Page 1

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s Volume 1

mebHeeokeÀ : Þeer. Deefcele yeeieJes

JesyemeeF&ì : www.arthsanket.in

veeJe

DebkeÀ

F&cesue : info@arthsanket.in

efoJemeele Jej

efveos&MeebkeÀ 38650.00

®eeboer: SHeÀ ìer Sme F&:

7264.05

[e@}j:

65.2100

[er S SkeÌme:

12505.28

1

Deoeveer Heesìd&me: ìskeÀ Sce: Dee³eMej ceesìme&: efnboeukeÀes: Fbef[³ee yegume:

SmeDe@C[Heer mcee@ueke@ÀHe efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 3,550.06 10.49

³eele efPejes SmkeÀuesMeve efve³ece Deens. ³ee #es$eele DeHegjs Jeerpe Kejsoeroej, keÀesue ®³ee HegjJeþîeele Ieì, efve³eecekeÀ efveoxMe ³eemeejK³ee mecem³ee Deens l e. meO³ee os M eYejele 1,00,000 cesieeJee@ì Jeerpe ÒekeÀuHe Oeeske̳eele Deensle. ³ee ÒekeÀuHeebkeÀ[s Hee@Jej He®exme cee@[sue vemetve keÀesue ®ee HegjJeþe osKeerue DeHetje Deens. ³ee Hee@Jej He®exme De@ûeerceWìdme ceO³es 1 Hewmes Òeefle ³egefveì ³ee ojeves Jeerpe oj DeekeÀejuee peeF&ue. Je keÀe@vì^@keÌì ojc³eeve Jeerpeojele keÀHeele kesÀueer peeCeej veener. Je mìsì ef[mì^ery³egMeve kebÀHev³eebvee Hueebì ceOetve 55… FuesefkeÌì^keÀ ke@ÀHe@efmeìer JeeHejlee ³esF&ue. meO³ee osMeeleerue Lece&ue Hee@Jej ÒekeÀuHe SketÀCe #eceles®³ee 62… #ecelesves keÀe³e&jle Deensle. ³ee efueueeJeecegUs Hee@Jej He®esxme cee@[sue vemeuesu³ee ÒekeÀuHeebvee HeÀe³eoe nesF&ue. l³eele Deoeveer keÀesyee& Jesmì - íÊeermeie{, keÀesmìue Svepeeame cegìer³eje - leefceUvee[t, pe³eHeer efyevee Hueebì - ceO³e ÒeosMe, DeefYeefpele Hee@Jej ceelee Þeer - PeejKeb[, ue@vkeÀes - efJeoYe& Je DeLesvee YeeJeveeHee[t Òee@peskeÌì ³eeb®ee meceeJesMe Deens.

‡‡‡

HeÀjkeÀ

2.83 2.79 2.62 2.54 2.33

efoJemeele Keeueer ¿ee efoJemee®³ee MesJeìer

HeÀjkeÀ

yeer Heer meer Sue: S®e meer Sue ìskeÀ: yepeepe HeÀe³e.: Dee³e Dees meer: Sme yeer Dee³e:

406.00 989.70 5,332.00 165.65 250.80

-3.02 -2.01 -1.64 -1.55 -1.18

megJeCe&mebOeer!

megJeCe&mebOeer! megJeCe&mebOeer!

kebÀHeveer®es veeJe

2500 cesieeJee@ì ®³ee Hee@Jej He®exme De@ûeerceWìdme®ee nesCeej efueueeJe

Meemeve ÒeeLeefcekeÀ leÊJeeJej 2500 cesieeJee@ì ®³ee Hee@Jej He®e&sme De@ûeerceWìdme ®ee efueueeJe keÀjCeej Deens. ³ee meboYee&le Gpee& ceb$eeue³eekeÀ[tve yeer[ [e@ke̳egceWì le³eej Peeues Demetve ³eele Hee@Jej He®exme De@ûeerceWìdme cee@[sue Je Hee@Jej meHuee³e De@ûeercesbìdme cee@[sue Deensle. Hee@Jej HeÀe³eveevme keÀvmeefuìbie efueefceìs[ ³eekeÀefjlee mecevJe³ekeÀ cnCetve keÀece keÀjsue. Je PTC Fbef[³ee mìsì ef[efmì^y³egMeve kebÀHev³eebyejesyej keÀece keÀjsue. le%eeb®³ee celes, ³ee efueueeJeecegUs jep³eebvee Jeerpe ojele Jee{ nesF&ue. keÀejCe

¿ee efoJemee®³ee MesJeìer 382.90 671.00 31,485.40 238.50 1,346.00

kebÀHeveer®es veeJe

yeoue

efveHeÌìer 50 efÒe DeesHeve 10,495.30 36.65 efveHeÌìer 50: 10480.60 efveHeÌìer 50 10,480.60 21.95 34192.65 efveHeÌìer veskeÌmì 50 29,946.45 -10.30 mesvmeskeÌme: 10,879.35 19.00 efveHeÌìer 100 4358.00 5,717.30 12.60 keÀ®®es les}: efveHeÌìer 200 9,267.65 20.40 efveHeÌìer 500 30954.00 meesves: 5,329.15 48.65 efveHeÌìer efce[ke@ÀHe 50 19,676.20 104.65 efveHeÌìer efce[ 100 ÖeÀer 8,204.00 36.15 efveHeÌìer mcee@ue 100 ÖeÀer 14.1400 -0.42 efveHeÌìer Fbef[³ee SmeDe@C[Heer mesvmeskeÌme efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 34,192.65 91.52 SmeDe@C[Heer yeerSmemeer 200 SmeDe@C[Heer efce[ke@ÀHe yeoue efoJemee®³ee MesJeìer yeoue SmeDe@C[Heer yeerSmemeer 100 efoJemee®³ee MesJeìer efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 34,186.27 10.12 10,886.53 24.53 10,967.65 28.73

Date : 15/04/2018

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

J³eJemee³e Je=×ermeeþer nJes Deensle mebHegCe& ceneje<ì^ele

mesJee keWÀê ÒeefleefveOeer 20% Yeeieeroejer mebHegCe& ÒeefMe#eCe efoues peeF&ue DeefOekeÀ ceeefnleermeeþer Je cegueeKeleermeeþer MegukeÀ HeÀkeÌle ©

.

