Page 1

14-1-2014

Welkom

Voorlichting

Verplichte mestverwerking

Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

1


14-1-2014

Inhoud • Bibob toetsing op registratie intermediair • Verwerkingsplicht: – basis – uitzonderingen – overeenkomsten – praktijksituaties – knelpunten

• Overige wijzigingen • Retributies NVWA

Wet Bibob • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur • Van toepassing op registratie als intermediair • Weigeren, schorsen of schrappen • Schorsen als ultiem middel om boetes te laten betalen • Weigeren of schrappen bij ernstig gevaar op misbruik of fraude

2


14-1-2014

Verwerkingsplicht • Doel: – Druk van de mestmarkt nemen – Betere naleving gebruiksnormen – Zo mogelijk loslaten systeem van dierrechten, echter: • Dierrechten blijven in ieder geval tot en met 2017 • Melkvee krijgt referentie 2013, bij groei moet er grond onder bedrijf of extra mestverwerking

Bedrijfsoverschot

Mestproductie

minus Plaatsingsruimte landbouwgrond

minus Peildatum: 15 mei

Plaatsingsruimte natuurgrond

3


14-1-2014

Verwerkingsplicht • Percentage van bedrijfsoverschot Gebied

2014

2015 (indicatief)

Zuid

30%

50%

Oost

15%

30%

Overig

5%

10%

• Bedrijf in twee gebieden? Hoogste percentage telt! • Geen bedrijfsoverschot: geen verwerkingsplicht

Uitzonderingen verwerkingsplicht • Drempel: tot 100 kg fosfaat te verwerken • Afzet biologische mest binnen biologische keten (is verplicht) • Strorijke mest – Haakje in de wet – Moet in besluit uitgewerkt worden – Is niet uitgewerkt: dus niet van toepassing!

4


14-1-2014

Vervolg uitzonderingen • Regionale afzetovereenkomst – Bedrijfsoverschot mag maximaal 25% van totale productie zijn – Totale bedrijfsoverschot moet op contact rechtstreeks binnen 20 km afgezet worden – Mag bij verschillende afnemers – Contract moet vooraf gesloten – Op VDM code 71 opnemen

Invulling verwerkingsplicht • Boer kan verwerkingsplicht invullen met: – Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) – Mestverwerkingsovereenkomst (MVO) • VDM met code 61 • 3PO

– Afzet naar eigen grond in buitenland – Afzet naar champignonsubstraatbereider

5


14-1-2014

VVO • Boer A draagt (deel) verwerkingsplicht over aan boer B • Boer A zet zijn overschot op binnenlandse markt af • Boer B heeft nu hogere verwerkingsplicht en moet die invullen • LET OP! Schot tussen pluimvee en overige vee • Duurzaam vastleggen (schriftelijk of digitaal) • Beide partijen melden bij Dienst Regelingen

6


14-1-2014

VDM met code 61 • Rechtstreeks transport van veehouder naar verwerker • Op VDM opmerkingscode 61 • VDM wordt op normale manier door vervoerder gemeld aan DR • Dus alleen als geleverd wordt aan: – DEP Moerdijk – Afnemer in buitenland – Opslag van exporteur

Opmerkingscode 61 61

7


14-1-2014

3PO • Overeenkomst tussen drie partijen: 1. Veehouder 2. Behandelaar 3. Verwerker

• Leveringsplicht voor mest van 1e naar 2e partij • Duurzaam vastleggen (papier of digitaal) • Alle partijen melden bij DR

8


14-1-2014

Champignonsubstraatbereider • • • • •

Alleen mest van paarden, pony’s en pluimvee Alleen vanaf veehouderijbedrijf Vermeldt opmerkingscode 72 op VDM VDM op normale wijze indienen bij DR Export champost telt niet mee als verwerking

Eigen grond in buitenland • Afstand tussen grens en perceel: – In België: 25 km – In Duitsland: 20 km.

• • • •

Maximaal invullen tot gebruiksnorm fosfaat Percelen normaal bij bedrijf in gebruik Percelen in eigendom of geregistreerde pacht In Vlaanderen ook registratie bij Vlaamse mestbank

9


14-1-2014

Praktijksituaties • • • • •

VVO Export onbehandelde mest Drie partijen Uitruilen met pluimveemest Uitruilen met pluimveemest kort

VVO VDM’s

VVO Veehouder

Verwerker/ exporteur

Veehouder

VDM’s

VDM’s Akkerbouwer

10


14-1-2014

Export onbehandelde mest VDM’s Code 61

Verwerker/ exporteur

Veehouder

VDM’s

Drie partijen 3PO Verwerker/ exporteur

Behandelaar/ vergister

Veehouder

VDM’s

VDM’s

11


14-1-2014

Uitruilen pluimveemest 3PO Varkenshouder

Verwerker/ exporteur

Intermediair

VDM’s VDM’s VDM’s

Pluimveehouder

Akkerbouwer

Uitruilen pluimveemest kort 3PO Varkenshouder

Intermediair

VDM’s VDM’s Pluimveehouder

zonder 61

VDM’s Akkerbouwer

12


14-1-2014

Knelpunten • Vierpartijen overeenkomst • Mest van intermediair naar champignonsubstraat keten • Productie mestkorrels als verwerking • Regionale afzet alleen voor grondgebonden bedrijven, knelpunt? • Invoeren 3PO en VVO zeer omslachtig

Overige wijzigingen (1) • Verlaging fosfaatgebruiksnorm voor bouwland met lage fosfaattoestand van 85 naar 80 kg fosfaat per ha • Stikstofgebruiksnormen zand- en lössgrond worden maar voor één jaar vastgesteld, verwachting: volgend jaar lagere normen • Stikstofgebruiksnormen voor grasland op kleigrond zijn met 10% verhoogd

13


14-1-2014

Overige wijzigingen (2) • Reparatiebemesting nu ook met dierlijke mest – bij grasland PAL < 16 of bouwland Pw < 25 – norm 120 kg fosfaat/ha

• Pilot mineralenconcentraten is met één jaar verlengd • Werkingscoëfficiënt drijfmest van varkens op zand- en lössgrond gaat van 70 naar 80% • Excreties zijn aangepast aan laatste kennis, die voor melkvee met minimaal 5% verhoogd

Retributies NVWA • • • •

NVWA nog steeds niet kostendekkend Nieuw kostprijsmodel Beperkt aantal productsoorten Kosten gaan behoorlijk omhoog

14


14-1-2014

Retributies NVWA (2) Soort dienst Gezondheidsverklaring Stafel document Beoordeling nieuwe tekst

Huidig 46,73 11,68 0,00

1e voorstel 66,26

Na protest 60,00

66,26 652,09

30,00 652,09

â&#x20AC;˘ Voorstel ligt nu bij Tweede Kamer â&#x20AC;˘ Lobby zetten we daar voort

Vragen/discussie

15


14-1-2014

We bieden u nog een drankje aan

Dank voor uw komst

16

Presentatie verplichte mestverwerking  
Presentatie verplichte mestverwerking  
Advertisement