Page 1

sqaL : mauMba[svaagat maulya : 0

https://www.facebook.com/marathistockmarket

‚marazI‛ sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

AMk : 37

ba^MkaMcaI 1.83 laaK kaoTIMcaI kjao- qaikt

ecasaIsaIcaa purskaranao gaaOrva

pana k`M 2

pana k`M 4

poT/aola svast

AaOdyaaoigak ]%padna vaaZlao

pana k`M 4

Paana kM` 4

AaonajaIsaI GaoNaar irlaayaMsacyaa payaaBaUt saovaa pana k`M 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

‚Aqa-saMkot‛ saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 17 maaca- 2013 inaFTI : 5872.60 saoMsao@sa : 19427.56 saaonao : 29379.00 caaMdI : 54165.00 19400 kaoTI $pyao mahsaUla sarkarI Aqavaa [tr kaoNa%yaahI xao~atIla Apoixat Asatanaa spo@T/ma baM^kaMkDUna GaotlaolaI kjao- na foDNaa-yaa CaoTyaa maaozyaa sava- Da^lar : 54.08 ilalaavaatUna sarkarcyaa k`uD : $ 110.05 kMpnyaa tsaoca vya@tI yaaMcaI lavakrca vat-maanap~aMmaQaUna hatI kovaL 2000 kraoDca kup`isadQaI haoNaar Aaho. na^saD^k : $ 3116.25 spo@T/ma ivak`Icaa baTTyaabaaoL :

Aalao va TU jaI spo@T/ma ivak`Icaa puNa-pNao baTTyaabaaoL Jaalaa.

kja-bauDvyaaMcaI kup`isadQaI :

‘naoma A^MD Saoma’ yaa QaaorNaadvaaro baDyaa ba^Mk kjaqakbaakIdaraMcaI naavao Cayaaica~o AaiNa p%to yaacaa saMpuNatpSaIla vat-maanap~aMmaQaUna doNyaat yaoNaar Aaho. doSaatIla 8 sak-lamaQaIla 64 blaa^kcaa tsaoca sarkarI ba^MkaMtIla savaa-t maaozI ba^Mk Asalaolyaa BaartIya sToT ba^Mkonao yaa baabatIt puZakar Gaotlaa Aaho. ilalaava krNyaat Aalaa haota. maa~ yaamaQyao kovaL riSayaacyaa isasTomaa yaa kja-bauDvaNaa-yaa kMpnyaa tsaoca vya@tI yaaMnaa 15 ekaca kMpnaInao Baaga idvasaacaI maudt doNyaat AalaI Aaho. jar 15 idvasaaMt Gaotlaa. kMpnaInao doSaatIla kjaa-caI prtfoD krNyaat AalaI naahI tr %yaaMcaI naavao 8 sak-lamaQaIla 24 blaa^k Cayaaica~o tsaoca kjaa-saazI hmaI doNaa-yaaMcaI mhNajaoca 3639 kaoTInaa ivakt ga^rnTsa-caI naavao AaiNa Cayaaica~ohI ba^Mka vat-maanap~aMmaQaUna Gaotlao. prMtu 1626 kaoTIMcaI p`isadQa krNaar Aahot. laayasaMsa fI vaLtI k$na sarkarcyaa hatI kovaL qakbaakI vasaulaIsaazI puZakar Gaot sToT ba^Mk 2013 kaoTIca pDNaar Aa^f [MiDyaanao ASaa iDfa^lTsa-caI naavao AaiNa Cayaaica~o va Aahot. [tr maaihtI vat-maanap~aMmaQaUna p`isadQa krNyaasa sau$vaathI kolaI Aaho. idllaItIla 5 iDfa^lTsa-caI maaihtI gaolyaavaYaI- ilalaavaalaa doNaarI piblak naaoTIsa idllaItUna p`kaiSat haoNaa-yaa vatp`itsaad na imaLalyaanao maanap~aMmaQyao p`isadQa krNyaat AalaI Aahot. spo@T/macyaa ikmaana drat inammyaanao kpat kolaI haotI

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

sa%yama ka^MPyauTr ParkIya gauMtvaNauk : KrodI: 39362.70 ivak`I: 33922.10 baakI: 5440.90 doSaI gauMtvaNauk : KrodI: 3501.20 ivak`I: 4816.10 baakI: 1314.80