30,000/-

8082349822 / 9819499279 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


cejeþer ³egJee ÒesjCee - Òeceeso meeJeble! ³egkeÌleer ceeref[³ee keÀvmeuìvmeer - ³egkeÌleer GÐeesie Jee{efJeC³ee®eer

efoJeekeÀj. ceePee keÀe@pespeceOeuee efce$e. Deecner yeejeJeerle Demeleevee®ee ne efkeÀmmee. efoJeekeÀj®³ee YeeJee®ee nele Öe@ÀkeÌ®ej Peeuee neslee. l³eeuee mejkeÀejer FefmHeleUele oeKeue kesÀues nesles. efoJeekeÀj®es DeeF&-yeeyee keÀener Je<ee&HetJeea®e Jeejues nesles. efoJeekeÀj ceesþîee YeeJee®³ee veel³eeves DeeHeu³ee ueneve YeeJeeb®ee meebYeeU keÀjle neslee. Iejiegleer ìîetMeve IesTve IejKe®e& YeeieJele neslee. efoJeekeÀjuee l³ee efoJeMeer SkesÀ efþkeÀeCeer veeskeÀjermeeþer cegueeKeleeruee pee³e®eb nesleb, ’leg ÒeYeekeÀj peJeU Leebye, ceer cegueeKele osTve ³eslees.“ efoJeekeÀj yeesueuee. ceer meg×e FefmHeleUele iesuees. ÒeYeekeÀjpeJeU Leebyeuees. DeeþJeerle efMekeÀCeeN³ee ÒeYeekeÀjves mee³ekeÀue ®eeueJeleevee nele cees[tve Iesleuee neslee. Deece®³ee ieHHee ®eeueu³ee nesl³ee. Fleke̳eele veme& Deeueer. Deew<eOee®eer ³eeoer ceeP³eekeÀ[s osTve yeesueueer. Deew<eOeb ueJekeÀj DeeCee. Deew<eOee®³ee ogkeÀeveele iesuees. ³eeoer efoueer. efyeue Peeueb nesleb 255 ©He³es DeeefCe ceeP³ee efKeMeele nesles HeÀkeÌle 50 ©He³es. Deew<eOes Hejle kesÀueer. ceve cee$e efJe<eCCe Peeuesueb. efveJJeU Hewmes efKeMeele vemeu³eeves DeeHeCe ÒeYeekeÀjmeeþer Deew<eOe IesT MekeÀle veener ner meue keÀe³ece jeefnueer. l³ee efoJeMeer pesJeU IeMeeKeeueer Glejueb®e veener. meb%eeHeve Je He$ekeÀefjlee efJe<e³eele ceemìme& keÀjle Demeleevee [e@. mebpe³e jeve[s Deece®es efJeYeeieÒecegKe nesles. Òe®eb[ ngMeej ceeCetme. SkeÀÒekeÀejs iegieueb®e cnCee vee. les Deecneuee efMekeÀJeleevee meebiee³e®es keÀer Je³ee®³ee ®eeefUMeer He³e¥le legce®³ee DekeÀeGbì ceO³es SJe{e Hewmee Demeuee Heeefnpes keÀer, legcneuee Jeeìues keÀer HejosMeele peeJes Jee Iejele Smeer ueeJeeJee lej ueies®e®e legce®eer F®íe HetCe& keÀjlee Deeueer Heeefnpes. ceemìme& Peeu³eeveblej SkeÀe cejeþer owefvekeÀele GcesoJeejer keÀjle Demeleevee®ee ne efkeÀmmee. mebO³eekeÀeU®eer [s[ueeF&ve Peeueer keÀer meieUs He$ekeÀej ieesUe Jne³e®es ceie kegÀCeer YesU DeeCeuesueer Demes lej kegÀCeer [yyee. meieUs efceUtve ceie Goj#eCee®ee keÀe³e&¬eÀce keÀjle. l³eeJesUer l³eeb®³ee ieHHeeb®³ee efJe<e³eele SkeÀ efJe<e³e [eskeÀeJe³ee®ee lees cnCepes DeeefLe&keÀ Dees{eleeCeer®ee. Ieje®³ee F&SceDee³e Heemetve les Deieoer

cegueeb®³ee efHeÀ He³e¥le keÀMeer DeeefLe&keÀ ®eCe®eCe nesles ns ®e®exle Demes. ceer keÀesHe³ee&le yemetve MeebleHeCes SskeÀle Demes. ns meieUs Deepe peel³eele Deens lej DeeHeCe megHeele Deenesle. DeeHeueer osKeerue YeefJe<³eele DeMeer®e HeefjefmLeleer nesCeej Deens. pej ³ee ®e¬eÀeletve yeensj Hene³e®eb Demesue lej DeeHeu³eeuee GÐeesie®e keÀjeJee ueeiesue. ceveeMeer KetCeieeþ yeebOeueer. meesyele®³ee 4 efce$eebvee Dee³eef[³ee meebefieleueer DeeefCe 2010 meeueer ³egkeÌleer ceeref[³ee keÀvmeuìvmeer meg© Peeueer. ³egkeÌleer efceef[³ee ner pevemebHeke&À #es$eeleerue Deece®eer kebÀHeveer meg© Peeueer. Deece®³ee Ieje®³ee SkeÀe Keesueerle Deecner íesìbmeb keÀe³ee&ue³e meg© kessÀueb. Deece®ee ue@Heìe@He ns®e Deece®eb Yeeb[Jeue nesleb. ®eìF&Jej yemetve Deecner Òesme efjueerpe efuene³e®ees. cee$e keÌuee³ebì keÀmes DeeCee³e®es, keÀesìsMeve keÀmes yeveJee³e®es ³ee®ee keÀener®e iebOe veJnlee. Deece®³ee ceoleeruee mebpe³e jeve[s mej OeeJetve Deeues. l³eebveer Deecneuee efyePevesme [sJnueHeceWì, keÀesìsMeve keÀmeb le³eej keÀje³e®eb, keÌuee³ebì®eb iejpee keÀMee peeCetve I³ee³e®³ee ns meejb efMekeÀJeueb. l³eeletve Deecner [sJnueHe nesle iesuees. ojc³eeve 2012 meeueer 360 ef[ûeer veeJee®³ee kebÀHeveerves Deece®³eemeceesj SkeÀ$e keÀece keÀjC³ee®ee ÒemleeJe þsJeuee. Deecner lees ceev³e kesÀuee. ner kebÀHeveer Dee³e Heer Dees mesJee Ðee³e®eer lej HeefyuekeÀ efjuesMevme Deecner neleeUe³e®ees. ³ee kebÀHeveer®es meerF&Dees megefveue vee³ej ³eeb®³eecegUs keÀe@Heexjsìdme meesyele keÀece keÀmeb keÀjeJeb ³ee®es Oe[s efceUeues. ojc³eeve Deece®es Flej Yeeieeroej l³eeb®³ee keÀewìgbefyekeÀ keÀejCeelmeJe Heg{®ee ÒeJeeme keÀ© MekeÀues veener. cee$e De®e&vee meeW[s ner ³ee ÒeJeemeele meesyele jeefnueer. ³egkeÌleer ceeref[³ee®eb vesÊe=ÊJe leer ÒeYeeJeerHeCes keÀjle Deens. Deece®³ee ÒeYeeosJeer®³ee keÀe³ee&ue³eele Deece®eer mejkeÀejer ce=Ceeue Heeìerue DeeefCe Dev³e menkeÀejer ³egkeÌleer ceeref[³ee®ee HeefjJeej GÊece He×leerves meebYeeUle Deens. Deepe ³egkeÌleer efceef[³ee keÀvmeuìvmeer keÀesCeleerner J³ekeÌleer, mebmLee, kebÀHeveer, GlHeeove Jee mesJee ³eeb®eer pevemeeceev³eebceO³es ÒemeejceeO³eceeb®³ee mene³³eeves ÒeYeeJeer Òeeflecee efvecee&Ce keÀjC³ee®eb keÀe³e& keÀjles. efÒebì, FuesefkeÌì^e@efvekeÀ, ef[peerìue ceeref[³ee ³ee ceeO³eceeb®³ee JeeHej ³eemeeþer ³egkeÌleer ceeref[³ee keÀjles. iesu³ee Deeþ

