofinansowanie unijne wyniosło ok. 6 mld zł.

Pomorskie jest liderem Władze Pomorza niezwykle efektywnie realizują pomorski program regionalny. Zawarte umowy wyczerpują już ponad 83% budżetu programu. To najlepszy wynik w kraju! Program regionalny województwa pomorskiego wyprzedził nawet programy krajowe realizowane przez rząd. Wartość dotacji z UE sięga nawet 85%. Bez tego wsparcia samorządy, miasta czy gminy wiejskie, nie byłyby w stanie zrealizować wielu inwestycji. Dzięki mądremu i sprawnemu wykorzystywaniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego środków unijnych, możliwa jest realizacja ważnych projektów, z których realnie korzysta region i wszyscy jego mieszkańcy.

fot. Gmina Sztum

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to największy w historii województwa program inwestycyjny. Jeszcze nigdy nie była możliwa realizacja projektów na taką skalę.

POZIOM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW UNIJNYCH W POLSCE

80%

Program Regionalny Województwa Pomorskiego Programy krajowe

70%

Pozostałe Regionalne Programy Operacyjne

60% 50% 40% 30% 30% 10%

Zachodniopomorskie RPO

Warmińsko-Mazurskie RPO

Kujawsko-Pomorskie RPO

Świętokrzyskie RPO

Podlaskie RPO

Śląskie RPO

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Podkarpackie RPO

Małopolskie RPO

Łódzkie RPO

Lubelskie RPO

Lubuskie RPO

Mazowieckie RPO

Dolnośląskie RPO

Program Inteligentny Rozwój

Program Pomoc Techniczna

Wielkopolskie RPO

Program Polska Cyfrowa

Opolskie RPO

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Polska Wschodnia

Pomorskie RPO

0%

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stan na 19 sierpnia 2018 r.


3

Podział budżetu Przyznane Pomorzu środki unijne dzielone są na 12 obszarów wsparcia:

7,5 mld zł ze środków UE

28% KOMERCJALIZACJA WIEDZY

570,1 mln zł

PRZEDSIĘBIORSTWA

EDUKACJA

643,2 mln zł

477,9 mln zł

72% Europejski Fundusz Społeczny - 2, 1 mln zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5, 4 mln zł

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

279,3 mln zł

ZATRUDNIENIE

INTEGRACJA

898,3 mln zł

455,4 mln zł

Realne korzyści dla mieszkańców

ZDROWIE

KONWERSJA

MOBILNOŚĆ

427,4 mln zł

647,8 mln zł

1,5 mld zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest dla ludzi. To mieszkańcy korzystają z efektów jego wdrażania. Realizowane są setki projektów, m.in.:  rzebudowa 33 węzłów przesiadkowych p w Obszarze Metropolitalnym,  rzebudowa 9 dróg wojewódzkich, w tym p oddana już do użytku obwodnica Kartuz,

ENERGIA

ŚRODOWISKO

POMOC TECHNICZNA

860,5 mln zł

481,3 mln zł

279,6 mln zł

 dnowa 3 linii kolejowych, np. linii Szybkiej o Kolei Miejskiej wraz z remontem 8 peronów, docieplenie budynków publicznych i mieszkalnych, remonty szpitali i zakup specjalistycznego sprzętu, budowa Centrów Geriatrii w Gdańsku i Sopocie,

Efektem - rozwój gospodarki

wsparcie przedsiębiorców,

Realizacja projektów znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarki Pomorza. Kupowany jest sprzęt, zamawiane są roboty budowlane lub usługi, zatrudniani są pracownicy. Dzięki temu gospodarka Pomorza dynamicznie się rozwija, a mieszkańcy regionu mają pracę i z dumą mogą się pochwalić najniższym w historii poziomem bezrobocia.

a ktywizacja osób biernych zawodowo, m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  yposażenie przedszkoli, szkół podstawowych w i zawodowych oraz uczelni wyższych, organizacja staży, szkoleń, praktyk.


4

Przede wszystkim mieszkańcy

U

nia Europejska odpowiada na zachodzące zmiany w miastach. Ucieczka mieszkańców z centrum miast na ich obrzeża, niska dzietność czy starzenie się społeczeństwa – to problemy współczesnych miast. Prowadzą one do zmian społecznych. Zwiększa się liczba osób starszych i tych w średnim wieku. Wśród nich są Ci mniej mobilni, o niższych dochodach, często bierni zawodowo. Wszystko to powoduje pogłębianie się ubóstwa oraz osłabienie więzi międzyludzkich, a także niszczenie i dewastację infrastruktury. W efekcie tych procesów niektóre dzielnice miast stają się mniej atrakcyjne.

Cel rewitalizacji Celem projektów rewitalizacyjnych jest walka z problemami społecznymi: wysokim bezrobociem, ubóstwem, czy wykluczeniem społecznym.

Projekt rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, finansowany z RPO WP 2007-2013 otrzymał od Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę RegioStars 2016, fot. UM Gdańsk

26

61

pomorskich miast otrzymało dotacje na rewitalizację zniszczonych dzielnic i obszarów

realizowanych projektów we wszystkich miastach

494 mln zł 317 mln zł całkowita wartość wszystkich projektów

łączne dofinansowanie unijne ze środków RPO WP 2014-2020

Rewitalizacja to wsparcie dla mieszkańców, poprawa jakości życia, integracja społeczności, nowa przestrzeń aktywności mieszkańców, możliwości rozwoju dla osób wykluczonych oraz odbudowana infrastruktura.

