a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 13

kultúra

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

| 2016. január 22. | 13

Lemezajánló

Blackstar – David Bowie búcsúzik David Bowie 69. születésnapján, január 8-án jelentette meg sorrendben 25. lemezét. A Blackstar minden erénye mellett egy sajnálatos apropó, az énekes két nappal későbbi halála miatt került a figyelem középpontjába.

dött májrákkal, amit a szűk családon kívül senki nem tudott. Egyik közeli ismerő­ se szerint oroszlánként küz­ dött, ebben az időszakban is dolgozott, többek között egy musicalen és az új albumán. 2003-as szívinfarktusa Bowie mindenkinek jelen­ eg yütt John Lennonnal, után nem sűrűn állt színpad­ tett valamit. Van, aki a het­ Mick Jaggerrel és még szá­ ra, ezért is volt meglepetés, venes évek földönkívüli­ hogy 2013-ban The Next nek öltözött énekesét Day címmel új lemezzel vagy a későbbi művészi jelentkezett. Búcsúzni popzenészt kedvelte, mégsem azzal akart, a van, aki láthatta, ahogy mosta n i Blacksta r a BBC az Apollo-külde­ ugyanis egy sokkal tu­ tések közvetítésének datosabb és egyben szo­ aláfestő zenéjeként morúbb koncepciót kö­ használta Space Oddity vet, amelyre – mint egy című számát, de akit megtervezett lezárás­ nem érdekel a zene, az ként – Bowie halála tet­ is találkozhatott vele te fel a koronát. Az új filmekben, például a albummal visszatekint Fantasztikus Labirin­ mu n kássá g á ra , de tus ikonikus gonosza­ szimpla nosztalgia he­ ként. David Bowie ötven A Blackstar formabontó lemez, a teljes életmű lyett inkább kísérlete­ évet felölelő pályája semmihez sem hasonlítható, önálló állomása zik: a címadó, majd tíz­ alatt számtalanszor ki­ perces szerzemény el­ találta önmagát, mindig tu­ mos nagy művésszel, mégis veti a klasszikus dalformát, dott újat mutatni, nem vélet­ képes volt saját, mással ös�­ és szürreális, dzsesszfuta­ lenül hivatkoznak rá a pop­ sze nem téveszthető stílusát mokkal tarkított utazásra zene kaméleonjaként. Zenélt megőrizni. 18 hónapja küz­ csábítja hallgatóját egy felfe­

David Bowie ötven évet felölelő pályája alatt számtalanszor kitalálta önmagát, mindig tudott újat mutatni, nem véletlenül hivatkoznak rá a popzene kaméleonjaként dezésre váró, rendkívül sö­ tét világba. A második kisle­ meznek szánt Lazarus vi­ deoklipje viszont valamivel többet mutat, ebben Bowie a halálos ágyán énekli, hogy már a mennyekben van. A Blackstar formabontó lemez, a teljes életmű sem­

mihez sem hasonlítható, ön­ álló állomása. David Bowie-t ismerve az utolsó leheletéig küzdött, hogy megérje az al­ bum megjelenését: itt van, meghallgatható, ő pedig most már nyugodtan válhat legendává. n FARKAS DÁVID

Eseménydús, jubileumokkal tarkított év

Készül az új esztendőre a Kézművesek Háza

A városi lapok specialistája

Prokné Tirner Gyöngyi a 2016os esztendőre is eseménydús hónapokat ígér a látogatóknak FOTÓ: A SZERZŐ medence magyar lakta terü­ letéről láthatunk majd olyan jellegzetes fejfákat, sírjele­ ket, amelyek a protestáns temetőkben rendkívüli vál­ tozatosságban fordultak elő. – Tervezünk elindítani egy új komplex szakkört szülők és gyermekeik szá­ mára. Sokféle tevékenysé­ get szeretnénk megtanítani nekik, például lesz nemeze­ lés, gyertyamártás és népi étel készítése is – árulta el Prokné Tirner Gyöngyi. n NAGY KATINKA

olvasója találkozhat hétről hétre

250 148 példányban

az általunk gondozott lapokkal postaládájában

2015.

febru ár 6. •

y alpolg árme ster

6–7. old dal

zalaeg erszeg nap III. évfoly am 5.

szám

gie i i gyüttm Több m űködés afejlőd int 3000 ésért gaa éves le letegy ütt

Ingyen közéle es városi ti hetilap p

Gaazd zdaasá sá llapo

Megá

dást írt

alá az

önko rmán yzatt al az

Ipark amar a, a ZMVA

FORR 2015 . febr

HÉV

ÍZ VÁR VÁ OS S LA

uár 11.

