Page 1

sqaL : mauMba[svaagat maulya : 0

https://www.facebook.com/marathistockmarket

‚marazI‛ sTa^kmaako-T www.maraathistockmarket.in

AavaR%tI : 34

mauDIjanao GaTvalaI qaD- paTI[MglaMDcaI pt ivamaa mahaga pana k`M 4

pana k`M 4

$pI sahkarI ba^Mkovar irJavhba^Mkocao inaba-MQa pana k`M 2

20 hjaar kraoDI baMd Paana kM` 4

ela Aaya saI caI nafa vasaulaI pana k`M 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

‚Aqa-saMkot‛ saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 24 fobau`vaarI 2013 gauMtvaNaukIsaazI maharaYT/laaca p`aQaanya : foDroSana Aa^f [MiDyana caoMbar Aa^f ka^masa- A^MD [MDsT/I dvaaro Aayaaoijat kolaolyaa ‘p`gatISaIla maharaYT/’ yaa ivaYayaavarIla pirYadot baaolatanaa mau#yamaM~I pRqvaIraja cavhaNa yaaMnaI maharaYT/ hoca gauMtvaNaukdaraMcao p`aQaanya rahNaar Asalyaacao mhTlao Aaho. ihMdusqaana yauinailavhrcaI ivadBaa-t gauMtvaNauk : AaiSayaatIla pihlaa iDAaoDrMT inaima-tI p`klp maharaYT/atIla ivadBaa-t Kamagaava yaoqao ]Baa rahNaar Aaho. ihMdusqaana yauinailavhrcaa ha p`klp javaLpasa 360 kraoD $pyaaMcaa AsaNaar Aaho. hyaa p`klpamauLo ivadBaa-t p`%yaxa 150 raojagaar tr Ap`%yaxa 200 raojagaar inaima-tI haoNaar Aaho.

navaIna ba^MkaMsaazI vha sajja : irJavh- ba^Mkonao baM^ikMga kayadyaat sauQaarNaa krt navaIna ba^Mka sau$ krNyaasaazI AavaSyak AsalaolaI inayamaavalaI jaahIr kolaI AsaUna saava-jainak tsaoca KajagaI xao~atIla kaoNatahI ]dyaaoga samaUh [naa^na ba^MikMga fayanaaMiSaAla kMpnaIsah] ba^MikMga prvaanyaasaazI Aja- k$ SakNaar Aaho. inayamaavalaItIla kahI trtudI : 1. prvaanaa imaLivaNyaasaazI saMbaMiQat samauhacaI pt va maagaIla 10 vaYaa-McaI kamaigarI baiGatlaI jaaNaar Aaho. 2. ikmaana jamaa BaaMDvala ho 500 kaoTI $pyao Asaola. 3. irAla [sToT tsaoca ba`aokroja kMpnyaanaahI AjakrNyaacaI mauBaa 4. prkIya gauMtvaNaukIcaI mayaa-da 49 T@ko 5. ba^MikMga saovaa ]plabQa nasalaolyaa ga`amaINa Baagaat 25 SaaKa ]GaDavyaa laagatIla. 6. p`maaoTr ga`up kMpnaImaQyao kaoNatIhI gauMtvaNauk k$ nayao. 7. saIbaIAaya va [tr inayaamak saMsqaaMkDUna Ka~I k$na GaotlaI jaa[-la. 8. ba^Mk caalaU Jaalyaavar 3 vaYaa-Mt baM^kolaa ilasT kravao laagaola tsaoca p`maaoTrcaI gauMtvaNauk 40 T@ko pya-Mt KalaI AaNaavaI.

inaFTI : 5850.30 saoMsao@sa : 19317.01 saaonao : 29605.00 caaMdI : 53721.00 Da^lar : 54.26 k`uD : 114.30 na^saD^k : 3161.82

t&aMcyaamato: KrodIkra :

sa%yama ka^MPyauTr ParkIya gauMtvaNauk : KrodI: 65941.10 ivak`I: 42905.70 baakI: 23035.40 doSaI gauMtvaNauk : KrodI: 6431.80 ivak`I: 7807.60 baakI: 1375.80