Działania dla mieszkańców Rewitalizacja finansowana dzięki środkom unijnym z RPO WP 2014-2020 obejmuje przede wszystkim działania społeczne skierowane do ludzi. Mają one na celu zaktywizowanie zawodowe i integrację społeczną mieszkańców. Obejmuje także odbudowę infrastruktury danej części miasta. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania dla realizacji 61 projektów rewitalizacyjnych w 26 miastach województwa pomorskiego.


5

Nie tylko Metropolia - troska o całe Pomorze „Najważniejsze, że pomoc dociera do miast, w których rzeczywiście zauważono potrzebę zmian. Projekty są realizowane nie tylko w największych miastach województwa, takich jak Gdańsk czy Gdynia, ale także w tych mniejszych, np. Gniewie, Chojnicach” . Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego REWITALIZACJE REALIZOWANE SĄ W 26 POMORSKICH MIASTACH

139 tys. 3 339 2331 ha 789

mieszkańców na terenach rewitalizowanych

osób objętych wsparciem, w tym osoby z niepełnosprawnościami

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie pracę

wspartych miejsc świadczenia usług społecznych

249 886

Troska o najwyższą jakość projektów powierzchni miast objętych rewitalizacją

zrewitalizowanych przestrzeni publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego, czuwał nad wysoką jakością projektów. Często rewitalizacja kojarzona jest z remontem elewacji budynków lub odnowieniem zabytków. Urzędnicy marszałka województwa pilnowali, by miasta realizujące projekty pamiętały, że rewitalizacja to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców, ich aktywizacja społeczno-zawodowa, a dopiero potem odbudowa infrastruktury. Wysoki poziom działań społecznych decydował też o udzieleniu dofinansowania unijnego miastom ze środków RPO WP 2014-2020.


6

Rewitalizacja w Gdańsku poprawi jakość życia mieszkańców

R

ewitalizacja w Gdańsku skierowana będzie do osób najbardziej potrzebujących. Pomoc ułatwi im znalezienie zatrudnienia, nawiązywanie relacji w społeczeństwie, czy rozwój potrzebnych w codziennym życiu umiejętności. Poprawi się wygląd dzielnic – tak by były one czyste, estetyczne i bezpieczne. Wykonane zostaną m.in. remonty budynków, w których świadczone będą usługi społeczne. Projekty rewitalizacyjne zrealizowane zostaną na obszarze ponad 502 ha zamieszkałym przez prawie 35 tys. mieszkańców.

8 liczba projektów

Kto otrzyma pomoc? Młodzież, która skorzysta m.in. z zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. Bezrobotni – ze wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Nauka skupiona będzie m.in. na doskonaleniu umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń. Seniorzy skorzystają z treningów, rehabilitacji pamięci, ćwiczeniach podtrzymujących funkcje językowe. Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi będą miały możliwość skorzystania z terapii, np. warsztatów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjami.

Obszary objęte rewitalizacją w Gdańsku: Dolne Miasto i plac Wałowy ze Starym Przedmieściem, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

98,5 mln zł 76,3 mln zł wartość projektów

kwota dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020

Co konkretnie zadzieje się w Gdańsku? Na Dolnym Mieście funkcjonować będzie Placówka Wsparcia Dziennego (przy ul. Królikarnia 13) oraz Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin (przy ul. Radnej 3/2). Na Oruni – utworzona zostanie Placówka Wsparcia Podwórkowego (przy ul. Gościnnej 4). Ponadto w tym samym budynku powstanie punkt przedszkolny, Klub Rodzica, punkt wczesnej edukacji dla dzieci. W budynku przy ul. Gościnnej 1 utworzona zostanie Mediateka. W rejonie Biskupiej Górki i Starego Chełmu funkcjonować będzie Centrum Wsparcia Seniora (ul. Biskupia Górka 4) oraz Centrum Wsparcia Rodziny (ul. Biskupia Górka 16). W Nowym Porcie działać będzie Podwórkowa Palcówka Wsparcia Dziennego (ul. Na Zaspę 53) oraz Klub Aktywnego Mieszkańca (przy ul. Floriańskiej 2). Przeprowadzone zostaną remonty chodników, dróg i infrastruktury podziemnej. Zagospodarowane zostaną przestrzenie publiczne: Plac Wałowy, teren Opływu Motławy wraz z bastionami, Rynek Oruński, skwer przy ul. Gościnnej oraz park przy ul. Związkowej, tereny zielone przy ul. Biskupiej i Buczka, plac nadwodny w rejonie ulic Starowiślanej i Wyzwolenia oraz park na Szańcu Zachodnim. fot. materiały promocyjne UMWP


7

Malbork z nowym śródmieściem i miejscami spotkań

F

undusze europejskie z RPO WP 2014-2020, których udzielił samorząd województwa w ramach dotacji na rewitalizację, zostaną przeznaczone nie tylko na remont budynków i odrestaurowanie historycznego śródmieścia, ale również na to, aby w wyremontowanych pomieszczeniach tętniło życie. Utworzona zostanie placówka, w której rodziny otrzymają pomoc w opiece i wychowaniu dzieci. Wieża ciśnień zostanie przekształcona w placówkę wsparcia dziennego. Wyremontowane zostaną części wspólne budynków (41 wspólnot mieszkaniowych oraz 10 budynków komunalnych), a skwery zmienią się w przyjazne dla rodzin miejsca, w których będzie można miło spędzić czas. Północny Park Miejski, fot. UM Malbork

