Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 46

mahagaa[-t GasarNa pana k`M 2

https://www.facebook.com/marathistockmarket

‚marazI‛ sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

[MFlaoSana [MDo@sa baa^MD pana k`M 4

raYT/Iya saovaainavva/tI yaaojanaovar prtavaa pana k`M 4

caok irTnafI

pIefvar 8.5 T@ko vyaaja

Paana kM` 2

pana k`M 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

‚Aqa-saMkot‛ saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 19 mao 2013 ‚jasT Dayala‛ caI Baagaivak`I :

laGaU ivamaa yaaojanaaMvar prtavaa

BaartIya ivamaa ivakasa p`aiQakarNaanao mhNajaoca [rDanao ‚jasT Dayala‛ yaa kMpnaIcaI kolaolyaa saUcanaonausaar kmaI rkmaocyaa ivamaa yaaojanaaMvarhI Baagaivak`I yao%yaa 20 mao to 22 maudtIAMtI prtavaa dyaayalaa hvaa. caalaU Aaiqa-k vaYaa-t mao 2013 drmyaana sau$ navaIna maaga-dSa-k t%%vao p`saarIt krNyaacaa baot Asalyaacao haoNaar Aaho. [rDanao saaMigatlao Aaho. p`it samaBaaga $. 470 to $. 543 Asaa ikMmatpTTa yaa Baagaivak`It baaolaIsaazI inaiScat krNyaat Aalaa Aaho. saamaanya gauMtvaNaUkdaraMnaa 10 T@ko savalatIcyaa Baavaat Ajakrta yao[-la.

Aaiqa-kdRYTyaa duba-la GaTkaMsaazI 4 to 5 ivamaa yaaojanaa tyaar k$na %yaavar maudtIAMtI caaMgalaa prtavaa dyaavaa. yaat hP%yaapoxaa jaast prtavaa imaLavaa Asao [rDacao mhNaNao Aaho.

inaFTI : 6187.30 saoMsao@sa : 20286.12 saaonao : 25843.00 caaMdI : 42632.00 Da^lar : 54.89 k`uD : $ 104.72 na^saD^k : $3498.97

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

esa baI Aaya

SaoAr baajaaracyaa QatI-var lavakrca ivamaa iDpa^iJaTrI sqaapna krNyaacaa [rDacaa maanasa Aaho va %yaasaazI svatM~ AaiNa svaaya%t ivaBaaga sqaapna krNyaat yaoNaar Aaho. ParkIya gauMtvaNauk : Baagaivak`I ikMmatIcyaa KalaI yaasaMbaMiQat inayama AaiNa ATI lavakrca inaiScat krNyaat $. kraoD SaoAr baajaarat saUicabadQa yaoNaar Aahot. samaBaagaacaa Baava pihlyaa vaYaat jaaNaar naahI Asaa saoFTI Aaiqa-k duba-la GaTkaMsaazI 50 hjaar ikMvaa %yaapoxaa kmaI naoT saurxaocaI hmaIhI p`vat- rkmaocao ivamaa saMrxaNa doNaa-yaa yaaojanaa caalaivalyaa jaatat. kaMnaI idlaI Aaho. prMtu 2010 pasaUna yaat GaT haot Aaho.

KrodI : 31396.00 ivak`I : 21548.30 baakI : 9847.80

‘jasT Dayala’var saQyaacyaa GaDIlaa tbbala 91 laaK saovaa va ]%padnao ivak`I dalanao Asaa p`caMD DaTabaosa ]plabQa Aaho.

doSaI gauMtvaNauk :

ApGaat maR%yau Aqavaa vaOdyakIya ]pcaaraMsaazI yaa ivamyaamauLo $. kraoD r@kma imaLto prMtu maudtIAMtI yaavar kaoNatahI prtavaa KrodI : 3569.30 imaLt naahI. prtavaa imaLt nasalyaa karNaanao Aaiqa-k ivak`I : 5467.10 duba-la GaTk yaa ivamaa yaaojanaopasaUna duravalao jaat Aahot.

baakI : 1898.00


saaonyaacaI Aayaat GasarlaI : jaanaovaarI to maaca- yaa kalaavaQaIt saaonyaacaI Aayaat vaaiYa-k tulanaot 5.7 T@@yaaMnaI GasarlaI Aaho. jaanaovaarI to maaca- 2012 maQyao saaonyaacaI Aayaat 228 Tna haotI tI 2013 maQyao 215 Tna [tkI naaoMdlaI gaolaI. AayaatIt GaT JaalaI AsalaI trI saaonyaacyaa maagaNaIt 27 T@@yaaMnaI vaaZ JaalaI Aaho. ___________________________________________ eip`lamaQyao vyaapar tUT vaaZlaI : saaonyaacyaa AayaatImaQyao vaaZ Jaalyaanao eip`lamaQyao vyaaparI tUT 17.7 Abja Da^larvar gaolaI Aaho. eip`la 2013 maQyao ekUNa inayaa-t 24.16 Abja Da^lar [tkI JaalaI prMtu ekUNa AayaatIt 10.9 T@ko vaaZ JaalaI Aaho.

