Page 1

2010/2011

sezon 2010/2011

| 1


2 |

sezon 2010/2011


Drodzy Melomani, przez dwa miesiące podróżowaliśmy z Wędrownym Festi-

kwartety smyczkowe Juilliard String Quartet i Tokyo String

walem „Kolory Polski” po naszym województwie. Podczas

Quartet.

wędrówki nie tylko odkrywaliśmy nowe miejsca w regionie

Filharmonia Łódzka chyba już wszystkich przyzwyczaiła,

o wyjątkowym kolorycie przyrodniczym, poznawaliśmy in-

że przestaje być miejscem jedynie dla wytwornie ubranych

teresujących artystów, ale przede wszystkim dowiedzieliśmy

ludzi w średnim wieku. Instytucja jest chętnie odwiedzana

się dużo nowego o naszych lokalnych tradycjach. Wzbogace-

przez odbiorców bardzo rożnej muzyki. Otwartość na nowe

ni tą wiedzą z pewnością jeszcze bardziej docenimy wartość

style i odwaga w budowaniu programu to główne atuty

kulturowo-historyczną naszego najbliższego otoczenia.

naszej filharmonii. Dlatego kontynuowane będą koncerty

A teraz nadszedł czas powrotu do codziennych obo-

muzyki współczesnej „contem.ucha” oraz szereg zajęć aktywi-

wiązków, od których wytchnieniem będą z pewnością

zujących najmłodszych („Baby Boom Bum”, „Odkrywcy Muzy-

wizyty w nowoczesnym gmachu Filharmonii Łódzkiej.

ki”). Dyrekcja planuje również stworzyć okazjonalną orkiestrę

Dyrekcja przygotowała bardzo bogaty program na ten se-

dla nastolatków. Działalność edukacyjna w tym obszarze

zon. Zatem na spotkanie z muzyką przez duże „M” już teraz

z pewnością zwiększy koncertową frekwencję w Filharmonii

zarezerwujmy sobie nie tylko tradycyjne koncertowe piątki.

Łódzkiej w przyszłości, chociaż już dzisiaj instytucja nie ma

Do systematyczności, obok programów występów i wy-

powodów do narzekania.

sokiej rangi wykonawców, zachęcą z pewnością również wprowadzone koncerty abonamentowe, które podzielono

Życzę wszystkim gościom, jak i stałym bywalcom naszej filharmonii wielu muzycznych uniesień przez cały sezon.

aż na cztery grupy: „Przeboje klasyki”, „Muzyczne podróże”, „Z muzyką przez wieki” oraz „Blask wirtuozerii”, mające

Włodzimierz Fisiak,

usatysfakcjonować rozmaite gusta, nawet najbardziej

Marszałek Województwa Łódzkiego

wyrobionych słuchaczy. Szeroko reprezentowana będzie muzyka dawna i kameralna. Wystąpią m.in. renomowane

sezon 2010/2011

| 1


Filharmonia Łódzka w prasie: DOT. CYKLU

Łódzka Wielkanoc Muzycz-

Geograficznych UŁ: - Salon

chusteczki, taniec pod

„wychowanie” stałej i wier-

„CONTEM.UCHA”

na odbędzie się po raz trze-

ma cel przyjemnościowy.

wielobarwnym namiotem

nej grupy melomanów-tury-

ci. Z tej okazji przyjadą do

Chodzi o jeszcze większą

i bujanie na hamaku zrobio-

stów wokół festiwalu Kolory

Dany był cykl koncertów

nas światowej sławy soliści

przyjemność z przebywania

nym z kawałka materiału.

Polski, „pakiety” kulturalne

z muzyką współczesną „con-

i zespoły z  Polski i zagranicy.

w filharmonii. O możliwość

Tak w łódzkiej filharmonii

w ofercie dla szkół z re-

tem.ucha”. Jeden z nich okazał

Niemal do ostatniej chwili

lepszego poznania artystów

rozpoczęły się pierwsze

gionu czy aktywność na

się tryumfem Dominika Połoń-

toczyły się pertraktacje

i melomanów, których zna-

warsztaty dla najmłodszych

Facebooku i przygotowy-

skiego. Wybitny wiolonczelista

z orkiestrami z Szanghaju

my tylko z widzenia. Chcemy

„Baby Boom Bum”.

wanie cotygodniowych

pokonał chorobę i powrócił

i Berlina (negocjowane były

nawiązywać znajomości

Agnieszka Urasińska,

mailowych newsletterów.

na estradę, wykonując napisa-

m.in. stawki zespołów), ale

i przyjaźnie.

Pam, pam i la, la – muzykę łatwo

Wszystkie te działania przy-

ny specjalnie dla niego przez

jest już pewne, że otworzą

Jędrzej Słodkowski,

zrozumieć,

noszą nie tylko wymierne

Olgę Hans Koncert wioloncze-

one tegoroczny łódzki

Salon FŁ,

„Gazeta Wyborcza – Łódź”,

skutki, ale również budują

lowy na prawą rękę (w lewej

festiwal.

„Gazeta Wyborcza – Łódź”,

18.01.2010

markę nowoczesnej, aktyw-

nie odzyskał sprawności) –

Katarzyna Zawadzka,

18.02.2010

pierwszy taki w historii.

Święta wielkanocne ucztą rów-

Redakcja Kulturalna,

nież dla ucha,

„Gazeta Wyborcza – Łódź”,

„Polska – Dziennik Łódzki”,

04.01.2010

19.03.2010

nej i otwartej na publiczOGÓLNE

ność Filharmonii Łódzkiej.

MUZYKI” I „BABY BOOM

Wszystko mówią liczby.

Najważniejsze jest jednak

BUM”

Dokładnie 198 koncertów,

to, że w śmiały sposób FŁ

prawie 39 tys. sprzedanych

promuje naprawdę świetną

DOT. „ODKRYWCÓW

DOT. KONCERTÓW ROKU

DOT. FESTIWALU

Nawet maluchy mogą

biletów, około 400 zagranicz-

muzykę i znakomitych

CHOPINOWSKIEGO

„KOLORY POLSKI”

cieszyć się muzyką, a nawet

nych artystów, około tysiąc

wykonawców. W tym

występować na wielkiej

informacji w mediach, ponad

sezonie wystąpili w Łodzi

Drugim ujawnionym na

Na rynku kultury w Pol-

scenie. Przynajmniej w Fil-

100 tys. wizyt na stronie,

m.in. Midori, Lang Lang, Ivo

razie chopinowskim projek-

sce pojawia się wiele

harmonii Łódzkiej, która

1400 nowych znajomych

Pogorelich, Rafał Blechacz,

tem FŁ jest sierpniowy wy-

nowych formatów, które

otwiera się na najmłodszych

na Facebooku, ponad 200

Emanuel Ax, Accademia

jazd łódzkich filharmoników

często wykraczają swoja

łodzian. Już drugi sezon

uczestników abolicji muzycz-

Bizantina, odbyła się

do Austrii – „Wiedeńskim

formułą poza tradycyjnie

filharmonia organizuje

nej – taki jest dorobek Filhar-

ambitna Łódzka Wielkanoc

szlakiem Chopina” (gdzie

postrzegane „wydarzenie

warsztaty i koncerty „Od-

monii Łódzkiej w kończącym

Muzyczna, Maestro Zdzisław

zadebiutował jako pianista).

kulturalne”. Takim formatem

krywcy muzyki” dla dzieci

się sezonie 2009/2010.

Szostak obchodził swój

Z Januszem Olejniczakiem

jest Wędrowny Festiwal

od czterech lat (młodsi

Instytucji, która w głowach

jubileusz, mieliśmy okazje

trzykrotnie zagrają II koncert

Filharmonii Łódzkiej „Kolory

goście też są mile widziani).

niektórych wciąż jest miej-

uczestniczyć w koncertach

na festiwalu chopinowskim

Polski”, który nie jest do

Od stycznia są też warsz-

scem sztuki niedostępnej

BIT 20 Ensemble.

w Gaming, w Baden oraz na

końca nowy, bo formułował

taty „Baby Boom Bum” dla

oraz rodzajem muzycznego

zamku w Eisenstadt.

się przez kilka ostatnich lat,

niemowlaków. Zaintereso-

muzeum. Najwyższy czas

nagradzano i wyróżniano,

Jędrzej Słodkowski,

natomiast w swojej obecnej

wanie? Ogromne. Zdobycie

zmienić myślenie…

m.in. Punktem dla Łodzi!

Rok pod znakiem Chopina,

postaci jest chyba jedynym

biletu graniczy z cudem.

„Gazeta Wyborcza – Łódź”,

tego rodzaju przedsięwzię-

Wejściówek na warsztaty

Warto podkreślić, że dzia-

„zróżnicowaną ofertę

19/20.12.2009

ciem w Polsce, które łączy

„Odkrywcy Muzyki” też

łania łódzkiej filharmonii

przyciągającą coraz więcej

pierwiastki „kultury wysokiej”

zawsze brakuje.

obejmują jak najszersze

łodzian, od niemowlaków

DOT. ŁÓDZKIEJ

z elementami turystyki

Anna Kołakowska,

grono odbiorców. To nie

do melomanów”.

WIELKANOCY MUZYCZNEJ

i marketingu terytorialnego.

Agnieszka Urasińska,

tylko przygotowanie oferty

Dariusz Pawłowski,

Adam Mikołajczyk,

„Łódź przyjazna dzieciom”

różnorodnej repertuarowo,

Muzyczny sezon trwa cały rok,

„Kolory Polski”, czyli produkt kul-

– drugi finał,

ale również przeznaczonej

„Polska – Dziennik Łódzki”, 10.06.2010

Osiem koncertów, pięć or-

w kategorii Instytucje za

kiestr – trzy polskie i dwie za-

turalno-turystyczny promujący

„Gazeta Wyborcza – Łódź”,

dla widza w każdym wieku

graniczne – znakomici soliści.

uroki polskich miast i gmin,

02/03.06.2010

– odbywają się tu nawet za-

I kilkanaście godzin starszej,

„Brief”

nowszej i najnowszej muzyki

31.03.2010

przesyconej duchowością.

jęcia dla niemowlaków pod Słowa były tylko na po-

hasłem „Baby boom bum”,

czątku, a później już tylko

które odniosły ogromny

Dziś początek Łódzkiej Wiel-

DOT. SALONU

dźwięki. Maluchy bujały się

sukces. Kolejnym ważnym

kanocy Muzycznej.

PRZYJACIÓŁ

w rytm piosenek, mruczały,

krokiem jest konsekwentne

naśladowały płynne gesty

budowanie nowoczesnej

Duchowość bez przedawnienia i

Inicjatywa jest całkowicie

prowadzących. Niektóre

społeczności skupionej

bez granic,

oddolna, jej pomysłodawca

włączały się w rytmiczne

wokół placówki. To np.

„Gazeta Wyborcza – Łódź”,

to prof. Jacek Kaczmarek,

„pam, pam, pam”. Było

powołanie Salonu Przyjaciół

23.03.2010

prodziekan Wydziału Nauk

dmuchanie na kolorowe

FŁ, spotkania z artystami,

Jędrzej Słodkowski,

2 |

sezon 2010/2011

Naszą Filharmonię


Co miesiąc pięć tysięcy melomanów Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ma prawie

sprawdzenie się w pracy z Orkiestrą Symfoniczną. Wielokrot-

stuletnią historię, a jednocześnie jest jedną z najdynamicz-

nie nagradzany Wędrowny Festiwal Kolory Polski od ponad

niej rozwijających się instytucji kultury w środkowej Polsce.

dziesięciu lat podróżuje w wakacje do najciekawszych miejsc

Każdego miesiąca gromadzi w swoich murach ponad pięć

ziemi łódzkiej. Zabytkowe kościoły i klasztory, stare zamki

tysięcy miłośników muzyki. Proponuje im świetne wykonania

i ciekawe muzea stają się letnimi salami koncertowymi,

muzyki klasycznej, regularnie prezentuje muzykę współ-

w których można posłuchać lżejszego repertuaru: koncertów

czesną i jazzową, transmituje na żywo spektakle operowe

jazzowych, kameralnych, muzyki folkowej i dawnej.

z nowojorskiej Metropolitan Opera oraz gości artystów

Tych, którym słuchanie muzyki zaostrza tylko apetyt na

Met na swojej estradzie. Zaprasza do Łodzi największe

więcej, Filharmonia zaprasza do Salonu Przyjaciół na spo-

gwiazdy muzyki z całego świata. W Roku Chopinowskim

tkania z artystami oraz innymi postaciami związanymi z kul-

na jej estradzie grali między innymi Lang Lang, Ivo Pogorelić

turą, które opowiadają o tajnikach swojej pracy. Pozwala to

i Rafał Blechacz. Swój festiwal ma tu wybitny pianista Piotr

na swoiste połączenie teorii z praktyką, jak choćby rozmowę

Anderszewski, częstymi gośćmi są też najlepsze zespoły

z wirtuozem, po której nastąpi wysłuchanie jego interpretacji

muzyki dawnej. Tak szeroka oferta sprawia, że Filharmonia

utworów podczas koncertu.

Łódzka potrafi sprostać najwyższym wymaganiom swoich

Wszystkich, których ciekawi, jak funkcjonuje Filharmonia

gości i każdemu zaproponować jego ulubioną muzykę

Łódzka, zapraszamy na Drzwi Otwarte, organizowane

w najlepszym wykonaniu.

17 lutego, w 96. rocznicę pierwszego koncertu Łódzkiej

Łódzka filharmonia znana jest też z unikalnych w skali

Orkiestry Filharmonicznej Zachęcamy też do kontaktu

kraju projektów, takich jak cykl koncertów muzyki współcze-

bezpośredniego. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami

snej contem.ucha czy warsztatów muzycznych Odkrywcy

swoimi opiniami na temat Filharmonii oraz pomysłami

Muzyki dla dzieci i Baby Boom Bum dla niemowląt oraz

związanymi z jej działalnością jesteśmy do dyspozycji:

ich rodziców. Promuje też młodych artystów i umożliwia im

redakcja@filharmonia.lodz.pl.

sezon 2010/2011

| 3


Pięć lat do setki

Filharmonia jest instytucją o długiej tradycji, ale musi się zmieniać wraz z otaczającym światem. Jak to pogodzić? Rzeczywiście, idea filharmoniczna rozwinęła się w dziewiętnastym wieku, ale ma się dobrze i w dwudziestym pierwszym. W Polsce filharmonie powstały dopiero w dwudziestym stuleciu: w 1901 r. filharmonia warszawska, czternaście lat później łódzka. A więc zbliża się ona do setki. Oceniając kategoriami ludzkiego życia, można rzec, że jest zaiste krzepką staruszką. Ale żarty na bok. Oczywiście, filharmonia musi dostosowywać się do zmieniających się czasów. Trzon repertuaru stanowi muzyka symfoniczna dziewiętnastego

Wywiad z Dyrektorem Naczelnym

i początku dwudziestego wieku, ale dziś nie można już na tym poprzestać. Pokazujemy więc też muzykę nową, ale nie

i Artystycznym Filharmonii Łódzkiej

zapominamy o dawniejszej: obok barokowej jest i renesansowa, i średniowieczna. Poszerzeniu ulegają granice

Lechem Dzierżanowskim

geograficzne: prezentujemy nie tylko muzykę europejską, ale i pochodzącą z dalszych regionów świata. W nowym sezonie pojawia się wiele propozycji edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Czy to reakcja na nowe potrzeby nowych czasów? Bez dbania o młodą publiczność nie może istnieć żadna poważna placówka kulturalna. Koncerty edukacyjne to wychowywanie kolejnych pokoleń słuchaczy. Jeżeli o tym zapomnimy, wkrótce sale filharmoniczne będą świecić pustkami. Dlatego w poprzednim sezonie wyszliśmy z nową propozycją dla najmłodszych: „Baby Boom Bum” to spotkania dla niemowlaków i ich rodziców. Dla nieco starszych mamy warsztaty „Odkrywcy Muzyki”, połączone z koncertami. Dla dzieci przeznaczone są też „Spotkania z Nutką”. Ciągle jednak towarzyszy mi poczucie niedosytu w tym zakresie. Mam nadzieję, że cały czas będziemy rozszerzać naszą działalność edukacyjną. Czy filharmonia powinna odpowiadać na repertuarowe oczekiwania słuchaczy, czy je kształtować? Właściwie w tym pytaniu już zawarta jest odpowiedź. Rozwijanie gustów melomanów filharmonia ma wpisane w swoją misję. Oczywiście trzeba to robić umiejętnie, nie zapominając, że słuchacz zawsze powinien wychodzić z koncertu zadowolony. Nie można wybierać najłatwiejszej drogi i proponować wyłącznie filharmonicznych „hitów”. Tu wszystkie elementy są ważne: dobór atrakcyjnych wykonawców pozwala „przemycić” trudniejsze kompozycje i po pewnym czasie słuchacze stają się odważniejsi w wyborze repertuaru. W jaki sposób zatem konstruuje się programy?

Lech Dzierżanowski

4 |

sezon 2010/2011

Czy w najbliższym sezonie można odnaleźć pewne motywy przewodnie?


Nie można wybierać najłatwiejszej drogi i proponować wyłącznie filharmonicznych „hitów”

Układanie repertuaru filharmonicznego to rzeczywiście

we wrześniu usłyszymy niezwykle rzadko grywaną, niedo-

prawdziwa łamigłówka. Szczególnie trudne jest tworzenie

kończoną I Symfonię Karola Szymanowskiego. Wykonamy też

programu na koncert symfoniczny. Zaczynamy na ogół

kilka utworów Tansmana, m.in. Hommage à Chopin i Psalmy.

od ustalenia dyrygenta, który proponuje solistów i program.