• IV.

évfolyam

és a VOSZ

2. oldal

l

a Tar r

kult

úr a

3. szám

ÁS

HÉVÍZ I

PJA

•AM ARA „Véle TON LA P tlenü CSO POR T TA l” let GJA Kolpi t szál ng szell i é ől lodai h gazgat ó

Balda uf Csab ával a

Litéri Hírmo ndó Vid Tová a bizz

AM AR

ATO

N L AP

C SO

ORT TAG Stabil JA költség vetésse után la újabb beruházá

2015.

febru ár 11.

Á ra :

126 F

t

P

A taval yi siker es pályá zatok

Hagyom gi dél m l

2015 . febru

ár 20.

• I. évfo lyam fejles 1. szám ztések á í mentén

k

várpalo tai hír a csa lád ád és ek a ga Ingyen

Beszél eszélg getésa

es városi

közéle

• III.

évfolyam,

4. szám

ti lap

szt

Walds tein-n ívódíjj alkitün tetettd r.Fülöp

ronóm ia az új otth első he onra le lyen lt á it l ve 2015.

febru ár 6.

• XXI.

A MAR

Nándo rnéval ,aKétB agolyF ogadó

ATON

L APCSO

PORT

krónik

TAGJA

a

gáspár az első levv baba

tulajdo nosáv al 5. oldal

szprém i nap

a Háza

évfol yam

5. szám

Ingyen közéle es városi ti hetilap

sság

Hetét ün

Máso dik alkalo mma l rende zik meg

ne

peljü k hétvé százh gétől armin c frissd iplom ás -50 % m febru ár 8–15.

közt a

Házas ság Hete

progr amso rozato t 14. oldal

téli kiá in rusításden te rmék a kés zlet erejéig re, !

mara na gy

kanizs

ai

www.fa cebook dunaujvarosL.com/ ap

a HÉt

tÉM

generá ÁJJ napja ciók volt

LZ

Beépí TEAM” fa anya nyílászműa tés Hagy ag g ományt munká után áró t Nagy N val hel kőműve k. Ki kaniz k i sa, n s Tel: 93/325 yre Arany A t nyílá -973, szárók állítva 30/4 SZEMÉ HIV .

ton

Milass in Mó r ezü stérm m

NyT: 20-0193-04

LYGÉPKOCSI , AL: -, MO

ATALOS elszállít PAR Tó h va. TNE R Tel Tel.:: th Imr

Ingyen városi 2015 es váro 2015. i és februá r 6. • város környé XX. évfolya ki m, 5. hetilap szám

0 tanfoly am indul szimulá Febr. 14-én toro Márc. (Szo-V.: Márc. 18-án 16:00 Márc 08:00 8:0021-én 21 (H-SZ-P.: 08:00 (H e-learni (Szo-V.: 16:0 ng képzésüvagy válaszd 08:00 nket vagy a kett Jelentkezé si határidő: Vizsga: 02.28. 02.19. (csütörtök (szombat ) 9:30 )

e

06 20 www.k0 omuve0/368 es-nyila -663 szarok. 4 hu

ahelyy

GKI tanfo lyam

Dr. gyűűlési Galambos képviselő Déne s orszá átalakításaz egészségü gPente szerd lei ai sajtó áról is beszégy nőttek Molnár István tájékoztat lt a szívéhez kutya kuvaszok. óján. fajták a tenyé A magyar tíz év 85..olda alattt eltűn szztők ők oldall né ek. nélkül néne 813 13.ol old dall

Ments tsü ükk me g

a kuv

aszoka

t!

