Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 49

https://www.facebook.com/marathistockmarket

‚marazI‛ sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

Baartacaa ivakasadr 6.7 T@ko

poT/aola mahaga

saaonyaavarIla Aayaat kr isqar

pana k`M 2

pana k`M 2

pana k`M 4

kr vyaajadr kpat bauDivaNaa-yaaMnaa AKorcaI saMQaI

Paana kM` 4

pana k`M 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

‚Aqa-saMkot‛ saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 16 jauna 2013 Baartacao ptmaanaaMkna isqar : ‘ifca’ ‘ifca’ yaa patLIvarIla krNaa-yaa saMsqaonao ptmaanaaMknaacao inagaoiTvh va$na kolao Aaho.

AaOdyaaoigak ]%padnaat GasarNa

inaFTI : 5808.40 saoMsao@sa : 19177.93 saaonao : 27866.00 AaOdyaaoigak ]%padnaacaa dr maaca-maQaIla 3.4 T@@yaaMva$na caaMdI : 43808.00 2 T@@yaaMvar Gasarlaa. ]%padna }jaa- BaaMDvalaI vastU va KaNakama yaa xao~aMcyaa Kraba kamaigarImauLo GasarNa JaalaI Da^lar : 57.78 k`uD : $ 105.84 Aaho. na^saD^k : $3423.56

jaagaitk maanaaMkna Baartacyaa Aa]Tlauk sTobala eip`lamaQyao ]%padna xao~acaI vaaZ kovaL 2.8 T@ko JaalaI.

tUT kmaI krNyaasaazI sarkarnao yaaojalaolao ]paya tsaoca vaaZIlaa AaiNa gauMtvaNaUkIlaa caalanaa imaLNyaasaazI krNyaat yaot AsalaolaI p`ik`yaa yaaMcyaamauLo Baartacyaa ptmaanaaMknaacao Aa]TlaUk sTobala krNyaat Aalao Aaho Asao ifcanao spYT kolao. --------------------------------

prdoSaI saupr maako-TsaazI navaI t%%vao : prdoSaI saupr maako-TnaI vaoAr ha}saosa tsaoca kaolD sTaoAroja yauinaTmaQyao navyaanao gauMtvaNaUk kolaI paihjao Asao sarkartfo- jaahIr kolao Aaho

gaolyaa vaYaI- yaaca kaLat to 1.8 T@ko gaolyaa eip`lamaQyao KaNakamaxao~ 2.8 T@ko hyaavaYaI- 3 T@ko Gasarlao Aaho. BaaMDvalaI kovaL 1 T@ka vaaZ JaalaI. gaolyaa vaYaIGasarlao haoto.

Gasarlao haoto. Gasarlao haoto to vastUMmaQyao yaMda to 21.5 T@ko

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

jaoT eArvaoja

yaMda eip`lamaQyao kMJaumar Dyaurobala xao~ 2.8 T@ko tr naa^na kMJaumar Dyaurobala xao~ 12.3 T@ko va maUlaBaUt vastMUcao ParkIya gauMtvaNauk : ]%padna 1.3 T@ko vaaZlao.

$. kraoD %yaacap`maaNao salaga itsa-yaa maihnyaat irTola calanavaaZIcyaa KrodI : 25518.70 drat GasarNa JaalaI Aaho. AMDI maasao va maaMsa tsaoca ivak`I : 27611.10 Kadyatola yaa vastUMcyaa ikMmatIt GaT Jaalyaanao mao baakI : 2092.30 maihnyaamaQyao calanavaaZIcaa dr 9.31 T@@yaaMpya-Mt Aalaa Aaho. BaajyaaMcao dr maa~ AjaunahI caZoca Aahot. eip`la maihnyaat BaajyaaMcaa mahagaa[- dr T@ko haota tao mao maihnyaat 9.78 T@@yaaMvar saaKrocaa mahagaa[- dr 9.21 T@ko [tka haota.