Nasz najwybitniejszy obecnie flecista – Łukasz Długosz

Planowane utwory trzeba przeanalizować z punktu widzenia

wykona bardzo wartościowy koncert Carla Reinecke, rzadko

słuchaczy, nieraz potrzebne są zmiany. Co więcej, zwykle

goszczący na polskich estradach. To tylko parę przykładów.

okazuje się, że proponowani soliści mają akurat zajęty termin

Łódzkie zespoły – chór i orkiestra – odbywały swego

albo nie akceptują proponowanego repertuaru. Na ogół,

czasu wiele tournée. Jak będzie w najbliższych

kiedy już wszystko jest prawie ustalone, niespodziewanie

miesiącach?

dzwoni dyrygent i prosi o zmianę terminu. Nowy termin nie

Właśnie wróciliśmy z wakacyjnych koncertów w Austrii, a na

pasuje soliście… i tak dalej.

luty 2011 r. planujemy intensywne tournée po Niemczech,

Orientację w repertuarze ułatwiają m.in. wątki przewod-

Włoszech, Szwajcarii i Holandii. Ostatnio łódzka orkiestra

nie. Nie zabraknie ich w tym sezonie. Niektóre zostały już

podróżuje więc coraz częściej. Nawiązujemy do tradycji

zasygnalizowane w nazwach abonamentów. Na przykład

wcześniejszych udanych tournée, bo przecież zespoły Filhar-

cykl „Muzyczne podróże” podczas każdego koncertu ukazuje

monii Łódzkiej mają piękną kartę wyjazdową. Trzeba jednak

muzykę innego kraju. Zaczynamy oczywiście od Polski. Rok

pamiętać, że kiedyś wyjazdy odbywały się na zupełnie innych

Chopinowski też daje się odnaleźć w naszych programach:

zasadach. Wschodnioeuropejskie zespoły były atrakcyjne

usłyszymy Chopina tradycyjnego, w opracowaniu jazzowym,

na Zachodzie głównie dzięki przelicznikowi dolarowemu;

a nawet mazurki w wersji wokalnej. Wyjątkowo bogato

muzycy dostawali tylko tzw. diety, które u nas i tak stanowiły

będzie reprezentowany w tym sezonie Czajkowski, na prze-

ogromną sumę. W ten sposób tournée opłacały się obu

kór wszystkim rocznicom: obok trzech ostatnich symfonii

stronom. Dziś wyjazd na tamtych zasadach nie jest dla nas

usłyszymy jego Koncert fortepianowy b-moll, Wariacje na

żadną atrakcją. Musimy więc być naprawdę konkurencyjni,

temat rococo, muzykę do baletu Śpiąca królewna i poemat

zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjnym,

symfoniczny Wojewoda.

żeby zdobyć środki na wyjazd.

To już trzeci sezon, w którym Filharmonia Łódzka powraca do popularnej niegdyś idei abonamentów.

Rozmawiała Magdalena Sasin

Czy melomani chcą kupować takie „długoterminowe” bilety? Abonamenty są tradycją wszystkich szanujących się filharmonii. W Łodzi przy blisko stuletniej historii orkiestry mamy zaledwie pięcioletni okres pobytu w nowym budynku, a trzeba pamiętać, że abonamenty sprzedaje się do konkretnej sali, sprzyja im stabilność i tradycja. Filharmonia przez długi czas nie miała więc odpowiednich warunków, by proponować słuchaczom takie bilety. Teraz dobrze sprzedają się abonamenty na transmisje operowe The Metropolitan Opera, obserwujemy też coraz większe zainteresowanie abonamentami symfonicznymi. Jakich nowych propozycji mogą oczekiwać stali bywalcy? W najbliższym sezonie obok znanych utworów, takich jak symfonie Czajkowskiego czy Brahmsa, koncerty fortepianowe Chopina, nie zabraknie niezwykłych pozycji repertuarowych. Pierwszy ciekawy przykład – już we wrześniu: do Łodzi przyjedzie z  Kantonu w Chinach orkiestra grająca na tradycyjnych chińskich instrumentach. Jej repertuar będzie w całości egzotyczny, a przy tym bardzo efektowny. Również

sezon 2010/2011

| 5


Daniel Raiskin o… ...pracy dyrygenta: Swoją pracę porównałbym do działań architekta: moim zadaniem jest budowanie gmachu, który musi mieć solidne fundamenty, a nad nimi kilka poziomów. To długotrwały proces. Fundamentem w tej strukturze jest rozumienie potrzeb orkiestry i celów instytucji kultury, jaką jest filharmonia. Pierwszy rok pracy w Filharmonii Łódzkiej był próbą i dla mnie, i dla zespołu: czy mamy wobec siebie cierpliwość, czy się dogadamy. Z roku na rok coraz lepiej się znamy i coraz częściej występujemy wspólnie. Dyryguję nie tylko w Łodzi. Już pięć lat jestem szefem orkiestry w Reńskiej Filharmonii w Koblencji, występuję też m.in. we Francji, Finlandii, Niemczech, Grecji. W Łodzi chciałbym pozostać przez dłuższy czas. Wieloletnia praca

Wszyscy przecież lubimy te utwory, które znamy i potrafimy rozpoznać już od pierwszych taktów. Nauka nowych pozycji sprawia jednak, że orkiestra maksymalnie się mobilizuje, uaktywnia wszystkie siły.

inne orkiestrowe partie, nie tylko własną. Jeśli każdy skupia się tylko na tym, co sam ma grać, poszczególne grupy instrumentów w orkiestrze oddzielają się od całości i tworzą samotne wyspy, a ja, niczym Robinson Crusoe, „pływam” pomiędzy nimi. Jako dyrygent dążę więc do tego, by te wyspy scalić w jeden ląd. Konieczne jest wyrównane brzmienie poszczególnych grup instrumentów oraz osiągnięcie pełnej niezależności od problemów technicznych, co pozwala na swobodną pracę nad interpretacją.

...doborze repertuaru: Osiąganie wyznaczonych celów nie byłoby możliwe bez odpowiedniego repertuaru. Dlatego w minionym sezonie graliśmy wiele utworów nowych: Symfonia Alpejska

dyrygenta z orkiestrą daje świetne efekty, czego przykła-

Richarda Straussa czy IV Symfonia Dmitrija Szostakowicza

dem są kapelmistrzowie starszego pokolenia: Jewgienij

nie były wykonywane w Łodzi od wielu lat. Taki repertuar

Mrawiński w filharmonii w Petersburgu był szefem ponad

to nie tylko wyzwanie dla orkiestry, ale i dla słuchaczy;

50 lat, Mariss Jansons pozostał w Oslo przez 21 lat i w tym

wszyscy przecież lubimy te utwory, które znamy

czasie doprowadził orkiestrę do światowego poziomu,

i potrafimy rozpoznać już od pierwszych taktów. Nauka

Neeme Järvi z göteborskimi symfonikami pracował 22

nowych pozycji sprawia jednak, że orkiestra maksymalnie

lata, a z Orkiestrą Symfoniczną w Detroit – 15 lat.

się mobilizuje, uaktywnia wszystkie siły. Gdy później

...dyscyplinie w zespole orkiestrowym: Dyscyplina w orkiestrze znaczy nie tylko: „siedzę cicho,

gramy znaną symfonię Beethovena, jesteśmy w stanie wykonać ją lepiej. W tym sezonie zwrócimy się ponownie ku repertuarowi

słucham i robię, co trzeba”; nie mniej ważna jest dyscyplina

znanemu i orkiestrze, i publiczności. Sezon zaczniemy co

rytmu i intonacji. Trzeba słuchać kolegów w zespole i znać

prawda od Don Kichota Richarda Straussa, który dawno nie

6 |

sezon 2010/2011


Coraz większą wagę trzeba przykładać do promocji, kontaktów ze słuchaczami i potencjalnymi sponsorami.

był tu wykonywany, ale potem będzie Mozart, Czajkowski,

w 2012 r. pojedziemy do Holandii i Belgii ze Świętem

Brahms i Schumann. Odpoczniemy natomiast trochę od

wiosny Igora Strawińskiego, które jest utworem wyjątkowo

Chopina, którego w tym roku było wyjątkowo dużo. Rok

trudnym dla orkiestry symfonicznej.

Chopinowski zamkniemy koncertem wrześniowym, podczas którego Kevin Kenner zagra oba koncerty fortepianowe tego

...promocji i zdobywaniu funduszy:

kompozytora.

Dobiegają końca czasy, kiedy 98% funduszy instytucji kultury

...składzie orkiestry:

pochodziło z budżetu miasta lub województwa. Dlatego coraz większą wagę trzeba przykładać do promocji, kontaktów

Postarałem się odmłodzić nieco zespół. Na pewno zauwa-

ze słuchaczami i potencjalnymi sponsorami. Europa zmierza

żyli Państwo nowe twarze; to młodzi muzycy, świeżo po

w stronę modelu amerykańskiego, gdzie kultura finanso-

studiach. Składu orkiestry nie można zmieniać gwałtownie,

wana jest głównie przez firmy i osoby prywatne. To potężny

z roku na rok; trzeba myśleć o tym wcześniej, zanim wielu

mechanizm. W orkiestrze w Pittsburghu na przykład w dziale

muzyków będzie odchodzić z zespołu.

administracji pracuje aż 87 osób, z czego 57 zajmuje się

...występach orkiestry za granicą:

pozyskiwaniem funduszy i kontaktem ze sponsorami.

Jednym z celów, które mi przyświecają od początku pracy

...Łodzi:

z łódzką orkiestrą, jest zagraniczne tournée. Niełatwo

Kiedy przebywam w Łodzi, jestem tak zajęty próbami, prze-

koncertować za granicą, bo panuje duża konkurencja;

słuchaniami i ustalaniem repertuaru, że nie mam czasu na

jeszcze trudniej jest otrzymać zaproszenie ponownie. Chcę

zwiedzanie. Znam więc przede wszystkim hotel, filharmonię

pokazywać naszą orkiestrę nie tylko w Łodzi, która przecież

i trzy najbliższe restauracje. Wiedzę o Łodzi czerpię z książek

kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, ale także

i z filmów, np. z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy. Chciałbym

w najlepszych salach za granicą: Tonhalle w Zurychu, Sala

mieć więcej czasu, by poznać to miasto. Interesują mnie

Verdi del Conservatorio w Mediolanie czy Sali Królowej

zwłaszcza pamiątki po tragicznych wydarzeniach historycz-

Elżbiety w Antwerpii. W czasie wakacji koncertowaliśmy

nych, takie jak getto żydowskie czy żydowski cmentarz;

w Austrii z utworami Chopina i Schumanna, a kolejne

niezmiernie ciekawa jest też np. Manufaktura.

wyjazdy czekają nas w lutym i marcu. Wiadomo już, że

sezon 2010/2011

| 7


Jeszcze bliżej odbiorców Od kilku sezonów Filharmonia Łódzka intensywnie pracuje

mistrzostwo danego utworu – na ile wzorcowo kompozytor

nad wzbogaceniem oferty artystycznej – w powszechnej

stosuje jakąś formę, a na ile ją przekracza. Nie będą to nudne

opinii Melomanów nasi muzycy grają coraz lepiej, coraz bar-

i hermetyczne pogadanki, ale spotkania, podczas których

dziej różnorodny repertuar i w coraz lepszym towarzystwie

będzie można usłyszeć i zrozumieć, co to jest np. repryza,

gościnnych artystów.

na czym polega przetworzenie itp. Popatrzymy na orkiestrę

Efekty tej pracy w minionym sezonie nagradzane były

jak na skomplikowaną i precyzyjnie działająca maszynerię,

wielokrotnie owacjami na stojąco. Zostały też dostrzeżone

w której każda grupa instrumentów, każdy człowiek ma

poza Łodzią i zaowocowały zaproszeniem naszej orkiestry

do spełnienia jakąś rolę, w której wszystko ma znaczenie

do dobrych sal koncertowych w Polsce i w Europie (o wyjaz-

– np. sposób rozmieszczenia muzyków na scenie, relacje

dach orkiestry planowanych na ten sezon można przeczytać

pomiędzy muzykami a dyrygentem, jakość używanych

na stronie 41).

instrumentów, akustyka sali. Chcielibyśmy, żeby uczestni-

Wyzwania współczesnego świata oraz związane z nimi

cy naszej szkoły słuchania zobaczyli w muzyce, tej wciąż

zmiany w sposobie finansowania i sposobie zarządzania

atrakcyjnej pannie na wydaniu, nie tylko urodę, ale również

instytucjami kultury sprawiają, że działalność artystyczna

intelekt. Żeby mogli przejść z fazy zauroczenia w fazę miłości

– choćby najwspanialsza – nie może być już jedynym obsza-

świadomej i dojrzałej.

rem aktywności instytucji. Równie ważne staje się stwarza-

Pierwsza „lekcja”:

nie szans uczestnictwa w kulturze także tym osobom, dla

10 września 2010 r., godz. 18.00, Sala Kameralna im. Henryka Czyża

których wizyta w filharmonii nie jest czymś oczywistym. A to oznacza działania, które czynią muzykę klasyczną bardziej

Chór dla (nie)opornych

przystępną – zajęcia edukacyjne, spotkania z artystami, wy-

To propozycja dla wszystkich, którzy lubią śpiewać – nawet

chodzenie instytucji „w teren”, a także możliwość spędzania

jeśli nie umieją! Nie będzie przesłuchań i selekcji. „Mocniejsze”

czasu w filharmonii również poza koncertami.

głosy poprowadzą „słabsze” – i tym sposobem całość po kilku

Chcąc być bliżej naszych obecnych Melomanów

miesiącach będzie brzmiała świetnie! A wszyscy chórzyści

i starając się pozyskać nowych miłośników muzyki propo-

będą mogli czerpać przyjemność ze wspólnego śpiewania,

nujemy Państwu w tym sezonie udział w następujących

które świetnie integruje, relaksuje i raduje.

projektach:

Szkoła słuchania

Próby chóru będą odbywały się co tydzień, w środy o godz. 18.30 na estradzie Sali Koncertowej. W miesiącach wiosennych i letnich planowane są próby plenerowe, dzięki

Celem „Szkoły” jest sprawienie, żebyśmy zaczęli słyszeć

którym do wspólnego śpiewania będziemy wciągać kolej-

więcej. Nie tylko strumień mniej lub bardziej przyjemnych

nych łodzian.

dźwięków, ale również to, jak poszczególne instrumenty ze

Pierwsze spotkanie chóru (organizacyjne):

sobą rozmawiają, jak utwór jest zbudowany, na czym polega

6 października 2010 r., godz. 18.30, Sala Koncertowa

8 |

sezon 2010/2011


Salon Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej

Posiadacze kart „Symfonia”, potwierdzających przyna-

Salon Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej jest propozycją dla tych

leżność do Salonu Przyjaciół w sezonie 2010/2011, oprócz

osób, którym nie wystarcza bywanie na koncertach. Dla

powyższych przywilejów otrzymają ponadto następujące

Melomanów, którzy chcą rozmawiać o muzyce, spotykać się

korzyści:

z artystami oraz aktywnie realizować swoje muzyczne pasje

• Udział w organizowanych przez Filharmonię Łódzką uro-

i tym samym wzbogacać ofertę Filharmonii o dodatkowe

czystych kolacjach z „gwiazdami” przy założeniu pokrycia

działania. Dla ludzi, którzy chcą filharmonii oferować swój

przez posiadacza karty kosztów indywidualnych kolacji;

czas, umiejętności lub wsparcie finansowe. Pilotażowa edycja Salonu, która realizowana była od kwiet-

• Otrzymanie pamiątkowego zdjęcia z autografem „gwiazdy” uczestniczącej w kolacji;

nia do czerwca 2010 r. przyciągnęła 35 osób, które zdecy-

• Uczestnictwo w wycieczce do wybranej instytucji kultury

dowały się wypełnić deklarację członkowską, uczestniczyć

w kraju połączone ze zwiedzaniem tej instytucji i udzia-

w spotkaniach oraz wpłacić na rzecz FŁ darowiznę. W tym

łem w wydarzeniu przygotowanym przez instytucję

sezonie rozwijamy formułę Salonu dając Melomanom możli-

(koncert, wystawa itp.);

wość skorzystania z oferty „Uwertura” i z oferty „Symfonia”. Członkostwo w Salonie jest płatne. Osoby, które zadeklarują udział w inicjatywie otrzymają specjalne karty klubowe.

• Możliwość udziału w wycieczce zagranicznej na wyjątkowe koncerty na terenie Europy; Karty członkowskie dostępne będą w kasie biletowej od

W sezonie 2010/2011 opłata członkowska (w formie daro-

25 sierpnia. Spotkania Salonu zaplanowane zostały na pierw-

wizny na rzecz Filharmonii Łódzkiej) jest dwojakiego rodzaju:

sze poniedziałki miesiąca, o godz. 18.30 w Sali Kameralnej.

karta „Uwertura” w cenie 300 zł oraz karta „Symfonia” w cenie

Pierwsze spotkanie Salonu Przyjaciół:

1 000 zł. Zapłata za kartę może zostać uiszczona w kasie

5 września 2010 r., godz. 18.30, Sala Kameralna im. Henryka Czyża

biletowej. Karta zostanie wydana po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wniesieniu opłaty. Posiadacze kart „Uwertura”, potwierdzających przynależ-

Filharmonia Łódzka stara się być bliżej naszych odbiorców również na inne sposoby. W wakacje wędrujemy po

ność do Salonu Przyjaciół w sezonie 2010/2011, otrzymają

całym województwie z festiwalem „Kolory Polski”. Bierzemy

następujące przywileje:

udział w realizacji filmu promującego „marszałkowskie” in-

• Pierwszeństwo w zakupie abonamentów na koncerty

stytucje kultury, który wkrótce będzie miał swoją premierę.

symfoniczne oraz transmisje „The Metropolitan Opera:

Jesteśmy również tam, gdzie dyskutuje się o łódzkiej kultu-

Live in HD” w sezonie 2011/2012, tak aby możliwe było za-

rze – np. w grupach roboczych wypracowujących strategię

chowanie dotychczasowych miejsc na widowni – tydzień

starań o tytuł ESK 2016. „Zaprzyjaźniamy” się z internautami

wcześniej niż pozostali melomani;

w serwisie Facebook (mamy już tam ponad 2000 znajo-

• Pierwszeństwo w zakupie biletów na koncerty w sezonie

mych!). Współpracujemy z łódzkimi mediami, uczelniami,

2011/2012 – tydzień wcześniej niż pozostali melomani;

szkołami i organizacjami pozarządowymi A wszystko po

• Udział w 10 zamkniętych spotkaniach z przedstawicielami Dyrekcji Filharmonii Łódzkiej, muzykami Orkiestry

to, by mieszkańcy regionu mogli lepiej poznać nas i to, co mamy najlepszego: wspaniałą muzykę.

