Page 1

DIAGNÒSTIC DE P ERCEPCIONS

C ATALUNYA - ESPANYA Estudi realitzat per

Consideracions preliminars: 1. És el primer cop que es realitza una enquesta tan àmplia i completa sobre la independència de Catalunya. 2. És el primer cop que es pregunta als espanyols sobre aquesta qüestió. 3. S’han descartat elements que tendeixen a afavorir una visió unionista, com ara la insistència en qüestions de cultura i identitat, o la perpetuació d’etiquetes militants o activistes. També es van descartar elements habitualment presents en enquestes oficials de l’Estat sobre la relació de Catalunya i Espanya que parteixen des d’una visió estatalista. 4. S’intenta normalitzar l’opció per la independència com una tria de futur, gairebé d’eleccióde mercat. Aquesta és una enquesta basada en actuacions davant escenaris polítics possibles, més que en sentiments o perfils identitaris. *Els resultats de l’estudi que es presenta són propietat del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, de la Generalitat de Catalunya.

1


FITXA TÈCNICA Àmbit

ESPANYA (CATALUNYA EXCLOSA)

CATALUNYA

Llengua

Castellà

Català amb opció de canvi a castellà

Recollida de la informació

Enquesta telefònica assistida per ordinador (C.A.T.I.)

Dates del treball de camp

Del 14 de setembre al 2 d’octubre de 2009.

Univers

Població de 15 a 74 anys (ambdós inclosos).

Selecció de la mostra

Mostreig aleatori estratificat per comunitats autònomes i grandària de l’hàbitat. La persona a enquestar dins de les llars es va seleccionar de forma aleatòria entre els membres de la llar, en funció de les quotes establertes.

Mostreig aleatori estratificat per vegueries i grandària de l’hàbitat. La persona a enquestar dins de les llars es va seleccionar de forma aleatòria entre els membres de la llar, en funció de les quotes establertes.

Quotes

Quotes de zona (Comunitats Autònomes), hàbitat, sexe i edat, proporcionals a la població.

Quotes de zona (vegueries), hàbitat, sexe i edat, proporcionals a la població.

Mostra final

1883 entrevistes

2614 entrevistes

Error mostral

+2,4% calculat per a un nivell de confiança del 95,5% i sota el supòsit de màxima indeterminació estadística (p=q=50%) segons la fórmula d’errors mostrals per universos infinits.

+ 2,0%calculat per a un nivell de confiança del 95,5% i sota el supòsit de màxima estadística (p=q=50%) indeterminació segons la fórmula d’errors mostrals per universos infinits.

Ponderació de les dades

S’han restablert els pesos de les entrevistes aconseguides a la distribució inicial cercada, per tal de corregir petites desviacions. S’ha afegit també una ponderació en funció del lloc de naixement degut a la rellevància d’aquesta variable en els temes estudiats. 2

A destacar: La qualitat de l’enquesta és superior a la majoria de les que aborden el mateix tema: 1. L’establiment de quotes per zones de vegueries representa més equilibradament el territori 2. Les mostres garanteixen un nivell de confiança molt alt. 3. La ponderació de les dades per lloc de naixement garanteix la representació de la població estrangera segons el seu pes demogràfic real. Moltes de les enquestes que aborden el tema deixen fora aquesta població. 4. L’idioma de l’enquesta és per defecte el català, però hi ha la possibilitat que es faci en castellà si així ho prefereix l’entrevistat. D’aquesta manera disminueix el soroll que suposa en alguns casos parlar d’independència amb un interlocutor que s’expressa en una llengua que considera aliena.

2


RESULTATS A CATALUNYA

3

3


ACTUACIÓ DAVANT D’UN HIPOTÈTIC REFERÈNDUM En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?