Je<ee&le DeveskeÀ keÀe@Heexjsì kebÀHev³ee, jepekeÀejCeer, meeceeefpekeÀ mebmLee, GÐeespekeÀer³e mebmLee ³eeb®³ee Òeeflecee efveefce&leer®eb keÀe³e& ³egkeÌleer ceeref[³eeves kesÀueb Deens. meesyele®e ceer efJeuesHeeuex ³esLeerue meeþ³es ceneefJeÐeeue³e yeerSceSce®³ee efJeÐeeL³ee¥vee pevemebHeke&À DeeefCe He$ekeÀeefjles®es Oe[s oslees. lej cegbyeF& efJeÐeeHeerþele ueer[jMeerHe mee³evme®es Oe[s efiejJelees DeLee&le ueer[jMeerHe mee³evme efJe<e³eele ceemìme& keÀjlees³e. meesyele®e cegbyeF& le©Ce YeejleceO³es ®eewHesÀj GÐeesie veeJeeves oj Meg¬eÀJeejer mlebYeuesKeve keÀjlees. Metv³eeletve GÐeesieefJeMJe efvecee&Ce keÀjCeeN³ee GÐeespekeÀeb®eer ³eMeesieeLee ³eeceO³es ceeb[ueer peeles. oefuele GÐeespekeÀeb®eer mebIe<e&ieeLee ns ceer efueefnuesu³ee HegmlekeÀe®es ÒekeÀeMeve Peeues. oeme Dee@HeÀ MeesDej®es DeO³e#e DeMeeskeÀ Kee[s, J³eJemLeeHeve le%e efiejerMe peeKeesìer³ee DeeefCe ceeO³ecele%e [e@. mebpe³e jeve[s ³eeb®³ee GHeefmLeleerle ne ÒekeÀeMeve meesnUe Heej He[uee. ne ceeP³ee Dee³eg<³eeleerue SkeÀ mebmcejCeer³e #eCe neslee. Hewmes vemeu³eeves ÒeYeekeÀjuee Deew<eOes Ieslee Deeueer veenerle. ner ceveeleueer meue, cejeþer owefvekeÀeleerue menkeÀeN³eeb®eer Heeefnuesueer DeeefLe&keÀ Dees{eleeCe DeeefCe mebpe³e mejebveer efouesuee keÀefjDej ceb$e ³eecegUs ceer Deepe GÐeesieele GYee Deens. ceer mJele: mebIe<e& DevegYeJeuee Deens. l³eecegUs keÀesCel³eener cejeþer GÐeespekeÀeme l³ee®³ee Òeeflecee efvecee&Ceemeeþer keÀener ceole ueeieu³eeme keÀje³euee vekeÌkeÀer®e DeeJe[sue. efkebÀyentvee cejeþer GÐeespekeÀebveer GÐeesie GYeejeJesle DeeefCe GÐeesie efJemleej keÀjeJee ³eemeeþer ceole keÀje³euee ³egkeÌleer ceeref[³ee vesnceer®e keÀìerye× Demesue.

- Òeceeso meeJeble 8108105232

(³egkeÌleer ceeref[³ee keÀvmeuìvmeer, yeer-50, ogmeje cepeuee, ceguepeer neTme, Jeerj meeJejkeÀj ceeie&, ÒeYeeosJeer cebefoj peJeU, ÒeYeeosJeer oeoj (He). 28)

2

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


Jee{ueer ceneieeF& keÀje IeeF&! GST ueeiet Peeueb³e Kejb HeCe l³eebveer vekeÌkeÀer keÀe³e nesF&ue? Kejb lej keÀesCeeuee®e veerìdme keÀener ceeefnleer veener. DeeHeu³ee osMeele meO³ee yejs®e DeeefLe&keÀ yeoue nesle Deensle DeeefCe DeeHeu³eeuee l³ee meJe& yeoueebvee mJeerkeÀejCeb iejpes®es Deens. DeeHeCe yeouel³ee efmLeleer®³eevegmeej yeoueCeb osefKeue iejpes®es Deens. keÀejCe DeeHeCe yeoueuees veener lej DeeHeCe ceeies jent. 5 Je<ee&HetJeea peer Jemlet DeeHeu³eeuee p³ee ojele efceUe³e®eer leer®e Jemlet Deelee l³ee®e ojele efceUCeb keÀþerCe. DeeHeu³ee owvebefove JeeHejeleu³ee Jemletb®eer efkebÀcele ojjespe yeoueles. DeeHeu³ee Òel³eskeÀ Iejele ueeieCeejb jespe®e otOe efn 3 ©He³eebveer Jee{le³eb. cnCepes®e pej DeeHeCe efoJemeeuee HeÀkeÌle 1 efueìj otOe efJekeÀle Iesleues lejer ceefnv³ee®³ee Ke®ee&ceO³es meeOeejCe HeCes 100 ©He³es Jee{leele. DeMeer Jee{ DeeHeCe meJe& Jemlet Jej ueeiet MekeÀlees. pemes keÀ[Oeev³e, [eUer, Hesì^esue, [eUer, JeenletkeÀ oj DeeefCe DeMee DeveskeÀ iees<ìer p³ee DeeHeCe jespe®e JeeHejle Demelees, Demeb Heefnueb lej oj ceefnvee meeOeejCeHeCes 500-600 ©He³es Kejb®e Ke®e& Jee{lees®e DeeefCe ¿eeuee®e DeeHeCe ceneieeF& Demes cnCelees. HeCe DeeHeuee Heieej efkebÀJee GlHeeove oj ceefnvee Jee{le vemelees leess 2-3 Je<ee&letve SkeÀoe®eb Jee{lees. Kejb Heeefnueb lej ns meJe& meebYeeUC³eeceO³es oj ceefnvee DeeHeueer keÀmejle®e nesle Demeles. lej ceie DeeHeu³eeuee DeeHeueer DeeefLe&keÀ ieefCele pegUJee³euee SkeÀe ³eesi³e DeeefLe&keÀ meuueeieej efkebÀJee efce$eeuee YesìCeb iejpes®es Deens. - j®evee ue®ekesÀ- yeeieJes

GÊej Yeejleele jyyeer efHekeÀebJej HeeTme Je ieejefHeìecegUs HeefjCeece ceeieerue DeeþJe[îeele GÊej Yeejleele DeJesUer HeeTme Je ieejHeerþeves npesjer ueeJeueer Demetve Heg{erue 1-2 efoJemeele JeeoU Je HeeJemee®eer Meke̳elee Deens. ³ee efHekeÀeb®³ee keÀeHeCeerme meg©Jeele Peeueer Demeu³eeves DeJesUer HeeTme Je JeeoU Peeu³eeme MeslekeÀN³eeb®es ceesþs vegkeÀmeeve nesCeej Deens. ceeieerue leerve Je<ee&HetJeea Peeuesueer JeeoUecegUs ³ee Yeeieeleerue MeslekeÀN³eeb®es vegkeÀmeeve Peeues nesles. efkeÀmeeve peeie=leer ceb®e ®es DeO³e#e megOeerj HeJeej

3

³eeJej yeesueleevee cnCeeues, GÊejÒeosMe ceOeerue Meeceueer, efce©le, MenjCeHetj ³ee Yeeieele efHekeÀeb®es vegkeÀmeeve Peeues Demetve ³eeyeÎue HeenCeer Peeu³eeveblej SketÀCe vegkeÀmeeveer®eer ceeefnleer jep³e Meemeveeme efoueer peeF&ue. Hebpeeye jep³e MeslekeÀjer mebIee®es DeO³e#e Depe³e Jeerj PeeKej cnCeeues, Hebpeeye ceO³es HeeJemeecegUs vegkeÀmeeveer®es ÒeceeCe keÀceer Demetve JeeoU

