Page 1

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s Volume 1

mebHeeokeÀ : Þeer. Deefcele yeeieJes

JesyemeeF&ì : www.arthsanket.in

veeJe

DebkeÀ

1

F&cesue : info@arthsanket.in

efoJemeele Jej

efveos&MeebkeÀ

¿ee efoJemee®³ee MesJeìer ìskeÀ Sce: 621.15 yepeepe HeÀe³eveevme: 1,657.90 ìer meer Sme: 3,035.00 Dee³eMej ceesìme&: 27,990.00 Peerue: 569.15

HeÀjkeÀ

kebÀHeveer®es veeJe

yeoue

efveHeÌìer 50 efÒe DeesHeve 10,271.30 28.65 efveHeÌìer 50: 10,226.85 efveHeÌìer 50 10,226.85 -15.80 33,307.14 efveHeÌìer veskeÌmì 50 28,290.00 11.60 mesvmeskeÌme: 10,564.55 -13.45 efveHeÌìer 100 3,949.00 5,536.05 -8.20 keÀ®®es les}: efveHeÌìer 200 8,986.40 -14.30 efveHeÌìer 500 30,390.00 meesves: 4,959.85 -36.85 efveHeÌìer efce[ke@ÀHe 50 18,773.15 -114.05 efveHeÌìer efce[100 ÖeÀer 7,964.10 -20.45 efveHeÌìer mcee@ue 100 ÖeÀer 14.5250 -0.06 efveHeÌìer Fbef[³ee SmeDe@C[Heer mesvmeskeÌme efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 33,307.14 -44.43 SmeDe@C[Heer yeerSmemeer 200 SmeDe@C[Heer efce[ke@ÀHe yeoue efoJemee®³ee MesJeìer yeoue SmeDe@C[Heer yeerSmemeer 100 efoJemee®³ee MesJeìer efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 32,762.61 35.56 10,577.79 -9.59 10,683.77 -13.59

Date : 11/03/2018

®eeboer:

38,782.00

SHeÀ.ìer.Sme.F&.: 7,204.94 [e@}j: [erSSkeÌme:

65.1275 12,308.93

SmeDe@C[Heer mcee@ueke@ÀHe efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 3,488.62 -11.45

2.30 1.83 1.03 1.00 1.00

efoJemeele Keeueer kebÀHeveer®es veeJe

¿ee efoJemee®³ee MesJeìer

HeÀjkeÀ

ìeìe mìerue: De@efkeÌmeme yeBkeÀ: Deoeveer Heesìd&me: ³esme yeBkeÀ: meveHeÀecee&:

612.70 507.00 379.90 302.85 506.40

-3.65 -2.60 -2.08 -1.85 -1.59

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


cejeþer ³egJee ÒesjCee - efkeÀjCe Keesle! ¿egceve efjmeesme& ceOegve Sce. yeer. S. ®e. efMe#eCe HegCe& keÀ©ve Sue. De@C[ìer FvHeÀesìskeÀ Dee³emeer Dee³emeer Dee³e ³ee meejK³ee veeceebkeÀerle keÀbHev³eebceO³es mevceeveveer³e ngÐeeJej®eer ieues ueÇ Heieeje®eer veeskeÀjer mees[gve , mebieerle ³ee DeeJe[er®³ee efJe<e³eele J³eJemee³e keÀ©ve lees ³eMemJeer keÀjCeeje DeJeefue³ee cnCepes®e efkeÀjve efJeueeme Keesle. efmebOegogie& Sp³egkeÀsMeve meesmee³eìerle mene Je<e& efueefHekeÀ (keÌueekeÀ&) cncegve keÀece keÀjle Demeleevee®e keÀsues®eer DeeJe[ Demeu³eeveb. DeekeÀeMeJeeveer cebgyeF&le (all india radio) ³esLes jsef[Dees pee@keÀer Jevegve DeeHeu³ee DeeJeepee®eer YegjU Hee[e³euee megjJeele keÀsueer . Meem$eer³e mebefielee®eb DeewHe®eeefjkeÀ efMe#eCe DeeefCe veJeefveefce&leer®eer mJeHve l³eebvee Meele yemeg osle veJnleer. mJele뮳ee JeeÐeJeb=o, íesìsKeeveer DeY³eemeJeie&, ieCesMeeslmeJe, ceb[Ueleueer Yepeveb, l³eeb®³eeJej j®euesueer ieeCeer DeeefCe l³eeHes#ee cenlJee®eer Òel³eskeÀ keÀe³e&¬eÀceeuee efceUCeejer jefmekeÀeb®eer oeo l³eeb®³eeleu³ee Heeì&ìeF&ce keÀueekeÀjeuee melele Kele HeeCeer Ieeuele nesleer. HeCe Iejele meieUs®e veeskeÀjoej Go³eesie J³eJemee³eele keÀgCeer®e veener. HeCe ceer Go³eespekeÀ nesCeej®e DeLe&mebkeÀsle DeMee Go³eespekeÀ

