Page 9

Ii!!li 'eiU 110 -,~

.§~·!r ",i ,·

l OlUM~

o c ~

II)

~

~

~

E

~

-

;;~ ~.;;.

~"z." c jJ"", . i ~ .,'l~;5 ~ ~ E

2

.

~

q'"

' ' ' i'

.

;.s1·

";":;'.~

j • .;; '~,' "~. ~B. , 'l!"' ~" ':" - "''lI_ ~ lI.~

Hl' j ':~;f::i

;; "

"'.1;<;;";

~q

.

:1,_•• ·3 ;31' e ;'":i.i:; ~ " ~ ~. ,,: = ,,_ -. -'"a ••• - .

••

~8 "

H~ r·S~ ~~-8

:t: . . . . .

" l O"ii..l· " ..;····511 •

'

np ..'! ~ ~ d· ~;l.i:. ~ • -;,.:.:. ii i'''" ~ ' ~.l.::ig

-

~.,~

;~

.,Hl'. ~h ,.0 -'..'1<.. ,, '"

o ••

~!" ..

g' ' ~ .,';~ .-

.•

",._oE

'" e

~.e '" ",,8 ... 0 ........ "' .. ,. ... - ...2

.. _ 0

~ ~

1:1.::: .. ill

...

;h;; " ~ ",,,=""':::JuS - '-.; ."". 0= ~ 5 .-E~{l~{l ~ ~

0

:::0

§, '" a. :::.s :l to E fa ....... 0E E ._ ~ ._

~

~

~t~;;.~

. .;.

~

.. .;· ••

a":-,; _' -"! '~H. · .e: !

-~

~l.i·n.:::..·"-il·l>.,}_ii

~

.;

':".

. .... <

i

tU

iI!.

~:s ~ ~

HijHtUH{H~jFHjIHi§it;j:'H!. q~~~~t~ij~~

'11

H .a _~<U!ii~-<l,!dH

I

0'ro-o u

5

.t::: ~ 0.<0 . VIS:::>

OOro

:c~'O

-~-.-.-- ~

.... -"' . ~

-

o

<

.,

VI

.-- s-

z

...:~

~ ~~

0'

~

. ~ .

L

J~

-;1 'I

lj

~

ee "''''

. 0 "" 0" • ••

.,

2 • h ., "" -"

goo;~ 10' ", ...

,

~

-

go

"' q ~

1:: ~

~

E ~ 0 oC ;; 5;l: !:i • ., :g. o ...

~ ~ ::1:-' 'c ~ ... ~

"~

1, j~, ,I" ,'ij I!,. JI ~.c E ~ Jl' d'j!lll'lll-,jllldl!I'I'!'l~j; 'd :t 1. ~.~"l. 1., Hd~ .. i ~ ~ ,~t:a

0 go", CO _ u"C

'I

lllllil l i,l

-

§~

0 _

!! ;:!; "N

8g

'--I

1, ..gl :::;

E

0>

-

Q;~

«I

~"C

~ >

C,.)

.,;; ~ ,,_

~

~;""

0" __

... .

t'. ..

~

.

•• , . '

~

! ;J1 '!:.< '"

'-1

• p • :. .. '~'" ~ -, ... -" .': <~ . <u i£~.- ~ _--'_ e~.. ·'!"",~:l!..-: ,,!

,!!3i( ."ll••. ' . , ... 6: .. ,u • - ;- i ••t~"

~ .. ",_ g.,';.~ ~ ! .;:g ~_~~ .~,,-=:: ~. '"

'H": 3-:i·

~:;-:i j .:l d ~ · .,';.,'; 2 ... .;; ~,;.,; • .3jeJ!';)Jd d ': ~ 0 . _ -3~"~ ",,",.~,.":f., <. t • • ~ ."'3 . ...... .. -3 • • • e • -"... ,::."_ j; . ....... ____ ,,.: '."; l e ~ '" _ -;; ~ • . .!. : ~ 0..;_ :." 00> ". ;:...- oo, ,.~_a ~~:.~: !~2 t~ _,R"_ jj ... ~. : ~ -,-o . . -< E-.~ ~~ •'.~ • •.,.~ • t~ J-~ •• ..:I' .:"' " . ~. w. o.'y· • ~-," :; ' • • w""" -,- '1 ~ ~ ·~1 :-," : ... ~ ;;. . ,,i";".; ' ~' o~"' . ; a :;" 8 r~.,';iil:!:i " ~~: · !I:li; : ~l~I~4~;~:t~

«I 0>'0

«I 0>(.) "C «1._ S{' a gE:-: 'H1~ :;~ ~ ;! ~~]o; §.:k~.i ~ f.H <: .... <: $&~'H i~-~:L~;: ~]':,).;H:~ i .. iCi-i!. ~ iU ~ ~ ~

.... . .

~ " ~j=-!:; : 'fi!-o;! ;:: . i'; ~'3L" :rei ~ d ~ ~.~ ,,!~.:;;; ~"lil';:i~ ,,(l~ itH.,';,-. ~~-ll._, ~ -:q.; ~;i '0 «I .i-l" ~ .. . ~ ~'l g : ~~. " . . '.

i@

!

I

'-"£~.3 '- '

p. _ ;'l:;~

-

ii·~·~~ ~ . , !; .. . . .

l ·

~~ ,

~,.

.>. "

·>·~<> -iJ"~

~

.,. ~.3i,;"

~~,·

i

- < "

Hli §H~

..

