Page 1

ANUL IV NR.90

24 DE PAGINI

29 OCTOMBRIE - 10 NOIEMBRIE 2010

GRATUIT

NORD - VEST


S UMAR

29 octombrie - 10 noiembrie 2010 info

editorial Mihai Dobrovolschi Andrei Gorzo Gianina Corondan Mircea Toma

3 4 6 8

loca\ii

Evenimente Info cultural

10 16

Cafenele Restaurante Turism Cluburi & Baruri Auto

12 14 18 21 22

smartass Ne `nt]lnim cu cei de la asocia\ie. Van-ul e destul de rodat, doar e asocia\ie non-profit, dar `nc[ merge bine, doar e sus\inut[ de francezi. Discut[m `n ma§in[, r]dem ici colo, dar `n momentul `n care cobor]m la primul om al str[zii, eu unul m[ blochez. C[ oricine, lips[ de reac\ie m[ inund[ ca un ser c]nd m[ trezesc `n lumi despre care nu §tiam c[ exist[. ±i erau `n fa\a mea mereu. Omul f[r[ cas[ `mi poveste§te c[ a fost cascador, a avut un accident, so\ia a b[gat divor\, a ajuns pe strad[. ~ncerc s[ r[m]n impar\ial, `i g[sesc posibile vinova\ii doar ca s[ mai func\ioneze lumea aia a mea, `n care r[ul se `nt]mpl[ doar ca r[splat[. Dar omului `i e frig de ani de zile prin f]§ul [la lipit de corp, iar c]nd `§i aminte§te de via\a „cealalt[“, l[crimeaz[. Din cascador el s-a transformat `n cas[-dor. ±i ce mai r[m[sese din lumea aia a mea se scufund[, `ncet, `n propria umbr[. Mergem `n pia\[, unde oameni f[r[ case dorm printre cartofi pentru o gur[ de fructe fer-

Children of a homelesser God Mihai Dobrovolschi Toate m]inile-ntinse spun o poveste. mentate, la paz[. Dar ei sunt be\i de nici sup[ de la noi n-o vor. Apoi g[sim un domn, la Moghioro§, cu min\ile plecate, care alunec[ prin frig cu hainele `mbibate de b[l\i. „Unde e BOR?“, mi-amintesc c[ ne g]ndeam. Apoi femeile alea. Apoi, apoi, apoi… Am ajuns la mine la bloc pe la doi§pe §i ceva. La ce m[ g]ndeam? La nimic. Vroiam doar s[ ajung `ntre patru pere\i. Ce simplu era pentru mine… trebuia doar s[ urc trei trepte, s[ deschid u§a de la scar[, s[ urc §i s[ m-arunc `n pat. Da. Urc cele trei trepte, bag m]na-n buzunar §i… fuck, uitasem cheia.

Serios.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


www.24fun.ro

film Autobiografia lui Nicolae Ceau§escu se deschide cu un fragment din filmul procesului din 25 decembrie 1989. De la un punct `ncolo, inculpatul refuz[ s[ mai r[spund[ la `ntreb[ri („Din ordinul cui s-a produs genocidul?“), camera se apropie de fa\a lui §i, ca `ntr-un film de fic\iune, intr[m `ntr-un lung flashback (`n cazul de fa\[, trei ore) `n care vedem povestea vie\ii lui p]n[ la momentul acela. ~n cazul de fa\[, povestea e reconstituit[ `n `ntregime din materiale audiovizuale de arhiv[, aranjate mai mult sau mai pu\in cronologic, dar f[r[ nicio voce care s[ ni le comenteze din prezent §i f[r[ inserturi scrise care s[ ne indice anii §i s[ identifice pentru noi personajele, ca `ntr-un documentar clasic. Regizorul Andrei Ujic[ r[m]ne fidel ideii de flashback al lui Ceau§escu: via\a acestuia povestit[ `n imaginile lui, `n imagini care pentru noi repre-

