Page 5

ötórai tea

várpalotai hírek 2015. április 22.

5

Tizennégy évesen már több rangos díj tulajdonosa Szücs Boglárka

Verset ír, énekel és kutat egyszerre az ifjú tehetség

Oklevelek, könyvek bizo­ nyítják a várpalotai Szücs Boglárka tehetségét, amely ráadásul nem korlátozódik eg y területre, művészeti ágra. Beszélgetésünk kezde­ tén kérésemre elmeséli, hogy mivel is foglalkozik. – Óvodás koromban kezd­ tem el versenyezni sikerrel, elsőként mesemondóverse­ nyen vettem részt. 8 évesen kezdtem írni, először mesé­ ket, majd 9 éves koromban az első versemmel már pá­ lyázatra jelentkeztem. Ezt a verset később a Magyar Te­ levízióban felvették, ekkor Lackfi János­díjas lettem, így találkozhattam is a köl­ tővel, ami nagy élmény volt számomra. Elsős korom óta

Tehetségpont keretében. A mentorom, Molnárné László Andrea segít nekem eb­ ben. Az az álmom, hogy mű­ fordító legyek. Nagyon ked­ velem az angol nyelvet – azt tervezem, hogy anglisztikát tanulok majd – és az irodal­ mat, szeretek írni. A műfor­ dítást mintha nekem talál­ ták volna ki – mondja nevet­ ve Bogi. Ezen a területen is részt vett már versenyen a mentora ajánlására, a Tu­ dományos Diákkörök Or­ szágos Szövetségében. A műford ítás­tudomá ny i problémákat, ezen belül a reáliákat kutatja. Be is ju­ tott a döntőbe, az itt elért eredményére az egyik leg­ büszkébb.

nÉVjEgY Szücs Boglárka 2001. április 7­én született Várpalotán refor­ mátus családban. Négy évig a Várkerti Általános Iskolába járt, majd a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázi­ um tanulója lett, ahol jelenleg 8. osztályos. A várpalotai ze­ neiskolában furulyán és klarinéton tanult. Tagja a Várpalotai Bányász Fúvószenekarnak, a Városi Gyerekkórusnak és a Padányi iskola kórusainak. népdalt tanulok. Forgács Zsuzsanna volt a napközis tanárom, ő fedezett fel. Az­ óta járok népdaléneklési versenyekre és tanulok je­ lenleg is énekelni. Tavaly ősszel kutatásba kezdtem a városi könyvtárban működő

Más művészeti ágakba is bekapcsolódott, amelyekben szintén szép eredményeket ért el Boglárka. Ilyen volt például a mazsorett­tánc, ezt ma már nem műveli, mert megszűnt a csoport Palotán. Mutat is róla okleveleket.

Várpalota Város Jegyzője pályázatot hirdet a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.)

számviteli ügyintézői álláshelyére.

– Nagyon szerettem tán­ colni, ezt is versenyszerűen űztem, és sajnálom, hogy megszűnt a csoport működé­ se. Rögtön utána jött azon­ ban a zenekar. Klarinéto­ zom, anyukám és az öcsém, Gellért már tagja volt ekkor a Bányász Fúvószenekar­ nak, és én is beléptem. 3 évig furulyázni, 5 évig pedig kla­ rinétozni tanultam Nádas Csabánál, és ebben is értem el versenyeredményeket – fe­ jezi be érdeklődési területei­ nek bemutatását, miközben lelkesedés és szívből jövő érdeklődés érződik rajta. Ki­ emeli, hogy jelenleg a kuta­ tás és az írás, ami a legfonto­ sabb számára. Mindez mel­ lett pedig a tanulmányi telje­ sítménye is nagyon szép, mindig kitűnő vagy jeles eredménnyel végez. A Vár­ kerti Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait, majd 5. osztályban jelentke­ zett a veszprémi Padányi nyolcosztályos gimnázium­ ba. Jelenleg az intézmény kisgimnázium részébe jár, 8. osztályos, és itt is szeretne majd érettségizni. A család­ tagjai között vannak még te­ hetségesek, volt kitől örököl­ nie Boginak. Anyukája, apu­ kája is zenél, keresztanyja operaénekesnek készült, ke­ resztapja elsősorban törté­ nész, de újságírói végzett­ séggel is rendelkezik, az öccse pedig tehetséges trom­ bitás. Bogi egyik versét meg is zenésítette, más zené­ szekkel együtt. Mégis hogy van az, hogy egy kisgyermek verset kezd el írni? – teszem fel Boginak a kérdést. – Amióta megtanultam ol­ vasni, azóta verses könyve­ ket veszek kézbe, nagyon szeretem a költészetet. Iga­