Peeu³eeme cee$e efHekeÀeb®es vegkeÀmeeve nesT MekeÀles. nJeeceeve Keel³eekeÀ[t v e ef c eUeues u ³ee ceeefnleervegmeej, Hebpeeye, nefj³eeCee, GÊej ÒeosMe Je Flej peJeU®³ee jep³eebceO³es Heg{erue 3 efoJemeeble JeeoUemen ieejefHeìer®eer Meke̳elee Deens. ³eeJe<eea DeLe&mebkeÀuHeele De©Ce pesìueer ³eebveer MeslekeÀN³eeb®³ee ¢<ìerves keÀu³eeCekeÀejer ³eespevee jeyeefJeC³eeJej Yej efouee Deens. efHekeÀebvee efceUCeeje JeepeJeer oj ne MeslekeÀ³ee®e³ee ¢<ìerves efnlekeÀejer Demesue ³eemeeþer Meemeve Òe³elveMeerue Deens.

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


DeJesv³et megHej ceeì& ®es ceekexÀì ke@ÀefHeìuee³ePesMeve ©. 90,000/- ntve DeefOekeÀ ne³eHej ceekexÀì ®esve [er-ceeì& ®eer HesjWì kebÀHeveer Demeuesu³ee DeJesv³et megHej ceeì& ves meesceJeejer Peeuesu³ee ì^sef[bie ceO³es MesDejefkebÀceleerle meJee&efOekeÀ cetu³eJeOe&ve kesÀues Demetve l³eecegUs kebÀHeveer®es ceekexÀì ke@ÀefHeìuee³ePesMeve ©. 90,000/- ntve DeefOekeÀ Peeues Deens. ceeieerue Je<eea 21 cee®e& 2017 uee ³ee kebÀHeveerves IPO efJelejCe kesÀues nesles. l³eeJessUer kebÀHeveer®es ceekexÀì ke@ÀefHeìueePesMeve ©. 39,988.21/keÀjes[ nesles. l³eeveblej ceefnbêe DeBv[ ceefnbêe Je BPCL ³eeb®es ceekexÀì ke@ÀefHeìuee³ePesMeve meJee&efOekeÀ Deens. ³ee kebÀHev³eeb®es cetu³e ©. 96,720/- keÀjes[ Je ©. 98,4848/- keÀjes[ Deens. DeJesv³et megHej ceeì& ®³ee MesDej efkebÀceleerle 3.48… ®eer Jee{ Peeueer Demetve Òeefle MesDej efkebÀcele ©. 1488/- Deens. ³eeefoJeMeer BSE mesvmeskeÌme 91.71 Hee@F¥ìdme neslee. [er-ceeì& ®³ee J³eJemee³e leb$eevegmeej les ûeenkeÀebvee efJeefJeOe Òee@[keÌì ÞesCeerle YejIeesme metì osleele. kebÀHeveer Kejsoer, HegjJeþe DeeefCe Dee@HejsMeveue Ke®ee&le keÀHeele keÀjerle ne HeÀe³eoe ûeenkeÀebHe³e¥le Heesnes®eJeles. l³eeb®³ee ³ee J³eJemeeef³ekeÀ OeesjCeecegUs ûeenkeÀ mebK³esle meelel³eeves Jee{ nesle Deens. efpeDeesefpele HeÀe³eveeefvMeDeue meefJe&mesme ves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, kebÀHeveer meelel³eeves keÀceefiejerle Jee{ keÀjerle Demetve YeefJe<³eele mìesj mebK³esle Jee{, F-keÀe@ceme&, mì^@ìsefpekeÀ Hue@efvebie ³eeJej Yej osF&ue.

ceefnuee keÀce&®eejer mebK³esle Jee{ Je meelel³e efìkeÀJeC³eemeeþer Yeejleer³e kebÀHev³eebveer veeefJev³eHetCe& mebkeÀuHeveebJej keÀece ceefnuee keÀce&®eejer mebK³esle Jee{ Je meelel³e efìkeÀJeC³eemeeþer Yeejleer³e kebÀHev³eebveer veeefJev³eHetCe& mebkeÀuHeveebJej keÀece keÀjC³ee®es þjJeues Demetve vegkeÀles®e EY Fbef[³ee ³ee kebÀHeveerves l³eeb®³ee efouueer, yebieueesj, cegbyeF& ³esLeerue Dee@efHeÀmesme ceO³es ceefnuee GcesÜejebkeÀefjlee mene Jee@keÀ Fve FbìjJ³etn jeTb[ Iesleues. keÀecee®³ee efþkeÀeCeer peW[j ie@He keÀceer keÀjC³eekeÀefjlee Je ceefnueeb®es ÒeceeCe Jee{efJeC³eekeÀefjlee ³ee kebÀHev³eebveer ³ee mebkeÀuHevee jeyeefJeu³ee Deensle. PWC kebÀHeveerves efjìsve ³egDej jsefìbie Hee@efuemeer meg© kesÀueer Demetve G®®e #ecelee Demeuesu³ee ceefnuee keÀce&®eeN³eebvee efJeMes<e meJeueleer efou³ee Deensle. ìsmkeÀes Fbef[³ee ves Òel³eskeÀ efyePevesme ceerefìbie ceO³es ceefnuee ÒeefleefveOeeR®ee meceeJesMe keÀjC³ee®es þjJeues Deens. ³eecegUs ceefnuee menkeÀeN³eebvee meceeve mebOeer yejesyej efveCe&³e Òeef¬eÀ³esle meeceeJetve Iesleues peeF&ue. Demes CEO megefcele efce$ee cnCeeues. yeesmìve keÀvmeefuìbie ûegHe meJex ceO³es 25 ceesþîee Yeejleer³e kebÀHev³eeb®es meJex#eCe keÀjC³eele Deeues. l³eele SketÀCe keÀce&®eeN³eebceO³es ceefnuee keÀce&®eeN³eeb®es ÒeceeCe 27… Demeu³ee®es efometve Deeues. yepeepe Deefue³eebpe pevejue FvMegjvme Je Hee@efuemeeryePeej ves osKeerue ceefnuee keÀce&®eeN³eebkeÀefjlee Jee@keÀ Fve FbìjJ¿et ®³ee JesUsle yeoue kesÀues Deensle. ceefnueekeÀefjlee efn JesU mekeÀeUer 8 les mebO³eekeÀeUer 8 DeMeer þsJeC³eele Deeueer Deens. ke@ÀMekeÀjes ®³ee mebmLeeHekeÀ mJeeleer Yeeie&Je cnCeeu³ee, l³eeb®³eekeÀ[s ceefnuee keÀce&®eeN³eeb®es ÒeceeCe 35… Deens. keÀmìcej efjuesMeve Je keÀvìsvì ³ee oesve efJeYeeieele ceefnueeb®ee menYeeie Jee{JeC³ee®³ee ¢<ìerves efn ceesefnce neleer Iesleueer Deens.

