Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 8(8) wrzesień 2011

ISSN 2083-0424

Zwierzę nie jest rzeczą!

Remont za 17 milionów

Ważne zmiany w ustawie o ochronie zwierząt.

Firma na wyremontowanie odcinka drogi nr 39 Wyszonowice - Wiązów - Częstocice ma czas do końca października 2012r.

s.8 - 9

s.3


Nr 8(8) wrzesień 2011

Minęło już 65-lat

Ważna uroczystość odbędzie się 2 października 2011r. w Jutrzynie. Ochotnicze Straże Pożarne obchodzić będą jubileusz 65-lecia istnienia. Podczas niedzielnych obchodów zostanie również otwarta po gruntownym remoncie remiza OSP w Jutrzynie. Zapraszamy do udziału w święcie.

Szkolenia na witowickim boisku (Gmina/Województwo) Ko- strażacy używają podczas menda Wojewódzka Pań- łączności - red) - powiedział stwowej Straży Pożarnej we Michał Pąklak, zastępca preWrocławiu zorganizowała zesa Ochotniczej Straży Pow sierpniu szkolenie dla żarnej w Wiązowie. strażaków z zakresu przyjĆwiczenia praktyczne odbyły mowania śmigłowca Lotni- się na lotnisku w Mirosławiczego Pogotowia Ratunko- cach, w godzinach nocnych wego. Udział wzięło w nim 4 od 20:00 do 24:00. druhów z Ochotniczej StraNastępnie zostały przeproważy Pożarnej w Wiązowie. dzone indywidualne manewry – Na teoretycznej części z poszczególnymi jednostkaszkolenia, która odbyła się w mi. W gminie Wiązów ćwiczeŚwidnicy, poznaliśmy ogólną nia odbyły się w miejscowości budowę śmigłowca. Dokładnie zapoznaliśmy się z procedurą zabezpieczenia lądowiska przed przylotem R13 („Ratownik Trzynaście” – kryptonim, którego Ćwiczenia na witowickim boisku (fot. Elżbieta Mossoń)

Witowice. Przeszkolonych zostało 20 strażaków z Wiązowa. – W Witowicach jest bardzo dobrze oświetlona pyta boiska. Dlatego tam właśnie ćwiczyliśmy. Po drugie, lądowisko dla śmigłowca znajdowało się blisko autostrady A4 – skomentował Michał Pąklak. – Często zdarza się, że właśnie podczas działań na A4 współpracujemy z LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – red.) – dodał wiązowski strażak. Szkolenia odbywały się po zmierzchu. - Do tej pory LPR latało tylko w dzień. Teraz takie śmigłowce będą pracować również nocą – podkreślił Michał Pąklak. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązowie uczyli się, jak należy zabezpieczyć lądowisko dla śmigłowca.

PG

Kto złowił puchar?

(Gmina) Zawody wędkarskie o Puchar Posła na Sejm RP Norberta Raby odbyły się 18 września 2011r. na zbiorniku koło Kalinowej. Rywalizację seniorów wygrał Czesław Łukasiewicz przed Janem Szmucem i Edwardem Statkiewiczem. W kategorii młodzież zwyciężył Paweł Kowalski, drugie miejsce zajął Eryk Drgas, a trzecie Oliwia Nicpoń. Zdjęcia z imprezy znajdują się w galerii na stronie www.wiazow.pl . Organizatorzy dziękują sponsorom za pomoc.

MK

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród

Straż Miejska w Wiązowie w sierpniu: - skontrolowała 19 posesji w miejscowościach Bryłówek i Bryłów pod kątem przestrzegania postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, regulaminu, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W wyniku kontroli ukarano jedną osobę mandatem karnym za brak umowy na wywóz odpadów komunalnych, - ujawniła 3 wykroczenia komunikacyjne - jeden sprawca został ukarany mandatem karnym, a w stosunku do dwóch sprawców zastosowano pouczenie, - odbyła 2 wspólne z policją patrole, - 19 sierpnia 2011r. strażnicy uczestniczyli w wakacyjnych zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej, w ramach których czytali dzieciom bajki oraz zapoznali uczestników z zasadami zachowania się na drodze i w szkole, - zabezpieczała wspólnie z policją gminne dożynki.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie Adres i siedziba redakcji: Plac Wolności 22, 57-120 Wiązów Tel.: 71 393 11 57; e-mail: wmig@wiazow.pl Redagują: Paula Gołuzd, Marcin Kruk Skład, łamanie: Paula Gołuzd Druk: „Euro-Druk” Krzysztof i Joanna Niedziela s.c., ul. Zawadzkiego 22, 57-100 Strzelin, www.euro-drukarnia.com.pl

w:mig - Informacje z Miasta i Gminy Wiązów - bezpłatny miesięcznik poświęcony ważnym wydarzeniom w gminie Wiązów. Informuje o pracy urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.

2

infoSMS szczegóły na www.wiazow.pl


Nr 8(8) wrzesień 2011

Podatnicy pod lupą

(Gmina) Wiązowski magistrat przeprowadzi kontrole podatkowe na terenie całej gminy. Obecnie kontrolerzy sprawdzają czy mieszkańcy płacą właściwą wysokość podatku od nieruchomości na nowo wybudowanych osiedlach. Takie kontrole Gmina przeprowadza każdego roku. Jednak w bieżącym jest ich znacznie więcej. Dotychczas skontrolowano już 32 podatników. – Przede wszystkim wynika to z tego, że chcemy potwierdzić dane zgłaszane w deklaracjach podatkowych – informuje Paulina Morman, referent ds. podatków lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów. - Bywają również przypadki, że podatnik sam zgłasza się z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie jego posiadłości. Wiąże się to z rozbudowaniem nieruchomości, kupnem budynku od osoby trzeciej lub zamieszkaniem w nowo wybudowanym budynku – dodaje Dominika Bijak, młodszy referent ds. księgowości. Niestety, podczas kontroli okazuje się, że mieszkańcy

Pamiętajmy, że nowo postawiony budynek mamy obowiązek zgłosić do urzędu

nie zgłaszają nowo postawionych, na własnym terenie, budynków do urzędu. A takie niedopatrzenie właścicieli nieruchomości może uszczuplić zawartość ich portfeli. W trakcie postępowania organ podatkowy, po odpowiednim udokumentowaniu, może naliczyć podatek od nieruchomości nawet

do pięciu lat wstecz. Dotychczasowe kontrole wykazały niedopłatę, jak również nadpłatę w podatku. - Na obecną chwilę urząd jednak nie nałożył żadnych kar, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości nie ulegnie to zmianie. W przypadku rozbieżności podatnik po otrzymaniu protokołu z przeprowadzonej kontroli składa korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości - powiedziała Dominika Bijak. Oczywiście wykazane w informacjach złożonych przez podatników rozbieżności ze stanem faktycznym podlegają korekcie zarówno w jedną ,jak i drugą stronę.

Kontrolujący i podstawa prawna Organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę na

podstawie art. 281 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy z wydziału finansowego z urzędu gminy. Kontrolerzy posiadają imienną legitymację upoważniającą do przeprowadzenia takiego postępowania. - Oczywiście podatnicy wcześniej otrzymują informację o planowanej kontroli. Zawsze pocztą wysyłane są zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Zawiadomienie zawiera dokładne dane osoby, u której ma być przeprowadzona kontrola, organu, który przeprowadza kontrolę, cel, czyli np. pomiar nieruchomości oraz datę, na kiedy zaplanowana jest kontrola. Po upływie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (nie wcześniej, chyba że kontrolujący sam wyrazi na to zgodę – red.), przeprowadza się kontrolę w obecności właściciela lub osoby upoważnionej. Wcześniej staramy się również umówić z daną osobą telefonicznie – kończy Paulina Morman z Urzędu Miasta i Gminy Wiązów. Paula Gołuzd

Nadzór budowlany pod innym adresem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelinie zmienił siedzibę. Obecny adres inspektoratu: Strzelin, ul. Grahama Bella 3a.

Remont za 17 milionów

(Gmina) Obecnie wjeżdżający na nią szybko orientują się, że odbywają drogę przez mękę. Wszystko wskazuje na to, że ciężka przeprawa przez wykroty w drodze krajowej nr 39 już niedługo będzie przeszłością. Wkrótce rozpocznie się kosztujący 17 mln zł remont tej drogi. Poseł Norbert Raba poinformował nas, że został wyłoniony wykonawca remontu drogi krajowej nr 39. - W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbywałem spotkania z dyrektorem Radoniem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Monitorowałem tę sprawę w czasie starań o pieniądze na projekt przebudowy i później. Przetarg został ogłoszony pod koniec lipca, a we wrześniu tego roku GDDKiA wyło-

niła wykonawcę. Dziś mogę z największą przyjemnością poinformować mieszkańców gminy Wiązów, którzy przecież najczęściej korzystają z drogi z Wiązowa do Strzelina i Brzegu, że został wyłoniony wykonawca remontu tej drogi. Za 17 mln zł zostaną gruntownie zmodernizowane dwa odcinki o łącznej długości prawie 10 km. Firma, która wygrała przetarg ma czas na zakończenie remontu do końca października 2012r.

