Page 1

Ordin nr...din...

pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor văzând Referatul de aprobare nr……. din 2013, întocmit de Direcţia Generală Sanitară Veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, “…activitati sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor …”; în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,cu modificările şi completările ulterioare preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: ART. 1. Se aprobă Procedura privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Procedura privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2. Contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional şi a bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, contractele de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale şi al bolilor transmisibile de la animale la om, de protecţie a animalelor şi a mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare ori de greşeli de înregistrare, respectiv contractele de servicii de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de 1  


nerespectarea termenelor de înregistrare ori de greşeli de înregistrare, după caz, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se completează în mod corespunzător, prin act adiţional, cu obligaţiile medicului veterinar împuternicit stabilite prin procedura prevăzută la art. 1. ART. 3. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vă controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă ordinul preşedintelui nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 2 aprilie 2010

ART. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Vladimir Alexandru Mănăstireanu Bucureşti, ..data…. Nr….

2  


ANEXĂ PROCEDURĂ privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. – acţiunea sanitar-veterinară – activitatea/campania/serviciul vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii, ce se desfăşoară într-o perioadă determinată de timp, în conformitate cu prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului; 2. - acţiunea sanitar-veterinară lunară – activitatea/serviciul vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii ce se desfăşoară lunar şi include completările şi retestările animalelor, în conformitate cu prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului; 3. – activitatea lunară de identificare şi înregistrare– acţiunea/serviciul de identificare şi înregistrare lunară a bovinelor, bubalinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor şi înregistrarea acestora în Baza Naţională de Date. B. 1. Responsabilităţile medicului veterinar de liberă practică împuternicit 1.1. Preia, suportând cheltuielile de deplasare, de la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, formularele, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv orice echipament sau componentă a acestuia care a necesitat întreţinere, reparaţii curente sau înlocuire, produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie (cantitativ şi valoric) emis de către serviciul/biroul contabilitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de repartizarea efectuată de serviciul/biroul evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 1.2. Scade din gestiunea proprie formularele, produsele medicinale veterinare imunologice şi reagenţii, produsele parafarmaceutice, precum şi alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de bon de consum lunar.

3  


1.3. Păstrează în gestiunea proprie echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat întreţinere, reparaţii curente ori înlocuire, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, de formulare, de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice şi de orice alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare şi le pune la dispoziţia direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 1.4. Predă la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la încetarea contractului, suportând cheltuielile de deplasare, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat întreţinere, reparaţii curente sau înlocuire, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, de formulare, de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice şi de orice alte produse necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie (cantitativ şi valoric) emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit. 1.5. Întocmeşte decontul la sfârşitul fiecărei acţiuni sanitar-veterinare efectuate sau lunar pentru luna anterioară în care au fost efectuate acţiuni sanitar-veterinare în vederea încasării contravalorii manoperei acţiunii respective, realizată în conformitate cu prevederile programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, şi ale Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a bolilor la animale. 1.6. Decontul prevăzut la pct. 1.5, include următoarele documente: a) decont justificativ privind efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare din Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a bolilor la animale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1; b) decont justificativ cumulativ pentru consumul de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice pentru efectuarea actiunilor sanitarveterinare, în conformitate cu prevederile programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, şi ale Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a bolilor la animale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; c) tabel privind efectuarea acţiunilor de vaccinare al cărui model este prevăzut în anexele nr. 3a) şi 3b); 4  