4 I www.24fun.ro

~n lumea lui Andrei Gorzo Autobiografia lui Nicolae Ceau§escu. zint[ evenimente §i personaje istorice, dar pentru el reprezint[ ceea ce-a v[zut §i a tr[it, sau, mai corect, ceea ce a crezut c[ vede §i tr[ie§te. C[ci lumea `n care a tr[it el, suma priveli§tilor aproape mereu `nfloritoare care-l `nt]mpinau `n vizitele de lucru §i a ropotelor ne`ntrerupte de aplauze, a fost `ntrun fel – cel pu\in de la un punct `ncolo – o lume imaginar[ sau paralel[, `n care rolul jucat de el §i situa-

\ia \[rii lui erau cu totul altele dec]t `n realitate. ~n acest sens, se poate spune c[ Autobiografia... e un film de fic\iune: fic\iunea `n care tr[ie§te un dictator. Documentaristul Ujic[ intr[ `n ea c]t de ad]nc se poate – mai ad]nc de-at]t nu va intra niciun romancier sau regizor de fic\iune care §i-l va mai alege ca subiect pe Ceau§escu. Acest documentar este §i cel mai imaginativ film istoric realizat vreodat[ `n Rom]nia.


www.24fun.ro

g24fun Aoleu vine Halloweenu’ §i eu nu-s preg[tit[. Cu ce s[ m[ `mbrac. ~n ceva amuzant s[ m[ costumez. Hm, s[ m[ transform `ntr-un afacerist. Se poate, am costum negru, pun o cravat[, m[ dau cu gel, serviet[, ar fi mai ieftin, a§ folosi din existent toat[ butaforia. E §i simplu, nu m[ dau peste cap s[ procur, s[ decupez, s[ aleg, s[ potrivesc. Dar nu merge, a§a m[ pot `mbr[ca `n orice zi c]nd am chef s[-mi schimb lucul. Ceva deosebit, s[ sar[ `n ochi… s[ fiu un cangur. Iete na, nu merge, nu-i de pe la noi, s[ nu-l confunde cu un cal n[r[va§ care st[ `n dou[ picioare cu §aua pus[ drept §ort. Confuz. Vreau s[ se `n\eleag[ totu§i. Mai bine iepure. Neah, o s[ par [ ca la un party de reviste deocheate. L-au pervertit pe bietul iepura§, l-au murd[rit, l-au terfelit. Ar merita da\i `n judecat[, i-au storcit demnitatea lui pufoas[. A §tiu. O s[ devin Marry Poppins. Cu umbrelu\[, cu… dar nu cunosc ai no§tri povestea, abia dac[-§i

6 I www.24fun.ro

I love you, pumpkin Gianina Corondan Traducerea §i adaptarea: Iubesc dovleacu’ t[u, pamchine amintesc de „Dl. Goe“. Chiar, s[ m[ `mbrac `n bebelu§… cu salopet[, cu ciupici, cu bonet[ §i suzet[. P[i n-o s[ pot vorbi. S[ nu particip eu la discu\iile noastre preferate despre c]t de r[u e s[ tr[ie§ti `n Rom]nia spre deosebire de str[in[t[\uri, despre nivelul slab al `nv[\[m]ntului, despre afaceri ipotetice? Nu e cazul. Arab? Prea banal. Un chinez. Ultra-expus, ca §i \iganca, dealtfel. M[i, dar vreau o idee nemaiv[zut[. S[ devin o celul[! Prea profund. Un ardei capia.

