Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 52

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

vaahna ivak`It maMdI

saaonao KrodIlaa baMdI

pana k`M 2

pana k`M 2

iva%tIya tUT kmaI haoNaar pana k`M 4

sauvaNazova yaaojanaa Paana kM` 4

sarkarI ba^Mkacyaa 8 hjaar navaIna SaaKa pana k`M 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 7 jaulaO 2013 ka^pao-roT ba^Mka : saumaaro tIna DJana maaozyaa kMpnyaaMnaI ba^Mka ]GaDNyaacaa prvaanaa imaLivaNyaasaazI Ajasaadr kolao Aahot. yaamaQyao Aaid%ya ibalaa- ]dyaaogasamaUh, TaTa k^ipTla, roilagaoyar, Eao[- [Mf`asT/@car fayanaaMsa, ivhiDAaoka^na, irlaayaMsa k^ipTla ASaa samauhaMcaa samaavaoSa Aaho.

ga^sa duPpTInao mahaga $pyaacyaa pDJaDImauLo Aayaat krNyaat yaoNaa-yaa [MQanaacyaa Kcaa-t p`caMD vaaZ Jaalyaanao koMd` sarkarnao na^carla ga^sacyaa drat duPpT vaaZ kolaI Aaho. pirNaamaI mahanagar ga^sanao rivavaarI irxaa T^@saIcyaa [MQanaat saIenajaIcao dr 2 $pyaaMnaI tr GargautI vaapracyaa pa[pga^sacao dr p`it @yauibak maITr 2.19 $pyaaMnaI vaaZvalao Aahot. vaaZlaolyaa Aayaat Kcaa-caa kahI Baaga vasaUla krNyaasaazI saIenajaI pIenajaI drvaaZ krNyaat Aalyaacao kMpnaInao saaMigatlao Aaho.

saIenajaI mahaga Jaalyaanao irxaa va T^@saI yauinayananao BaaDovaaZIcaI maagaNaI kolaI Aaho. [MQana drvaaZ Jaalyaasa %yaa tulanaot irxaacaI BaaDovaaZ kravaI Asao hkIma saimatIcyaa iSafarSaIt mhTlao Aaho. %yaasaazI ek samaIkrNa banaivaNyaat Aalao Aaho %yaanausaar irxaa BaaDovaaZ laagaU kravaI ASaI maagaNaI Aa^Tao irxaamaonsa yauinayananao kolaI Aaho. tsaoca T^@saImaona yauinayananao T^@saIsaazI ikmaana BaaDo 5 saUxma iva%t saMsqaa prvaanao 19 $pyaaMva$na 24 $pyao kravao ASaI maagaNaI kolaI imaLivaNyaacyaa spQao-t Aahot. Aaho. AayaefsaIAaya, AayaDIefsaI, [MiDyaa [Mfaolaa[-na va BaartIya Dak ivaBaaga ASaa jaunyaa iva%t saMsqaahI ba^Mka ]GaDNyaasaazI ]%sauk Aahot.

1 jaulaO hI Aja- BarNyaacaI SaovaTcaI tarIK haotI. p`aPt saIenajaIcao navao dr : mauMba[-t p`it iklaao 35.95 $pyao tr maaihtInausaar Aja-daraMcaI zaNyaat p`it iklaao 36.47 $pyao. saM#yaa 3 DJanacyaa par jaa[-la Asaa AMdaja vya@t pIenajaIcao navao dr : mauMba[-t p`it @yauibak maITr 24.09 kolaa jaat Aaho.

$pyao tr zaNyaat 24.17 $pyao.

inaFTI : 5867.90 saoMsao@sa : 19495.82 saaonao : 26040.00 caaMdI : 40285.00 Da^lar : 60.34 k`uD : $ 107.70 na^saD^k : $3479.38

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

irlaayaMsa ParkIya gauMtvaNauk : $. kraoD KrodI : 15152.00 ivak`I : 14111.60 baakI : 1040.40 doSaI gauMtvaNauk : $. kraoD KrodI : 1033.50 ivak`I : 1459.20 baakI : 425.70


