Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 47

dUQa drvaaZ pana k`M 2

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

]cca saivh-sa krda%yaaMcaI T^@sa maaihtI bauDivaNaa-yaaMnaa maagavaNaar iSaxaa pana k`M 4

Anaudana 45000 kaoTIMcao

12 T@ko pgaarvaaZ

Paana kM` 4

pana k`M 4

pana k`M 2

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 26 mao 2013 saobaIcaa raOPya mahao%sava :

baajaarat maaozI GasarNa

BaaMDvalaI baajaar inayaamak saMsqaa mhNajaoca saobaIlaa caalaU vaYaa-t 25 vaYao- puNa- haot Aahot. yaainaima%t pMtp`Qaana Da^. manamaaohnaisaMgaq Sauk`vaarI mauMba[-t Aalao haoto. %yaacap`maaNao isaMgaapUrcao ]p pMtp`Qaana va Aqa-maM~I TI. SaNmaugar%namahI hjar haoto.

gaolyaa 2 vaYaa-Mt pihlyaaMdaca sToT ba^Mkocyaa itmaahI naFyaat GasarNa JaalaI Aaho. jaanaovaarI to maaca- 2013 yaa itmaahItIla nafa 18 T@@yaaMnaI kmaI Jaalaa Aaho. vyaajaavarIla kmaI Jaalaolao ]%pnna va Anau%paidt kjaa-caa vaaZta Baar hyaamauLo ba^Mkolaa nauksaana sahna kravao laagat Aaho. BaaMDvalaI baajaarat sToT baM^kocyaa samaBaagaat 8 T@@yaaMnaI GasarNa hao}na baajaarmaUlyahI 13000 kaoTI $pyaaMnaI kmaI Jaalao Aaho.

maharaYT/acao rajyapala ko. SaMkrnaarayaNana rajyaacao mau#yamaM~I pRqvaIraja cavhaNa koMd`Iya Aqa-maM~I pI. icadMbarma koMd`Iya kMpnaI vyavaharmaM~I saicana payalaT AadI maanyavarhI ]pisqat haoto.

ba^Mkolaa Aaiqa-k vaYaa-t 14105 kaoTI $pyao nafa Jaalaa AsaUnahI vaaZ%yaa Anau%paidt maalama%tosaazI kravaI laagaNaarI maaozI trtUd va vyaajaavarIla ]%pnna Gasarlyaanao nafa 3299 kaoTI $pyaaMvar Aalaa Aaho.

--------------------------------

Aqa-saMkot :

inaFTI : 5983.55 saoMsao@sa : 19704.33 saaonao : 26417.00 caaMdI : 43478.00 Da^lar : 54.89 k`uD : $ 102.78 na^saD^k : $3459.14

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

Dabar

%yaacap`maaNao Amaoirkna saMyau@t Aqa- saimatIsamaaor maQyavatI- ParkIya gauMtvaNauk : $. kraoD ba^Mk foDrla irJavh-cao AQyaxa baona banaa-nko yaaMnaI ibakT Aqa-isqatIcaa paZa vaacalyaanaMtr jagaBaratIla p`mauK KrodI : 50166.20 ivak`I : 33793.40 inado-SaaMkat p`caMD maaozI GasarNa JaalaI.

baakI : 3020.07

AmaoirkotIla Aqa-vyavasqaotIla Agaitkta tsaoca caInamaQaIla saumaar AaOdyaaoigak ]%padna yaaMcaI p`itk`yaa lagaocaca ivaivaQa doSaI gauMtvaNauk : karNaaMmauLo inado-SaaMkacyaa pDJaDImaQyao JaalaI. $. kraoD

kahI taMi~k puZIla rivavaarI 2 jaUna 2013 raojaI Aqa-saMkot p`isadQa doSaatIla javaLpasa sava- xao~Iya inado-SaaMk GasarNaIcyaa haoNaar naahI. hyaabaddla yaadIt haoto.%yaathI baaMQakama BaaMDvalaI vastU inado -SakaMnaI idlagaIrI vya@t krIt 3 to 6 T@ko GasarNa naaoMdvalaI. Aahaot.