Dificil. O pern[, ha. Mnu mersi, s[ pun[ to\i capul pe mine? N-am chef, oamenii nu prea se spal[. Un acordeon, dar cinemi face costum? E complicat. O s[rm[lu\[. Am mai fost. Dar dac[ iau o basc[, scriu pe ea „votat“ §i devin §tampil[ de vot? Original, dar suntem `n Rom]nia, `n cel mai bun caz o s[ m[ piard[. S-ar l[sa cu scandal, brr. Altceva. Un picior de plai. Aaa, dar ia stai, bine c[ mi-am dat seama, ia s[ nu mai s[rb[toresc eu niciun halouin, c[ sunt rom]nc[ actually.


www.24fun.ro

editorial N-am ce face, trebuie s[ m[ leg din nou de Ozzy. ±tiu, ne-am r[sf[\at deja la concertul lui, dar dup[ apari\ia Cesariei Evora la Bucure§ti m-am ales cu o nedumerire. V[ aminti\i, Ozzy Osbourne a avut `n fa\[, acu’§ trei s[pt[m]ni, peste 10 mii de rockeri. El a `ncercat s[ se `mprieteneasc[ cu to\i. ~n acest scop a vorbit mult cu d]n§ii: ba striga „let me see your f..king hands“, ba se pl]ngea c[ nu-i aude §i-i punea s[ repete uralele, ba i-a stropit cu un arunc[tor de spum[, ba – §i asta a fost apogeul gesturilor de simpatie – a scos un drapel tricolor pe care l-a agitat ce l-a agitat §iapoi s-a `nve§m]ntat cu dansul. Toate astea plus o permanent[ \op[ial[ au fost repertoriul gesturilor generatoare de emo\ii pozitive din arsenalul unui maestru al spectacolului. ±i s[ nu uit[m c[ agitatul de pe scen[ avea peste 60 de ani §i era de neoprit. A§a, doar citite aici, gesturile lui ar putea fi apreciate ca isterice iar `ntregul pachet pare a

8 I www.24fun.ro

C]\i vol\i au ochii Cesariei Mircea Toma Tratat de economia nemi§c[rii. apar\ine unui cabotin sadea. Acolo n-a fost asa, a plecat de pe scen[ l[s]nd `n urale peste 10.000 de prieteni care l-au `n\eles: e Ozzy, e un apucat, dar e t[ticul rock-ului §i-§i iube§te to\i copiii chiar dac[ o comunic[ mai caraghios. Dup[ dou[ s[pt[m]ni, `n Sala Palatului arhiplin[, a c]ntat Cesaria Evora. Da, am intrat `n universul nostalgiei, al sentimentalismului, o muzic[ pe care c]nt[rea\a o transmite `n direct, din chiar sediul natural al emo\iilor. O

c]nt[rea\[ care are c]\iva ani mai mult dec]t Ozzy §i o recent[ opera\ie pe cord la activ. Dar dincolo de faptul c[ `nse§i c]ntecele sunt emo\ii goale, ea face un fel unic de antispectacol: a stat aproape neclintit[ `n picioare (s-a a§ezat doar `n deja celebra pauz[ de fumat) §i nu a dat din m]ini, n-a avut tricolor, n-a vorbit cu nimeni. Avea doar doi ochi foarte mari. Iar c]nd tu§ea i-a oprit c]ntarea, sala a fost `n picioare §i a aplaudat-o. ~n lacrimi.


29 octombrie - 10 noiembrie 2010 JOI 28 Octombrie Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) LATINO PARTY. Rezerv[ri: 0756 786 104. ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY ­ fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT COFFEE TIME SEARA FETELOR ­ un coktail din partea casei pentru fete. Rezerv[ri: 0751 164 161. www.coffeetime.ro GRANITTA CAFE Art & Live Events

Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MISTIQUE Cafenea, Bar, Club FOLK LIVE. SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE. Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphony­ pub@yahoo.com

Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MISTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2. SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE. Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com CASA DE CULTUR{ A SINDICATELOR Ora 18 Balul bobocilor Colegiul Na\ional­ VASILE LUCACIU. ZIUA RECOLTEI ~n centrul B[ii Mari: muzic[, dans, m]ncare bun[ §i concursuri cu premii mari. S}MB+T+ 30 Octombrie Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY. Rezerv[ri: 0756 786 104. COFFEE TIME HALLOWEEN PARTY. Rezerv[ri: 0751 164 161. www.coffeetime.ro ZEN LOUNGE HALLOWEEN PARTY­ DJ SILENT DISCIPLE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. GRANITTA CAFE Art & Live Events

MISTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2.