Szücs Boglárka később műfordítással is szeretne foglalkozni zából nem is tudom, hogy honnan jött a versírás gon­ dolata, egyszerűen elkezd­ tem írni. Sokszor pályázatra készül versem, olyan témá­ ban, ami persze nekem is tetszik, de magamnak is írok, azok inkább mélyebb érzelműek. Több antológia­ kötetben jelent meg már ver­ sem. Anya nagyon sokban támogat, a kezdetektől ke­ reste nekem a pályázatokat, de kiemelném az irodalom ta ná romat, Bara dit sStummer Mártát is, aki szintén mellettem áll – mondja Bogi. Beszélgetésünk alkalmá­ val sorra nézzük a köteteket, amelyekben olvashatóak versei, és az okleveleket, amelyeket Boglárka kiemel, fontosnak ítél a rengeteg el­ ismerése közül, a nemzetkö­ zi, országos, területi, városi versenyekről. Szóba kerül szinte elsőként Csukás István, aki zsűrielnök volt az

egyik versenyén. Bogi nagy örömére találkozhatott is vele. – 2013. év végén a MOL Te­ hetségtámogató Programja, röviddel ezután a Tehetség­ pont felfedezettje lettem. A Veszprémi Játékokra is jár­ tam évekig, így jutottam fel egyszer a Stefánia Palotába, és énekelhettem ott, ez is nagy élmény volt számomra. 6. osztályos koromban kap­ tam meg a Szent Imre Díjat, amit nagy megtiszteltetés­ nek érzek – sorolja az elis­ meréseit Boglárka, de már látom, hogy mindről nagyon sokáig tartana beszélgetni. Itt van előttünk a legelső ok­ levele 2005­ből, népdalének­ lési versenyek elismerései, mazsorett­eredményei, ok­ levelek klarinétversenyek­ ről, különféle írópályázatok 1–2. helyezéseiről, neves írók és költők aláírásaival, akik közül többel szerencséje volt GáGó A nitA találkozni is.

Bízza ránk pályázatának sajtómegjelenését! Intézmények, vállalatok pályázati/uniós pályázati sajtómegjelenésének formába öntését, és megjelentetését vállaljuk!

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 22. A részletes pályázati kiírás elolvasható a www.varpalota.hu honlapon, az „Aktuális pályázati felhívások” menüpontban.

Kérjen részletes árajánlatot, és információt! E-mail: ugyfelszolgalat@hircentrumtv.hu Tel.: 06/88-744-575

22 24346

A tehetséges Szücs Boglárka igazi polihisztor. Ír – meséket, verseket, novellákat –, énekel, zenél, sokáig szavalt, táncolt, nyelvet tanul és újabban tudományos területen kutat. Legutóbb a költészet napján a Pesti Magyar Színházban vehette át az első helyezettnek járó versírói díjat. Ennek apropóján kerestük fel a 8. osztá­ lyos fiatal lányt.

Várpalotai Hírek - 2015. 04. 22.  

© Maraton Lapcsoport

Várpalotai Hírek - 2015. 04. 22.  

© Maraton Lapcsoport

Advertisement