Page 1

SES FONTANELLES, HISTÒRIA D'UNA DESTRUCCIÓ! !

MARC FERRÀ!

!

''Les excavadores arriben, amb elles els camions i els operaris. El silenci dels ocells piulant es irromput pel renou de les màquines que comencen a grunyir a primera hora del matí. A poc a poc tracen nous camins que s'obren com ferides entre la vegetació i les pales a poc a poc van perforant el sòl. En un moment donat un grup de persones entren a ses Fontanelles, ocupen la zona on les màquines operaven, fet que obliga a aturar l'obra. No és un grup gaire nombrós, però aconsegueixen enfrontar-se a les bèsties de ferro i frenar-les. Duen algunes banderoles amb el lema ''salvem ses Fontanelles’', però tot i aturar uns minuts l'obra, no és més que un gest simbòlic. Els ecologistes decideixen partir i les màquines tornen a rugir per continuar la feina. El futur d'aquesta albufereta del municipi palmesà ja té els dies comptats, ja ha estat condemnada a passar a ser un centre comercial.''


! !

! A poc a poc els humans ens hem anat fent nostre la natura, urbanitzant-la al nostre gust, a Mallorca podem trobar multituds d'exemples d'urbanització massiva, descontrolada i salvatge al llarg de la història. Fins i tot ens hem guanyat que ens designin un terme, el de balearització, que fa referència a un model de desenvolupament urbanístic basat en la construcció desmesurada en primera línia de mar (Viquipèdia). Però el que també ens ha ensenyat la història és que els humans hem sabut conviure amb la natura milers d'anys i no és més que amb l'arribada del capital que aquest s'ha superposat a la natura. I sembla que si abans no podíem viure sense dependre de la natura, ara no podem viure sense dependre del capital. Aquest error de preferències i interessos ens ha fet arribar a innumerables extrems.! 1


! Podem trobar exemples d'aquests extrems a com estan desforestat l'Amazònia o com exploten l'Àrtic per extraure-hi petroli. Però a casa, també tenim molts exemples de com s'està interposant els interessos del capital, a la defensa i conservació de la natura. Entre can Pastilla i s'Arenal trobam una petita zona humida anomenada ses Fontanelles. Aquesta zona natural fa més de deu anys que està en el punt de mira de moltes empreses immobiliàries i/o especuladores.
 
 ! Ses Fontanelles és el nom que rep aquest conjunt d'aiguamolls que es troba situat
 al litoral de la Badia de Palma. Aquesta zona humida és el darrer reducte del que va ser la gran albufera del prat de Sant Jordi assecada fa més de 150 anys. Dins aquesta zona natural s'hi poden trobar infinitats d'essers vius, com és l'exemple d'aus com avisadors o agrons, però el que Dins aquesta zona més destaca és el limonium barceloi, una orquídia endèmica que sols creix entre aquests aiguamolls de natural s'hi poden ses Fontanelles.! 
 ! Aquesta zona humida fa més de 10 anys que està amenaçada. El 2002 l’organització ecologista GOB (Grup Ornitològic BAlear) va emetre un comunicant on denuncià la recualificació d’aquesta zona humida: ‘’Segons hem pogut saber, la Comissió de Govern de l’ajuntament de Palma ha aprovat inicialment el pla parcial d’aquest sector, qualificat com a sòl urbanitzable. Sembla que aquest pla parcial destinaria a superfície edificable la meitat de l’àrea de Ses Fontanelles (amb edificacions comercials i per activitats turístiques complementàries), i l’altra meitat passaria a convertir-se en zona verda.’’ !

trobar infinitats d'essers vius, però el que més destaca és el limonium barceloi, una orquídia endèmica que sols creix entre aquests aiguamolls de ses Fontanelles


!

! Durant la legislació de Catalina Cirer a l’Ajuntament de Palma (entre els anys 2003 i 2007) els tràmits per possibilitar aquest projecte urbanístic és varen agilitzar. Però no va ser fins a la sortida de Cirer com a batlessa, en el període govern en funcions durant transició de poder, un cop perdé les eleccions el 2007, que firmà els papers que aprovaven definitivament el projecte de centre comercial a ses Fontanelles i concedia als promotors el permís d’obra.
 