DoibaT kaD- va ko`iDT kaD- yaoNaar Cayaaica~aMsah : DoibaT kaD- ikMvaa k`oiDT kaD- gahaL JaalyaanaMtr %yaacaa gaOr vaapr hao} nayao mhNaUna ba^MkanaI ga`ahkaMcaI Cayaaica~o AsalaolaI kaD- dyaavaIt Asaa AadoSa irJavh- ba^Mkonao idlaa Aaho. ___________________________________________ ecasaIsaIcaa purskaranao gaaOrva : baaMQakama vyavasaayaatIla Aga`gaNyaa kMpnaI ecasaIsaIlaa valD- saIeAar ka^Mga`osakDUna savaao-%kRYT saamaaijak gauMtvaNaUk QaaorNa purskar jaahIr krNyaat Aalaa Aaho. jala vyavasqaapna Aap%tI inavaarNa eDsaivaYayak janajaagaRtI iSaxaNa va saamaaijak ivakasa yaa xao~aMmaQyao kolaolyaa kamaaMmauLo yaa purskarasaazI ecasaIsaIcaI inavaD krNyaat AalaI Aaho.

10 $pyaaMcyaa PlaasTIkcyaa naaoTa lavakrca : naaoTaMcao AayauYya vaaZivaNyaasaazI va banaavaT naaoTaMnaa AaLa GaalaNyaasaazI lavakrca 5 SahraMmaQyao p`ayaaoigak t%%vaavar PlaasTIkcyaa naaoTa p`saarIt kolyaa jaaNaar Aahot. kaocaI mhOsaur jayapur BauvanaoSvar AaiNa isamalaa yaa vaogavaogaLo vaatavarNa Asalaolyaa 5 SahraMmaQyao yaa naaoTa p`ayaaoigak t%%vaavar idsaNaar Aahot. Aqa- rajyamaM~I namaao naarayaNa maInaa yaaMnaI rajyasaBaot ho saaMigatlao. __________________________________________

valD- ba^Mkocao AQyaxa Baart BaoTIvar : valD- baM^kocao AQyaxa ijama yaa^Mga ikma ho Baartacyaa 3 idvasaaMcyaa daO-yaavar Aalao haoto. Gaolyaa jaulaO maihnyaat AQyaxapdacaI saU~o svaIkarlyaanaMtr %yaaMcaa ha pihlaaca Baart daOra haota. ________________________________________

ba^MkaMcaI 1.83 laaK kaoTIMcaI kja-o qaikt : iDsaoMbar 2012 AKorpya-Mt doSaatIla ba^MkaMcaI vasaUla na JaalaolaI qaikt kjao- 1.83 laaK kaoTIMcaI AsalyaacaI maaihtI ‘koAr roiTMgja’ yaa ptinaQaa-rNa saMsqaonao idlaI Aaho. maagaIla vaYaI- ekUNa qaikt kjao- 1.28 laaK kaoTI $pyao [tkI haotI. yaavaYaI- yaaMt 42.6 T@ko vaaZ JaalaI AsalyaacaohI koAr roiTMgjanao mhTlao Aaho. yaamaQyao sarkarI xao~atIla ba^MkaMcaa ihssaa savaa-t jaast mhNajao 48 T@ko tr KajagaI xao~atIla ba^MkaMcaa vaaTa f@t 10 T@ko Aaho.


poT/aola svast :

irTnsa- Bartanaa dyaavaa laagaNaar maalama%tocaa tpSaIla :

AaMtrraYT/Iya baajaarat tolaacyaa ikMmatI kmaI Jaalyaanao Sauk`vaarI poT/aola AagaamaI Aaiqa-k vaYaa-pasaUna 2 $pyaaMnaI svast Jaalao Aaho. tsaoca ]%pnnaasaaobatca Aaplyaa naavao Asalaolyaa mauMba[-t AakrNyaat yaoNaara vh^T kmaI sava- maalama%taMcaI naaoMd Aayakr Bartanaa haoNaar Asalyaanao mauMba[-t poT/aola 2.50 dyaavaI laagaNaar Aaho. $pyaaMnaI svast haoNaar Aaho. koMd`Iya iva%t maM~alayaanao Aayakr poT/aolacyaa drat GasarNa JaalaI AsalaI BarNyaacyaa pdQatIt kahI badla trI iDJaolacao dr maa~ 50 pOSaaMnaI krNyaacaI p`ik`yaa sau$ kolaI Aaho. vaaZNyaacaIca Sa@yata Aaho. lavakrca yaasaMdBaa-t AiQasaUcanaa p`saarIt ________________________________ haoNyaacaI Sa@yata Aaho. sarkarlaa Apoixat kr saMklana haot nasalyaanao sahara samauhacao sauba`tao ra^yanaa kahI badla haoNaar Aahot.