Symfonicznej FŁ oraz z wybranymi artystami goszczącymi

Ważne staje się stwarzanie szans uczestnictwa w kulturze także tym osobom, dla których wizyta w filharmonii nie jest czymś oczywistym. A to oznacza działania, które czynią muzykę klasyczną bardziej przystępną.

w Filharmonii;

Marzena Wiśniak

• Bezpłatne programy miesięczne; • Udział w losowaniu płyt i zaproszeń oraz innych upominków; • Prawo do skorzystania z pakietu „Przyjaciele przyjaciół”. W pakiecie: bezpłatne zaproszenia na wskazany koncert (z wyłączeniem koncertów specjalnych) dla 3 osób połączone z możliwością zwiedzenia FŁ „od kuchni”. Skorzystanie z pakietu będzie możliwe po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Rozwoju i Reklamy FŁ; • Udział w specjalnym koncercie zamkniętym organizowanym dla Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej.

sezon 2010/2011

| 9


Artur Rubinstein – miłość i życie poety Miłość do muzyki, do życia i, oczywiście, do kobiet – tak

dla którego „ikoniczne” stały się po wielekroć utrwalone fono-

pokrótce można by streścić 95 lat burzliwej biografii Artura

graficznie kreacje XII Rapsodii węgierskiej i Walca Mefisto Liszta

Rubinsteina. Choć on sam od bez mała trzydziestu już lat jest

lub II Koncertu fortepianowego Saint-Saënsa.

wśród nas nieobecny, to przecież w świadomości kolejnych

W życiu prywatnym – bywał aniołem, choć bywał

pokoleń wciąż żyje jego sztuka pianistyczna. Jej fonograficz-

też nieznośny. Nieposkromiony apetyt na życie często

ny obraz jest monumentalny: utrwalona została w 82-czę-

przydawał siwych włosów na głowach bliskich mu osób.

ściowej dyskografii opublikowanej przez RCA i niezliczonych

Z drugiej strony – jego dystans wobec świata i samego

nagraniach live rejestrowanych podczas koncertów, jakie

siebie, poczucie humoru i zdolność autoirocznicznego

z hojnością właściwą największym gigantom klawiatury

spojrzenia kazały go kochać i wiele mu wybaczać. Mówiący

dawał przez całe życie, na całym świecie.

płynnie ośmioma językami, obdarzony szczególnym

Co zaskakujące: po dziś dzień jego interpretacje pozo-

darem towarzyskim był ulubieńcem salonów gdziekol-

stają niezmiennie przekonujące, nie uległy niszczycielskiej

wiek na świecie się pojawiał. Przy instrumencie – zawsze

sile zmieniających się mód. Rubinstein to wciąż inspirujący

poeta, romantyczny bard fortepianu. „Poeta” nie znaczy

punkt odniesienia dla miłośników pianistyki, mistrzowski

wyłącznie „liryk” – choć przecież także i liryczny, choć

wzorzec dla wielu pianistów – przy tym wciąż żywy w sztuce

nigdy „przesłodzony”, bywał. Rubinstein-poeta to przede

wykonawczej tych, którzy mieli szczęście go poznać, grać

wszystkim pełen profetycznej siły wieszcz i epik urucha-

przed nim i słuchać jego wskazówek: Krystiana Zimermana,

miający tkwiące pomiędzy nutami pokłady wielkich emocji

Emanuela Axa, Eugene’a Indjica, Janiny Fiałkowskiej, Francois

i bogatej, choć wymykającej się słowom, narracji. Dlatego

René Duchable’a. A nawet Daniela Barenboima.

bez cienia przesady można stwierdzić, że jego miłość do

Dlatego, choć jako artysta wpisuje się w wielką tradycję

Chopina – to miłość odwzajemniona. I znów na świadków

pianistyczną XIX wieku, to jest zarazem tym, który stworzył

warto tu przywołać bezkonkurencyjne nagrania Barkaroli,

wizerunek nowoczesnego wirtuoza XX stulecia. Wizerunek,

Mazurków (zwłaszcza to pierwsze z lat 1938–39!) i Polo-

10 |

sezon 2010/2011


nezów. Niezapomniane pozostają jego interpretacje obu Chopinowskich Koncertów, spośród których ja dałbym jednak pierwszeństwo temu w tonacji f-moll, gdzie Rubinstein osiągał rodzaj intymnej wręcz bliskości z dźwiękiem kantylenowych fraz, owych lirycznych wyznań Fryderyka. Ten Koncert towarzyszy pianistycznej drodze Rubinsteina od samego niemal początku i pojawia się we wszystkich ważnych momentach jego życia. A to przecież także utwór, którym (obok V Koncertu Beethovena) ten zawsze wierny

Mówiący płynnie ośmioma językami, obdarzony szczególnym darem towarzyskim był ulubieńcem salonów gdziekolwiek na świecie się pojawiał.

ropy to występy w kolejnych ważnych salach koncertowych Austrii i Rosji, a w końcu w Londynie, gdzie przyjdzie mu też spędzić czas wojny. Mało kto jednak pamięta, że pojawił się w owym czasie w biografii Rubinsteina epizod konkursowy. W roku 1910 wziął udział w konkursie imienia Antoniego Rubinsteina w Petersburgu. Wspólne nazwisko z patronem konkursu nie pomogło: zwycięzcą został niemiecki pianista Alfred Hoehn, całe zaś zdarzenie pozostawiło pamięci 23-letniego

swemu miastu pianista pożegnał się z Łodzią. Było to 30

Artura uraz. Nigdy więcej nie brał udziału w „muzycznych

maja 1975 r. podczas koncertu z okazji 60-lecia Filharmonii

zawodach”, choć jako juror przyjął zaproszenie do Warszawy

Łódzkiej pod dyrekcją Henryka Czyża. Jest faktem więcej

na Konkurs Chopinowski w roku 1960, a w 1974 powołał do

niż symbolicznym, że w Łodzi debiutował jako 7-latek i tu

życia swój własny konkurs pianistyczny w Tel-Awiwie.

powrócił, by jako 88-letni mistrz po raz ostatni spotkać się

Jakkolwiek negatywnego wpływu konkursowej porażki

z polską publicznością. To także ważny rys portretu artysty,

na losy Rubinsteina na pewno nie należy przeceniać, to

wiele mówiący o jego poczuciu tożsamości.

inne zdarzenie z początku wieku bywa, jak sądzę, nie-

Droga artystyczna Rubinsteina z perspektywy historii

doceniane: spotkanie i lekcje z Paderewskim. Rubinstein

wydaje się efektowna i błyskotliwa niczym sprawnie wystrze-

pielgrzymował do Riond-Bosson z wybuchową miesza-

lony fajerwerk na tle rozgwieżdżonego nieba. Nauka w Łodzi

niną pewności siebie i obawy w sercu. Chciał zabłysnąć

i Warszawie, potem studia w Berlinie i pierwszy debiut

i zaimponować Paderewskiemu, choć zdawał sobie sprawę,

zagraniczny: sukces, który otwiera drogę na kolejne estrady,

że od mistrza dzieli go przepaść zarówno pod względem

prowadząc pianistę do Paryża i Nowego Jorku. Powrót do Eu-

pozycji artystycznej jak doświadczenia – Paderewski była to

sezon 2010/2011

| 11


wówczas postać kolosalna. Nic więc dziwnego, że nie były

głosów krytycznych. Rok 1932 to moment ważnej cezury

to relacje łatwe, a temperatura kontaktów i nastrój tych

w życiu artysty. Małżeństwo z Anielą Młynarską przycho-

spotkań bywają relacjonowane i interpretowane rozma-

dzi wraz z potrzebą autorefleksji i uporządkowania swego

icie. Nie ulega jednak wątpliwości, że choć obaj artyści

świata – także tego artystycznego. Od połowy lat trzydzie-

reprezentowali krańcowo różne podejście do życia i od-

stych świat słyszy więc już innego, dojrzałego Rubinsteina –

mienną estetykę, to Paderewski rozpoznał przecież rozmiar

świadomie budującego repertuar i pracującego nad jakością

zdolności Rubinsteina i zdecydował się poświęcić mu swój

swych publicznych występów. Ta przemiana jest natychmiast

czas. Był zbyt wielkiego formatu postacią, by z jednej strony

dostrzeżona i powoduje, że krytycy już podczas trakcie

mogła go dotknąć fanfaronada młodego człowieka, z dru-

amerykańskiego tournée w roku 1937 rozpoznają Artura Ru-

giej – by zlekceważyć niepodrabialny klejnot, jaki odnalazł

binsteina jako jednego z największych pianistów stulecia. Nie

w jego grze. Były to więc godziny nie tylko wspólnej pracy

ulega wątpliwości, że pozycję tę utrzymuje za sprawą swojej

przy fortepianie, ale także rozmów, konfrontacji postaw ży-

sztuki nieprzerwanie po dziś dzień.

ciowych, doświadczeń. Nie zawsze owocem takich spotkań mistrza z adeptem staje się natychmiastowa przemiana. Bywa, że posiane w takich momentach myśli i idee kiełkują przez długie lata... Napędzana wrodzonym talentem o niewyobrażalnej skali błyskotliwa kariera Rubinsteina nie mogła przysłonić faktu, że wiele spośród entuzjastycznie przyjmowanych przez publiczność koncertów było po prostu nieprzygotowanych, a wręcz ocierało się o granicę zupełnej improwizacji. Obok opinii pełnych fascynacji słychać więc też sporo całkiem zasadnych

12 |

sezon 2010/2011

Andrzej Sułek

Od połowy lat trzydziestych świat słyszy więc już innego, dojrzałego Rubinsteina – świadomie budującego repertuar i pracującego nad jakością swych publicznych występów


Nowe nagrania i specjalne wydawnictwa na Rok Chopinowski

2 CD

2 CD

13 CD

2 CD

2 CD

17 CD

Wszystkie albumy dostępne w Polskiej Cenie! sezon 2010/2011

| 13


14 |

sezon 2010/2011


Hommage à Henryk Czyż (1923–2003) Przełom lat 50. i 60. wspominał szczególnie ciepło, gdyż spotkał wówczas w Łodzi znakomity zespół – oprócz, rzecz oczywista, orkiestry – administracyjny i techniczny.

Większość wielkich muzyków zaczęła karierę jako cudowne

Trafił wtedy do kolonii karnej w Sieriedniakach, gdzie

dzieci, ale Czyż nie. Był oczywiście muzykalny, wcześnie po-

zajmował się piłowaniem drzewa do czasu, gdy powierzono

znał mandolinę i fortepian. W gimnazjum uprawiał muzykę

mu organizację zespołu artystycznego. Zajął się tym facho-

i ostatecznie opanował grę na akordeonie, skrzypcach, sakso-

wo, ale natrafił na spory problem: w chórze brakowało basu.

fonie i klarnecie, co pozwoliło mu na zarobkowanie w latach

Kucharz dysponował basem fenomenalnym, tyle tylko, że

II wojny światowej. Ale przeznaczona mu była kariera urzęd-

za nic nie chciał opuścić kuchni… Obiecał jednak bywać na

nicza. Ojciec jego bowiem, jako dyrektor oddziału Banku

„gościnnych występach”. Tak Czyż poznał jednego ze swych

Polskiego, wystarał się o stypendium: bank płacił czesne

ulubionych solistów, Bernarda Ładysza.

za gimnazjum, jednak pod kilkoma warunkami. Po pierwsze

Po wojnie Czyż studiował w Toruniu. Oczywiście, nie

Henio miał być prymusem, po drugie, po ukończeniu szkoły

muzykę – gdzieżby! Prawo i filozofię. Dopiero, gdy z żadne-

miał pojechać na studia ekonomiczne do Brukseli i po trze-

go z tych kierunków nic nie wyszło, ukończył Państwową

cie: po powrocie miał zostać urzędnikiem banku.

Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu w klasach kompozycji

Wojna pokrzyżowała te plany. W przerwach między

(Szeligowski) i dyrygentury (Walerian Bierdiajew). Rozpoczął

działalnością muzyczną (był w klasie skrzypiec w konser-

zaraz intensywną działalność dyrygencką w teatrach opero-

watorium Wileńskim) Czyż zaliczył niemiecki obóz pracy,

wych Poznania i Warszawy, był drugim dyrygentem WOSPR,

z którego wydostał się, a jakże, dzięki umiejętności gry

szefował też Filharmonii Krakowskiej. A przede wszystkim

na fortepianie. Wtedy zaczął prywatne studia harmonii,

– rozpoczął pierwszy z dwóch swoich okresów szefowa-

kontrapunktu i kompozycji u Tadeusza Szeligowskiego, od

nia Filharmonii Łódzkiej. Przełom lat 50. i 60. wspominał

którego uciekł do lasu, do partyzantki. Gdy Rosjanie ruszyli

szczególnie ciepło, gdyż spotkał wówczas w Łodzi znakomity

na zachód, partyzanci, po rozbrojeniu i przeszkoleniu, zo-

zespół – oprócz, rzecz oczywista, orkiestry – administracyjny

stali wcieleni do Armii Czerwonej. Wielu złożyło przysięgę,

i techniczny. Czasy były niełatwe: chcąc zaprosić czołowego

ale Czyż – nie.

solistę czy świetnego dyrygenta, należało zapłacić mu znacz-

sezon 2010/2011

| 15


Skuteczna dyrygentura polega na nieustannym, mądrym rozgrywaniu konfliktów z orkiestrą, co zapewnia stałą czujność muzyków.

nie wyższą, niż wynikało z rozdzielnika, stawkę. Ale skąd brać

pograć „pełnym smyczkiem” – i Czyż napisał dla nich takie

na to pieniądze? Trzeba było pokombinować, balansując na

partie. Mimo to muzyka ta funkcjonowała niejako w drugim

granicy prawa. Każdy właściwie dyrektor ówcześnie borykał

obiegu, ale nie z powodu zapisu cenzury, ale z powodu igno-

się z podobnymi problemami, każdy by się na to zdobył, ale

rowania jej przez tak zwane środowisko. Pomijając niechęć

przecież nie wychowanek Ojców Jezuitów – Czyż! Nie?

do sonoryzmu i akordyki opartej na innych podstawach, niż

A jednak! Na fali odwilży pozwolono grać jazz i zespół

tradycyjne budowanie współbrzmień z jednej klasy inter-

Jerzego Dudusia Matuszkiewicza dawał po cztery koncerty

wałów (tercji, kwart, sekund…), kompozytor nie otrzymał

przy pełnej sali za drogimi biletami. Ale w księgach wykazane

namaszczenia od Nadii Boulanger. Bo wszyscy pojechali na

były tylko dwa, dwa zaś stanowiły ową rezerwę finansową,

studia do Boulanger, ale Czyż – nie.

zapewniającą funkcjonowanie Filharmonii na świetnym

Skoro o studiach mowa, to Czyż zajmował się od czasu do

poziomie. Dzięki takiej praktyce w Filharmonii Łódzkiej mogli

czasu dydaktyką: w latach 60. prowadził klasę dyrygentury

występować tak wielcy artyści, jak: Richter, Rowicki, Harasie-

w PWSM w Krakowie, a od 1980 r. przez 15 lat miał klasę

wicz, Barbirolli – wymieniać można długo.

w warszawskiej Akademii Muzycznej. Wśród jego licznych

Okresy szefowania orkiestrom były zwykle u Czyża krótkie;

uczniów znaleźli się Jose Florencio i Antoni Wit. Ich profesor

nawet w latach 70., piastując stanowisko Generalmusikdi-

skromnie jednak przyznawał (za Karolem Szymanowskim), że

rektora w Düsseldorfie, odmówił przedłużenia kontraktu.

studenci muzyki dzielą się na samouków i nieuków.

Twierdził bowiem, że skuteczna dyrygentura polega na

Henryk Czyż pozostaje ważną postacią polskiej kultury

nieustannym, mądrym rozgrywaniu konfliktów z orkiestrą, co

muzycznej. Jego popularyzatorskie audycje i książki, nagrania

zapewnia stałą czujność muzyków. Dlatego też Czyż wolał ra-

płytowe i kompozycje trwają, przekraczając ograniczenia

czej gościnne występy i krótkie kontrakty. Mimo to z wieloma

biologii. I wdzięczna pamięć o nim trwa. Kompozytor, dyry-

zespołami osiągnął znaczące sukcesy artystyczne, dokonując

gent, pisarz, profesor, organizator, popularyzator… Człowiek

licznych nagrań, w tym wielokrotnie nagradzanych: Raj i Peri

renesansu.