Wykonawcą zostało przedsiębiorstwo POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. Prace będą wykonywane na odcinkach Wyszonowice – Wiązów i Wiązów – Częstocice. POL-DRÓG opracuje dokumentację i wykona roboty obejmujące remont nawierzchni z ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych, utwardzenie zjazdów publicznych i indywidualnych, remont przepustów, ścięcie i umocnienie kruszywem poboczy, odtworzenie i oczyszczenie rowów przydroż-

nych oraz odtworzenie i wymianę oznakowania pionowego i poziomego. Droga krajowa nr 39 to jedna z bardziej uczęszczanych dróg w powiecie strzelińskim. W gminie Wiązów przebiega przez Wyszonowice, Wiązów i Częstocice. Zarządza nią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i tylko ta instytucja może prowadzić lub decydować o przeprowadzeniu na niej jakichkolwiek prac. MK

3


Nr 8(8) wrzesień 2011

Współpraca i inwestycje Publikujemy rozmowę z przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Wiązów Ewą Schütterly. Jest Pani przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Wiązów już drugą kadencję. Co wg Pani zadecydowało, że znów została Pani powierzona ta funkcja? - Przede wszystkim jest to zasługa mieszkańców, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi zaszczytny mandat radnego i oczywiście radnych, którzy uznali, że spełnię ich oczekiwania jako przewodnicząca Rady . Proszę opowiedzieć na czym polega Pani praca? - Obowiązki spoczywające na przewodniczącym rady miasta i gminy dokładnie określa Ustawa o samorządzie gminnym oraz ujęte są one w Statucie gminy. To jest oczywiście zwoływanie i prowadzenie sesji Rady, a także ustalanie porządku obrad, zwoływanie posiedzeń komisji Rady, reprezentowanie Rady na zewnątrz itp. Przyjmowanie wniosków, skarg, inicjatyw obywateli w sprawach prywatnych, publicznych. Te obowiązki są realizowane w miarę potrzeb przez przewodniczącego Rady ale też i upoważnionych radnych. Proszę krótko opisać różnice w pracach rady poprzedniej kadencji i obecnej. - Myślę, że za wcześnie mówić o różnicach byłej rady i obecnej. Skład rady niewiele się zmienił w porównaniu z ubiegłą kadencją. To dobrze, bo jest szansa na merytoryczną pracę dla dalszego rozwoju i unowocześniania naszej gminy. Część nowych radnych pracowała już społecznie jako sołtysi w naszej gminie i są dobrze zorientowani w problemach, z którymi borykają się nasi mieszkańcy. Myślę, że poprzednia rada dobrze wywiązywała się ze swojej misji. Dzięki otwartości, odważnym decyzjom radnych udało się burmistrzowi zrealizować większość zamierzonych inwestycji, co w dużym stopniu przyczyniło się

4

do intensywnego rozwoju Gminy. Widzę, że radni obecnej kadencji z dużym zaangażowaniem pracują na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów Gminy, podobnie jak w poprzedniej kadencji. To cieszy. Z realizacji jakich zadań jest Pani szczególnie zadowolona, dumna? - Niewątpliwie za największy sukces uważam stopień wykorzystania środków unijnych, a z tym związane inwestycje np.: budowa szkoły, kanalizacji, remonty świetlic wiejskich, ale też budowa przedszkola, placów zabaw w każdej wiosce, remonty dróg, prace melioracyjne. Co będzie największym wyzwaniem obecnej kadencji, jakie zadania trzeba zrealizować? - Dokończenie inwestycji, priorytetem jest kanalizacja sanitarna… Następnie drogi, chodniki, oświetlenie drogowe, w dalszym ciągu remonty, budowa świetlic wiejskich. Największym wyzwaniem jest uaktywnienie mieszkańców gminy i zaproszenie ich do pracy społecznej, pomoc finansowa stowarzyszeniom sportowym, stowarzyszeniom działającym jako koła gospodyń, może powstaną inne stowarzyszenia np. działające w kulturze? Pomysłów burmistrzowi, radnym i urzędnikom nie brakuje. Czy otoczenie zewnętrzne Gminy Wiązów pomaga czy przeszkadza w realizowaniu tych założeń? Jak wyglądają relacje Gminy Wiązów z podmiotami ze-

wnętrznymi? - Cieszyć musi systematyczna zmiana wizerunku naszej gminy jako gminy nowoczesnej, intensywnie rozwijającej się, zmieniającej się na naszych oczach na lepsze, gminy zadbanej i czystej. Gminy przyjaznej mieszkańcom. Tak nas widzą mieszkańcy sąsiednich gmin. Odwiedzający nas notable i VIP-y są zauroczeni dynamiką naszego rozwoju i gratulują nam skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz, tak z UE, jak i ze źródeł krajowych. Jak do tej pory mamy dużo szczęścia do ludzi nam życzliwych. Szczególnie chcę podziękować Panu Norbertowi Rabie, posłowi na Sejm VI kadencji, bo za jego wstawiennictwem udało się naszemu samorządowi pozyskać sporo pieniędzy z różnych programów rozwojowych, przykładem niech będzie pomoc w pozyskaniu pieniędzy na budowę szkoły w Wiązowie, pieniędzy na remont drogi gminnej – ulicy Świerczewskiego w Wiązowie – pieniędzy na remont kapitalny szkoły w Wawrzyszowie, pieniędzy na budowę odcinka kanalizacji w Wiązowie i jeszcze wielu innych zrealizowanych zadań. Wspomnę także o pomocy posła Raby w pozyskiwaniu pieniędzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remonty Kościołów w naszej gminie. Osobiście popieram i rekomenduję mieszkańcom naszej gminy starania Pana Norberta Raby w wyborach do Sejmu RP, bo wiem, że taki człowiek przyjazny naszej

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów - Ewa Schütterly przyjmuje interesantów w: każdą środę od 13:00 do 14:00 każdy czwartek od 15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, pokój nr 23, II piętro

gminie będzie nam w dalszym ciągu pomocny i przydatny. Ponadto jest to człowiek znany nam, bo mieszka „po sąsiedzku” i to najważniejsze, że nie musimy go daleko szukać. No co? Pomożecie? Mieszkańcy mogą brać udział w sesjach Rady. Czy chętnie korzystają z tej możliwości? - Z przykrością muszę powiedzieć, że jest małe zainteresowanie mieszkańców udziałem w sesjach. A szkoda, ponieważ podejmujemy tam bardzo ważne decyzje, które dotyczą funkcjonowania naszej małej ojczyzny. Bezpośrednie uczestnictwo w posiedzeniach sesji wyjaśniłoby mieszkańcom wiele zagadnień. Obecność niektórych przedstawicieli lokalnych gazet nie gwarantuje rzetelności w przekazywaniu z sesji tego, co jest istotne dla mieszkańców, skupiając się na plotkach, insynuacjach i bardzo często półprawdach. Gdzie można zasięgnąć informacji o przebiegu sesji? - Polecam wszystkim zainteresowanym czytanie protokołów z sesji, które są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.wiazow.madkom.pl dalej zakładka Rada Miasta i Gminy Wiązów, Protokoły z sesji RMiG. Tam możemy dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądały obrady sesji, ponieważ posiedzenia są spisane słowo w słowo. Zachęcam też do czytania bezpłatnego miesięcznika „w:mig”, gdzie jest kącik „Z działalności gminnej rady”, a w nim bieżące informacje dotyczące naszej pracy. Chciałaby Pani dodać coś na zakończenie naszej rozmowy? - Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Gminy i zachęcam do interesowania się sprawami naszego samorządu i włączania się do podejmowanych działań. Chciałbym, żeby byli aktywnymi uczestnikami życia naszej społeczności, świadomymi tego, co i dlaczego wokół nich się dzieje. Rozmawiał Marcin Kruk


Nr 8(8) wrzesień 2011

Wyborco!