ATk krNyaacaI saobaIcaI maagaNaI :

saQyaa irTnsa- Bartanaa naaokrdar vya@tI f@t pgaar va [tr ]%pnna evhZoca daKivat Asao. prMtu navaIna inayamaanausaar ]%pnnaasah %yaacyaa naavao Asalaolao Gar, gaaDI, jamaIna va prdoSaI maalama%ta ASaa va [tr maalama%tocaIhI maahItI dyaavaI laagaNaar Aaho.

sahara samauhacao sauba`tao ra^ya yaaMnaI Kulyaa baajaaratUna rao#yaaMcyaa maaQyamaatUna ]Baarlaolao gauMtvaNaUkdaraMcao 24000 kaoTI prt krNyaasa ApyaSa Aalyaanao %yaaMcaa pasapaoT- kaoTa-t jamaa kravaa va %yaaMnaa ATk krNyaacaI ivanaMtI saobaInao saup`Ima kaoTa-laa kolaI. _______________________________ eip`lacyaa pihlyaa AazvaDyaat yaavar saunaavaNaI haoNaar Aaho. gauMtvaNaUkdaraMcao pOsao prt krNyaasa sahara samaUh ApyaSaI zrlyaanaMtr saobaInao %yaaMcaI ba^Mk KatI AaiNa saMp%tIvar Taca AaNaNyaacaI p`ik`yaa sau$ kolyaacao vaR%t Aaho.

AaOdyaaoigak ]%padna vaaZlao : jaanaovaarI AKor AaOdyaaoigak ]%padnaat 2.4 T@@yaaMcaI vaaZ JaalaI Aaho. ]%padna va }jaa- xao~acyaa caaMgalyaa kamaigarImauLo hI vaaZ JaalaI Aaho. AaOdyaaoigak ]%padna vaaZlyaamauLo irJavh- ba^Mk vyaajadrat kpat krNyaacaI Sa@yata vat-ivalaI jaat Aaho.

vh^T rdd krNyaacaI kapD vyaapa-yaaMcaI maagaNaI : ivaNakr, vyaaparI, tsaoca kuSala kamagaaraMcyaa raojaIraoTIlaa maark zrNaara fina-iSaMga kapDavarIla 5 T@@yaaMcaa vh^T yao%yaa rajya Aqa-saMklpatUna rdd kravaa ASaI maagaNaI krNyaat AalaI Aaho. _________________________

AaonajaIsaI GaoNaar irlaayaMsacyaa payaaBaUt saovaa : irlaayaMsa kMpnaInao kRYNaa gaaodavarI Kao-yaacyaa puvaiknaa-yaavar ivaivaQa hayaD/aokaba-na xao~o SaaoQaUna kaZlaI Aahot. yaa xao~aMcaa ivakasa krNao taMi~kdRYTyaa Sa@ya Aaho ka ho pahNyaasaazI AaonajaIsaIcyaa AiQaka-yaaMcao ek pqak sqaapna krNyaat Aalao Aaho. kRYNaa gaaodavarI Kao-yaatIla vaayaucyaa SaaoQalaolya saazyaaMmaQaUna tatDInao ]%padna krNao saaoyaIcao vhavao yaasaazI irlaayaMsacyaa vaaprat nasalaolyaa payaaBaut sauivaQaa BaaDyaanao GaoNyaacyaa pyaa-yaavar AaonajaIsaI ivacaar krIt Aaho.

mah%%vaacaI maaihtI आय पी ओ गुंत ु वणुक Baaga

5

समभाग वळक्रीचे प्रकार : ऩूळनव नश्चचत ककिंमत ळ बुक बबश््डिंग सभबाग वलक्रीचे दोन प्रकाय आहे त ऩूळनव नश्चचत ककिंमतीने वळक्री

सभबाग वलक्री कयणाऱमा कंऩनीरा ककंभत ननश्चचत कयण्माचे स्लातंत्र्म ददरे जाते. सभबाग वलक्रीची ककंभत कुठल्मा आधायालय ननश्चचत केरी गेरी हे

ऑपय डॉक्मुभेंट भध्मे नभुद केरे जाते,ज्माभध्मे वलक्री कयणायी कंऩनी , ककंभतीच्मा गुणात्भक ल ऩरयभाणलाचक घटकांची ,संऩूणण तऩळीरलाय भादहती