Ie[JeC³eeN³ee ÒesjCeeoe³eer mebmLeeb®³ee keÀe³e&¬eÀceeb®e meg$emeb®eeueve keÀjlee keÀjlee ®ebie yeebOeuee DeeefCe meJe&mJe HeCeeuee ueeJegve veeskeÀjer®ee YekeÌkeÀce DeeOeej mees[gve Megv³e Yeeb[Jeueemen Go³eesiepeieleele Hee³e þsJeuee. neJejsb®e Go³eesie legce®ee Hewmee ogmeN³eeb®ee ns HegmlekeÀ meblees<e vee³ej ³eeb®e Go³eespekeÀ HeJee&leueb Yee<eCe veeceosJejeJe peeOeJeeb®e efMeJeepeer o ce@vespecesWì ns HegmlekeÀ meesyeleeruee nesle®e , HeCe l³ee®e ceesuee®eer YeemkeÀj efJe®eejs DeefYe<eskeÀ efJe®eejs meejKeer ceesþ³ee cevee®eer ceeCemeb Heeefþbyee Ðeeuee Heg{s mejmeeJeueer . SkeÀerkeÀ[s efj®eceb[ SbìjìsbvecesWì meejK³ee veeceebefkeÀle keÀbHeveer®es ef¬eÀSefìJn Heeì&vej Je meer.F&. Dees. yevegve Þes³ee Iees<eeue, megjsMe

efpeefveJne ³esLeerue Fbìjve@Meveue ceesìj Mees

efpeefveJne ³esLeerue Fbìjve@Meveue ceesìj Mees ceO³es l³eeb®³ee Yeejleeleerue meJee&le ceesþer Dee@ìesceesyeeF&ue kebÀHeveer ìeìe ceesìme& meueie 20 Je<e& menYeeieer nesle Demegve ³eeJe<eera keÀbÀHeveerves ³ee Mees ceO³es l³eeb®³ee meJee&le cenlJekeÀeb#eer F- efJnpeve efmeoeve ³ee iee[er®es DeveeJejCe keÀsues . l³eecegUs efn iee[er Yeejleer³e yeepeejHesþsle ÒecegKe DeekeÀ<e&ve Demeuesueer iee[er þjueer Deens.³eeJesUer pe@iJeej keÀbHeveerves osKeerue ³ee Mees ceO³es l³eeb®³ee FuesefkeÌì^keÀ iee[îee Demeleerue . pe@iJeej keÀbHeveerves osKeerue 2020 He³e&le l³eeb®³ee meJe& iee[îeebceO³es keÀener ÒeceeCeele FuesefkeÌì^keÀ leb$e%eevee®ee JeeHej kesÀuee peeF&ue DeMeer ceeefnleer efoueer .

2

Yeejleer³e keÀbHeveer ceefnbêe De@Bv[ ceefnbêe ves osKeerue 2016 ceO³es Fìeefue³eve kebÀHeveer efHeveerveHeÀjerRvee yejesyej FuesefkeÌì^keÀ mHeesì&me keÀej yeveefJeC³eekeÀefjlee keÀjej keÀsuee Deens. F-efJnpeve efmeoeve efn iee[er Del³eeOegefkeÀ FuesefkeÌì^keÀ leb$e%eeve JeeHe©ve yeveefJeueer Demegve Deejeceoe³eer JewefMe<ì³eebveer HeefjHetCe& Deens. FuesefkeÌì^keÀ leb$e%eeveeleerue leerve efJeefJeOe ÒekeÀejebceO³es keÀbHeveer iee[³eeb®eer efveefce&leer keÀjerle Deens. Heefnu³ee ÒekeÀejele Hueie De@Bv[ Hues FueskeÌì^e FJner keÀceer Jeesuìspe ®³ee iee[³ee Demegve l³eele efì³eeiees , efìieesj, ce@efpekeÀ, Fjerme, Sme ³ee iee[³ee Deensle. ogme³ee& ÒekeÀejele megOeeefjle DeuHeÀe De@v[ Deescesiee Deeefke&ÀìskeÌ®ej Demetve l³ee JesieJeeve Je ueebye Heu³ee®³ee ÒeJeemeeme ³eesi³e Deensle. FefJnpeve ÒekeÀejeleerue iee[îee 2020 les 2022 He³e¥le Yeejleeleerue jml³eeJej efomeleerue. Meemevee®³ee FuesefkeÌì^keÀ iee[îee yeveefJeC³ee®³ee O³es³eele ìeìe ceesìme& ®es ceesþs ³eesieoeve Demesue Demes kebÀHeveer®es J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ iJesveìj yeìMeskeÀ ³eebveer meebefieleues. ³eeHetJeea kebÀHeveerves l³eeb®³ee UK ceOeerue ìsefkeÌvekeÀue meWìj ceO³es ve@vees, efJemìe, ceWPee ³eemeejK³ee iee[îeebmeeþer FuesefkeÌì^keÀ leb$e%eevee®ee JeeHej kesÀuee Deens. ³ee DevegYeJee®ee kebÀHeveeruee YeefJe<³eele HeÀe³eo nesF&ue.