Schumanna (kwadrofonicznie) oraz Pasji Pendereckiego. Po

Czyż nie?

tym ostatnim sukcesie uznany został za specjalistę od muzyki współczesnej w ogóle, a od interpretacji Pendereckiego w szczególności. Wszyscy zachwycali się nowymi efektami brzmieniowymi tej muzyki. Wszyscy, ale Czyż – nie. Czy mamy przyjąć za dobrą monetę pokpiwanie z nowej

Postludium Pisząc – poświęcony legendarnemu Dyrektorowi Łódzkiej Filharmonii – esej nadałem mu formę wariacji charakterystycznych z elementami rondowymi. Zanim Szanowny Czytelnik

muzyki, jakie wyrażał nasz bohater w swoich ostatnich

oburzy się na moje zabawy Dyrektorskim nazwiskiem, zechce

książkach (a napisał ich – popularyzatorskich i wspomnie-

łaskawie zważyć, że, po pierwsze: nazwiska przełożone w ten

niowych – niemało)? Słuchamy Pasji i czujemy dogłębne

czy inny sposób na dźwięki są stałym tworzywem kompozy-

zrozumienie istoty dzieła i zastosowanych środków. Jest-że

torskim (z przesławnym B-A-C-H na czele); oraz po drugie: sam

możliwe takie uchwycenie sedna sprawy bez szczerego do

Dyrektor uwielbiał zabawy z nazwiskami swoim i cudzymi.

niej przekonania? Tuwim rzekł: „Argumentować mogę tylko

Twierdził na przykład, że aby zaistnieć w muzyce w nazwisku

wtedy, gdy nie jestem pewien słuszności bronionej sprawy.

musi być coś z ptaka (Strauss, Czyż, Ptaszyńska etc.). A może

Całkowita pewność odbiera mi dar przekonywania”. Może tu

wystarczą skrzydełka? Kreślę się z nadzieją,

o to chodzi? Czyż jednak w istocie był propagatorem muzyki współczesnej dla danej wartości „współczesności”: świetnie grał Strawińskiego i Honeggera. Szczególną atencją darzył dzieła oratoryjne tego ostatniego, których wiele wprowadził na polskie estrady. Urzekały Czyża harmonie obecne w tej muzyce i piękno melodii. Sam zresztą w swoich licznych kompozycjach trzymał się tych dawnych, niemodnych pryncypiów: harmonii, melodii, tematu. Słuchacze odbierają tę muzykę bardzo dobrze, a i orkiestry lubią ją grać. To dlatego, że jako kapelmistrz Czyż wiedział, o czym marzą jego muzycy. Na przykład skrzypkowie marzą o tym, by wreszcie

16 |

sezon 2010/2011

Krzysztof Komarnicki


teatr wielki

sezon 2010/2011

| 17


Własne miejsce na widowni Abonament to pewność niezmiennego, ulubionego miejsca

charakterystyczne są zwłaszcza dla przedstawicieli XIX-wiecznych

na widowni, zachęta do regularnego słuchania muzyki na żywo

szkół narodowych, ale do nich się bynajmniej nie ograniczają. Pod-

i luksus bycia stałym gościem w sali koncertowej.

czas koncertów tego cyklu zapraszamy Państwa do muzycznych

Filharmonia Łódzka od kilku sezonów wskrzesza popularną

podróży; każdy wieczór to wizyta w innym kraju, oglądanym oczy-

tu niegdyś tradycję koncertów abonamentowych. W nowej

ma wybitnych kompozytorów. To podróż – choć bez środków loko-

wersji obejmują one trzy cykle koncertów i warsztatów dla dzieci

mocji – zarówno w przestrzeni, jak i w czasie: od Ameryki do Izraela,

(„Spotkanie z Nutką”, „Odkrywcy Muzyki”, „Baby Boom Bum”), cykl

od XIX wieku do czasów nam współczesnych. Usłyszymy m.in.

transmisji operowych „The Metropolitan Opera: Live in HD” oraz

utwory litewskie, amerykańskie, włoskie, hiszpańskie i rosyjskie.

cztery cykle koncertów symfonicznych. Każdy cykl symfoniczny zawiera dziewięć koncertów o określo-

Abonament „Z muzyką przez wieki” zwraca uwagę na kompozycje spoza XVIII- i XIX-wiecznego filharmonicznego kanonu.

nym charakterze, który sugeruje tytuł. Abonament „Przeboje klasyki”

Zestawiając obok siebie kompozycje polskiego baroku (Grzegorza

prezentuje utwory, które odegrały znaczącą rolę w historii muzyki

Gerwazego Gorczyckiego, zwanego „polskim Haendlem”, i Bar-

– ze względu na doskonałość formy, nowatorstwo wykorzystania

tłomieja Pękiela) ze współczesnymi utworami Henryka Mikołaja

instrumentów orkiestry czy po prostu piękne, zdradzające wybitną

Góreckiego i Mortona Feldmana czy Mszę Nelsońską d-moll Josepha

inwencję twórczą melodie. W wykonaniu uznanych polskich orkiestr

Haydna i IX Symfonię Antona Brucknera prezentujemy zmiany,

pod batutą znakomitych dyrygentów usłyszymy m.in. Symfonię Jowi-

jakim sztuka dźwięków podlegała na przestrzeniu wieków.

szową Wolfganga Amadeusa Mozarta, Koncert wiolonczelowy e-moll

Koncerty „Blask wirtuozerii” to spotkania z wybitnymi solistami.

Edwarda Elgara, VI Symfonię h-moll Patetyczną Piotra Czajkowskiego

W roli instrumentu solowego usłyszą Państwo nie tylko najczęściej

i IX Symfonię d-moll z Odą do radości Ludwiga van Beethovena.

spotykane fortepian czy skrzypce, ale także flet, gitarę i głos ludzki.

Koncerty pod hasłem „Muzyczne podróże” pokazują różnorod-

Wystąpią m.in.: baryton Mariusz Kwiecień, oklaskiwany na scenie

ność inspiracji, jakie kompozytorzy czerpali z folkloru, literatury

nowojorskiej The Metropolitan Opera, flecista Łukasz Długosz, gita-

i historii własnego kraju. Liczne i świadomie inspiracje tego typu

rzysta Pablo Sáinz Villegas i pianista Alexander Shcherbakov.

18 |

sezon 2010/2011

cykl abonamentowy

Abonamenty będą w sprzedaży do dnia pierwszego koncertu/ transmisji/ warsztatów w danym cyklu.


Przeboje klasyki Co powiedziałby Mozart na wieść, że pierwszy temat z jego

Daty koncertów:

Symfonii g-moll w XXI wieku stał się popularnym dzwonkiem

10.09.2010

w telefonach komórkowych? Nie czułby się, miejmy nadzieję,

08.10.2010

urażony, bo prawdziwy był z niego kpiarz i żartowniś. Gorzej

05.11.2010

z Beethovenem – ten miał wyjątkowo gwałtowne usposo-

03.12.2010

bienie, więc na pewno wpadły w furię, słysząc, jak „pracuje”

28.01.2011

motyw jego miniatury Dla Elizy.

25.03.2010

Wszystkim tym z Państwa, którzy dobrze znanych utwo-

06.05.2011

rów chcą posłuchać nie na ulicy czy w sklepie, ale tam, gdzie

27.05.2011

ich miejsce – w sali koncertowej, proponujemy koncerty

17.06.2011

z cyklu „Przeboje klasyki”. Utwory, które odegrały znaczącą rolę w historii muzyki – ze względu na doskonałość formy, nowatorstwo wykorzystania instrumentów orkiestry czy po prostu piękne, zdradzające wybitną inwencję twórczą melodie – usłyszą Państwo w wykonaniu uznanych polskich orkiestr pod batutą znakomitych dyrygentów.

Cena abonamentu „Przeboje klasyki”: 216 zł, 162,00 zł (ulgowy)

Muzyczne podróże Kulturowe dziedzictwo kompozytora jest jego inspiracją

Daty koncertów:

i bogactwem. Czym byłyby opery i pieśni Musorgskiego

17.09.2010

bez specyficznego rosyjskiego kolorytu i akcentacji wyni-

16.10.2010

kającej z tego języka? Co począłby Szymanowski, pozba-

17.11.2010

wiony surowych podhalańskich rytmów, które przyoblekł

17.12.2010

w uwspółcześnioną formę mazurka? Liczne i świadome

14.01.2011

inspiracje folklorem i historią ojczystego kraju charakte-

04.03.2011

rystyczne są zwłaszcza dla kompozytorów XIX-wiecznych

18.03.2011

szkół narodowych, ale do nich się bynajmniej nie ograni-

29.04.2011

czają. Także twórcy odżegnujący się od tego nurtu, jak Piotr

10.06.2011

Czajkowski, zdradzają w swych partyturach kraj pochodzenia: temperamentem, rodzajem ekspresji, sposobem postrzegania świata i sztuki. Podczas koncertów tego cyklu zapraszamy Państwa do muzycznych podróży. Każdy wieczór to wizyta w innym kraju, oglądanym oczyma wybitnych kompozytorów. To podróż – choć bez środków lokomocji – zarówno w przestrzeni, jak i w czasie: od Ameryki do Izraela, od XIX wieku do czasów nam współczesnych.

Cena abonamentu „Muzyczne podróże”: 216 zł, 162 zł (ulgowy)

cykl abonamentowy

sezon 2010/2011

| 19


Z muzyką przez wieki Gros repertuaru większości filharmonii to utwory powstałe

Daty koncertów:

w XIX wieku. A przecież historia muzyki nie ogranicza się do

24.09.2010

jednego stulecia! W tym cyklu koncertowym szczególnie

22.10.2010

zachęcamy Państwa do zwrócenia uwagi na zmiany, jakim

19.11.2010

sztuka dźwięków podlegała na przestrzeni wieków.

10.12.2010

Zestawienie obok siebie kompozycji polskiego baroku

22.01.2011

(Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, zwanego „polskim

12.02.2011

Haendlem”, i Bartłomieja Pękiela) ze współczesnymi utwo-

26.03.2011

rami Henryka Mikołaja Góreckiego i Mortona Feldmana

15.04.2011

pozwala porównać odmienne podejścia do tematyki

13.05.2011

religijnej w muzyce. Mszę Nelsońską d-moll Josepha Haydna i IX Symfonię Antona Brucknera (w tej samej tonacji) dzieli sto lat, ale łączy fakt, że obie należą do ostatnich dzieł swoich twórców. Rys autobiograficzny mają dwa utwory koncertu 22 stycznia: opera Don Giovanni Mozarta to dowód jego związków z masonerią, IV Symfonię Czajkowskiego przenika autobiograficzny motyw fatum. Powyższe utwory to tylko niektóre przykłady fascynujących zależności między dziełami i tajemnic, jakie kryje muzyka.

Cena abonamentu „Z muzyką przez wieki”: 264 zł, 204 zł (ulgowy)

Blask wirtuozerii Wirtuoz (z wł. virtuoso – pełen zalet, z łac. virtus – umiejęt-

Daty koncertów:

ność, doskonałość) – muzyk, który w mistrzowski sposób

02.10.2010

opanował wybrany instrument, od wieków wzbudza

29.10.2010

zainteresowanie i podziw publiczności. Do historii przeszły

26.11.2010

organizowane w XIX stuleciu koncerty rywalizujących ze

07.01.2011

sobą wirtuozów, np. Niccolò Paganiniego i Karola Lipińskie-

27.01.2011

go. Dziś wielcy soliści nadal wzbudzają zachwyt tłumów,

11.03.2011

ale liczy się coś więcej niż sprawność ich palców: głębia

08.04.2011

interpretacji, artystyczna indywidualność, zrozumienie

20.05.2011

intencji kompozytora.

03.06.2011

W tym cyklu bohaterem każdego wieczoru będzie inny solista. Indywidualność solisty często okazuje się tak inspirująca dla pozostałych muzyków, że decyduje o ostatecznym kształcie artystycznym całego koncertu. W roli instrumentu solowego usłyszą Państwo nie tylko najczęściej spotykane fortepian czy skrzypce, ale także flet, gitarę i głos ludzki: baryton.

Cena abonamentu „Blask wirtuozerii”: 264 zł, 204 zł (ulgowy)

20 |

sezon 2010/2011

cykl abonamentowy


Gwiazdy zza oceanu Transmisje przedstawień z nowojorskiej The Metropolitan Opera

pod szyldem „The Metropolitan Opera: Live in HD” współtwo-

09.10.2010

łączą dwa rodzaje sztuki: sztukę wykonawstwa dzieł operowych

rzą wielotysięczną publiczność w ponad 40 krajach świata.

23.10.2010

i ich inscenizacji oraz kunszt realizowania przekazów ze spektakli.

13.11.2010

W tym sezonie – czwartym już sezonie transmisji w Filhar-

Daty transmisji:

W transmitowanych spektaklach zaangażowani są najlepsi wokaliści i dyrygenci oraz... operatorzy. W nagranie bierze udział

11.12.2010

monii Łódzkiej – będzie można obejrzeć dziesięć przygoto-

co najmniej 10 kamer, dzięki którym można oglądać zarówno

08.01.2011

wywanych w Nowym Jorku przedstawień, z których aż pięć

ogólny plan sceny, jak i najdrobniejsze detale. Najlepszą jakość

26.02.2011

to premiery. Obok żelaznych pozycji repertuaru operowego,

obrazu i dźwięku zapewnia technologia High Definition oraz

19.03.2011

takich jak Łucja z Lammermooru Gaetana Donizettiego

system Dolby Digital 5.1 Surround. Śledzenie treści przedstawie-

09.04.2011

czy Trubadur Giuseppe Verdiego, znajdą się dzieła rzadko

nia jest możliwe dzięki polskojęzycznym napisom. Atrakcyjność

30.04.2011

wykonywane, wśród nich Złoto Renu Richarda Wagnera oraz

przedsięwzięcia potęgują reportaże z planu i wywiady z artysta-

14.05.2011

Hrabia Ory Gioachina Rossiniego.

mi, które wypełniają czas antraktów.

Filharmonia Łódzka jest pierwszą instytucją w Polsce, dzięki której melomani mogą rozkoszować się sztuką ope-

Cykl tegorocznych transmisji rozpocznie premiera Złota Renu Wagnera w reżyserii Roberta Lepage’a, pod batutą dyrektora

rową najwyższej próby w tym samym czasie, co widzowie

muzycznego Met Jamesa Levine’a. W roli Wotana zobaczymy

Met (to skrótowa nazwa nowojorskiej sceny). Przypomnijmy:

walijskiego śpiewaka Bryna Terfla, znanego głównie z interpre-

pierwsza transmisja – „Makbet” Verdiego – odbyła się 8 stycz-

tacji partii wagnerowskich. Kolejne spektakle będą nie mniej

nia 2008 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii

gwiazdorskie; wezmą w nich udział m.in. Anna Netrebko (Don

Łódzkiej Andrzeja Sułka. Było to zaledwie rok po tym, jak The

Pasquale), Deborah Voigt, Marcello Giordani (Dziewczyna z Za-

Metropolitan Opera wypuściła w świat obraz i dźwięk pierw-

chodu) i Plácido Domingo (Ifigenia na Taurydzie).

szego swojego przedstawienia operowego. Śladem łódzkiej filharmonii podążyły wkrótce filharmonie i kina w innych

Cena abonamentu „The Metropolitan Opera”:

miastach Polski. Obecnie widzowie oglądający transmisje

420 zł (I strefa), 300 zł (II strefa)

cykl abonamentowy

sezon 2010/2011

| 21


Muzyka prostsza niż słowa Nikt z czytających ten tekst w niemowlęctwie nie był pro-

wiele układów: mowy, słuchu, układ oddechowy, proprio-

Daty warsztatów:

wadzany na zajęcia umuzykalniające. Dlaczego? Bo takich

cepcji (zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała),

18, 19.09.2010

rzeczy wtedy nie było. Ale dlaczego? Bo nikt nie wiedział,

a także pamięć, koncentrację i zręczność ciała. Rodzice

16, 17.10.2010

że można, nikt nie miał pojęcia, jak takie małe dzieci wpro-

mogą się z kolei dowiedzieć, jakie zabawy muzyczne lubi

20, 21.11.2010

wadzać w świat muzyki. A jednak każdy rodzic, babcia czy

ich dziecko, co je śmieszy, jakich dźwięków się boi, jak

18, 19.12.2010

dziadek dobrze wiedzieli, jak uspokoić, uśpić czy rozbawić

blisko można być z dzieckiem podczas wspólnego ruchu

15, 16.01.2011

malucha: śpiewem! Intuicyjnie każdy z nas był umuzy-

i śpiewu.

12, 13.02.2011

Sama jestem mamą, więc we własnym domu mam

12, 13.03.2011

Dzisiaj mamy za sobą liczne badania udowadniające zasad-

znakomity przykład na to, jak pięknie można się porozu-

09, 10.04.2011

ność, skuteczność oraz wspaniały wpływ umuzykalniania

miewać muzyką, kiedy słowa są jeszcze za trudne.

kalniany we wczesnym dzieciństwie w rodzinnym domu.

na rozwój dziecka już od pierwszych dni życia. Wiemy też, w jaki sposób mądrze i efektywnie umuzykalniać.

Dominika Jakubowska

Zajęcia umuzykalniające „Baby Boom Bum” dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat są przygotowywane w oparciu o nowatorską metodę amerykańskiego muzyka i badacza Edwina E. Gordona. W przyjaznej i kameralnej atmosferze, w obecności rodziców nawet najmłodsze dziecko poczuje się na tyle swobodnie, by wraz z prowadzącymi „popróbować się” dźwiękowo. Nasze zajęcia to również szansa dla maluchów na dostrzeżenie innych dzieci i nawiązanie pierwszych kontaktów rówieśniczych. Podczas wspólnych zabaw muzycznych dzieci, w zależności od wieku, ćwiczą

22 |

sezon 2010/2011

cykl abonamentowy

Cena abonamentu „Baby Boom Bum”: 180 zł

21, 22.05.2011


Przedszkolaki na estradzie „Odkrywcy Muzyki” to cykl, który już na dobre zagrzał

odrobinę, choć przed babcią, która siedzi na widowni),

18.09.2010

sobie miejsce w repertuarze Filharmonii Łódzkiej. I choć

ale też poznać, czym jest odpowiedzialność, a może

16.10.2010

jest znanym, „dojrzałym” cyklem, wciąż pozostaje jedyny

nawet – trema.

20.11.2010

w swoim rodzaju, a nawet unikatowy w skali kraju.