Wartość projektów:

17,3mln zł

Dofinansowanie z UE:

10,6mln zł

Tczewskie Stare Miasto i Zatorze odnowione dla mieszkańców

Z

miany będą najlepiej widoczne w obszarze Starego Miasta i Zatorza. Projekt rewitalizacji pozwoli na wsparcie 120 osób z rodzin, które zmagają się z różnymi problemami. W odbudowanym budynku przy ulicy Podgórnej 8 powstanie Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast przy ul. Elżbiety 19b, do budynku, który do tej pory stał pusty, po pomoc będą mogły zgłosić się rodziny mieszkające w obszarze Zatorza. Wyremontowane zostanie m.in. Forum Inicjatyw Społecznych. Zmiany będą widoczne również na placu zadworcowym. Po remoncie, tereny położone w pobliżu Kanału Młyńskiego będą służyć mieszkańcom. Rewitalizacji zostaną poddane również ulice Kręta i Podgórna, położone na terenie Starego Miasta. Wkrótce rozpocznie się m.in. remont ulicy Królowej Jadwigi oraz budynków mieszkalnych. Z myślą o rodzicach z dziećmi powstaną nowe place zabaw, a dla osób aktywnych – miejsca do ćwiczeń.

Wartość projektów:

20mln zł

Centrum Wspierania Rodziny, fot. UM Malbork

Dofinansowanie z UE:

16,7mln zł


8

Edukacja zawodowa w powiecie kwidzyńskim

O

becnie realizowany w powiecie projekt jest częścią przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn.: „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Działania dla uczniów skupiono na tych zawodach, które odpowiadają lokalnym potrzebom w branżach: chemia lekka (zawód technik papiernictwa), technologie informacyjno-komunikacyjne i elektronika (m.in. technik elektronik), energetyka i ekoenergetyka (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej). Kształcenie we wszystkich zawodach wspieranych ze środków Europejskich odbywa się w ścisłej współpracy z największymi zakładami pracy

w powiecie, np. International Paper, Lacroix Electronics, Jabil Circuit, KBR. Szkoły zawodowe w powiecie kwidzyńskim, dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej, przyciągają do swoich murów uczniów nie tylko spoza powiatu, ale i województwa. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oferuje kształcenie w unikatowym dla województwa pomorskiego zawodzie technik papiernictwa. Dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami, w szkołach funkcjonują klasy patronackie. Przedsiębiorcy są także zaangażowani w organizację dni otwartych szkół zawodowych, realizację zajęć praktycznych w szkołach.

Uczestniczące w projekcie szkoły: • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

„Dzięki takim projektom, większość lokalnych pracodawców ma wpływ na ofertę edukacyjną szkół zawodowych. Jest ona bardziej dopasowana do branż kluczowych dla województwa pomorskiego, takich jak: przemysł morski, transport, energetyka, turystyka czy środowisko. W efekcie wzrasta liczba uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, a absolwenci tych szkół świetnie odnajdują się na naszym rynku pracy”. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego

W powiatach kwidzyńskim i sztumskim fundusze europejskie przeznaczono na poprawę jakości edukacji zawodowej. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z RPO WP 2014-2020 i zaangażowaniu samorządu województwa, mieszkańcy tych regionów mogą rozwijać swoje umiejętności w wyremontowanych i świetnie wyposażonych szkołach. Wszystko po to, aby lepiej odnaleźli się na rynku pracy.

30mln zł Dofinansowanie z UE: ponad 25 mln zł Wartość projektu:


9

Edukacja zawodowa w powiecie sztumskim

S

zkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim, podobnie jak w sąsiednim Kwidzynie, otrzymało wsparcie w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego. Programem został objęty Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Uczniowie oraz nauczyciele już teraz dostrzegają korzyści z udziału w programie, do których należy m.in. podniesienie jakości kształcenia. Każdy uczeń szkoły w Barlewiczkach, który kształci się np. w zawodzie rolnik, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, uzyskuje wsparcie w postaci dodatkowych, płatnych staży u pracodawców w wymiarze co najmniej 150 godzin, kursów (np. obsługa kombajnu zbożowego, diagnostyka samochodowa, projektowanie aplikacji), zajęć z języków obcych, wizyt w zakładach pracy oraz w szkołach wyższych. Bogata jest także oferta dedykowana nauczycielom kształcenia zawodowego. Oprócz staży w zakładach pracy, są to m.in. kursy z zakresu produkcji rolniczej, analizy baz danych, grafiki komputerowej.

Kluczowe dla powiatu branże objęte wsparciem: • środowisko, • technologie informacyjno-komunikacyjne i elektronika,

fot. Szkoła w Barlewiczkach

• transport, logistyka i motoryzacja.