caok irTna- fI : ga`ahkaMcaI caUk nasatanaahI kahI taMi~k karNaanao prt Aalaolao caok punha i@laArIMgalaa doNyaat hyagaya haot Asalyaacao irJavh- ba^Mkocyaa inadSa-naasa Aalyaanao ba^Mkonao caok irTna- caajao-sa na laavaNyaacao AadoSa idlao Aahot. tsaoca ga`ahkaMcaI caUk Asaola trca caok irTna- fI AakaravaI AsaohI irJavh- ba^Mkonao mhTlao Aaho. __________________________________________

mahagaa[-t GasarNa : Gaa}k ikMmatIvar AaQaarIt mahagaa[- dr caalaU Aaiqa-l vaYaa-t 5 T@@yaMacyaa KalaI Aalaa Aaho. eip`la 2013 maQyao mahagaa[- dr 4.89 T@ko [tka naaoMdvalaa gaolaa Aaho. ha dr 41 maihnyaaMtIla naIccaaMkI stravar Aaho. maaca- 2013 maQyao ha dr 6 T@ko [tka haota. [MQanaaMcyaa ikMmatI kmaI Jaalyaanao mahagaa[- dr kmaI Jaalaa Aaho. [MQanaavyaitrI@t ]%paidt vastUvar AaQaairt mahagaa[- dr 5.6 T@@yaaMva$na 3.4 T@ko [tka Jaalaa Aaho. yaat p`mauKpNao saaKr va Kadyatola yaaMcaa samaavaoSa Aaho. maaca- 2013 maQyao AaOdyaaoigak ]%padna inado-SaaMk va eip`lamaQaIla mahagaa[-caa dr sakara%mak Asalaa trI ikrkaoL mahagaa[- dr AdyaaphI duhorI AakDyaajavaL Aaho. doSaaMtga-t saaonyaacaI maagaNaI vaaZt Asalyaanao caalaU Ka%yaatIla tUT vaaZNyaacaa Qaaoka Aaho. jyaamauLo irJavhba^Mk ropao drat kpat krNyaacaI Sa@yata kmaI Aaho. ________________________________________

caakNamaQyao navaa p`klp sa^MDivak eiSayaacaa : kMpnaInao 160 DI sarfosa ra^k D/Ila ho Baartat ivakisat kolao AsaUna %yaacao ]%padna krNyaasaazI caakNa yaoqao 50 ekr jaagaa ivakt GaotlaI AsaUna javaLpasa 65 kaoTI $pyaaMcaI gauMtvaNaUk kolaI Aaho.


pIefvar 8.5 T@ko vyaaja :

[MFlaoSana [MDo@sa baa^MD :

raYT/Iya saovaainavva/tI yaaojanaovar prtavaa :

pIefvar 8.5 T@ko vyaaja doNyaacyaa p`stavaalaa Aqa-Ka%yaanao maMjaurI idlaI Aaho. maagaIla vaYaa-poxaa yaavaYaI- 0.25 T@@yaaMcaI vaaZ krNyaat AalaI Aaho.

gauMtvaNaUkdaraMnaa saaonyaatIla gauMtvaNaUkIpasaUna dur naoNyaasaazI irJavh- saovaainavva/tI inaQaI inayaamak ba^Mk 4 jaUnapasaUna [MFlaoSana [MDo@sa baa^MD p`aiQakarNaanao idlaolyaa p`isadQaI baajaarat AaNaNaar Aaho. p~kanausaar caalaU Aaiqa-k vaYaasaazI sarkarnao saava-jainak Aaiqa-k vaYaa-cyaa sau$ haoNyaaAaQaIca yaa baa^MDdvaaro javaLpasa 15 hjaar kaoTI BaivaYya inavaa-h inaQaIcyaa zovaIMvar vyaajadr jaahIr krNyaat yaot Asat $pyaacaI gauMtvaNaUk haoNaar Asalyaacao 837 T@ko vyaaja doNyaacaI GaaoYaNaa kolaI Aaho. prMtu gaolyaa kahI vaYaa-MpasaUna Aaiqa-k irJavh- ba^Mkocao mhNaNao Aaho.