KalaI raihlao doSaI gauMtvaNauk : 5.43 $. kraoD gaolaa.

KrodI : 3879.30 ivak`I : 4476.00 baakI : 596.70


emasaIe@sa esae@savar DobT To/iDMga sau$ : saUicabadQa kja- raoKo, ?Nap~ yaaMcaI inayaimat KrodI ivak`I AaiNa saaOdo emasaIe@sa esae@savar saaomavaarpasaUna sau$ Jaalao Aahot. fobau`vaarImaQyao sau$ Jaalaolyaa emasaIe@sa esae@savarIla samaBaagaaMcyaa vyavaharanao gaolyaa Sauk`vaarI 1000 kaoTI $pyaaMcaa TPpa gaazlaa AsaUna baajaaracaa inado-SaaMk ‚esae@sa 40‛ maQaIla ]laaZalaInao $. 500 kaoTIMcaI patLI gaazlaI Aaho. ___________________________________________ poT/aola mahaga : Da^larcyaa tulanaot $pyaat Jaalaolyaa eoithaisak GasarNaIcyaa paSva-BaUmaIvar poT/aoilaAma kMpnyaaMcyaa taoTyaat vaaZ haot Asalyaanao poT/aolacyaa ikMmatImaQyao p`itilaTr ikmaana 2 $pyao vaaZ haoNyaacao saMkot imaLt Aahot. gaolyaa 4 AazvaDyaaMpasaUna $pyaacyaa ikMmatIt saat%yaanao GasarNa haot Aaho. %yaamauLo BaartatIla tola ivak`I kMpnyaaMcaa saMicat taoTa 2000 kaoTI $pyaaMhUna AiQak Jaalaa Aaho. ha taoTa Ba$na kaZNyaasaazI tola ivak`I kMpnyaaMnaa poT/aoilaAma pdaqaa-Mcyaa BaavavaaZIiSavaaya Anya pyaa-ya naahI. AaMtrraYT/Iya baajaarpozot Kinaja tolaacyaa ikMmatI kahI p`maaNaat kmaI Jaalyaa Asalyaa trI $pyaacyaa GasarNaImauLo %yaacaa fayada BaartIaya AayaatdaraMnaa imaLU Sakt naahI.

sabaisaDIcao 10 kaoTI laaBaaqyaa-Mcyaa Ka%yaat jamaa : qaoT laaBa sqaanaaMtr yaaojanaa 18 ijalhyaat sau$ kolyaapasaUna pihlyaa 7 idvasaaMt 2 laaK 50 hjaar kuTuMibayaaMnaa p`%yaokI 435 $pyaaMcaI raoK elapIjaI sabaisaDI doNyaat AalaI Aaho. elapIjaI sabaisaDI Aa%tapya-Mt elapIjaI ga`ahkaMnaa 10 kaoTI $pyao doNyaat Aalao Aahot. 18 ijalhyaat ga`ahkaMcaI saM#yaa javaLpasa 73 laaK Aaho. 1 jaUnapasaUna hI yaaojanaa yaa ijalhyaaMt rabaivaNyaat yaot Aaho. sabaisaDI qaoT AaQaar saMlagna ba^Mk Ka%yaat jamaa krNyaat yaot Aaho. caalaU vaYa-AKor doSaBarat hI yaaojanaa laagaU krNyaat yaoNaar Aaho. __________________________________________

Baartacaa ivakasadr 6.7 T@ko : jaagaitk ba^Mk jaagaitk ba^Mkonao puZIla Aaiqa-k vaYaa-t Baartacaa Aaiqa-k ivakasadr 6.7 T@ko rahIla Asaa AMdaja vat-ivalaa Aaho. ‚jaagaitk Aaiqa-k Sa@yata‛ yaa naavaacyaa Ahvaalaat ba^Mkonao Asao mhTlao Aaho kI dixaNa AaiSayaatIla Aaiqa-k ivakasaalaa BaartakDUna mau#ya%vao gatI imaLola. 2013 to 2015yaa kalaavaQaIt Baartacyaa inayaa-tIt p`caMD vaaZ hao[-la va ho xao~ majabaUt hao[-la. doSaaMtga-t gauMtvaNaUk vaaZlyaanao ivakasadralaa caalanaa imaLola.