KrodI : 5434.40 ivak`I : 8142.00 baakI : 2707.80


sarkarI kMpnyaaMnaI samaBaaga KrodI kravaI : Aqa-maM~alaya caalaU Aaiqa-k vaYaa-t 40 hjaar kaoTI $pyaaMcao inagau-MtvaNaUkIcao laxya pUNa- krNyaasaazI Aqa-maM~alayaanao sarkarI kMpnyaaMnaa sarkarI xao~atIla kMpnyaaMcaI samaBaaga KrodI krNyaacao Aavaahna kolao Aaho. raoK r@kma ]plabQa Asalaolyaa kaola [MiDyaa, AaonajaIsaI ASaa saava-jainak xao~atIla kMpnyaaMnaI sarkarI xao~atIla kMpnyaaMcao samaBaaga ivakt Gyaavaot Asao Aqa- maM~alayaanao saucaivalao Aaho. jar kMpnyaaMkDo BaaMDvalaivaYayak yaaojanaa tyaar nasatIla, tr sarkarcao samaBaaga baayaba^k kravaot ikMvaa AiQak iDivhDMD dyaavaa Asao saaMgaNyaat Aalao Aaho. ___________________________________________ fsavaNaUkIvar ]paya : gaolyaa kahI vaYaa-t Anaok fsavyaa yaaojanaa ]jaoDat Aalyaa va %yaaMcyaa inayamaaMva$na AspYTta Aaho. fsavyaa yaaojanaaMcaI rcanaa inayaamakaMpasaUna ksao dUr rahta yao} Sakola ASaa pdQatInao haot Aaho Asao icadMbarma yaaMnaI mhTlao Aaho. saQyaa ivaivaQa xao~aMcao vaogavaogaLo inayaamak Aahot. %yaamauLo ~uTI AspYTta va kSaacao inayama kaoNaI krayacao yaabaabat saMBa`ma Aaho. navaIna inayamaaMnausaar saobaIlaa tpasa maaoihmaobaraobar maalama%tocaI jaPtI krNyaacaa AiQakar imaLNaar Aaho.

dUQa drvaaZ : maharaYT/ rajya dUQa saMGa kRtI saimatInao rajyaatIla savasahkarI AaiNa KajagaI dUQa saMsqaaMcyaa gaayaIcao dUQa p`itilaTr 2 $pyaaMnaI tr mhSaIcao dUQa 3 $pyaMnaI mahagaNyaacaI maahItI idlaI Aaho. duYkaLamauLo rajyaat caaraTMcaa[- inamaa-Na JaalaI AsaUna drhI vaaZlao Aahot. yaa paSva-BaUmaIvar dUQa ]%padk Saotk-yaaMnaa KrodIcyaa drat vaaZ imaLavaI ASaI maagaNaI krNyaat yaot haotI. maMgaLvaarI yaa drvaaZIsa maanyata imaLalyaacaI maaihtI mhsko yaaMnaI idlaI. __________________________________________

saivh-sa T^@sa bauDivaNaa-yaaMnaa iSaxaa : gaolyaa AazvaDyaat maMjaUr Jaalaolyaa iva%tIya ivaQaoyak 2013 mauLo mahsaUla Ka%yaalaa jaada AiQakar p`aPt Jaalao Aahot. %yaadvaaro saivh-sa T^@sa bauDivat AsalaolyaaMnaa ATk va 7 vaYaa-Mpya-Mt karavaasaacaI iSaxaa hao} Sakto. ksTma va saoMT/la e@saa[jacyaa QatI-var pihlyaaMdaca saivh-sa T^@sa saMdBaa-tIla inayamaaMt badla krNyaat Aalao Aahot. kr bauDivaNaa-yaa kMpnaIcaa ma^naojar vaa saMcaalakalaa tu$Mgaat TakNyaacao AiQakar saoMT/`la e@saa[jacyaa sauprIToMDT pdacyaa AiQakarI yaaMnaa doNyaat Aalao Aahot. sarkarkDUna naaoMdNaI k`maaMk na Gaotlaolyaa vya@tIlaa vaa kMpnaIlaa dMD AakarNyaacaI trtudhI krNyaat AalaI Aaho.


