Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 60

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

drmaha irlaayaMsa ba^ M k ga^sa mahaga pana k`M 2

pana k`M 2

Aar[-saI [-pIefAaocao ]BaarNaar Aa^nalaa[-na 3500 kaoTI sToTmaoMT

pana k`M 4

Paana kM` 4

poT/aola va iDjaola mahaga pana k`M 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 1 saPToMbar 2013 kaorDvaahU SaotIsaazI 10000 kaoTI :

jaIDIpIt maaozI GasarNa :

inaFTI : 5471.80 saoMsao@sa : 18619.72 saaonao : 32970.00 sakla raYT/Iya ]%pnna dranao caalaU Aaiqa-k vaYaa-cyaa pihlyaa caaMdI : 53280.00 itmaahIt Gasarta k`ma raKt 4.4 T@ko Asaa gaolyaa 4 vaYaa-tIla inaccaaMk gaazlaa Aaho. vaYa-BarapuvaI- yaaca Da^lar : 67.14 k`uD : $ 114.45 kalaavaQaIt ha dr 5.4 T@ko [tka haota. na^saD^k : $3589.87

rajyaatIla AvaYa-Naga`st BaagaatIla kaorDvaahU SaotjaimanaIMcyaa ivakasaasaazI rajya sarkarnao 10000 kaoTIMcaI yaaojanaa AaKlaI eip`la to jaUna yaa caalaU Aaiqa-k vaYaa-cyaa pihlyaa itmaahIt Aaho. Kinaja xao~acaI vaaZ 2.8 T@ko raihlaI Aaho tr inaima-tI xao~acaI vaaZdoKIla 1.2 T@@yaaMnaI maMdavalaI Aaho. pihlyaa TPPyaat baaMQakama, }jaa-inaima-tI, Aadraitqya, vaahtUk xao~anaohI AvaYa-Naga`st talau@yaatIla GasarNaca naaoMdvalaI Aaho. ek KoDo inavaDlao jaaNaar Aaho. ASaap`karo 347 kRYaI xao~acaI vaaZ gaolyaa vaYaa-tIla 2.9 T@@yaaMcyaa tulanaot KoDyaaMsaazI saumaaro 150 yaMdacyaa itmaahIt 2.7 T@@yaaMpya-Mt raihlaI. kaoTIMcyaa inaQaIcaI trtUd krNyaat AalaI Aaho. vaIja ga^sa paNaIpurvaza yaaMcaa vaRi_dr gaolyaa vaYaI-cyaa pihlyaa itmaahItIla 6.2 T@@yaaMcyaa tulanaot yaMda koovaL maharaYT/at 82 T@ko Baaga 3.7 T@ko raihlaa. AvaYa-Naga`st Aahot. yaa navyaa yaaojanaomaQaUna %yaa dusa-yaa itmaahIt jaIDIpI vaaZIlaa caalanaa imaLola va BaagaatIla Saotk-yaaMcao gaT %yaanaMtrcyaa daonhIM itmaahIMmaQyao Aaiqa-k ivakasadr vaoga tyaar k$na kRiYaivakasa Gao[-la ASaI Apoxaa Aaiqa-k vyavahar saicava ArivaMd SaottLI saUxma jalasaMQaarNa maayaarama yaaMnaI vya@t kolaI. inayaMi~t SaotI AaMtripko dubaar ipko Anna p`ik`yaa Aqa-vyavasqaolaa maMdIcyaa gato-tUna baahor kaZNyaasaazI sarkar yaa gaaoYTIMvar Bar idlaa va irJavh- ba^Mk eki~t p`ya%na krNao Apoixat Aaho. jaaNaar Aaho.