NC NS 1,4% 5,8%

Votaria a favor 50,4%

S'abstindria 24,6% Votaria en contra 17,8%

4

1. La pregunta importa. Estem parlant d’una actuació concreta en un escenari determinat. No s’hi fa referència a creences, emocions o d’altres qüestions personals que tradicionalment s’han vinculat amb les persones que s’inclinen per la independència. 2. El fet que s’inclogui la possibilitat d’abstenir-s’hi ofereix una imatge més precisa del que seria l’actuació davant un referèndum. 3. Aquest és el segon cop que es formula aquesta pregunta amb la mateixa redacció (vegeu M. Strubell 2008) però és la primera vegada que apareix en un qüestionari dedicat sistemàticament, exhaustivament i íntegra a les qüestions competencials de Catalunya i les actuacions en un escenari d’independència.

4


DRET A DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC Creu que els pobles del món tenen dret a l’autodeterminació, és a dir, a decidir lliure i democràticament el seu futur polític?

NS En termes 1,1% generals, no 6,5% Depèn/en alguns casos 3,5%

En termes generals, sí 88,9%

5

1. És gairebé universal l’acceptació del dret a l’autodeterminació

5


DRET A DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC I en el cas concret de Catalunya, creu que ha de tenir dret a decidir lliure i democràticament el seu futur polític?

NS/NC 3% No 14,4%

Sí 82,6%

1. És altament majoritària la posició a favor que Catalunya tingui dret a decidir el seu futur polític democràticament.

6


DRET A DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC I en el cas concret de Catalunya, creu que ha de tenir dret a decidir lliure i democràticament el seu futur polític?

DISTRIBUCIÓ PER ACTUACIÓ REFERÈNDUM 1,3%

5,5%

5,0% 22,4%

6,5% 10,0%

42,1% NS/NC No Sí

98,1% 83,5% 72,6% 52,4%

A favor

En contra

S'hi abstindria

NS/NC

1. La majoria és en tots els casos absoluta, fins i tot la gent que votaria en contra en un eventual referèndum estaria a favor, en més d’un 50%, que Catalunya decidís el seu futur polític. 2. Els abstencionistes no reflecteixen aversió a l’exercici democràtic que Catalunya decidís el seu futur polític. 3. Més d’un 70% dels qui s’abstindrien en el referèndum estan a favor.

7


DRET DE PARTICIPACIÓ REFERÈNDUM Qui creu que hauria de poder participar en un referèndum per la independència de Catalunya?

Gent de tot l'Estat espanyol 10,5% Tots els nascuts a Catalunya 14,9%

Tots els que tinguin residència legal a Catalunya 41,6%

Tots els inscrits al cens electoral a Catalunya 33,0%

74, 6

%

1. L’opinió majoritària és que la decisió sobre la independència l’hem de prendre des de Catalunya, tots els que hi som. Es tracta d’un projecte no etnicista, i majoritàriament democràtic. 2. El subjecte polític vàlid per decidir sobre el futur polític és Catalunya sencera. 3. Només un 10% de la gent creu que la independència de Catalunya l’han de decidir tota la gent de l’Estat espanyol.

8


DRET DE PARTICIPACIÓ REFERÈNDUM Qui creu que hauria de poder participar en un referèndum per la independència de Catalunya?

DISTRIBUCIÓ SEGONS LLOC DE NAIXEMENT

Gent amb residència legal a Catalunya

37%

39,2%

48,5%

56,7%

Inscrits al Cens Electoral Català 34,8% 37,1%

Gent nascuda a Catalunya

29,6%

10,3% 13,7%

Gent de tot l'Estat espanyol

18,9% 7,8% A Catalunya

6,4%

6,3%

12,7%

12,5%

A la resta d'Espanya

A la resta d'Europa

16,8% A la resta del món

1. La decisió sobre la independència l’hem de prendre des de Catalunya. Aquesta opinió se sosté fins i tot entre la gent nascuda fora de Catalunya, provinent d’Espanya. D’aquest grup, els qui creuen que al referèndum per la independència hi haurien de participar gent de tot l’estat es mantenen per sota del 13%

9


PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA Creu vostè que la majoria de ciutadans de Catalunya estan més aviat a favor o més aviat en contra de la seva independència?

NS 8,3%

Més aviat en contra 34,4%

NC 0,5%

Més aviat a favor 43,4%

La meitat a favor i la meitat en contra 13,4%

1. La percepció generalitzada sobre la independència subestima els posicionaments a favor, i exagera els posicionaments contraris.