Jee[keÀj, mJeHveerue yeeboes[keÀj , censje ceebpejskeÀj , DeJeOegle iegHles, meef®eve efHeUieeJekeÀj ³eebmeejK³ee efoiiepe keÀueeJebleemeesyele ieerlekeÀej - mebefielekeÀej cnCegve JeeJej meg© Peeuee. lej ogmejerkeÀ[s DeeJeepe mebefiele efJeÐeeue³e veeJee®eer mebefielee®eb ÒeefMe#eCe osCeejer mebmLee meg© keÀsueer. Deepe MeskeÀ[es efJeÐeeLeer& efleLes efveJesove , iee³ekeÀJeeove , ve=l³e , DeefYeve³ee®es ÒeefMe#eCe IesTve jbieceb®³ee®ee jskeÀe@ef[bime®ee DevegYeJe Ieslee³ele . efveJesokeÀ cnCegve efkeÀjCe Keesle ³eebveer ceneje<ì^e®³ee efmecee Deesueb[u³ee Deensle®e. HeCe ueJekeÀj®e l³eebveer l³eeb®³ee (vision board) Jej efuenuesues Debleje<ì^er³e mlejeJej efveJesove keÀjC³ee®eb mJeHve HegCe& keÀjC³ee®³ee Òe³elveele Deensle. mebefielee®³ee ceeO³eelegve ÒeyeesOeve keÀjle DemebK³e efJeÐeeLeera efce$e Je jefmekeÀ Þeesl³eeb®eer ceveb efpebkeÀle efkeÀjve Keesle cejeþer le©Ceebmeeþer SkeÀ ÒesjCee mLeeve yeveues Deensle. DeefOekeÀ ceeefnleer keÀefjlee mebHekeÀ&.ë www.kirankhot,com mob. no. 9892782482

cee®e& ceO³es ye@BkeÀebvee efceUCeej efjPeJn& ye@BkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee keÀ[gve ©. 1 ueeKe keÀjes[ ®ee HeÀb[ DeeefLe&keÀ Je<ee&®³ee <esJe쮳ee ceefcenv³eele ye@BefkebÀie J³eJemLesle HewM³ee®eer nesCeejer ìb®eeF& ue#eele Ieslee efjPeJn& ye@BkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee keÀ[gve ©. 1 ueeKe keÀjes[ ®ee HeÀb[ DeuHe cegole erkeÀefjlee osC³eele ³esF&ue ³eecegUs keÀpe&oej keÀbHev³eebvee HeÀe³eoe nesCeej Demegve DeuHe cegoleerkeÀefjlee J³eepeoj ce³ee&osle þsJeC³eele HeÀe³eoe nesF&ue . mesWì^ue ye@BkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee ves ³eekeÀefjlee ³eesi³e l³ee ceeO³ecee®ee JeeHej keÀsuee peeF&ue Demes meebefieleues . l³eele vee@ce&ue efueefkeÌJe[erìer S@[pesmìce@ì HeÀ@efmeefueìer Dee@HejsMeve ®ee meeceeJesMe Demesue.cebieUJeejHeemegve ne HeÀb[ efjPeJn& ye@BkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee keÀ[gve osC³eele ³esCeej Deens. l³eekeÀefjlee ©.25.000 keÀjes[ ®es ®eej S@ûeercesWì keÀjC³eele ³esleerue . jsefìbie Spevpeer Dee³e. meer Deej S ³eeyeÎue yeesueleevee cnìues Deens. efjPeJn& ye@BkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee keÀ[gve ye@BkeÀebvee efceUCeeN³ee ³ee HeÀb[eceggUs ojeleerue DeefmLejlee keÀceer nesF&ue. Je DeuHecegoleer®es J³eepeoj Deeìeske̳eele jenC³eele ceole nesF&ue.