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

isaPlaa ParkIya gauMtvaNauk : $. kraoD KrodI : 69308.40 ivak`I : 75231.10 baakI : 5922.50 doSaI gauMtvaNauk : $. kraoD KrodI : 10454.00 ivak`I : 9293.00 baakI : 1161.00


irlaayaMsa ba^Mk : yao%yaa tIna vaYaa-t ba^MkocaI svatM~ kMpnaI mhNaUna SaoAr baajaarat naaoMdNaI kolaI jaa[-la Asao p`itpadna irlaayaMsa k^ipTlacao p`mauK Ainala AMbaanaI yaaMnaI kolao. kMpnaIvar saQyaa 20 hjaar kaoTIMcao kja- Aaho. svat:caI ba^Mk sqaapnaa JaalyaanaMtr ho kja- 5000 kaoTIMvar yao[-la. irlaayaMsa k^ipTla AaQaIpasaUna ivamaa, myaucyauAla fMD, ba`aokroja [%yaadI xao~at Aaho. ___________________________________________

drmaha ga^sa mahaga : GargautI ga^sacyaa ikMmatIhI iDJaolacyaa QatI-var dr maihnyaalaa Aqavaa tIna maihnyaalaa AaZavaa GaoNyaacaa sarkarcaa ivacaar Aaho. %yaamauLo drmaha ga^sacaI iMkMmat 10 $pyaanao vaaZNyaacaI Sa@yata vat-ivaNyaat yaot Aaho. saQyaa AaMtrraYT/Iya baajaarat tolaacyaa ikMmatI vaaZt AsaUna Da^larcyaa tulanaot $pyaa Gasarlyaanao sarkarvar 30000 kaoTI $pyaaMcaa baaoJaa vaaZlaa Aaho. saQyaacaI pirisqatI baGata elapIjaIcyaa drat dr maihnyaalaa 10 $pyao ikMvaa dr tIna maihnyaalaa 25 $pyao [tkI ikMmat vaaZt jaaNyaacaI Sa@yata Aaho.

36 p`klpaMnaa maMjaurI : gauMtvaNaUkIlaa caalanaa doNyaasaazI koMd`Iya maMi~maMDLacyaa gauMtvaNaUkivaYayak saimatInao maMgaLvaarI ekUNa 1.87 laaK kaoTI $pyaaMcaI gauMtvaNaUk Apoixat Asalaolyaa 36 p`klpaMnaa maanyata idlaI Aaho. saimatInao maMjaurI idlaolyaa p`klpaMmaQyao 83772 kaoTI $pyaaMcyaa gauMtvaNaUkIcao 18 ivadyaut inaima-tI p`klp va 14084 kaoTI $pyao gauMtvaNaUkIcyaa payaaBaUt sauivaQaaMsaMbaMQaIcyaa Anya 9 p`klpaMcaa samaavaoSa Aaho. maMjaur krNyaat Aalaolyaa }jaa- p`klpaMmaQyao irlaayaMsa pa^varcaa 4000 maogaa vaa^Tcaa saasaNa, laasa-na A^MD Tubaao`caa maoT/ao rolvao p`klp, ihMdalkaocaa paolaad va essaarcaa JaarKMDmaQaIla }jaa- p`klp yaaMcaa samaavaoSa Aaho. __________________________________________

ecaDIefsaI ba^Mkot 2000 kma-caarI BartI : caalaU Aaiqa-k vaYaa-t ecaDIefsaI ba^Mk 300 SaaKa sau$ krNaarI AsaUna 1000 to 2000 kma-caarI BartI kolaI jaaNaar Aaho.’ inamaSahrI BaagaathI kahI SaaKa sau$ kolyaa jaaNaar Aahot. irJavh- ba^MkokDUna prvaanagaI imaLalyaavar 2000 kma-caarI BartI kolaU jaaNaar Aaho.


[-pIefAaocao Aa^nalaa[-na sToTmaoMT :

Aar[-saI ]BaarNaar 3500 kaoTI :

[-pIefAaonao Aaplyaa 5 kaoTI sadsyaaMnaa Aa^nalaa[-na sToTmaoMT ]plabQa k$na doNyaacaI saovaa sau$ krNyaacaa inaNa-ya Gaotlaa Aaho. saMsadocyaa pavasaaLI AiQavaoSanaanaMtr hI sauivaQaa sadsyaaMnaa ]plabQa haoNaar Aaho.