 ! En aquest moment trobam una transició política, tant l’ajuntament com el govern de les Illes, passen d’estar governats pel Partit Popular al govern del Pacte de Progrés (PSIB-PSOE, BLOC, UM). El 23 de novembre del 2007, gairebé 6 mesos més tard de guanyar les eleccions, el consell de govern va suspendre cautelarment les obres a través d’un decret llei. El decret llei que paralitzà les obres és el següent:!

!

"Se suspèn la vigència dels instruments de plantejament urbanístic de desenvolupament, així com l'eficàcia dels actes administratius que legitimin qualsevol procés de transformació urbanística i ús de sòl, i els procediments administratius per a l'atorgament d'autoritzacions o llicències dels terrenys següents:"

!

a) Els sols urbanitzables no programats inclosos a l'Àrea de reconversió territorial núm. 8-12.Platja de Palma, Ca'n Pastilla, del Pla Territorial insular de l'illa de Mallorca, així com el sector urbanitzable programat SUP/79/01, denominat SES FONTANELLES, fins a l'aprovació del pla de reconversió territorial o del projecte de millora territorial pertinents. En tot cas, s'haurà de

2


Dreta: fotografia antigua de les zona de salines de ses Fontanelles. Centre: Area humida i encerclat es mostra la zona afectada pel projecte urbanístic. Esquerra: projecte de centre comercial

garantir la preservació i el manteniment dels valors ambientals de la zona humida de ses Fontanelles ." (BOIB ILLES BALEARS: Decret llei 1/2007 de 23 de novembre de mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor ambiental per a les Illes Balears)"

! Antoni Verger (MÉS per Palma) explica que: ‘’el que es va fer era lo màxim que es podia fer, que era aturar les obres per llei’’, ‘’una altra cosa important és el Master Plan de la rehabilitació de la Platja de Palma, que era el marc que havia d’impulsar la rehabilitació de la Platja de Palma, aquest Màster Plan va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques i preveia ses Fontanelles com un entorn natural’’.! ! El decret llei del 2007 suposà un punt d’inflexió pel que fa a la situació de ses Fontanelles, ara bé el segon, i podem dir definitiu, punt d’inflexió el trobam amb l’arribada de nou del PP a les institucions de les Illes. Ara bé, aquest segon punt d’inflexió tombà la balança cap a la part dels especuladors i inversors.
 
 ! Com ja he dit, el 2011 el PP tornà al poder tant en el Govern, com al Consell, com a l’Ajuntament. Durant aquests primers anys el nou govern, amb Biel Company com a Conseller d’Agricultura i Medi Ambient, de les primeres mesures que impulsà fou tombar el decret llei que el Pacte de Progrés va aprovar. El nou govern impulsà també un nou Pla Hidrològic, anomenat també el Pla Company, aquest ''permet modificar els límits de les zones humides'' segons indica el GOB en un comunicat emés en resposta al nou Pla Hidrològic. Aquesta organització ecologista també denuncia en el comunicat que ''hi ha promotors interessats a edificar solars: és una realitat a Ses Fontanelles. [...] A més, deixa a criteri del Conseller, la revisió de les delimitacions que el Pla estableix de manera “provisional" ‘’. Cal destacar que l’anterior legislatura, el Pla Hidrològic establia ses Fontanelles com a zona protegida. Tots aquests factors són els que han obert la porta de nou als inversors a rebre el permís d’obres de nou. També segons Antoni Verger ‘’el PP està incomplint el Màster Plan de rehabilatció de la platja de Palma aprovat anys enrera per totes les forces; ara bé, no té capacitat normativa’’.!

!

! La portaveu del GOB, Margalida Ramis ens explica que tot i que el Pacte de Pogrés a través del decret llei del 2007 va aconseguir paralitzar el permís d’obres no va aconseguir ‘’blindar’’ ses Fontanelles fet que deixà la porta oberta al PP perquè en guanyar les eleccions, com ja hem parlat, el 2011 pogués reactivar el permís d’obres: ’’el pacte va condicionar el futur de ses Fontanelles al desenvolupament del Pla Integral de la Platja de Palma. L'oportunitat era, reubicar l'aprofitament urbanístic a un altre localització dins de la zona de la platja de Palma al·legant la conservació de la zona humida com a valor afegit a la reconversió d'aquesta zona tan saturada i dregradada. El problema va ser deixar-ho en funció d'un tema - el Pla de reconversió de la Platja de Palma- que tal i com 3


estava i està plantejat era impossible tancar dins la mateixa legislatura i, òbviament, en el moment en que ha tornat a estar en mans del partit popular, aquest el primer que ha fet ha esta desbloquejar la situació i alentar el promotor a "fer via" per no perdre l'oportunitat de consolidar els seus drets urbanístics, apel·lant a la seguretat jurídica, i condemnant definitivament la zona humida a la desaparició’’ explica la portaveu del grup ecologista GOB.
 
