Page 1

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECŢIA DE IGIENĂ VETERINARĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE

Nr. 20636/04.05.2010 De acord, PREŞEDINTE-SECRETAR DE STAT Propun a se aproba,

Marian ZLOTEA

Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR___(TOATE)___ În atenţia - Doamnei/Domnului Director Coordonator

NOTA DE SERVICIU Referitor: Implementarea prevederilor Anexei II, Secţiunea III – Informaţii despre lanţul alimentar, a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 pentru aprobarea regulilor specifice de igienă a produselor alimentare, în abatoarele autorizate pentru sacrificarea de păsări (pui broileri, palmipede, curcani) A. BAZA LEGALĂ : - Anexa II, Secţiunea III a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru aprobarea regulilor specifice de igienă a produselor alimentare; - Art. 1 şi Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi __________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro


al

Consiliului, şi organizarea unor controale oficiale prevăzute de

Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004; - Art. 8 al Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispoziţiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004. - Reg. (CE) nr. 1161/2009 al Comisiei din 30.11.2009 de modificare a Anexei II a Reg. (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la informaţiile privind lanţul alimentar care trebuie furnizate operatorilor economici din industria alimentară care administrează abatoarele.

B.

OBLIGAŢIILE

OPERATORILOR

DE

INDUSTRIE

ALIMENTARĂ Operatorii de industrie alimentară care desfăşoară activităţi în abatoarele care sacrifică păsări (pui broileri, palmipede, curcani) trebuie să solicite, recepţioneze, verifice şi opereze asupra informaţiilor despre lanţul alimentar, după cum urmează : 1. Nu trebuie să accepte păsările în abator decât dacă au solicitat şi au primit informaţii relevante referitoare la siguranţa alimentelor conţinute în înregistrările exploataţiei de origine în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, astfel : a) statusul de sănătate animală al exploataţiei de origine sau statusul regional de sănătate animală; b) starea de sănătate a păsărilor; __________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

2


c) medicamentele de uz veterinar sau celelalte tratamente administrate efectivelor de păsări în cursul unei perioade determinate şi a căror perioadă de aşteptare este mai mare de zero, precum şi datele când au fost administrate aceste tratamente şi perioadele de aşteptare; d) apariţia de boli care pot influenţa siguranţa cărnii; e) rezultatele, în cazul în care acestea sunt importante pentru protecţia sănătăţii publice, oricărei analize de eşantioane prelevate de la păsări sau alte eşantioane prelevate pentru diagnosticarea bolilor care pot influenţa siguranţa cărnii, inclusiv eşantioanele prelevate în cadrul supravegherii şi controlului zoonozelor şi reziduurilor; f) raporturile pertinente privind rezultatele anterioare ale unor inspecţii veterinare ante mortem şi post mortem efectuate în cazul unor animale care provin din aceeaşi exploataţie, inclusiv, în special, rapoartele medicului veterinar oficial; g) datele privind producţia, atunci când acestea ar putea indica prezenţa unei boli; h) numele şi adresa medicului veterinar care asigură supravegherea în mod curent a păsărilor din exploataţia de origine. Dacă informaţiile prevăzute la lit. a), b), f) şi h) sunt furnizate prin intermediul unui sistem permanent, cum ar fi sistemul de asigurare a calităţii, sau pentru informaţiile prevăzute la literele a), b), f) şi g) nu sunt date relevante pentru raport, nu mai este necesară furnizarea acestora la abator. Informaţiile nu trebuie să fie furnizate sub forma unui extras, cuvânt cu cuvânt, din registrele exploataţiei de origine. Acestea pot fi comunicate printrun transfer electronic de date sau sub forma unei declaraţii standardizate semnate de producător.

