Page 1

NORD - VEST

ANUL V NR.110

16 PAGINI

GRATUIT

12 AUGUST - 25 AUGUST 2011


S UMAR

12 august - 25 august 2011 info

editorial Andrei Gorzo Gianina Corondan Mircea Toma

3 4 6

loca\ii

Film Evenimente

8 10

Cafenele Restaurante Turism Cluburi & Baruri Auto

11 12 13 14 15

film ~n Larry Crowne, Tom Hanks joac[ rolul unei victime a crizei economice: un b[rbat f[r[ studii superioare, dat afar[ de la supermarketul `n care lucra. Regizat tot de Hanks, filmul a fost conceput ca un antidot la anxiet[\ile crizei. E un barbituric `n toat[ regula, `n care criza e ceva ce-i pedepseยงte pe cei r[i (p]n[ la urm[, cel mai nesim\it dintre foยงtii ยงefi ai lui Larry e ยงi el concediat), iar pe cei buni ca Larry `i `mpinge s[-ยงi completeze studiile (`ntre\in]ndu-se dintr-o slujb[ parttime scoas[ providen\ial `n calea lor de Dumnezeul numit scenariu), s[ se tund[/ `mbrace/ deplaseze/ antureze mai tinereยงte (aici s-ar putea s[ fie vorba de o uยงoara confuzie din partea lui Hanks, `ntre criza economic[ ยงi criza v]rstei mijlocii) ยงi s[ descopere fericirea mai mare a traiului pe picior mai mic. Last, but not least, criza i-o scoate `n cale pe Julia Roberts - `n rolul unei profesoare nefericite `n c[snicie, care, `n pofida diferen\elor de

G]ndire โ€œpozitiv[โ€ Andrei Gorzo O dramedie-barbituric pentru un public apas[t de criz[. educa\ie ยงi statut, e cucerit[ de cumsec[denia lui cu nuan\e forrestgump-iste. Obstacolele care `nt]rzie fericita lor uniune sunt doar simple ยงi pr[fuite formalit[\i de comedie romantic[, de tip ea-`lvede-cu-o-student[-ยงi-crede-c[-eprietena-lui. Celelalte personaje se caracterizeaz[ prin c]te unul sau dou[ laitmotive comportamentale - printre studen\ii Juliei se num[r[ ยงi unul mai clovn, profesorul de economie r]de sinistru ยงi tot confisc[ telefonul lui Larry, vecinul acestuia fumeaz[ pip[, \ine un bazar `n propria curte ยงi se t]rguieยงte de dragul

t]rguielii (e ยงi capitalist, ยงi cumsecade: deci se poate) -, laitmotive gestionate la fel de superficial ยงi de mecanic ca ยงi quiproquo-urile care `nt]rzie apropierea `ndr[gosti\ilor.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan Oยงan Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-ยงef: Aneta Pleยงa Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


www.24fun.ro

g24fun Una dintre chestiile care m-au uluit la englezi - la televiziune - este c[ la o emisiune pentru copii de la BBC po\i vedea o fat[ blond[, frumu§ic[, o prezentatoare extrem de vioaie, de tonic[, de priceput[ la comunicarea cu copiii, o persoan[ nemaipomenit de carismatic[, amuzant[… care nu are o m]n[. Bra\ul - st]ng parc[ - se opre§te cam la cot. |ine microfonul cu dreapta, agit[ bra\ul ciuntit absolut firesc, nimeni nu casc[ ochii ca spre un c]ine vorbitor, pur §i simplu e integrat[ `n societate ca oricine. Ea a§a s-a n[scut, n-are vin[, nu e hidoas[, activitatea creierului s[u este peste medie, deci are dreptul ca oricare altul s[ primeasc[ un astfel de job dac[ `§i dore§te §i se califi[ pentru el. Sigur c[ au fost §i acolo voci care au tunat ca aoleu, copiii no§tri vor fi traumatiza\i, c[ vai, cum s[ vezi a§a ceva, e inadmisibil. Dar au fost pu\ine. Reduse la t[cere de rezul-

4 I www.24fun.ro

Normalitatea e la ei acas[ Gianina Corondan From U.K., with love tatele concrete ale fetei. N-a fost nimeni traumatizat. Copiii o `ndr[gesc, abia dac[ observ[ o frac\iune de secund[ minusul, lumea o admir[, to\i o aplaud[ pentru presta\iile ei,`inva\[ din mers c[ este ceva firesc s[ comunici cu oamenii de orice fel, s[-i aju\i dac[ au nevoie, nu s[ te holbezi placid. Nimeni nu mai observ[ micul defect care s-a transformat `ntr-un element distinctiv. Ea e doar diferit[ de ceilal\i, cum dealtfel suntem to\i. Nu m[ pot opri s[ m[

g]ndesc ce §anse ar fi avut la noi. Noi, pio§ii, care am izgonit peste hotare sau am izolat `ntr-o margine abrupt[ toate min\ile ascu\ite care nu au un ambalaj conven\ional. ~n afar[ de pr[p[stio§enie, de ni§te cruci b[tute mecanic cu sensul de "s[ fie la ei, nu la mine“ aici nu se reac\ioneaz[ nici c]t s[ faci niste rampe ajut[toare acolo unde-s numai sc[ri, ni§te modific[ri la trotuare… care totu§i au borduri.