efDIAaya ivaraoQaI rajyaathI KrodI :

12 T@ko pgaarvaaZ :

Anaudana 45000 kaoTIMcao :

vaa^lamaaT-, Toskao yaaMsaar#yaa prkIya kMpnyaa efDIAayalaa ivaraoQa AsaNaa-yaa rajyaaMthI vaoArha]sa, kaolD sToaAroja ]Bao krNyaabaraobar lahana va maQyama kMpnyaaMkDUna maala KrodI k$ Saktat. __________________________

TIma ilaja yaa kMpnaIcyaa AByaasaatUna Asao idsauna Aalao Aaho kI, caalaU vaYaI- ]dyaaoga va saovaa xao~atIla naaok-yaaMcyaa saMQaIt vaaZ haoNaar AsaUna vaotnaamaQyaohI 12 T@ko vaaZ haoNyaacaI Sa@yata Aaho.

[MQana kMpnyaaMnaa caalaU Aaiqa-k vaYaa-saazI kovaL 20000 kaoTI $pyaaMcaoca [MQana Anaudana doNyaat yaoNaar Asalyaacao icadMbarma yaaMnaI spYT kolao.

saMsqaonao doSaatIla 9 mah%%vaacyaa izkaNaI BaoTI do}na ekUNa 318 vaogavaogaLyaa p`karcyaa naaok-yaaMcaa 15 ]dyaaoga AasqaapnaaMcaa AaiNa 8 kaya-SaaLaMcaa AByaasa k$na naaokrBartImaQyao 11 T@@yaaMcaI vaaZ Jaalyaacao inadSa-naasa AaNaUna idlao. ____________________________ AmaoirkotIla GaDamaaoDIMcaa Baartavar pirNaama naahI :

icadMbarma yaaMnaI saava-jainak xao~atIla [MQana kMpnyaaMnaa iDJaola, GargautI ga^sa AaiNa ra^kolacyaa ivak`IpaoTI Aitir@t 45000 kaoTI $pyaaMcao Anaudana doNyaacao maanya kolao.

]cca krda%yaaMcaI maaihtI maagavaNaar : sarkar yaa maihnyaat ]cca ]%pnna EaoNaItIla 70000 naagairkaMnaa p~o pazivaNaar Aaho. %yaatIla 35000 p~o 20 mao 2013 raojaI pazivaNyaat AalaI Aahot. Aajapya-Mt hatI Aalaolyaa AakDovaarInausaar 12.19 laaK vya@tIMnaI Aaplao Aayakr irTnsadaKla kolaolao naahIt. sarkarnao gaolyaa vaYaa-pasaUna kr BarNyaasa TaLaTaL krNaa yaaMvar kDk najar zovaNyaasa sau$vaat kolaI AsaUna gaolyaa vaYaI- 1.05 laaK p~o pazivalaI haotI va %yaat %yaaMnaI Aayakr irTnsa- daKla kolao Aaho ikMvaa naahI ASaI ivacaarNaa krNyaat AalaI haotI.

maMdIcyaa paSva-BaUmaIvar AmaoirkI Aqavyavasqaolaa baL doNyaasaazI AmaoirkI foDrla ba^Mkonao Aaiqa-k p`ao%saahna idlao haoto. AmaoirkI Aqa-vyavasqaa sauQaarlyaasa Aaiqa-k p`ao%saahnaasaMbaMQaIcyaa QaaorNaat badla krNyaacao saMkot AmaoirkI foDrla baM^kocao caoArmana baona banaa-Mko yaaMnaI idlao. BaartatIla BaaMDvalaI AaoGaavar yaacaa pirNaama haoNaar naahI Asao maa^MTokisaMga yaaMnaI saaMigatlao.

baajaarBaavaapoxaa kmaI dranao iDJaola, GargautI ga^sa AaiNa ra^kolacaI ivak`I krNyaasaazI doNyaat yaoNaaro 45000 kaoTIMcao Anaudana bajaoTmaQaIla 65000 kaoTIMcyaa trtudItUna doNyaat yaoNaar Aaho. caalaU Aaiqa-k vaYaa-t [MQanaatIla draMmaQyao badla saucaivaNyaasaazI ikrIT pairK yaaMcyaa AQyaxatoKalaI t&aMcaI saimatI sqaapna krNyaat AalaI Aaho.