18.12.2010

Koncerty dla dzieci organizuje niemal każda Filharmonia

ni odkrywać piękno i bogactwo muzyki w dwóch rolach:

15.01.2011

w Polsce, ale warsztaty dla przedszkolaków i uczniów

jako słuchacze-odbiorcy i jako artyści-twórcy. Obie te role

12.02.2011

początkowych klas szkoły podstawowej są wciąż wielką

są fascynujące i dostarczają maluchom niezapomnianych

12.03.2011

rzadkością. A żeby jeszcze pozwolić dzieciom już podczas

przeżyć. Dlatego serdecznie zapraszam co miesiąc na

09.04.2011

pierwszej wizyty w filharmonii wejść na estradę i wystąpić

sobotnie spotkania „Odkrywców Muzyki”. Warto.

Daty warsztatów:

21.05.2011

Tym właśnie są „Odkrywcy Muzyki”. Dzieci mogą w peł-

z krótką prezentacją? O, co to, to nie! A w naszej filharmonii można. Łączymy pomysł warsz-

Dominika Jakubowska – autorka cyklu

tatów muzycznych i edukacyjnego koncertu. Dla małych Odkrywców Muzyki na estradzie występują profesjonalni

Cena abonamentu „Odkrywcy Muzyki”:

muzycy. Stawiamy im wysokie wymagania: muszą być

63 zł (obejmuje tylko bilety na koncerty, bilety na

nie tylko znakomici warsztatowo, ale też sympatyczni

warsztaty można kupić osobno)

i koniecznie z poczuciem humoru. Wprowadzamy dzieci w świat różnorodnych stylów muzycznych, pokazujemy (czasem z zupełnie bliska!) instrumenty, ich brzmienia w grze solowej, w duecie, tercecie, kwartecie... i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo pod koniec spotkania zapraszamy dzieci na scenę do krótkiego występu. Mogą poczuć się jak prawdziwi artyści, zakosztować smaku sławy (choć

cykl abonamentowy

sezon 2010/2011

| 23


Pokolenia „nutkowiczów” To wielka radość i satysfakcja widzieć salę Filharmonii wy-

wanków Domów Dziecka, o których Filharmonia nigdy nie

Daty koncertów:

pełnioną do ostatniego miejsca podczas koncertów cyklu

zapomina.

26.09.2010

„Spotkanie z Nutką”! Idea, która przyświecała mi podczas

Dzieci to najlepsi i najbardziej autentyczni słuchacze

10.10.2010

organizacji pierwszego koncertu w 1991 r., realizuje się

i krytycy; są spontaniczne, mają niewyobrażalną intuicję, do-

28.11.2010

pięknie aż do dziś. Cieszę się, że udaje się przybliżać dzie-

skonałe oko i ucho. Dziękuję im za obecność w naszej Filhar-

12.12.2010

ciom jedną z najtrudniejszych i najbardziej abstrakcyjnych

monii. To ogromna satysfakcja nie tylko dla mnie, ale także

23.01.2011

sztuk, jaką jest muzyka; udaje się nie tylko zainteresować

dla wszystkich wykonawców, pokazać im piękno, tajemnicę

27.02.2011

nią najmłodszego słuchacza, ale także jego rodziców i przy-

i wielki artyzm okryte w dźwięki. Zapewniam, że także w se-

20.03.2011

jaciół, którzy oklaskują swoich kolegów występujących na

zonie 2010/2011 będzie wiele do odkrycia w muzyce.

10.04.2011

Bardzo serdecznie zapraszam w niedzielne południa do

29.05.2011

tajemnice dźwięków i sekrety instrumentów, chcąc ułatwić

Filharmonii. Mam nadzieję, że publiczności będzie przyby-

12.06.2011

słuchanie i rozumienie muzyki klasycznej.

wać, ponieważ w listopadzie 2011 r. będziemy świętować

estradzie. Dla tysięcy najmłodszych słuchaczy odkrywamy

Wielu małych wykonawców naszych koncertów jest dziś

jubileusz 20-lecia „Spotkań z Nutką”!

gramowy organizuje dla

muzykami zawodowymi, laureatami międzynarodowych nagród; jako profesjonaliści z przyjemnością wracają na scenę

Dział Organizacyjno-Pro-

Elżbieta Chmielewska – autorka cyklu

przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych edu-

„Spotkań”. Wielu innych „nutkowiczów” wyrosło na wytrawnych melomanów, którzy teraz przychodzą już na „Nutkę”

Cena abonamentu „Spotkanie z Nutką”:

kacyjne audycje muzyczne

z własnymi dziećmi.

105 zł (dorośli), 70 zł (dzieci)

o różnej tematyce.

Przez 19 lat koncerty dla najmłodszych nieco zmieniały

Więcej informacji:

swoją formułę; dziś często przybierają kształt koncertu

(+48 42) 664 79 90

najzdolniejszych młodych artystów. Wśród słuchaczy nie

e.chmielewska@

brakuje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wycho-

filharmonia.lodz.pl

24 |

sezon 2010/2011

cykl abonamentowy


Wymowne klawisze W filharmonii, której patronem jest wybitny pianista-wirtuoz

skiego, który zapisał się w historii nie tylko jako artysta, ale

16.09.2010

Artur Rubinstein, nie może zabraknąć recitali fortepiano-

także wytrawny polityk. Na znaczące wydarzenie zapowiada

05.10.2010

wych. Tajemnice tego bodaj najpopularniejszego instrumen-

się występ Jeffreya Swanna, który dał się zapamiętać m.in.

23.11.2010

tu będzie można zgłębiać zarówno podczas występów świa-

podczas konkursu Chopinowskiego w 1970 roku. Ten recital,

01.02.2011

towych sław, jak i artystów polskich, także bardzo młodych

wypełniony utworami Chopina i jego równolatka – Schu-

27.02.2011

(18-letnia Aleksandra Świgut).

manna – zakończy obchody Roku Chopinowskiego w łódz-

Daty koncertów:

08.03.2011

Pomysł recitalu jako koncertu, podczas którego występuje

kiej filharmonii.

03.05.2011

jeden tylko artysta, wykonując z pamięci utwory wybranego

07.06.2011

kompozytora, jest wbrew pozorom dość nowy. Taką formę

Chopina z dziełami Liszta, urodzonego zaledwie rok później.

występu wprowadził w XIX wieku Ferenc Liszt, proponując

Obu twórców łączył wzajemny podziw i szacunek oraz umiło-

– bez obcej sobie przesadnej skromności – recitale wypeł-

wanie fortepianu, jednak sposób traktowania tego instrumen-

nione wyłącznie własnymi utworami. Obecnie tym mianem

tu był u nich zgoła różny: u Chopina intymny, nacechowany

określa się także koncerty, których program zestawiony

tajemnicą, u Liszta – bardzo ekstrawertyczny i pełen rozmachu.

jest z kompozycji twórców danej epoki, stylu muzycznego,

Interesujące może być połączenie w programie utworów

W tym sezonie koncertowym w Filharmonii Łódzkiej bę-

określonego kraju itp. Takie właśnie koncerty w znacznym

dziemy ponownie gościć Alexeia Volodina, który w poprzed-

wyborze będziemy Państwu w tym sezonie proponować.

nim sezonie zachwycił nas swoją interpretacją III Koncertu

Brytyjski wirtuoz Jonathan Plowright, podziwiany za feno-

fortepianowego Rachmaninowa. Warto również wybrać się

menalną biegłość techniczną, a w Polsce ceniony zwłaszcza

na występ Alexeia Zueva. Miłośnicy wielkiej pianistyki nie

dzięki interpretacjom mało znanych utworów polskich

mogą przeoczyć występu Daniela Barenboima, światowej

romantyków, wystąpi w ramach festiwalu Łódź Czterech

sławy pianisty i dyrygenta. Kto szuka rzadziej wykonywanego

Kultur. Obok utworów tegorocznego wielkiego jubilata –

repertuaru, na pewno zainteresuje się skandynawskim recita-

Chopina, wykona także kompozycje Ignacego Jana Paderew-

lem Håvarda Gimsego (Grieg, Nielsen, Sibelius).

cykl nieabonamentowy

sezon 2010/2011

| 25


Nie tylko w domowym zaciszu Wielka sztuka muzyczna nader często kojarzy nam się z wiel-

najbliższa takiemu muzykowaniu amatorskiemu, któremu nie-

Daty koncertów:

ką orkiestrą symfoniczną na ogromnej estradzie. Tymczasem

którzy z nas oddają się także i dziś, oraz kwartet smyczkowy,

21.09.2010

zespoły liczniejsze niż kilkunastoosobowe przez większą

który z kolei uznaje się za postać najtrudniejszą, wymagającą

28.09.2010

część historii muzyki były rzadkością. Dominowała gra solo-

wyjątkowej dojrzałości zarówno muzyków, jak i słuchaczy.

30.11.2010

Pieśni z czasów Chopina zaśpiewa wielkiej klasy polska

01.12.2010

sopranistka Olga Pasiecznik, której przy fortepianie towarzy-

02.12.2010

niu melomani poznawali nowe symfonie, oratoria i opery

szyć będzie siostra Natalia. Znakomita niemiecka interpre-

18.01.2011

w czasach, kiedy płyty i kasety jeszcze nie istniały, a wyprawa

tatorka pieśni Juliane Banse, która przedstawi kompozycje

25.01.2011

na koncert była znacznie trudniejsza niż dziś. Na szczęście,

Roberta Schumanna, wystąpi podczas Festiwalu Schuman-

15.02.2011

większość osób umiała choć w niewielkim zakresie grać

nowskiego, na który wraz z łódzką Akademią Muzyczną

18.02.2011

i śpiewać, co pozwalało na samodzielne wykonywanie trans-

zapraszamy w grudniu. A w kwietniu z recitalem wystąpi

01.03.2011

krypcji słynnych kompozycji. W XIX wieku na ziemiach pol-

łódzka sopranistka Eliza Kruszczyńska, laureatka Grand Prix

13.03.2011

skich „pod strzechami” wykonywano pieśni ze „Śpiewników

w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. S. Moniuszki

29.03.2011

domowych” Stanisława Moniuszki, pisane właśnie z myślą

w Warszawie. Do sztuki kwartetu smyczkowego pozwolą

05.04.2011

o amatorskim domowym muzykowaniu. Dziś jesteśmy mniej

zbliżyć się zespoły tej miary, co Juilliard String Quartet czy

16.04.2011

aktywni – zdecydowanie wolimy słuchać. Ale i samo słucha-

Tokyo String Quartet.

14.06.2011

wa oraz kameralistyka w najróżniejszych odmianach. To właśnie dzięki kameralnemu domowemu muzykowa-

nie nie zawsze jest proste – kameralistyka nie ma w sobie ani błyskotliwości solowego popisu, ani rozmachu wielkiej orkiestry. Daje za to niepowtarzalne poczucie obcowania ze sztuką „na wyciągnięcie ręki”. Poddajmy się temu czarowi! W  tym sezonie szczególną uwagę zwrócimy na dwa gatunki muzyki kameralnej: pieśń solową, która wydaje się być

26 |

sezon 2010/2011

cykl nieabonamentowy


Muzyka dawna W repertuarze większości filharmonii i na okładkach płyt

żenia twórcy i styl jego epoki. Jak zauważa wybitny znawca

12.10.2010

z muzyką poważną dominują nazwiska kompozytorów XVIII-

tematu, Nikolaus Harnoncourt, nie jest bynajmniej proste: „(...)

02.11.2010

i XIX-wiecznych. Tymczasem historia muzyki nie ogranicza

najwyższym autorytetem jest wola kompozytora; muzykę

16.11.2010

się przecież do dwóch stuleci! Warto obcować zarówno

dawną traktujemy jako pochodzącą z odległej przeszłości,

Daty koncertów:

14.12.2010

z muzyką współczesną, która mówi wiele o duchu czasów,

widzimy ją na tle jej epoki i musimy dokładać starań, żeby ją

18.04.2011

w których przyszło nam żyć, jak i zaglądać w przeszłość bar-

odtworzyć wiernie (...). Jednakże o wierności możemy mówić

19.04.2011

dziej odległą – do czasów baroku czy renesansu. Do takich

wtedy, kiedy wykonanie jest zbliżone do wizji dźwiękowej,

10.05.2011

wypraw zachęca Filharmonia Łódzka, proponując koncerty

jaką miał kompozytor w chwili tworzenia”.

17.05.2011

muzyki dawnej. Koncerty takie są stale obecne w repertuarze

Najznakomitsi interpretatorzy muzyki dawnej to ci, którzy

od kilku sezonów i z roku na rok cieszą się coraz większym

nie tylko budzą podziw swoim kunsztem, ale także dają

zainteresowaniem melomanów.

słuchaczom wyobrażenie o duchu dawnej epoki; których

Słuchając uznanych solistów i zespołów polskich i zagra-

wykonania nie tylko zachwycają, ale też, gdy trzeba, budzą

nicznych, warto zastanowić się nad dwiema przeciwstawny-

niepokój. Tak bowiem oddziaływała muzyka w dawnych

mi tendencjami w traktowaniu muzyki przeszłości: pierwsza

wiekach. Takie odczucia na pewno odnajdą Państwo pod-

przenosi ją we współczesność, druga zaś próbuje ukazać

czas występów European Union Baroque Orchestra pod

ją przez pryzmat czasów, w których powstała. Za przykład

kierunkiem Christiny Pluhar, duńskiego organisty i klawesy-

pierwszego podejścia mogą służyć postromantyczne

nisty Allana Rasmussena, estońskiego zespołu o intrygującej

interpretacje dawnych dzieł dokonywane przez Stokowskie-

nazwie „Heinavanker” (co oznacza wóz z sianem i nawiązuje

go czy Furtwänglera oraz instrumentowanie Bachowskich

do słynnego obrazu Hieronima Boscha), fantastycznej baro-

Pasji na ogromną orkiestrę wagnerowską. Druga tendencja

kowej skrzypaczki Sirkki-Liisy Kaakinen, w wykonaniu której

– zdecydowanie obecnie dominująca – wyraża się w mak-

wysłuchamy wszystkich piętnastu Sonat różańcowych Bibera,

symalnej wierności wobec dzieła i chęci wniknięcia w zało-

czy zespołu „Musica Florea”.

cykl nieabonamentowy

sezon 2010/2011

| 27


Poznać dźwięk współczesny „Contem.ucha” zadomowiło się już na dobre w programie

Dźwięków (...). Dokonujcie wpisów codziennie – niech to

Daty koncertów:

Filharmonii, przypominając, że muzyka współczesna z racji

będą uwagi o niezwykłych usłyszanych dźwiękach, waszych

16.10.2010

czasu swego powstania ma szansę być muzyką najbliższą

reakcjach na nie, ogólne spostrzeżenia na temat otoczenia

09.11.2010

słuchaczom. W tym sezonie w programie tego cyklu, podob-

akustycznego, cokolwiek, co uznacie za istotne. (...) Oto

07.12.2010

nie jak w całym repertuarze filharmonii, pojawiają się nowe

pierwsze z brzegu pytania do twego dziennika:

11.01.2011

propozycje edukacyjne. „Contem.ucha” stwarza możliwość

Jaki pierwszy dźwięk usłyszałeś dziś po przebudzeniu?

10.02.2011

zbliżenia się do „jądra muzyki”, eksperymentowania i słucha-

Jaki ostatni dźwięk usłyszałeś wczoraj przed zaśnięciem?

22.03.2011

nia w bardziej świadomy sposób. Po co jednak pisać o czymś,

Jaki dźwięk był dzisiaj najgłośniejszy?

05.04.2011

co ma nastąpić, skoro można od razu wcielić słowo w czyn!

Jaki dźwięk był dzisiaj najpiękniejszy?

24.05.2011

Dla rozgrzania przed pierwszym koncertem proponuję zmierzyć się z jednym z ćwiczeń pochodzących

(...) jakie jest najbardziej pamiętne wrażenie dźwiękowe w twoim życiu? Opisz to w kilku zdaniach”.

z niewielkiego zbiorku Poznaj dźwięk: 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków kanadyjskiego

Zachęcająca do uważnego słuchania kątem ucha,

kompozytora Raymonda Murraya Schafera:

Małgorzata Cnota

„Chciałbym zaproponować wam założenie Dziennika

28 |

sezon 2010/2011

cykl nieabonamentowy


sezon 2010/2011

| 29


Wydarzenia specjalne Hommage à Chopin

VIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych „Tansman 2010”

06.10.2010–08.10.2010 Festiwal „Hommage à Chopin 2010” to spotkanie muzyki

01.10.2010–04.10.2010

Fryderyka Chopina oraz idei romantycznych z XX-wieczną es-

14.11.2010–20.11.2010

tetyką muzyczną, której przedstawicielem w muzyce polskiej był Aleksander Tansman. Jest to pierwsza edycja projektu,

Ten międzynarodowy projekt ukazuje siłę muzyki. Od 1996

prezentującego twórczość kompozytorów współczesnych

r. stanowi forum spotkań młodych artystów i uznanych

w kontekście muzyki Chopina.

indywidualności ze wszystkich kontynentów świata, umoż-

Tansman nadał współczesny wyraz swym licznym cho-

liwiając międzykulturowe współdziałanie. W sferze progra-

pinowskim inspiracjom i fascynacjom, stosując XX-wieczny

mowej realizujemy przesłanie naszego patrona Aleksandra

język muzyczny i własny idiom kompozytorski. Hołd dla

Tansmana, który w swej twórczości łączył wielowiekowy

muzyki wybitnego rodaka ujawnia nie tylko w dedykacjach

dorobek kultury europejskiej z nowoczesnością form i języka

utworów (np. Hommage à Chopin, Tombeau de Chopin) czy

muzycznego XX wieku.

formach muzycznych, takich jak mazurki, ballady i nokturny,

„Tansman 2010” to różnorodne projekty: konkurs kompozy-

ale także w głęboko przetworzonym, modernistycznym, in-

torski, koncerty festiwalowe, wystawy, konferencja. W tym roku

dywidualnym stylu kompozytorskim. Tansman łączył tradycję

weźmie w nim udział 600 wykonawców z 30 krajów świata,

wielu wieków muzyki polskiej i europejskiej z nowoczesno-

dokonując premier polskich i światowych, także na płytach CD.