9 października 2011 roku w godz. od 7:00 do 21:00 odbędzie się głosowanie wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Aby wziąć udział w głosowaniu i otrzymać kartę do głosowania, należy wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem z zastrzeżeniem, że nie może to być dowód osobisty książeczkowy. Wyborca otrzyma po 1 karcie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP. Karta do głosowania do Sejmu RP będzie w formie broszury formatu A4 w kolorze białym, w której każda lista kandydatów danego komitetu wyborczego będzie na odrębnej kartce. Głosem ważnie oddanym

będzie głos oddany na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak

„x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. Karta do głosowania do Senatu RP będzie formatu A4 w kolorze żółtym, na której w porządku alfabetycznym będą umieszczone nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatora i nazwa lub Głosowanie to przywilej, ale też obowiązek w de- skrót komitetu wymokracji. Kto nie głosuje, nie ma prawa narzekać borczego. Ważnie

oddany głos, to głos oddany na jednego kandydata poprzez postawienie znaku „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska kandydata. Po tajnym oddaniu głosu wyborca powinien karty do głosowania wrzucić do urny. Kart nie wolno wynosić z lokalu wyborczego!!! W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będzie konieczna interwencja policji.

Komisja odmówi ponownego wydania karty do głosowani niezależnie od przyczyn tego żądania.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wnioW Gminie Wiązów utworzono 5 stałych obwodów głosowania: sek o dopisanie do spisu wyborców. Wnioski Numer należy składać do 4 obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej października 2011 głosowania roku. W dowolnym obwo1 Wiązów, Gułów, Janowo Sala Obrad Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, dzie głosowania na Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów terenie kraju można głosować z zaświad2 Stary Wiązów, Zborowice, Świetlica wiejska czeniem o prawie do Wyszonowice, Księżyce, Kowalów w Starym Wiązowie głosowania. Wniosek 57-120 Wiązów o wydanie zaświadczenia o prawie do 3 Kalinowa, Częstocice, Świetlica wiejska głosowania składa Bryłów, Bryłówek, Kłosów, Jaworów w Częstocicach się najpóźniej do dnia 57-120 Wiązów 7 października 2011 roku. Wyborcy po4 Jutrzyna, Kucharzowice, Krajno, Świetlica wiejska wyższe wnioski mogą Wawrzyszów, Łojowice, w Jutrzynie, Jutrzyna 102, składać do Urzędu Miechowice Oławskie 57-120 Wiązów Miasta i Gminy Wiązów – Wydział Spraw 5 Wawrzęcice, Ośno, Jędrzychowice, Świetlica wiejska Obywatelskich, pok. Witowice, Kurów w Jędrzychowicach, nr 3, parter, tel. 71 Jędrzychowice 12b, 57-120 Wiązów 393 11 36 w. 39. lokal dostosowany do potrzeb Oprac. wyborców niepełnosprawnych Barbara Wartownik

Urząd Miasta i Gminy w Wiązowie

serdecznie dziękuje właścicielowi Zakładu Pogrzebowego w Wiązowie za bezinteresowną pomoc przy pracach prowadzonych koło kompleksu boisk Orlik

Po świetlicę do ratusza

Sprawami wynajęcia świetlic w sołectwach Gminy Wiązów zajmuje się Magdalena Olszówka, Urząd Miasta i Gminy Wiązów, pok. 21, tel. 71 393 11 36 wew. 33, magdalena.olszowka@wiazow.pl.

5


Nr 8(8) wrzesień 2011

Zmiany w gminnych szkołach (Gmina) Rok szkolne są przez zawodowych ny 2011/2012 rozmuzyków z Wrocławia. poczęty. Zarówno Nauka w zależności od dla uczniów jak i wieku ucznia będzie trwanauczycieli to czas ła 6 lub 4 lata. wytężonej pracy. Otwarcie przez władze W Gminie są 4 Gminy Wiązów szkoły muszkoły podstawowe: zycznej przyciągnęło do w Jaworowie, WitoWitowic uczniów z naszej Obowiązki dyrektora wicach, Wawrzygminy oraz z sąsiednich Dyrektor Zespołu ...a Szkoły Podstawowej Łukasz Figiel dyrektor Szkoły Podstawowej szowie i Wiązowie Magnesem, Szkół Publicznych w Witowicach Szkoły Muzycznej 1 st. powiatów. w Wawrzyszowie oraz Gimnazjum w Wiązowie Zenon Leja powierzono Ewie Łozie... dzięki któremu o WitowiJoannie Załuskiej w Witowicach Publiczne w Wiącach usłyszeli rodzice z W każdej ze szkół, z wyjątUczęszcza do niej blisko 40 zowie. Przy każdej tak rozległego terenu okaplacówce funkcjonuje oddział kiem Jaworowa, funkcje dyrek- uczniów w wieku od 6 do 16 lat. zała się możliwość bezpłatnego Zajęcia z teorii muzyki oraz gry kształcenia muzycznego. przedszkolny. Natomiast w stoli- torów pełnią nowe osoby. 1 września ruszyła też Szkoła na instrumencie – skrzypce, gicy gminy znajduje się PrzedszkoMK, PG le Miejskie „Bajkowy Ogród”. Muzyczna I st. w Witowicach. tara, fortepian, flet – prowadzo-

W Szkole Muzycznej I st. w Witowcach naukę rozpoczęło blisko 40 dzieci i młodzieży

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wiązowscy uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami

Karta kredytowa może przeszkodzić w uzyskaniu kredytu Plastikowy pieniądz w postaci karty kredytowej może stanowić zabezpieczenie w razie pilnej potrzeby finansowej. Trzeba jednak pamiętać, że posiadanie takiej karty obniża zdolność kredytową – może przeszkodzić w uzyskaniu na przykład pożyczki gotówkowej lub kredytu hipotecznego. Nie bierz karty bez chcieli skorzystać potrzeby z limitu plastikowej Jeśli planujemy zaciąportmonetki. To zaś gnięcie kredytu, powinautomatycznie obniśmy przemyśleć sens ciąży nasz domowy zakładania karty kredybudżet. Kartę będzie towej. Każda kredytówtrzeba spłacić, tymka ma przydzielony odczasem zadaniem powiedni limit kredytowy banku jest realna Hanna Hylińska – maksymalną kwotę, za ocena zdolności fiktórą jej posiadacz może nansowej klienta, zrobić zakupy. Nawet jeśli nie pła- czyli możliwości spłaty miecimy kartą, ale formalnie jest ona sięcznych zobowiązań z otrzyaktywna, cały jej limit obciąża na- mywanego wynagrodzenia. szą zdolność kredytową. Jeśli zatem mamy w portfelu Załóżmy, że mamy kartę, któ- kartę kredytową, z której nie rej maksymalny limit kredyto- korzystamy, lepiej z niej zrezywy wynosi 2 tysiące złotych. gnować. Zamknięcie karty trwa Podczas składania wniosku o kilka minut (nie licząc procedur kredyt bank przyjmie, że mamy samego banku, gdzie formalzobowiązanie w tej kwocie, na- nie po podpisaniu wniosku karwet jeśli nigdy nie płaciliśmy za ta może być aktywna jeszcze pomocą karty. Bank, w którym przez 30 dni). Wystarczy udać chcielibyśmy uzyskać pożycz- się z dowodem osobistym do kę, musi wziąć pod uwagę to, najbliższego oddziału banku, że w przyszłości będziemy do którego należy karta i złożyć

6

prośbę o jej zamknięcie. W jaki sposób karta kredytowa może pomóc? Posiadanie karty kredytowej, aktywne korzystanie z niej podczas zakupów i regularne spłacanie wykorzystanego limitu pozytywnie wpłynie na nasz kredytowy wizerunek w przyszłości. Rozpatrując wniosek o produkt kredytowy (szybka pożyczka, kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, limit w koncie), bank sprawdzi, jak dotychczas klient radził sobie ze spłatą zobowiązań. Jeśli regularnie zasilaliśmy limit karty odpowiednią kwotą i nie zalegaliśmy z minimalną spłatą karty kredytowej, będzie to dla banku sygnał, że dotychczas poważnie traktowaliśmy warunki umowy. Dla banku taki klient jest wiarygodniejszy. Wszystkie informacje o tym, jak radzimy lub radziliśmy sobie ze

spłatą zobowiązań, trafiają do jednej bazy – Biura Informacji Kredytowej (BIK). Właśnie stąd banki i inne instytucje finansowe czerpią informacje o tym, czy i jak spłacaliśmy kredyty (w tym karty kredytowe) i na podstawie całej historii oceniają, czy kolejny kredyt także będziemy spłacali terminowo. Jeśli zaś historia zobowiązań pokazuje nas jako nieterminowego kredytobiorcę, będzie to sygnał ostrzegawczy dla banku, w którym staramy się o pożyczkę. Hanna Hylinska

Redaktor portalu finansowego Bankier.pl, wcześniej pracownik banku. Poruszane tematy finansowe najczęściej dotyczą kredytów hipotecznych i gotówkowych, oszczędzania, badania relacji klient-bank.


