Page 1

NUTRIŢIE

Gama de hrană Brit Care II

• Soluția ideală pentru menținerea sănătăţii şi prevenirea afecţiunilor nutriţionale la câini adulţi şi bătrâni de dr. Weisz Levente weisz.levente@petzoom.ro

P

entru câinii adulţi de talie mică vă reco mandăm varianta Brit Care Adult Small Breed , un pr odus din categoria superpremium cu un conţinut echilibrat şi digestibil, care respectă cerinţele speciale pentru acest tip de câini - de asemenea, această v ariantă nutriţională est e şi o formulă alimentară hipo-alergenică pentru câinii adulţi (1-8 ani) şi cu o greutat e de până la 1 0 kg. În necesarul zilnic de hrană al acestei categorii de câini trebuie să e xiste un conţinut energetic ridicat, care să şi respecte cerinţele nutritive caracteristice cat egoriei. A cest sor timent asigură per kilogram de pr odus: 28% pr oteină, 17% grăsimi, 10% umiditate, 1,6% calciu, 1 ,2 % fosfor, 20.000 UI de vitamina A , 1.500 UI vitamina D3 şi 500 mg vitamina E. De asemenea, în compoziţia produsului se regăsesc ingrediente de înaltă calitat e nutritivă: carne de miel şi produse din carne de miel, orez, grăsimi de pasăre, ulei de somon, tărâţă de orez, butaşi uscaţi de sfeclă de zahăr, drojdie de bere, extract de yuca, sulfat de glucozamină, sulfat de condroitină, DLmetionină, L-lizină, manan-oligo-zaharide, pant otenat de calciu, biotină, vitamina A , vitamina D3 şi vitamina E sub formă de α-tocoferol.

54

Datorită acest or com ponente de bună calitate, conţinutul energetic atinge 3.838 kcal/k g pr odus. În plus, nivelul ridicat de vitamina E şi de seleniu sub f ormă organică acţionează ca un antio xidant complex, asigurând pr otecţia membra nară împotriva radicalilor liberi şi fiind un real „factor anti-îmbătrânire”. Proporţia echilibrată între Ω3 şi Ω6 şi zincul şi cuprul sub f ormă organică asigură întreţinerea zilnică a sănătăţii pielii şi a părului. Profilul aminoacidic echilibrat permit e utilizarea însemnată a pr oteinelor re zumate în ţesuturile proprii. Mannan-oligozaharidele întreţin sănătatea intestinului, reducând microflora patogenă în intestin, asi-

gurând subzistenţa sistemului imunitar şi t otodată menţinerea sănă tăţii. La rândul lor , fructo - oli gozaharidele asigură microflora pozitivă în intestin, contribuind la men ţinerea stării de sănătate a intestinului. Sortimentul est e ambalat în cantităţi de 1 kg, 3 kg şi 7,5 kg, asigurând cerinţele nutriţionale la toate rasele de câini de talie mică, mai cu seamă la rasele Dachshund, Yorkshire Terrier, Russell Terrier, Chihuahua, Bichon F risé, Toy P oodle, Shi Tzu, Pekingese, Papillon, Coton de Tulear şi Lhasa Apso.

Pentru câini de talie medie Pentru câinii adulţi de talie medie, recomandăm v arianta Brit Care Adult Medium Breed , un pr odus superpremium cu un conţinut bine echilibrat şi digestibil, respectând cerinţele speciale pentru câinii adulţi de talie medie, fiind o formulă alimentară hipo-alergenică pentru câinii adulţi (1-7 ani) şi cu o greutate între 10 și 25 kg. Această categorie de câini are ne voie de un conţinut bine echilibrat şi u șor digestibil ca noiembrie - decembrie 2013


hrană zilnică, iar conţinutul acestui sortiment asigură per k g pr odus: 26% proteine, 15% grăsimi, umiditate 10%, 1,6% calciu, 1,2 % fosfor, 20.000 UI de vitamina A , 1.500 UI vitamina D3, respectiv 500 mg vitamina E. Datorită acestor ingrediente cu înalt standard calitativ, conţinutul energetic asigurat atinge 3.7 60 kcal/kg produs. Asemănător sortimentului categoriei de talie mică, se asigură prin compoziţie toate ingredientele necesare, dintre care aş sublinia rolul foarte important al extractului de yuca pentru protecţia intestinelor şi a ficatului împotriva amoniacului, protejând astf el hemoglobina de pericolul degradării și reprezentând „factorul” care asigură pr otecţia ficatului şi a int estinului, reglând în același timp nivelul mirosului. Acest sortiment este ambalat în cantităţi de 1 k g, 3k g şi 12 k g, produsul asigurând cerinţele nutri ţionale la t oate rasele de câini de talie medie, mai cu seamă la rasele Beagle, Border Collie, Basenji, Bull Terrier, Cocker Spaniel, French Bulldog, Irish Terrier, Polish Sheepdog, Puli, Spanish W ater Dog, Standar d Schnauzer, Whippet, Basset Hound, Clumber Spaniel, Collie, Chow Chow, Dalmatian, Poodle şi Vizsla.