ścią form i języka XX w., czyniąc je frapującymi dla odbiorcy

Jurorami konkursu są takie sławy, jak: Zygmunt Krauze, Michael

i promując w ten sposób na świecie najlepsze tradycje

Nyman, Louis Andriessen, José Manuel López, Ana Lara, Aaron

polskiej kultury muzycznej.

Kernis, Hwang Long Pan. Gwiazdami festiwalu będą przede

Na projekt „Hommage à Chopin” złożą się trzy koncerty,

wszystkim Jordi Savall i Montserrat Figueras w projekcie

w tym koncert dla dzieci. W programie znajdą się premiery

Jerusalem, Krzysztof Penderecki, Michael Nyman Orchestra

polskie i światowe, w tym Tombeau de Chopin na orkiestrę

i Andrew Slater, którzy dokonają światowej premiery utworu

– utwór napisany przez Tansmana na zamówienie UNESCO

Chopin/Milton Songs oraz Orkiestra Barokowa Unii Europejskiej.

w 100. rocznicę śmierci Chopina.

Andrzej Wendland

30 |

sezon 2010/2011

Szczegółowy program: www.tansman.lodz.pl/news Andrzej Wendland

wydarzenia specjalne

Głównym organizatorem festiwali „Hommage à Chopin” i „Tansman 2010” jest Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana.


II Rubinstein Piano Festival

użycie różnych rodzajów scordatury, czyli przestrajania strun skrzypiec) i rzadko wykonywane dzieło stanowi wyjątkowe połączenie

21.02.2011–27.02.2011

głębi ekspresji z wirtuozowskim wykorzystaniem instrumentu.

Celem festiwalu jest przede wszystkim kultywowanie pamięci

Chóru Filharmonii Łódzkiej a specjalnym akcentem festiwalu

wielkiego pianisty i chopinisty, łodzianina z urodzenia, Artu-

będzie występ pochodzącej z łodzi sopranistki Elizy Krusz-

ra Rubinsteina (1887–1982). Służą temu występy wybitnych

czyńskiej, laureatki Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie

pianistów oraz artystów innych specjalności, wystawy, pokazy

Wokalnym im. S. Moniuszki w Warszawie.

Barok w połączeniu ze współczesnością wypełni koncert

filmów. Festiwal przyczynia się do promocji Łodzi i Polski oraz rozbudzenia wśród młodzieży zamiłowania do muzyki. Wspiera także młodych pianistów. Podczas pierwszej edycji festiwalu, w październiku 2008 r.

Festiwal „Piotr Anderszewski i Przyjaciele” 28.05.2011 – 31.05.2011

wystąpili m.in. Emanuel Ax, Alexander Gavrylyuk, Kirill Gerstein i Alexander Korsantia. Zaproszenia do udziału w drugiej edycji

Piotr Anderszewski zadomowił się w Łodzi na dobre. W czerwcu

festiwalu przyjęli: Daniel Barenboim, Alexander Korsantia, Garrick

2010 roku nagrywał tu swój najnowszy film z utworami Roberta

Ohlsson, Eugene Indjic, Roman Rabinovich. Oprócz nich wystąpi

Schumanna, reżyserowany przez Bruna Monsaingeona. Rok później

sześcioro pianistów młodego pokolenia, laureatów słynnych kon-

po raz trzeci przyjedzie tu na swój festiwal, by na estradzie Filhar-

kursów pianistycznych, w tym Międzynarodowego Konkursu dla

monii Łódzkiej występować solo i z wybranymi przez siebie gośćmi.

Młodych Pianistów w Bydgoszczy „Arthur Rubinstein in Memo-

Ta edycja festiwalu będzie miała dwie dominanty. Z jednej strony

riam”. Wystąpią dwie orkiestry symfoniczne (orkiestra Filharmonii

oczywiście fortepian solo: obok recitalu samego Anderszewskiego,

Łódzkiej i NOSPR), orkiestra kameralna, dwa kwartety smyczkowe.

który wykona utwory Bacha i Schumanna, usłyszymy zaproszonych

Festiwal organizowany jest z poparciem i udziałem rodziny Artura Rubinsteina, jego dyrektorem i głównym organizatorem jest Wojciech Grochowalski.

przez niego pianistów (w tej chwili jeszcze trwają ustalenia, co do konkretnych osób). Być może sam Anderszewski zagra z zaproszonymi gośćmi na cztery ręce lub na dwa fortepiany. Drugą dominantą będzie film. Zaprosimy zaprzyjaźnionego z Piotrem producenta

Wojciech Grochowalski

Łódzka Wielkanoc Muzyczna 15.04.2011–19.04.2011

portugalskiego – Paola Branco oraz jednego z najwybitniejszych twórców filmów muzycznych – Bruna Monsaingeona.

Nadzwyczajne koncerty orkiestr gościnnych W tym sezonie nie tylko Orkiestra Filharmonii Łódzkiej wybiera się

Po raz czwarty już zapraszamy państwa na Łódzką Wielkanoc Muzyczną. To święto muzyczne przed świętami Wielkanocy przy-

na wyjazdy zagraniczne – zapraszamy też orkiestry gościnne. Już we wrześniu 2010 roku wystąpią goście najbardziej

niesie i tym razem wrażenia i przeżycia bardzo różnorodne. Tym

egzotyczni – Tradycyjna Orkiestra z Kantonu. W lutym 2011 roku

razem dominantą będzie muzyka baroku. Po Pasji wg św. Mateusza,

wystąpią dwie orkiestry: najmłodsza – Sinfonia Iuventus pod ba-

którą przedstawiliśmy w roku ubiegłym, tym razem przedstawimy

tuta swojego szefa Tadeusza Wojciechowskiego oraz legendarna

drugie wielkie dzieło pasyjne Lipskiego Kantora – Pasję wg św. Jana

Sinfonia Varsovia, którą poprowadzi obecny dyrektor muzyczny

w wykonaniu świetnego zespołu z Czech – „Musica Florea”. Usłyszy-

– Marc Minkowski.

my tez niezwykły cykl Sonat różańcowych Heinricha Ignaza Bibera

I wreszcie w marcu zespół międzynarodowy: Młodzieżowa

(1644–1704) w interpretacji znakomitej skrzypaczki Sirkki-Liisy

Orkiestra Unii Europejskiej (EUYO) która koncertem uwieńczy

Kaakinen. Ten cykl obejmuje 15 utworów programowych, inspiro-

swój 10-dniowy pobyt w Łodzi. To pierwsze takie wydarzenie

wanych tajemnicami różańca. Niezwykle trudne (ze względu na

w krajach postkomunistycznych.

wydarzenia specjalne

sezon 2010/2011

| 31


Repertuar na sezon 2010/2011 Opisy cykli abonamentowych, których wydarzenia oznaczono kolorowymi kwadratami znajdują się na stronach 19-24.

wrzesień 2010

18 września / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 19 września / niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

4 września / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„BABY BOOM BUM”

KONCERT FINAŁOWY XI WĘDROWNEGO FESTIWALU FILHARMONII ŁÓDZKIEJ „KOLORY POLSKI” Wykonawcy: Zespół „Raz Dwa Trzy”, Hubert Kowalski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: piosenki z repertuaru zespołu 10 września / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY PT. „BLASK RYCERZY I BOGÓW” – INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2010/2011 Wykonawcy: Ivan Monighetti – wiolonczela, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: R. Strauss – Wariacje fantastyczne na wiolonczelę i orkiestrę Don Kichot op. 35, W. A. Mozart – Symfonia C-dur KV 551 Jowiszowa 16 września / czwartek / 19.00 Sala Koncertowa

Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie 21 września / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ WSPÓŁORGANIZOWANY Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW Wykonawcy: Łukasz Błaszczyk – skrzypce, Mariusz Drzewicki – fortepian Program: G. Tartini – Sonata g-moll Z trylem diabelskim, C. Franck – Sonata A-dur na skrzypce i fortepian, F. Schubert – Sonata D-dur op. 137 nr 1, P. Sarasate – Melodie cygańskie, M. Ravel – Cyganka 23 września / czwartek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT NADZWYCZAJNY Wykonawcy: Tradycyjna Chińska Orkiestra z Kantonu Program: „Sounds of the East”

RECITAL FORTEPIANOWY W RAMACH FESTIWALU „ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR”

24 września / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

Wykonawca: Jonathan Plowright – fortepian Program: I. J. Paderewski, F. Chopin

KONCERT SYMFONICZNY „CHOPINOWSKI STYL BRILLANT” NA ZAKOŃCZENIE CYKLU „WIELKIE KREACJE CHOPINOWSKIE”

17 września / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „CUDZE CHWALICIE...” Wykonawcy: Jonathan Plowright – fortepian, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: M. Spisak – Trzy miniatury, I. J. Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll op. 17, Witold Lutosławski – Wariacje symfoniczne, K. Szymanowski – Symfonia f-moll op.15

Wykonawcy: Kevin Kenner – fortepian, Tadeusz Strugała – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: F. Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11, II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 26 września / niedziela / 12.00

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „WITAMY W FILHARMONII” Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

18 września / sobota / 11.00 i 12.30

28 września / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „POCZTÓWKI Z WAKACJI”

RECITAL WOKALNY „SALON CHOPINA”

Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa

32 |

sezon 2010/2011

repertuar

Wykonawcy: Olga Pasiecznik – sopran, Natalia Pasiecznik – fortepian Program: V. Bellini, G. Donizetti, G. Meyerbeer, G. Rossini, F. Liszt, F. Chopin / P. Viardot

październik 2010 2 października / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„GWIAZDY MET W ŁODZI” – KONCERT „KWIECIEŃ W PAŹDZIERNIKU” Wykonawcy: Mariusz Kwiecień – baryton, Łukasz Borowicz – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: arie kompozytorów słowiańskich i włoskich 5 października / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

RECITAL FORTEPIANOWY Wykonawca: Jan Krzysztof Broja – fortepian Program: F. Chopin, K. Szymanowski, S. Rachmaninow 6 października / środa / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT Z CYKLU „HOMMAGE À CHOPIN” Koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana Wykonawcy: Łukasz Kuropaczewski – gitara, Marek Drewnowski – fortepian, Kwartet Śląski Program: A. Tansman, F. Chopin, F. Liszt, F. Sor, A. José 7 października / czwartek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT UTWORÓW DZIECIĘCYCH „ALLA POLACCA” Z CYKLU „HOMMAGE À CHOPIN” Koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana Wykonawcy: uczniowie i pedagodzy szkół muzycznych regionu łódzkiego Program: A. Tansman, m.in. Suita chopinowska na gitarę i Alla polacca 8 października / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „POŻEGNALNE UNIESIENIA” Koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana Wykonawcy: Robert Kabara – kierownictwo artystyczne, Sinfonietta Cracovia Program: A. Tansman – Tombeau de Chopin, Divertimento, J. Haydn – Symfonia fis-moll Hob I: 45 Pożegnalna, W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550

Dyrekcja Filharmonii uprzejmie informuje, że repertuar może ulec zmianie.


9 października / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” Program: R. Wagner – Złoto Renu (Das Rheingold) 10 października / niedziela / 12.00

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „FORTEPIANOWY KALEJDOSKOP” Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat 12 października / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT MUZYKI DAWNEJ Wykonawca: Katarzyna Drogosz – pianoforte Program: J. Haydn, W. A. Mozart, J. N. Hummel, J. V. Voříšek, L. van Beethoven 15 października / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA” Wykonawcy: Chór Aidija Program: R. Mažulis – Cum Essem Parvulus, Sybilla, A. Kuěinskas – cztery chóralne fragmenty z Chants of Expiry, B. Kutavičius From The Yatvingian Stone 15 października / piątek / 21.30 Klub Jazzga, ul. Piotrkowska 17

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA” Wykonawcy: Antanas Jasenka, Vytautas V. Jurgutis – dj’e Program: sety klubowe 16 października / sobota / 11.00 i 12.30

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „MUZYCZNE BAJKI” Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa 16 października / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 17 października / niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie 16 października / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „LITEWSKIE BRZMIENIE” Wykonawcy: Massimiliano Caldi – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: V. Jurgutis – Telogenos, J. Janulytė – Textile, E. Medekšaitė – Scintilla, A. Jasenka – utwór na zamówienie 19 października / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT ZORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „CHOPIN’ AROUND” Wykonawcy: Jacek Kochan – perkusja, Agata Zubel – śpiew, Cezary Duchnowski – komputery, Maciej Walczak – video, Andrzej Bauer – wiolonczela, Uri Caine – fortepian Program: F. Chopin – Preludia op. 28 w wersji jazzowej

22 października / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

15 listopada / poniedziałek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „ZAGADKA TONACJI D-MOLL”

KONCERT SYMFONICZNY W RAMACH FESTIWALU „TANSMAN 2010”

Wykonawcy: Marc Tardue – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej Program: J. Haydn – Msza Nelsońska d-moll Hob: XXII/11, A. Bruckner – IX Symfonia d-moll

Wykonawcy: Jan Kalinowski – wiolonczela, Marek Szlezer – fortepian, Gabriel Chmura – dyrygent, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej Program: A. Tansman

23 października / sobota / 18.00 Sala Koncertowa

16 listopada / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” Program: M. Musorgski – Borys Godunow 29 października / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT ORATORYJNY „NIEMIECKIE REQUIEM POCIESZENIA” Wykonawcy: Dina Yoffe – fortepian, Aga Mikołaj – sopran, Robert Rosen – baryton, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej Program: L. van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58, J. Brahms – Ein Deutsches Requiem op. 45

listopad 2010 2 listopada / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI DAWNEJ WSPÓŁORGANIZOWANY Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW Wykonawcy: Marc Caudle – viola da gamba, Ewa Piasecka – klawesyn Program: „Johann Sebastian Bach i synowie” 5 listopada / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „KLASYKA GATUNKU” Wykonawcy: Marcin Zdunik – wiolonczela, Jerzy Salwarowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: C. M. von Weber – Uwertura do opery Euryanthe, P. Czajkowski – Wariacje na temat rococo na wiolonczelę i orkiestrę op. 33, A. Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88 9 listopada / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA” Wykonawcy: Maciej Frąckiewicz – akordeon, Magdalena Bojanowicz – wiolonczela Program: W. Blecharz – In my head, D. Przybylski – Discours, B. Kowalski – Piąty błękit, A. Bauer – Duotone i in. 13 listopada / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” G. Donizetti – Don Pasquale

KONCERT MUZYKI DAWNEJ W RAMACH FESTIWALU „TANSMAN 2010” Wykonawcy: Christina Pluhar – dyrygent, European Union Baroque Orchestra Program: „Bogowie, herosi, śmiertelnicy” – utwory F. Cavallego, A. Caldary i L. Rossiego 17 listopada / środa / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „W DOLINIE JORDANU” W RAMACH FESTIWALU „TANSMAN 2010” Koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana Wykonawcy: John Oxley – tenor, Paweł Kotla – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej Program: A. Tansman – Psalmy, I. Strawiński – Symfonia psalmów 18 listopada / środa / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY W RAMACH FESTIWALU „TANSMAN 2010” Wykonawcy: Janos Balint – flet, Jarosław Żołnierczyk – skrzypce, Agnieszka Duczmal – dyrygent, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” Program: A. Vivaldi – Cztery pory roku, A. Piazzolla – Cztery pory roku 19 listopada / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „PERŁY JESZCZE NIEODKRYTE” – finał Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana Wykonawcy: Wojciech Michniewski, Michael Nyman – dyrygenci, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: Kompozycje nagrodzone w konkursie, Michael Nyman – prawykonanie najnowszej kompozycji 20 listopada / sobota / 11.00 i 12.30

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „H2O TO JEST TO” Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa 20 listopada / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 21 listopada/ niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie

repertuar

sezon 2010/2011

| 33


23 listopada / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

1 grudnia / środa / 19.30 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

RECITAL FORTEPIANOWY – ZAKOŃCZENIE ROKU CHOPINOWSKIEGO

KONCERT KAMERALNY W RAMACH FESTIWALU SCHUMANNOWSKIEGO

Wykonawca: Jefrey Swann – fortepian Program: R. Schumann – Sceny leśne op. 82, Fantazja C-dur op. 17, F. Chopin – Ballada f-moll op. 52, 3 Mazurki op. 59, Scherzo E-dur op. 54

Wykonawcy: studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Program: J. Brahms, R. Schumann

14 grudnia / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

26 listopada / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

2 grudnia / czwartek / 17.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT SYMFONICZNY „NAMALOWANE DŹWIĘKAMI”

KONCERT KAMERALNY W RAMACH FESTIWALU SCHUMANNOWSKIEGO

Wykonawca: Allan Rasmussen – klawesyn Program: J. S. Bach – Wariacje Goldbergowskie BWV 988

Wykonawcy: Jan Simon – fortepian, Michał Nesterowicz – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: W. Lutosławski – Mała suita, F. Liszt – II Koncert fortepianowy A-dur, P. Hindemith – Symfonia Mathis der Maler

Wykonawcy: studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Program: R. Schumann 2 grudnia / czwartek / 19.30 Sala Koncertowa

KONCERT KAMERALNY W RAMACH FESTIWALU SCHUMANNOWSKIEGO

27 listopada / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 60-LECIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W ŁODZI

Wykonawcy: Juliane Banse – sopran, Aleksandar Madzar – fortepian Program: R. Schumann

28 listopada / niedziela / 12.00

3 grudnia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „ZA SIEDMIOMA GÓRAMI...”