Nr 8(8) wrzesień 2011

To wszystko przez ludzi

Dlaczego Wiązów, co wyszło, czego nie udało się zrobić? O pracy podczas upływającej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozmawiamy ze znanym mieszkańcom Gminy posłem Norbertem Rabą.

Burmistrz Wiązowa zawsze przedstawia Pana jako przyjaciela Gminy. Czy Wiązów rzeczywiście jest dla Pana specjalnym miejscem? - Gmina Wiązów jest rzeczywiście wyjątkowym miejscem. Przebywam na jej terenie bardzo często, nie tylko w samym mieście, ale we wsiach należących do Gminy. Spotkania wiejskie, dożynki, wybory sołtysów, a czasami po prostu odwiedziny przyjaciół sprawiają, że czuję się tu jak w domu. Kiedy jestem na tym terenie, czuję się po prostu dobrze. Dlatego to miejsce jest tak wyjątkowe. Dlaczego akurat Wiązów tak Pan polubił? - To wszystko przez ludzi. Tutaj spotkałem życzliwych, ale wymagających mieszkańców naszego powiatu. Z czasem, ponieważ moje wizyty w Wiązowie trwają już 5 lat, zbliżyliśmy się do siebie. Wiązów jest mi bliski i polubiłem go dlatego, że polubiłem ludzi tu mieszkających. Jako anegdotę powiem, że jestem w stanie rozpoznać i dookreślić, która kobieta jest z danego Koła Gospodyń Wiejskich. Oczywiście bardzo ważne jest to, aby po prostu służyć ludziom i mam nadzieję, że mieszkańcy Miasta i Gminy Wiązów z tej służby korzystali i będą korzystać. Ważnym elementem mojego przebywania na terenie Miasta i Gminy Wiązów są odwiedziny chrześniaka, który mieszka w Starym Wiązowie. Jak wygląda Pana współpraca z mieszkańcami oraz władzami Gminy? - Władze Gminy, radni, pan burmistrz Henryk Ożarowski, jak również sołtysi wielokrotnie rozmawiali ze mną i przekazywali mi swoje problemy, z którymi razem mogliśmy sobie poradzić. Do tego grona należy również zaliczyć niektórych naszych czcigodnych proboszczów, którzy korzystali z mojej

pomocy. Myślę, że wspólne wiedzą moi wyborcy. A pospotkania w sprawie pozyska- dziękowanie jakie otrzymałem nia ziemi dla rolników wiązow- na sesji Gminy Wiązów z rąk skich, opiniowania umów dotyczących ferm wiatrowych czy powstawania spółek wodnych pokazują, że jestem zawsze blisko tych spraw, które dotyczą mieszkańców. Pamiętam jak w 2009r. z zadowoleniem przekazywał Pan zgromadzonym w ZSP rodzicom informację o rozpoczęciu rozbudowy szkoły. Był Pan osobiście zaangażowany w pozyskanie dofinansowania tej inwestycji. Może się Pan pochwalić poZawsze chętnie rozmawiają: i poseł dobnymi działaniami w Norbert Raba z mieszkańcami Gminy innych aspektach funkWiązów, i mieszkańcy z posłem cjonowania Gminy? - Największym wyzwaniem była i jest poprawa ja- pani przewodniczącej i pana kości dróg na terenie Gminy burmistrza za zaangażowaną Wiązów, bez względu na pracę na rzecz Miasta i Gminy to, do kogo te drogi należą. Wiązów, jest dla mnie ogromPamiętam jak pierwszy raz nym wyróżnieniem. zabiegaliśmy o tzw. „Schety- Zadaniem posłów jest opranówkę” dla Wiązowa, pierw- cowywanie aktów prawnych. szy etap remontu ul. Biskupic- Ten charakter pracy sprakiej i Daszyńskiego. Ja byłem wia, że działania posłów w Sejmie, pan burmistrz w trudniej dostrzec, niż np. Wiązowie i prowadziliśmy wójta, za którego kadencji negocjacje z byłym już sta- pomalowano świetlicę. Czy rostą, aby zgłosić to zadanie może Pan zatem wskazać, do Wojewody. Dzięki temu, że jak przepisy, nad którymi wspierał nas również radny Pan miał okazję pracować, powiatowy Jerzy Krochmal- przekładają się na codzienny, udało nam się wspólnie ne życie mieszkańców wsi i doprowadzić do szczęśliwego miasteczek położonych dazakończenia całej inwestycji. leko od Warszawy? Dziś jadąc przez Wiązów tymi - Teraz będę się chwalił. Jeulicami mam ogromną satys- stem członkiem Komisji Safakcję, że wykłóciłem się o tę morządu Terytorialnego i pradrogę z byłym starostą, który cuję w Specjalnej podkomisji jej nie chciał. Obecnie staro- ds. funduszu sołeckiego. W tej stą jest Wiązowianin – Jerzy specjalnej podkomisji pracuje Krochmalny i żadne inwe- tylko dziesięciu posłów. Ustastycje w Gminie Wiązów nie wę, o którą pyta pan redaktor są zagrożone ze strony Sta- bez wahania powiem, że jest rostwa, a współpraca z nim to Fundusz sołecki, który choć jest bardzo dobra. Jest jesz- nie jest jeszcze taki, jak bycze wiele innych, drobnych śmy chcieli, to został uchwarzeczy, o których na pewno lony i zaczął działać. Dziś

mieszkańcy wsi mogą zdecydować, gdzie i na co pójdą oddane do ich dyspozycji środki finansowe. To pierwszy krok do tego, aby lokalne społeczności, każda wieś w Gminie Wiązów, mogły się rozwijać, poprawiać swój wizerunek, a przede wszystkim poprawiać jakość życia. Dlaczego wyborcy mieliby Panu powierzyć mandat poselski na kolejną kadencję? Z jakich swoich działań jest Pan szczególnie zadowolony? - Można powiedzieć o mnie na pewno jedną rzecz – Raba to poseł Platformy, który pochodzi z małego miasteczka i stara się dbać o małe miasteczka i wsie na Dolnym Śląsku. Drugi powód to dostępność kogoś takiego jak poseł dla mieszkańców. Z moich obserwacji i mam nadzieję, że z obserwacji mieszkańców wynika, że jestem jedynym posłem, który rzeczywiście jest blisko ludzi. Kontakt ze mną poprzez moje biuro setki razy sprawdzali z pozytywnym skutkiem mieszkańcy Miasta i Gminy Wiązów. Pierwsze 4 lata posłowania są nauką. Kolejne 4 mogą być naprawdę bardzo efektywną pracą na rzecz naszej społeczności lokalnej. Czego nie udało się zrealizować? - Sen z oczu spędzają mi gospodarstwa rolne na terenie Gminy Wiązów. Problem powiększania gospodarstw rolnych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych ciągnie się już wiele lat. Choć mamy mały sukces i wygraliśmy proces z dużym dzierżawcą, to sprawa dalej nie jest załatwiona do końca. W chwili obecnej Sąd II Instancji będzie rozpatrywał sprawę. Niestety, tego do końca nie udało się załatwić. Choć moim zdaniem, wykonałem sporo rzeczy w tej sprawie. Jeśli dobry Bóg i wyborcy pozwolą mi kolejne 4 lata być posłem RP, wszystkie dobre rzeczy będę kontynuował, a to czego jeszcze nie dokończyłem, zamierzam doprowadzić do końca. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał Marcin Kruk

7


Nr 8(8) wrzesień 2011

Z zagrody na talerz – mięso w

(Gmina) Ubój zwierząt w gospodarstwie domowym na użytek własny jest możliwy, ale obwarowany szeregiem p może powodować przykre konsekwencje finansowe. Kwestie związane z produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny regulują zapisy ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia ministerialne. Wymagania weterynaryjne są ściśle określone. Precyzują one kwestie zdrowotne, higieniczne i sanitarne. Szczegółowo omówione są wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso, wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa, wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, także pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych i sposób znakowania mięsa. Ustawa dopuszcza ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca ży-

cia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Ewa Ratyni-Sahaj z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii omówiła zmiany w przepisach dotyczących uboju zwierząt na użytek własny