__________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

3


2. Informaţiile solicitate, conform pct. 1, pot sosi la abator cu mai puţin de 24 de ore înainte de sosirea păsărilor la care se referă sau pot sosi la abator concomitent cu acestea. Cu toate acestea, orice informaţie privind lanţul alimentar a cărei cunoaştere poate perturba serios activitatea abatorului va fi comunicată operatorului din industria alimentară care administrează abatorul cu suficient timp înainte de sosirea păsărilor la abator, pentru ca respectivul operator din industria alimentară să planifice corespunzător activitatea din abator. Operatorul din industria alimentară care administrează abatorul trebuie să evalueze informaţiile relevante şi trebuie să transmită informaţiile privind lanţul alimentar medicului veterinar autorizat. 3. Operatorii de industrie alimentară care decid ca urmare a analizării informaţiilor referitoare la lanţul alimentar să accepte păsările la sacrificare, trebuie să notifice medicului veterinar oficial fără întârziere, informaţiile care privesc anumite stări de sănătate a păsărilor înainte de inspecţia ante-mortem; 4. Atunci când un lot de păsări soseşte la abator fără informaţii referitoare la lanţul alimentar operatorul trebuie să informeze imediat medicul veterinar oficial, iar sacrificarea acestora nu va fi permisă decât cu acordul medicului veterinar oficial. C. OBLIGAŢIILE MEDICILOR VETERINARI OFICIALI 1. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea veterinară a păsărilor din exploataţia de origine informează operatorul din sectorul alimentar responsabil cu privire la transmiterea elementelor informative minime abatorului de destinaţie, în conformitate cu Anexa II, secţiunea III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004. 2. Medicul veterinar oficial din abator verifică dacă : __________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

4


a) informaţiile privind lanţul alimentar sunt comunicate în mod sistematic şi eficient operatorului abatorului de către operatorul responsabil cu creşterea păsărilor sau păstrarea lor înaintea expediţiei; b) informaţiile privind lanţul alimentar sunt valabile şi fiabile; c) operatorului îi sunt comunicate după caz, informaţiile relevante. 3. Când păsările sunt trimise pentru tăiere la un abator din România dintr-o exploataţie situată într-un alt Stat Membru, medicul oficial de la abator şi cel de la locul de origine cooperează pentru ca informaţiile furnizate de către operatorul de la locul de origine să fie accesibile operatorului din abatorul de destinaţie a lotului de animale; 4. Medicul veterinar oficial trebuie să comunice exploataţiei de origine rezultatele inspecţiilor pertinente asupra păsărilor sosite la abator. D. DECIZII PRIVIND INFORMAȚIILE DESPRE LANȚUL ALIMENTAR 1. Medicul veterinar oficial trebuie să verifice că păsările sunt sacrificate numai în cazul în care deţinătorul abatorului a primit informaţiile relevante privind lanţul alimentar şi că a luat cunoştinţă în această privinţă. Cu toate acestea, medicul veterinar oficial poate autoriza ca păsările să fie sacrificate la abator, chiar dacă nu toate informaţiile relevante privind lanţul alimentar sunt disponibile. În acest caz, este necesar ca toate informaţiile relevante privind lanţul alimentar să fie furnizate înainte de controlul final, pentru a lua deciziile corespunzătoare cu privire la destinaţia cărnii şi organelor. 2. În cazul în care informaţiile relevante privind lanţul alimentar nu sunt disponibile în termen de 24 de ore după sosirea păsărilor la abator, orice carne care provine de la lotul de păsări trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman..