JOI 4 Noiembrie Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) LATINO PARTY. Rezerv[ri: 0756 786 104. ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY ­ fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT COFFEE TIME SEARA FETELOR ­ un coktail din partea casei pentru fete. Rezerv[ri: 0751 164 161. www.coffeetime.ro GOLD PLAZA BAIA MARE MAREA DESCHIDERE, ORELE 15:00!

PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) REGGAE NIGHT!. Rezerv[ri: 0756 789 104. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY ­ fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT COFFEE TIME PIANO BAR, SEAR{ DE EVER GREEN­URI, COVER­URI. Rezerv[ri: 0751 164 161. www.coffeetime.ro ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. GRANITTA CAFE Art & Live Events

10 I www.24fun.ro

HALLOWEEN PARTY. Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro EVENIMENT SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE. Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com DUMINIC{ 31 Octombrie Baia Mare EVENIMENT ZIUA RECOLTEI ~n centrul B[ii Mari: muzic[, dans, m]ncare bun[ §i concursuri cu premii mari. MAR|I 2 Noiembrie Baia Mare PARTY MISTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ MAGHIAR{.

Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE. Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. S}MB+T+ 6 Noiembrie Baia Mare

GRANITTA CAFE Art & Live Events

PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY. Rezerv[ri: 0756 786 104.

Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

COFFEE TIME WARM UP & LOUNGE MIX­ DJ DELPH MEER & DJ RESIDENT. Rezerv[ri: 0751 164 161. www.coffeetime.ro

MISTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ FOLK. SYMPHONY PUB SERI DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956.

VINERI 29 Octombrie Baia Mare

GRANITTA CAFE Art & Live Events

ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events

VINERI 5 Noiembrie Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) REGGAE NIGHT!. Rezerv[ri: 0756 789 104. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY ­ fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT CASA TINERETULUI ora 18 Balul bobocilor Liceul MIHAI EMINESCU. COFFEE TIME PIANO BAR, SEAR{ DE EVER GREEN­ URI, COVER­URI. Rezerv[ri: 0751 164 161. www.coffeetime.ro INAUGURARE GOLD PLAZA BAIA MARE! Concert: ANDREEA BANIC{, SMILEY, SISTEM §i IRIS `ncep]nd cu orele 18.

Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE. Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com MAR|I 9 Noiembrie Baia Mare EVENIMENT MISTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{ / FRANCEZ{.


BAIA MARE

premiumbilliard@gmail.com

CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza

CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A

COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro

KARMA CAFÉ str. ±colii

DEILANI CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0262 215 010 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§) OBAMA CAFE Bd. Independen\ei nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436 TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450 MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980

MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §iPSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro DEJA VU P­\a Libert[\ii nr. 5 Tel.: 0362.415.045 SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

MISTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133

ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861

PREMIUM BILLIARD & CAFFE B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008

12 I www.24fun.ro

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1,

Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709


www.24fun.ro

Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9, Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5, Tel: 0262.211.761

0262.275.629

sagitariussa@ymail.com

DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

Pizzerii/Fast­Food:

RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A RESTAURANT CURTEA VECHE Pia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020 RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744 BUONISSIMO Str. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727

RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9, Tel.: 0362.800.414,

14 I www.24fun.ro

SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24

MAD DOG (`n spate la McDonald’s) B­dul Unirii, Tel.: 0742.824.857 FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60 Satu Mare

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail:

PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404 PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012 PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409 PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234 PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu) PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350 PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700 RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677 RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542 RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341 RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761 CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145 RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665


www.24fun.ro

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARK V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204