sarkarcaI inagau-MtvaNauk sau$ca : 30000 kraoD $pyaaMcao ]iddYT puNa- krNyaasaazI sarkarcaI inagau-MtvaNauk sau$ca rahNaar Aaho. sarkarnao saola maQaIla 10.82 T@ko tr naalkao maQaIla 12.15 T@ko ema. ema. TI. saI. maQaIla 9.33 T@ko va raYT/Iya fiT-laayaJarmaQaIla 12.5 T@ko [tkI samaBaagaaMcaI ivak`I krNyaasa maanyata idlaI Aaho. ____________________________________________ prkIya gauMtvaNaukdaraMcaI 4 Abja Da^lar gaMutvaNauk : prkIya gauMtvaNaukdar saMsqaaMnaI foba`uvaarIcyaa pihlyaa 2 AazvaDyaaMmaQyao javaLpasa 4 Abja Da^larcaI gauMtvaNauk samaBaaga baajaarat kolaI Aaho. hyaa gauMtvaNaukImauLo ekUNa prkIya gauMtvaNauk 8 Abja Da^lar JaalaI Aaho. irJavh- baM^konao vyaajadr kpat kolyaamauLo prkIya gauMtvaNaukdar AakiYa-t Jaalao tsaoca gaar laaMbaNaIvar pDlyaacaahI fayada baajaaralaa Jaalaa.

caakNamaQyao fao@sava^ganadvaaro 2000 kraoDcaI vaaZIva gauMtvaNauk : maharaYT/atIla gauMtvaNauk vaaZvat va svat:caa ivastar krt fao@sava^gana kMpnaInao caakNamaQaIla p`klpat vaaZIva 2000 kraoD gauMtvaNyaacaI [cCa vya@t kolaI Aaho. fao@sava^ganacaa caakNa yaoqao 575 ekr jaagaovar vaahna inaima-tIcaa p`klp Aaho. caakNamaQyao kMpnaIcyaa paolaao va vhonTao yaa gaaDyaaMcaI inaima-tI haoto tsaoca skaoDa f^ibayaa r^ipD yaa vaahnaaMcaI inaima-tI haoto. navaIna gauMtvaNauk hI [Mijana inaima-tI sauivaQaa ]plabQa krNyaasaazI AsaNaar Aaho Asao kMpnaItfo- saaMigatlao jaato. %yaacap`maaNao 2015 pya-Mt CaoTyaa gaaDyaaMcyaa inaima-tIvar Bar doNyaacaohI kMpnaIcao laxya Aaho %yaamauLo ha ivastar haot Aaho Asao kMpnaIcao mhNaNao Aaho. __________________________________________

$pI sahkarI ba^Mkovar irJavh- ba^Mkocao inaba-MQa : $pI sahkarI ba^Mkovar irJavh- ba^Mkonao inaba-MQa laagaU kolao AsaUna KatodaraMnaa 1000 poxaa jaast r@kma kaZNyaasa manaa[- krNyaat AalaI Aaho. ___________________________________________ kaMda inayaa-tbaMdI naahI : tairk Anvar rajyasaBaot kRYaI rajyamaM~I yaaMnaI rajyasaBaot ]%tr dotanaa Asao spYT kolao kI kaMda inayaa-tbaMdIcaa kaoNatahI p`stava saadr krNyaat Aalaolaa naahI.


ivanaadavaa r@kmaocaa ivainayaaoga :

ela Aaya saI caI nafa vasaulaI :

20 hjaar kraoDI baMd :

kamagaar saMGaTnaaMnaI 2 idvasaIya ela Aaya saInao Aa^@Taobar to iDsaoMbar pukarlaolyaa javaLpasa 20000 2012 yaa kalaavaQaIt BaaMDvalaI baajaarat saMpamauLo p`caMD nafa vasaulaI krt javaLpasa kraoD $pyaaMcao nauksaana Jaalao AsaNyaacaI BaItI Asaaocaomanao 12000 kaoTI $pyaaMcao samaBaaga ivaklao. vya@t kolaI Aaho.

10 vaYao- ivanaadavaa va ivanaavyavahar pDlaolyaa baM^k Ka%yaatIla r@kmaocaa ivainayaaoga zovaIdraMcyaa iSaxaNaasaazI tsaoca %yaaMcyaa ihtacyaa yaaojanaa rabaivaNyaasaazI krNyaat yaoNaar Aaho. koMd`Iya iva%t rajyamaM~I namaao naarayaNa maInaa yaaMnaI ivaklaolyaa laaoksaBaot hI maaihtI idlaI.

samaBaagaaMmaQyao mau#ya%vao BaartIya Aqa-vyavasqaa maMdIcyaa iva%tsaMsqaa , vaahna vyavasaaya , AaOYaQa gato-t saapDlaI Asauna hyaa maaihtInausaar kMpnyaaMcao samaBaaga haoto. baMdmauLo Aqa-vyavasqaovar ivaprIt

irJavhbaM^Mkonao idlaolyaa javaLpasa 1 kraoD Ka%yaaMmaQyao AMdajao 2500 pirNaama haoNyaacaIca Sa@yata kaoTI $pyao [tkI r@kma ivanaavyavahar yaaca kalaavaQaIt mahamaMDLanao javaLpasa jaast Aaho. pDUna Aaho. 3800 kaoTI $pyaaMcyaa samaBaagaaMcaI _________________________________ KrodIhI kolaI Aaho. _________________________

mauDIjanao GaTvalaI [MglaMDcaI pt :