 ! Finalment l'11 de desembre del 2013 les màquines entraven a ses Fontanelles i començaven a fer feina en la construcció del centre comercial. Un grup d’activistes de la plataforma ‘’salvem ses Fontanelles’’ ocuparen de manera simbòlica la zona on la maquinària treballava, fet que obligà als operaris a aturar de treballar. Aquesta acció no durà més d’una hora però tengué important ressò mediàtic.!

! ! ! !

!

RESPONSABLES ACTUALS DEL ! PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ ! DEL CENTRE COMERCIAL!

! Fins ara hem tractat els conflictes dins l’Ajuntament i el Govern pel que fa a la construcció del projecte urbanístic a ses Fontanelles, però darrere del tot, espitjant perquè el projecte s’iniciàs trobam un grup de promotors i d’inversors. Des del primer moment hem trobat un interès de l’empresa Palma Aquamágica encapçalat pen Guillem Alomar. Amb el temps aquest projecte ha anat guanyant empreses interessades i promotors.
 
 ! Darrere el centre comercial, com a responsables, actualment trobam un gran nombre d'empreses i noms propis que constitueixen un entramat laberíntic de vincles,

Darrere el centre comercial, com a responsables, trobam un gran nombre d'empreses i noms propis que constitueixen un entramat laberíntic de vincles, accionistes i propietaris. accionistes i propietaris. Com empresa principal del projecte trobam Parque Aqua Mágica SL, aquesta empresa va néixer el 1974, avui en dia aquesta empresa compta amb un capital social de gairebé 3 milions d’euros. Guillem Alomar Columbran, és el conseller delegat de Parque Aqua Mágica SL, dins aquesta empresa podem trobar que com a presidenta hi ha l'empresa Altair Entornos de Negocio i la resta de consellers són Riofisa SA i Erasmus Servicios Inmobiliários. Però això no és més que un extrem d'un esquema que cada cop es va fent més gran. Com a accionistes d'aquesta empresa podem trobar unes altres tres: Riofisa SA (amb un 50%), Centro de Ocio Can Pastilla SL (amb un 30,03%), i Asendtia Project (amb un 19,97%). ! 4


!

! D'aquestes tres empreses, només n'hi ha una que sigui mallorquina, la Centro de Ocio Can Pastilla; si pegam un cop d'ull a l'estructura de l'empresa, trobam que: com a administrador hi ha Guillem Alomar (del que n'hem parlat anteriorment) i Arturo Baldasano (relacionat amb el Real Madrid); i també descobrim que dins l'esquema accionarial d’aquesta empresa hi ha: Alcudi Tour SL (amb un 39,97%), l'empresa B&B Asociados SA (amb un tant per cent indeterminats) i per acabar trobam l’empresa Melchor Mascaró (amb un 0,06%), i resulta que aquesta darrera és l'actual responsable d'executar les obres del centre comercial.
 
 ! Però a part de l'empresa ja explicada en trobam dues més com a accionistes de Parque Aqua Mágica: Riofisa SA i Asendtia Project. La primera empresa pertany en un 100% a una altra anomenada Riofisa Internacional SL. I pel que fa a Asendtia Project, pertany també en un 100% a una empresa anomenada Inmobiliaria Colonial SA, però també trobam que dins les participacions d’aquesta hi ha Riofisa SA i Parque Aqua Mágica, entre d'altres. Aquesta breu descripció ens fa veure la complexitat en què es mouen aquestes empreses i empresaris. (Totes les dades de les empreses s’han obtingut de la web einforma.com)
 