AVICENA Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997

PIZZERIA “CPT. BAR­ BAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511 PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Str. Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999

0753­788.133, moaracunorocsm@ yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10, Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999 Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23 Zal[u

PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2, Tel.: 0735­788.133,

TIME OUT Bar & Cocktail Bd. Mihai Viteazul (pasaj Silvania), Tel: 0735.781.826

www.24fun.ro I

15


16 I www.24fun.ro


Baia Mare

www.fcmateianu.ro

E­mail: averson@email.ro

Hoteluri:

HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro

PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro

HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www. bestw7esterneuroho7tel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34 Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** Str. M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL ­ MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984.

18 I www.24fun.ro

COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669. PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334, Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, Mob.: 0743 311 935, 0744 502 972.

PENSIUNEA VERDE Str. Mihai Eminescu nr. 55 Tel.: 0753 083 841, 0753 083 842. Ocna ±ugatag

PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro

Pensiuni:

PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700.

POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

STA|IUNEA IZVOARE Maramure§, la 30 km de Baia Mare Tel.: (+40) 720 600944 Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro e­mail: rezervare@ statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie MOTEL CERNA Str. Montana 125. PENSIUNEA RUSTIC Str. Igni§ului 1B, Tel.: 0262 226 120, 0744 923 775. PENSIUNEA LIMPEDEA Telefon: 0745 383 158. pensiunealimpedea@yahoo. com PENSIUNEA VLAD Str. Drago§ Vod[ nr. 20 Tel.: 0744 124 829.

HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei, nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067. www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro


Zal[u

rezervari@hotelgeorgiani.ro

damario_ro@yahoo.com

Tel.: 0261­806 185

HOTEL BRILLIANT PLAZA Str. Maxim D. Constantin nr. 8 Tel.: 0260 615 062. www.hotelbrilliantplaza.ro

Pensiuni:

Satu Mare

PENSIUNEA SHALOM Str. D. Gherea 1, Tel.: 0260 619 015.

HOTEL CORAL Drum Satu Mare ­ Petea nr. 405 (la ie§irea spre vama Petea), Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103. www.complexcoral.ro

HOTEL MELODY Loc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37, Tel/fax: 0261 757 330. Rezerv[ri: 0261 706 724. www.hotel­melody.ro office@hotel­melody.ro

HOTEL MESE± P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A, Tel.: 0260 661 050. HOTEL RESTAURANT PATRYS Bd. Mihai Viteazul nr. 129 Tel.: 0360 401 034. www.hotelpatrys.ro GRAND HOTEL SEVERUS Bd. M. Viteazul nr.58 Tel.: 0260 610 031, 0260 660 183.

PENSIUNEA ZAGOR Str. C. Coposu 126, Tel.: 0260 660 138. VILA PRESIDENT Str. C. Coposu 136, Tel.: 0260 660 731. VILA RESTAURANT ELIZA Str. Gh. Lazar nr.12 H Tel.: 0260 615 234. ww.hoteleliza.ro

HOTEL ROYAL Str. Cetinei 12, Tel.: 0260 606 061.

VILA VLAD Str. Gh. Doja nr. 159 Tel.: 0260 619 183. www.vilavlad.ro

HOTEL GEORGIANI Hotel, Restaurant, Lounge Rezerv[ri: 0360 100 360. www.hotelgeorgiani.ro

PENSIUNEA DA MARIO Str. Romana nr 26, Tel: 0260 613 235, 0747 022 669.