4

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


meewoer Deece&keÀes ®es Yeejleeyejesyej 44 efyeueer³eve ®es Dee@Fue [erue

peeieeflekeÀ mlejeJejerue meJee&efOekeÀ ceesþer Dee@Fue kebÀHeveer meewoer Deece&keÀes ves yegOeJeejer Ieesef<ele kesÀu³eevegmeej, efn kebÀHeveer Yeejleeleerue leerve ceesþîee Dee@F&ue kebÀHev³eebMeer Yeeieeroejerle YeJ³e efjHeÀe³evejer keÀe@cHueskeÌme ®eer GYeejCeer keÀjsue. ceneje<ì^eleerue jlveeefiejer ³esLes ne ÒekeÀuHe yeebOeuee peeCeej Deens. Fbef[³eve Dee@Fue keÀe@HeexjsMeve, Yeejle Hesì^es keÀe@He&, efnbogmLeeve Hesì^es keÀe@He& ³ee kebÀHev³eebMeer meewoer Deece&keÀes ves ne keÀjej kesÀuee Deens. ³ee ÒekeÀuHee®eer Òeefle efoJeme 1.2 efceueer³eve ye@jsume Dee@Fue Meg×erkeÀjCe #ecelee Demesue. Yeejleeleerue FbOeve Je Hesì^eskesÀefcekeÀue Òee@[keÌì ®eer Jee{leer

FvHeÀesefmeme uee ®eewL³ee efleceenerle veHe̳eele Ieì

cee®e& 18 DeKesj efleceeefnle FvHeÀesefmeme kebÀHeveerves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, ef[meWyej DeKesj efleceener®es leguevesle kebÀHeveeruee cee®e& DeKesj efleceenerle efveJJeU veHe̳eele 28.2… ®eer Ieì Peeueer Deens. Je efn jkeÌkeÀce ©. 3690/- keÀjes[ Deens. ef[meWyej 17 DeKesj efleceeefnle ©. 5129/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe lej ef[meWyej 16 DeKesj efleceenerle kebÀHeveeruee ©. 3603/- keÀjes[ ®ee veHeÀe Peeuee neslee. 2018-19 ceO³es FvHeÀesefmeme uee cenmegueele 6.8… ®eer Jee{ DeHesef#ele Deens. efJe¬eÀerle 1.6… ®eer Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 18,083/- keÀjes[ Deens. 2017-18 ceO³es cenmegueele 5.8… ®eer Jee{ Peeueer Deens. 2018 keÀjerle Dee@Hejsefìbie ceeefpe&ve 24.3… Deens. ceo meueerue HeejsKe cnCeeues, keÀuee³evìme ®³ee DeHes#esvegmeej keÀeceefiejer Je keÀce&®eeN³eeb®es menkeÀe³e& ³eecegUs kebÀHeveerves DeHesef#ele Òeieleer meeOeueer Deens. US, ³egjesHe, Dee@mì^sefue³ee ³esLes kebÀHeveerves ceekexÀì efJemleej kesÀuee Deens. ef[efpeìue J³eJemee³eeletve 2.79 efyeueer³eve ®eer cenmetue efveefce&leer Peeueer Deens. ³ee Je<ee&keÀefjlee Òeefle MesDej ©. 20.50/- ef[efJn[bì Ieesef<ele kesÀuee Deens. lej mHesMeue ef[efJn[bì ©. 10/- Òeefle MesDej Ieesef<ele kesÀuee Deens.

5

ceeieCeer HetCe& keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves ne ÒekeÀuHe mene³³e keÀjsue. ³ee ÒekeÀuHee®eer SketÀCe efkebÀcele 44 efyeueer³eve DeHesef#ele Deens. meewoer Deece&keÀes ®es DeO³e#e Deceerve veemej ³eebveer meebefieleues keÀer, peeieeflekeÀ mlejeJejerue efJemleej ÒekeÀuHeeceO³es Yeejleeleerue ne ÒekeÀuHe cenÊJeHetCe& Demetve ³eecegUs YeejleeMeer Deece®es mebyebOe DeefOekeÀ ¢{ nesleerue. kebÀHeveer ³ee ÒekeÀuHeekeÀefjlee iegbleJeCetkeÀ Yeeieeroej osKeerue efve³egkeÌle keÀjCeej Deens. lesue efJe¬eÀerle Jee{ keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves meewoer Deece&keÀes kebÀHeveerves US, ceuesefMe³ee, ÖeWÀ®e ³esLeerue kebÀHev³eebyejesyej keÀeceeme meg©Jeele kesÀueer Deens. ¬etÀ[ DeeF&ue lesue HegjJeþe keÀjC³eeJ³eefleefjkeÌle kebÀHeveer efjHeÀe³eefvebie, ceekexÀefìbie, Hesì^eskesÀefcekeÀue ³ee #es$eele osKeerue Yeejleeme ceole keÀjsue. ³ee kebÀHeveerves 2018 DeLeJee 2019 ceO³es meewoer SkeÌme®esvpe Jej efueefmìbie nesF&ue. l³eeveblej ³ee kebÀHeveer®es osMeeyeensjerue SkeÌme®esvpe Jej efueefmìbie meboYee&le efveCe&³e meewoer MeemeveekeÀ[tve Iesleuee peeF&ue.

®eewL³ee peeieeflekeÀ DeewÐeesefiekeÀ ¬eÀebleerle Yeejlee®eer cenÊJeHetCe& YetefcekeÀe Jeu[& FkeÀe@vee@efcekeÀ HeÀesjce ®³ee DeefOekeÀeN³ee®³ee celes, ®eewL³ee peeieeflekeÀ DeewÐeesefiekeÀ ¬eÀebleer ceO³es Yeejle cenÊJeHetCe& YetefcekeÀe yepeeJesue. keÀejCe Yeejleele 27 Je<e& Keeueerue ueeskeÀmebK³ee 50… ntve DeefOekeÀ Deens. Jeu[& FkeÀe@vee@efcekeÀ HeÀesjce ®es Òesefme[Wì yeespe& ye´sv[s cnCeeues, ³ee DeewÐeesefiekeÀ ¬eÀebleer veblej Yeejle SkeÀ Òeiele je<ì^ cnCetve DeesUKeues peeF&ue. HebleÒeOeeve vejWê ceesoer ³eeb®³ee JesyemeeF&ì Jej yuee@ie ceO³es l³eebveer veceto kesÀues Deens keÀer, ®eewL³ee peeieeflekeÀ DeewÐeesefiekeÀ ¬eÀebleer ceO³es Fbìjvesì Dee@HeÀ efLebime, Deeefìe|HeÀefMeDeue Fbìsefuepevme, yuee@keÀ®esve ns cenÊJeHetCe& þjleerue. Yeejle ³ee DeewÐeesefiekeÀ ¬eÀebleerle SkeÀ peyeeyeoej Je meJe&meceeJesMekeÀ IeìkeÀ Demesue. Jeu[& FkeÀe@vee@efcekeÀ HeÀesjce ves Yeejle Meemeveeyejesyej HeÀesLe& efjJnesu³etMeve Fbef[³ee meWìj ®eer mLeeHevee cegbyeF& ³esLes kesÀueer Deens. ³ee meWìj ceeHe&Àle GÐeesvcegKe efJe%eeve Je leb$e%eeveeleerue ÒeMeemekeÀer³e ÒeesìeskeÀe@ume ®ee efJekeÀeme Je DebceueyepeeJeCeer kesÀueer peeF&ue. Je ³eecegUs osMeeleerue veeieefjkeÀebvee l³ee®ee HeÀe³eoe nesF&ue. Yeejleele meJee&efOekeÀ le©Ce neslekeÀ© Jeie& Demetve Fbìjvesì JeeHejkeÀlex Je ceesyeeF&ue OeejkeÀ osKeerue DeefOekeÀ Deensle. meJee&efOekeÀ Fbûepeer yeesueCeeN³eeb®eer mebK³ee Yeejleele Demeu³eeves HeÀesjce iueesyeue ueer[jefMeHe ceO³es Yeejlee®eer Heeì&vej cnCetve efveJe[ kesÀueer Deens. HeÀesjce ®³ee celes, mì^keÌ®ejue megOeejCee DeeefCe SkeÀ GÐeespekeÀer³e He³ee&JejCeekeÀefjlee Òeeslmeenve, mìeì&DeHe Fbef[³ee, Deìue FveesJnsMeve efceMeve ³ee GHe¬eÀceecegUs Yeejle Òeieleer®³ee ³eesi³e ceeiee&Jej Deens.