Najbliższy zakład utylizacji materiału szczególnego ryzyka: FARMUTIL HS S.A. zakład Prusice (powiat trzebnicki). Zgłoszenia całodobowe tel. 71 312 62 38, kom. 667 984 179. Rozporządzenie określa, że ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się zwierzęta przede wszystkim zdrowe i takie, które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru „podlegającego ograniczeniom” (nie wystąpiły choroby zakaźne). Przed ubojem musi też minąć okres karencji podanych leków. Uboju zwierząt kopytnych może dokonać jedynie przyuczony ubojowiec po uprzednim pozbawieniu zwierząt świadomości. Jeśli uśmiercenie zwierzęcia nastąpiło bez wcześniejszego pozbawienia świadomości, powinno

nastąpić zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. Fakt dokonania uboju musi zostać zgłoszony w powiatowym biurze ARiMR. Trzeba

Zwierzę nie jest rzeczą! Nie ma co ukrywać: często nasz stosunek do zwierząt, pozostawia wiele do życzenia, a św. Franciszek z Asyżu wydaje się nieco zapomniany… Szykują się jednak znaczące modyfikacje ustawy o ochronie zwierząt. Jeśli nie serce spowoduje zmianę podejścia do braci mniejszych, to uczyni to sąd, który będzie miał większe możliwości karania. Nowelizacja m.in. zwiększa kary za znęcanie się nad zwierzętami. Dotychczas za taki czyn groziło do roku pozbawienia wolności, a po zmianach zwiększono górną granicę do dwóch lat. Znęcanie ze szczególnym okrucieństwem sądy będą mogły karać trzema latami pozbawienia wolności, a nie jak dotąd dwoma. Sprawcom będzie także groziła nawiązka w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł. Zupełną nowością jest wprowadzenie kary zakazu posiadania zwierząt

– od roku do 10 lat. Zakazano też myśliwym odstrzeliwania błąkających się poza terenem zabudowanym zwierząt domowych. Wcześniej myśliwy mógł odstrzelić np. wałęsającego się psa lub kota – w założeniu – kiedy uznał, że zwierzę to poluje na inne zwierzęta i sieje spustoszenie w łowisku. Konsekwencją tego zakazu jest to, że każdy, kto poza terenem zabudowanym napotka porzucone zwierzę, będzie musiał powiadomić o tym policję, straż

Kara do 100 tys. zł będzie groziła za znęcanie się nad zwierzętami 8

gminną lub schronisko dla zwierząt. Ważna zmiana to zakaz kopiowania, czyli obcinania psom uszu i ogona. Ten zwyczaj wymuszony w przyjętych przez związki kynologiczne wzorcach ras psów od lat budził kontrowersje. Stopniowo jednak jest zakazywany w kolejnych krajach. Nowelizacja zabrania też trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 go-


własnego uboju

przepisów. Warto je poznać, ponieważ ich nieznajomość też wprowadzić odpowiedni zapis w księdze: w ciągu 7 dni dla owiec, kóz i cieląt i 30 dni dla świń. O zamiarze dokonania uboju (z wyłączeniem drobiu i zajęczaków) powiadomiony też musi być Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie.

Zgłoszenie pisemne wraz z dodatkowym oświadczeniem o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) konieczne jest w przypadku, kiedy ubojowi mają być poddane cielęta do szóstego miesiąca życia, owce i kozy. Ustawodawca określa, że materiał szczególnego ryzyka to u cieląt migdałki i

Nr 8(8) wrzesień 2011 jelita, u owiec i kóz w wieku do 12 miesięcy jelito biodrowe i śledziona, a u starszych cała czaszka łącznie z mózgiem i oczami oraz migdałki, śledziona i jelito biodrowe. Tego rodzaju materiał można utylizować jedynie w zakładzie utylizacyjnym. Właściciel zwierzęcia musi posiadać potwierdzenie odbioru SRM. Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju ma realną wartość: w przypadku jego braku właściciel zwierzęcia musi liczyć się z karą od 100 do 2 000 zł. Po przeprowadzeniu uboju

konieczne jest jeszcze przebadanie mięsa pozyskanego z niektórych gatunków zwierząt. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badania wydaje lekarz weterynarii. Trójkątną pieczęcią zostaje oznaczone mięso niezdatne do spożycia. Mięso badane na obecność włośni metodą trichinoskopową (kompresorową) powinno być przed spożyciem podgrzane tak, aby wewnątrz osiągnęło temperaturę co najmniej 71°C. Dopiero tak podgrzane może trafić na grill lub do kuchenki mikrofalowej.

Zgłoszenia o zamiarze dokonania uboju zwierzęcia na terenie gospodarstwa, w Na stronie www.wiaktórym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodar- zow.pl znajduje się stwo, w którym były utrzymywane przyjmowane są pod nr tel. 71 392 03 05. wzór powiadomienia

Informacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt i dane osoby, jeżeli ubój dokonywany jest w innym gospodarstwie, - gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, - numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, - miejsce i termin uboju, - imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju, - inne dane ułatwiające kontakt ( numer telefonu), - zgłoszenie do badania poubojowego pozyskanego mięsa. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie czynny jest w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

dzin, na uwięzi krótszej niż 3 m oraz trzymania w sposób powodujący cierpienie. Nie będzie można już handlować zwierzętami na targowiskach, również rozmnażanie zwierząt poza zarejestrowanymi hodowla-

Nowelizacja zabrania trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin, na uwięzi krótszej niż 3 m oraz trzymania w sposób powodujący cierpienie mi będzie zabronione. Gminy będą miały obowiązek każdego roku uchwalać program opieki nad bezdomny-

mi zwierzętami. Przeciwnicy nowelizacji (14 posłów wstrzymało się od głosu, 7 było przeciw) wskazywali m.in. to, że tworzone jest prawo, które trudno będzie egzekwować: jak np. sprawdzić czy pies jest na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo poddawali w wątpliwość czy państwo powinno zmuszać np. bardzo ubogą osobę do naprawienia lub zrobienia od podstaw solidnego płotu, żeby pies nie musiał być na łańcuchu, a jednocześnie nie włóczył się po miejscowości zagrażając ludziom. Media często informują o przypadkach prawdziwego bestialstwa wobec zwierząt. Ostatnio na naszym terenie mieliśmy tego przykład, kiedy w opuszczonej

oraz szczegółowe opracowanie Ewy Ratyni-Sahaj, starszej inspektor ds. żywności pochodzenia zwierzęcego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelinie. MK

piaskowni został kołkiem zatłuczony łabędź. W tak skrajnych sytuacjach trzeba karać za znęcanie. Nie wolno jednak zapominać o edukacji, zarówno młodszych, jak i dorosłych. Przypomnieć też warto znanego świętego – Franciszka z Asyżu. Postać znaczącą w historii Kościoła katolickiego: jak piszą np. jezuici „przemieniał Kościół świętością swego życia”. Jednocześnie św. Franciszek słynie z dobroci okazywanej wszystkiemu co żyje: zwierzętom, ptakom, rybom. Składał w ten sposób hołd Bogu, który stworzył piękno przyrody. Nie trzeba jednak być św. Franciszkiem z Asyżu, by okazywać szacunek naszym braciom mniejszym. Na co dzień warto kierować się hasłem: zwierzę nie jest rzeczą. MK

9


Nr 8(8) wrzesień 2011

Co wieś, to inna pieśń Bryłówek - Theutonicum Brylow (nazwa z 1361r.) Wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1361r. jako Theutonicum Brylow. Źródło z 1398r. podaje nazwę Dewcze Breylow. Bryłówek od ok. 1765r. był własnością Gürntha, w 1768 został włączony do majątku von Hachenbergów, w 1783r. wieś należała już do rodziny von Varchmin, od roku 1809 do rodziny von Vattery z Miechowic Oławskich. Miejscowość często zmieniała właścicieli: w 1845r. był nim pułkownik Carl August Otto, następnie w 1847r. Teller (lub Keller), w 1864 Felix

Fischer, w 1867 – Paul Eisig; w latach 1873 – 1945 właścicielami była rodzina Seidel. W materiale z 1783r. wymieniane są istniejące we wsi folwark i młyn, a w 1830 – browar i gorzelnia. Wieś – ulicówka, z rozległym folwarkiem we wschodniej części. Zespoły mieszkalno-gospodarcze, głównie w układzie czworobocznym, pochodzą z ostatniej ćwierci XIX w. i pierw-

szej wieku XX. Położony w rozwidleniu dróg prowadzących do Częstocic i Bryłowa zespół folwarczny został rozbudowany latach 1824 – 1826. Obecne zabudowania: parterowy dom,

oficyna mieszkalno-gospodarcza, obora z żeliwnymi słupami i stodoła pochodzą z lat 70’ i 80’ XIX w., mur okalający folwark z 1900r. Zabudowania zgrupowane są wokół prostokątnego podwórza. We wsi, na rozstaju dróg przy murze folwarku znajduje się granitowy pomnik poległych w I wojnie światowej postawiony po roku 1918. Marcin Kruk Oprac. na podstawie pracy Elżbiety Kołaczkiewicz i Joanny Lubos-Kozieł

Pomnik postawiony po 1918 roku

Nazwisko właścicieli Wawrzęcic, o których pisaliśmy przed miesiącem brzmi Seherr-Thoss, a nie jak podaliśmy Seherr-Thotz. Dziękujemy za czujność jednej z mieszkanek tej wsi.