vyaajadr kpat :

saaonyaavarIla Aayaat kr isqar :

ikrkaoL va zaok ASaa daonhI mahagaa[- drat mao maihnyaamaQyao GaT naaoMdlaI gaolaI Aaho. mao maihnyaat mahagaa[-caa dr 4.7 T@@yaaMvar yaoNao hI Apoxaopoxaa caaMgalaI baaba Aaho. iva%tIya tUT kmaI Jaalyaacao idsaUna yaoto. yaamauLo irJavh- ba^Mkolaa vyaajadr kpat krNyaasa vaava Asalyaacao maa^MTokisaMga Ahlauvaailayaa yaaMnaI saaMigatlao.

saaonyaacaI BaartatIla maagaNaI vaaZt AsalyaamauLo 2013 yaa vaYaa-t saaonyaavarIla Aayaat krat sarkarnao 2 vaoLa vaaZ kolaI trIsaudQaa maagaNaI kmaI JaalaolaI naahI. %yaamauLo sarafa baajaarat kr AaNaKI vaaZola ASaI BaItI inamaa-Na JaalaI haotI. prMtu Aqa-maM~I icadMbarma yaaMnaI Ajauna krvaaZ haoNaar naahI Asao spYT kolao Aaho.

-------------------------------------------ba^Mk Aa^f maharaYT/cao kma-caarI saMpavar vyavasqaapnaacyaa nakaraqaIBaUimakoivaraoQaat yao%yaa 17 jaUna raojaI doSavyaapI baMd pukarNyaat Aalaa AsalyaacaI maaihtI Aa^la [MiDyaa ba^Mk Aa^f maharaYT/ emPlaa^[-ja foDroSanacao jaa^M[-MT soak`oTrI d%ta AafLo yaaMnaI idlaI Aaho. ba^Mk vyavasqaapnaacyaa caukIcyaa QaaorNaaMnaa saMGaTnaonao ivaraoQa kolyaanao kma-caa-yaaMvar saUD BaavanaotUna KaoTyaa tk`arI krNyaat yaot Aahot Asaa Aaraop %yaaMnaI kolaa.

kr bauDivaNaa-yaaMnaa AKorcaI saMQaI :

Aayakr ivaBaagaacyaa saMpUNarcanaotca badla k$na yaa ivaBaagaacyaa kaya-pdQatIt Aamaulaaga` badla koMd` sarkarkDUna kolaa jaat Aaho. yaa yaaojanaocaaca ek Baaga mhNaUna ‘eoicCk kayadopalana ]%tojana yaaojanaa’ mhNajaoca vha^lauMTrI saaonyaacyaa AayaatIt vaaZ Jaalyaanao kmPlaayaMsa enkrojamaoMT Baartacyaa caalaU Ka%yaatIla taoTa maaozyaa skIma yaa naavaanao hI yaaojanaa p`maaNaat vaaZlaa Aaho. Aayaat kmaI AaNalaI Aaho. krNyaasaazI sarkarnao Aayaat Saulk 4 T@@yaaMva$na 6 T@ko va naMtr 8 T@ko sarkarnao Ap`%yaxa kraMcyaa kolao haoto. tsaoca ba^MkaMnaI saaonao Aayaat na maaQyamaatUna imaLNaara mahsaUla krNyaacao inaba-MQahI irJavh- ba^Mkonao laavalao vaaZivaNyaakDo Aata laxa haoto. koMd`It kolao Aaho. doSaatIla ----------------------------------------------- saQyaacaI ivaprIt Aaiqa-k 2028 pya-Mt Baartat savaa-iQak laaoksaM#yaa pirisqatI AaiNa %yaamauLo kmaI haot Asalaolaa ivakasadr yaaca 2028 pya-Mt BaartacaI laaoksaM#yaa 1.45 ivacaar k$na sarkarnao AbjaahUna AiQak hao[-la Asao raYT/saMGaacyaa pavalao ]calaNyaasa p`arMBa Ahvaalaat mhTlao Aaho. 233 doSaaMtUna kolaa Aaho. %yaacaaca ek Baaga gaaoLa kolaolyaa janasaaMi#yakIya maaihtIcyaa mhNaUna sarkarnao saava-i~k AaQaaro ha Ahvaala banaivaNyaat Aalaa maafI yaaojanaa AaNalaI Aaho. Aaho.