 ! I podriem seguir jugant a quí és quí en el negoci del centre comercial de ses Fontanelles, durant hores i hores. Però seguirem per un altre camí, els de les responsabilitats polítiques. Són molts els polítics que han afavorit d'una manera o l'altre a impulsar o facilitar el projecte. Uns d’ells, l'actual conseller d'agricultura i medi ambient. Uns dels fets que involucren al conseller, Biel Company, de la construcció del centre comercial, és el Pla Hidrològic que va impulsar del que n’hem parlat anteriorment. Però a part, com a conseller també té la responsabilitat política amb els aspectes que afecten el seu gabinet ja per ell passen tots els projectes d’aquest tipus que afecten el medi ambient.! 
 ! Per acabar aquesta part, fa unes setmanes va sortir a premsa que hi ha una nova empresa interessada en invertir en el centre comercial, el seu nom és Unibail-Rodamco i és d’origen francesa. L’empresa explica en un comunicat que aquest centre comercial estarà operatiu a partir del 2016 i comptarà amb més de 200.000 metres quadrats de projecte i una inversió d’uns 255 milions d’euros que aportaria aquesta empresa. Un dels elements més contradictoris d’aquest fet és que l’empresa s’autodefineix com una empresa amb un alt compromís mediambiental, fins i tot ha obtingut diversos reconeixements com el de formular a l'Informe Anual i del Desenvolupament Sostenible 2012 on explica que compleix totalment amb EPRA pràctics per Informes de Sostenibilitat (setembre de 2011), com explica a la seva web. El fet que aquesta empresa estigui interessada a invertir, explicava que és força contradictori amb la seva política empresarial per les conseqüències negatives pel medi ambient que suposa la pròpia construcció del centre comercial.!

! ! !

L’OPOSICIÓ ! AL CENTRE COMERCIAL!


 ! En defensa d'aquesta zona natural trobam la ''plataforma salvem ses Fontanelles'' la qual, agrupa veïns i comerciants de la zona, però també molts ecologistes de l'illa que estan sensibilitzats amb la causa. La plataforma va néixer el 2005 a partir d'un grup de veïnats sensibilitzats amb la zona humida. Hem xerrat amb la persona que va ser uns dels impulsors d'aquesta plataforma, Xavier Serra, perquè ens conti i expliqui els inicis del conflicte i també la creació i feina de la plataforma que es creà el 2005 aproximadament amb el nom ''ses Fontanelles parc natural''. En Xavier ens explica que: ’'tot va començar 5


Concetració de l’1 de febrer baix el lema:! ’’Aturem-ho, salvarem ses Fontanelles’’

perquè jo em vaig dedicar a repartir tríptics i cartells per la platja de Palma i vàrem dir, farem una passejada entre veïnat per conèixer aquesta zona (ses Fontanelles), i un grup de dotze o Una de les tasques tretze persones ens vàrem veure i ens vàrem plantejar començar a fer alguna cosa, contactarem més important que amb el GOB i parlant amb ells, trobarem que havíem desenvolupà la de muntar una plataforma. Vàrem començar a plataforma va ser contactar amb associacions de veïnats, entre d’altres’’.
 consciènciar a la gent 


i mostrar el valor ! En Xavier també se’n recorda ben bé de les primeres accions de la plataforma i ens explica que: natural d’aquesta zona ’’les primeres mobilitzacions vàrem fer una pintada de i alhora fer veure a la cartells a la Plaça de Can Pastilla i ens vàrem donar gent que és necessari un poquet a conèixer [...] després vàrem fer una concentració per passejar per aquella zona, perquè la lluitar per protegir-la gent descobrís què és allò, perquè ningú ho coneixia’’. En el principi els veïnats o la població no coneixia aquesta zona pel valor natural que amagava, sinó que en tenia una concepció d’un lloc ple d’enderrocs i fems. Una de les tasques més important que desenvolupà la plataforma va ser conscienciar a la gent i mostrar el valor natural d’aquesta zona i alhora fer veure a la gent que és necessari lluitar.
 
 ! En el moment que el Pacte de Progrés va protegir la zona, fet que produí que la plataforma baixés el seu nivell de feina. Però amb l’arribada del govern Bauzá i la imminent reactivació del projecte urbanístic, la plataforma també es va reactivar per fer front de nou a l’amenaça de destrucció de la zona humida.
 
