Page 1

Fundusze Europejskie w wojewรณdztwie pomorskim


1

Szanowni Państwo, mieszkańcy Pomorza! Rzeczywistość wokół nas zmienia się dynamicznie. Jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Coraz wyższy standard życia Pomorzan przekłada się na jeden z najwyższych przyrostów demograficznych w kraju, a rosnąca w siłę gospodarka i nowe inwestycje skutkują rekordowo niskim w historii regionu poziomem bezrobocia. Do dobrych rzeczy przyzwyczajamy się bardzo szybko. Uznajemy je za zupełnie naturalny element otaczającej rzeczywistości. Nie zaprzątamy sobie głowy prostym, równym chodnikiem, wygodnym autobusem, pociągiem, nowym placem zabaw w okolicy, dobrze wyposażonym szpitalem czy nowoczesną szkołą. Te elementy stanowią tło dla naszych codziennych spraw. Są wokół nas, ułatwiają życie – i to jest najważniejsze. Skoro ich nie zauważamy, nie zastanawiamy się też zazwyczaj skąd się wzięły. Nie szukamy też w pamięci obrazów, by przypomnieć sobie jak było dawniej. Choćby kilka lat temu - jeszcze przed rozpoczęciem procesu rewitalizacji miast Pomorza, przed powstaniem nowoczesnych węzłów integracyjnych, rozbudową pomorskich szpitali, przebudową dróg wojewódzkich i modernizacją linii kolejowych. Samorząd Województwa Pomorskiego – w  oparciu o  fundusze Unii Europejskiej – realizuje obecnie największy w historii naszego regionu program inwestycyjny. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 to 1499 projektów o łącznej wartości ponad 9 mld zł. To inwestycje w edukację, służbę zdrowia, infrastrukturę, rewitalizację, ale też projekty dotyczące integracji społecznej czy wsparcia rynku pracy. Ślad tych działań widoczny jest realnie w każdym, najmniejszym nawet, zakątku naszego województwa. To właśnie ta otaczająca nas i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Publikacja, którą macie Państwo przed sobą, opowiada o  tym, czego udało nam się w  ostatnich latach dokonać. Pokazuje, że zachodzące zmiany dotykają i  dotyczą każdego z  nas. Poświęćmy chwilę na lekturę. Rozejrzyjmy się wokół. Dostrzeżmy tło.

Marszałek województwa pomorskiego


2

Mieszkańcy Pomorza korzystają z obecności w Unii Europejskiej

K

ażde państwo Unii Europejskiej może liczyć na wsparcie finansowe pochodzące ze składek krajów członkowskich. Są to tzw. Fundusze Europejskie. Pieniądze przeznaczane są na realizację ważnych inwestycji. W dużej części środki te przekazywane są województwom, aby każdy – bez względu na to, gdzie mieszka, w dużym, czy w małym mieście lub wsi – mógł skorzystać z projektów polepszających jakość życia i dających poczucie bezpieczeństwa. Pomorze także dysponuje środkami unijnymi. Zarząd Województwa Pomorskiego realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 (RPO WP 2014-2020) – jeden z programów unijnych. Obecnie finansowanych jest dzięki niemu 1499 projektów w całym regionie. Ich łączna

wartość to ponad 9 mld zł, a dofinansowanie unijne wyniosło ok. 6 mld zł.

Pomorskie jest liderem Władze Pomorza niezwykle efektywnie realizują pomorski program regionalny. Zawarte umowy wyczerpują już ponad 83% budżetu programu. To najlepszy wynik w kraju! Program regionalny województwa pomorskiego wyprzedził nawet programy krajowe realizowane przez rząd. Wartość dotacji z UE sięga nawet 85%. Bez tego wsparcia samorządy, miasta czy gminy wiejskie, nie byłyby w stanie zrealizować wielu inwestycji. Dzięki mądremu i sprawnemu wykorzystywaniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego środków unijnych, możliwa jest realizacja ważnych projektów, z których realnie korzysta region i wszyscy jego mieszkańcy.

fot. Gmina Sztum

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to największy w historii województwa program inwestycyjny. Jeszcze nigdy nie była możliwa realizacja projektów na taką skalę.

POZIOM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW UNIJNYCH W POLSCE

80%

Program Regionalny Województwa Pomorskiego Programy krajowe

70%

Pozostałe Regionalne Programy Operacyjne

60% 50% 40% 30% 30% 10%

Zachodniopomorskie RPO

Warmińsko-Mazurskie RPO

Kujawsko-Pomorskie RPO

Świętokrzyskie RPO

Podlaskie RPO

Śląskie RPO

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Podkarpackie RPO

Małopolskie RPO

Łódzkie RPO

Lubelskie RPO

Lubuskie RPO

Mazowieckie RPO

Dolnośląskie RPO

Program Inteligentny Rozwój

Program Pomoc Techniczna

Wielkopolskie RPO

Program Polska Cyfrowa

Opolskie RPO

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Polska Wschodnia

Pomorskie RPO

0%

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stan na 19 sierpnia 2018 r.