KrodI kolaolyaa xao~at p`amau#yaanao }jaa- qaD- paTI- ivamaa mahaga : xao~, paolaad xao~ , maaihtI tM~&ana xao~ va pt maanaaMkna saMsqaa mauDIjanao [MglaMDcaI eip`la 2013 pasaUna qaD- paTIbaa^MD roTIMgacaI pt GaTvalaI AsaUna puvaI- KaNakama xao~aMcaa samaavaoSa Aaho. maaoTar ivamyaamaQyao 38 AAA va$na Aa%ta AA1 ASaI kolaI ba^Mk Aa^f Amaoirk va maoirla ilaMcanao T@@yaaMnaI vaaZ haoNaar Aaho. Aaho. saadr kolaolyaa Ahvaalaacaa daKlaa Aqa-vyavasqaocaI QaImaI vaaZ va vaaZt jaaNaaro dyaayacaa tr ela Aaya saInao A^i@sasa 1000 saIsaI vagaa-tIla , ecaDIefsaI ba^k , maaoTarIMnaa javaLpasa 85 kja- ASaI karNao dot pt GaTvaNyaat ba^Mk AalaI Aaho. AayasaIAayasaIAaya ba^Mk , sana famaa- yaa T@ko vaaZ saucaivaNyaat AalaolaI Aaho. kMpnyaaMtIla samaBaaga ivak`I kolaI. vaaZt jaaNaaro kja- ho Aqa-vyavasqaa vaaZImaQyao p`mauK ADqaLa Asato. ha KrodI kolaolyaa samaBaagaaMmaQyao irlaayaMsa, 1500 saIsaIpoxaa jaast vagaaADqaLa 2016 pa^var , [Mfaoisasa , kona- [MiDyaa saazI 43 T@ko vaaZ haoNaar pya-Mt dur haoNao kzINa AsalyaacaohI Aaho. AayaTIsaI yaa kMpnyaa Aahot. mauDIjanao mhTlao Aaho.

vyaavasaaiyak vaahnaaMsaazI 30 T@ko vaaZ haoNaar Aaho.

mauDIjap`maaNao sTM^DD- A^MD puAsa- va ifcanaohI [MglaMDcaI pt GasarvalaI Aaho.

mah%%vaacaImaaihtI आय पी ओ गुंत ु ळणुक Baaga

आमऩीओज साठी अधधननमभ

2

सार्वजननक सहबागाच्मा कायणास्तर्, ज्मा कंऩनीज उचीत र् ननष्ऩऺ कामव कयतात एसइफीआम त्मार्य दे खये ख कये त,े वर्शेषतः अल्ऩसंख्मक शेअयधायकाच्मा संफंधातीर.उदाहणावथ,व अशा कंऩनीभध्मे समभती संचारक असेर,जेथे ककभान अधे सदस्म हे संचारक

क ंर्ा कंऩनीऩासून स्र्तंत्र असेर. त्मामशर्ाम कंऩनीने कयाय मादीचे ऩारन केरे ऩाहहजे,जी इतय गोष्टीऩैक ,सद्म ऩरयस्थीतीत नभुद केरेल्मा एस

स्र्रूऩात

फी

र्

आम

आर्त्ृ तीत

ची

आम

ऩी

प्रकटीकयण

ओज/एपऩीओज

असेर.

भध्मे

बूमभका:

कोणतीही कंऩनी आम ऩी ओ / एप ऩी ओ फनर्त असेर तय, ननयीऺणासाठी, ड्राफ्ट ऑपय दस्ताएर्ज संग्रहीत कयणे जरुयीचे आहे. ज्मा फोडडच्मा आधीन याहूनकंऩनी आऩरे नाल घारते त्मा संदर्बडत कामाडरमात 100 कयोडऩमंतची ड्राफ्ट ऑडडय बयरी जात अस

ते. एसइफीआम चे अधधकायी,लेगलेगळ्मा ऩातऱीलय एसइफीआम आम सी डी आय अधधननमभ२००९ सोफत खात्रीचे ऩरयऺण केरे जाते आणण

सलड

जरुयीची

साहहत्मीक

भाहीती

ड्राफ्ट

ऑपय

दस्ताऐलज

भध्मे

सांधगतरी

असेर.