.5

n ~

-l~j

d •• - ... '. j'j < ~!I' . " ~. ~ ... . .. .. , " " . " • • • ~• • " , ·, · ... f .,y.'''"'; iO~~aU~.Ji.":&~~.,';e1~n:t: E1 Z ~f $ : :

0"" ':"

.~~~

~

~ . e.:'f.,:;,.,oj-3 ~-3h !.~~.i~3 ~~i.; ~ e.gl s :'; ,.h ."; l

ii'" f_~ I.: 8e;<l!ji ~ ~ q~ .,y. Ui'l~.~ ~ : t ~

.U

d·~

... i ':l,1~ .;~,::!;~';~ ;:~ . -H' ';: ,1 ~i;J n ,',ij: ~i '' ·.- 0 i:t ~ tE . .="- " .P ~ ~j ~"li_!;. • _t~!J .",li. 1] i ~ ~ ~ ~ g.~.;~~ ~l'~ ~~t~iA,;~~ ;J. i~.! i~ ~

J I!i.·.i i'i l I it ,I• Iljl!lJ ! ~i

.II '

."":- J '~" ' .,';

~. ~.

" e! ' -.~l'''''' '1"

~ •e a" ~" .,';.•"$"~~~'·' ~ .. ~ · ~ -=oi t,,:l

a·o'.~_ " "'"

-~

i<. •

,~ .,y

Hil f Hi

'>0.3~

.=;

.~i] · ~ 1~!J~~ii·'l-i.~i~;j ~~II~~O! l]E!; : oi" i-;"~~l~1 t:o -n .. ]~'iiuE..# ~!.~Ufl.,yt: ';: ~

.IJ · :-t

'!-~ -;~ 5 ] ... ~;;g~~:p ~!-sqH-;;-·:~ :: .;::­ ' t.J.!.-. ;,q ~ j.:iMO : ';'" ~G~-i"!

.at.::~;;~~~ :r ~ • . J:.~t ", li.::,_ .~~ .. " ..; ... . - .. ',"

.,. • - 1 , ~~J _. .. •.•~t.~"..,; •.

~

-:.~ ~n !

•a

"ll~'~~

_."

iH • ":l

.. . .. .. -'-

• ~• 1 :; •• .,';

1: . :f~'

= ~li\~~

j~.; sH~H.'! ·! ~

Y

1!~~"'ic1·-(;'1·'·~ H~.j;~~ :: j. • .:5 - .'8 ",. -"'"1 --I) .;:~

\:

- .

.~~

'!~ ~..

~

'" ';: ~~~ i. -~ ~e .. , ." ~ ~"ii ~

" I'"

l id.., l "-'ll~·Jl ' 1 :i~- 0" e i q' 'l H§~ -; ..: -i!.P-i-:l.. ~i ~" ip~i.ij~

lijhjU~~~ ~ ti I!~HH~

sq~ ~hl'j ~-iS~; t.~~. '1-"

~- h~ iiLo:U!~~H~! §i~ w

~~jl] ,1,' ~~ ~ i,"~~Hi

':'3" '" ,,,,3. ... .a .... Lt. <;H'i~" , H~ :

'~S ii5 ..,1"P!~ ~ ~.,' 'jj" s;~:.l~ OS ..... N . , - ... .. '--"" -». j ,I;-;' " "~ ';;,' ,,"1'" ~J ' '_~ ' , '!i'l.~~~-.; - _ . 'j _", ..... c0 .. o=~"

,0·

~ ~~J! ;j~. ~ i -i il ~j'I" ~ ~ .~ ~~ "o~"J ... u!tS"<l -. _ ....... "'• .,y .

;;··~

!

~;; ~ il~ I;1~ : g• ~ ~ - ;] j: ~-5 ~i ~ q~ ~~~li ~ H ~ • ·.'.. ·l-H.".."., :il-:--'.;! -- - . 0-" • !.,,11._ . - ,! "•• n ·11] . i 1.1 . q ._;0:."". • ..... q ~j n d~.,'l.fh i:5 j.,'ljq§.i ~;~~ £ :fi,~i l~ ! ~!! ~ ~~ ~J ~ II -• d h U.:g.E-Il :b ; g 4D

••

~

N

*! g • -.- •• ,

~

; 1- -

o

11

'" -, •

CI ~ o

II)

C

• • •

~

••

- ·1 ! •• '"

• ~

. ~

i -! ~J ;; iI

";~

J •

Q)

= ; •

C" ~

-~

Q) 't

...J

I ~ a ..... !j- I- :a 'I i],' 'I .". • , ., . . . . ~ ] i .~~-!;~ ~ ~,l!;:~ !i-~= ~ ~'1 ",~ !:3~ ~i ~~:~ r-= ',~;1 ~H ,. . . , .... .... - . ,',' ;.a ~ ~ ... ... ......... .'·.'l·'· ·-l .•. 1 ~ ~ 1:-::i PI" to ....,t .Sto,", .. ~

eI •• •• •

•,

i ••

,,

•,

!

,1,

o

,,• •

Profile for Portal Academia do Samba

Jornal O Estado Nº 22.450  

Jornal O Estado Nº 22.450 (Fortaleza - CE) Data: 19/02/2015

Jornal O Estado Nº 22.450  

Jornal O Estado Nº 22.450 (Fortaleza - CE) Data: 19/02/2015

Advertisement