www.24fun.ro

editorial Am ajuns `ntr-o comun[ care era sora geam[n[ a uneia din B[r[gan. Dor M[runt sau, dac[ vre\i, Fete§ti Gar[. Era cald, drumul care trecea prin centrul satului era asfaltat, `n rest pu\in praf, iarb[ stins[, un copac, §i o co§melie cu aspect de chio§c cu m[run\i§uri alimentare. ~nchis, grilaj cu lac[t vizibil la poart[. ~nso\itorul nostru a b[tut, cu dichis, la u§[. Am intrat, dup[ o a§teptare rezonabil[, prin curtea din spate, `ntr-o camer[ seac[, cu trei scaune, o mas[ §i o scrumier[, toate obosite. A ap[rut o femeie, cu `ntreb[ri de gazd[, am acceptat un suc ieftin. Am tras de el cam o jum[tate de or[. C]nd s-au lini§tit, au venit to\i. Erau vreo zece lideri ai Alian\ei Na\ionale a Agricultorilor Independen\i din Cuba. ~i deranjan§er[m `n plin[ `nt]lnire clandestin[. Regimul Castro `i urm[rea pentru c[ ei propuneau solutii alternative pentru Cuba. Aveau un lider, un b[rbat care a pl]ns de emo\ie c]nd ne-a vorbit. Era

6 I www.24fun.ro

Nu `mi place Mircea Toma Ciocu’ mic §i c]n\i c]t vrei. prima oar[ c]nd comunica cu cineva dintr-o alt[ lume. "V[ rog, spune\i-le oamenilor din \ara voastr[ c[ exist[m“. Apoi ne-au luat cu ei la o ferm[ izolat[ undeva `n B[r[ganul lor. O insula de umbr[ `ntr-o mare de cereale. ~n curtea haciendei, marca socialismului era un tractor deprimat, dar era contrazis[ de optimismul unui clan foarte latin: pu§time rebel[, femei curioase, doi trei barba\i fum[tori §i mucali\i. La un moment dat, s-a f[cut lini§te. Atunci am observat conacul b[\os dintre copaci §i pe

b[tr]na care se apropia de noi. Era mama tuturor §i avea peste 80 de ani. ±tia c[ poli\ia `i avertizase c[ dac[ `ndr[znesc s[-§i organizeze congresul acolo, casa va fi §tears[ din existen\[ cu buldozerele. Am `ntrebat-o dac[ nu `i e fric[. A r[spuns foarte concis: "Am pornit? Mergem `nainte“. A z]mbit c]nd a spus "adelante“ §i am sim\it c[ am energie c]t s[ lansez o navet[ spa\ial[. Nu pot s[ merg la concerte cu muzican\i cubanezi. Nu `nc[.


12 AUGUST ­ 18 AUGUST 2011 WINNIE THE POOH WINNIE DE PLU± DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri 12 august, Luni ­ Joi 15 ­ 18 august, Ora 13:20. S]mb[t[ ­Duminic[ 13 ­ 14 august, Orele 11:50, 13:20. HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS HARRY POTTER ±I TALISMANELE MOR|II P2 ­ 3D (AP­12) FANTASTIC, AC|IUNE Vineri 12 august, Luni ­ Miercuri 15­ 17 august, Ora 16:30. S]mb[t[ ­Duminic[ 13 ­ 14 august, Orele 11:20, 16:30.

ZOOKEEPER OMU' DE LA ZOO (AG) COMEDIE Vineri ­ Mar\i 12 august ­ 16 august, Orele 14:50, 19:20. Miercuri ­ Joi 17 august ­ 18 august, Ora 14:50. GREEN LANTERN 3D: PROTECTORUL (AP­12) Vineri ­ Mar\i 12 august ­ 16 august, Orele 14:10, 19:10, 21:40. Miercuri ­ 17 august, Orele 14:10, 21:40. Joi ­ 18 august, Ora 22:10. SUPER 8 (AP­12) MISTER, SF, THRILLER Vineri ­ Mar\i 12 august ­ 16 august, Orele 17:00, 21:30. Miercuri ­ Joi 17 august ­ 18 august, Orele 17:00, 21:50.