KONCERT SYMFONICZNY „BRAHMS – ROMANTYK KLASYCZNY”

Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

Wykonawcy: Maciej Łabecki – skrzypce, Konrad Bukowian – wiolonczela, Kai Bumann – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: J. Brahms – Koncert a-moll na wiolonczelę i skrzypce op. 102, III Symfonia F-dur op. 90

29 listopada / poniedziałek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY Wykonawcy: José Maria Florêncio Junior – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Program: w ustaleniu 30 listopada – 2 grudnia

FESTIWAL SCHUMANNOWSKI ORGANIZOWANY WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM PROMOCJI INICJATYW ARTYSTYCZNYCH „OPERATIVA” 30 listopada / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

RECITAL PIEŚNI W RAMACH FESTIWALU SCHUMANNOWSKIEGO Wykonawcy: Urszula Kryger – mezzosopran, Rudolf Rosen – baryton, Tomasz Herbut – fortepian Program: C. Schumann, R. Schumann, J. Brahms

grudzień 2010 1 grudnia / środa / 17.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT KAMERALNY W RAMACH FESTIWALU SCHUMANNOWSKIEGO Wykonawcy: studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Program: R. Schumann, F. Chopin, G. Kurtág

7 grudnia / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MONOGRAFICZNY KOMPOZYCJI ARTURA ZAGAJEWSKIEGO WSPÓŁORGANIZOWANY Z AKADEMIĄ MUZYCZNĄ W ŁODZI W RAMACH SESJI „MUSICA MODERNA” Wykonawcy: Dominik Połoński – wiolonczela, Piotr Szymanowicz – fortepian, komputer, Lilianna Zalesińska – mezzosopran, Artur Zagajewski – komputer, radio, obiekty dźwiękowe, Krzysztof Sztekmiller – realizacja dźwięku Program: A. Zagajewski – Fuzz G. B., Songs of Nature, Mixes, Płatki żółtej róży i in. 10 grudnia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „POTWÓR Z LOCH NESS I NIEMIECKI PORZĄDEK” Wykonawcy: Wolfgang Schröder – skrzypce, Marek Pijarowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: L. van Beethoven – II Symfonia D-dur op. 36, M. Bruch – Fantazja szkocka na skrzypce i orkiestrę op. 47, R. Wagner – Preludium ze Śpiewaków Norymberskich 11 grudnia / sobota / 18.30

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” Program: G. Verdi – Don Carlos

34 |

sezon 2010/2011

repertuar

12 grudnia / niedziela / 12.00

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „JEDZIE, JEDZIE PANI ZIMA!” Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

KONCERT MUZYKI DAWNEJ

17 grudnia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „AMERICAN DREAM” Wykonawcy: Vadim Gluzman – skrzypce, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: L. Bernstein – Uwertura Kandyd, A. Copland – Suita Rodeo, M. Daugherty – Koncert skrzypcowy Fire and blood, G. Gershwin – Amerykanin w Paryżu 18 grudnia / sobota / 11.00 i 12.30

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „CZY TO KOLĘDA, CZY PASTORAŁKA?” Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa 18 grudnia / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 19 grudnia/ niedziela / 10.00 , 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie

styczeń 2010

7 stycznia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „WIRTUOZERIA NIE TYLKO W BALECIE” Wykonawcy: Alexander Shcherbakov – fortepian, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: A. Tansman – Suita taneczna, P. Czajkowski – Suita z baletu Śpiąca królewna, Koncert fortepianowy b-moll op. 23 8 stycznia / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” G. Puccini – Dziewczyna z Zachodu (La Fanciulla del West) 11 stycznia / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA” Wykonawcy: an_Arche New Music Ensemble Program: W. Blecharz – xyz, D. Przybylski – Eine Kleine Morgenmusik, Prasqual, Tomasz Praszczałek – Pernyai, A. Gryka – c.h.H, P. Hendrich – nowa kompozycja, R. Zapała – Relative


14 stycznia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „DOLCE VITA” Wykonawcy: Massimiliano Caldi – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: muzyka filmowa Nina Roty 15 stycznia / sobota / 11.00 i 12.30

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „JESTEM KOMPOZYTOREM” Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa 15 stycznia / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 16 stycznia / niedziela / 10.00 , 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie 18 stycznia / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ Wykonawcy: Piotr Pławner – skrzypce, Marek Toporowski – klawesyn Program: J. S. Bach – sonaty 22 stycznia / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

28 stycznia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

15 lutego / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT SYMFONICZNY FILHARMONII POZNAŃSKIEJ „BIEGUNY DROGI TWÓRCZEJ”

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ WSPÓŁORGANIZOWANY Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW

Wykonawcy: Natalie Clein – wiolonczela, Marek Pijarowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego Program: E. Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85, G. Mahler – I Symfonia D-dur Tytan

luty 2010 1 lutego / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

RECITAL FORTEPIANOWY Wykonawca: Aleksandra Świgut - fortepian Program: F. Liszt, F. Chopin 4 lutego / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „TANGOSHOW” Wykonawcy: Sergio Gobi – śpiew, Quinteto Angel Program: tanga od Carlosa Gardela do Astora Piazzolli 9 lutego / środa / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY Wykonawcy: Marc Minkowski – dyrygent, Sinfonia Varsovia Program: L. van Beethoven

Wykonawcy: Kwartet „Con Fisto” w składzie: Anna Skowronek – I skrzypce, Maria Włastowska – II skrzypce, Maria Tomala – altówka, Małgorzata Smyczyńska – wiolonczela; Grzegorz Wieczorek – kontrabas, Wojciech Wołoszyn – fortepian Program: W. A. Mozart – Kwartet smyczkowy C-dur KV 465, F. Schubert – Quartettsatz c-moll, Kwintet A-dur Pstrąg op. 114 18 lutego / piątek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ Wykonawcy: Ewelina Zawiślak – flet, Agata Bartoszek – obój, Dorota Cegielska – fagot, Tomasz Bartoszek – fortepian Program: w ustaleniu 21 lutego – 27 lutego

II RUBINSTEIN PIANO FESTIVAL 26 lutego / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD”

10 lutego / czwartek / 19.00 Foyer Filharmonii Łódzkiej

Program: Ch. W. Gluck – Ifigenia w Taurydzie (Iphigénie en Tauride) 27 lutego / niedziela / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA”

RECITAL FORTEPIANOWY – FINAŁ II FESTIWALU IM. A. RUBINSTEINA

Wykonawcy: „Six Plus One” Program: przestrzenna muzyka improwizowana

Wykonawca: Daniel Barenboim – fortepian Program:

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „MUZYCZNE FAJERWERKI”

12 lutego / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

27 lutego / niedziela / 12.00 Sala Koncertowa

Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

KONCERT SYMFONICZNY „PRELUDIUM DO FAJERWERKÓW”

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „POLECZKA Z OPOCZNA”

Wykonawcy: Beata Bilińska – fortepian, Tadeusz Wojciechowski – dyrygent, Sinfonia Iuventus Program: F. Liszt – Poemat symfoniczny Preludia, I Koncert fortepianowy Es –dur, A. Dvořák – IX Symfonia e-moll op. 95 Z Nowego Świata

Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

12 lutego / sobota / 11.00 i 12.30

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ WSPÓŁORGANIZOWANY Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW

KONCERT SYMFONICZNY „PRZEZNACZENIE U DRZWI” Wykonawcy: Sharon Kam – klarnet, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: W. A. Mozart – Uwertura do opery Don Giovanni KV 527, Koncert klarnetowy A-dur KV 622, P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36 23 stycznia / niedziela / 12.00

25 stycznia / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ Wykonawcy: Juilliard String Quartet Program: J. Haydn – Kwartet smyczkowy A-dur op. 20 nr 6, B. Bartok – V Kwartet smyczkowy, J. Brahms – Kwartet smyczkowy a-moll op. 51 nr 2 27 stycznia / czwartek / 19.00 Sala Koncertowa

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „KARNAWAŁ ZWIERZĄT”

KONCERT SYMFONICZNY „ROSYJSKIE LEGENDY I BAŚNIE”

Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa

Wykonawcy: Edoardo Zosi – skrzypce, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: M. Musorgski – Fantazja symfoniczna Noc na Łysej Górze, P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35, I. Strawiński – Muzyka do baletu Ognisty Ptak (wersja z 1945 roku)

12 lutego / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 13 lutego / niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

marzec 2010 1 marca / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

Wykonawcy: Maja Tomaszewska-Klimek – skrzypce, Anna Dzionek – sopran, Joanna Hajn-Romanowicz – fortepian Program: sonaty skrzypcowe W. A. Mozarta i E. Griega oraz cykl pieśni E. Elgara Sea pictures

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie

repertuar

sezon 2010/2011

| 35


4 marca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

20 marca / niedziela / 12.00

KONCERT SYMFONICZNY „POŁUDNIOWY TEMPERAMENT’ Wykonawcy: Robert Bokor – skrzypce, Jose Miguel Rodilla – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: M. de Falla – Interludium i taniec z opery La vida breve (Krótkie życie), É. Lalo – Symfonia hiszpańska na skrzypce i orkiestrę op. 21, M. Buendía – Celtiberia, J. Turina – Tańce fantastyczne 8 marca / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „PRZYJECIAŁA JASKÓŁECZKA” Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat 22 marca / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA” Wykonawcy: „Brooomm!” Program: w ustaleniu 25 marca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „BARWY RADOŚCI”

RECITAL FORTEPIANOWY Wykonawca: Alexei Volodin – fortepian Program: w ustaleniu 11 marca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „WIECZORNE IMPRESJE” Wykonawcy: Enrica Ciccarelli – fortepian, Francesco La Vecchia – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell, N. Rota – Concerto soirée na fortepian i orkiestrę, J. Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98 12 marca / sobota / 11.00 i 12.30

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „ELEKTRYKA I MUZYKA” Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa 12 marca / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 13 marca / niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie

Wykonawcy: Sharon Kam – klarnet, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: G. Rossini – Uwertura do opery Sroka złodziejka (La gazza ladra), C. M. von Weber – II Koncert klarnetowy Es-dur op. 74, J. Haydn – Symfonia D-dur Hob I: 104

(Koncert gościnny Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Krakowskiej)

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD”

36 |

sezon 2010/2011

repertuar

9 kwietnia / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 10 kwietnia / niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM”

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” Program: G. Rossini – Hrabia Ory (Le Comte Ory) 10 kwietnia / niedziela / 12.00 Sala Koncertowa

Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

29 marca / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

12 kwietnia / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ Z CYKLU „CONTEM.UCHA”

Wykonawcy: kameraliści z European Union Youth Orchestra

kwiecień 2010 5 kwietnia / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

Program: G. Donizetti – Łucja z Lammermooru (Lucia di Lammermoor)

Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa

Wykonawcy: Arie Vardi – fortepian, Paweł Przytocki – dyrygent, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego Program: K. Penderecki – De profundis z Siedmiu bram Jerozolimy, W. A. Mozart – Koncert fortepianowy B-dur KV 595, J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73

Wykonawcy: Vassili Sinavski – dyrygent, European Union Youth Orchestra Program: R. Wagner, F. Liszt

19 marca / sobota / 18.00 Sala Koncertowa

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „MUZYCZNE PISANKI”

9 kwietnia / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

NADZWYCZAJNY KONCERT SYMFONICZNY

Wykonawcy: Simon Gaudenz – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: C. Debussy – Nocturnes, A. Caplet – Kantata Tout est lumiere na chór i orkiestrę, M. Ravel – I i II Suita z baletu Dafnis i Chloe

9 kwietnia / sobota / 11.00 i 12.30

KONCERT SYMFONICZNY „PRZEZ KRAKÓW DO WIEDNIA”

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ

KONCERT SYMFONICZNY „IMPRESJE ZNAD SEKWANY”

Wykonawcy: Hrachya Avanesian – skrzypce, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: C. M. von Weber – Uwertura Der Boherrscher der Geister (Władca duchów) op. 27, J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur op. 77, P. Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 64

26 marca / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

31 marca / czwartek / 19.00

18 marca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „CO W DUSZY SKRZYPIEC GRA?”

Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie

13 marca / niedziela / 19.00 Sala Koncertowa Wykonawcy: Tokyo String Quartet Program: W. A. Mozart – Kwartet smyczkowy G-dur KV 387, K. Szymanowski – Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, L. van Beethoven – Kwartet smyczkowy B-dur op. 130

8 kwietnia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ WSPÓŁORGANIZOWANY Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW Wykonawcy: Danuta Dudzińska-Wieczorek – sopran, Bogna Dulińska – fortepian Program: F. Chopin, I. J. Paderewski, J. Maklakiewicz

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „PAN DYRYGENT DAJE ZNAK...”

Wykonawcy: Leszek Lorent – perkusja, Maciej Bogumił Nerkowski – baryton Program: I. Xenakis – Kassandra, Rebond a, Rebond b, Athena, V. Globokar – Corporel, Touché, D. Przybylski – Symbolon, Subkontur 15 kwietnia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

ŁÓDZKA WIELKANOC MUZYCZNA KONCERT WOKALNO-INSTRUMENTALNY „PODRÓŻE W CZASIE” Wykonawcy: Chór Filharmonii Łódzkiej Program: G. G. Gorczycki, B. Pękiel, J. Tavener, H. M. Górecki, M. Feldman 16 kwietnia / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

ŁÓDZKA WIELKANOC MUZYCZNA RECITAL PIEŚNI Wykonawcy: Eliza Kruszczyńska – sopran, Hubert Rutkowski – fortepian Program: S. Moniuszko, M. Karłowicz, K. Szymanowski


17 kwietnia / niedziela / 19.00 Sala Koncertowa

13 maja / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

czerwiec 2010

ŁÓDZKA WIELKANOC MUZYCZNA KONCERT ORATORYJNY

„GWIAZDY MET W ŁODZI” – KONCERT „KURTYNA W GÓRĘ!

3 czerwca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna i Chór Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Program: G. F. Haendel – Mesjasz

Wykonawcy: Waltraud Meier – sopran, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: G. Verdi, Ch. Gounod, C. Saint-Saëns, R. Wagner

KONCERT SYMFONICZNY „SZLACHCIC KONTRA TANGO”

18 kwietnia / poniedziałek / 19.00 Sala Koncertowa

ŁÓDZKA WIELKANOC MUZYCZNA KONCERT PASYJNY Wykonawcy: „Musica Florea” Program: J. S. Bach – Pasja wg św. Jana BWV 245 19 kwietnia / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

ŁÓDZKA WIELKANOC MUZYCZNA KONCERT MUZYKI DAWNEJ Wykonawcy: Sirkka-Liisa Kaakinen – skrzypce, zespół towarzyszący Program: H. I. F. von Biber – Sonaty różańcowe 29 kwietnia / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „Z WIZYTĄ U POŁUDNIOWYCH SĄSIADÓW” Wykonawcy: Jan Soucek – obój, Václav Vonášek – fagot, laureaci IV Międzynarodowego Konkursu Oboistów i Fagocistów, Stanislav Vavřínek – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona, J. B. Vanhal – Koncert na obój i orkiestrę, B. Martinů – Koncert na fagot i orkiestrę, A. Dvořák – Czeska suita op. 39, B. Smetana – Poemat symfoniczny Wełtawa z cyklu Ma Vlast (Moja Ojczyzna) 30 kwietnia / sobota / 19.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD”

14 maja / sobota / 18.00 Sala Koncertowa

„THE METROPOLITAN OPERA: LIVE IN HD” Program: R. Wagner – Walkiria (Die Walküre) 20 maja / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „ZŁOTE DŹWIĘKI” Wykonawcy: Łukasz Długosz – flet, Michał Klauza – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: M. Musorgski – Świt nad rzeką Moskwą z opery Chowańszczyzna, C. Reinecke – Koncert fletowy D-dur op. 283, K. Penderecki – V Symfonia Koreańska 21 maja / sobota / 11.00 i 12.30

„ODKRYWCY MUZYKI” PT. „MAJOWO NA JAZZOWO” Warsztaty i koncert dla dzieci w wieku 4-8 lat Projekt realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Carla Orffa 21 maja / sobota / 16.00, 17.00, 18.00 22 maja / niedziela / 10.00, 11.00, 12.00

„BABY BOOM BUM” Warsztaty dla dzieci w wieku 0-3 lat Dominika Jakubowska, Jolanta Gawryłkiewicz – prowadzenie 24 maja / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

Program: G. Verdi – Trubadur (Il Trovatore)

FINAŁ CYKLU KONCERTÓW MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ „CONTEM.UCHA”

maj 2010

Wykonawcy: „Sheridan Ensemble” Program: L. Berio, M. Kagel, F. Romitelli

3 maja / wtorek / 19.00 Sala kameralna

RECITAL FORTEPIANOWY Wykonawca: Alexei Zuev – fortepian Program: w ustaleniu 6 maja / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „WACHLARZ NASTROJÓW” Wykonawcy: Olga Rusina – fortepian, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: W. A. Mozart – Koncert fortepianowy A-dur KV 488, P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74 Patetyczna 10 maja / wtorek / 19.00 Sala Koncertowa

27 maja / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „TAJEMNICE CERKIEWNYCH DZWONÓW” Wykonawcy: Aleksander Anisimov – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej Program: A. Głazunow – Muzyka do baletu Rajmonda op. 57, S. Rachmaninow – Dzwony op. 35

Wykonawcy: Pablo Sáinz Villegas – gitara, Jose Ramon Encinar – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: J. L. Turina – Fantazja według Alonso de Mudarry, J. Turina – Tańce fantastyczne, J. Rodrigo – Fantazja dla szlachcica (Fantasia para un Gentilhombre) na gitarę i orkiestrę, R. Shchedrin – Dwa tanga według Albeniza 7 czerwca / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

RECITAL FORTEPIANOWY Wykonawca: Håvard Gimse – fortepian Program: E. Grieg, C. Nielsen, J. Sibelius 10 czerwca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „MUZYKA SŁOWIAŃSKIEJ DUSZY” Wykonawcy: Natalia Gutman – wiolonczela, Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej Program: M. Musorgski – Obrazki z wystawy, D. Szostakowicz – I Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 107 12 czerwca / niedziela / 12.00 Sala Koncertowa

