Page 1

PROIECT COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI BIROUL EXECUTIV Splaiul Independenţei 105, sector 5, Cod 050097, BUCUREŞTI

Telefon / Fax 319.45.04; 319.45.05 www.cmvro.ro E-mail: office@cmvro.ro

În temeiul: -

Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

-

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. q)

-

Ordinului presedintelui ANSVSA nr.............. din data de...............

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă:

HOTĂRĂREA NR. ............../..............2014 privind aprobarea procedurii de eliberare a avizului necesar prelungirii valabilitatii contractelor de concesiune

Art. 1. Se aproba Modelul de cerere, prevazuta in ANEXA 1 la prezenta hotarare, pentru obtinerea avizului necesar prelungirii valabilitatii contractului de concesiune. Art. 2. Se aproba Modelul de aviz, prevazut in ANEXA 2 la prezenta hotarare, necesar prelungirii valabilitatii contractului de concesiune. Art. 3. Biroul Executiv are obligatia sa elibereze avizul, in termen de 48 de ore de la depunerea cererii. Art. 4. ANEXA 1 si ANEXA 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 5. Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari cu ..................................... de voturi, azi ........................................

Președintele Colegiului Medicilor Veterinari

1


PROIECT Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE

ANEXA 1 (Model cerere) Biroul Executiv al Consiliului Judetean/Municipiul Bucuresti - Filiala ………………….. a Colegiului Medicilor Veterinari Domnului Presedinte, CERERE S.C./C.M.V.I ………………………………………………………………, cu sediul in loc .…………………………………… strada …………………………………, nr..........., judetul …………………………………….., CIF (pentru CMVI) ………………………., CUI (pentru persoane juridice) ……………………......, J (pentru persoane juridice) …………………………….., Numar in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica ……………………….., posesor al contractului de concesiune nr. ............................../ .................avand ca titular al unitatii medicale veterinare

pe

Dr.

....................................................,

reprezentata

legal

prin

……………………………………., solicit eliberarea avizului, in vederea prelungirii valabilitatii contractului de concesiune nr. ..................../.....................................

SC/CMVI ................................................. Semnatura Parafa L.S.

Data

Domnului Presedinte al Biroului Executiv al Consiliului Judetean/Municipiul Bucuresti - Filiala …………………………………….. a Colegiului Medicilor Veterinari

2


PROIECT ANEXA 2 (Model Aviz) Antet Filiala Judeteana/ Municipiul Bucuresti a Colegiului Medicilor Veterinari, AVIZ Nr. …………………./ …………………… Biroul Executiv al Consiliului Judetean – Filiala .......................................... a Colegiului

Medicilor

Veterinari,

acorda

S.C.

/C.M.V.I.

……………………………………………………., unitate inregistrata in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica sub nr. ………/ …..........., posesoare a contractului de concesiune nr. ............../ .............. avand ca titular al unitatii medicale veterinare pe Dr. ..............................................……………., avizul pentru

prelungirea

valabilitatii

contractului

de

concesiune

nr. ................../.................., avand in vedere ca respecta urmatoarele: 1. Punctajul pentru Pregatirea Profesionala Continua aferent anului 2013, confirmat prin depunerea la Biroul Executiv al Consiliului Judetean/ Municipiului Bucuresti al CMV, a Raportului de autoevaluare nr. …………… /…………………..; 2. Detine Atestat de libera Practica valid; 3. Are cotizatia achitata la zi (se considera “la zi”, luna anterioara celei in care este depusa cererea); 4. Conditiile minime de functionare, stabilite conform Hotararii Consiliului National nr. 3/2009, confirmate prin Referatul de verificare* inregistrat la Biroul Executiv al Consiliului Judetean/ Municipiului Bucuresti al CMV sub nr. ……………../ ………… *

Referatul de verificare nu poate sa aibe o vechime mai mare de 12 luni de la data depunerii cererii privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune. Presedinte, Biroul Executiv al Consiliului Judetean/Municipiul Bucuresti - Filiala ……………………. L.S

3

Proiect hotarare aviz concesionare  
Advertisement