maihlaa ba^Mkolaa t%%vat: maanyata : doSaatIla pihlaI maihlaa ba^Mk sqaapNyaacaI GaaoYaNaa kolyaanaMtr Aa%ta irJavh- ba^Mkonao yaa ba^Mkolaa t%%vat: maanyata idlaI Aaho. ba^MkocaI kaya-pdQatI, SaaKa AaiNa ekUNaca rcanaa yaa AnauYaMgaanao sarkarnao ek saimatI sqaapna kolaI haotI. yaa saimatInao ba^Mk sqaapnaosaMdBaa-t tyaar kolaolyaa blaU ip`MTnausaar irJavh- ba^Mkocyaa prvaanagaIcaa mah%%vaacaa TPpa par pDlaa Aaho. inaiScat kolaolyaa TPPyaanausaar savap`ik`yaa par pDlyaasa naaovhoMbar 2013 maihnyaat ba^Mkocao p`Tyaxaat kama sau$ hao[-la. koMd` sarkartfo- saumaaro ek hjaar kaoTI $pyaaMcao baIja BaaMDvala purvaUna doSaamaQyao ASaa pdQatIcaI ba^Mk sau$ haot Aaho. ___________________________________________ saaonaoKrodIlaa baMdI : BaartIya irJavh- baM^konao saaonyaacaI ikrkaoL ivak`I raoKNyaasaazI ]payayaaojanaa sau$ kolyaa AsaUna yaapuZo saaonyaacaI naaNaI ivak`IsaazI k`oiDT kaD-caa vaapr k$ do} nayao va saaonyaacyaa KrodIsaazI hPto zo} nayao Asao inado-Sa sava- baM^kaMnaa idlao Aahot. saaonyaacaI Aayaat kmaI k$na doSaacao prkIya calana vaacavaNyaasaazI BaartIya irJavh- ba^Mk p`ya%na krIt Aaho. sarkarI ba^MkaMnaI ASaI ivak`I pUNa-pNao baMd kolaI Asalyaacao saaMgaNyaat yaot Aaho.

vaahna ivak`It maMdI : Aqa-vyavasqaocyaa saMqapNaamauLo vaahna ]dyaagaanao salaga Aazvyaa maihnyaat GasarNaIcaa k`ma kayama raKlaa Aaho. jaUnacyaa sau$vaatIpasaUna savalatIMcaa BaiDmaar k$nahI vaahna KrodIdaraMvar farsaa pirNaama Jaalaa naahI. maa$tI sauJaukInao yaMda gaolyaa vaYaa-tIla yaaca kalaavaQaIcyaa 7.8 T@ko kmaI vaahna ivak`I naaoMdivalaI Aaho. maihMd`sah TaTa maaoTsa-cyaahI p`vaasaI vaahnaaMcaI ivak`I GasarlaI Aaho. ducaakI xao~at ihrao, bajaaja, TIvhIesanao ivak`ItIla GasarNa naaoMdivalaI Aaho. __________________________________________

efDIAayacyaa 1311 kaoTIMcyaa p`stavaaMnaa maanyata : efAayapIbaInao qaoT prkIya gauMtvaNaUkIcyaa ekUNa 1311 kaoTI $pyao gauMtvaNaUkIcyaa p`stavaaMnaa saMmatI idlyaanaMtr koMd` sarkarnao yaa p`stavaaMnaa maMjaurI idlaI Aaho. doSaatIla AaGaaDIcaa vastU baajaar Asalaolyaa emasaIe@sa mhNajaoca malTI kmaa^iDTI e\@scaoMjanao saadr kolaolyaa prkIya gauMtvaNaUk AaNaNyaacyaa p`stavaalaa sarkarnao laala kMidla daKivalaa. Baartat gauMtvaNaUk krNyaasa ]%sauk Asalaolyaa kMpnyaaMmaQyao naa^vao-caI Toilaka^ma kMpnaI Toilanaa^rcaa samaavaoSa Aaho.


iva%tIya tUT kmaI haoNaar : caalaU Aaiqa-k vaYaa-t iva%tIya tUT 4.3 T@@yaaMpya-Mt KalaI yao[-la Asao ivaSlaoYakaMcao mhNaNao Aaho. $pyaa Gasart Asalaa trIhI saaonao va kccyaa tolaacyaa ikMmatIhI AaMtrraYT/Iya baajaarat Gasart Asalyaanao hI tUT kmaI haoNyaasa madt hao[-la.

sarkarI ba^Mkacyaa 8 hjaar navaIna SaaKa :