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „NA ZIELONĄ WĘDRÓWKĘ” Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat 14 czerwca / wtorek / 19.00 Sala Kameralna im. Henryka Czyża

KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ Wykonawcy: Joanna Woszczyk-Garbacz – flet, Roman Pryliński – klarnet, Michał Drewnowski – fortepian Program: w ustaleniu 17 czerwca / piątek / 19.00 Sala Koncertowa

KONCERT SYMFONICZNY „O RADOŚCI, ISKRO BOGÓW…” – ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2010/2011 Wykonawcy: Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej Program: L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125

28 maja – 31 maja

FESTIWAL „PIOTR ANDERSZEWSKI I PRZYJACIELE” 29 maja / niedziela / 12.00 Sala Koncertowa

„SPOTKANIE Z NUTKĄ” PT. „DZIĘKUJĘ CI, MATUŚ MIŁA...” Koncert dla dzieci w wieku 4-13 lat

KONCERT MUZYKI DAWNEJ Wykonawcy: zespół muzyki dawnej „Heinavanker” Program: J. de Ockeghem, estońskie pieśni ludowe repertuar

sezon 2010/2011

| 37


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

Chór Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

Daniel Raiskin

Marek Jaszczak

dyrygent – szef orkiestry Grzegorz Wierus asystent dyrygenta

Mirosław Pejski

oboje

Hanna Owczarek

Mieczysław Pawlak

Jadwiga Domińczyk-

Janusz Kopczyński

-Kuzan Wojciech Wadlewski

Paweł Żebrowski

chórmistrz Zbigniew Rymarczyk

Marcin Stańczyk Zbigniew Wałęsiński Ireneusz Wójcikowski

pianista akompaniator

inspektor Paweł Zięba

Bogdan Pawełczyk

pierwsze skrzypce

Joanna Górkiewicz

Tomasz Gołębiewski

Jerzy Szurgot

klarnety

Justyna Balwierczyk

basy

Ewa Mańkowska

Mirosław Kłys

Edyta Czarnecka-

Sebastian Kondratowicz

Patrycja Szymczak

Roman Pryliński

Paulina Zmysłowska-

Stanisław Zdziarski

Beata Edwards

Jakub Kowalewski

Maria Owczarek

Marta Malarska

Adrian Łęczycki

koncertmistrz Maciej Łabecki koncertmistrz Dariusz Połać

-Kłosińska

soprany

koncertmistrz Marta Niedźwiecka zastępca koncertmistrza Grzegorz Pawlak Barbara Trojanowska Zbigniew Marchel

-Woźniak

Michał Kotynia

Danuta Kamińska

Piotr Ranfeld

wiolonczele

fagoty

Krystyna Kulczycka

Maciej Salski

Arkadiusz Włodarczyk

Krzysztof Kamiński

Ewa Maciejewska

koncertmistrz

Dorota Cegielska

Bożena Mariańczyk

Michał Seta

Konrad Bukowian

Michał Owczarek

Monika Michalik

Adam Suwald

Anna Polińska

Anna Poborc

Łukasz Szatkowski

Henryka Rajch

Adam Tomczak

koncertmistrz Konrad Cedzyński

asystent chórmistrza

Manfred Kucza

zastępca koncertmistrza,

waltornie

Aleksandra Ryłko

Paweł Zapart

Janusz Łuczak

inspektor orkiestry

Marek Medyński

Elżbieta Sobczyńska

Joanna Łuczak

Małgorzata Smyczyńska

Tomasz Sopur

Agnieszka Szymańska-

Małgorzata Ignaczewska

zastępca koncertmistrza

Roman Strembicki

-Soberka

Małgorzata Korpysz

January Battelli

Piotr Grzywiński

Elżbieta Wójcik

Małgorzata Sowierka-Chmiel

Karol Piszczorowicz

Ewelina Pietrzak

Justyna Zientala

Ewa Ambrożek

Anna Koprowska

Łukasz Michalak

Tomasz Czapliński

Jolanta Żebrowska

Paweł Więckowski

Ewa Monkiewicz

trąbki

Ewelina Bień

alty

Mariusz Flis

Franciszek Wróbel

Ewa Gramsz

drugie skrzypce

Hanna Nicze

Michał Warzecha

Aleksandra Jabłońska

Marta Kalińska

Maria Filipiak

Michał Paśniczek

Jolanta Kania-

Marek Stuczyński

Andrzej Zachary

-Nowosielska

Krzysztof Łuciuk

kontrabasy

Rewaz Głoweli

Grzegorz Wieczorek

puzony

Bogusława Kozłowska

bibliotekarz

Iwona Karbownik

Marek Furtak

Paweł Lisiecki

Anna Krysztofiak

Beata Wilińska

Piotr Kozłowski

Adam Blacha

Ewa Nalepka

Marzena Pawela-Zielińska

Andrzej Walczak

Radosław Szulc

Elżbieta Siwiec-

Lidia Marchel

Jerzy Wikszemski

Grzegorz Borko

Jakub Kosmal

Jan Niedźwiecki

Anita Henisz

Jakub Wójcik

Elżbieta Puchalska

-Makarska Maja Skoblewska

perkusja

Jadwiga Szurgot

Tomasz Wrocławski

Joanna Góras

flety

Dariusz Kaśnicki

tenory

Monika Kosmal

Katarzyna Przybylska

Małgorzata Kolasa

Marcin Belcyr

Małgorzata Domańska

Joanna Woszczyk-Garbacz

altówki Alicja Pejska Joanna Krysińska-Gwarda

38 |

sezon 2010/2011

Grzegorz Głaszcz

Ewelina Zawiślak

harfa

Waldemar Krysiński

Urszula Urbaniak-

Beata Tarnowicz-Kamińska

Jerzy Libicki

Piotr Matula

-Borowska Ewa Wypych-Babińska

Łukasz Seta


Pracownicy administracyjno-techniczni i pracownicy obsługi Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina Dyrekcja

Dział Księgowości

Dział Inwestycji

Lech Dzierżanowski

Zofia Cendalska

i Remontów

dyrektor naczelny

Katarzyna Krawczyk

Teresa Ługowska

i artystyczny

Anna Skalczyńska

kierownik

Lidia Szelągiewicz

Grażyna Łuczak

Tomasz Bęben zastępca dyrektora ds. rozwoju Elżbieta Latek zastępca dyrektora ds. technicznych

Iwona Miśkiewicz Sekcja Płac

Krystyna Król kierownik Anna Malczewska

Romualda Grzymska główny księgowy

Dział Rozwoju i Reklamy Marzena Wiśniak

Sekretariat Zofia Radzikowska-Wojalska

kierownik Lucyna Kawalec Katarzyna Kwiatkowska

Specjaliści i samodzielne stanowiska Grażyna Turkowska

Sylwia Lewicka-Pawłowska Milena Ostrowska

specjalista ds.

Krystyna Pietranek-Kulis

pracowniczych

Magdalena Sasin

Krystyna Złomańczuk radca prawny Katarzyna Pasek

Joanna Staszewska Agnieszka Szymaniak Małgorzata Świątek

specjalista ds. prawnych oraz zamówień

Dział Techniczno-

publicznych

-Gospodarczy

Bożena Pellowska-

Jadwiga Danych

-Chudobińska

kierownik

samodzielne stanowisko

Grażyna Ambroziak

ds. archiwum

Jacek Domański

Marek Kobierski

Dorota Dośpiał

samodzielne stanowisko

Izabella Karczewska

ds. BHP i ppoż.

Sławomir Kubik Jakub Kuna

Dział Organizacyjno-

Elżbieta Mikołajczyk

-Programowy

Katarzyna Mokros

Ewa Truszkowska

Barbara Nowak

p.o. kierownik

Paweł Piasecki

Małgorzata Cnota

Anna Radzikowska

Magdalena Dybiec

Zdzisław Radzikowski

Elżbieta Mielniczek-

Mariusz Rosiak

-Chmielewska Alicja Mrońska Małgorzata Kaczmarek kierownik (urlop)

Teresa Staszewska Tomasz Szubski lutnik Jacek Walczak

Dominika Jakubowska (urlop)

sezon 2010/2011

| 39


40 |

sezon 2010/2011


Występy zagraniczne Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej w sezonie artystycznym 2010/2011

• 03.02.2011 – Belgia, Antwerpia, Queen Elisabeth Hall • 04.02.2011 – Niemcy, Lippstadt, Stadthalle • 05.02.2011 – Niemcy, Kempten, Stadttheater • 06.02.2011 – Niemcy, Tybinga, Festsaal oraz Die neue Aula der Universität • 07.02.2011 – Szwajcaria, Zurych, Tonhalle • 08.02.2011 – Szwajcaria, Zurych, Tonhalle • 09.02.2011 – Włochy, Mediolan, Sala Verdi del Conservatorio • 10.02.2011 – Włochy, Mediolan, Sala Verdi del Conservatorio • 11.02.2011 – Włochy, Arona, Teatro • 29.03.2011 – Niemcy, Kolonia, Kölner Philharmonie • 30.03.2011 – Niemcy, Müllheim, Stadthalle Solistami w czasie zagranicznych występów będą klarnecistka Sharon Kam oraz skrzypek Edoardo Zosi.

sezon 2010/2011

| 41


Organizacja widowni Sala Koncertowa

Sala Koncertowa

koncerty

transmisje „The Metropolitan Opera: Live in HD”

foyer II

foyer II

foyer I

Kolorami oznaczono poszczególne strefy cenowe; kolory odpowiadają tym zamieszczonym w tabeli z cenami biletów.

foyer I

ekran foyer II

foyer II

foyer I

foyer I

foyer III

loża 1

loża 2

loża 3

loża 4

loża 5

loża 6

loża 7

foyer III

foyer IV

Ceny biletów

I strefa normalny Cena zasadnicza 40 PLN Cena specjalna 120 PLN

ulgowy 30 PLN 100 PLN

II strefa normalny Cena zasadnicza 30 PLN Cena specjalna 100 PLN

ulgowy 20 PLN 80 PLN

I strefa „The Met: Live in HD” 70 PLN

II strefa 50 PLN

w abonamencie normalny ulgowy 24 PLN 18 PLN 72 PLN 60 PLN

dla szkół artystycznych 5 PLN 40 PLN III strefa 30 PLN

„contem.ucha” 20 PLN / wejściówka: 10 PLN (w tym cyklu znajdują się również koncerty w cenie specjalnej) „Spotkanie z Nutką” rodzice i opiekunowie: 15 PLN / dzieci: 10 PLN „Odkrywcy Muzyki” warsztaty muzyczne + koncert: 20 PLN / koncert : 10 PLN „Baby Boom Bum” dziecko z maksymalnie dwojgiem opiekunów: 25 PLN

42 |

sezon 2010/2011

dla szkół artystycznych 10 PLN 50 PLN


Ulgi biletowe:

Bilety ulgowe nie obowiązują na cykle: „The Metropolitan

Informacje organizacyjno-techniczne:

Opera”, „Spotkanie z Nutką”, „Odkrywcy Muzyki” i „Baby Boom

• Budynek Filharmonii jest przystosowany dla osób niepeł-

Bum”, ale można je kupić w abonamencie (ceny abonamentów podane na stronach 21-24). Osoby, które zakupią bilety na przynajmniej trzy koncerty w miesiącu, otrzymają zniżkę w wysokości 10 zł od ceny zasadniczej każdego z tych biletów. Promocja nie dotyczy koncertów w cenie specjalnej. Ulgi przysługują (po okazaniu stosownych dokumentów) uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym.

nosprawnych. • Osoby spóźnione na koncert będą wpuszczane na salę w momencie, w którym nie będzie to przeszkadzało pozostałym słuchaczom lub widzom, a jeśli nie będzie takiej możliwości – podczas pierwszej przerwy. • Podczas koncertów i transmisji należy wyłączyć telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. • Nagrywanie oraz fotografowanie koncertów i transmisji jest prawnie zabronione.

Wejściówki na wolne miejsca (w ograniczonej ilości), o ile dyrekcja Filharmonii nie postanowi inaczej, są dostępne

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

godzinę przed danym koncertem. Cenę wejściówki dyrekcja

i dopisania swojego adresu do listy mailingowej; będą wtedy

Filharmonii ustala każdorazowo przed danym koncertem.

Państwo otrzymywali na bieżąco informacje o naszym repertuarze.

Szczegółowe informacje o rezerwacji i sprzedaży biletów:

• Honorujemy karty płatnicze.

www.filharmonia.lodz.pl

• Istnieje możliwość zarezerwowania biletu na dany koncert. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 14 dni od daty rezerwacji, jednak nie później, niż 3 dni przed koncertem. W przypadku niewykupienia biletów w terminie rezerwacja zostanie anulowana. • Godzinę przed danym koncertem sprzedawane są bilety tylko na koncerty odbywające się tego dnia. • Kasa zwraca pieniądze za zakupione bilety tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i tylko do momentu rozpoczę-

Dyrektor naczelny i artystyczny Lech Dzierżanowski

cia koncertu, na który te bilety zostały zakupione.

Dyrygent – szef orkiestry Daniel Raiskin

• Przy grupowym zakupie biletów można negocjować ich cenę. Szczegóły pod numerem tel.: +48 663 200 902. • Bilety można kupować także przez internet:

Filharmonia Łódzka ul. Narutowicza 20/22 90-135 Łódź Organizatorzy, sponsorzy, partnerzy

Rezerwacja i sprzedaż biletów:

(+48 42) 664 79 79 / 664 79 99 oraz: bilety@filharmonia.lodz.pl KASA BILETOWA jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00–18.00 dwie godziny przed każdym koncertem i podczas pierwszej przerwy w koncercie.

Patroni medialni

sezon 2010/2011

| 43


Wynajem sal w Filharmonii Łódzkiej

Redakcja wydawnictwa: Magdalena Sasin, Joanna Staszewska, Marzena Wiśniak Korekta: Ewa Juszyńska-Poradecka Kontakt: redakcja@filharmonia.lodz.pl autorzy zdjęć: Tomasz Ogrodowczyk, Józef Horbik Tomasz Bęben Pozostałe zdjęcia pochodzą

Filharmonia oferuje wynajem sali koncertowej, sali kameralnej oraz foyer. Pomieszczenia te znakomicie nadają się do organi-

Sala koncertowa:

zowania koncertów, przedstawień kabaretowych, kongresów

Liczba miejsc: 658

naukowych, uroczystości okolicznościowych oraz spotkań

Powierzchnia całkowita: 746 m kw.

marketingowych.

Powierzchnia estrady: 300 m kw.

Sala koncertowa liczy 620 miejsc w 22 rzędach + 38

z archiwum artystów, Filharmonii Łódzkiej oraz The Metropolitan Opera. Program opracowano na podstawie materiałów

miejsc w lożach. W fotelach ukryte są stoliki konferencyjne.

Sala kameralna:

Powierzchnia estrady wynosi ponad 300 m . Dysponujemy

Liczba miejsc: 100

artystów lub ich

nagłośnieniem, oświetleniem, ekranem o wymiarach 5,0 x 6,0

Powierzchnia: 188 m kw.

impresariów.

m oraz projektorem multimedialnym. Prezentacje kompu-

Kawiarnia: 135 m kw.

2

terowe mogą być przeprowadzane zarówno z reżyserki, jak i bezpośrednio z estrady. Wszelkie imprezy można połączyć z poczęstunkiem organizowanym na dwóch poziomach foyer (poczęstunek kawowy lub bardziej rozbudowany catering). Sala kameralna znajduje się w podziemiu (wejście z holu głównego przy kasach biletowych). Liczy 100 miejsc ustawianych w zależności od potrzeb w różnych układach. Powierzchnię sali można powiększyć niemal dwukrotnie, wykorzystując specjalnie zaprojektowana ruchoma ścianę. Dysponujemy przenośnym projektorem, ekranem o wymiarach 2,4 x 2,4 m, nagłośnieniem oraz stołem konferencyjnym. W sali kameralnej mogą się odbywać konferencje, spotkania,

Foyer piwnica:

dostarczonych przez

Reklamy dostarczone przez reklamodawców.

przestrzeń o powierzchni 128 m kw.

Foyer I pietro:

Projekt, skład: Marcin Klag

przestrzeń o powierzchni 298 m kw.

Foyer II piętro: przestrzeń o powierzchni 407 m kw.

Foyer IV piętro:

Naświetlenia, druk: Zakład Poligraficzny SINDRUK Oddano do druku: ////

przestrzeń o powierzchni 76 m kw.

uroczystości wręczenia nagród, koncerty kameralne i tym podobne imprezy z poczęstunkiem zarówno kawowym, jak

Dyrekcja filharmonii uprzejmie

i bardziej rozbudowanym cateringiem, gdyż w jej bezpośred-

informuje, że repertuar może

nim sąsiedztwie znajdują się kawiarnia i foyer.

ulec zmianie.

Dyrektor ds. Technicznych: Elżbieta Latek

www.filharmonia.lodz.pl

tel. (+48 42) 664 79 50, e-mail: elzbieta.latek@filharmonia.lodz.pl

44 |

sezon 2010/2011


sezon 2010/2011

| 45


KONCERTOWO POUKŁADANE FINANSE Zamiłowanie do piękna i harmonii dostrzegalne jest również w świecie finansów. Klienci Raiffeisen Bank Polska S.A. cenią przemyślane rozwiązania, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiać im produkty i usługi finansowe najwyższej jakości. Nasze działania są doceniane, o czym świadczą pochlebne recenzje i liczne nagrody, jakie otrzymał nasz Bank w ostatnich latach. Licząc na koncertową współpracę zachęcamy Państwa do kontaktu! BANK LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Żeligowskiego 32/34 90-643 Łódź tel.: 722 375 595, 42 631 74 22

www.raiffeisen.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Kilińskiego 122/128 90-013 Łódź tel.: 691 333 416

ksiazka roczna 5  

ksiazka roczna 5