Da^lar

भागीर आठलड्मातीर अॊदाजानव ु ाय डॉरयभध्मे ५८.९५ च्मा ऩातऱीरा शात रालन ू ५७.४५ ऩमंत घवयण झारी . वद्म ऩरयस्थथतीत ५७.४५ हश प्रभख ु आधाय ऩातऱी ठये र. लयच्मा फाजर ू ा डॉरय ५९.०० ते ६०.०० ऩमंत भजर भारू ळकेर . त्मालय ६१.०० तवेच ६२.०० ची ऩातऱी हश डॉरय गाठू ळकेर . खारच्मा फाजूरा ५५.०० ल त्माखारी ५४.५० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर .

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


inaFTI

भागीर आठलड्मातीर अॊदाजानुवाय ५६८३ ची ऩातऱी ननफ्टीने गाठरी. वद्म ऩरयस्थथतीत ५६४०-३० ची ऩातऱी भशत्त्लाची ऩातऱी ठये र . त्माखारी घवयण झारी तय २०० अॊकाॊची घवयण शोऊ ळकेर .

लयच्मा फाजूरा ५८५० ची ऩातऱी प्रभुख अडथऱा ऩातऱी ठये र , त्मालय ६००० ऩमंत ननफ्टीची लाटचार शोऊ ळकेर . १७ जून योजी रयझर्वशह फॉक ऩतधोयणाचा आढाला घेणाय आशे . ळोटह कयताना काऱजी घ्माली .

विश्लेषण - मंदार दाते


saaonao

भागीर आठलड्मातीर अॊदाजानुवाय २७५००ची ऩातऱी प्रभुख आधाय ऩातऱी ठयरी. वोन्मात अॊदाजानुवाय २८००० ऩमंत लाढ झारी ल अडथऱा ननभाहण झारा . वद्म ऩरयस्थथतीत २८००० ची ऩातऱी ऩाय केल्माव २८५०० ल २९५०० ऩमंत लाढ शोऊ ळकते . खारच्मा फाजूरा २७५०० हश आधाय ऩातऱी याशीर . त्माखारी २६००० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर.

वलश्रेऴण : अमभत फागले


mah%%vaacaI maaihtI डडऩॉझझटयी अकाउॊ ट (डी भॅट) 5.

भी त्माच DP कडे एकाऩेषा जाथत खाती उघडू ळकतो का?

Ans.शोम. खात्माॊच्मा वॊख्मेलय कोणतेशी फॊधन नाशी.

6.

भी एकाच DP कडे खाते उघडरे ऩाहशजे अवे फॊधन आशे का?

Ans.नाशी. आऩण ककतीशी DP कडे खाती उघडू ळकता – ज्माप्रभाणे आऩण कोणत्माशी फॉकाॊभध्मे ककतीशी फचत खाती उघडू ळकता तवेच शे आशे.

7.

DP कडीर भाझ्मा खात्मात भी मवक्मुरयटीजची काशी कभीतकभी मळल्रक (मभननभभ फॅरन्व) ठे लणे आलश्मक आशे का?