Yeejleer SDejìsue ves ûeenkeÀebmeeþer SkeÀe veJ³ee Hue@ve ®eer Iees<eCee kesÀueer Demetve l³eevegmeej, ©. 2199/- ceO³es Òeefleceen 1200 GB [sìe lemes®e Òeefle meskebÀo 300 cesieeyeeF&ìdme mHeer[ ves nesce ye´e@[yeB[ ®eer megefJeOee osC³eele ³esF&ue. pes ûeenkeÀ ³ee Hue@ve meeþer veeWoCeer keÀjleerue. l³eebvee SDejìsue ®³ee efJebkeÀ c³egefmekeÀ Je SDejìsue ìerJner ³ee DeBHe ®es ceesHeÀle meefym¬eÀHMeve efceUsue. Yeejleer SDejìsue - nescme ®es cegK³e keÀe³e&keÀejer DeefOekeÀejer pee@pe& cesLeve cnCeeues, Jner HeÀe³eyej ³ee nesce ye´e@[yeB[ Hue@ve keÀefjlee ûeenkeÀekeÀ[tve ®eebieuee Òeeflemeeo Deeu³eeveblej DeefOekeÀ peueo mHeer[ osCeeN³ee ³ee veJ³ee FTTH DeeOeeefjle Hue@ve ®eer Iees<eCee kesÀueer iesueer. SDejìsue meO³ee osMeele 89 MenjebceO³es nesce ye´e@[yeB[ ®eer megefJeOee osle Deensle. osMeele ye´e@[yeB[ megefJeOee osCeeN³ee kebÀHev³eebceO³es SDejìsue ogmeN³ee ¬eÀceebkeÀeJej Deens. lemes®e mHeskeÌì^e efn kebÀHeveer Òeefle meskebÀo 1 efieieeyeeF&ì ³ee mHeer[ ves ye´e@[yeB[ megefJeOee osles.

BG SefMe³ee ceneveiej ie@me ceOeerue 7.5… YeeieYeeb[Jeue efJe¬eÀer keÀjCeej BG SefMe³ee He@efmeefHeÀkeÀ nesefu[bie kebÀHeveer l³eeb®es ceneveiej ie@me ceOeerue 7.5… YeeieYeeb[Jeue®eer efJe¬eÀer keÀjCeej Demetve ³ee yuee@keÀ ì^s[ ®eer SketÀCe efkebÀcele ©. 670.5/- keÀjes[ efkebÀJee 103 efceueer³eve Deens . efkeÀbJee Flej He³ee&³eeceO³es kebÀHeveer 5… FefkeÌJeìer ®eer efJe¬eÀer keÀjsue. ³ee J³eJeneje®eer efkebÀcele 69 efceueer³eve Deens. BSE ves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, ceneveiej ie@me ceO³es BG SefMe³ee 32.5… Yeeieeroej Deens. ìce& Meerì [e@ke̳egceWì Devegmeej, ³ee J³eJenejele Òeefle MesDej efkebÀcele ©. 905/- Deens. cebieUJeejer ceneveiej ie@me ®³ee efkebÀcele ©. 944.55/- nesleer. l³eevegmeej Òeefle MesDej 4.2… ®eer metì efceUsue.

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


HUL ®³ee DeO³e#eHeoer mebpeerJe cesnlee ³eeb®eer efveJe[

ef n b o g m Leeve ³eg e f v eef u eJnj ef u eef c eìs [ ®es J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ mebpeerJe cesnlee ³eeb®eer efve³egkeÌleer kebÀHeveer®³ee keÀe³e&keÀejer DeO³e#e Heoer nesCeej Deens. petve ceO³es kebÀHeveer®es DeO³e#e njerMe ceveJeeveer Heoe©ve efveJe=Êe nesleerue. ceveJeeveer ³eebveer peceveeueeue yepeepe Fefvmììîetì ceOetve ce@vespeceWì ®es efMe#eCe Iesleues Demetve les 1976 ceO³es ³ee kebÀHeveerle jerve ef[pepeXvì Je uekeÌme meesHe yeveefJeC³eekeÀefjlee ì^sveer ³ee HeoeJej ©pet Peeues nesles. l³eeveblej petve 11 ceO³es ³egefveefueJnj ®es CEO cnCetve efve³egkeÌle Peeues.

kebÀHeveerle Heme&veue kesÀDej ef[Heeì&ceWì ®es [e³ejskeÌìj Peeu³eeveblej 1990 ceO³es keÀesueiesì meejK³ee ÒemLeeefHele ye´@C[ ®es DeeJneve l³eebveer mJeerkeÀejues nesles. l³eeb®³ee Glke=À<ì ceekexÀì Hue@ve cegUs kebÀHeveerves Me@cHet Je ìtLeHesmì ³ee efJeYeeieele ®eebieueer keÀeceefiejer kesÀueer. l³eebvelej l³eebveer ³egefveefueJnj ®³ee DeeefMe³ee Je DeeefÖesÀkesÀleerue J³eJemee³ee®es DeO³e#eHeo Yet<eefJeues. mebpeerJe cesnlee ³eeb®eer 2013 ceO³es kebÀHeveer®es CEO Je MD ³ee Heoer efveJe[ Peeueer nesleer. l³eebveer meebefieleues keÀer, njerMe ³eeb®³ee ÒeYeeJeer keÀeceefiejer®ee HUL ®³ee mLeeHeves ceesuee®ee Jeeìe Deens. keÀeceeÒeleer G®®e Je®eveye×lee, Glmeen ³ee iees<ìer l³eeb®³ee efþkeÀeCeer Deensle. 31 cee®e& 2018 DeKesj kebÀHeveer®es ceekexÀì ke@ÀefHeìuee³ePesMeve ©. 3,05,966/keÀjes[ Deens. SketÀCe cetu³eebkeÀveele meJee&le ceesþîee kebÀHev³eebceO³es BSE Jej efn kebÀHeveer 5J³ee mLeeveeJej Deens.

keÀesCekeÀeuee keÀe@Hej ceeF&ve ceO³es Jesoeblee keÀjCeej 700 efceueer³eve ®eer iegbleJeCetkeÀ