CARS 2 ­ 3D MASINI 2 ­ DUBLAT ANIMA|IE, COMEDIE Vineri 12 august, Luni ­ Joi 15 ­ 18 august, Orele 13:30, 15:40, 17:50, 20:00. S]mb[t[ ­Duminic[ 13 ­ 14 august, Orele 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00. CARS 2 ­ 3D MASINI 2 ­ SUBTITRAT ANIMA|IE, COMEDIE Vineri 12 august, Luni ­ Miercuri 15 ­ 17 august, Ora 22:10. S]mb[t[ ­Duminic[ 13 ­ 14 august, Orele 12:20, 22:10. CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER 3D CAPITANUL AMERICA AC|IUNE, AVENTUR{ Vineri ­ Miercuri 12 ­ 17 august, Orele 14:30, 17:00, 19:30, 22:00. Joi ­ 18 august, Orele 14:20, 17:00, 19:30, 22:00. RISE OF THE PLANET OF THE APES PLANETA MAIMU­ |ELOR: INVAZIA (AP­12) PREMIER{

127 DE ORE (2010)

HORRIBLE BOSSES ±EFI DE CO±MAR (N­15) PREMIER{ Vineri 12 august, Luni ­ Joi 15 ­ 18 august, Orele 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40. S]mb[t[ ­Duminic[ 13 ­ 14 august, Orele 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40. CONAN THE BARBARIAN CONAN BARBARUL ­ 3D PREVIEW Miercuri ­ 17 august, Ora 19:10. Joi ­ 18 august, Orele 14:30, 16:50, 19:10, 21:30. THE CHANGE­UP DACA A± FI...TU? PREVIEW Miercuri ­ Joi 17 ­ 18 august, Ora 19:20.

DINCOLO DE LIMITE (2011)

CINEMA DACIA BAIA MARE Vineri ­ Joi 12 august ­ 18 august. Orele 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Durata: 1h34’. Regizor: Danny Boyle. Distribu\ie: James Franco, Lizzy Caplan, Kate Mara. Genul: aventuri, biogra­ fic, dram[. Rating: N­15.

8 I www.24fun.ro

Vineri 12 august, Luni ­ Joi 15 ­ 18 august, Orele 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:20. S]mb[t[ ­Duminic[ 13 ­ 14 august, Orele 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:20.

Vineri ­ Joi 19 august ­ 25 august. Orele 17:00, 17:00, 19:00, 21:00. Durata: 1h45’. Regizor: Neil Burger. Distribu\ie:# Robert De Niro, Bradley Cooper, Abbie Cornish. Genul: thriller. Rating: N­15. Produs de: Universal Studios.


12 august - 25 august 2011 S}MB{T{ 13 August Baia Mare PARTY ARENA CLUB GOLD PLAZA ET. 2 SPECIAL GUEST CHRIS MAYER Rezerv[ri: 0746 095 525. Fetele au intrare liber[. ATHOS CLUB & LOUNGE DJ ANDI & STELLA Ora 22:00. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY Rezerv[ri: 0756 789 104. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club LIVE MUSIC VLAD PUSTAI & FRIENDS Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro JOI 11 August Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE STUDENT’S NIGHT Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) LATINO PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104. ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE

10 I www.24fun.ro

RETRO PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club JAM STATION ­ OVIDIU CRISTI, RADU MIHAI. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro VINERI 19 August Baia Mare FESTIVAL ROCK ROCK N’ROAD WEEKEND LOCALITATEA B{IU| Ora: 19.00 Concerte sus\inute de: BLACK MORPHIUM, TRANSILVANNICA, VESPERA, KEEP AWAY. Ora: 23.00 Foc de tabar[. PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE REGGAE NIGHT! Rezerv[ri: 0756 789 104. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. EVENIMENT ROUTE 66 PUB C}NTAREA DE VINERI C]nt[ri live cu diver§i arti§ti Rezerv[ri:

0722 283874 §i 0734 880831 MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2 Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. S}MB{T{ 20 August Baia Mare FESTIVAL ROCK ROCK N’ROAD WEEKEND LOCALITATEA B{IU| Ora: 12.00 Concurs ­ Cel mai bun guia§. Excursie organizat[ cu ghid prin `mprejurimi (durata total[ 1­2 ore). Ora: 14.00 Concursuri specifice `nt]lnirilor moto. Ora: 18.00 Concerte sus\inute de: BLACK RIVER BLUES BAND, HERESY, ETHERNUS, ROCK’N ROAD, VLAD PUSTAI, RUXANDRA §i EDY. PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE PLAY & WIN YA BB Ora 22:00. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. SYMPHONY PUB GOLD PLAZA WHITE SENSATION PARTY Rezerv[ri: 0362.421.956. symphonypub@yahoo.com TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com DUMINIC{ 20 August Baia Mare FESTIVAL ROCK ROCK N’ROAD WEEKEND LOCALITATEA B{IU| Picnic. MIERCURI 24 August Baia Mare MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro VINERI 26 August Baia Mare EVENIMENT GOLD PLAZA ­ parter DJ PROJECT & JULIA Ora: 19:30. ROUTE 66 PUB C}NTAREA DE VINERI C]nt[ri live cu diver§i arti§ti Rezerv[ri: 0722 283874 §i 0734 880831 ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578 CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi) COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro SOFT CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0745 383 536 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436 TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450 MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980 MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului

MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A Tel.: 0749 900 560 BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal SATU MARE

ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@gmail .com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A KARMA CAFÉ str. ±colii

AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100

CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579

THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I

11


www.24fun.ro

Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5, Tel: 0262.211.761 OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362 RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988 RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9 Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

BUONISSIMO Str. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com Pizzerii/Fast­Food: PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro

RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542 RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012 PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu)

12 I www.24fun.ro

RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A Tel.: 0749 900 560

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24

PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

Satu Mare MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727

DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60

PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350 PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710 RESTAURANT MARA ­ PINO­ CHIO PARK ­ V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899 HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496 RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204 PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997 PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511 PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA ­ Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2 Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10 Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE ­ Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23


www.24fun.ro

Baia Mare Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­ 402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076. POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133. PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro CENTRUL DE FORMARE ±I ODIHN{ EUROSIND str Dumbravei nr.8, Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro

www.24fun.ro I

13


BAIA MARE

CASUAL PUB Str. Iuliu Maniu nr. 5

ROUTE 66 PUB Str. Cet[\ii 2 (în spatele Turnului ±tefan) info@route­66.ro, www.route­66.ro Tel. 0722 283874 §i 0734 880831.

BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392

CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240

CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24

BEERS STREET Vasile Lucaciu nr. 4, Tel. 0744.207.691 ESSENTIAL ­ Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[) CLUB GOLD TIME Casa Tineretului OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01 CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1 WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363 MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045 CHEZ PHILLIP P­\a Libert[\ii nr. 4, Tel: 0754 079 512 ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24 BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463 INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760 AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202 CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709 BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202 BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

SATU MARE

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477

CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980

CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

14 I www.24fun.ro


Telefon: 0262­218458, Web: www.toyota.ro 0262­218164. ROBOT PROD COM SC ATP EXODUS & Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SRL CO SRL ­ Centru dealer Autorizat de SC AUTO GYL SRL VOLKSWAGEN Vanz[ri §i Service str. Vasile Lucaciu Bd Independen\ei Mercedes ­ Benz nr.177 nr. 59 Baia Mare 430012 Tel: 0744 636 862 Telefon: 0262­223298, Bd. Bucure§ti nr 65 Fax: 0262­220601 Mob.: 0722 EXODUS EUROMOTORS SRL www.robot.ro Tel.: 0362.805.695. dealer OPEL §i Fax: 0362.401.250 CHEVROLET AGM Autotechnik e­mail: Bd. Independen\ei AUDI info@atp­exodus.ro nr. 70 Bd. Bucure§ti nr. 57 Telefon: 0262­294780, Tel.: 00(40) 262 250 SC AUTODOX SRL 0262­294991. 298 dealer autorizat Fax: 0262­294990 audi@robot.ro KIA www. str. V. Lucaciu opel­euromotors.ro EURO HOUSE nr. 218 dealer SUZUKI Tel: 0262 214 052. FORTUNA MOTOR Bd. Independen\ei Fax: 0262 214 053 SRL nr.34, Web: Tel.: 0362.419.941 www.kia­baia mare.ro dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Zal[u AUTOTREND SRL Bd. Independen\ei complex auto – nr. 126 AUTOMOBILE SKODA Tel: 0262­349.044. SERVICE str. Europa nr. 4 REPREZENTAN|{ Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­349.045 www. DACIA­RENAULT Fax: 0262­206306 mitsubishibaiamare.ro Str. C. Coposu nr. 93 www.autotrend.ro Tel. 0260­662 383, AUTO BECORO SRL LAND MOTORS SRL 0260­632 868 partener TOYOTA concesionar Bd. Independentei SC REGATA I SRL DACIA ­ nr. 57 SHOWROOM AUTO, RENAULT ­ Telefon: 0262­224011, VÂNZARI LEASING NISSAN ­ 0262­223899. Str. C. Coposu Bd Independen\ei Fax: 0262­223899 nr. 110/A nr. 32 Baia Mare

Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www. westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 Tel.: 0361 409 965, Fax: 0261 768 789 Mobil: 0745 901 254.

www.24fun.ro I

15


24 FUN Nord-Vest Baia Mare  
24 FUN Nord-Vest Baia Mare  

Citeste noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

Advertisement