Pentru câini de talie mare Pentru câinii adulţi de talie mare şi uriaşi est e recomandată varianta Brit Care Adult Large Breed, care este un produs superpremium

noiembrie - decembrie 2013

cu un conţinut bine echilibrat şi digestibil, respectând cerinţele speciale pentru aceşti câini ce au ne voie de o hrană îmbogăţită cu componente nutritive speciale pentru prevenirea problemelor de digestie, a bolilor de inimă şi a problemelor ar ticulare, reprezentând un tip de hrană hipo-alergenică pentru câinii adulţi cu o greutate peste 25 kg. Această categorie de câini are nevoie de mâncare zilnică având un conţinut bine echilibrat şi digestibil, sortimentul asigurând per k g pr odus: 25% pr oteine, 1 3% grăsimi, umiditate 10%, 1,5 % calciu, 1% fosfor, 20.000 UI de vitamina A, 1.500 UI vitamina D3, respectiv 500 mg vitamina E, cu un conţinut energetic de 3.597 kcal/k g pr odus. În com poziţia sa se regăsesc ingredient e de înaltă calitate nutritivă: carne de miel şi pr oduse din carne de miel, orez, grăsimi de pasăre, ulei de so -

mon, tărâţă de orez, butaşi uscaţi de sfeclă de zahăr, drojdia de bere, extract de yuca, sulf at de gluco zamină, sulf at de con droitină, DLme tionină,L-lizină, ma nan-oligo-za haride, pant otenat de calciu, biotină, vitamina A , vitamina D3 şi vitamina E sub formă de α-tocoferol. Asemănător sor timentelor destinate categoriilor de talie mică şi medie, produsul asigură toate ingredientele necesare câinelui dumneavoastră - subliniez r olul f oarte important al pr oporţiei echilibrat e de Ca/P, existenţa glucozaminei şi a condroitinei, care facilitează dezvoltarea corespunzătoare a scheletului şi a ar ticulaţiilor. Sor timentul se găseşte ambalat în cantităţi de 1 k g, 3 k g şi 12 k g, asigurând ce rinţele nutriţionale la t oate rasele de câini de talie mare şi uriaşi, mai cu seamă la rasele Labrador R etriever, German Shepher d, Bo xer,

55


Bulldog, Doberman, Irish Sett er, Rhodesian Ridgeback, Bernese Mountain Dog, Bullmastif f, Cane Cor so, Dogue de Bor deaux, Ne wfoundland, Fila Brasileiro, Great Dane, R ottweiler, Irish Wolfhound, Akita Inu, Saint Bernard.

Pentru câinii seniori Varianta Brit Care Senior All Breed este o hrană superpremium, bine echilibrată, destinată câinilor mai în vârstă - pentru câini pest e 6 ani de talie mare, peste 7 ani de talie medie şi peste 8 ani de talie mică. Hrana are o formulă îmbogăţită cu seleniu organic şi vitamina E pentru încetinirea îmbătrânirii, reduce rea riscului obezităţii, minimizarea problemelor de digestie po tenţială şi ajută la pr otejarea sănătăţii or-

56

ganismului. R eţeta acestui sor timent asigură per k g pr odus: 25% proteine, 12% grăsimi, umiditate 1 0%, 1 ,5 % calciu, 1% f osfor, 20.000 UI de vitamina A, 1 .500 UI vitamina D3, respectiv 700 mg vitamina E, f iind ambalat în cantităţi de 1 kg, 3 kg şi 12 kg (cu un conţinut ener getic de 3.4 14 kcal/kg pr odus). În com po ziţiaprodu su lui se regăsesc ingre diente de înal tă calitate nutritivă: car ne de miel şi pr oduse din carne de miel, orez, gră simi de pasăre, ulei de so mon, tărâţă de orez, butaşi uscaţi de sf eclă de

zahăr, dr ojdie de bere, e xtract de yuca, sulfat de gluco zamină, sulfat de condr oitină, DL -metionină, L lizină, manan - oligo - zaharide, pantotenat de calciu, bio tină, vitamina A, vitamina D3 şi vitamina E sub formă de α-tocoferol. Combinaţia de vitamina E şi choline chloride stimulează funcţionarea corespunzătoare a sist emului ner vos şi pr otejează membranele îm potriva radicalilor liberi. Protejarea sistemului cardiovascular se realizează prin proporţia echilibrată între Ω3 şi Ω6 acizi graşi, iar conţinutul optim de cupru che latat pr otejează sist emul v ascular împotriva pr oblemelor cau zate de co leserol. t Mannan-oligozaha ridele între ţin să nă ea tat intestinală şi reduc micr oflora pat ogenă în int estine. Pr odusul conţine o pr oporţie optimă între proteine şi grăsimi, protejând câinele îm potriva obezităţii şi asigurând un consum de energie optim.

noiembrie - decembrie 2013

Brit_documentation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you