KÖZÉ K ÖZÉLLETI ETI H HETIL ETILLA AP P

Fehé

Közéleti

rika

– Eddig másfél naposak voltak ezek a konferenciák, de a szakmai beszélgetése­ ket hiányolták a részt vevő kézműveseknek, így idén két és fél napos lesz ez az ese­ mény. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan találkozási pontok, amikor a mesterek részletesebben elmerülhet­ nek a tapasztalatcserében, ez a konferencia pedig ebben igyekszik segítséget nyújta­ ni – hangsúlyozta Prokné Tirner Gyöngyi. – Itt a mes­ terek már 2 éve dolgoznak a Kárpát-medence sírjeleinek rekonstruálásán, aminek köszönhetően eddig 42 alko­ tás el is készült. 5 év alatt meglesz az összes sírjel, ami azt jelenti, hogy a Kárpát-

XXV. évfoly 2015. am, 9. márciu szám Érd Megye s 12. Önkor i Jogú Város ingyenmányzatának es hetila pja

tárgya ltak Károl

lis rende let is ismer tette Simó

Hama de az induló szüle

hetilap p

Simon E

– Idén is meglesznek a jól megszokott szabadtéri nagy­ rendezvényeink, mint a csa­ ládi pünkösd és a tökfeszti­ vál, de emellett lesz egy más­ fajta szabadtéri progra­ munk, az országos nemezsá­ tor-találkozó és konferencia is, amit a Zala Megyei Nép­ művészeti Eg yesülettel együtt valósítunk meg. En­ nek az az apropója, hogy idén lesz 20 éves a jurtánk, amit annak idején az egyesület 122 tagja készített el. Eg y másik izgalmas program, a zalaegerszegi országos faműves konferen­ cia is harmadik alkalommal kerül megrendezésre, szin­ tén az egyesülettel karölt­ ve.

575 340

Za ala

Érdi Újság Isk Újszoc zo iál iá isren ûlés által delet elfoga dott márc –tám ogatások iustól érvén yes, új ról szociá

A város i közgy

fotó:

5 megye

A Kézművesek Háza 2016-ban is számtalan érdekes programmal várja a nagyközönséget és a szakmabeli kézműveseket. A részletekről Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézművesek Házának szakmai vezetője mesélt.

ÖNKO RMÁ

NYZATI I HETI

2015.

LA III. LAP ÉVFO

januá r 23. •

IV. IIV V éévfol vfollyyam/ am m/5 szám szá ám •

22015 015 f b á 6

rVár

LYAM

4. SZÁM

2015.

február

Gyors or és é

Bemu

tatko

haték

zik a Körm

endi

5.

szám

ndi H íradó lbarát üg Városi

ony, üg yfé

Járá

február

7.

Körme XIII . évfoly am 1.

2015.

si Hiva

tal

yintéz

lap

és

7. oldal l

28. évfol yam, 5.

szám

Szala gavató volt

Ünnepi A váro s lapja díszb kultú e rház a Feke ának bálte öltöztették te és Gim István-Vö rmét januá az Ajka i r 31-én mind názium szalarösmarty . Itt Erőmű köszö en végz Mihá ős életé gavató báljá ly Által tartották az nt ben. iskolá el a többiek t, ami ános Iskol tól. Elmo nevéb nagy a az ő osztá ndta, en pillan at lyes, nem lyuk nem hogy

a Vörö smartys oknál

Hirdetési információ: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 62. • 06 (20) 402-4966 zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu annyyi an

közhe sablo külön nos, mind félék -

2015. február 6., pént A HÉT ek EMBERE

Váro

gye, sunk ban sőt EGRESI legtehetsé az orszáél a meMÁTÉ ben zója Egre gesebb g egyik megn yerte sakkorémi si Máá dk a Veszp té A Nyár majd kil 2014- sakk verse ben b nyt,

Profile for Maraton Lapcsoport Kft.

Zalaegerszegi 7 Nap - 2016. 01. 22.  

© Maraton Lapcsoport

Zalaegerszegi 7 Nap - 2016. 01. 22.  

© Maraton Lapcsoport

Profile for maraton
Advertisement