Da^lar

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय डॉरयने ५५.०० ची ऩातऱी ऩाय करून प्रचंड लोल्मुभवश ५६.०० ची ऩातऱी गाठरी . वद्म ऩरयस्थथतीत डॉरय लयच्मा फाजूरा झेऩालू ऩाशत आशे , ऩुढीर १ ते २ भहशन्मात डॉरय ५९ ते ६० ची ऩातऱी गाठू ळकेर . खारच्मा फाजूरा ५५.०० हश प्रभुख आधाय ऩातऱी ठये र त्माखारी ५४.०० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर . प्रत्मेक घवयण हश खये दीची वंधी अवेर .

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


inaFTI

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय ६२३० ची ऩातऱी ननफ्टीने गाठरी. खारच्मा फाजूरा ६००० ची ऩातऱी आधाय ऩातऱी ठयरी . लयच्मा फाजूरा ६२५० ची ऩातऱी प्रभुख अडथऱा ऩातऱी ठये र , त्मालय ६३५० ऩमंत ननफ्टीची लाटचार शोऊ ळकेर . खारच्मा फाजर ू ा ५९०० ची ऩातऱी प्रभख ु आधाय ऩातऱी ठये र , त्माखारी ५८८० ल त्माखारी ५७७० ची ऩातऱी ननफ्टी गाठू ळकेर .

विश्लेषण - मंदार दाते


saaonao

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय २६०००ची ऩातऱी प्रभुख आधाय ऩातऱी ठयरी.

वोन्मात अंदाजानुवाय २६५०० ऩमंत लाढ झारी ल अडथऱा ननभााण झारा . वद्म ऩरयस्थथतीत २६५०० ची ऩातऱी ऩाय केल्माव २७००० ऩमंत लाढ शोऊ ळकते . खारच्मा फाजूरा २५५०० हश आधाय ऩातऱी याशीर . त्माखारी २५००० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर.

वलश्रेऴण : अमभत फागले


mah%%vaacaI maaihtI डडऩॉझझटयी अकाउं ट (डी भॅट) III. वेला-वुवलधा 1.

एन एव डी एर कोणकोणत्मा वुवलधा ऩुयलते?

Ans.एन एव डी एर तपे खारीर वुवलधा ऩुयलल्मा जातात : -

डीभटे रयअरामझेळन उपा डीभॅट म्शणजे प्रत्मष वहटा फपकेटचे इरेक्ट्रॉननक रूऩांतयण ; यीभटे रयअरामझेळन म्शणजे इरेक्ट्रॉननक वहटा फपकेटचे प्रत्मष कागदात रूऩांतयण; म्मुचअ ू र पंडांच्मा मुननट्वची ऩुनखायेदी अथला वलक्री (रयडेंप्ळन) ;

एन एव डी एर ळी जोडरेल्मा ळेअयफाजायांतीर व्मलशायांची इरेक्ट्रॉननक वेटरभें ट ; डीभॅट मवक्ट्मरु यटीज चे प्रेस्जंग अथला शामऩोथथकेळन, कजाप्रकयणात ;

वालाजननक अथला शक्ट्कबाग वलक्रीत ऍरॉट झारेल्मा मवक्ट्मरु यटीज इरेक्ट्रॉननक यीतीने जभा ; कॉऩोये ट फोनववायख्मा राबांचा इरेक्ट्रॉननक थलीकाय ;

डीभॅट खाते फ्रीझ कयण्माची वोम. ह्माभुऱे नाले (डेबफट) व्मलशाय शोऊ ळकत नाशीत ; डीभॅट खात्मांच्मा नाभननदे ळनाची वोम ;

गुंतलणूकदायाचा ऩत्ता फदरल्माव त्मावंदबाातीर वेला ; मवक्ट्मुरयटीजचे कामाषभतेने प्रेऴण ;