vaYa- sau$ JaalyaanaMtr vyaajadr GaaoiYat kolao jaat Aahot va %yaanaMtr pihlyaa TPPyaat 2013 - 14 saazI 1000 to 2000 kaoTI $pyaaMcao baa^MD AaNaNyaat AiQasaUcanaa kaZlaI jaato. yaoNaar Aahot. baa^MDcaI maudtpUtI- 10 vaYaoAqa-Ka%yaanao mao maihnyaat 2012 13 yaa AsaNaar Aaho. Aaiqa-k vaYaa-saazI 8.5 T@ko vyaajadr GaaoiYat kolaa Aaho va gaolyaa daona 2013 - 14 yaa vaYaa-saazI ekUNa 12000 to maihnyaaMcaI tfavat pIef 15000 kaoTI $pyaaMcao baa^MD AaNalao jaaNaar KatoQaarkaMcyaa Ka%yaat jamaa krNyaat Aahot. pihlyaa TPPyaatIla baa^MD savagauMtvaNaUkdaraMsaazI Kulao AsatIla va yaoNaar Aaho. dusayaa TPPyaatIla baa^MD ho Aa^@TaobarmaQyao __________________________ yaotIla jao f@t irTola pthmaI mahamaMDLacaI inayaa-tdaraMnaa gauMtvaNaUkdaraMsaazI raKIva AsatIla. ____________________________ madt : mauMba[- baMgaLu$ maogaa ka^irDa^r : BaartIya inayaa-tdaraMnaa Aaiqa-k vaYato baMgaLu$ Asaa 1000 2012 - 13 maQyao 548 kaoTI $pyaaMcyaa mauMba[mah%%vaakaMxaI maogaa kja-ivaYayak davyaaMcao inavaarNa inayaa-t iklaaomaITrcaa ka^irDa^r p`klp krNyaat yaoNaar Aaho. pthmaI mahamaMDLanao kolao Aaho.

p`ayavhoT ka^pao-roT DobT AaiNa sarkarI yaaojanaaMt Anauk`mao 14.19 T@ko AaiNa 13.52 T@ko evhZa prtavaa imaLalaa Aaho. rajya sarkarI kma-caa-yaaM saazIcyaa yaaojanaotUna 13 T@ko tr koMd` sarkarcyaa kma-caayaaMsaazIcyaa yaaojanaotUna 12.93 T@ko prtavaa imaLalaa Aaho. raoKo AaiNa kja- yaaojanaaMdvaaro qaoT gauMtvaNaUk kravaI va myaucyauAla fMDaMcyaa maaQyamaatUna gauMtvaNaUk k$ nayao ASaa saUcanaa poMSana fMD vyavasqaapkaMnaa doNyaat Aalyaa Aahot.

Da^lar

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय डॉरयने ५४.४० ची ऩातऱी ऩाय करून प्रचंड लोल्मुभवश ५५. ०० ची ऩातऱी गाठरी . वद्म ऩरयस्थथतीत डॉरय लयच्मा फाजूरा झेऩालू ऩाशत आशे , ऩुढीर १ ते २ भहशन्मात डॉरय ५९ ते ६० ची ऩातऱी गाठू ळकेर . खारच्मा फाजूरा ५४.२० हश प्रभुख आधाय ऩातऱी ठये र त्माखारी ५४.०० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर . प्रत्मेक घवयण हश खये दीची वंधी अवेर .

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


inaFTI

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय वोभलायी ११ भे योजी ६११५ ची ऩातऱी ननफ्टीने गाठरी वद्म ऩरयस्थथतीत कोणतीशी लाईट फातभी ननफ्टी भध्मे घवयण आणू ळकत नाशी . लयच्मा फाजर ू ा ६२५० ची ऩातऱी प्रभख ु अडथऱा ऩातऱी ठये र , त्मालय ६३५० ऩमंत ननफ्टीची लाटचार शोऊ ळकेर . खारच्मा फाजर ू ा ६००० ची ऩातऱी प्रभख ु आधाय ऩातऱी ठये र , त्माखारी ५८८० ल त्माखारी ५७७० ची ऩातऱी ननफ्टी गाठू ळकेर . ळक्मतो ळोटट करू नमे , रॉगं कयताना थटोऩ रॉव चा लाऩय कयाला.

विश्लेषण - मंदार दाते


saaonao

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय २६०००ची ऩातऱी प्रभुख आधाय ऩातऱी ठयरी.