Ans.नाशी, मवक्मरु यटीजची मळल्रक ळन् ू म अवू ळकते.

8.

भी वलमबन्न प्रकायच्मा मवक्मुरयटीज (उदा. काशी भाझ्मा एकट्माच्मा नालालय तय काशी भी ल ऩती/ऩत्नीच्मा वॊमुक्त नालालय इ.) एकाच खात्मात ठे लू ळकतो का?

Ans.नाशी. मवक्मरु यटीज ज्मा प्रकायात प्रत्मषात अवतीर त्माच प्रकयच्मा खात्मात त्मा ठे लता मेतीर. म्शणजेच, एक वभबाग-

प्रभाणऩत्र आऩल्मा एकट्माच्मा नालालय तय दव ु ये प्रभाणऩत्र वॊमुक्त नालालय अवल्माव आऩणाॊव दोन लेगऱी खाती उघडाली रागतीर.

9.

भाझ्माकडीर प्रत्मष प्रभाणऩत्राॊतीर नाले तीच अवरी तयी त्माॊचा क्रभ लेगऱा आशे. म्शणजेच एका प्रभाणऩत्रात ऩहशरे नाल

(पथटह शोल्डय) भाझे ल दव ु ये नाल (वेकॊड शोल्डय) भाझ्मा जीलनवाथीचे आशे. भात्र दव ु य्मा प्रभाणऩत्रात ऩहशरे नाल भाझ्मा जीलनवाथीचे आशे तय भी वेकॊड शोल्डय आशे . अळा प्रवॊगी काम कयाले?

Ans.आऩण ऩनतऩत्नीच्मा वॊमुक्त नालाने एकच खाते उघडून त्मात दोन्शी प्रभाणऩत्रे डीभॅट कयण्मावाठी दे ऊ ळकता. आऩणाॊव ट्ाॊथऩोझझळन-कभ-डीभॅट नाभक आणखी एक अजह बरून द्माला रागेर. ह्माद्लाये नालाॊचा इस्च्ित क्रभ घेता मेईर ल मवक्मुरयटीज डीभॅट थलरूऩात मेतीर 10. भी भख ु त्मायऩत्र हदल्माव कोणी अन्म र्वमक्ती भाझे खाते चारलू ळकते का ? Ans.शोम. आऩणाॊव शे भुखत्मायऩत्र DP कडे द्माले रागेर. 11. DP कडे खाते उघडताना भाझ्मा फॉक-खात्माचा तऩळीर दे णे आलश्मक का आशे? Ans.शे आऩल्माच वुयषततेवाठी आशे . आऩल्मा फॉक खात्माचा नॊफय इॊटये थट ककॊला डडस्र्वशडॊड लॉयॊ टलय िाऩरेरा अवल्माने त्माचा गैयलाऩय शोण्माची बफरकुर ळक्मता नवते. तवेच फॉक खात्माचा नॊफय मभऱाल्माखेयीज DP आऩरे खाते उघडू ळकत नाशी

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ihMdalkao TaTa maaoTsarola [Mf`a maa$tI sauJaukI jao pI Asaao TaTa pa^var ela A^MD TI bajaaja Aa^Tao

103.65 296.80 357.25 1514.15 63.10 81.00 1440.75 1764.75

7.08 4.89 3.99 3.95 3.78 3.65 3.37 3.30

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ivap`ao ihrao maaoTaoka^pihMdusqaana yauinailavhr isaPlaa

337.55 1605.80 593.60 377.90

0.72 0.51 0.19 0.16

KalaI

र्वशीडीओ ऩाशण्मावाठी खारीर मरॊक लय स्क्रक कया http://www.youtube.com/watch?v=Qw8F5ehI-cI

Msm paper 16 june 2013  

"अर्थसंकेत" वृत्तपत्र १६ जून २०१३ / 16 june 2013

Advertisement