__________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

5


3. În cazul în care, din înregistrări, documente sau alte tipuri de informaţii care însoţesc păsările, reiese că: a) acestea provin dintr-o exploataţie sau dintr-o regiune unde este interzisă mişcarea păsărilor sau fac obiectul altor restricţii din motive de sănătate animală sau publică; b) nu au fost respectate normele privind medicamentele de uz veterinar; c) este prezentă orice altă condiţie care poate periclita sănătatea umană sau animală, aceste animale pot fi acceptate pentru sacrificare numai în conformitate cu procedurile stabilite în cadrul legislaţiei comunitare în vederea eliminării riscurilor pentru sănătatea umană sau animală. În cazul în care păsările se află deja la abator, este necesar ca acestea să fie sacrificate separat şi declarate improprii pentru consumul uman, asigurându-se, după caz, luarea unor precauţii pentru a asigura protecţia sănătăţii publice şi animale. 4. În cazul în care se descoperă că înregistrările, documentele sau orice alt tip de informaţii care însoţesc păsările nu corespund cu situaţia reală a animalelor sau că se urmăreşte inducerea în eroare în mod deliberat a medicului veterinar oficial, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene vor dispune măsuri în consecinţă împotriva operatorului din sectorul alimentar care răspunde de exploataţia de origine a păsărilor sau a oricărei alte persoane vinovate. În vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Anexei II, Secţiunea III a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 în abatoarele care sacrifică păsări, până pe data de 15.05.2010 veţi dispune organizarea de instruiri cu operatorii de industrie alimentară din abatoarele care păsări şi medicii veterinari oficiali din aceste unităţi. Pentru păsările care vor fi trimise la abator pentru tăiere începând cu data de 01.07.2010 vor fi transmise informaţiile privind lanţul alimentar

__________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

6


în conformitate cu „documentul pentru informaţiile referitoare la lanţul alimentar ” din Anexă nr. 1 la prezenta Nota de serviciu. Pentru completarea documentului pentru informaţiile referitoare la lanţul alimentar se vor lua în considerare precizările explicative din Anexa nr. 2 la prezenta. Dispuneţi măsuri de informare şi conformare.

DIRECTOR , Dr. Ion NISIPAŞU

Întocmit:Dr. Dana TĂNASE

__________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

7


Anexa nr. 2

Precizări explicative referitoare la “ INFORMAŢII PRIVIND LANŢUL ALIMENTAR” pentru păsări (pui broileri, palmipede, curcani) Informaţiile privind lanţul alimentar pot sosi la abator cu mai puţin de 24 de ore înainte de sosirea păsărilor sau pot sosi la abator concomitent cu acestea cu excepţia cazului când este vorba de informaţii care pot antrena o dezorganizare a activităţii de abator. Informaţiile minime care trebuie furnizate de crescător, abatorului: 1. Informaţii cu privire la caracteristicile efectivului de păsări Se vor funiza informaţii cu privire la incubatorul care a furnizat pui de o zi, tipul de pasăre (carne, ouă, gaini reformă,etc), hibrid sau rasa pură, detalii privind mortalitatea în prima săptămână după populare cât şi pe total perioadă de creştere 2.Informaţii referitoare la medicamentele veterinare sau alte tratamente. Se vor furnizează informaţii detaliate cu privire la tipul furajului administrat cu coccidiostatice, data începerii tratamentului şi data finalizării, durata perioadei de aşteptare exprimată în zile conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, se vor avea în vedere medicamentele administrate pentru tratamentul diferitelor sindroame, pentru care se va preciza inclusiv cantitatea administrată. Rezultatele testărilor de laborator, inclusiv cele pentru Salmonella spp şi Campylobacter spp se vor ataşa ca o anexă la documentul referitor la informaţii privind lanţul alimentar pentru păsări. __________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

8


În ceea ce priveşte vaccinarea se vor preciza vaccinările efectuate pentru fiecare boală în parte, tipul de vaccin utilizat şi numărul acestuia, metoda de vaccinare, precum şi data la care aceasta a fost efectuată. 3.Coordonatele veterinarului care are efectivul sub supraveghere. Numele, funcţie adresă şi număr de telefon. 4. Date privind abatorul Nume, adresă şi adresa electronică 5. Date privind furnizorul de furaje Numele şi adresa Documentul referitor la informaţii privind lanţul alimentar la păsări se eliberează pentru fiecare mijloc de transport utilizat pentru transportul păsărilor.

__________________________________________________________________________________________________

Bucureşti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod poştal 023951; tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro

9

Ns lant pasari  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you