वोन्मात अंदाजानुवाय २७००० ऩमंत लाढ झारी ल अडथऱा ननभाटण झारा . वद्म ऩरयस्थथतीत २६५०० ची ऩातऱी ऩाय केल्माव २७००० ऩमंत लाढ शोऊ ळकते . खारच्मा फाजर ू ा २५५०० हश आधाय ऩातऱी याशीर . त्माखारी २५००० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर.

वलश्रेऴण : अमभत फागले


mah%%vaacaI maaihtI डडऩॉझझटयी अकाउं ट (डी भॅट) 1.

डडऩॉझझटयी म्शणजे काम?

Ans.डडऩॉझझटयी एखाद्मा फँकेवायखीच अवते. नतच्मात गुंतलणूकदायांच्मा मवक्मुरयटीज ् (म्शणजे वभबाग,

ॉँ डडफेंचवट, फॉड्व, वयकायी मवक्मुरयटीज ्, मुननट्व इ.) इरेक्रॉननक ऩद्धतीने ठे लरेल्मा अवतात. ह्मा मवक्मरु यटीज चे व्मलशाय कयण्माचीशी वोम डडऩॉझझटयीभापटत उऩरब्ध केरी जाते.

2.

भी डडऩॉझझटयीच्मा वेला कळा मभऱलू?

Ans.डडऩॉझझटयीने थलतःचे प्रनतननधी म्शणजे डडऩॉझझटयी ऩाहटट मवऩंट उपट DP नेभरेरे अवतात जे गंत ु लणक ू दायांळी वंलाद ठे लतात.Depository Participants (DPs). एखाद्मा गंत ु लणक ू दायाव

डडऩॉझझटयीच्मा वेला शव्मा अवल्माव त्माने DP कडे आऩरे खाते उघडामचे अवते. शे अगदी फँकेत खाते उघडण्मावायखेच आशे . DP ननलडण्मावंफंधीची अधधक भाहशती वलबाग ४ भध्मे हदरी आशे IV. II. पामदे 1.

डडऩॉझझटयीळी वशमोग केल्माने कोणते पामदे शोतात?

Ans.डडऩॉझझटयीळी वशमोग कयण्माचे पामदे अवे: 1. मवक्मरु यटीज चे वलनावलरंफ शथतांतयण; 2. अळा शथतांतयणालय थटँ ऩ ड्मूटी (भुद्ांक ळुल्क) नाशी; 3. वहटट फपकेट प्रत्मष वांबाऱण्मातीर धोक्मांचे (उदा. ते लेऱेत न मभऱणे, फनालट अवणे इ.) वंऩूणट उच्चाटन;

4. मवक्मुरयटीजच्मा शथतांतयणात कभी कागदऩत्ांचा वभालेळ; 5. कभी खचाटत व्मलशाय; 6. नाभननदे ळनाची वोम; 7. गुंतलणूकदायाचा ऩत्ता फदरल्माव त्माने पक्त DP रा तवे कऱलरे की शी भाहशती गुंतलणूकदायाकडीर

मवक्मुरयटीजळी वलट वंफंधधत कंऩन्मा इ. कडे इरेक्रॉननक ऩद्धतीने आऩोआऩ कऱलरी जाते. त्माभुऱे प्रत्मेकाळी थलतंत्ऩणे वंऩकट वाधण्माची गयज वंऩते;

8. मवक्मुरयटीज ऩाठलण्माचे काभ DP कयीत ््वल्माने कंऩन्मांळी ऩत्व्मलशाय इ. ची गयज नाशी; 9. पोमरओ फकंला खात्मांच्मा एकत्ीकयणाची (कन्वॉमरडेळन) वुरब ऩद्धत; 10. एकाच खात्मात इस्क्लटी, डेट इंथुभें ट्व आझण वयकायी योखे इ. वांबाऱरे जातात; 11. एकत्ीकयण, वलबाजन इ. भधन ू उत्ऩन्न शोणाये अनतरयक्त वभबाग डीभॅट खात्मात आऩोआऩ जभा (क्रेडडट).

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

isamaoMsa jao pI Asaao Baola rola [Mf`a Aaya DI ef saI isaPlaa kaoTk ba^Mk Aaya saI Aaya saI Aaya

620.75 82.30 201.90 426.65 163.85 425.60 794.35 1230.45

10.26 8.58 5.51 4.62 3.67 3.53 3.40 3.29

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

eca saI ela Aaya TI saI BaartI eArTola TaTa maaoTsamaa$tI sauJaukI ihrao maaoTaoka^p-

719.95 334.90 315.55 303.35 1708.70 1684.40

3.43 2.20 2.20 1.78 1.75 1.14

KalaI

"अर्थसंकेत" वृत्तपत्र १९ मे २०१३  

१९ मे २०१३ / 19th May 2013