10


PERCEPCIÓ INDEPENDÈNCIA Creu vostè que la majoria de ciutadans de Catalunya estan més aviat a favor o més aviat en contra de la seva independència?

DISTRIBUCIÓ SEGONS ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM

NS/NC 7,2% Més aviat en contra

La meitat a favor i la meitat en contra Més aviat a favor

8,9%

10,1%

15,8%

38,7%

33,9%

22,2% 13,4%

63,5% 13,0%

57,2%

10,7%

20,5%

38,2%

29,9%

16,9% Percepció dels que hi votarien a favor

Percepció dels qui hi votarien en contra

Percepció dels qui s'hi abstindrien

Percepció del NS/NC

Sig. superior al total

Sig. inferior al total

1. Els grups dels qui votarien a favor i els qui votarien en contra creuen que el grup majoritari opina com ells. 2. Els qui s’abstenen són més pessimistes. O bé, els qui creuen que la majoria està a la contra, s’hi abstindrien.

11


CONFIANÇA FUTUR INDEPENDÈNCIA Creu vostè que Catalunya arribarà a ser independent algun dia?

Sí 31,1%

NS/NC 10,8%

No 58,1%

1. Malgrat l’alta proporció de gent a favor del sí en un eventual referèndum per la independència, hi ha poca confiança que aquesta s’arribi a assolir.

12


CONFIANÇA FUTUR INDEPENDÈNCIA Creu vostè que Catalunya arribarà a ser independent algun dia?

DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT DE L’ENQUESTAT

NS/NC No

8,7%

14,6%

19,9%

63,0%

55,6%

51,4%

28,1%

29,8%

28,7%

A Catalunya

A la resta d’Espanya

A la resta d’Europa

7,7% 42,1%

Sig. superior al total

50,2%

A la resta del món

Sig. inferior al total 24

1. Els que més confien en la independència són els que han tingut menys contacte amb la societat catalana i viceversa. Una mirada ‘nova’ és capaç de donar més esperança.

13


ACTUACIÓ REFERÈNDUM En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?

NC NS 1,4% 5,8%

Votaria a favor 50,4%

S'abstindria 24,6% Votaria en contra 17,8%

14

(repetició de la pregunta central per obrir, a continuació, noves variables.)

14


ACTUACIÓ REFERÈNDUM En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria? DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

64,2% 56,3%

9,1% 19,4%

64,5%

8,8% 18,8%

11,3% 25,3%

19,8%

26,6%

46,3%

25,9% 47,2% 63,4%

20,9%

11,9% 19,3%

Percentatge que hi votaria a favor

1. Les zones urbanes de Barcelona i Tarragona són les menys favorables a la independència, però tot i així, presenten majories a favor molt lluny de les posicions en contra.

15


ACTUACIÓ REFERÈNDUM En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?

DISTRIBUCIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT NS/NC

6,9%

10,1%

21,1% S’abstindria / no aniria a votar

5,5%

4,3%

24,3%

30,7%

25,4%

11,8%

31,1% 14,9% 26,2%

Votaria en contra 57,1% Votaria a favor

32,6%

A Catalunya

A la resta d’Espanya

44,8%

A la resta d’Europa

Sig. superior al total

53,3%

A la resta del món

Sig. inferior al total

1. Sembla que el projecte de sobirania català resulta atractiu també entre la població estrangera, especialment entre els qui provenen de la resta del món. Són el grup menys contrari a la independència.

16


MOTIUS DEL VOT

A

FAVOR

Per quins dels motius següents votaria a favor/en contra/ s’abstindria o no aniria a votar en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya?

Seria una via pacífica i democràtica

65,7%

Hi votaria a favor Motius econòmics

62,3%

50,4%

58,6%

Sentiment o convicció

Motius lingüístics i culturals

56,4%

29,6%

Cansament d'Espanya

Cap dels anteriors

0,9%

No sap

0,5%

No contesta

0,1%

Base: Hi votarien a favor (1.376)

Els blocs en requadres representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte a la resta. 17

(Multiresposta: les persones enquestades podien triar més d’un motiu) 1. El vot a favor apunta força racionalitat. Sobta el percentatge baix de gent que addueix cansament d’Espanya com a motiu per a la secessió. 2. PLANTEJAMENTS RACIONALS AUGMENTEN L’ACCEPTACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA .

17


MOTIUS DEL VOT EN CONTRA Per quins dels motius següents votaria a favor/en contra/ s’abstindria o no aniria a votar en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya?

Sentiment o convicció

60,8%

Hi votaria en contra 17,8%

Seria inviable econòmicament

29,3%

Les lleis no ho contemplen

25,9%

Tindria por a un conflicte

25,7%

Cap dels anteriors No sap

5,8%

0,9% Base: Hi votarien en contra (438)

Els blocs en requadres representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte a la resta. 18

(Multiresposta: les persones enquestades podien triar més d’un motiu) 1. El vot en contra és més irracional i emotiu. 2. Els motius del segon bloc (inviabilitat econòmica, no contemplat per la llei o por del conflicte) són tots modificables depenent de la manera en què es plantegi el projecte d’independència. Indiquen punts argumentals a treballar. 3. PLANTEJAMENTS EMOTIUS I IRRACIONALS AUGMENTEN EL REBUIG DE LA INDEPENDÈNCIA

18


MOTIUS DE L’ABSTENCIÓ Per quins dels motius següents votaria a favor/en contra/ s’abstindria o no aniria a votar en un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya?

No em correspon decidir-ho

24,6%

Sentimient o convicció

29,2%

Tindria por a un conflicte

25,7%

Les lleis no ho contemplen

20,6%

Seria inviable econòmicament

18,5%

Cap dels anteriors No sap

S’hi abstindria

38,4%

13,9%

3,2% Base: S’hi abstindrien (607)

No contesta

0,4%

Els blocs en requadres representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte a la resta. .

(Multiresposta: les persones enquestades podien triar més d’un motiu) 1. L’abstenció presenta motius semblants als del No. 2. El motiu més destacat és la no implicació que sent molta gent, en una proporció important no nascuda a Catalunya. És important que el projecte independentista sigui permeable per tot tipus de perfil social que pertanyi a la societat catalana. Aquest és un dels punts que més cal reforçar i que requereix un replantejament estratègic.

19


PERCEPCIÓ ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT

79% Com creieu que evolucionaria la situació econòmica de Catalunya si es constituís com a Estat independent?

56,4%

22,9%

13,9%

6,8%

74% I pel que fa a la situació política, com creieu que evolucionaria aquesta si Catalunya es constituís com a Estat independent?

41,3%

0%

33,4%

15,4%

50%

Milloraria

Quedaria igual-no canviaria

9,9%

100%

Empitjoraria

NS

20

1. La impressió general és que Catalunya no empitjoraria ni políticament ni econòmicament en un escenari d’Independència. La percepció de millora és absolutament majoritària en el terreny econòmic.

20


RESULTATS A ESPANYA

21

21


REACCIÓ ESPANYA REFERÈNDUM INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Si Catalunya celebrés un referèndum i votés a favor de la seva independència, què creieu que hauria de fer el govern espanyol? Sí

Obrir una negociació política entre els dos governs de Catalunya i Espanya per evitar la separació

No

NS/NC

72,4%

23,6%

51,6%

Acceptar la voluntat del poble català

41,6%

Anul·lar l'autonomia de Catalunya

25,9%

68,6%

Imposar sancions econòmiques a Catalunya

24,6%

69,1%

Usar la força, fins i tot l'exèrcit, per impedir-ho 8,8% 0% Els blocs en requadres representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte a la resta.

4%

6,7%

5,5%

6,3%

2,4%

88,8%

50%

100%

ÍTEMS ROTATS 22

(Multiresposta: les persones enquestades podien triar més d’una opció) 1. Destaca una reacció democràtica tolerant amb molt pocs partidaris de l’ús de la força entre la població espanyola. 2. El nivell d’acceptació d’un escenari de Catalunya independent és més alt i tot que l’acceptació de traspassos competencials o tracte diferencial per a una Catalunya en el marc autonòmic.

22


DIÀLEG PACIFISTA Si Catalunya iniciés un procés per celebrar un referèndum, us semblaria justificat que es produïssin incidents violents?