caalaU Aaiqa-k vaYaa-t kr vajaavaTIcaa laaBa doNaara gauMtvaNaUkIcaa pihlaa pyaa-t $rla [laoi@T/ifkoSana ka^pao-roSanacyaa krmau@t rao#yaaMcyaa Kulyaa ivak`Icyaa $panao puZo Aalaa Aaho. koMd` sarkarcyaa navar%na djaa-cyaa yaa ]pk`maaAMtga-t Sauk`vaarpasaUna sau$ Jaalaolyaa yaa raoKo ivak`ItUna 1000 kaoTI $pyao AaiNa Aitir@t BarNaa saQyaacyaa p_tIt [-pIefAaokDUna Jaalyaasa AaNaKI 2500 kaoTI $pyao Asao sadsyaaMnaa vaYa-AKorIsa pIef slaIp ekUNa 3500 kaoTI $pyao ]Bao krNyaat doNyaat yaoNaar yaotat. yaava$na yaoNaar Aahot. Aaplyaa Ka%yaat iktI gauMtvaNauk JaalaI yaacaI maaihtI sadsyaaMnaa imaLto. vyai@tgat CaoTyaa gauMtvaNaUkdaraMnaa prMtu Aa^nalaa[-na sauivaQaomauLo sadsyaaMnaa mhNajaoca $pyao 10 laaKaMpya-Mt gauMtvaNaUk kovhahI Aaplao Kato pahta yaoNaar AsaNaa-yaaMnaa yaa raoKo ivak`ItIla 40 Aaho va %yaacaI CapIla p`thI Gaota T@ko ihssaa raKIva zovaNyaat Aalaa yaoNaar Aaho. AsaUna 10 vaYao-, 15 vaYao- va 20 vaYao- ASaa maudt pyaa-yaaMmaQyao Anauk`mao 8.26 T@ko, hI saovaa jyaaMcaI KatI sau$ Aahot 8.71 T@ko va 8. 62 T@ko Asaa ASaaMsaazIca Asaola. baMd KatI yaa krmau@t vaaiYa-k dranao vyaaja prtavaa sauivaQaodvaaro pahta yaoNaar naahIt. doNyaat Aalaa Aaho. vyai@tgat salaga 36 maihnao Ka%yaavar pOsao jamaa gauMtvaNaUkdaraMnaa p`%yaokI $. 1000 na Jaalyaasa saMbaMiQat Kato baMd dSa-naI maUlyaacyaa ikmaana 5 rao#yaaMsaazI krNyaat yaoto. Aja- saadr k$na gauMtvaNaUk krta yao[-la.

poT/aola va iDjaola mahaga : poT/aola p`itilaTr 2 $pyao 35 pOsao tr iDJaola p`itilaTr 50 pOSaaMnaI mahagalao Aaho. yaa drvaaZInaMtr mauMba[-t poT/aola p`itialaTr 81 $pyao 61 pOsao dranao imaLola. kolaolaI drvaaZ hI ikrkaoL drvaaZ AsaUna yaapoxaa maaozI drvaaZ lavakrca krNyaat yaoNyaacaI Sa@yata vat-ivaNyaat yaot Aaho. gaolyaa tIna maihnyaaMt poT/aolacaI sahavyaaMda tr jaanaovaarIpasaUna Aatapya-Mt iDJaolacaI AazvyaaMda drvaaZ krNyaat AalaI Aaho. AaMtrraYT/Iya baajaarat kccyaa tolaacyaa vaaZ%yaa ikMmatI va Da^larcyaa tulanaot $pyaacyaa haot Asalaolyaa AvamaulyanaamauLo tola kMpnyaaMvar kaoTyaavaQaIcaa baaojaa pDlaa Aaho.

Da^lar

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय ६५.६० हश ऩातऱी भशत्लऩूणण आधाय ऩातऱी ठयरी. वद्म ऩरयस्थथतीत ६५.६० हश ऩातऱी भशत्लऩूणण आधाय ऩातऱी आशे. हश ऩातऱी तोडल्माव ६०.०० ऩमंत घवयण वंबलते.

लयच्मा फाजूरा ६८.०० ल त्मानंतय ७२.०० च्मा ऩातऱीऩमंत लाढ वंबलते.