Mają to, czego brakowało najbardziej (Bryłówek) Mieszkańcy, podczas tegorocznych wyborów sołeckich zgodnie zadecydowali, że to ona przez kolejną kadencję powinna pełnić funkcję sołtysa. Dzięki temu stuprocentowemu poparciu Sylwia Kuś ani przez chwilę nie zastanawiała się nad tym czy po raz drugi zmierzyć się z tym wyzwaniem. Co udało się zrobić dla Bryłówka? - Zawsze staram się realizować nawet te najdrobniejsze, ale ważne dla mieszkańców sprawy. Mam tu na myśli choćby odwiedzenie urzędu w czyimś imieniu, złożenie bądź odebranie dokumentów czy pomoc w załatwieniu jakieś sprawy. Na pewno najważniejszą

sprawą było zrobienie placu zabaw. Dwa lata temu rozpoczęłam realizację tego przedsięwzięcia i udało się. Mieszkasz w tej miejscowości od urodzenia? Czy widzisz zmiany? Jak żyło się, kiedy byłaś małą dziewczynką, a jak teraz, kiedy sama odpowiadasz za tę wieś? - Szczególnych zmian nie

Sołtys Bryłówka Sylwia Kuś prezentuje altanę, która od miesiąca znajduje się na placu zabaw

10

dostrzegam. Ale z pewnością jest troszkę lepiej. Cieszę się, że mieszkańcy są ze sobą zżyci i to jest fajne. A przede wszystkim ważne, bo bez tego było by ciężko. Dzięki temu co roku organizujemy dożynki wiejskie. Spotykamy się wtedy w bardzo dużym gronie i zabawa zawsze jest udana. Czego brakuje bądź brakowało najbardziej? - Brakuje wielu rzeczy. Jednak najbardziej brakowało nam jakiegoś zadaszonego miejsca, gdzie moglibyśmy choćby przeprowadzać zebrania wiejskie. Mówię, że brakowało, bo jak widzisz mamy w końcu altanę, która służy nam jako taka, powiedzmy, „świetlica na świeżym powietrzu”. Jakie kolejne pomysły? - Takim naszym centrum jest właśnie plac zabaw. To tutaj mieszkańcy spędzają wolny czas. Dlatego też wszystkie

pomysły skupiają się na tym miejscu. Mamy urządzenia zabawowe, ławki, altanę, wybrukowane miejsce do tańca… I właśnie, planujemy także zadaszyć ten plac, gdzie bryłowianie bawią się podczas organizowanych imprez. Myślę, że bieżących spraw nie będzie brakowało, także skupię się przede wszystkim na nich. Chcesz coś przekazać mieszkańcom? - Chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. Liczę, że ta nasza dobra współpraca nie zaginie, a wręcz przeciwnie, będzie jeszcze lepsza i owocniejsza. Dziękuję również, że pomimo tego, iż nie jesteśmy miejscowością, która jakoś szczególnie wybija się ponad inne, to i tak mieszkańcy doceniają to co mamy. Dziękuję za rozmowę Rozmawiała Paula Gołuzd


Nr 8(8) wrzesień 2011

Publiczność nagrodziła piekarnię Jędruś z Łojowic

I integracja, i rywalizacja (Strzelin/Gmina Wiązów) Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie to przedsięwzięcie, które być może na stałe zapisze się w kalendarzu powiatowych imprez. W tym roku odbyła się druga edycja jarmarku. Nie zabrakło wystawców z gminy Wiązów. Organizatorem tej lokalnej imprezy jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie. Tegoroczne targowisko powiatowych producentów odbyło się 3 września na strzelińskim rynku. Na tym niecodziennym targu można było kupić bądź obejrzeć lokalne wytwory. W kilkudziesięciu namiotach wystawienniczych promowano wyroby z ceramiki, szkła, drewna, metalu, papieru i surowców wtórnych. Nie zabrakło również artykułów spożywczych, gastronomicznych i napojów przygotowanych według własnych receptur. - Na tegorocznym jarmar-

ku gminę Wiązów reprezentowało sołectwo Stary Wiązów. Przygotowałyśmy wiele ciast, w tym tradycyjną drożdżówkę. Poza tym na naszym stole znalazły się paszteciki z mięsem i kapustą, rolada mięsna oraz przetwory z warzyw i owoców – powiedziała Anna Pater, sołtys Starego Wiązowa. – Jednak najlepszym smakołykiem okazał się chleb bieszczadzki, upieczony na zakwasie według domowej receptury. Podawany ze smalcem i kiszonym ogórkiem przyciągnął liczną grupę przechodniów właśnie do naszego namiotu – skomentowała

Agata Krems, mieszkanka Starego Wiązowa. Przygotowana przez mieszkańców Starego Wiązowa prezentacja nawiązywała do tradycyjnej polskiej wsi. Odwiedzający wiązowskie stanowisko zachwycali się starym sprzętem, używanym przed laty w gospodarstwach domowych. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy pomogli przy tworzeniu prezentacji. Dzięki ich wsparciu mogliśmy

Publiczność nagrodziła piekarnię Jędruś z Łojowic

Specjały mieszkańców Starego Wiązowa przyciągęły tłumy do wiązowskiego namiotu.

Uśmiechnięte mieszkanki, od lewej: Ewa Schütterly, Agata Krems i Anna Pater promują gminę Wiązów

Mirka Szychowiak po odebraniu nagrody specjalnej

promować zarówno gminę, jak i nasze sołectwo – dodała Anna Pater. Głównym punktem jarmarku był konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny. Jury wybrało laureatów w 6 kategoriach: Gastronomia, Produkt spożywczy, Rzemiosło i rękodzieło, Artyści, Atrakcja turystyczna oraz Turniej układania kostki granitowej. Zwycięzcy otrzymali statuetkę z brązu autorstwa Anny Bujak oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski i Lokalną Grupę Działania Gromnik.

Laureaci II Edycji Jarmarku Produktu Lokalnego w Strzelinie z gminy Wiązów:

Kategoria Artyści: Mirosława Szychowiak - tomik poezji „Jeszcze się tu pokręcę”. Kategoria Rzemiosło i rękodzieło: Elżbieta Janczak-Wałaszek - „Psy z ceramiki”. Nagroda Publiczności: Andrzej Pawleta i Wspólnicy, Piekarnia Jędruś z Łojowic - „Sernik bezowy”. Nagroda Specjalna: Mirosława Szychowiak - za całokształt artystyczny.

Pozostali uczestnicy z gminy Wiązów, którzy prezentowali się podczas jarmarku: Ewa Dembińska z Gułowa, sołectwo Stary Wiązów, Koło Gospodyń Wiejskich z Łojowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Jutrzyny, Janusz Wierzbicki z Wiązowa, Julia Szychowiak z Księżyc, Jarosław Bańkowski z Księżyc, Kamil Sucharski z Kłosowa, Ewa Kubiniec ze Zborowic, Grzegorz Napiórkowski z Witowic, Kazimierz Franczak z Witowic. PG

11


Nr 8(8) wrzesień 2011

Akcja Sprzątanie Świata już pełnoletnia

Zadbali o lokalne środowisko (Wiązów) Wielkie sprzątanie odbywa się na całym świecie co roku w trzeci weekend września. Krajowym patronem i koordynatorem przedsięwzięcia w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Tradycyjnie do akcji włączyli się młodzi mieszkańcy gminy Wiązów.

nia. Jednak samo sprzątanie okazało się najciekawszym punktem lekcji dla wiązowskich uczniów. Każdy z uczestników otrzymał rękawicę i do wspólnego worka zbierano papierki. Pierwszaki przeszły po ulicach przyległych do wiązowskiego rynku. Trzeba przyznać, że mieszkańcy i odpowiednie służby dbają o utrzymanie porządku, gdyż śmieci było niewiele.

