Page 1

  
   


 

 

        !"#  $%& !#  &% "#%&!'()&%%%%%&%*! %& %!&%(  # !# +,!' !'   %& &#-&%%%(

'#!".&%%%,'%&. %/ !'%!"''!'-0(


   

 "#$

% " "& ' (")* ' " )"""+" % ""#& ' ("+# ' """"%#")")" ' #"


Pastis fraccionat

La explicació es la següent: Que el pastis ple son 8 vuitens això a la primera fotografia Però la segona fotografia son 6 vuitens
Nerea 5è E.P.

Pà fraccionat     

 

 ([SOLFDFLyò$TXHVWSDHVWjWDOODWSHUODPHLWDWLDL[z  IRUPDXQDIUDFFLy   

 


           ! 

  "  $ % & 

 '    ( ) &       )   &   * +  ,   - ) . $+    + / ) !


  5猫d' Educ ac i 贸Pr i mar i a 12/ 6/ 13

Fr acci ons

Expl i caci 贸: Fracci 贸del ' ai guail at erradelpl anet aTerra(75% d' ai gua, 25% t erra)
Kevin

5 è E .P

Armaris fraccionats 

‡(;3/,&$&,Ï 

$TXHVWDUPDULUHSUHVHQWDXQDIUDFFLyGRV

QRYHQV(VSRWGLUTXHpVXQDIUDFFLy SHUTXqGRVFDODL[RVHVWjQREHUWVLQRXHVWjQ WDQFDWV 
        

      

 

     


 

 

   !""    !           !#      " !  ! 


 

 

 

     


! "#$%&'(!)*+,)-+.%! /#$,0,(!1!%*'*!#!%',&!2! !

! ! !

"#$%! &&$%'()! #%$! *+%(,$! -! .(! /$! 0(#1(! &$! 21+3$34&4.$.! -! 2(15#6!.(!#%!78!9!,(!21+3$34&4.$.!,(!5#(!)#1.4!'$1$!+!'1(#:;&! <88!9!()!&$!21+3$&4.$.!.+.$&!,(!5#(!)#1.4!#%$!'+)$!4!'+*!)+%! ,#()!'$1()!/$)!,(!,404,41!'(%.!(%.1(!,+):!=&$0+1)!(.!2+.!)+1.41! '1(#!+!'$1$!!$!2$1.)!4>#$&):! ! !

! !


! ! ! ! ! ! !

!


    !"# ! $"% "  # & $' (!!! ) %) $'! $ "  #


   

 

                      #$  %     #  $    % & '        

$     $          ( ) '      +++++++++++ 


!"#$%&'((#)*+%,-.#/0."12#*+%%3")124%5#%6("/0("-+%78%5#%92):%8;7<%

%

&("-)=$#*%>-=(-.*% %

% %

%%

?"(0/"5#*%5#%@"A-+%B="6.#

% C-%*2/-%5#$*%-)=$#*%").#("'(*%5D2)% .("-)=$#%*#/6(#%5')-)%7E;%=(-2*+% %

%

7%


!"#$%&'((#)*+%,-.#/0."12#*+%%3")124%5#%6("/0("-+%78%5#%92):%8;7<%

% %

8%


                

   

 !"#$""%%"&


   


 

   

 !"#$%&

)#**+,-./*$"+0-1.)# + - 1.#2%+3. *$---41. 5*$"62#--- "$2$*7,0-34
8

"$.#$"*9*%$%& !2/#!$"#$*:3;4<=> :38,> :3>83 8:;<8= 8:4 8:> 8,

9#?"!@"*9$#!%2!A$9#2!* !@".!2%"!A$9#*$ #$-

8


 1C2! !2/#!$"#$*

)2* #?"$ $%$/$#!9#!2!2#C<.9# ?"$ #<$%$-
, D%$!@*

#C<!9#"#$!$!@*2!#%

,


0

#$%%2!- "# 6#$%%2!0


 $!9#%! 2/# %$*

!$!9#%!E"!$6#$%%&$/$* !2!$ 2#
3 9#$%2!$/ %$* 

$! 92$#*%2!*$<F2%9#6#*2!2 $#$!%2##%$-

4 3


@"#9*$!

2!*?"!2!! %"$@"$*

 2!@" 4


%2 <!#2!?"*2#-

 $9$%$$$ 
8

,


 

  

               "   #$$%&'  )$$ * + ,-Concurs fotografia matemàtica 5è  

Treballs realitzats pels alumnes de cinquè de primària amb fotografies que expressen algun dels continguts treballats a la classe de Matemàt...

Concurs fotografia matemàtica 5è  

Treballs realitzats pels alumnes de cinquè de primària amb fotografies que expressen algun dels continguts treballats a la classe de Matemàt...

Advertisement