Mieszkańcy powiatu już teraz mogą zauważyć pozytywne zmiany, jakie zaszły w ich życiu od momentu rozpoczęcia realizacji projektu – szkoła, dzięki funduszom europejskim, uzyskała nowy budynek, w którym utworzono specjalne pracownie. Pomieszczenia zostały nowocześnie wyposażone, dzięki czemu ucznio-

wie w trakcie nauki pracują na takim samym sprzęcie, który jest wykorzystywany w wiodących na Pomorzu zakładach pracy. Szkoła w Barlewiczkach kładzie również nacisk na uczenie się przez całe życie. Z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje umiejętności,

nabywać nowe kwalifikacje, uruchomiono kursy zawodowe. Z uwagi, że to rolnictwo stanowi dominującą gałąź w gospodarce powiatu, dużym zainteresowaniem cieszy się oferta kształcenia ustawicznego w branży środowisko.

8,8mln zł Dofinansowanie z UE: 7,5 mln zł Wartość projektów:


10

Jeździsz na rowerze? J

uż wkrótce podróże na dwóch kółkach będą bezpieczniejsze dzięki Pomorskim Trasom Rowerowym. Pierwsze odcinki dróg są już gotowe. Czas na kolejne! Pomorskie Trasy Rowerowe to projekt realizowany z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego, który finansowany jest z programu regionalnego województwa pomorskiego. Dzięki niemu w pomorskim powstaną dwa szlaki rowerowe: Wiślana Trasa Rowerowa R-9 oraz R-10 – wzdłuż morza Bałtyckiego. Będą one przebiegały na międzynarodowych trasach: EuroVelo 9 i EuroVelo 10.

Wiślana Trasa Rowerowa R-9 będzie prowadzić przez najpiękniejsze części powiatów: nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, tczewskiego oraz kwidzyńskiego. Trasa została dokładnie przemyślana – wiedzie wśród zabytków, ciekawych miejsc lub takich, z których rowerzyści będą mogli podziwiać niesamowite widoki. Jadąc wzdłuż ścieżki, zobaczą zespół mostów zwodzonych w Rybinie, rzekę Tugę, a  przede wszystkim panoramę na Nogat i  Dolinę Wisły. Na szlaku zostaną przygotowane także specjalne miejsca do odpoczynku. Jedno z  nich powstanie niedaleko zabytkowej śluzy Biała Góra.

Nowe trasy rowerowe bez wątpienia przyciągną turystów, którzy urlopowy czas lubią spędzać aktywnie. Nie zapominajmy jednak o tym, że nowe ścieżki rowerowe każdego dnia będą służyć przede wszystkim mieszkańcom miast oraz okolicznych wsi. Sprawią, że pokonanie dzielących ich odległości będzie dużo bezpieczniejsze, ale i przyjemniejsze.

W pobliżu zabytkowego miejsca – śluzy Biała Góra powstanie przystanek dla rowerzystów, fot. mat. promocyjne UMWP

141,6 mln zł Dofinansowanie z UE: 73,4 mln zł Wartość projektów:


11

Aleksandra Mazerant – ma 32 lata. Na co dzień pracuje w firmie produkującej materiały budowlane. Jest doradcą technicznym - kosztorysantem. Po godzinach spełnia się jako mama 2-letniej córki Liliany. Wolny czas stara się spędzać aktywnie na powietrzu z rodziną. Lubi gotować i próbuje także swoich sił w kuchni. Kiedy ma czas tylko dla siebie, najczęściej wybiera ciepły koc, kanapę i dobrą książkę.

1. Skorzystała Pani z projektu „Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie instytucji dziennych opiekunów”. Skąd się Pani o nim dowiedziała i dlaczego zdecydowała się wziąć udział? O programie dowiedziałam się z mediów społecznościowych, kiedy zbliżał się koniec mojego urlopu macierzyńskiego. Powrót do pracy był konieczny. Nie mogłam pozwolić sobie na dłuższą przerwę, dlatego postanowiłam wysłać córkę do żłobka. Jednak trafiła się okazja, aby zapisać dziecko do Punktu Opieki, biorącego udział w programie „Mama w pracy…”. Udało się nam znaleźć miejsce, które odpowiadało mi pod wieloma względami. Dodatkowo udział w projekcie umożliwił mi, między innymi, zmniejszyć koszty związane z opieką córki. Nie zastanawiałam się więc długo.

2. Na czym dokładnie polegał udział w projekcie?

Skorzystałam z opieki dziennej dla dzieci, co umożliwiło mi powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i zmniejszyło związane z nią koszty. Teraz mogę dalej się rozwijać.

3. Jaką największą korzyść uzyskała Pani dzięki wzięciu udziału w projekcie? Jak wyglądałaby Pani sytuacja, gdyby nie udział? Myślę, że największa korzyść to korzyść finansowa. Żłobki jednak trochę kosztują, przez co uszczupla się domowy budżet. Biorąc udział w projekcie, mogłam zaoszczędzić i ulokować pieniądze gdzie indziej. Co więcej, w moim mieście liczba miejsc w żłobkach jest ograniczona. Podejrzewam, że mój powrót do pracy mógłby być zagrożony, gdybym nie wzięła udziału w projekcie. Nie miałam pewności, czy dla mojej córki w żłobku znajdzie się miejsce.

4. Co chciałaby Pani powiedzieć innym mamom, które opiekują się dziećmi i nie widzą szansy na pod-

jęcie pracy, martwią się brakiem samorozwoju?