 ! Actualment la plataforma està conformada per una desena d’organitzacions i més persones a títol personal, manté un ritme costant de reunions que són obertes a tothom interessat. De les darreres accions que ha realitzat la plataforma ‘’Salvem ses Fontanelles’’ destaca la concentració de dia 1 de febrer, amb motiu del dia mundial de les zones humides (que és dia 2 de febrer) on assistiren entre 300 i 400 persones. La setmana prèvia la plataforma realitzà múltiples accions de denúncia cap als que consideren responsables del projecte urbanístic; desplegaren pancartes davant la seu de 6

!


Melchor Mascaró, la seu del PP a Palma, la casa de Miquel Ramis a Alcúdia i la seu de Riofisa a Barcelona; també intervengueren al ple de l’Ajuntament de Palma.!

! 


! De manera independent a la plataforma, el vespre del 31 de gener, un grup anònim va realitzar una protesta d’acció directa contra les màquines de les obres, aquestes varen ser pintades amb pintura de color verd i també varen boicotejar el dipòsit de benzina, fet que les deixà inoperatives. Els responsables d’aquesta acció varen publicar un comunicat a la web contrainfo.cat on expliquen els motius d’aquesta acció: ’’Amb aquesta acció, volem denunciar la xarxa de dominació Capital-Estat que hi ha darrere d’aquestes obres’’ . També expliquen que: ‘’Tot i que les campanyes de denúncia i conscienciació de la situació de Ses Fontanelles han servit per visibilitzar el conflicte, les manifestacions passives i els mecanismes administratius i judicials s’han mostrat obsoletes i impotents com per aturar les obres i en la lluita en la defensa del territori en general’’.!

!

! Margalida Ramis (portaveu del GOB) ens explica la seva visió de la situació de la plataforma: ‘’La plataforma està activa. S'ha regenerat malgrat els anys de lluita que ja duu i malgrat que l'inici de les obres ja s'ha iniciat. Sabem que hi ha irregularitats en la gestió dels residus de la zona i seguirem treballant per aquí, mentre paral·lament estan previstes accions que permetin involucrar la societat en la demanda de paralització efectiva del projecte.’’


! ! ! !

!

SES FONTANELLES, ! ZONA CONTAMINADA!

! La darrera hora de la situació de ses Fontanelles és un informe científic que ha publicat l’Imedea (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats), on explica que la zona de ses Fontanelles pateix un alt nivell de contaminació per presència de ferro. El doctor en química marina, Antonio Tovar, va explicar en declaracions a l’ARA Balears: "la quantitat de ferro que es va trobar a l'aigua recollida a les Fontanelles és deu vegades més que la que es podria "la quantitat de ferro considerar normal. Tècnicament, és una contaminació”, segons el científic. L’origen d’aquest alt nivell de que es va trobar a contaminació probablement és per la gran quantitat l'aigua recollida a les d’enderrocs que hi ha dipositats a la parcel·la de ses Fontanelles és deu Fontanelles, molts d’ells procedents de les obres de l’aeroport de Son Sant Joan en els anys 70. L’estudi vegades més que la s’ha realitzat amb l’anàlisi de mostres d’aigua que es podria procedent dels aiguamolls d’aquesta petita albufera. considerar normal’’ Segons els investigadors de l’Imedea, l’acció de les màquines per remoure la terra d’aquella zona pot ser un dels elements que ha consolidat la contaminació d’aquest sòl; per tant és important que pel bé de la zona els enderrocs siguin retirats i no s’utilitzin com a material per anivellar el sòl que siguin aprofitats per la construcció del centre comercial.
 
 ! Davant la publicació d’aquest estudi, les reaccions no s’han fet esperar. Per una banda, l’Ajuntament ha explicat la seva preocupació per la contaminació i anuncia que l’Ajuntament durà a terme una revisió i control de les obres. Segons el regidor del grup municipal MÉS per Palma, Antoni Verger, ha comunicat que ‘’l’ajuntament fa un seguiment exhaustiu de les obres. Realitza mostres d’aigua cada deu dies i demana un informe setmanal per tal de complir el pla de vigilància ambiental.’’ Per una altra banda, el sector 7


ecologista i sectors de l’oposició a l’Ajuntament, ja ha reclamat a l’Ajuntament que paralitzi les obres de manera immediata pel perill que suposa l’alta contaminació de ses Fontanelles, tant per la salut dels veïnats, com per protegir la natura i la Badia de Palma. Tot i l’alerta per contaminació les obres continuen amb les obres amb normalitat.!