3

Podział budżetu Przyznane Pomorzu środki unijne dzielone są na 12 obszarów wsparcia:

7,5 mld zł ze środków UE

28% KOMERCJALIZACJA WIEDZY

570,1 mln zł

PRZEDSIĘBIORSTWA

EDUKACJA

643,2 mln zł

477,9 mln zł

72% Europejski Fundusz Społeczny - 2, 1 mln zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5, 4 mln zł

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

279,3 mln zł

ZATRUDNIENIE

INTEGRACJA

898,3 mln zł

455,4 mln zł

Realne korzyści dla mieszkańców

ZDROWIE

KONWERSJA

MOBILNOŚĆ

427,4 mln zł

647,8 mln zł

1,5 mld zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest dla ludzi. To mieszkańcy korzystają z efektów jego wdrażania. Realizowane są setki projektów, m.in.:  rzebudowa 33 węzłów przesiadkowych p w Obszarze Metropolitalnym,  rzebudowa 9 dróg wojewódzkich, w tym p oddana już do użytku obwodnica Kartuz,

ENERGIA

ŚRODOWISKO

POMOC TECHNICZNA

860,5 mln zł

481,3 mln zł

279,6 mln zł

 dnowa 3 linii kolejowych, np. linii Szybkiej o Kolei Miejskiej wraz z remontem 8 peronów, docieplenie budynków publicznych i mieszkalnych, remonty szpitali i zakup specjalistycznego sprzętu, budowa Centrów Geriatrii w Gdańsku i Sopocie,

Efektem - rozwój gospodarki

wsparcie przedsiębiorców,

Realizacja projektów znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarki Pomorza. Kupowany jest sprzęt, zamawiane są roboty budowlane lub usługi, zatrudniani są pracownicy. Dzięki temu gospodarka Pomorza dynamicznie się rozwija, a mieszkańcy regionu mają pracę i z dumą mogą się pochwalić najniższym w historii poziomem bezrobocia.

a ktywizacja osób biernych zawodowo, m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  yposażenie przedszkoli, szkół podstawowych w i zawodowych oraz uczelni wyższych, organizacja staży, szkoleń, praktyk.


4

Przede wszystkim mieszkańcy

U

nia Europejska odpowiada na zachodzące zmiany w miastach. Ucieczka mieszkańców z centrum miast na ich obrzeża, niska dzietność czy starzenie się społeczeństwa – to problemy współczesnych miast. Prowadzą one do zmian społecznych. Zwiększa się liczba osób starszych i tych w średnim wieku. Wśród nich są Ci mniej mobilni, o niższych dochodach, często bierni zawodowo. Wszystko to powoduje pogłębianie się ubóstwa oraz osłabienie więzi międzyludzkich, a także niszczenie i dewastację infrastruktury. W efekcie tych procesów niektóre dzielnice miast stają się mniej atrakcyjne.

Cel rewitalizacji Celem projektów rewitalizacyjnych jest walka z problemami społecznymi: wysokim bezrobociem, ubóstwem, czy wykluczeniem społecznym.

Projekt rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, finansowany z RPO WP 2007-2013 otrzymał od Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę RegioStars 2016, fot. UM Gdańsk

26

61

pomorskich miast otrzymało dotacje na rewitalizację zniszczonych dzielnic i obszarów

realizowanych projektów we wszystkich miastach

494 mln zł 317 mln zł całkowita wartość wszystkich projektów

łączne dofinansowanie unijne ze środków RPO WP 2014-2020

Rewitalizacja to wsparcie dla mieszkańców, poprawa jakości życia, integracja społeczności, nowa przestrzeń aktywności mieszkańców, możliwości rozwoju dla osób wykluczonych oraz odbudowana infrastruktura.

Działania dla mieszkańców Rewitalizacja finansowana dzięki środkom unijnym z RPO WP 2014-2020 obejmuje przede wszystkim działania społeczne skierowane do ludzi. Mają one na celu zaktywizowanie zawodowe i integrację społeczną mieszkańców. Obejmuje także odbudowę infrastruktury danej części miasta. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania dla realizacji 61 projektów rewitalizacyjnych w 26 miastach województwa pomorskiego.