A uczniowie z Witowic…

Gimnazjaliści prezentują worki zapełnione śmieciami, które zebrali na stadionie sportowym w Wiązowie

Uczniowie z Zespołu Szkół Pu- wokół Zakładu Gospodarki Koblicznych w Wiązowie sprzątali w munalnej w Wiązowie. Gimnapiątek, 16 września. Udział w ak- zjalistami opiekowały się Beata cji wzięło 38 uczniów, po dwóch Mikitowicz i Ewa Schutterly. Ogółem zebrano 53 worki śmieci. przedstawicieli z każdej klasy. - Celem akcji jest kształtowanie Uczniowie posegregowali zebrane odpady na plastik, szkło wśród Wyniki konkursu na i pozostałe śmieci. Tych dzieci i największą liczbę worków ostatnich uzbierano młodzieze śmieciami, najwięcej. - W tym ży pozyw kategorii gimnazjum: roku najmniej zetywnych, proekolobrano worków ze I miejsce – klasa II d szkłem. Zbierając i gicznych II miejsce – klasa II c segregując śmiepostaw oraz III miejsce – klasa III a ci, poszczepoczucia odpoW kategorii szkoły gólne klasy wiedzialności za podstawowej wszyscy uczestniczyły czystość i ład w uczniowie zajęli w konkursie lokalnym środowipierwsze miejsce na najwięksku – powiedziała za aktywne uczestnictwo szą liczbę Beata Mikitowicz, w akcji sprzątania świata. z e b r a nauczycielka biologii n y c h z Publicznym Gimnazjum w Wiązowie. worków. Dzieci ze szkoły podstawowej Wszyscy wykazali się dużym zaporządkowały okolice szkoły (ul. angażowaniem – skomentowała Matejki) pod opieką Ewy Ste- nauczycielka z wiązowskiej szkoły. fańczyk i Marty Nahajowskiej. - Dziękuję w imieniu młodzieży Natomiast uczniowie gimnazjum i opiekunów za każde udzielosprzątali okolice stadionu i teren ne wsparcie związane z akcją,

Pierwszaki posprzątały okolice rynku w Wiązowie

12

tzn. zakup worków, rękawic oraz odebranie worków ze śmieciami przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie – dodała Beaty Mikitowicz. Ponadto we wszystkich klasach przeprowadzono lekcje na temat segregacji odpadów. Odbyły się także konkursy ekologiczne. W szkole podstawowej przyrodniczą rywalizację przygotowała Urszula Majtyka, natomiast w gimnazjum Elżbieta Olejarnik.

Dzieci z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach wraz z nauczycielami sprzątały 17 września 2011 roku teren szkoły i boiska. Na zakończenie prac odbyło się ognisko. Starsi uczniowie z wychowawcami wyruszyli na sprzątanie całej miejscowości. Zwrócili też szczególną uwagę na okoliczny las i wiecznie zaśmiecony „dziki” parking przy McDonald’s. Ich ciężka praca została doceniona przez kierownika znanej sieci restauracji, który trud włożony w sprzątanie wynagrodził uczniom lodami. Paula Gołuzd

Lekcja w GBP

Pierwsze, powakacyjne spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie poświęcone było właśnie akcji sprzątania świata. W lekcji, zorganizowanej 22 września br., uczestniczyły pierwszaki z Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie. Do biblioteki przyszły pod opieką wychowawczyni Beaty Prorok i szkolnej bibliotekarki Marty Nahajowskiej. Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat segregacji śmieci oraz ich powtórnego wykorzysta-

Uczniowie z SP w Witowicach (fot. Kamila Dziembowska)

Dzieci posprzątały „dziki” parking przy popularnym barze niedaleko Witowic (fot. Kamila Dziembowska)


Nr 8(8) wrzesień 2011

Łączy ich miejsce...

(Bielefeld/Niemcy) Niewiele osób wie o długoletniej współpracy ludzi z dwóch miast oddalonych od siebie o 745 km. Są jednak osoby, które dbają o to i robią wszystko, aby inni dowiedzieli się o związkach tych miast. Radni miasta Bielefeld z partii CDU oraz członkowie stowarzyszenia Heimatgemeinschaft Wansen zaprosili do siebie mieszkańców Wiązowa. Dlaczego? Otóż doskonale wiedzą, gdzie jest Wiązów, znają jego historię i są mocno związani z tym miasteczkiem. Wiązów to miasto, w którym urodzili się, wychowali i nie myślą o nim zapomnieć. Niemcy, byli mieszkańcy Wiązowa i okolicznych miejscowości, od 20 lat utrzymują partnerskie relacje z Miastem i Gminą Wiązów. W ramach współpracy od kilku lat zapraszają wiązowian do Niemiec. W sierpniu br. w Bielefeld gościły: Paulina Pańta, Asia Piskorz, Kasia Stefanko oraz Paula Gołuzd. Dziewczyny pojechały do Niemiec z Elż-

bietą Żuławińską, nauczycielem języka niemieckiego i Barbarą Ewą Wyką, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie. - Byłam całkowicie zaskoczona ciepłem, z jakim zostaliśmy przyjęci w Bielefeld. W zasadzie dla nas czterech, które byłyśmy w mieście po raz pierwszy, nasi gospodarze byli obcymi ludźmi, ale tylko na początku. Mimo dzielącej nas różnicy wieku rozmawialiśmy i żartowaliśmy jak starzy znajomi. Byli wobec nas bardzo otwarci – relacjonuje Kasia Stefanko. Niemcy stanęli na wysokości zadania. Cały pobyt wiązowskich gości był kompleksowo zaplanowany. - Nie było miejsca na nudę. Oprócz wycieczek i zwiedzania bardzo

Rainer Lux świetnie sprawdził się w roli przewodnika. Dzięki niemu dziewczyny zobaczyły wiele ciekawych miejsc

Pamiątkowe zdjęcie uczestniczek wyjazdu z niemieckimi gospodarzami

Wiązowianki na tle panoramy Bielefeld

ciepło wspominam wspólne kolacje, a w szczególności tę przygotowaną w domu państwa Werner – dodaje Kasia. Delegacja z Wiązowa miała zapewnione wszystko. Dziewczyny razem z opiekunkami mieszkały w domu Theodora Hurtha. Andrzej Chmielecki, kierownik domu, gości m.in. ludzi z różnych towarzystw niemiecko-polskich. Pięciodniowy pobyt był dla wiązowianek niecodzienną przygodą, o której zapewne nie zapomną. Zwiedziły one wiele ciekawych miejsc i miast dzięki czemu poznały kulturę i zwyczaje niemieckich obywateli. Nawiązały także liczne kontakty, które pozwolą utrzymywać dotychczasową współpracę. Ważnym punktem wycieczki było odwiedzenie Izby Pamięci o Wiązowie, która znajduje się w Bielefeld. – Będąc w izbie dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy, o których nigdy nie słyszałam. Najbardziej zafascynowała mnie urna z wiązowską ziemią, która stoi na specjalnym miejscu za szybą. Jestem pewna, że niejeden wiązowianin, chciałby znaleźć się w tej izbie, by poznać historię naszego miasteczka – powiedziała Paulina Pańta. - Niesamowite jest to, ile serca włożyli ci

ludzie w to miejsce. Wszystko jest idealnie dopracowane. Izba Pamięci o Wiązowie jest ich drugim domem, o który starannie dbają – skomentowała młoda wiązowianka. - Wyjazd do Bielefeld był dla mnie pierwszą przygodą z krajem niemieckim. Muszę przyznać, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Ludzie, z którymi przebywaliśmy, byli dla nas tak mili i serdeczni, że każda z nas chociaż po części czuła się jak we własnym domu – wspomina Asia Piskorz. Podczas tego krótkiego, ale bardzo intensywnego pobytu zawiązały się nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Ostatniego dnia odbyło się pożegnalne spotkanie, na którym nie zabrakło łez... Paula Gołuzd

Budynek, w którym mieści się Izba Pamięci o Wiązowie

13


Nr 8(8) wrzesień 2011

Dożynkowe święta na wsiach

(Gmina) Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Jaworowie. Kilkanaście miejscowości z gminy Wiązów, poprzez swoje zaangażowanie, współtworzyło Święto Plonów. Oprócz gminnego świętowania mieszkańcy organizują również dożynki wiejskie.

W wielu sołectwach, szczególnie tych, gdzie jest kościół, obchody Święta Plonów rozpoczynają się uroczystą Mszą św. Nie inaczej było m.in. w Kucharzowicach. Kucharzowiczanie wspólnie z zaproszonymi gośćmi

świętowali 27 sierpnia. Na zaproszenie Beaty Maraj, sołtys Kucharzowic odpowiedzieli i zaszczycili swoją obecnością m.in. Norbert Raba, poseł na Sejm RP, Jerzy Krochmalny, starosta powiatu strzelińskiego i Tomasz Adam, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelinie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców. Najważniejsza była jednak pomoc dla Oli Koreńczuk z Wiązowa. Każdy z uczestników Jubilaci, państwo Mruszczakowie, zabawy mógł kupić podziękowali mieszkańcom

Na dożynkach wiejskich w Kucharzowicach mieszkańcy wsparli chorą Olę z Wiązowa

cegiełkę na rzecz chorej dziewczynki. Ola jest po przeszczepie wątroby i wymaga regularnych badań, wykonywanych w Warszawie. Rodzicom Oli jest coraz ciężej zadbać o wszystko, czego wymaga rehabilitacja.