!

QUIN FUTUR CREUS ! QUE LI DEPARA A! SES FONTANELLES?!

!

ANTONI VERGER ! (MÉS per Palma)! ‘’Noltros evidentment fins al final serà un tema que lluitarem. És una autèntica barbaritat i ho lluitam amb tots els mitjans possibles. Pensam que és possible aturar-la, per temes legals i per tema de manca de rendibilitat d’aquestes obres’’!

!

XAVIER SERRA! (exportaveu de la plataforma’’salvem ses Fontanelles’’)! ‘’Amb franquesa, ho veig molt fotut. L’únic que els pot fer tirar enrere és que vegin que gastar-se tants doblers amb allò, no els podran recuperar. És l’únic llenguatge que entenen, els doblers.’’!

!

MARGALIDA RAMIS! (portaveu del GOB)! ‘’Creim que es pot salvar. Perquè? perquè en aquets moments dubtam de que els promotors tenguin capacitat inversora i no els serà fàcil trobar inversors que es vulguin implicar en un projecte que genera un gran rebuig social per l'impacte ambiental i ecològic que representa. Hem de continuar lluitat perquè aquest espai natural es protegeixi i se li retorni la dignitat que mereix, es recuperi la zona humida i amb això es conservi tota la biodiversitat que alberga.’’!

! !

! És evident que el futur de ses Fontanelles és molt negre i la construcció del centre comercial sembla imminent, tot i això hi ha alguns elements a destacar sobre el futur de ses Fontanelles:!

!

! -Actualment el TIRME ha alertat que la zona és troba altament contaminada, s’ha d’avaluar i estudiar aquest problema i abans d’iniciar la construcció del centre comercial és important descontaminar la zona, fet que pot endarrerir l’inici d’aquestes.!

!

! -Però un altre fet que també s’ha de destacar és que tot i haver algunes empreses interessades en invertir no hi ha res segur, com alguns dels entrevistats expliquen la viabilitat del centre comercial sembla força dubtable, fet que pot produir que alguns inversors no trobin aquest projecte viable.!

! !

Ara bé, és trist que l’única possibilitat que aquest projecte s’aturi és perquè els inversors trobin que el projecte no és viable, està clar que valorar 8


aquesta possibilitat no és més que especulacions, però el que és segur és el que explicava a l’inici: el fet de prioritzar el capital per sobre del territori o els espai naturals ens pot fer arribar a innumerables extrems, i no fa falta anarse’n a veure com talen els arbres de l’Amazònia o cop sobreexploten l’Àrtic per extreurer-hi petroli, a Palma, entre s’Arenal i Can Pastilla en tenim un exemple. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

CRONOLOGIA 2002

COMUNICAT DEL GOB ALERTANT DE LA REQUALIFICACIÓ DE LA ZONA FET QUE DECLARA ZONA URBANITZABLE

2004 2005

LA PLATAFORMA ‘’SALVEM SES FONTANELLES’’ INICIA LA SEVA ACTIVITAT

2006 2007

MAIG- CATALINA CIRER FIRMA EL PERMÍS D’OBRA EN PERIODE DE BATLESSA EN FUNCIONA!

!

NOVEMBRE- ELPACTE DE PROGRÉS APROVA UN DECRET LLEI QUE PARALITZEN EL PREMÍS D’OBRA

2008

LA PLATAFORMA ‘’SALVEM SES FONTANELLES’’ BAIXA LA SEVA ACTIVITAT

2009 2010 2011

MAIG- EL PP GUANYA LES ELECCIONS PER MAJORIA ABSOLUTA I ES SUSPEN ELDECRET LLEI

2012 2013

LA PLATAFORMA ‘’SALVEM SES FONTANELLES’’ ÉS REACTIVA!

! !

JUNY- S’APROVA EL NOU PLA HIDROLÒGIC! DESEMBRE- S’INICIEN

2014

LES OBRES

FEBRER- CONCENTRACIÓ ‘’SALVAREM SES FONTANELLES’’!

!

FEBRER- IMEDEA COMUNICA QUE LA ZONA ES TROBA CONTAMINADA PER ALT NIVELL DE FERRO

9

SES FONTANELLES, HISTÒRIA D'UNA DESTRUCCIÓ  
Advertisement