5

Nie tylko Metropolia - troska o całe Pomorze „Najważniejsze, że pomoc dociera do miast, w których rzeczywiście zauważono potrzebę zmian. Projekty są realizowane nie tylko w największych miastach województwa, takich jak Gdańsk czy Gdynia, ale także w tych mniejszych, np. Gniewie, Chojnicach” . Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego REWITALIZACJE REALIZOWANE SĄ W 26 POMORSKICH MIASTACH

139 tys. 3 339 2331 ha 789

mieszkańców na terenach rewitalizowanych

osób objętych wsparciem, w tym osoby z niepełnosprawnościami

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie pracę

wspartych miejsc świadczenia usług społecznych

249 886

Troska o najwyższą jakość projektów powierzchni miast objętych rewitalizacją

zrewitalizowanych przestrzeni publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego, czuwał nad wysoką jakością projektów. Często rewitalizacja kojarzona jest z remontem elewacji budynków lub odnowieniem zabytków. Urzędnicy marszałka województwa pilnowali, by miasta realizujące projekty pamiętały, że rewitalizacja to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców, ich aktywizacja społeczno-zawodowa, a dopiero potem odbudowa infrastruktury. Wysoki poziom działań społecznych decydował też o udzieleniu dofinansowania unijnego miastom ze środków RPO WP 2014-2020.


6

Rewitalizacja w Gdańsku poprawi jakość życia mieszkańców

R

ewitalizacja w Gdańsku skierowana będzie do osób najbardziej potrzebujących. Pomoc ułatwi im znalezienie zatrudnienia, nawiązywanie relacji w społeczeństwie, czy rozwój potrzebnych w codziennym życiu umiejętności. Poprawi się wygląd dzielnic – tak by były one czyste, estetyczne i bezpieczne. Wykonane zostaną m.in. remonty budynków, w których świadczone będą usługi społeczne. Projekty rewitalizacyjne zrealizowane zostaną na obszarze ponad 502 ha zamieszkałym przez prawie 35 tys. mieszkańców.

8 liczba projektów

Kto otrzyma pomoc? Młodzież, która skorzysta m.in. z zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. Bezrobotni – ze wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Nauka skupiona będzie m.in. na doskonaleniu umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń. Seniorzy skorzystają z treningów, rehabilitacji pamięci, ćwiczeniach podtrzymujących funkcje językowe. Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi będą miały możliwość skorzystania z terapii, np. warsztatów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjami.

Obszary objęte rewitalizacją w Gdańsku: Dolne Miasto i plac Wałowy ze Starym Przedmieściem, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

98,5 mln zł 76,3 mln zł wartość projektów

kwota dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020

Co konkretnie zadzieje się w Gdańsku? Na Dolnym Mieście funkcjonować będzie Placówka Wsparcia Dziennego (przy ul. Królikarnia 13) oraz Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin (przy ul. Radnej 3/2). Na Oruni – utworzona zostanie Placówka Wsparcia Podwórkowego (przy ul. Gościnnej 4). Ponadto w tym samym budynku powstanie punkt przedszkolny, Klub Rodzica, punkt wczesnej edukacji dla dzieci. W budynku przy ul. Gościnnej 1 utworzona zostanie Mediateka. W rejonie Biskupiej Górki i Starego Chełmu funkcjonować będzie Centrum Wsparcia Seniora (ul. Biskupia Górka 4) oraz Centrum Wsparcia Rodziny (ul. Biskupia Górka 16). W Nowym Porcie działać będzie Podwórkowa Palcówka Wsparcia Dziennego (ul. Na Zaspę 53) oraz Klub Aktywnego Mieszkańca (przy ul. Floriańskiej 2). Przeprowadzone zostaną remonty chodników, dróg i infrastruktury podziemnej. Zagospodarowane zostaną przestrzenie publiczne: Plac Wałowy, teren Opływu Motławy wraz z bastionami, Rynek Oruński, skwer przy ul. Gościnnej oraz park przy ul. Związkowej, tereny zielone przy ul. Biskupiej i Buczka, plac nadwodny w rejonie ulic Starowiślanej i Wyzwolenia oraz park na Szańcu Zachodnim. fot. materiały promocyjne UMWP


7

Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej

w Chojnicach

W

Chojnicach nowy budynek przy ul. Dworcowej zostanie przeznaczony na cele społeczne. Oznacza to realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a także dla ich rodzin. Osoby niesamodzielne objęte zostaną m.in. teleopieką. Jest to system, który pozwala m.in. na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej przez całą dobę. Jest to możliwe dzięki przyciskowi alarmowemu, w który wyposażona zostanie dana osoba.

Projekt zakłada również zagospodarowanie otoczenia budynków oraz przestrzeni publicznych, remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, budowę ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej oraz zadbanie o przestrzeń przy Wzgórzu Ewangelickim.

Wartość projektów:

12,1 mln zł

Dofinansowanie z UE:

8,6 mln zł

Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie

U

dział w projekcie umożliwi najbardziej potrzebującym mieszkańcom – głównie z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – dostęp do specjalistycznych usług społecznych.