Jesoebvle efjmeesmexme kebÀHeveer®es DeO³e#e Deefveue DeûeJeeue Ieesef<ele kesÀu³eevegmeej, les Peeefcye³eeleerue keÀesCekeÀeuee keÀe@Hej ceeF&ve ceO³es 700 efceefue³eve ®eer iegbleJeCetkeÀ keÀjleerue. ner kebÀHeveer Peeefcye³eeleerue iueesyeue cee³eefvebie efjmeesmexme kebÀveHeer®eer GHekebÀHeveer Deens. oesve efoJemeer³e Fbef[³ee-Peeefcye³ee efyePevesme HeÀesjce ceO³es DeûeJeeue GHeefmLele nesles. ³eeJesUer yeesueleevee l³eebveer meebefieleues keÀer, Jesoeblee ner kebÀHeveer keÀesCekeÀeuee keÀe@Hej ceeF&ve ®³ee GlHeeove Jee{ermeeþer HetCe&HeCes menkeÀe³e& keÀjsue. Heg{erue

keÀener Je<ee&le ³ee kebÀHeveer®³ee GlHeeoveele Òeefle Je<e& 4,00,000 cesefì^keÀ ìve He³e¥le Jee{ Peeuesueer Demesue. les Heg{s cnCeeues, KCM kebÀHeveer keÀesyeeuì efjHeÀe³evejer, keÀesue HeÀe³ej Hee@Jej Hueebì ®eer yeebOeCeer keÀjsue. Je mLeeefvekeÀ veeieefjkeÀebmeeþer jespeieeje®³ee mebOeer, efMe#eCe, Deejesi³e ³eemeeþer menkeÀe³e& keÀjsue. 15 Je<ee&HetJeea pesJne ³ee kebÀHeveeruee efJeefJeOe mecem³eebvee meeceesjs peeJes ueeiele nesles l³eeJesUer menkeÀe³e& keÀjC³ee®eer F®íe nesleer. Hejbleg Deelee Deecner kebÀHeveeruee DeHesef#ele menkeÀe³e& keÀjerle Deenesle. DeÐeeHe Deecner 3 efyeefue³eve ®eer iegbleJeCetkeÀ kesÀueer Deens. DeûeJeeue peeieeflekeÀ mlejeJej KeeCe J³eJemee³eele ³esCeeN³ee mecem³eeyeeyeleerle yeesuele nesles. meeTLe DeeefÖeÀkeÀe ³esLes osKeerue ³ee #es$ee®ee efJekeÀeme keÀjC³ee®ee l³eeb®ee ceeveme Deens. DeûeJeeue ns De@iuees DecesefjkeÀve meJee&efOekeÀ ceesþs MesDej nesu[j Demetve efJeefJeOe iueesyeue cee³eefvebie HeÀce& ceO³es l³eebveer iegbleJeCetkeÀ kesÀueer Deens.

mesyeer keÀ[tve FPI iegbleJeCetkeÀ ce³ee&osle Jee{

Yeejleer³e ke@ÀefHeìue ceekexÀì ceO³es HeÀe@jsve HebÀ[ Jee{efJeC³eekeÀefjlee mesyeerves HeÀe@jsve HebÀ[ Jee{efJeC³eekeÀefjlee mesyeerves HeÀe@jsve Heesì&HeÀesefueDees FvJnsmìj keÀefjlee iegbleJeCetkeÀ ce³ee&osle Jee{ kesÀueer Deens. meWì^ue ieJnve&ceWì efmeke̳egefjìerpe Je keÀe@Heexjsì yee@C[ ceO³es 2 ìH³eele efn Jee{ kesÀueer peeF&ue. mesyeer ves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, meWì^ue ieJnve&ceWì efmeke̳egefjìerpe ceOeerue iegbleJeCetkeÀ ce³ee&oe 12 SefÒeue uee ©. 2,07,300/- keÀjes[ He³e¥le Jee{Jeueer Demetve 1 Dee@keÌìesyej uee l³eele ©. 2,23,300/keÀjes[ He³e¥le Jee{ nesF&ue. ³ee HetJeea efn iegbleJeCetkeÀ ce³ee&oe ©. 1,89,700/- keÀjes[ nesleer. lej uee@vie ìce& FPI ÒekeÀejele HesvMeve HebÀ[ FvMegjvme HebÀ[, meesJnsefjDeve JesuLe HebÀ[, HeÀe@jsve meWì^ue HebÀ[, keÀefjlee 12 SefÒeue Heemetve efn ce³ee&oe ©. 78,700/- keÀjes[ He³e¥le Jee{ueer Deens. 1 Dee@keÌìesyej uee l³eele ©. 92,300/keÀjes[ He³e¥le Jee{ nesF&ue. ³eeHetJeea efn iegbleJeCetkeÀ ce³ee&oe ©. 44,100/- keÀjes[ nesleer. lemes®e meJe& ÒekeÀej®³ee keÀe@Heexjsì yee@C[ Jej FPI iegbleJeCetkeÀ ce³ee&oe meceeve Demesue. l³eele GHeÞesCeer vemeleerue. keÀe@Heexjsì yee@C[ iegbleJeCetkeÀ ce³ee&oe ©. 2,66,700/- keÀjes[ lej 1 Dee@keÌìesyej uee l³eele ©. 2,89,700/- keÀjes[ He³e¥le Jee{ nesF&ue. HetJeea efn ce³ee&oe ©. 2,44,323/- keÀjes[ nesleer. mìsì [sJnueHeceWì ueesve ceO³es ©. 34,800/keÀjes[ He³e¥le Jee{ nesF&ue. 1 Dee@keÌìesyej uee l³eele ©. 38,100/- keÀjes[ He³e¥le Jee{ nesF&ue.

2018 ceO³es ìeìe mìerue ®³ee efJe¬eÀerle 11… ®eer Jee{; GlHeeoveele 6.8… ®eer Jee{ 2018 ceO³es ìeìe mìerueves Yeejleer³e keÀeceefiejerletve GlHeeoveele 6.8… ®eer Jee{ kesÀueer Demetve SketÀCe 12.48 efceueer³eve ìve ®es GlHeeove Peeues Deens. lej efJe¬eÀerle 11… ®eer Jee{ nesTve 12.13 efceueer³eve ìve ®eer efJe¬eÀer Peeueer Deens. ³egjesHeeleerue keÀeceefiejerle meelel³e jeefnues Demetve 9.93 efceueer³eve ìve mìerue ®eer efJe¬eÀer Peeueer Deens. GlHeeoveele keÀener DebMeer Jee{ Peeueer Deens. 10.68 efceueer³eve ìve ®es GlHeemeve Peeues Deens. 2017-18 ceO³es ®eewL³ee efleceeefnle GlHeeove 3.07 efceueer³eve ìve lej efJe¬eÀer 3.01 efceueer³eve ìve Deens. 2018 ceO³es Je<e&Yejele efJe¬eÀer 12.13 efceueer³eve ìve Peeueer Demetve l³eele 11… ®eer Jee{ Peeueer Deens. og®eekeÀer Je leerve ®eekeÀer iee[îeeb®³ee efJe¬eÀerle DeHes#esntve DeefOekeÀ Jee{ Peeueer Deens. ye´@C[s[ Òee@[keÌì Je efjìsue meskeÌìj efJe¬eÀerle 9… ®eer Jee{ Peeueer Deens. kebÀHeveer®³ee peceMesoHetj Je keÀefuebieveiej Hueebì ceOetve ne@ì cesìue Òee@[keÌMeve ceO³es 10.95 efceueer³eve ìve Deens lej mesuesyepe mìerue Òee@[keÌMeve 9.78 efceueer³eve ìve Deens.