Na pewno poleciłabym im, aby sprawdziły, czy mogą skorzystać z dofinansowania do opieki nad dzieckiem, a także szkoleń czy kursów. Uważam, że nigdy nie jest za późno na samorozwój. Wystarczy trochę chęci i jakoś wszystko się rozkręci. Początki są ciężkie, ale dzięki takim programom odchodzi wiele problemów - jest dużo prościej.

5. Czy jest Pani w stanie wskazać inne projekty, które są realizowane dzięki funduszom unijnym? Czy Pani wiedza w tym temacie jest większa? Może Pani rodzina, znajomi korzystają z innych projektów, inwestycji?

Sama biorę udział jeszcze w innym projekcie związanym z doskonaleniem umiejętności - uczę się języka angielskiego. Słyszałam, że można starać się o dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów komputerowych oraz specjalistycznych. Jest bardzo dużo możliwości. Tylko czasu

brak… :) Na pewno, jeśli będzie jeszcze szansa, będę korzystać z programów, aby podnieść swoje kwalifikacje.

6. W jaki sposób Pani rodzina i znajomi korzystają z projektów realizowanych dzięki funduszom unijnym?

Pływając z moim partnerem i rodziną po Pętli Żuławskiej, odkrywamy nasze regiony z nowej perspektywy i obcujemy z przyrodą. Trasa to kilkaset kilometrów, które łączą przepiękne krajobrazy i zabytki. To wszystko możemy realizować dzięki wybudowanej przystani w parku nad rzeką Nogat. Inwestycja świetnie się sprawdza praktycznie przez większą część roku. Z kolei moją koleżankę Anię, miłośniczkę aktywnego trybu życia, najbardziej cieszy rewitalizacja parku oraz wybudowane ścieżki do biegania i jazdy na rowerze. Również remont stadionu miejskiego z dobudową boiska piłkarskiego. Spędzanie czasu stało się atrakcyjniejsze, biorąc pod uwagę np. obręb Miejskich Murów Obronnych z nowoczesnymi elementami.


12

Węzeł w Kwidzynie

D

zięki wsparciu ze środków RPO WP 2014-2020 stworzone zostaną miejsca postojowe dla taksówek oraz parkingi, na których kierowcy będą mogli zaparkować samochód. Rondo zostanie przebudowane w taki sposób, aby mogli korzystać z niego również rowerzyści. Zmiany czekają także na drodze wzdłuż zabytkowego budynku Dworca PKP, który zostanie odnowiony. Projekt zakłada remont elewacji oraz wnętrza obiektu, docieplenie dachu, wymianę okien czy wyburzenie i budowę niektórych ścian oraz wind.

W całym regionie zmodernizowane zostaną 33 węzły przesiadkowe, głównie na liniach PKM i SKM. Remontowane są dworce kolejowe i budowane przystanki oraz wiaty. Parkingi dla samochodów i ścieżki dla rowerów. Fot. Aleksander Łubiński, Urząd Miejski Kwidzyn

Węzeł w Malborku

P

owstanie nowoczesny węzeł integracyjny w okolicy dworca PKP. Utworzone zostaną nowe miejsca parkingowe dla właścicieli samochodów i rowerów. Przebudowane zostaną drogi, chodniki i ścieżki rowerowe.

W co zainwestujemy? • 33 przebudowane węzły przesiadkowe • 28 km dróg dojazdowych do węzłów • 5428 miejsc parkingowych • Zakup 39 nowych autobusów • 206 km nowych ścieżek rowerowych

fot. Radosław Kończyński

Wartość 41 projektów


13

Transport ważny

dla mieszkańców S

amorząd województwa pomorskiego od lat konsekwentnie finansuje i po części sam realizuje inwestycje w zakresie remontów oraz przebudowy dróg wojewódzkich oraz rewitalizacji tras kolejowych. Zwiększają one znacząco dostępność regionu, co pozwala na swobodny przepływ towarów, rozwój relacji biznesowych oraz tworzenie nowych inwestycji. Ułatwione jest też podróżowanie mieszkańców i turystów po całym regionie.

Jakie inwestycje są realizowane? Działania usprawniające i modernizujące kolej w województwie W zakresie tras kolejowych, dzięki funduszom unijnym, we współpracy z Polskimi Liniami Kolejowymi SA zrewitalizowane zostaną: linia kolejowa nr 207 (odcinek granica województwa – Malbork) oraz linia kolejowa nr 405 (odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka). We współpracy ze Spółką PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście powstanie: system monitowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją pasażerską na linii z Gdańska Śródmieścia do Rumi. Planowana jest także modernizacja Dworca w Gdyni Głównej i 8 przystanków SKM na tej trasie. Rozbudowa 8 odcinków dróg wojewódzkich oraz – już zrealizowana – budowa obwodnicy Kartuz: • 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, • 222 i 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1, • 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 „Stanisławie”,

108,6 km 86,4 mln zł dróg wojewódzkich zostanie wybudowanych lub przebudowanych

mieszkańców i turystów skorzysta w ciągu roku z powstałej infrastruktury

145 km

39

linii kolejowych zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych

dworców lub przystanków kolejowych zostanie zrewitalizowanych

• 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty, • 188 na odcinku Człuchów-Debrzno, • 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy, • 203 na odcinku Ustka-granica województwa, • 214 na odcinku Łeba-Białogard wraz z budową obwodnicy m. Wicko, • budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211.

fot. Sławomir Lewandowski

transportowych:

2 mld zł

Dofinansowanie z UE:

1,3 mld zł


14

Inwestujemy w zdrowie Pomorzan

D

zięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach programu regionalnego województwa pomorskiego jakość służby zdrowia w regionie będzie na jeszcze wyższym poziomie. Nowy sprzęt, który zostanie zakupiony dla szpitali w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, pozwoli na szybkie rozpoznanie choroby i wyleczenie. Ułatwi także walkę z chorobami cywilizacyjnymi, do których należą m.in.: cukrzyca, nadciśnienie, astma czy alergia.

W Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim planowane są zmiany na oddziale wewnętrznym. Przejdzie on remont. Dodatkowo zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt oraz meble: łóżka i szafki dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z pomocy geriatry. Jest to ważne zwłaszcza dla osób starszych. W razie potrzeby, pacjenci po zakończeniu leczenia w szpitalu, otrzymają wsparcie pielęgniarki środowiskowej i rehabilitantów, którzy odwiedzą ich w domu.

W Szpitalu w Malborku przebudowana zostanie część parteru. Do tej pory nie było w nim sali operacyjnej, teraz znajdzie się tam jednosalowy blok operacyjny. Dzięki temu – być może – uda się uratować czyjeś życie. Przy budynku wybudowana zostanie winda. Ułatwienia docenią osoby niepełnosprawne i starsze, dla których chodzenie po schodach może być męczące.

Ze wsparcia szpitali, poza mieszkańcami Malborka i Nowego Dworu Gdańskiego, będą mogły korzystać także osoby z okolicznych miejscowości. Z realizacji unijnych projektów skorzystają również pracownicy szpitali. Przejdą oni szkolenia, które w przyszłości pozwolą na lepszą współpracę zespołów diagnostycznych.

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim dzięki środkom z funduszy europejskich w latach 2007-2013 zakupił dwa nowoczesne ambulanse. Fot. Szpital w Nowym Dworze Gdańskim.

„Nowe inwestycje w szpitalach, do tego zakup wysokospecjalistycznego sprzętu, a także szkolenia dla pracowników, podnoszące ich kwalifikacje, zwiększą jakość oferowanych usług zdrowotnych. Realizacja inwestycji została poprzedzona diagnozą potrzeb, która potwierdziła konieczność wprowadzenia zmian i modernizacji dla usprawnienia funkcjonowania placówek medycznych”. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego

Wartość projektu:

3,9mln zł

Dofinansowanie z UE:

2,9mln zł


15

Zdrowie dla Pomorzan P

omorski samorząd przeznaczył duże wsparcie ze środków Unii Europejskiej na ochronę zdrowia mieszkańców regionu. Łącznie realizowane są 53 projekty o wartości ponad 684 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 450 mln zł. Nowe inwestycje poprawią jakość i dostępność dla mieszkańców specjalistycznych usług zdrowotnych. Pieniądze będą przeznaczone na remonty szpitali i nowy sprzęt. Planowane jest zakupienie m.in.

dwóch urządzeń do rezonansu magnetycznego oraz czterech tomografów komputerowych. Powstaną nowoczesne bloki operacyjne, pracownie specjalistyczne oraz poradnie diagnostyczne i lecznicze. Najbardziej skorzystają chorzy cierpiący na choroby cywilizacyjne, m.in. nowotwory, cukrzyce, choroby układu sercowo-naczyniowego i kostno-stawowego. Nowoczesny sprzęt pozwoli na szybszą i dokładniejszą diagnozę oraz skuteczniejsze leczenie. Skróci się czas zdrowienia pacjentów, co usprawni działanie szpitali. Dzięki temu możliwe będzie zajęcie się większą liczbą chorych.

Inwestycje obejmą m.in. największe pomorskie szpitale, w tym te zarządzane przez samorząd województwa pomorskiego. W Gdańsku – szpital św. Wojciecha na Zaspie, w Gdyni – szpital im. PCK oraz szpital im. św. Wincentego a Paulo, w Kościerzynie – szpital specjalistyczny. Wsparte zostaną także podmioty lecznicze w mniejszych miejscowo-

ściach. Na terenie szpitala im. J. K. Łukowicza w Chojnicach wybudowany zostanie nowy budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, do którego zakupiona zostanie niezbędna aparatura. W szpitalu w Bytowie zmodernizowane zostaną blok operacyjny oraz oddział chirurgiczny, które również zaopatrzone zostaną w nowy sprzęt.

„Zdrowie mieszkańców jest priorytetem Samorządu Województwa Pomorskiego”. Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego

48 placówek medycznych. Realizowane są 3 programy profilaktyczne

Cyfryzacja służby zdrowia obejmie

dotyczące wykrywania chorób nowotworowych.


16

Pomorskie wspiera firmy w eksporcie

P

omorski Broker Eksportowy to kompleksowy projekt, który wspiera aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego m.in. poprzez wyjazdy na targi, misje zagraniczne, konferencje, seminaria, oferuje granty i badanie potencjału eksportowego. Przedsiębiorcy otrzymują możliwość udziału w imprezach gospodarczych, gdzie mogą przedstawić swoje produkty i usługi. Pomaga to im w zdobyciu nowych klientów i kontaktów. Pomorski Broker to pierwszy tak kompleksowy system wsparcia firm w Polsce.