Dofinansowanie pozwoli na dostosowanie części budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 2 do pełnienia funkcji Centrum Rodzin. Dzięki temu dzieci, młodzież, rodzice i seniorzy otrzymają niezbędne wsparcie: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, terapie i mediacje, warsztaty umiejętności rodzicielskich, wsparcie środowiskowe. Prowadzona będzie również pomoc prawna, organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych.

Prace rewitalizacyjne obejmą m.in.:  tworzenie ciągu pieszo-jezdnego w ul. Szczecińskiej u oraz połączenie z ul. Jacka i Agatki, r emont części wspólnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, z agospodarowanie podwórek gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych,

fot. Archiwum Muzeum Regionalnego

10,4 mln zł Dofinansowanie z UE: 5,6 mln zł

Wartość projektów:


8

Wyższa jakość kształcenia w powiecie bytowskim

J

ednym z przedsięwzięć strategicznych województwa pomorskiego jest projekt „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”. Zakłada on wsparcie uczniów i nauczycieli w celu podniesienia jakości kształcenia, zwiększenia poziomu zatrudnienia absolwentów szkół oraz unowocześnienia infrastruktury, w tym rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Projekt dotyczy oferty kształcenia zawodowego w powiecie bytowskim w ramach 4 kluczowych branż: budownictwo,

Szkoły zaangażowane w projekt:

meblarstwo,

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

transport, logistyka i motoryzacja,

• Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

turystyka, sport i rekreacja.

w Bytowie • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

„Realizacja projektu ma ogromny wpływ na jakość edukacji. Na potrzeby kształcenia młodzieży w ważnych dla rozwoju powiatu branżach, powstają w Bytowie nowoczesne pracownie. Dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami, kierunki kształcenia w szkołach są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Zyskują na tym uczniowie, pracodawcy, ale też nauczyciele”. Jan Kleinszmidt, przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego

fot. powiat bytowski

1000

34

3

uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców

nauczycieli szkół zawodowych objętych wsparciem

zespoły szkół doposażone w nowoczesne sprzęty

21mln zł Dofinansowanie z UE: prawie 19mln zł Wartość projektu: ponad


9

Kształcenie zawodowe w Słupsku - inwestycja w przyszłość

W

ramach projektu wsparciem objęta została młodzież i kadra nauczycielska w Słupsku. Dzięki dofinansowaniu możliwa była m.in. adaptacja poddasza w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku na pracownie zawodowe. Działania w ramach projektu przygotują słupską młodzież do wykonywania zawodów spójnych z rzeczywistymi oczekiwaniami rynku pracy. Projekt dotyczy oferty kształcenia zawodowego w Słupsku w ramach 3 branż: ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja, sektor kreatywny.

fot. UM Słupsk

1050

3

uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców

zespoły szkół doposażonych w nowoczesne sprzęty

Szkoły zaangażowane w projekt: • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku • Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku • Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

13mln zł Dofinansowanie z UE: ponad 11mln zł Wartość projektu: prawie

37 nauczycieli szkół zawodowych objętych wsparciem


10

Ludzie na pierwszym miejscu

P

omorskiemu Samorządowi zależy na tym, aby każdy mieszkaniec czuł się spełniony. Aby tak rzeczywiście było należy zdiagnozować problem, z którym mierzą się np. mamy małych dzieci. Bardzo często chciałyby wrócić do pracy i postawić na swój rozwój, jednak nie zawsze jest to możliwe. W ramach dofinansowania utworzono projekt pt. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka na terenie gminy Lębork”.

fot. Gmina Lębork

„Zwiększenie liczby miejsc w placówkach opieki nad najmłodszymi dziećmi to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby młodych rodzin”. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego

14

15

osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

549tys zł Dofinansowanie z UE: 467tys zł Wartość projektu:


11

Marek Pestka. Zarządza Chojnicką Spółdzielnią Socjalną od 2010 roku. Interesuje się sportem oraz fotografią. Jest osoba aktywną – biega i regularnie uczęszcza na basen.

1. Uczestniczy Pan w projekcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie. Na czym polega Pana udział? Mój udział w projekcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie jest możliwy dzięki korzystaniu ze środków unijnych. Pozwala na organizację pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Daje szansę zatrudnienia osobom niepełnosprawnym oraz osobom wykluczonym ze społeczeństwa. Jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Na co dzień staramy się pomóc jak największej liczbie osób dotkniętych bezrobociem.

2. Jak dowiedział się Pan o projekcie i dlaczego zdecydował się wziąć w nim udział? Dowiedziałem się z ośrodka, ponieważ nasze placówki współpracują, a ja wykorzystuję każdy sposób pomocny w zmniejszeniu bezrobocia. Chojnicka Spółdzielnia Socjalna, którą zarządzam, jest zakładem pracy chronionej, gdzie zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Mamy też możliwość wprowadzania innowacyjności - zakupujemy maszyny produkcyjne, a także udoskonalamy te, które już posiadamy.

3. Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie dla dwóch stron – Pana jako pracodawcy oraz osób, które w ramach projektu z Panem pracują?

4. Jak współpracuje się z osobami niepełnosprawnymi? Co może Pan powiedzieć innym pracodawcom, którzy z myślą o ich zatrudnieniu?

Dla mnie, jako pracodawcy jest to satysfakcja, bo mogę pomóc osobom niepełnosprawnym, wykluczonym, długotrwale bezrobotnym. Jestem zadowolony, że przyczyniam się do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Główną korzyścią jest powrót na rynek pracy i zatrudnienie. Osoby te mogą nauczyć się czegoś nowego, wyjść do ludzi, stawić czoła nowym wyzwaniom.

Z osobami niepełnosprawnym pracuje się świetnie. Obdarzeni zaufaniem dają z siebie wszystko albo jeszcze więcej. Są oddanymi pracownikami, jeśli są dobrze kierowani i prowadzeni. Dlatego szczerze polecam zatrudnianie niepełnosprawnych. Chcąc dorównać osobom w pełni sprawnym, bardzo ambitnie podchodzą do powierzonych zadań, co widać w sumiennej pracy. Chcą być traktowani na równi, a my im to zapewniamy.


12

Sprawniejszy transport

także w mniejszych miejscowościach

S

amorząd Województwa Pomorskiego od lat dba o sprawną realizację inwestycji dotyczących rozwoju transportu publicznego w miastach, remonty i rozwój dróg wojewódzkich oraz linii kolejowych. Ich realizacja pozwala na swobodny przepływ towarów, rozwój relacji biznesowych oraz tworzenie nowych inwestycji. Najważniejsza jest jednak możliwość sprawnego podróżowania mieszkańców i turystów po regionie. Dzięki dotacji unijnej z programu regionalnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 zostaną wyremontowane drogi wojewódzkie, m.in.:

 W nr 203 z Ustki do granicy województwa D (kolor czerwony), DW nr 209 Borzytuchom-Tychy (kolor czerwony),  W nr 211 Mojusz-Kartuzy Śmiechowo-Rokity D (kolor czerwony), DW nr 214 Łeba-Białogarda (kolor czerwony). Zrewitalizowane zostaną ważne trasy kolejowe, w tym droga kolejowa nr 405 ze Słupska do Ustki (kolor niebieski).

„Intensywnie inwestujemy w remonty dróg i linii kolejowych. Przebudujemy 9 odcinków dróg wojewódzkich oraz 3 linie kolejowe”. Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego

145

km

linii kolejowych zostanie zmodernizowanych

108,6

km

dróg wojewódzkich zostanie przebudowanych

39 dworców lub przystanków kolejowych zostanie zrewitalizowanych


13

Ustka z nowym węzłem

I

nwestycja dotyczy budynku i okolicy dworca PKP. Ułatwi mieszkańcom dostęp do transportu publicznego, pozwoli na dogodną zmianę formy transportu z samochodu lub roweru na autobus lub kolej. Zapewni jednocześnie dostęp do usług osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej.

fot. UM Ustka

Wartość projektu:

W

ramach projektu, w pobliżu dworca PKP, powstanie węzeł o znaczeniu krajowym, integrujący różne środki transportu zbiorowego. Zakres prac obejmie budowę dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz parkingami „park&ride”, „bike&ride” oraz „kiss&ride”. Dodatkowo zakupionych zostanie 5 autobusów ekologicznych oraz wprowadzony zostanie bilet elektroniczny.

Co obejmuje projekt? budowę pętli autobusowej z zadaszonymi przystankami, budowę dworca autobusowego z poczekalniami i kasami biletowymi, remont i przebudowę budynku dworca PKP, budowę parkingu typu park&ride na 241 miejsc dla samochodów budowę parkingu typu bike&ride z wiatami dla 70 rowerów, budowę ścieżek rowerowych.

23,2 mln zł

Dofinansowanie z UE:

16 mln zł

Węzeł transportowy w Słupsku 45 mln zł Dofinansowaniez UE: 33 mln zł Wartość projektu:


14

Z troską o zdrowie mieszkańców

Lęborka i okolic

D

ziałanie funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 poczują również pacjenci szpitala w Lęborku. W ramach projektu powstanie ośrodek rehabilitacji kardiologicznej i ogród sensoryczny. Szpital wyposażony zostanie w wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny.