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


yeouel³ee keÀeUe®eer iegbleJeCetkeÀ - c³eg®³egDeue HebÀ[ ’yeouel³ee keÀeUe®eer iebgleJeCetkeÀ cnCetve Deepe c³eg®³eDeue HebÀ[ keÀ[s yeefIeleues peele Deens.“! ’ c³eg®³egDeue HebÀ[ mener nw“! DeMeer peeefnjele meJe&$e efomeles Deens, Kejs ! HeCe c³eg®³egDeue HebÀ[ Keeleele keÀMeeMeer ns®e ceeefnle veener DeMeer HeefjefmLeleer Deens! SkeÀe yeepetuee c³eg®³egDeue HebÀ[ cnCepes Skeeoer efJecee ³eespevee Deens Demes keÀener peCeebvee Jeeìles lej ogme³ee& ìeskeÀeuee c³eg®³egDeue HebÀ[ cnCepes MesDej yeepeej DeMeer keÀeneR®eer Deveeþe³eer Yeerleer! peie yeouele iesues! ueeskeÀeb®³ee KeeC³ee®³ee He×leerle yeoue Peeuee! keÀHe[s IeeueC³ee®³ee He×leerle yeoue Peeuee. JeenlegkeÀer®eer meeOeves yeoueueer, oUCeJeUCee®³ee meJe³eer yeoueu³ee! yue@keÀ DeB[ JneF&ì ìer.Jner. peeTve pee[s Yej[s keÀuej ìer Jner peeTve, HeeleU keÀuej ìer Jner iesues, Sue meer [er efì Jner peeTve Sue F& [er efì. efJn. ®ee peceevee meg×e ceeies He[uee, ueneve ìerJner®es DeekeÀj Yeues ceesþs Peeues! SKeeÐee Iejele ìsefueHeÀesve Demee³e®ee peceevee peeTve, IejeIejele ìsefueHeÀesve®ee peceevee peeTvener efkeÀleerlejer Je<ex ueesìueer, yeìCeeb®ee DeeefCe ve HejJe[Ceeje ceesyeeF&ue Deelee DeeþJelener veener, keÀejCe ì®e efm¬eÀve ceesyeeF&ue®ee peceevee peeTve De@[^e@F&[ HeÀesve lees meg×e ke@Àcesje, efJnef[Dees iesce DeeefCe efkeÀleerlejer He×leer®eer Ghe³egkeÌle De@efHuekesÀMeve men... DeeefCe l³ee HeÀesve®ee peceeveener keÀeueyee¿e nesC³ee®³ee vepeerkeÀ peie Heesnes®eues Deens. ieeJeeleueer SkeÀ$e kegÀìgbye He×le peeTve Menjele JesieJesieUs jenC³ee®eer He×le peeTve Menjele Hegvne SkeÀoe jenC³ee®eer He×le Deeueer. keÀe@ûesme®eb mejkeÀej peeTve YeepeHe®eb mejkeÀej peeTve Hegvne keÀe@ûesme®eb mejkeÀej peeTve Hegvne YeepeHe®eb mejkeÀej..! ceeCemeb yeoueueer, ieeJeb yeoueueer, Menjb yeoueueer, osMe yeoueues, peie yeoueues...FlekeÀ®eb veJns lej DeekeÀeMeeleerue ûen leeN³eeb®³ee peeieener yeoueu³ee..HegueeKeeuetve yej®eb HeeCeer Jeentve iesues.. efHe{îee yeoueu³ee.. efHe{îee yeoueC³ee®eb keÀeueceeve yeoueueb... ns meJe& yeoue mJeerkeÀejCeeje cejeþer ceeCetme

yeouele iesuee HeCe yeoueueb veener lees l³ee®ee HewMeekeÀ[s yeIeC³ee®ee vekeÀejelcekeÀ ¢<ìerkeÀesve DeeefCe yewueiee[erntve pegv³ee iegbleJeCetkeÀer®³ee He×leer! Mejerjeves yeeefJemeeJ³ee MelekeÀele Deeuesuee cejeþer ceeCetme efJe®eejebveer Depetve oneJ³ee MelekeÀele®e Deens... meJee&le pegveer iegbleJeCetkeÀer®eer He×le cnCe®es ceewu³eJeeve Oeelet DeLee&le meesves DeeefCe ®eeboer.. Depetvener cejeþer ceeCemee®eer meesv³eeJej®eer ueeuemee keÀceer Peeuesueer veener Gueì efoJemeWefoJeme leer Jee{le®e ®eeueueer Deens. ®eesjer®eer Meke̳elee, peerJe peeC³ee®eer Yeerleer, veel³eebceOeerue leeCe leCeeJe meesveejeves ®eeueJeuesueer HeÀmeJeCetkeÀ, Iemejuesueer efkebÀcele, meesves Dee³eele kesÀu³eecegUs osMeeJej Jee{le ®eeueuesues keÀpe& ³ee keÀMeevesner HeÀjkeÀ He[uesuee veener. p³eeÒeceeCes Deepe ÒeJeemeemeeþer DeeHeCe yewueiee[er®ee JeeHej keÀjerle veener. keÀejCe JesUsuee cenÊJe ÒeeHle Peeues Deens. l³ee®eÒeceeCes JesUs®es cenÊJe mecepetve IesTve Jee{leer ceneieeF& Je yeo uel³ee keÀeUe®eer iejpe mecepetve IesTve iegbleJeCetkeÀer®eer H e × l e n e r yeoueC³ee®eer JesU Deeueer Deens. c³eg®³egDeue HebÀ[ efn yeouel³ee keÀeUe®eer iegbleJeCetkeÀ cnCetve meJe& keÀmeesìîeebJej Kejer Glejle Deens. ceneieeF&Hes#ee peemle HejleeJee Demees keÀer iegbleJeuesu³ee HewMee®eer Jee{ Demees, keÀj JepeeJeì Demees keÀer, ®eesjer®ee DeLeJee peerJe peeC³ee®eer peesKeerce Demees, iegbleJeCetkeÀerleerue lejuelee Demees keÀer keÀceer GlHevve Demees Òel³eskeÀ GlHevve ieìemeeþer, Òel³eskeÀ iejpesmeeþer, keÀeU efkeÀleerner yeoueuee lejer meg³eesi³e HejleJee osCeejer iegbleJeCetkeÀ cnCetve c³eg®³egDeue HebÀ[ iegbleJeCetkeÀerkeÀ[s yeIeCes ¬eÀceÒeeHle Deens. pej Deepe yewueiee[erletve ÒeJeeme kesÀuee lej DeeHeCe Gy³ee Dee³eg<³eele DeeHeu³ee GefÎ<ìîeeb®eer Hetleea keÀ© MekeÀCeej veener. c³eg®³egDeue HebÀ[ - yeouel³ee keÀeUe®eer iegbleJeCetkeÀ!