Si Catalunya iniciés un procés per celebrar un referèndum, creieu que es produirien incidents violents? NS 7,2%

NC 0,3%

Sí 9,0%

NC NS 0,3% 1,8%

Sí 59,8%

No 32,7%

No 88,9%

ESPANYA

NS 8,1%

NC 0,2%

NS 3%

NC 0%

Sí 8%

Sí 56,3%

No 35,4%

No 89%

CATALUNYA 23

1. Les respostes a Catalunya i Espanya són semblants: una percepció social d’un cert temor a incidents violents, però uns posicionaments d’actitud personal de rebuig a la violència gairebé unànime. Aquests resultats poden ajudar a tranquil·litzar i a rebaixar aquesta percepció social de por al conflicte, ja que les actituds personals van en una direcció absolutament contrària, força pacifista.

23


SUPORT SOCIAL BOICOT A PRODUCTES CATALANS Si Catalunya iniciés un procés per celebrar un referèndum, vostè donaria suport a un boicot als productes catalans?

Sí 20,9%

NS/NC 3,4%

No 75,7%

ESPANYA

24

1. Només una minoria dels espanyols estarien disposats a fer boicots als productes catalans.

24


DEMOCRÀCIA VERSUS LLEIS VIGENTS En el cas que una decisió democràtica entrés en conflicte amb les lleis vigents, què creieu que hauria de prevaler?

NS 12%

NC 1,7%

Lleis vigents 22,3%

Principis democràtics 64%

ESPANYA

NS 10,3%

NC 1%

Lleis vigents 21,9%

Principis democràtics 66,8%

CATALUNYA

25

1. Resultats semblants a Catyalunya i Espanya: la democràcia preval en cas de dubte, per sobre de les lleis. No hi ha una rigidesa legalista, en cap de les dues mostres.

25


DRET A L’AUTODETERMINACIÓ Creieu que els pobles del món tenen dret a l’autodeterminació, és a dir, a decidir lliurement i democràticament el seu futur polític?

En termes generals, no 12,9% Depèn / en alguns casos 5,1%

NS En termes NC 1,1% generals, no 0,2% 6,5%

NC NS 1,3% 0,5%

En termes generals, sí 80,2%

ESPANYA

Depèn / en alguns casos 3,5% En termes generals, sí 88,7%

CATALUNYA

26

1. Quan la pregunta es fa sobre el concepte en genèric, els resultats a Catalunya i Espanya no divergeixen gaire.

26


DRET DE CATALUNYA A DECIDIR EL SEU FUTUR POLÍTIC

En el cas concret de Catalunya, creieu que ha de tenir dret a decidir lliurement i democràticament el seu futur polític?

NS 4,7%

NC 1,6%

Sí 40,1%

No 53,6%

ESPANYA

27

1. Quan la pregunta s’aplica al cas de Catalunya, l’opinió dels espanyols varia notablement. 2. Tot i així, cal assenyalar un índex d’acceptació prou substancial (40%), més alt fins i tot que qualsevol dels traspassos competencials proposats a l’enquesta (vegeu-ho a continuació)

27


TRASPÀS DE COMPETÈNCIES A CATALUNYA (1) MOSTRA POBLACIÓ ESPANYOLA Esteu a favor o en contra que...

70,3% …Catalunya pugui tenir representació política pròpia a les organitzacions internacionals com ara les Nacions Unides?

6,8% 8,7%

11,9%

22,4%

47,9%

57%

…les seleccions esportives catalanes puguin jugar partits oficials internacionals?

11,8%

11,0%

18,0%

14,9%

42,1%

58,7% …la llengua catalana pugui ser una llengua oficial i de treball a la Unió Europea, com el portuguès, el danès o el txec?

12,3%

12,6%

0%

14,7%

20,0%

38,7%

50%

100%

Totalment a favor

Més aviat a favor

Li és indiferent

Més aviat en contra

Totalment en contra

NS/NC

1. Els nivells de rebuig a la cessió competencial de Espanya a Catalunya són molt elevats. 2. Les tres competències que més rebuig radical (‘totalment en contra’) reben són qüestions de caire simbòlic, que suposarien una modificació de la concepció d’Espanya, sobretot a la seva projecció internacional.