Jaki sprzęt znajdzie się w ośrodku? Aparaty do elektroterapii i laseroterapii, przewoźny EKG, dyski sensoryczne, bieżnia i drabinki, holtery, kardiomonitor, kozetka, kule łokciowe i maty, orbitrek, pionizator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny, defibrylator, sporometr, ciśnieniomierze, wózki inwalidzkie i zabiegowe, łóżka z szafkami. Na poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia wpłynie także modernizacja oddziałów kardiologii i chirurgii onkologicznej, działu fizjoterapii, a przede wszystkim zastosowanie innowacyjnych form terapeutycznych, takich jak telerehabilitacja czy ogród sensoryczny. Dzięki temu skróci się czas hospitalizacji, leczenia i rekonwalescencji. Inwestycja lęborskiego szpitala zapewni pacjentom kompleksową opiekę poprzez rehabilitację świadczoną przez zespół specjalistów. Będzie ona obejmować leczenie szpitalne, ambulatoryjne, środowiskowe, a także prozdrowotne działania edukacyjne.

fot. Szpital w Lęborku

Czas realizacji projektu: październik 2018 - marzec 2019 „Zmiany demograficzne w naszym regionie spowodowały wzrost popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Dlatego celem projektu szpitala w Lęborku jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, którymi w większości są osoby w podeszłym wieku”. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego

6,2 mln zł Dofinansowanie z UE: 5 mln zł Wartość projektu:


15

Zdrowie dla Pomorzan P

omorski samorząd przeznaczył duże wsparcie ze środków Unii Europejskiej na ochronę zdrowia mieszkańców regionu. Łącznie realizowane są 53 projekty o wartości ponad 684 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 450 mln zł. Nowe inwestycje poprawią jakość i dostępność dla mieszkańców specjalistycznych usług zdrowotnych. Pieniądze będą przeznaczone na remonty szpitali i nowy sprzęt. Planowane jest zakupienie m.in.

dwóch urządzeń do rezonansu magnetycznego oraz czterech tomografów komputerowych. Powstaną nowoczesne bloki operacyjne, pracownie specjalistyczne oraz poradnie diagnostyczne i lecznicze. Najbardziej skorzystają chorzy cierpiący na choroby cywilizacyjne, m.in. nowotwory, cukrzyce, choroby układu sercowo-naczyniowego i kostno-stawowego. Nowoczesny sprzęt pozwoli na szybszą i dokładniejszą diagnozę oraz skuteczniejsze leczenie. Skróci się czas zdrowienia pacjentów, co usprawni działanie szpitali. Dzięki temu możliwe będzie zajęcie się większą liczbą chorych.

Inwestycje obejmą m.in. największe pomorskie szpitale, w tym te zarządzane przez samorząd województwa pomorskiego. W Gdańsku – szpital św. Wojciecha na Zaspie, w Gdyni – szpital im. PCK oraz szpital im. św. Wincentego a Paulo, w Kościerzynie – szpital specjalistyczny. Wsparte zostaną także podmioty lecznicze w mniejszych miejscowo-

ściach. Na terenie szpitala im. J. K. Łukowicza w Chojnicach wybudowany zostanie nowy budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, do którego zakupiona zostanie niezbędna aparatura. W szpitalu w Bytowie zmodernizowane zostaną blok operacyjny oraz oddział chirurgiczny, które również zaopatrzone zostaną w nowy sprzęt.

„Zdrowie mieszkańców jest priorytetem Samorządu Województwa Pomorskiego”. Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego

48 placówek medycznych. Realizowane są 3 programy profilaktyczne

Cyfryzacja służby zdrowia obejmie

dotyczące wykrywania chorób nowotworowych.


16

Pomorskie wspiera firmy w eksporcie

P

omorski Broker Eksportowy to kompleksowy projekt, który wspiera aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego m.in. poprzez wyjazdy na targi, misje zagraniczne, konferencje, seminaria, oferuje granty i badanie potencjału eksportowego. Przedsiębiorcy otrzymują możliwość udziału w imprezach gospodarczych, gdzie mogą przedstawić swoje produkty i usługi. Pomaga to im w zdobyciu nowych klientów i kontaktów. Pomorski Broker to pierwszy tak kompleksowy system wsparcia firm w Polsce.

„Tylko do lipca 2018 roku 600 firm skorzystało z projektu. Przedsiębiorcy wzięli udział w 50 wydarzeniach w Polsce i za granicą. 120 firm pozyskało granty na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł”. Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Udział w wydarzeniach to świetna okazja do poznania specyfiki zagranicznych rynków. W 10 wyjazdach targowych wzięło udział już 51 firm. Jeszcze w tym roku planowany jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych i Kanady dla branży IT. Prezentowane tematy zawierają dalekosięż-

ne kierunki rozwoju i są dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. Na konferencji zorganizowanej w Gdyni – „Business Beyond Borders – Destination Africa” wzięło udział ponad 130 przedstawicieli firm, uczelni wyższych, fundacji

i stowarzyszeń. W przypadku seminarium poświęconemu prowadzeniu biznesu w Honkongu, zaproszeni eksperci zachęcali do ekspansji na rynek chiński ok. 100 przedsiębiorców. Dotychczas zorganizowano 33 spotkania, seminaria i konferencje. Wzięło w nich udział ponad 800 osób.