d) tabel privind prelevarea de probe conform modelui prevăzut în anexa nr. 4; e) tabel privind efectuarea tuberculinării conform modelui prevăzut în anexa nr. 5; f) sinteza vaccinărilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 g) proces-verbal de efectuare a acţiunilor de tuberculinare în exploataţiile comerciale autorizate, conform modelui prevăzut în anexa nr. 7; h) cerere de analiză a probelor prelevate conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; i) alte documente stabilite prin act adiţional la contractul în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-veterinare. 1.7. Prezintă decontul întocmit la sfârşitul lunii şi/sau acţiunii sanitare-veterinare, prevăzută la pct. 1.5, în primele 7 zile ale lunii, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitarveterinară încheiată, la serviciul/birou evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru verificare administrativă. 1.8. După avizarea decontului justificativ prevăzut la punctul 1.8, întocmeşte factura fiscală aferentă acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi o depune la registratura direcţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până pe data de 30 ale lunii curente, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară efectuată. 1.9. Întocmeşte decontul lunar pentru încasarea contravalorii manoperei activităţilor/serviciilor de înregistrare şi identificare a animalelor realizate în conformitate cu prevederile programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor. 1.10. Decontul lunar pentru efectuarea activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor prevăzut la pct. 1.10 cuprinde decontul justificativ lunar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. 1.11. Prezintă decontul lunar prevăzut la pct. 1.10 şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) serviciului/biroului de evidenţă informatică şi control administrativ, pentru verificare administrativă, în primele 7 zile ale lunii, pentru luna anterioară. 1.12. După avizarea decontului justificativ prevăzut la punctul 1.10, întocmeşte factura fiscală aferentă acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor şi o depune la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 5  


până la data de 30 ale lunii curente, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitarveterinară efectuată. 1.13. Semnează următoarele documente: a) deconturile prevăzute la pct. 1.5 şi 1.10; b) avizul de expediţie a produselor medicinale veterinare imunologice, a reagenţilor şi produselor parafarmaceutice, precum şi a oricăror alte produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, emis de către serviciul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) bonul de consum emis de către serviciul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) factura fiscală. 1.14. Alături de decontul justificativ lunar prevăzut la pct. 1.10 poate fi obligat să depună şi alte documente, stabilite prin act adiţional la contractul în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-veterinare. 1.15. Recoltarea de probe în cazul existenţei unei suspiciuni sau în caz de confirmare a unei boli prevăzute în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, se poate face numai de către medicii veterinari oficiali. 1.16. Raspunde civil şi penal de veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie deconturi si sunt inaintate serviciului/biroului de evidenţă informatică şi control administrativ B. 2. Responsabilităţile serviciului/biroului evidenţă informatică si control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 2.1. Verifică documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor prevăzute la pct. 1.5 şi pct. 1.10 şi avizează deconturile privind respectarea prevederilor tehnice din programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului din Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi din Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor. 2.2. La avizarea decontului prevăzut la pct. 1.5, ia în considerare probele recoltate în cadrul programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în baza notelor de însoţire emise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi avizate de laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru conformitatea probelor, astfel: "Se certifică conformitatea unui număr de ........ probe 6  


din totalul de ............. probe aduse" (se vor urmări specia, integritatea, calitatea, prospeţimea, cantitatea şi prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. 2.3. La avizarea decontului lunar prevăzut la pct. 1.10 serviciul/biroul evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia să verifice numărul de animale prezentate prin decontul justificativ de medicul veterinar împuternicit, ca fiind identificate şi înregistrate în luna precedentă. Aceasta va consta în verificarea corespondenţei între numărul de animale înaintat de medicul veterinar împuternicit prin decontul justificativ, numărul de animale care este înscris în formularele de identificare (F1) albastre prezentate de acesta în luna respectivă şi numărul de animale înregistrat în baza naţională de date; în plus, serviciul/biroul evidenţă informatică şi control administrativ are obligaţia să verifice în baza naţională de date veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie decontul lunar. 2.4. Înainteză deconturile prevăzute la pct. 1.5 şi 1.10, serviciului/biroului control oficial sănătate animală, în vederea verificării aleatorii, în teren, în proporţie de 10%, lunar a circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă, conform planului de control aprobat de conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 2.5. Predă deconturile prevăzute la pct. 1.5 şi 1.10, însoţite de centralizatoare cantitativvalorice, în original, până la data de 30 ale lunii, serviciului economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară efectuată. 2.6. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea care ridică suspiciunea unor fraude, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar împuternicit, anulează decontul şi propune conducerii direcţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate. 2.7 În situaţia constatării existenţei unor erori de întocmire a decontului, notifică în scris medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în scopul corectării acestora, direct pe decont, prin trasarea unei linii orizontale pe mijlocul frazei greşite şi urmată de înscrierea datelor rectificate. Decontul nu trebuie să conţină ştersături, iar modificarea trebuie însoţită de semnătură şi stampilă. 2.8. Un exemplar original al centralizatoarelor prevazute la pct. 2.5 se transmite Direcţiei Generale Control Oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, până la data de 30 a lunii curente, pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară efectuată. 7  


