Page 1

Activitats 1. Que succeseix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Que la xarxa es desconnecta, a causa de l'averia. Se t'acup cap situaci ó en que resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s'hagi avariat un dels terminals que hi estan connectats? Sí, per fer un manteniment 2. Pensa i respon: a)Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un port àtil i una consola de joc? Una topologia en forma d'estrella. b)Per qu è una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perquè emet en totes les direccion, en una cobertura limitada. 3. Quina és la diferència entre un concentrador i un commutador? Un concentrador transmet la informaci ó que es demana a tots els ordinadors de la xarxa, mentre un commutador l'envia a l'ordinador que l'ha demanat 4. Quan vulguem un alt rendiment en la transmissi ó de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador? Un concentrador Per què? Perquè hi ha ments tràfic, es a dir, més velocitat. 6. Calcula el temps que fa falta per transmetre la informaci ó continguda en un DVD (4,7 GB). Recorda que 1 GB (gigabyte) equival a 8Gb (gigabit). a) Mitjan çant un cable de 100Mb/s

1024MB 8 bits 38502'4 Mb 4'7GB·------------·--------= 3850'24Mb s=----------------=385'24 Segons 1GB 1B 100 Mb/s 8 bits 4'7GB·-------= 37'6 Gb 1Gb - 1s 1B 37'6Gb - X X= 37'6 segons b)

C)

1024B 8 bits 4.812'8MB·---------·--------= 40265318'2 bits/54Mb.s= 713'008 segons 1MB 1B 12. Investiga a Internet i intenta esbrinar quants equips hi pot haver a les xarxes amb les m àscares següents: a)255.255.255.0 Hi poden haver 0 equips, es una adre ça reservada a la companyia b)255.255.255.128 Hi poden haver 127 equips, ja que X.X.X.0 est à reservada a la companyia c)255.255.255.64 Hi poden haver 63 equips. 14. Per esbrinar quina adre ça de xarxa té un equip, tant a Linux com a Windows, hem d'accedir a la consola del sistema i executar un comandament: a)A Windows: 00-18-F3-CB-D9-7F 15. Esbrina l'adre ça MAC de la teva targeta de xarxa. Executa el comandament ipconfig/all. 00-53-45-00-00-00 22. Transforma els nombres decimals seg üents al sistema binari: 2, 4, 8, 16, 32, 64 10-100-1000-10000-100000-10000000 Què tenen en comú? Tots comencen per 10 i son múltiples de 2. 23. Quants dispositius pot tenir una xarxa amb la m àscara 255.255.255.128? Pot tenir 127 dispositius. 24. A l'adre ça IP del host els números 0 i 255 no es poden utilitzar. Esbrina per què. Aquests n úmeros estan reservats a la companyia. 25. Pots configurar un equip perqu è, en cas de no obtenir adreça IP dinàmica, treballi amb una d'estàtica? Si. Com es faria


a Windows? Configurant la IP Manualment a Configurar una Xarxa. 26. Si un equip no disposa d'acc és a Internet, però sí que pot veure la resta dels equips de la xarxa, i fins i tot el router, què pot passar? És un problema de configuració de la xarxa 28. Esbrina el codi de color d'un cable de xarxa Ethernet a) Quina utilitat t é cada fil? Fes-ne un esquema. b) En qu è es diferència d'un cable creuat? 33. Busca informaci ó i digues quès és una xarxa adhoc. Quan pot resultar útil una xarxa d'aquest tipus? Una xarxa adhoc és una xarxa inalámbrica formada per uns equips interconnectats entre si que compleixen certes caracterítiques.

CONVERSIONS Binari-Decimal 1001111: 79 11110111: 257 111100000: 482 Hexadecimal-Binari A4B5: 1010010010110101 13FE: 1001111111110 5ADC: 101101011011100 Decimal-Binari 18: 100010 128: 10010100 257: 100000001 Binar-Hexadecimal 1100111001111: 19CF 1110000011111: 1C1F

Activitats  
Activitats  

1. Que succeseix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Que la xarxa es desconnecta, a causa de l'averia. Se t'acup cap...

Advertisement