- Þeer. Deefcele yeeieJes (mebHeeokeÀ, DeLe&mebkesÀle)

S De jìsue Je ìsefuevee@j ®³ee efJeueerveerkeÀjCeeme NCLT ®eer mebceleer Yeejleer SDejìsue kebÀHeveeryejesyej vee@Jex®³ee ìsefuevee@j kebÀHeveer®³ee Yeejleeleerue J³eJemee³ee®es efJeueerveerkeÀjCe keÀjC³eeme ieg©Jeejer o ve@Meveue kebÀHeveer uee@ efì^y³egveue ves mebceleer efoueer. SDejìsue ®³ee SkeÀe Jeefj<þ DeefOekeÀeN³eebveer efn ceeefnleer efoueer. ³ee keÀjejevegmeej, ìsefuevee@j Fbef[³ee®³ee DeebOe´ÒeosMe, efyenej, ceneje<ì^, iegpejele, GÊejÒeosMe, Deemeece ceOeerue SDejìsue kebÀHeveer efJekeÀle IesF&ue. ns meele efJeYeeie efceUtve SDejìsue ®es 35… cenmetue Deens. lemes®e SDejìsue ®³ee 4G mHeskeÌì^ce ceO³es Jee{ nesTve ceekexÀì MesDej Jee{sue. efjuee³evme efpeDees FvHeÀeskeÀe@ce efJejesOeele kebÀHeveer®eer #ecelee Jee{sue. ìsefuevee@j ®³ee ³ee meele efJeYeeieebceO³es ueeskeÀmebK³ee osKeerue DeefOekeÀ Demetve Sdejìsue uee YeefJe<³eele J³eJemee³e efJemleejemeeþer mebOeer efvecee&Ce nesleerue. ³ee keÀjeme keÀe@efcHeefìMeve keÀefceMeve Dee@HeÀ Fbef[³ee , BSE, NSE, mesyeer ³eebveer mebceleer efoueer Deens.

3

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


®eerve®es ue<keÀjer DeboepeHe$ekeÀ Yeejleemen efleHeìerves DeefOekeÀ

2018-19 keÀefjlee ®eerve ves DeLe&mebkeÀuHeele vecego keÀsu³eevegmeej , ue<keÀjer efJeYeeieekeÀefjlee 175 efyeefue³eve ®eer lejlego keÀjC³eele Deeueer Deens. ceeieerue Je<ee&®es leguevesle l³eele 8.1 ìkeÌkesÀ ®eer Jee{ keÀjC³eele Deeueer Deens. lej Yeejleeves mebj#eCe efJeYeeieekeÀefjlee 45 efyeefue³eve ®eer lejlego keÀsueer Deens. yeerefpebie ceO³es meesceJeejer meg© Peeuesu³ee je<ì^er³e efJeefOeceb[U yewþkeÀerle ®eerve ves efn Iees<eCee keÀsueer Deens. 2016 ceO³es 143 .7 efyeefue³eve ®eer lejlego mebj#eCe efJeYeeieekeÀefjlee ®eerve ves keÀsueer nesleer 2018-19 keÀefjlee

Yeejlee®es ue<keÀjer DeboepeHe$ekeÀ 45 efyeefue³eve Deens. ceeieerue Je<eer a ef n jkeÌ k eÀce 42 ef y eef u e³eve nes l eer . ®eerve l³eebvee leerve efn mebj#eCe oueeb®es DeeOegefvekeÀjCe keÀjCeej Deemegve l³eele vesJnue HeÌueerì Je SDej yemesme ®³ee #ecelesle Jee{ keÀjC³eele ³esF&ue . ®eerve ue<keÀjer DeeOegefvekeÀjCe keÀe³e&¬eÀceeDebleie&le pee@F&¥ì Dee@HejsMeve keÌceeb[ mesWìj mìs^ìsefpekeÀ mHeesì& HeÀesme& , Deeblejje<ì^er³e mlejeJej efceefueìjer yesmesme yeveefJeC³eele ³esleerue lemes®e HeeefkeÀmleeve meejK³ee efce$eje<ì^eceO³es ns yesmesme le³eej keÀsues peeleerue ®eerve ®eer nJeeF& , veewoue , mewv³e oue efn eflevner oues ueebye Heu³ee®³ee Dee@HejsMeve keÀefjlee meppe Deensle. Yeejleeuee ®eerve ®³ee mHeOesxle ue<keÀjer #ecelesle Jee{ keÀjC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens . Yeejle DeeOeg e f v ekeÀer k eÀjCe keÀe³e&¬eÀceeDebleie&le veJeerve ue{eT pesì efJeceeves Je DeeOegefvekeÀ HeeCeyeg[³ee , Hee³eoUekeÀefjlee veJeer ue{eT Jeenves ³ee keÀe³e&¬eÀcee®eer DebceueyepeeJeCeer Jesieeves nesCes DeeJeM³ekeÀ Deens.