„Tylko do lipca 2018 roku 600 firm skorzystało z projektu. Przedsiębiorcy wzięli udział w 50 wydarzeniach w Polsce i za granicą. 120 firm pozyskało granty na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł”. Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Udział w wydarzeniach to świetna okazja do poznania specyfiki zagranicznych rynków. W 10 wyjazdach targowych wzięło udział już 51 firm. Jeszcze w tym roku planowany jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych i Kanady dla branży IT. Prezentowane tematy zawierają dalekosięż-

ne kierunki rozwoju i są dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. Na konferencji zorganizowanej w Gdyni – „Business Beyond Borders – Destination Africa” wzięło udział ponad 130 przedstawicieli firm, uczelni wyższych, fundacji

i stowarzyszeń. W przypadku seminarium poświęconemu prowadzeniu biznesu w Honkongu, zaproszeni eksperci zachęcali do ekspansji na rynek chiński ok. 100 przedsiębiorców. Dotychczas zorganizowano 33 spotkania, seminaria i konferencje. Wzięło w nich udział ponad 800 osób.


17

Grant dla Twojej firmy Firmy mogą wziąć też udział w konkursie grantowym, w którym mogą otrzymać zwrot kosztów związanych z wyjazdem na targi nawet do 50%. W 2017 roku 120 firm otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 mln zł. Tegoroczny konkurs wciąż trwa, a planowana kwota dofinansowania to 6,5 mln zł. Możliwe są też bezpłatne badania potencjału eksportowego małych i średnich przedsiębiorstw. Specjaliści sprawdzają zasoby firmy i proponują działania mające pomóc w rozwoju eksportu. Przebadano już 170 firm. Więcej informacji na stronie: www.brokereksportowy.pl

fot. materiały promocyjne PBE

Planowane efekty Pomorskiego Brokera Eksportowego:  800 wspartych przedsiębiorstw 1 w ramach całego projektu 15 misji gospodarczych 48 wydarzeń gospodarczych 36 imprez targowych Projekt Pomorski Broker Eksportowy (spółka samorządu województwa pomorskiego) realizuje Agencja Rozwoju Pomorza wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER oraz InvestGDA.

3 konferencje eksportowe  0 seminariów z cyklu „Eksportowy 7 prolog” oraz „Eksportowy epilog”  2 seminariów z cyklu „Export 1 professionals” oraz „USA&China Gate” 18 spotkań Klubu Biznesu  160 przeprowadzonych badań 2 potencjału eksportowego firm 4 konkursy grantowe dla przedsiębiorców


18

Pomorzanie otrzymają cieplejsze i tańsze w utrzymaniu budynki

D

zięki środkom unijnym z programu regionalnego województwa pomorskiego w niemal całym regionie trwają gruntowne modernizacje energetyczne budynków publicznych. Ich celem są znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. Remontowane są budynki publiczne: remizy, szpitale, szkoły, biblioteki, muzea, przedszkola, żłobki oraz mieszkania komunalne. Wykonane prace sprawią, że

mieszkańcy będą mieli niższe opłaty za tzw. media. W ramach projektów możliwe jest wykonanie gruntownych zmian: wymiana drzwi i okien, ocieplenie dachu i przegród budynków, instalacja systemów słonecznych do ogrzewania wody, ocieplenie budynków, wymiana lub modernizacja centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Zmodernizowanych zostanie łącznie 686 budynków, w tym m.in.: 315 budynków oświatowych (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły, obiekty sportowe), 41 budynków straży pożarnej, 13 budynków bibliotek i muzeów, 3 budynki szpitali.

„Inwestycje przyniosą ważne i pozytywne zmiany dla mieszkańców regionu. Dzieci i uczniowie będą uczyć się w cieplejszych szkołach i przedszkolach. Pacjenci skorzystają z wyremontowanych sal szpitali. Rodziny mieszkające w budynkach komunalnych zyskają odnowioną elewację budynków oraz cieplejsze pokoje. Zaoszczędzą też konkretne pieniądze w budżetach domowych, bo modernizacje obniżą wysokości rachunków za media”. Mieczysław Struk, Marszałek województwa pomorskiego fot. UM Słupsk

69 projektów o wartości prawie 702 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad Władze gmin już niedługo odczują efekty wykonanych modernizacji. Zmniejszą się rachunki za ogrzewanie i zużycie energii np. budynków szkół, bibliotek czy urzędów. Za zaoszczędzone pieniądze będzie można wykonać ważne dla mieszkańców nowe inwestycje, np. remonty dróg, budowę placów zabaw czy boisk.

444 mln zł

Miasto Gdańsk otrzymało dotację na kompleksową modernizację energetyczną aż 30 budynków oświatowych oraz sportowych: 6 budynków żłobków, 6 budynków przedszkoli, 17 budynków szkół, a także budynku Miejskiej Hali Sportowej. Realizacja remontów będzie kosztowała prawie 36 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 29,7 mln zł.


19

Konkurs!

Realna rzeczywistość - lubię to!