2.9. Verifică şi răspunde civil şi penal de veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar împuternicit. B. 3. Responsabilităţile serviciului/biroului control oficial sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 3.1. Verifică aleatoriu, în teren, în proporţie de 10%, lunar, circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă, conform planului de control aprobat de conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi avizează decontul prevăzut la pct. 1.5 şi 1.10 pentru realitatea, regularitatea, conformitatea şi pentru respectarea prevederilor tehnice din programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, bubalinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor cuprinse în decont. 3.2. La avizarea decontului prevăzut la pct. 1.5, ia în considerare probele recoltate în cadrul programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în baza notelor de însoţire emise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi avizate de laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru conformitatea probelor, astfel: "Se certifică conformitatea unui număr de ........ probe din totalul de ............. probe aduse" (se vor urmări specia, integritatea, calitatea, prospeţimea, cantitatea şi prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, bubalinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor). 3.3. Pentru realizarea celor prevăzute la punctul 3.1, are următoarele responsabilităţi: a) controlează aleatoriu, în proporţie de 10%, lunar, circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă care au efectuat acţiuni/servicii sanitar-veterinare care sunt indicate în decont, şi întocmeşte nota de constatare prevăzută în anexa nr. 10; b) în urma verificării prevăzută la punctul 3.3 lit. a, medicul veterinar oficial din cadrul serviciului/biroului control oficial sănătate animală aplică pe decontul justificativ ştampila dreptunghiulară care conţine următorul text: “Serviciul/Biroul de Control Oficial Sănătate Animală-Verificat/Avizat, data, semnătura”. b) predă deconturile prevăzute la pct. 3.1 serviciului/biroului evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

8  


3.5. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea care ridică suspiciunea unor fraude, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar împuternicit, anulează decontul şi sesizează organele abilitate să cerceteze faptele constatate. 3.6. Verifică şi răspunde civil şi penal de veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie decontul, înaintate de serviciul/biroul evidenţă informatică si control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. B. 4. Responsabilităţile serviciului economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 4.1. Emite avizul de expediţie (cantitativ şi valoric) a formularelor, a cărţilor de exploataţie, a echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv a oricărui echipament sau oricărei componente a acestuia care a necesitat întreţinere, reparaţii curente sau înlocuire, a produselor medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi a oricăror alte produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, în funcţie de repartizarea efectuată de serviciul/biroul evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 4.2. Verifică îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, având în vedere următoarele aspecte: a) factura fiscală este înregistrată şi datată în evidenţele medicului veterinar de liberă practică împuternicit, precum şi la registratura direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) factura fiscală are înscrisă denumirea corectă a formei de organizare a medicului veterinar de liberă practică împuternicit; c) pe factura fiscală este menţionat clar obiectul contractului/serviciului prestat; d) suma este înscrisă în lei, fără corecturi/ştersături şi este identică cu cea din centralizatorul transmis serviciului/biroului evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; e) pe factura fiscală este calculată şi înscrisă corect valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), dacă este cazul; f) factura fiscală este semnată şi ştampilată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit; 9  