कंऩनीने आऩरा भद्द ु ा तीन भहहन्मात भांडणे आलश्मक आहे कायण एसफीइआम केलऱ तीनच भहहने लैध असते.. याचा

अथथ

अशा

षोतो

कक,एश

बी

आय

एका

मद्द् ु याची

शऴफारश

करते?

एस इ फी आम कोणत्माही भद्द् ु माची र्ळपायस कयत नाही ककंला कोणत्माही मोजनेच्मा वलत्त्तम सदृ ु ढतेची जफाफदायी घेत नाही ककंला ज्मा ऩयीमोजनेसाठी भद्द ु ा तमाय कयण्मात मेतो ककंला स्टे ट्भें ट्भधीर सध ु ायणेसाठी, ककंला ऑपय दस्ताऐलजभध्मे हदरेल्मा भतांची. s`~aot : enaesa [-


inaFTI

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुसाय ननफ्टीने ५९७० ची ऩातऱी २० पेब्रुलायी योजी गाठरी .

५९७० चा अडथऱा ठयल्माने अंदाजानुसायच ५८५० कडे लाटचार कयत ननफ्टीने ५८५० ची ऩातऱी २१ पेब्रुलायी योजी गाठरी. ५८५० ची ऩातऱी आता आधाय ऩातऱीचे काभ कयीत आहे . ५८५० खारी ५८०० ते ५७८० ऩमंत ननफ्टीत घसयण होऊ ळकेर. लयच्मा फाजर ू ा ५८७० ते ५९७० हह अडथऱा ऩातऱी म्हणन ू काभ कये र.

अथथसंकल्ऩ ल ननफ्टीची एक्सऩामयी एकत्र आल्माने फाजायात प्रचंड उराढार होऊ ळकेर. ननफ्टी ओप्ळंस हा ट्रे ड कयण्मासाठी उत्तभ उऩाम होऊ ळकेर.

२७ पेब्रुलायी योजी ननफ्टी स्ट्ट्राईक प्राइस जलऱीर कांर ल ऩुट वलकत घेऊन ट्रे ड कयाला.

वळश्ऱेवण - मुंदार दाते – Aimat baagavao


saaonao

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुसाय सोन्माची २९८०० ची ऩातऱी तुटून २९५०० ल २९२०० ऩमंत घसयगुंडी उडारी .

सद्म ऩयीस्स्ट्थतीत २९५०० हह प्रभुख आधाय ऩातऱीचे काभ कये र. ऩयं तु एकूणच भंदी सदृश्म लातालयण ननभाथण झारे असून सोने २९००० ची ऩातऱीही तोडू ळकेर.

लयच्मा फाजूरा २९८०० ते ३०००० हह प्रभुख अडथऱा ऩातऱी ठये र. जय सोन्मात खये दी आरी तयी सोने फयाच काऱ ३०००० च्मा ऩातऱीलयच अडकून ऩडेर.

ivaSlaoYaNa : Aimat baagavao


Da^lar

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुसाय डॉरय ५४.५० च्मा ऩातऱीलय अडथऱा ननभाथण झारा. सद्म ऩरयस्स्ट्थतीत ५४.५० ते ५४.८० हह प्रभख ु अडथऱा ऩातऱी आहे. डॉरय भध्मे कये क्ळन होण्माचीच ळक्मता जास्ट्त आहे.

५४.०० ची ऩातऱी प्रभुख आधाय ऩातऱी म्हणून काभ कये र.

५४.०० च्मा ऩातऱीखारी ५३.५० ते ५३.०० ची ऩातऱी डॉरय गाठू ळकेर. मषत्तत्तळाची शच ु ना - जरी डॉऱर मध्ये घशरण झाऱी तरी डॉऱर मध्ये ळाढ षोण्याची ऴक्यताच जास्त आषे . त्तयामल ु े ऴक्यतो ऴोर्थ पोझझऴन घेऊ नये.

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


AazvaDyaat var kMpnaIcaonaava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

BaartI eArTola DI ela ef ivap`ao pa^varga`ID sana famaapMjaaba na^Sanala ba^Mk Aaya saI Aaya saI Aaya ba^Mk [MfI

309.65 281.45 415.95 109.05 811.55 853.05 1092.55 2840.55

4.54 3.30 2.50 2.06 1.76 1.31 1.20 1.17

kMpnaIcaonaava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ihMd yauinailavhr kaola jao pI Asaao maa$tI sauJaukI eca iD ef saI isamaoMsa

455.40 331.70 70.25 1438.40 799.85 547.20

2.74 2.53 2.16 1.98 1.86 1.70

KalaI


अर्थसंकेत वृत्तपत्र  

अर्थसंकेत वृत्तपत्र २४ फेब्रुवारी २०१३

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you