ivaivaQa sarkarI yaaojanaaMcao Anaudana ga`ahkacyaa bacat Ka%yaat qaoT jamaa krNyaacaI sarkarcaI yaaojanaa Aaho. kahI BaagaaMt hI yaaojanaa yaSasvaIir%yaa sau$hI JaalaI Aaho. yaacaa ivastar haoNyaasaazI ba^MikMga vyavasqaa doSaacyaa kanaakaop-yaat gaolaI paihjao. %yaa inaima%tanao sarkarnao ptmaapna saMsqaa Asalaolyaa ik`saIlanao sarkarI ba^MkaMcyaa ivastaracaI vyaapk hI tUT 4.5 T@@yaaMpya-Mt KalaI yao[-la maaoihma hatI GaotlaI Aaho. Asao mat vya@t kolao Aaho. 121 kaoTI laaoksaM#yaa Asalaolyaa Baartat -------------------------------------------- AajahI 40 T@ko janatokDo ba^Mk Kato naahI. %yaamauLo ha ivastar JapaTyaanao p`%yaxa krsaMihta pavasaaLI krNyaasaazI yaa 8 hjaar SaaKa sau$ AiQavaoSanaatca : krNyaat yaoNaar Aahot. yao%yaa pavasaaLI AiQavoaSanaat p`%yaxa krsaMihta ivaQaoyak maaMDNyaacaI yaaojanaa Asalyaacao Aqa-maM~I icadMbarma yaaMnaI mhTlao Aaho. AiQakaiQak laaokaMnaa kracyaa kxaot AaNaNyaacyaa ]_oSyaanao ho ivaQaoyak tyaar kolao jaat Aaho. yaacaa masauda ek to daona idvasaaMt tyaar hao[-la.

tLagaaLapya-Mt yaa SaaKaMcaa ivastar Jaalaa tr saQyaa kaya-rt Asalaolyaa saavakarI pdQatIlaahI maaozyaa p`maaNaat AaLa basaola. caalaU vaYaa-AKorIpya-Mt doSaatIla sarkarI ba^MkaMcao ivastarIkrNa krNyaacaa sarkarcaa maanasa Aaho.

sauvaNa- zova yaaojanaa : ba^MkotIla bacatIvar imaLt Asalaolyaa vyaajaap`maaNaoca Aata GaratIla saaonyaavarhI inayaimat vyaaja imaLNaar Aaho. GaratIla saaonao AaoLKIcyaa sarafamaaf-t ba^Mkot jamaa haoNaar AsaUna %yaapaoTI gauMtvaNaUkdaraMnaa AakYa-k vyaaja doNyaacaI yaaojanaa tyaar haot Aaho. AayatIeovajaI doSaaMtga-t saaonyaacaa s~aot inamaa-na vhavaa tsaoca Anya AakYa-k pyaa-yaaMp`maaNaoca saaonyaavarhI vyaaja prtavaa imaLavaa ASaI saMklpnaa sava-p`qama irJavhbaM^Mkocao DoPyauTI gavh-nar saubaIr gaaokNa- yaaMnaI maaMDlaI haotI. gauMtvaNaUkdaraMkDIla saaonao jamaa k$na bacat zovaIp`maaNao %yaavar vyaaja doNyaacaa p`Gaat raYT/IyakRt BaartIya sToT ba^Mkonao kahI vaYaa-MpUvaI- sau$ kolaa Aaho.

Da^lar

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानव ु ाय डॉरयने ५९.५० ची ऩातऱी तोडून घवयण दाखलरी ऩयं तु ऩुन्शा जोयदाय उवऱी घेत नलीन उचचांक ननभााण केरा .

वद्म ऩरयस्थथतीत ५९.७० हश ऩातऱी भशत्लऩूणा आधाय ऩातऱी आशे. हश ऩातऱी तोडल्माव ५७.०० ल ५६.०० ऩमंत घवयण वंबलते.

लयचमा फाजूरा ६०.९८ ची ऩातऱी अडथऱा ऩातऱी ठये र . हश ऩातऱी तोडणे प्रचंड अलघड आशे .

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


inaFTI

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय ५८०० ची अडथऱा ऩातऱी तोडून ५७६० ची ऩातऱी ननफ्टीने गाठरी . अंदाजानुवाय ५८६७ ची लयची ऩातऱी ननफ्टीने गाठरी.

वद्म ऩरयस्थथतीत ५८०० ची ऩातऱी प्रभुख आधाय ऩातऱी ठये र. त्माखारी ५६०० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर . लयचमा फाजूरा ६००० ची ऩातऱी अडथऱा ननभााण कये र. ह्मा ऩातऱीलय नपा घेऊन फाशे य ऩडाले ल ननफ्टीची हदळा वभजन ू नंतयच नलीन वौदा कयाला .

विश्लेषण - मंदार दाते


saaonao

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानव ु ाय २५५०० ची प्रभख ु अडथऱा ऩातऱी तोडून वोन्मात २६५०० ऩमंत लाढ झारी. वोन्मात अंदाजानव ु ाय २६५०० मा ऩातऱीलय अडथऱा ननभााण झारा ल घवयण हदवन ू आरी . वद्म ऩरयस्थथतीत २६५०० ची ऩातऱी ऩाय केल्माव २७००० ल २८००० ऩमंत लाढ शोऊ ळकते . खारचमा फाजूरा २५००० हश आधाय ऩातऱी याशीर . त्माखारी २२००० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर.