g) factura fiscală emisă de medicul veterinar de liberă practică împuternicit este vizată pentru "Bun de plată" de ordonatorul terţiar de credite sau de către persoana delegată cu aceste atribuţii. 4.3. Verifică corectitudinea tarifelor înscrise în decont, în raport cu prevederile legale în vigoare, pentru fiecare acţiune sanitar-veterinară efectuată, calculele efectuate pentru stabilirea valorii din decont şi din factura fiscală, precum şi consumul de materiale specifice în concordanţă cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate 4.4. Completează centralizatoarele prevăzute la pct. 2.5, rezultând centralizatoarele finale, cu valorile pe fiecare acţiune sanitar-veterinară, calculând, dacă este cazul, penalităţile, conform prevederilor contractuale şi determinând valoarea totală pentru fiecare acţiune sanitarveterinară; centralizatoarele finale vor cuprinde valoarea totală pe fiecare circumscripţie sanitar-veterinară de asistenţă; TVA se va evidenţia separat pe centralizatoare. 4.5. Verifică exactitatea valorilor din facturile fiscale în raport cu cele din centralizatoarele finale prevăzute la pct. 4.4. 4.6. Emite bonul de consum pentru produsele medicinale veterinare imunologice, reagenţi, produse parafarmaceutice precum şi pentru celelalte produse consumate, cuprinse în decont după avizarea acestora. 4.7. Îndeplineşte operaţiunile specifice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor determinate de acţiunile sanitar-veterinare. 4.8. Centralizatoarele finale prevăzute la pct. 4.4 sunt semnate de şeful serviciului/biroului evidenţă informatică şi control administrativ, de şeful serviciului economic şi administrativ, precum şi de directorul executiv adjunct al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi vor cuprinde sintagma: "Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus." 4.9. Centralizatoarele finale prevăzute la pct. 4.4 sunt transmise în original Direcţiei Economice din cadrul Direcţiei Generale Afaceri Interne şi Administraţie a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pana la data de 30 a lunii curente, pentru luna anterioară, un exemplar original al centralizatoarelor finale prevazute la pct. 4.4 4.10. Conduce evidenţa contabilă analitică, potrivit prevederilor legale în vigoare 4.11. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea care ridică suspiciunea unor fraude, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar împuternicit, anulează decontul şi propune conducerii direcţiei sanitar10  


veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate. 4.12. Verifică şi răspunde civil şi penal de veridicitatea datelor înscrise în documentele care constituie decontul, înaintate de serviciul/biroul evidenţă informatică si control administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 4.13.Deconturile depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi se vor emite şi valida prin proceduri SNIIA. B. 5. Responsabilităţile Direcţiei Generale Control Oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: 5.1. Centralizează datele cuprinse în centralizatoarele prevăzute la pct. 4.4. 5.2. Centralizarea prevăzută la pct. 5.1, cu privire la acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, bubalinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor este avizată directorul Direcţiei de Evidenţă Informatizată, Identificare şi Înregistrare Animale din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 5.3. Centralizarea prevăzută la pct. 5.2 este transmisă Direcţiei Generale Afaceri Interne şi Administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, până la data de 10 ale lunii următoare, pentru deconturile avizate până la data 30 ale lunii anterioare. 5.4. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea care ridică suspiciunea unor fraude, în cadrul documentelor care constituie decontul, anulează decontul şi propune conducerii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate. B. 6. Responsabilităţile Direcţiei Economice din cadrul Direcţiei Generale Afaceri Interne şi Administraţie a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 6.1. În baza centralizatoarelor finale prevăzute la pct. 4.4 şi a centralizărilor prevăzute la pct. 5.2, Direcţia Economică alocă sume direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de solicitările acestora şi de prevederile bugetare cu aceste destinaţii, conform legislaţiei în vigoare. 6.2. În situaţia constatării existenţei unor date neconforme cu realitatea care ridică suspiciunea unor fraude, în cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar împuternicit, anulează decontul şi propune conducerii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sesizarea organelor abilitate să cerceteze faptele constatate. B. 7. Documentele al caror model este prevăzut în anexele nr. 1-10 sunt avizate, respectiv aprobate, dupa caz, de persoanele menţionate în cuprinsul acestora. B. 8. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură. 11  


Anexa nr. 1 Medic veterinar concesionar/prestator ................ Semnătura reprezentantului legal ........................ Ştampila ................................ Parafa .................................. Cabinet medical veterinar/S.C.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../............. Aprobat Director Executiv Adjunct ................................ Avizat Serviciul/Biroul Contabilitate ………………………….

Judeţul .................... Nr. ......./................

Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

DECONT JUSTIFICATIV privind efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare din Programul cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a bolilor la animale LUNA/ACŢIUNEA SANITAR-VETERINARĂ (perioada efectuării acesteia)

Cabinetul medical veterinar/S.C. ............................., concesionar al acţiunilor sanitarveterinare/prestator al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului; Localitatea …………………., judeţul…………………….,în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii nr. ........./..................., am efectuat/prestat următoarele acţiuni sanitar-veterinare: Cod jud.

Denumirea acţiunii

UM/cap

Specia

Nr. capete

Cantitate a

Tarif/UM (lei)

0

1

2

3

4

5

6

Valoarea decontului (lei)

TOTAL Medic veterinar concesionar/prestator ................ Semnătura reprezentantului legal ..................... Ştampila ................................ Parafa ..................................

12  


Anexa nr. 2 Medic veterinar concesionar/prestator ................ Semnătura reprezentantului legal ........................ Ştampila ................................ Parafa .................................. Cabinet medical veterinar/S.C.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../............. Aprobat Director Executiv Adjunct ................................ Avizat Serviciul/Biroul Contabilitate ………………………….

Judeţul .................... Nr. ......./................

Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

DECONT JUSTIFICATIV cumulativ pentru consumul de produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice LUNA/ACŢIUNEA SANITAR-VETERINARĂ (perioada efectuării acesteia)

Cabinetul medical veterinar/S.C. ..............................., concesionar al activităţilor sanitarveterinare/prestator al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului; Localitatea .................., judeţul................... în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii nr. ........./..................., am consumat următoarele produse medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice primite de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ....................., pentru efectuarea/prestarea următoarele activităţi sanitar-veterinare: Nr.c rt.

0

Denumire produse medicinale veterinare imunologice, reagenţi, produse parafarmaceutice

UM

1

2

Cantitatea

Stoc

3

Stoc

Primită

Utilizată

4

5

Pret mediu (lei)

Valoare medie / cant utilizata

6

TOTAL Medic veterinar concesionar/prestator ................ Semnătura reprezentantului legal ..................... Ştampila ................................ Parafa ..................................

13  


Anexa nr. 3a Cabinet medical veterinar/S.C.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../.............

Judeţul ....................

Nr. ......./................ Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

TABEL privind efectuarea vaccinării profilactice/necesitate...........,cu vaccin ..............seria…….., în localitatea .................... LUNA/ACŢIUNEA SANITAR-VETERINARĂ (perioada efectuării acesteia) Nr. crt.

Specia

Cod identificare

Sex

Varsta (în luni)

Cod exploataţie

Adresa

Proprietar/ deţinător animale

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Medic veterinar concesionar/prestator ................ Semnătura reprezentantului legal ..................... Ştampila ................................ Parafa ..................................

14  


Anexa nr. 3b Cabinet medical veterinar/S.C.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../.............

Judeţul ....................

Nr. ......./................ Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

TABEL privind efectuarea vaccinării antirabice profilactice/necesitate...........,cu vaccin .............., seria…….., valabilitatea…………….. în localitatea .................... LUNA/ACŢIUNEA SANITAR-VETERINARĂ (perioada efectuării acesteia) Nr. crt.

Specia

Cod identificare

Sex

Varsta (în luni)

Cod exploatatie

Adresa

Proprietar

Semnatura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Medic veterinar concesionar/prestator ................ Semnătura reprezentantului legal ..................... Ştampila ................................ Parafa ..................................

15  


Anexa nr. 4 Cerere de analiză nr…../data

TABEL PRELEVARE PROBE

Specia Tip probă Data început acţiune………/……../………… Data sfârşit de acţiune……………/…………../… Investigatii solicitate Nr. crt. 1

Investigatii de laborator

2

Cod investigatie I1

I2

3 4 5 Tabel Animale Nr. Nr Cod precrt crotali levare e

Sex

Vârsta (în luni)

Cod exploataţie

Adresa

Localita te

Proprietar

I1

I2

Detalii probă

Semnatura proprietar

16  


Anexa nr. 5 Cabinetul medical veterinar/S.C.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../.............

Judeţul .................... Nr. ......./................

Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

TABEL TUBERCULINARE LUNA/ACŢIUNEA SANITAR-VETERINARĂ (perioada efectuării acesteia) Localitatea ................, cod SIRUTA ........... tuberculină seria …............., valabilitatea ............... Nr crt

Specia

Cod identifi care

Sex

Varsta (in luni)

Cod expl oata tie

Adr esa

Caracterul reactiei locale *

Rezultatul reactiei **

Em

P

edem moale Ep edem pastos Ed edem dur Nod nodul

Propri etar

Tip tube rculi na

Pli u init ial

Pliu la 72 h

Difer enta pliu

Car acte rul reac tiei loca le *

Diferenta ( B-A )

Re z. re ac ţie T C S **

Alte mentiuni

pozitiv

Nc neconcludent N

negativ

Medic veterinar concesionar/prestator ............ Semnătura reprezentantului legal .............. Parafa ................... Ştampila ...................

17  

Semnatura


Anexa nr. 6 Cabinetul medical veterinar/S.C.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../.............

Judeţul ....................

Nr. ......./................ Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

SINTEZĂ efectuare vaccinări profilactice/necesitate…………, la specia LUNA/ACŢIUNEA SANITAR-VETERINARĂ (perioada efectuării acesteia) Nr. crt.

Localitate

Exploatatii existente

Existente

Vaccinate

Numar de animale Nevaccinate Sub varsta de Cauze vaccinare obiective

Observatii Refuz

18  


Anexa nr. 7

DSVSA ………………. CSVZ ……………….. Nr. …………………..

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, ……., în urma citirii şi interpretării reacţiilor la tuberculinare efectuate în perioada ………………………….., cu tuberculină seria …………….….., valabilitatea ……………......... la bovinele din exploataţia comercială autorizată/înregistrată/localitate ……………………………, consemnăm următoarele: Acţiunea / rezultate

Tip test

Cod rezultat

Efectiv la data controlului vaci

juninci

tineret > 6 săptămâni

tineret 0-6 săptămâni

alte categorii

Tuberculinate Rezultate

19  


Anexa nr. 8

Vizat:

Nr CA ..........................................................................

DSVSA .............................................................

Data/ora receptiei ................................../......................

CERERE ANALIZA

Responsabil receptie....................................................

Nr................../data ....................... Nume si prenume .............................................

Semnatura ...................................................................

Emitent

Animale

Compartiment .................................................

(se va completa de emitent)

Tabel Animale

Semnatura ....................................................

Produse / Obiective

Tabel Produse / Obiective

( PJ / PF)*

judeţ*

localitatea*

adresa*

cod postal

tel./fax

CUI/CNP

E-mail

banca

cont

Subsemnatul(a)*

în calitate de*

în cadrul unitatii*

cu sediul în judetul*

localitatea*

adresa*

am prelevat probe în data de*

în vederea efectuarii analizelor de laborator conform

Provenienta probe legislaţiei în vigoare, de la:

aceleasi date cu ale emitentului** ( PJ / PF)*

cu sediul social/ domiciliul în judeţul*

localitatea*

adresa*

telefon

E-mail

CUI/CNP

din unitatea (denumirea punctului de lucru)* localitatea* . inregistrata/

cu sediul in judeţul* adresa*

autorizata sanitar veterinar cu nr.

codul de unitate*

din

având tipul de unitate*

reprezentat de dl/dna.

calitate de

legitimat/legitimata cu actul de identitate seria

eliberat de

la data de

,în nr.

,

Contextul prelevarii*: … Supraveghere, … Monitorizare, … Confirmare, … La Cerere Program prelevare probe:* … Oficial Naţional (Supraveghere), … Oficial EU, … Oficial National si EU, … Industrie / Privat, … Studiu, … Subventie … Altele: ................................................................... Strategie de prelevare:* … Obiectivă, … Suspiciune, … Selectivă, … Altele ................................................................................. Adresez prezenta cerere de analize către laboratorul* ............................................................................ Curier probe: ............................................................................. Tel. .............................................................. Semnatura .......................................