20 I www.24fun.ro

HOTEL DANA Str. Careiului nr.128 (la ie§irea din Satu Mare spre Oradea), Tel.: 0261 768 069. HOTEL DANA II P­\a Libert[\ii nr. 2, Tel.: 0261 806 230. www.dana­hotel.ro HOTEL AURORA Pia\a Libert[\ii nr 11, Tel./Fax: 0261 714 946. www.aurora­sm.ro HOTEL ASTORIA Str. Mihail Kogalniceanu nr.1,

MOTEL SELECT Str. Careiului, Tel.: 0261 706 910. www.motelselect.ro MOTEL YAGO str.Aurel Vlaicu nr.71 Tel.: 0261 820 912, Mob. 0744 702 670. VILLA BODI**** P­ta Libertatii nr 5 Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862. MOTEL LA CONAC Loc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99 Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313. www.motellaconac.ro


BAIA MARE

Orar: V. ­S. 22­05

CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980

CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8 CLUB NARGHILA V. Lucaciu nr. 4, Tel.: 0728­043.222, 0740­520.697, 0746­613.712 orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04 ESSENTIAL Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[) CLUB GOLD TIME Casa Tineretului EXIT CLUB & LOUNGE Podul Viilor nr. 2 LAS VEGAS Billiard & Lounge Str. Victoriei nr. 5, Rezerv[ri tel.: 0262 218 042, 0766 484 800, 0754 641 116 OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01 CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1

CASUAL PUB Str. Iuliu Maniu nr. 5 BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392 PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240 OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24 CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24 BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463 INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760 AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASI­ NO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202 CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, eta­ jul 4 Tel.: 0747 563 709

MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202

CHEZ PHILLIP P­\a Libert[\ii nr. 4, Tel: 0754 079 512

BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MISTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului SATU MARE CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376.

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477 BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03 CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

www.24fun.ro I

21


0260­632 868 FORTUNA MOTOR SRL dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126 Tel: 0262­349.044 Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

Baia Mare SC ATP EXODUS & CO SRL ­ Centru Autorizat de Vanz[ri §i Service Mercedes ­ Benz Baia Mare 430012 Bd. Bucure§ti ,nr 65 Mob.: 0722 EXODUS Tel.: 0362.805.695 Fax: 0362.401.250 e­mail: info@atp­exodus.ro SC AUTODOX SRL dealer autorizat KIA str. Vasile Lucaciu,nr. 218 Tel: 0262 214 052 Fax: 0262 214 053 Web: www.kia­baia mare.ro AUTOTREND SRL complex auto – SKODA str. Europa, nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

22 I www.24fun.ro

AUTO BECORO SRL concesionar DACIA ­ RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei, nr. 32 Telefon: 0262­218458, 0262­218164 Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SC AUTO GYL SRL str. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862 EUROMOTORS SRL dealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei, nr. 70 Telefon: 0262­294780, 0262­294991 Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro FAMILY SERVICE SRL concesionar automobile CITROËN Bd Unirii, nr. 57 Telefon: 0362­806000, 0262­221023 Fax: 0362­805699

LAND MOTORS SRL partener TOYOTA Bd. Independentei, nr. 57 Telefon: 0262­224011, 0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

SC REGATA I SRL SHOWROOM AUTO, VÂNZARI LEASING Str. C. Coposu, nr. 110/A Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 004 0727 228 715 e­mail: calin.cincean@autotrend.ro Satu Mare

ROBOT PROD COM SRL dealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei, nr. 59 Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax :+40 261 768 389 www.westcar­skoda.ro

AGM Autotechnik AUDI Bd. Bucure§ti, nr. 57 Tel.: 00(40) 262 250 298 audi@robot.ro

Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705

EURO HOUSE dealer SUZUKI Bd. Independen\ei nr.34, Tel.: 0362.419.941

EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 tel:+40 361 409 965 fax:+40 261 768 789 mobil: 0745 901 254

Zal[u AUTOMOBILE SERVICE REPREZENTAN|{ DACIA­RENAULT Str. C. Coposu, nr. 93 Tel. 0260­662 383,


Ghid 24 FUN Nord Vest  
Ghid 24 FUN Nord Vest  

Citeste ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic si asfla cele mai noi evenimente din Baia Mare, Satu Mare si Zalau

Advertisement