28


TRASPÀS DE COMPETÈNCIES A CATALUNYA (2) MOSTRA POBLACIÓ ESPANYOLA Esteu a favor o en contra que...

59,3% …les Administracions catalanes passin a recaptar i decidir la distribució de tots els impostos que paguen els ciutadans i les empreses catalanes?

9,8%

12,3%

23,3%

15,8%

36,0%

54,9%

…Catalunya pugui tenir capacitat per convocar referèndums lliurement?

10,6%

15,7%

19,6%

15,7%

35,3%

42% …Catalunya sigui responsable d’organitzar els seus propis transports, com ara trens, aeroports, autopistes, etc.?

15,4%

20,6%

0%

19,2%

16,9%

25,1%

50%

100%

Totalment a favor

Més aviat a favor

Li és indiferent

Més aviat en contra

Totalment en contra

NS/NC

1. L’únic ítem que no ha recollit un rebuig que superi el 50% és coincident amb les demandes que es fan des de la societat catalana. 2. Tot i així, el rebuig (42%) és superior a l’acceptació (36%)

29


TRASPÀS DE COMPETÈNCIES A CATALUNYA (1) MOSTRA POBLACIÓ CATALANA 86%

Esteu a favor o en contra que... …Catalunya sigui responsable d’organitzar els seus propis transports, com ara trens, aeroports, autopistes, etc.?

67,5%

18,9%

6,9% 3,2% 2,1%

75% …la llengua catalana pugui ser una llengua oficial i de treball a la Unió Europea, com el portuguès, el danès o el txec?

58,5%

16,5%

11,5% 7,0% 5,8%

75%

…les Administracions catalanes passin a recaptar i decidir la distribució de tots els impostos que paguen els ciutadans i les empreses catalanes?

52,4%

0%

22,4%

10,7% 6,9% 4,9%

50%

100%

(5) Totalment a favor

(4) Més aviat a favor

(3) Li és indiferent

(2) Més aviat en contra

(1)Totalmente en contra

NS/NC

30

1. Els nivells de rebuig baixen dràsticament entre la població catalana, i pugen molt els d’acceptació.

30


TRASPÀS DE COMPETÈNCIES A CATALUNYA(2) MOSTRA POBLACIÓ CATALANA Esteu a favor o en contra que...

74% …Catalunya pugui tenir capacitat per convocar referèndums lliurement?

50,3%

23,3%

12,4% 5,9% 6,1%

63% …les seleccions esportives catalanes puguin jugar partits oficials internacionals?

49,4%

13,9%

20,4%

20,1%

13,4%

5,7% 9,2%

66%

…Catalunya pugui tenir representació política pròpia a les organitzacions internacionals com ara les Nacions Unides?

45,9%

0%

10,0% 8,3%

50%

100%

(5) Totalment a favor

(4) Més aviat a favor

(3) Li és indiferent

(2) Més aviat en contra

(1)Totalment en contra

NS/NC 31

1. Les percepcions i actituds de la mostra catalana són gairebé inverses a la mostra espanyola. Les reivindicacions més importants no són exclusivament simbòliques, la llista està encapçalada per qüestions que afecten directament la vida quotidiana i el benestar més pragmàtic de la població catalana.

31


TRASPÀS DE COMPETÈNCIES EN UNA NEGOCIACIÓ PER IMPEDIR LA INDEPENDÈNCIA Si es produís una negociació política per impedir la independència de Catalunya, quines de les concessions següents creieu que s’haurien de negociar? Sí Que s'atorgués a Catalunya la capacitat per recaptar els seus propis impostos, com el País Basc i Navarra

No

NS/NC

55,7%

37,6%

6,7%

Que es reconegués l'oficialitat de les seleccions esportives catalanes per competir a nivell internacional

31,6%

61,0%

7,4%

Que s'invertissin més recursos de l'Estat a Catalunya

29,2%

64,5%

6,3%

Que s'estabís l'oficialitat de la llengua catalana a totes les institucions d'àmbit estatal

27,4%

68,7%

4%

0% Els blocs en requadres representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte a la resta.