…………………………

20  


Pagina 2 la Cererea de Analize Sănătate Animală Date cu privire la actiunea de prelevare a probelor: Numar probe: Tip proba(e)/cantitate: Specia:

Rasa:

Circuit (Se va completa cu una din variantele mentionate in instructiuni)

Locul prelevarii: Metoda de prelevare: Temperatura apei la prelevare (pentru animale acvatice): Sigilare probe: nesigilat sigilat Cod sigiliu Date cu privire la provenienta probelor: Cod identificare animal Cod exploatatie Categoria de producţie Vârstă(z/l/a) Sex M/F Cauza taierii/morţii Stare animale de la care provine proba/ Clinic sanatos; Cu semne clinice de boala; Taiere normala; probele: Taiere de necesitate ; Taiere de urgenta; Mort; Avortat; Ucis; Vanat; Capturat; Eutanasiat; Intoxicat; Impuscat Date anamnetice: Date clinice Date anatomopatologice Date epidemiologice efectiv de animale Date cu privire la animalele afectate Sistem de crestere efectiv de animale

(Se va completa cu una din cele 3 variante mentionate in instructiuni)

Conditii de crestere efectiv de animale Tratamente efectuate animalului / efectivului de animale si data efectuarii: Imunizarii/ Serumizari efectuate animalului / efectivului de animale Diagnostic prezumtiv: Investigatii solicitate: Prezenta cerere de analiza s-a încheiat în 3 exemplare, semnate şi ştampilate dintre care originalul însoţeşte probele ce se trimit la laborator, unul rămâne la persoana care a efectuat prelevarea, iar un exemplar, la unitate (proprietar). Responsabil prelevare Martor Nume/Prenume (Semnătura /Ştampila autorităţii ) Nume/Prenume (Semnătura)

Reprezentant PJ … / PF … Nume/Prenume

(Semnătura/Ştampila)

21  


Anexa nr. 9 Cabinet medical veterinar/S.C. Judeţul .................... Nr. ......./................

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../............. Aprobat Director Executiv Adjunct ................................ Avizat Serviciul/Biroul Contabilitate …………………………. Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ …………………… DECONT JUSTIFICATIV

pentru efectuarea serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor în luna ......../anul ........ Cabinet medical veterinar/S.C. ..........., prestator al activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor din localitatea................, judeţul..............., în temeiul Contractului de servicii nr. ......./...., am prestat următoarele servicii: ┌────┬──────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────────┐ │Nr. │Identificarea şi înregistrarea│ │Tarif/cap│Valoare decont│ │crt.│ animalelor din specia │Număr de capete│ (lei) │ (lei) │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 3. │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤ │TOTAL: │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┘ Medic veterinar concesionar/prestator ............ Semnătura reprezentantului legal .............. Parafa ................... Ştampila ...................

22  


Anexa nr. 10 Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... Nr. ......../............. Aprobat Director Executiv Adjunct ................................ Avizat Serviciul/Biroul Contabilitate ………………………….

Cabinet medical veterinar/S.C. Judeţul .................... Nr. ......./................

Verifică /Avizează Serviciul/Biroul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ ……………………

NOTĂ DE CONSTATARE

Subsemnatul, ..........................................., medic veterinar oficial în cadrul Serviciului/Biroului Control Oficial Sănătate Animală............................................., posesor al legitimaţiei de serviciu nr. ......../.........., în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi, ......................, verificarea faptică în teren a realităţii datelor prezentate în decontul acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii din Programul cifric pentru luna/perioada efectuării acţiunii sanitare veterinare .........., anul ............, de către Cabinetul medical veterinar/S.C. ............................................., după cum urmează:

Nr. crt.

Nume şi prenume proprietar

Cod exploatatie

Nr. animale verificate

Localitate

Serie/nr. formular F1

Nr. / data fişei de inspecţie

Toate datele prezentate mai sus sunt reale şi se regăsesc în fişele de inspecţie în exploataţiile cu animale în nr. de ........, întocmite în luna/perioada acţiunii sanitar-veterinare ........ . La prezenta notă se ataşează un nr. de ....... anexe (se completează, dacă este cazul, atunci când se verifică un număr de animale mai mare decât cel prezent la rubrica respectivă).

23  

Proiect ordin nr 20 10 12 2013  
Proiect ordin nr 20 10 12 2013  
Advertisement