Z

nasz już część inwestycji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji dzięki Funduszom Europejskim. Widzimy, jak wielki wpływ mają na codzienne życie – po prostu je ułatwiają. Pragniemy poznać Twoje zdanie – być może jest projekt, który wyjątkowo zasługuje na pochwałę. Podziel się z nami swoją opinią i WYGRAJ NAGRODĘ! Zadanie konkursowe:

Który z projektów opisanych w Magazynie najbardziej się Tobie podoba i dlaczego?

Uzasadnij w maksymalnie 10 zdaniach.

Odpowiedź proszę przesłać na adres e-mail: realnarzeczywistosc_ konkurs@personal-pr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Personal PR, ul. Juliusza Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk. Razem z odpowiedzią konkursową prześlij swoje dane: imię, nazwisko, adres i telefon. Pamiętaj o dopisku: Zgadzam się z postanowieniami regulaminu. Czekamy do 11 listopada 2018 r. Z autorami najciekawszych, zdaniem Komisji konkursowej, odpowiedzi skontaktujemy się osobiście do 21 listopada br. Wyniki konkursu podane zostaną również na stronie www.rpo.pomorskie.eu. Nagrody wręczymy na uroczystej Gali, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Nagrody:

5

dwuosobowych noclegów w Hotelu Hilton***** wraz z dostępem do strefy wellness z saunami i basenem oraz kolacja degustacyjna w restauracji Mercato.

 egulamin dostępny jest na stroR nie www.rpo.pomorskie.eu, na profilu na FB PomorskiewUnii oraz w siedzibie Organizatora.


20

Pobawmy się! Połącz kropeczki zgodnie z kolejnością numerków.

Wykreśl nazwy zwierząt. Pozostałe litery przepisz i sprawdź, co Ci wyszło! Zapytaj rodziców, co oznacza to hasło i jaki ma wpływ na Twoje życie :)

FLEWUKOTNPIESDNIEDŹWIEDŹUKOŃS KROKODYLZKOZAESARNAEPSZCZOŁA USOWARJEŻOMOTYLPWIELBŁĄDEKRÓLIK JRYBASTYGRYSKKOŃIŻYRAFAE Rozwiązanie: ..................................................................................................


21

Twój kalendarz na 2019 r. DATA

ŚWIĘTO

DATA

ŚWIĘTO

01 stycznia 2019 06 stycznia 2019 13 stycznia 2019 20 stycznia 2019

Nowy Rok Trzech Króli Zakaz handlu Zakaz handlu

03 lutego 2019 10 lutego 2019 17 lutego 2019 03 marca 2019 10 marca 2019 17 marca 2019 24 marca 2019

Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu

07 lipca 2019 14 lipca 2019 21 lipca 2019 04 sierpnia 2019 11 sierpnia 2019 15 sierpnia 2019 18 sierpnia 2019 01 września 2019 08 września 2019 15 września 2019 22 września 2019

Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Święto Wojska Polskiego Wniebowzięcie NMP Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu

07 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019 22 kwietnia 2019 01 maja 2019 02 maja 2019 03 maja 2019 05 maja 2019 09 maja 2019 12 maja 2019 19 maja 2019 02 czerwca 2019 09 czerwca 2019 16 czerwca 2019 20 czerwca 2019 23 czerwca 2019

Zakaz handlu Weilkanoc Poniedziałek Wielkanocny Święto Pracy Święto Flagi RP Święto Konstytucji Zakaz handlu Dzień Europy Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zielone Świątki Zakaz handlu Boże Ciało Zakaz handlu

06 października 2019 13 października 2019 20 października 2019 01 listopada 2019 03 listopada 2019 10 listopada 2019 11 listopada 2019 17 listopada 2019 01 grudnia 2019 08 grudnia 2019 25 grudnia 2019 26 grudnia 2019

Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Wszystkich Świętych Zakaz handlu Zakaz handlu Święto Niepodległości Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Święto Bożego Narodzenia Święto Bożego Narodzenia

Skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim: Gdańsk

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 1, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tel. 58 32 68 147, 58 32 68 148, 58 32 68 152 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Gdańsk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Grunwaldzka 472 D, Olivia Business Center – budynek Olivia Six tel. 58 32 33 106, 58 32 33 218 e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Wejherowo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. 3 Maja 4, budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu pon.: 7.30 - 17.30, wt. - pt.: 7.30 - 15.30

Słupsk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Portowa 13B, budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45 e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Chojnice

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Wysoka 3/16, budynek Wszechnicy Chojnickiej tel. 52 334 48 47, 52 334 33 07 e-mail: chojnice.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Malbork

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kościuszki 54, budynek Centrum Informacji Turystycznej tel. 668 530 058, 728 486 436 e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Zdjęcia Wstęp Marszałka województwa pomorskiego: Krzysztof Mystkowski/KFP Członków Zarządu Województwa Pomorskiego i przewodniczącego sejmiku województwa pomorskiego: mat. promocyjne UMWP


rpo.pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Profile for Marcin

Magazyn #Realnarzeczywistość_5  

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas korzysta z Funduszy Europejskich. Wyremontowane drogi, rozbudowane węzły przesiadkowe tran...

Magazyn #Realnarzeczywistość_5  

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas korzysta z Funduszy Europejskich. Wyremontowane drogi, rozbudowane węzły przesiadkowe tran...

Profile for marcin228
Advertisement