दे ते. सभबाग वलक्री कयणायी कंऩनी 20 % वलक्री ऩूलण ककंभत ऩट्टा ठयलते ( ककंभत ऩट्टयाभधीर कभार ककंभत वलक्रीऩूलण ककंभत ऩट्टयाच्मा 20 % ऩेऺा जास्त असु ळकत नाही ) ल त्माचा उल्रेख ड्राफ्ट ऑपय डॉक्मुभेंट भध्मे कयते. ड्राफ्ट ऑपय डॉक्मुभेंट एसईफीआम कडे सुऩुदण केरेरे असते, आणण एसईफीआम / आयओसी कडे पामनर ऑपय डॉक्मुभेंट सुऩुदण कयण्माआधी प्रत्मऺ ककंभत नंतयच्मा तायखेरा ठरू ळकते बुकबबश््डिंग च्या कृतीतून ककिंमत ठरळणे

'' फुकबफश्ल्डंग '' चा अथण जेव्हा एक कंऩनी सभबागाची वलक्री कयते तेव्हा त्मा आधी त्मा सभबागांसाठी असरेल्मा भागणीची नोंद करुन नेभका आकडा

काढून घेते ल त्मा नुसाय त्मा सभबागाचा लरराल करून एका ठयावलक भाऩात त्माची ककंभत ठयलते. मा ऩद्धतीनुसाय फाजायात सभबागाची काम ककंभत

लभऱू ळकते माचा ळोध घ्मालमाची संधी लभऱते. मा कामणऩद्धतीरा फक ु बफश्ल्डंग असे म्हणतात कायण संबाव्म गंत ु लणक ू दायांकडुन ककंभतीच्मा आधायालय लरराल ऩद्धतीने भागणीची नोंद केरी जाते. वलक्रीची ककंभत जेव्हा लररालाची भद ु त संऩते तेव्हा ठयते. कंऩनी जेव्हा आमऩीओ / एपऩीओ कयामचे असे

ठयलते तेव्हा फक ु यन्नय म्हणन ू एका भचंट फँकेरा म्हणजेच सहबागी फँकेरा नेभते. लररालाची एका ठयावलक भद ु त ठयते. फक ु यन्नय त्मा नंतय एक ऑडणय फक ु तमाय कयतो ज्मात तो सगऱया संबाव्म गंत ु लणक ू दायांकडून भागण्मा नोंदलतो. गंत ु लणक ू दायांना भद ु तीच्मा काऱात त्मांच्मा भागण्मांभध्मे फदर

कयण्माची ऩयलानगी असते. लररालाच्मा भद ु तीच्मा ळेलटी ऑडणय फक ु फंद केरे जाते ल त्मानंतय सभबागककती ल कोणत्मा ऩटीत भागलरे गेरे आहे त, ल काम ककभतीत भागलरे गेरे आहे त माची नोंद केरी जाते.कोणत्मा ककभतीत सभबाग भागलरे गेरे आहे त माच्मा आधायालय त्माची वलक्रीची ककंभत

ठयते. फक ु बफल्डंग ही एक बांडलर उबे कयण्मासाठी रूढ झारेरी ल स्लीकायरी गेरेरी नली ऩद्धत आहे , हे खारीर तक्त्मालरून लसद्ध कयता मेईर. ऩल ू ण ननश्चचत ककभतीत सभबाग वलक्री जयी होत असरी तयी भुख्मत: फुकबफल्डंग आमऩीओ/एपऩीओ चे लचणस्ल ददसते. s`~aot : ena esa [-


inaFTI

मागीऱ आठळड्यातीऱ अिंदाजानुसार ननफ्टीऱा ५९७० च्या ऩातलीळर खऩ ू मोठा अडथला ननमावण झाऱा. ननफ्टीने ५९७१ ळरून दोन ददळसात ५८०० ऩयंत ऱोलण घेतऱी.

सद्य ऩररश्थथतीत ५९७० दि प्रमख ु अडथला ऩातली रािीऱ. ५९७० ऩयंत ळाढ दि नळीन वळक्रीची सिंधी दे ईऱ.

सतत तीन ददळस ननफ्टी ५८५० खाऱी बिंद झा्यास ५६६३ ऩयंत घसरण िोईऱ ळ त्याखाऱी ननफ्टी साळरू ऴकऱा नािी

तर ५५५० ते ५४०० ऩयंत दि ननफ्टीत घसरण िोऊ ऴकेऱ. ननफ्टी ५९७० ऩातली ऩार करे ऩयंत ननफ्टीत नळीन खरे दी करू नये . १९ माचव रोजी ररझर्विव बँक र्वयाजदरात कािी बदऱ करू ऴकेऱ का? िा मित्त्ळाचा प्रचन आिे. त्या ददळऴी ननफ्टीत प्रचिंड िाऱचाऱ ददसून येईऱ.