Yeejleeleerue Þeercebleeb®³ee mebK³esle 2022 He³e¥le nesCeej 71… ®eer Jee{ SkeÀe DenJeeueevegmeej, 2022 He³e¥le Yeejleele 50 efceueer³eve ntve DeefOekeÀ Jew³eefkeÌlekeÀ mebHeÊeer Demeuesu³ee ueeskeÀeb®³ee mebK³esle 71… ®eer Jee{ nesF&ue. Je Yeejle DeeefMe³eeleerue meJee&efOekeÀ Þeerceble ueeskeÀmebK³ee Demeuesu³ee osMeeb®³ee ³eeoerle eflemeN³ee ¬eÀceebkeÀeJej Demesue. Heefnu³ee ¬eÀceebkeÀeJej ®eerve lej ogmeN³ee ¬eÀceebkeÀeJej peHeeve ns osMe Deensle. Òee@Heìea keÀvmeuìvì veeF&ì Öe@ÀkeÀ JesuLe efjHeesì& 2018 vegmeej, 2012 les 2017 ojc³eeve Yeejleele 50efceueer³eve ntve DeefOekeÀ Jew³eefkeÌlekeÀ mebHeÊeer Demeuesu³ee ueeskeÀeb®³ee mebK³esle 54… ®eer Jee{ Peeueer Deens. Je 2017 les 2022 ojc³eeve cegbyeF& Je efouueer ³ee oesve ÒecegKe MenjebceO³es Þeercebleeb®³ee ueeskeÀmebK³esle Jee{ nesF&ue. mebmLesves 24 osMeebleerue 314 Menjeb®ee meJex#eCe ³ee kesÀues Demetve 2017 ceO³es ³ee ³eeoerle 11,630 ueeskeÀeb®ee meceeJesMe Peeuee Demetve peeieeflekeÀ mlejeJej 1,29,730 ueeskeÀeb®ee meceeJesMe Deens. lemes®e Yeejleele 2016-17 ceO³es Þeercebleeb®eer ueeskeÀmebK³ee 47,720 Deens. leLeeefHe ³ee Deefle mebHevve ueeskeÀeb®es Òee@Heìea ceO³es iegbleJeCetkeÀ keÀjC³ee®es ÒeceeCe keÀceer Deens. peeieeflekeÀ mlejeJejerue Þeercebleeb®³ee leguevesle kesÀJeU 23… Yeejleer³e Þeerceble ueeskeÀ Òee@Heìea ceO³es iegbleJeCetkeÀ keÀjleele. peeieeflekeÀ mlejeJej ns ÒeceeCe 43… Deens. ns ueeskeÀ iegbleJeCetkeÀermeeþer UK, USA, UAE ³ee osMeebvee ÒeeOeev³e osleele.

peHeeve keÀ[tve 2 ueeKe IT J³eJemeeef³ekeÀebvee veeskeÀjer®eer mebOeer

peHeeve ceO³es ceeefnleer leb$e%eeve mebyeOeer Hee³eeYetle megefJeOeebceO³es Jesieeves Jee{ nesle Demetve lesLes ³ee #es$eele G®®e ÒeefMe#eCe Iesleuesu³ee J³eJemeeef³ekeÀe®eer ceeieCeer ceesþîee ÒeceeCeele Deens. ³eekeÀefjlee Yeejleeleerue IT J³eJemeeef³ekeÀebvee ³ee mebOeer®ee ueeYe Ieslee ³esCes Meke̳e nesCeej Deens. peHeeve ceO³es meO³ee 2 ueeKe IT J³eJemeeef³ekeÀe®eer ceeieCeer Deens. l³eekeÀefjlee ³ee J³eJemeeef³ekeÀebvee peHeeve ceO³es mLeeef³ekeÀ nesC³eemeeþer ûeerve keÀe[& osKeerue peHeeve MeemeveekeÀ[tve lJeefjle efoues peeF&ue. DeMeer ceeefnleer peHeeve SkeÌmeìve&ue ì^s[ Dee@ie&vee³ePeMeve ®es keÀe³e&keÀejer GHeeO³e#e efMeieskeÀer ces[e ³eebveer efoueer. Yeejleele 9,20,000 IT J³eJemeeef³ekeÀ Deensle. peHeeve keÀ[tve 2 ueeKe IT J³eJemeeef³ekeÀ ceeieCeer Demetve 2030 He³e¥le l³eele 8,00,000 He³e¥le Jee{ nesF&ue. yebieueesj ®eWyej Dee@HeÀ Fb[mì^er keÀe@ceme& Je pesì^es ³eebveer Dee³eesefpele kesÀuesu³ee Yeejle-peHeeve efyePevesme Heeì&vejefMeHe mesefceveej ceO³es l³eebveer efn ceeefnleer efoueer. les Heg{s cnCeeues, peHeeve ceO³es GlHeeove He×leerceO³es ¬eÀebeflekeÀejer yeoue keÀjC³eemeeþer GÐeesvcegKe leb$e%eeve ÒeCeeueer ®ee DeJeuebye kesÀuee peele Demetve ueeF&HeÀ mee³evme, HeÀe³eveevme, meefJe&mesme, ke=À<eer ³ee #es$eele ns yeoue keÀjC³eemeeþer ³eesi³eefjl³ee ÒeefMeef#ele IT J³eJemeeef³ekeÀeb®eer Yejleer kesÀueer peeF&ue lemes®e peHeeve ceO³es ÒeJeemeemeeþer efJnmee efve³eceeJeueer osKeerue meesHeer keÀjC³eele Deeueer Deens. mLeeef³ekeÀ nesC³eemeeþer ûeerve keÀe[& osKeerue lJeefjle efoues peeF&ue.