वलश्रेऴण : अमभत फागले


mah%%vaacaI maaihtI डडऩॉझझटयी अकाउं ट (डी भॅट) VI. ट्ांवमभळन 1.

डीभॅट खात्माचमा वंदबाात ट्ांवमभळन ह्मा वंसेचा अथा काम आशे ?

Ans.एखाद्मा डीभॅट खात्माचमा खातेदायाचा भत्ृ मू झाल्माव त्मा खात्माभधीर मवक्मुरयटीजचे थथानांतयण वदय खात्माचमा इतय शमात खातेदायांकडे (वंमक् ु त अवल्माव) / नाभननदे मळत

व्मक्तीकडे / कामदे ळीय लायवाकडे कयण्माचमा प्रक्रिमेव ट्ांवमभळन अवे म्शणतात. डीभॅट केरेल्मा मवक्मुरयटीजफाफत शी प्रक्रिमा तुरनेने वोऩी अवते कायण वंफंधधत DP कडे मोग्म ती कागदऩत्रे

वादय कयणे ऩुयेवे अवते. डीभॅट थलरूऩात नवरेल्मा म्शणजेच प्रत्मष वहटा क्रपकेटचमा थलरूऩातीर

मवक्मरु यटीजचमा फाफतीत भात्र वदय खात्माचमा इतय शमात खातेदायांना (वंमक् ु त अवल्माव) / नाभननदे मळत व्मक्तीव / कामदे ळीय लायवांना प्रत्मेक वंफंधधत कंऩनीळी थलतंत्रऩणे वंलाद वाधाला रागतो. 2.

खातेदायाचमा भत्ृ मन ू ंतय नाभननदे मळत व्मक्तीकडे मवक्मरु यटीजचे ट्ांवमभळन कयण्मावाठीची कामाऩद्धती काम आशे ?

Ans.ह्मावाठी नाभननदे मळत व्मक्तीने DP कडे मोग्म तो अजा बरून दे णे आलश्मक आशे . ह्मा अजाावोफत भत्ृ म-ू दाखल्माची नोटयाइझ्ड प्रत आझण ठयावलक नभुन्मातीर प्रनतसाऩत्र जोडाले. वदय कागदऩत्रे मोग्म अवल्माव DP ट्ांवमभळनची प्रक्रिमा ऩूणा कये र. 3.

खात्माचे नाभननदे ळन केरे नवरे तय काम शोईर?

Ans.अळा लेऱी वषभ न्मामारमाने वदय खातेदायाचे कामदे ळीय लायव ननस्श्चत केल्मानंतय त्मा खात्मातीर मवक्मुरयटीजचे ट्ांवमभळन लायवांकडे केरे जाईर. ऩयं तु अळा मवक्मुरयटीजचे भूल्म रु. १ राखाऩेषा कभी अवल्माव DP ट्ांवमभळनवाठी भुक्तताऩत्र / शभीऩत्र / प्रनतसाऩत्र तवेच ना-शयकत ऩत्राची भागणी करू ळकेर. 4.

वंमुक्त (जॉइंट) खात्माचमा फाफत ट्ांवमभळनची प्रक्रिमा कळी अवते?

Ans.वंमक् ु त नालालयीर खात्माचमा खातेदायांऩैकी एखाद्माचा भत्ृ मू झाल्माव DP कडे ट्ांवमभळनचा अजा तवेच भत्ृ मू-दाखल्माची नोटयाइझ्ड प्रत वादय केरी जाणे आलश्मक आशे . भात्र ह्मा ट्ांवमभळनवाठी वव्शाामस्व्शं ग (स्जलंत) खातेदायांचमा नालाचा िभ, जुन्मा (आता फंद केल्मा जाणाय्मा) खात्मातीर नालांचमा िभाप्रभाणेच अवरा ऩाहशजे.

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

Aaya DI ef saI jao pI Asaao ijaMdala sTIla eiSaAna poMTsa Aao ena jaI saI Baola ba^Mk Aa^f baraoda irlaayaMsa

129.80 54.45 223.85 4668.80 316.05 178.70 558.55 880.35

4.59 3.91 3.23 2.27 2.25 2.23 2.20 2.17

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

gaola lyauipna BaartI eArTola AayasaIAayasaIAaya ba^Mk maihMd`a A^MD maihMd`a kaola [M

326.95 835.00 295.85 1051.55 971.65 296.85

2.04 1.84 1.76 1.14 1.06 0.88

KalaI

व्शीडीओ ऩाशण्मावाठी खारीर मरंक लय स्क्रक कया http://www.youtube.com/watch?v=Qw8F5ehI-cI

७ जुलै २०१३ अर्थसंकेत /Msm paper 7 july 2013  

७ जुलै २०१३ अर्थसंकेत

Advertisement