50%

ÍTEMS ROTATS

100%

32

1. Les diapositives anteriors representaven l’opinió sobre els traspassos competencials sense especificar el context. Aquí s’aborda un escenari ‘extrem’. 2. Crida l’atenció que continuï havent-hi una reticència tan alta a fer concessions en el terreny simbòlic. En canvi, en un escenari en el qual Catalunya vota majoritàriament a favor de la seva independència, la població espanyola estaria més a favor d’una concessió econòmica: el concert econòmic.

32


PERCEPCIÓ SOCIAL CATALUNYA – ESPANYA MOSTRA POBLACIÓ CATALANA Base: Total entrevistes (2.614)

Quan viatgeu per Espanya, rebeu un tracte diferent per ser català/ana?

No he estat m ai a la resta d'Espanya 2% Em tracten pitjor 15%

NS NC 4% 1%

Em tracten m illor 5,1%

78

%

Em tracten igual 72,9%

33

1. No s’aprecia un nivell elevat de percepció de rebuig per part d’Espanya segons l’experiència personal dels catalans que s’hi desplacen.

33


ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT RELACIONS AMB ESPANYA Base: Total entrevistes (2.614)

Digueu-me, si us plau, si esteu o no d’acord amb cadascuna de les frases següents... D'acord

"Si Cataluña se separa de España, esta separación debería ser como un divorcio amistoso" (ESPANYA)

En desacord

62,6%

"Una Cataluña independiente podria tener buenas relaciones con España" (ESPANYA)

33,4%

48,8%

"Una Catalunya independent podria tenir bones relacions amb Espanya" (CATALUNYA)

44,4%

66,8%

0%

3%

6,8%

30,2%

50%

NS

2,9%

100%

34

1. El nivell d’acceptació d’un escenari de Catalunya independent, per part d’Espanya, és tan important que fins i tot es pot preveure una bona relació entre Espanya i Catalunya independent.

34


ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT RELACIONS AMB ESPANYA Base: Total entrevistes (2.614)

Digueu-me, si us plau, si esteu o no d’acord amb cadascuna de les frases següents... D'acord

"Si Cataluña se separa de España, esta separación debería ser como un divorcio amistoso" (ESPANYA)

En desacord

62,6%

"Una Cataluña independiente podria tener buenas relaciones con España" (ESPANYA)

33,4%

48,8%

"Una Catalunya independent podria tenir bones relacions amb Espanya" (CATALUNYA)

44,4%

66,8%

0%

NS

3%

6,8%

30,2%

50%

2,9%

100%

35

1. Per part de Catalunya, la independència no implica un distanciament emocional o una mala relació amb Espanya. 2. Sembla que en un escenari d’independència de Catalunya, les relacions amb Espanya puguin ser bones, hi ha bona predisposició dels dos costats.

35


ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT RELACIONS AMB ESPANYA “Una Catalunya independent podria tenir bones relacions amb Espanya”? DISTRIBUCIÓ SEGONS ACTUACIÓ EN REFERÈNDUM 1,8%

2,4%

3,8%

16,9%

NS/NC

37,8% 59,8%

En desacord 81,3% 58,4%

D’acord

37,8%

A favor

En contra

S'abstindria

CATALUNYA

1. L’opció a favor de la independència no implica un sentiment de rebuig o conflicte amb Espanya. 2. Els que votarien a favor de la independència en un referèndum estan d’acord molt majoritàriament amb la possibilitat que Catalunya, un cop sigui independent, mantingui bones relacions amb Espanya. 3. Els que no creuen en la possibilitat que una Catalunya independent pugui tenir bones relacions amb Espanya, són majoritaris en el grup dels qui votarien en contra de la independència en un referèndum. 4. LA PERCEPCIÓ D’UNA MALA RELACIÓ ENTRE CATALUNYA I ESPANYA VINCULADA A LA INDEPENDÈNCIA AUGMENTA LA TENDÈNCIA DE VOTAR-HI EN CONTRA.