जागनतक बाजारातिी घसरण ददसून येत आिे . जर जागनतक बाजार घसरत रादिऱे तर ननफ्टीत प्रचिंड ळ जोरात घसरण िोऊ ऴकेऱ.

ववश्ऱेषण - मुंदार दाते


saaonao

मागीऱ आठळड्यातीऱ अिंदाजानस ु ार सोन्यात २९३०० ऩयंत घसरण ददसन ू आऱी. ऩरिं तु २९००० ची ऩातली प्रमख ु आधार ऩातली ठरऱी.

सद्य ऩरीश्थथतीत २९००० दि प्रमुख आधार ऩातलीचे काम करे ऱ. ऩरिं तु सोने २९००० ची ऩातलीिी तोडू ऴकेऱ. २९००० च्या ऩातलीखाऱी सोने जाथतीत जाथत २८००० ऩयंत घसरू ऴकेऱ. २८००० ऩयंत घसरण झा्यास सोन्यात ऩुन्िा खरे दी ददसून येईऱ .

ळरच्या बाजऱ ू ा २९८०० ते ३०००० दि प्रमख ु अडथला ऩातली ठरे ऱ.

जर सोन्यात खरे दी आऱी तरी सोने बराच काल २९००० ते २९८०० च्या ऩातलीळरच अडकून ऩडेऱ.

ivaSlaoYaNa : Aimat baagavao


Da^lar

मागीऱ आठळड्यातीऱ अिंदाजानुसार ५४.४० ची ऩातली प्रमुख अडथला ऩातली ठरऱी. डॉऱरऱा दि ऩातली ऩार करणे प्रचिंड अळघड गेऱे.

खाऱच्या बाजऱ ू ा ५४.०० ची ऩातली प्रमख ु आधार ऩातलीचे काम करे ऱ. १५ माचव रोजी डॉऱर ५३.९७५ ऩयंत घसरून ५४.०२ ळर बिंद झाऱा. ५४.०० च्या ऩातलीखाऱी डॉऱर ५३.५० ऩयंत घसरू ऴकेऱ.

ननफ्टी ळ डॉऱर चा सि सिंबिंध बघता डॉऱर मध्ये झाऱेऱी घसरण ननफ्टीत झाऱे्या ळाढीच्या तऱ ु नेत नगण्य आिे.

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


AazvaDyaat var kMpnaIcaonaava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

eiSaAna poMTsa r^naba^@saI isamaoMsa TaTa pa^var ihMdusqaana yauinailavhr sToT ba^Mk Aa^f [MiDyaa eca saI ela baI pI saI ela

4995.00 438.75 574.10 101.70 458.60 2262.00 791.95 404.00

5.10 5.05 3.91 3.72 3.18 2.50 2.39 1.83

kMpnaIcaonaava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

gaola bajaaja Aa^Tao Aaya saI Aaya saI Aaya TaTa maaoTsaDI ela ef ihMdalkao

323.30 1850.30 1067.50 291.10 272.50 95.60

6.66 5.40 4.95 4.46 3.88 3.87

KalaI


तज्ािंच्या मते - वळऴाऱ याज्ञज्क [इश्वळटी]

सिंऩकव

-

भारती ऐअरटे ऱ ३०६ च्या ऩातलीखाऱी २८९ ते २७५ ऩयंत घसरण ददसून येईऱ. ३२४ च्या ळर गे्यास ३४० ते ३६० ऩयंत ळाढ ददसून येईऱ.

टाटा मोटसव २७८ च्या खाऱी २६९ ऩयंत घसरण ददसन ू येईऱ. ३०८ च्या ळर ३२४ ऩयंत ळाढ ददसून येईऱ.

९०२९ १६९ ८६९


मराठी स्टॉक मार्केटतर्फे प्रसिद्ध होणारे "अर्थसंकेत" वृत्तपत्र  
मराठी स्टॉक मार्केटतर्फे प्रसिद्ध होणारे "अर्थसंकेत" वृत्तपत्र  

मराठी स्टॉक मार्केटतर्फे प्रसिद्ध होणारे "अर्थसंकेत" वृत्तपत्र १७ मार्च २०१३ / 10 March 2013