6

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


ceeieerue Je<eea peeieeflekeÀ keÀpee&le 237 efì^efue³eve He³e¥le Jee{

2016-17 DeeefLe&keÀ Je<ee&le ®eewL³ee efleceenerle peeieeflekeÀ keÀpee&le Jee{ Peeueer Demetve SketÀCe 237 efì^efue³eve ®es keÀpe& Deens. ceeieerue 10 Je<ee&le l³eele 70 efì^efue³eve ®eer Jee{ Peeueer Deens. Fefvmììîetì Dee@HeÀ Fbìjve@Meveue HeÀe³eveevme ves kesÀuesu³ee efJeMues<eCeele efn ceeefnleer efoueer Deens. yesupeer³ece, ke@Àve[e, ÖeÀevme, vee@Jex, mJeer[ve, uekeÌPescyeie&, efmJelPeue¥[ ³ee Òeiele osMeebceO³es neTmenesu[ [sefyeì ìt GDP jsMees meJee&efOekeÀ Deens. efn Oeeske̳ee®eer met®evee Demetve peeieeflekeÀ mlejeJej keÀpee&Jejerue J³eepeoj Jee{ osKeerue nesle Deens. FjueB[ Je Fìueer ³ee oesve osMeeble cee$e ns ÒeceeCe 50… ntve keÀceer Deens. peeieeflekeÀ mlejeJej DeeefLe&keÀ efJekeÀeme oj Jee{lee Demeuee lejerner meueie Hee®eJ³ee efleceenerle neTmenesu[ [sefyeì ®es ÒeceeCe GDP ®³ee 317.8… Deens. IIF ®³ee celes, meeTLe keÀesefj³ee ceO³es ns ÒeceeCe meblegefuele Deens. lesLes ns ÒeceeCe 94.6… Deens.

FvHeÀesefmeme efJekeÀle IesCeej 75 efceueer³eve uee US ceOeerue kebÀHeveer

5 jep³eebletve meJee&efOekeÀ F-Jes efyeue ®es efJelejCe: GSTN

GSTN ves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, jep³eebleie&le ceeuee®eer JeenletkeÀ keÀjC³eeme DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee F-Jes efyeue meeþer iegpejele, GÊejÒeosMe, lesuebieCee, DeebOe´ÒeosMe, kesÀjU ³ee Hee®e jep³eebletve efceUtve osMeeleerue SketÀCe ceeieCeer®³ee 61… ceeieCeer Deeueer Deens. 1 SefÒeue Heemetve meg© Peeuesu³ee ³ee efve³eceevegmeej, ©. 50,000/efkebÀceleerJejerue ceeuee®eer JeenlegkeÀ SkeÀe jep³eeletve ogmeN³ee

7

jep³eeletve ogmeN³ee jep³eele kesÀu³eeme FueskeÌì^e@efvekeÀ Jes efyeue ®eer DeeJeM³ekeÀlee ueeieles. iegpejele, GÊejÒeosMe, lesuebieCee, DeebOe´ÒeosMe, kesÀjU ³ee Hee®e jep³eebletve Flej jep³eeb®³ee leguevesle meJee&efOekeÀ F-Jes efyeue efJelejerle Peeues. Meemeveeves F-Jes efyeue He×leer®³ee HesÀpe 1 DebceueyepeeJeCeerceO³es ³ee Hee®e jep³eeb®eer efveJe[ kesÀueer nesleer. ³ee Hee®e jep³eebceO³es 15 SefÒeue Heemetve jep³eeyeensj ceeuee®eer JeenletkeÀ keÀjC³eeme F-Jes efyeue megefJeOesme megjJeele nesF&ue. GST keÀewefvmeue ves Iesleuesu³ee efveCe&³eevegmeej, jep³eebleie&le ©. 50,000/- Jejerue ceeuee®³ee JeenlegkeÀermeeþer F-Jes efyeue megefJeOesme 1 SefÒeue Heemetve megjJeele Peeueer lej jep³eeyeensj ceeuee®³ee JeenlegkeÀermeeþer F-Jes efyeue megefJeOesme 15 SefÒeue Heemetve megjJeele nesF&ue. F-Jes efyeue Heesì&ue ceeHe&Àle ojefoJeMeer 75 ueeKe F-Jes efyeue efJelejCee®eer megefJeOee Deens.

peeieeflekeÀ mlejeJejerue mee@HeÌìJesDej efvecee&Ce keÀjCeeN³ee FvHeÀesefmeme kebÀHeveerves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, les US ceOeerue Jegbie∙er nesu[eRie efn kebÀHeveer 75 efceueer³eve uee efJekeÀle Iesleerue. efn kebÀHeveer ûeenkeÀ FvmeeF&ì ceO³es keÀe³e&jle Deens. FvHeÀesefmeme ves yee@cyes mìe@keÀ SkeÌme®esvpe uee efouesu³ee ceeefnleervegmeej, kebÀHeveer yees[e&ves ³ee J³eJenejeme mebceleer efoueer Deens. Je ³eele keÀe@efvìvepesvmeer Je efjìsvMeve Hes DeeTì ®ee meceeJesMe Demesue. ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


A

dvertise in rthsanket Newspaper

meesMeue efceef[³ee ceekexÀefìbie Yellow Page efkebÀJee India Mart Jej ueeKees ©He³es Ke®e& keÀ©ve veeWoCeer keÀjC³eeHes#ee meesefMeDeue efceef[³ee ceekexÀefìbi‡‡‡ e®³ee ceeO³eceeletve ceesHeÀle HeÀkeÌle DeeHeueer Jemlet Je mesJee ueeskeÀebHe³e¥le Heesnes®eJee.

ce³ee&efole 6 peeiee

500

2000

visiting card size

full page

1000 half page /arthsanket

Contact :

9819499279/ 9930026020 /arthsanket.tv http://arthsanket.in/

veeWoCeer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ.

mLeU:

DeLe&mebkesÀle ÒeefMe#eCe keWÀê, ogkeÀeve ¬eÀceebkeÀ 3 Yeercee meove, [skeÀÌkeÀve ce®e¥ì yeBkesÀ®³ee yeepetuee, Yee³eKeUe HetJe& mìsMeve®³ee yeensj. mebHeke&À : 9819499279

MegukeÀ ©.

3,000/HeÀkeÌle

MeefveJeej, 21 SefÒeue 2018 JesU: mee³eb. 06.00 les 08.00

/arthsanket

/arthsanket.tv

@ArthSanket

http://arthsanket.in/

‡‡‡

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

3 8

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


c³eg®³egDeue HebÀ[ ceO³es iegbleJeCetkeÀ keÀjC³eemeeþer mebHeke&À: 9819499279 / 9930026020

/arthsanket

@ArthSanket

http://arthsanket.in/

/arthsanket.tv

OPEN

FREE Demat Account ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

9819499279 9930026020

legcner

mee#ej Deenele HeCe

’DeeefLe&keÀ“ efjl³ee

mee#ej Deenele keÀe? ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

09

9819499279 9930026020 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


10

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

News paper 15 april 2018  

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र १५ एप्रिल २०१८: संपादक श्री. अमित बागवे.

News paper 15 april 2018  

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र १५ एप्रिल २०१८: संपादक श्री. अमित बागवे.

Advertisement