meeceeefpekeÀ ÒeMve mees[efJeC³eekeÀefjlee Yeejleeme Heg{erue 20 Je<e& efJekeÀeme oj 8 les 9… DemeCes DeeJeM³ekeÀ: meer jbiejepeve ceepeer RBI ieJnve&j Je ÒeK³eele DeLe&le%e meer jbiejepeve ³eebveer efouesu³ee ceeefnleervegmeej, Yeejleeleerue ieefjyeer otj keÀjCes, Deejesi³e Je Flej meeceeefpekeÀ mecem³ee mees[efJeC³eemeeþer Yeejleeme Heg{erue 2 oMekesÀ efJekeÀeme oj 8 les 9… ojc³eeve jeKeCes DeHesef#ele Deens. les Heg{s cnCeeues, meceepeeleerue Jebef®ele IeìkeÀeb®³ee iejpee ue#eele IesTve l³ee¢<ìerves efJekeÀeme DeejeKe[e le³eej keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ³eeJesUer l³eebveer meeTLe keÀesefj³ee ®es GoenjCe efoues. meueie leerve oMekesÀ 7 les 8… ojeves efJekeÀefmele nesle ³ee osMeeves ieefjyeer Je Flej mecem³eebJej ceele keÀjerle efMe#eCe Je Deejesi³e efJe<e³ekeÀ ®eebieu³ee megefJeOee HegjefJeu³ee Deensle. les ICFAI HeÀeTb[sMeve HeÀe@j ne³ej Sp³etkesÀMeve ®³ee DeeþJ³ee mLeeHevee efoveeefoJeMeer Yee<eCeele l³eebveer efn ceeefnleer efoueer. les cnCeeues, meesMeue efmeke̳egefjìer keÀefjlee HebÀ[e®es efve³eespeve ns kesÀJeU Jee{l³ee efJekeÀemeojecegUs Meke̳e nesF&ue. ceeieerue keÀener Je<ee&le jeyeefJeuesu³ee ve@Meveue ©jue ScHuee@³eceWì meejK³ee ³eespevee jeyeefJeu³ee iesu³ee Heeefnpesle. vegkeÀleer®e keWÀêer³e DeLe&mebkeÀuHeele Ieesef<ele keÀjC³eele Deeuesueer Deejesi³e efJe<e³ekeÀ ³eespevee efn ³ee®eer meg©Jeele Demeu³ee®es les cnCeeues. Je ÒeeLeefcekeÀ Deejesi³e megefJeOeeb®ee Hee³ee YekeÌkeÀce kesÀu³eeme ve@Meveue nsuLekesÀDej ÒeesìskeÌMeve ³eespeveebJejerue Jee{l³ee Ke®ee&®ee leeCe keÀceer nesT MekesÀue.

4

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


RBI keÀ[tve Meemeveeme efceUCeej ©. 10,000/- keÀjes[ ®ee Debleefjce ueeYeebMe

cee®e& 2018 ceO³es efjPeJn& yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee keÀ[tve Meemeveeme ©. 10,000/- keÀjes[ ®ee Debleefjce ueeYeebMe efceUsue. lemes®e 2017-18 keÀefjlee, RBI keÀ[tve ©. 45,000/- keÀjes[ ®ee Debleefjce ueeYeebMe Meemeveeme efceUsue DeMeer DeHes#ee Deens. ³eeyeeyele Meemeve Je RBI ceO³es yewþkeÀ nesCeej Demetve l³eevegmeej Heg{erue efveCe&³e Iesleuee peeF&ue. RBI De@keÌì 1934 vegmeej, meWì^ue yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee uee DeveglHeeefole keÀpe& lejleto ceeueceÊee Iemeeje, keÀce&®eejer Je Jeefj<þ DeefOekeÀe³ee¥meeþer HebÀ[e®es Dee³eespeve ne Ke®e& JeieUlee GJee|jle jkeÌkeÀce Meemeveeme osCes yebOevekeÀejkeÀ Deens. 2015-16 keÀefjlee rbi ves ©.65,876/-