17

Grant dla Twojej firmy Firmy mogą wziąć też udział w konkursie grantowym, w którym mogą otrzymać zwrot kosztów związanych z wyjazdem na targi nawet do 50%. W 2017 roku 120 firm otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 mln zł. Tegoroczny konkurs wciąż trwa, a planowana kwota dofinansowania to 6,5 mln zł. Możliwe są też bezpłatne badania potencjału eksportowego małych i średnich przedsiębiorstw. Specjaliści sprawdzają zasoby firmy i proponują działania mające pomóc w rozwoju eksportu. Przebadano już 170 firm. Więcej informacji na stronie: www.brokereksportowy.pl

fot. materiały promocyjne PBE

Planowane efekty Pomorskiego Brokera Eksportowego:  800 wspartych przedsiębiorstw 1 w ramach całego projektu 15 misji gospodarczych 48 wydarzeń gospodarczych 36 imprez targowych Projekt Pomorski Broker Eksportowy (spółka samorządu województwa pomorskiego) realizuje Agencja Rozwoju Pomorza wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER oraz InvestGDA.

3 konferencje eksportowe  0 seminariów z cyklu „Eksportowy 7 prolog” oraz „Eksportowy epilog”  2 seminariów z cyklu „Export 1 professionals” oraz „USA&China Gate” 18 spotkań Klubu Biznesu  160 przeprowadzonych badań 2 potencjału eksportowego firm 4 konkursy grantowe dla przedsiębiorców


18

Pomorzanie otrzymają cieplejsze i tańsze w utrzymaniu budynki

D

zięki środkom unijnym z programu regionalnego województwa pomorskiego w niemal całym regionie trwają gruntowne modernizacje energetyczne budynków publicznych. Ich celem są znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. Remontowane są budynki publiczne: remizy, szpitale, szkoły, biblioteki, muzea, przedszkola, żłobki oraz mieszkania komunalne. Wykonane prace sprawią, że

mieszkańcy będą mieli niższe opłaty za tzw. media. W ramach projektów możliwe jest wykonanie gruntownych zmian: wymiana drzwi i okien, ocieplenie dachu i przegród budynków, instalacja systemów słonecznych do ogrzewania wody, ocieplenie budynków, wymiana lub modernizacja centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Zmodernizowanych zostanie łącznie 686 budynków, w tym m.in.: 315 budynków oświatowych (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły, obiekty sportowe), 41 budynków straży pożarnej, 13 budynków bibliotek i muzeów, 3 budynki szpitali.

„Inwestycje przyniosą ważne i pozytywne zmiany dla mieszkańców regionu. Dzieci i uczniowie będą uczyć się w cieplejszych szkołach i przedszkolach. Pacjenci skorzystają z wyremontowanych sal szpitali. Rodziny mieszkające w budynkach komunalnych zyskają odnowioną elewację budynków oraz cieplejsze pokoje. Zaoszczędzą też konkretne pieniądze w budżetach domowych, bo modernizacje obniżą wysokości rachunków za media”. Mieczysław Struk, Marszałek województwa pomorskiego fot. UM Słupsk

69 projektów o wartości prawie 702 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad Władze gmin już niedługo odczują efekty wykonanych modernizacji. Zmniejszą się rachunki za ogrzewanie i zużycie energii np. budynków szkół, bibliotek czy urzędów. Za zaoszczędzone pieniądze będzie można wykonać ważne dla mieszkańców nowe inwestycje, np. remonty dróg, budowę placów zabaw czy boisk.

444 mln zł

Miasto Gdańsk otrzymało dotację na kompleksową modernizację energetyczną aż 30 budynków oświatowych oraz sportowych: 6 budynków żłobków, 6 budynków przedszkoli, 17 budynków szkół, a także budynku Miejskiej Hali Sportowej. Realizacja remontów będzie kosztowała prawie 36 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 29,7 mln zł.


19

Konkurs!

Realna rzeczywistość - lubię to!

Z

nasz już część inwestycji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji dzięki Funduszom Europejskim. Widzimy, jak wielki wpływ mają na codzienne życie – po prostu je ułatwiają. Pragniemy poznać Twoje zdanie – być może jest projekt, który wyjątkowo zasługuje na pochwałę. Podziel się z nami swoją opinią i WYGRAJ NAGRODĘ! Zadanie konkursowe:

Który z projektów opisanych w Magazynie najbardziej się Tobie podoba i dlaczego?

Uzasadnij w maksymalnie 10 zdaniach.