36


ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT Quines de les situacions següents farien més acceptable per vostè la independència de Catalunya, en el cas que aquesta es produís? Sí Que els ciutadans de Catalunya poguessin mantenir, si ho desitgessin, la nacionalitat espanyola

No

71,0%

Que es mantingués una caixa comuna de solidaritat econòmica

58,1%

Que Catalunya mantingués un víncle amb la corona espanyola

57,4%

0%

Els blocs en requadres representen grups d’ítems sense significació entre ells i significatius respecte a la resta.

4,1%

24,9%

61,5%

Que tingués el reconeixement de la Unió Europea

NS/NC

30,8%

7,8%

36,3%

34,3%

5,6%

8,3%

50%

100%

ÍTEMS ROTATS

37

(Multiresposta: les persones enquestades podien triar més d’una opció) 1. Hi ha hipòtesis que farien la independència més digerible entre els espanyols. Tots els supòsits proposats són aprovats per més de la majoria absoluta.

37


PERCEPCIÓ ESCENARI CATALUNYA INDEPENDENT 56% Com creieu que evolucionaria la situació econòmica d'Espanya si Catalunya es constituís com a Estat independent?

8,3%

48%

35,7%

8,2%

62% I pel que fa a la situació política d'Espanya, com creieu que evolucionaria si Catalunya es constituís com a Estat independent?

13,8%

0%

48%

30,4%

50%

Milloraria

Quedaria igual - no canviaria

8%

100%

Empitjoraria

NS

ESPANYA

38

1. La majoria d’espanyols no creu que la situació del país, política o econòmica, empitjorés amb la independència de Catalunya. 2. A priori, aquesta noció hauria de facilitar l’acceptació general d’una separació de Catalunya que no li significa un cost traumàtic.

38


En conjunt, l’estudi pot resultar inaudit per: 1. Alt índex de suport a la independència de Catalunya (el més alt obtingut mai en una enquesta) 2. Acceptació notable per part dels espanyols de la independència de Catalunya. 3. Molt baixa incidència de posicions agressives. 4. Poc sentiment antiespanyolista entre els catalans que es mostren a favor de la independència. 5. Baixa catalanofòbia en les actituds personals dels espanyols. L’aparent contradicció amb altres enquestes posaria en qüestió els resultats, si no es tinguessin en compte les següents precisions, que reforcen la solidesa del diagnòstic: 1. Mentre que habitualment es pregunta per la militància independentista, aquest estudi opta per calibrar simples reaccions davant un referèndum, sense obligar la gent a fer professió de fe. 2. S’han evitat preguntes que habitualment fragmenten els grups favorables o contraris a la independència. S’ha tingut en compte l’abstenció. 3. És cert que la confiança en un futur independent és relativament baixa; però en contrast, la intenció de vot a favor en un referèndum és alta. La pregunta importa, cal fer les dues formulacions, una sola no acaba d’explicar la realitat. 4. L’opinió espanyola no es mostra catalanòfoba, però és molt reticent a acceptar les reivindicacions diferencials de Catalunya, sobretot pel que fa a qüestions de representació simbòlica (seleccions esportives, oficialitat de l’idioma, presència internacional). Finalment, algunes idees/força que se’n podrien desprendre: 1. Pel que fa a l’acceptació d’escenaris de futur, tant la societat catalana com l’espanyola van molt per davant de la política i els mitjans de comunicació. ‘La gent és més demòcrata del que creiem’. 2. Catalunya gaudeix de majoria social a favor de la independència (tot i que no adopti la forma d’activisme independentista), però encara no hi ha una consciència de la dimensió que ha assolit això. ‘Catalunya vol la independència però no ho sap’. 3. Espanya acceptaria abans una Catalunya independent que no pas una Catalunya que forcés el model nacional Espanyol, ja tancat. ‘Espanya, abans trencada que transformada’. 4. El suport a la independència creix amb arguments i raons reflexives, mentre que el rebuig es refugia en el terreny sentimental/emocional. ‘La independència depèn més del cap que del cor’.

Reflexió del Diagnòstic Catalunya-Espanya  

Estudi científic en format d'enquesta sobre un diagnòstic actual de la relació Catalunya i Espanya en temes com la possible independència de...