9

keÀjes[ ®ee Debleefjce ueeYeebMe efouee Deens. Dee@iemì 2017 ceO³es RBI ves ©. 30,659/- keÀjes[ ®ee ueeYeebMe efouee Deens. RBI ieJn&vej Gefpe&le Heìsue cnCeeues, mesì^ue yeBkesÀkeÀ[tve Meemeveeme Ke®e& JeieUlee GJee|jle jkeÌkeÀce ojJe<eea efoueer peeles. 2016-17 keÀefjlee, RBI uee ©. 44,000/- keÀjes[ ®ee veHeÀe Peeuee Demetve l³eeleerue ©. 30,000/- keÀjes[ Ke®e& lejlegoerkeÀefjlee JeeHejues Deensle. GJee|jle ©. 13,000/- keÀjes[ ®eer jkeÌkeÀce DeeHelkeÀeueerve Je Flej Ke®ee&meeþer jeKeerJe þsJeC³eele Deeueer Deens.

SefÒeue les HesÀye´gJeejer keÀefjlee Òel³e#e keÀj mebkeÀueve ©. 7.44/- ueeKe keÀjes[ SefÒeue-HesÀye´gJeejer 18 ojc³eeve Meemevee®³ee Òel³e#e keÀj mebkeÀueveele ceeieerue Je<eea®³ee leguevesle 19.5… ®eer Jee{ Peeueer Demetve SketÀCe ©. 7.44/- ueeKe keÀjes[ ®es keÀj mebkeÀueve Peeues Deens. Dee³ekeÀj 18.6… ®eer Jee{ lej keÀe@Heexjsì ì@keÌmeceO³es 19.7… ®eer Jee{ Peeueer Deens. lemes®e SefÒeue les HesÀye´gJeejer 18 keÀeueeJeOeerle Òel³e#e keÀj HejleeJee ©. 1.59/- ueeKe keÀjes[ Deens.

megJeCe&mebOeer!

megJeCe&mebOeer! megJeCe&mebOeer!

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

J³eJemee³e Je=×ermeeþer nJes Deensle mebHegCe& ceneje<ì^ele

mesJee keWÀê ÒeefleefveOeer 20% Yeeieeroejer mebHegCe& ÒeefMe#eCe efoues peeF&ue DeefOekeÀ ceeefnleermeeþer Je cegueeKeleermeeþer MegukeÀ HeÀkeÌle ©

.

30,000/-

8082349822 9819499279 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


A

dvertise in rthsanket Newspaper

meesMeue efceef[³ee ceekexÀefìbie Yellow Page efkebÀJee India Mart Jej ueeKees ©He³es Ke®e& keÀ©ve veeWoCeer keÀjC³eeHes#ee meesefMeDeue efceef[³ee ceekexÀefìbi‡‡‡ e®³ee ceeO³eceeletve ceesHeÀle HeÀkeÌle DeeHeueer Jemlet Je mesJee ueeskeÀebHe³e¥le Heesnes®eJee.

ce³ee&efole 6 peeiee

500

2000

visiting card size

full page

1000 half page /arthsanket

Contact :

9819499279/ 9930026020 /arthsanket.tv http://arthsanket.in/

veeWoCeer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ.

mLeU:

DeLe&mebkesÀle ÒeefMe#eCe keWÀê, ogkeÀeve ¬eÀceebkeÀ 3 Yeercee meove, [skeÀÌkeÀve ce®e¥ì yeBkesÀ®³ee yeepetuee, Yee³eKeUe HetJe& mìsMeve®³ee yeensj. mebHeke&À : 9819499279

MegukeÀ ©.

3,000/HeÀkeÌle

MeefveJeej, 17 cee®e& 2018 JesU: mee³eb. 06.00 les 08.00

/arthsanket

/arthsanket.tv

@ArthSanket

http://arthsanket.in/

‡‡‡

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

3 10

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


c³eg®³egDeue HebÀ[ ceO³es iegbleJeCetkeÀ keÀjC³eemeeþer mebHeke&À: 9819499279 / 9930026020

/arthsanket

@ArthSanket

http://arthsanket.in/

/arthsanket.tv

OPEN

FREE Demat Account ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

9819499279 9930026020

legcner

mee#ej Deenele HeCe

’DeeefLe&keÀ“ efjl³ee

mee#ej Deenele keÀe? ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

11

9819499279 9930026020 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

News paper 14 march 2018  

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र ११ मार्च २०१८: संपादक श्री. अमित बागवे.

News paper 14 march 2018  

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र ११ मार्च २०१८: संपादक श्री. अमित बागवे.

Advertisement