इंटयनेटद्लाये , SPEED-e वुवलधा लाऩरून, आऩण DP रा वूचना दे ऊ ळकता (ह्मावाठी DP ळी वंऩका वाधा); स्क्ट्रअरयंग वबावदांना, SPEED-e ववु लधा लाऩरून, खाते भॉननटरयंग कयणे ळक्ट्म ;

इतय काशी ववु लधा – उदा. डेट इंथुभें ट्व त्माचा खात्मात ठे लणे, वभबाग उवने दे णे-घेणे इ. IV. खाते उघडणे 1.

डडऩॉझझटयीच्मा वेला मभऱलण्मावाठी DP कडे खाते उघडाले रागते अवे आऩण वांथगतरेत. DP म्शणजे काम?

Ans.गुंतलणूकदायांना वेला ऩुयलण्मावाठी एन एव डी एर ने नेभरेल्मा प्रनतननधीव DP अवे नाल आशे . DP ची ननमुक्ट्ती एव इ फी आम च्मा ऩयलानगीने केरी जाते. एव इ फी आम च्मा ननमभांनुवाय तीन प्रकायचे घटक DP फनू ळकतात – फँका, वलत्तवंथथा फकंला SEBI कडे नोंदरेरे ळेअयफाजायाचे वदथम (ब्रोकवा). एन एव डी एर च्मा कामाारमातून अथला www.nsdl.co.in लरून आऩणांव DP ची वंऩण ू ा मादी मभऱे र. 2.

भी DP ची ननलड कळी कयाली ?

Ans.आऩण फचत खाते उघडण्मावाठी फँक ननलडता त्माप्रभाणे DP ची ननलड करू ळकता, उदा. –DP घयाच्मा फकंला कामाारमाच्मा जलऱ अवाला :

DP घयाच्मा फकंला कामाारमाच्मा जलऱ अवाला .

DP ची फाजायतीर ऩत आझण प्रनतभा, आऩणांव शली ती वेला त्माकडून मभऱू ळकते काम DP आऩल्माकडून घेणाय अवरेरे वेलाळल् ु क आझण मभऱणाय्मा वेलेचा दजाा.

वला DP ची नालऩत्त्मावहशत मादी मभऱलण्मावाठी कृऩमा एन एव डी एर रा मरशा अथला www.nsdl.co.in रा बेट द्मा. 3.

वला DP वायखेच अवतात का ?

Ans.DP च्मा ननमुक्ट्तीच्मा वंदबाातरे एव इ फी आम चे (१९९६) तवेच एन एव डी एर चे ननकऴ एकवायखेच आशे त. अथाात

प्रत्मेक DP कडून मभऱणाय्मा वेलेचा दजााभध्मे पयक ऩडू ळकतो. तवेच एखाद्मा DP ची भुख्म कामाारमाळी अवरेरी कनेस्क्ट्टस्व्शटी इ. जाथत चांगरी अवेर तय त्माचेकडीर व्मलशाय अथधक जरद शोऊ ळकतीर.

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

TaTa sTIla TaTa pa^var lyauipna ela A^MD TI Aaya saI Aaya saI Aaya rola [Mf`a saosaa gaaovaa pI ena baI

313.00 91.50 769.65 1456.80 1204.15 376.15 160.15 787.55

4.49 3.98 2.92 2.72 2.72 2.61 2.23 2.05

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

sana famaaihMdalkao Baola TI saI esa isaPlaa sToT ba^Mk Aa^f [MiDyaa

968.85 107.05 192.55 1469.55 408.50 2151.20

3.69 1.70 1.61 1.55 1.53 1.21

KalaI

नाल नोंदणीवाठी वंऩका भाधयु ी ऩाटकय : ९८३३९२४१८८ चारू गोखरे : ९०२९४८३५५१ क्ट्रफ वबावद : रु. ३०० /- पक्ट्त इतय : रु . ४०० /- पक् त

"अर्थसंकेत" वृत्तपत्र  

26th May 2013/ २६ मे २०१३

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you