KGW działa prężnie

Grupa uczniów z SP w Wawrzyszowie przygotowała przedstawienie słowno-muzyczne

Sołtys i rada sołecka z Kucharzowic

serdecznie dziękują wszystkim osobom,

które wsparły organizację zabawy. Sponsorzy kucharzowickich dożynek: Prezes Spółdzielni Rolniczej w Miechowicach Oławskich Józef Łopuch, Poseł na Sejm RP Norbert Raba, Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Henryk Ożarowski, Prezes Gminnej Spółdzielni w Wiązowie, Prezes Banku Spółdzielczego w Oławie, Piekarnia w Kucharzowicach - Mariola Druszcz, Zakład Kosmetyczny - Anna Maziak, Konfekcja-Galanteria - Emili Nyga, Sklep Spożywczy - Dorota Szmuc, Sklep Budowlany od A do Z, Sklep mięsny Vika, Kwiaciarnia Rynek, Sklep kosmetyczny Gosia, Piotr Idczak, Maciej Idczak, Agro-Efekt w Częstocicach, Ks. Sławomir Fernholz.

14

Wiejskie dożynki odbyły się również w Łojowicach. Organizatorem imprezy było koło gospodyń. Łojowiczanie uczcili zakończe-

nie tegorocznych żniw w połowie września. Na imprezie obecni byli: przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów Ewa Schütterly, dyrektor SP w Wawrzyszowie Ewa Łoza i radny Bogdan Gołuzd. Nie zabrakło także starościny i starosty dożynek: Magdaleny Ochab i Jana Lisa. Dzieci przygotowały przedstawienie słowno-muzyczne pod kierunkiem Doroty Makowskiej, nauczycielki z wawrzyszowskiej szkoły. W trakcie oficjalnej części zebrani pogratulowali państwu Mruszczakom pięknej rocznicy 60-lecia pożycia małżeńskiego. Wzruszeni małżonkowie byli zaskoczeni niespodzianką przygotowaną przez mieszkańców. O godzinie 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna. – To miłe, że do naszej miejscowości przyjechało dużo ludzi z sąsiednich wsi, aby pobawić się razem z nami – skomentowała Bronisława Kowalska, założycielka Koła Gospodyń Wiejskich w Łojowicach.

PG

Żegnają się z GTV Zapraszamy 9 października br. o godz. 17:00 na spektakl „8 rund z życiem”, który wystawi grupa taneczna GTV, działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie. Przedstawienie odbędzie się w Sali Widowiskowej w GBP. Po 5-latach pracy z Andrzejem Rolskim ostatni raz zatańczą: Aleksandra Czarna, Aleksandra Pietraszewska, Ania Tyłaczek, Natalia Krupa i Karolina Bielecka.

Sołtys wraz z mieszkańcami wsi Kalinowa

składa serdeczne podziękowania firmie Komus sp. z o.o. ze Strzelina

za ufundowanie dzieciom nagród, które zostały rozdane w konkursach przeprowadzonych podczas dożynek wiejskich


Nr 8(8) wrzesień 2011

ZERKNIJ ważne numery

Urząd Miasta i Gminy Wiązów czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Nie tylko książki

(Wiązów) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie ruszyła z bogatym cyklem dodatkowych zajęć. W każdy wtorek i piątek odbywają się spotkania sekcji plastycznej. Zajęcia od 15:00 do 16:30 prowadzi Dorota Jarosz-Franczak. W spotkaniach uczestniczą dzieci w wieku szkolnym. Starszej młodzieży Dorota Jarosz-Franczak proponuje warsztaty rysunku. Odbywają się one we wtorki od 16:30. Chętni na taką naukę mogą jeszcze zapisać się na zajęcia. W dalszym ciągu można uczęszczać na naukę gry na gitarze i akordeonie. Na lekcje, które odbywają się we wtorki i czwartki, w godz. 16:00-19:00 zaprasza Jan Grajewski. Ciekawe zajęcia prowadzi też Elżbieta Grys, adiunkt szkoły wyższej. To nauka gry na pianinie i emisji głosu. Wszyscy, którzy uwielbiają muzykę, obowiązkowo powinni odwiedzić wiązowską bibliotekę w każdą środę, w godz. 14:00-16:00. Rusza również kolejny sezon tańca brzucha. Instruktor tańca orientalnego ELMAS zaprasza wszystkie mieszkanki z gminy Wiązów. Zajęcia dla pań zaplanowane są na każdy poniedziałek od godz. 16:45. Więcej informacji na temat poszczególnych zajęć można uzyskać w siedzibie GBP w Wiązowie lub pod numerem telefonu 71 393 11 57. Dyrektor placówki zachęca do licznego udziału.

PG

Straż Miejska

tel. +48 71 393 11 36, wew. 42 komendant jednostki Ryszard Biały, młodszy strażnik Mariola Chrul, aplikant Tadeusz Biega tel. 723 240 200 Urząd Miasta i Gminy Wiązów młodszy strażnik Dariusz Białkowski tel. 723 250 200 tel. +48 71 393 11 36, +48 71 393 10 95, Gminny Ośrodek Pomocy +48 71 393 14 14, Społecznej (GOPS) fax +48 71 393 10 58, tel. +48 71 393 13 61 e-mail: sekretariat@wiazow.pl, urzad@wiazow.pl; www.wiazow.pl Gminna Biblioteka Pu-

telefonów

bliczna w Wiązowie Gminne Centrum Zarządzatel. +48 71 393 11 57 nia Kryzysowego Posterunek Policji w Wiązowie tel. +48 71 393 15 83, 605 090 508; e-mail: gczk@wiazow.pl tel. +48 71 393 12 07

Przypominamy!

• zajęcia terapeutyczne - w każdy wtorek, od 17:00 do 19:00, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiazowie; zapisując się, nie trzeba podawać swoich danych, ustala się jedynie termin spotkania, kontakt - Ewelina Szumejko, tel. 71 393 11 36 wew. 19 • psycholog - bezpłatne konsultacje w każdy piątek, od 8:00 do 14:00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie; wcześniej należy zarejestrować się • radca prawny - bezpłatne porady w każdą środę, od 9:00 do 13:00, Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Profesjonalne zajęcia z fotografii

(Wiązów) W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie odbywa się kurs dla pasjonatów fotografii. Aby FOTO-BUS (o którym informowaliśmy na łamach biuletynu) przyjechał do Wiązowa, musiała zebrać się 10-osobowa grupa zainteresowanych osób takimi warsztatami. Udało się i od września wiązowianki - grupę tworzą same dziewczyny - spotykają się na profesjonalnych zajęciach z fotografii. Warsztaty prowadzi Paweł Stafij, zawodowy fotograf z Wrocławia, absolwent wrocławskiej szkoły fotograficznej „PHO-BOS”. Warto zaznaczyć, że w całym powiecie strzelińskim, tylko w Wiązowie zebrała się określona grupa miłośników rysowania światłem, czyli fotografii. Słuchacze będą spotykać się przez pół roku. Zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentują na wystawie fotograficznej, która odbędzie się w GBP w Wiązowie. PG

Uczestniczki warsztatów słuchają wskazówek zawodowego fotografa

15


trochę z historii...

Detal z gminy Rozwiązanie zagadki z poprzedniego numeru.

gazeta robotnicza 30 listopada 1987r.

Płyta nagrobna z piaskowca z wizerunkami małżonków Barbary (zm. 1517r.) i Jana Panwitzów (zm. 1547). Płyta znajduje się w ruinach pochodzącego z XIV w. kościoła w Miechowicach Oławskich.

Zagadkę z nr 7 rozwiązała Beata Ołota, mieszkanka Starego Wiązowa.

z kroniki biblioteki

Zadzwoń 7 października br. o 10:00 i wskaż miejsce, gdzie znajduje się prezentowany detal, tel. 795 885 978

"w:mig", nr 8  

Czasopismo custom publishing przygotowywane dla jednej z dolnośląskich gmin. Miesięcznik drukowany w pełnym kolorze na papierze kredowym tra...

"w:mig", nr 8  

Czasopismo custom publishing przygotowywane dla jednej z dolnośląskich gmin. Miesięcznik drukowany w pełnym kolorze na papierze kredowym tra...

Advertisement