Odpowiedź proszę przesłać na adres e-mail: realnarzeczywistosc_ konkurs@personal-pr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Personal PR, ul. Juliusza Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk. Razem z odpowiedzią konkursową prześlij swoje dane: imię, nazwisko, adres i telefon. Pamiętaj o dopisku: Zgadzam się z postanowieniami regulaminu. Czekamy do 11 listopada 2018 r. Z autorami najciekawszych, zdaniem Komisji konkursowej, odpowiedzi skontaktujemy się osobiście do 21 listopada br. Wyniki konkursu podane zostaną również na stronie www.rpo.pomorskie.eu. Nagrody wręczymy na uroczystej Gali, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Nagrody:

5

dwuosobowych noclegów w Hotelu Hilton***** wraz z dostępem do strefy wellness z saunami i basenem oraz kolacja degustacyjna w restauracji Mercato.

 egulamin dostępny jest na stroR nie www.rpo.pomorskie.eu, na profilu na FB PomorskiewUnii oraz w siedzibie Organizatora.


20

Pobawmy się! Połącz kropeczki zgodnie z kolejnością numerków.

Wykreśl nazwy zwierząt. Pozostałe litery przepisz i sprawdź, co Ci wyszło! Zapytaj rodziców, co oznacza to hasło i jaki ma wpływ na Twoje życie :)

FLEWUKOTNPIESDNIEDŹWIEDŹUKOŃS KROKODYLZKOZAESARNAEPSZCZOŁA USOWARJEŻOMOTYLPWIELBŁĄDEKRÓLIK JRYBASTYGRYSKKOŃIŻYRAFAE Rozwiązanie: ..................................................................................................


Twój kalendarz na 2019 r. DATA

ŚWIĘTO

DATA

ŚWIĘTO

01 stycznia 2019 06 stycznia 2019 13 stycznia 2019 20 stycznia 2019

Nowy Rok Trzech Króli Zakaz handlu Zakaz handlu

03 lutego 2019 10 lutego 2019 17 lutego 2019 03 marca 2019 10 marca 2019 17 marca 2019 24 marca 2019

Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu

07 lipca 2019 14 lipca 2019 21 lipca 2019 04 sierpnia 2019 11 sierpnia 2019 15 sierpnia 2019 18 sierpnia 2019 01 września 2019 08 września 2019 15 września 2019 22 września 2019

Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Święto Wojska Polskiego Wniebowzięcie NMP Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu

07 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019 22 kwietnia 2019 01 maja 2019 02 maja 2019 03 maja 2019 05 maja 2019 09 maja 2019 12 maja 2019 19 maja 2019 02 czerwca 2019 09 czerwca 2019 16 czerwca 2019 20 czerwca 2019 23 czerwca 2019

Zakaz handlu Weilkanoc Poniedziałek Wielkanocny Święto Pracy Święto Flagi RP Święto Konstytucji Zakaz handlu Dzień Europy Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Zielone Świątki Zakaz handlu Boże Ciało Zakaz handlu

06 października 2019 13 października 2019 20 października 2019 01 listopada 2019 03 listopada 2019 10 listopada 2019 11 listopada 2019 17 listopada 2019 01 grudnia 2019 08 grudnia 2019 25 grudnia 2019 26 grudnia 2019

Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Wszystkich Świętych Zakaz handlu Zakaz handlu Święto Niepodległości Zakaz handlu Zakaz handlu Zakaz handlu Święto Bożego Narodzenia Święto Bożego Narodzenia

Skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim: Gdańsk

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 1, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tel. 58 32 68 147, 58 32 68 148, 58 32 68 152 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Gdańsk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Grunwaldzka 472 D, Olivia Business Center – budynek Olivia Six tel. 58 32 33 106, 58 32 33 218 e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Wejherowo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. 3 Maja 4, budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu pon.: 7.30 - 17.30, wt. - pt.: 7.30 - 15.30

Słupsk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Portowa 13B, budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45 e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Chojnice

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Wysoka 3/16, budynek Wszechnicy Chojnickiej tel. 52 334 48 47, 52 334 33 07 e-mail: chojnice.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Malbork

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kościuszki 54, budynek Centrum Informacji Turystycznej tel. 668 530 058, 728 486 436 e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00

Zdjęcia Wstęp Marszałka województwa pomorskiego: Krzysztof Mystkowski/KFP Członków Zarządu Województwa Pomorskiego i przewodniczącego sejmiku województwa pomorskiego: mat. promocyjne UMWP


rpo.pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Magazyn #Realnarzeczywistość_1  

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas korzysta z Funduszy Europejskich. Wyremontowane drogi, rozbudowane węzły przesiadkowe tran...

Magazyn #Realnarzeczywistość_1  

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas korzysta z Funduszy Europejskich. Wyremontowane drogi, rozbudowane węzły przesiadkowe tran...

Advertisement