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


inaFTI

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानुवाय ५४८० ची आधाय ऩातऱी भोडून ५११८ ऩमंत घवयण झारी. वद्म ऩरयस्थथतीत ५३०० ची ऩातऱी प्रभुख आधाय ऩातऱी ठये र. त्माखारी ५१०० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर. लयच्मा फाजर ू ा ५५०० ची ऩातऱी अडथऱा ननभाणण कये र. त्मालय ५६५० ची ऩातऱी ननफ्टी गाठू ळकेर.

विश्लेषण - मंदार दाते


ट्रे डडिंगची १८ प्रबाली वत्र ू े!

saaonao

भागीर आठलड्मातीर अंदाजानव ु ाय वोन्मात ३५००० च्मा ऩातऱीऩमंत लाढ झारी. वद्म ऩरयस्थथतीत ३३००० ची ऩातऱी ऩाय केल्माव ३५००० ऩमंत लाढ शोऊ ळकते . खारच्मा फाजर ू ा ३१५०० हश आधाय ऩातऱी याशीर . त्माखारी २८५०० ऩमंत घवयण शोऊ ळकेर. वलश्रेऴण : अमभत फागले


mah%%vaacaI maaihtI गुंतलणुकदाय तक्रायी ल रलाद (आर्फणट्रेळन)

5.तक्राय

दाखर

कयण्मावाठी

कोणता

वलमळष्ट

नभुना

अवतो

का?

गिंतलणूकदायािंनी खारीर नभनमािंचा लाऩय कयण्माची वलनिंती आशे . 

गिंतलणूकदायािंवाठी तक्राय नभना - टी.एभ. ट्रे डडिंग भें फवस / नोंदणीकृत उऩ दरार मािंचे वलरुध्द तक्राय दाखर कयताना आणण

गिंतलणक े किंऩनमािंविंफिंधी तक्रायीवाठी वी.ओ. ू दायािंवाठी तक्राय नभना - एन.एव.ई. ट्रे डड

शे नभने, एन.एव.ई. ची लेफवाईट डब्ल्मड ू ब्ल्मड ू ब्ल्म.ू एनएवईआमएनडीआमए. वीओएभ लयीर 'इन्शे स्टवस' मा लरिंक भध्मे उऩरब्लध

आशे त.

गुंतलणूकदाय 1.गुंतलणूकदाय

वंयषण वंयषण

ननधी

ननधी

(आम.ऩी.एप.)

(इन््शे थटय

म्शणजे

काम

आणण

प्रोटे क्ळन त्माचा

लाऩय

के्शा

पंड) केरा

जातो?

एन.एव.ई. चािंग्मा गिंतलणूकदायािंच्मा भागण्मािंची ऩतसता कयण्मावाठी आम.ऩी.एप. चारू ठे लते. ज्मा भागण्मा ट्रे डडिंग

भें फवसनी तमािंचल े यीर जफाफदाऱमा / फिंधने मािंची ऩतसता न के्माभऱे उद्भलू ळकतात आणण ते भें फवस एक्वचें जलय केरे्मा

्माऩाया विंदबासत डडपॉ्टय घोवऴत केरे गेरे अवतात. आम.ऩी.एप. चा लाऩय अळा गिंतलणूकदायािंच्मा भागण्मािंची ऩतसता केरी जाते की तमािंनी अळा ट्रे डडिंग भें फवस भापसत ्मलशाय केरा अवतो तमािंना एक्वचें ज ने डडपॉ्टय घोवऴत केरे अवते

अथला काढून टाकरे अवते. ननधीभध्मे यक्कभ न बयणे, जभा लळ्रक डडपॉ्टय ट्रे डडिंग भें फवसकडून न लभऱणे ककिंला लवक्मरयटीज न लभशणे, भाजीन म्शणन ू ट्रे डडिंग भें फवसरा गिंतलणक ू दायाने ददरेरा ननधी ऩयत न लभऱणे लगैये, डडपॉ्टय

घोवऴत झारे्मा ट्रे डडिंग भें फवसकडून गिंतलणक ू दायाव न लभऱा्माभऱे आम.ऩी.एप. भधन ू के्मा जाणाऱमा बगतानाभध्मे वभावलष्ट

के्मा

जाऊ

ळकतात.

आम.ऩी.एप. भधन ू गिंतलणक ू दायाव दे म अवाणायी (टी.एभ. ज्मािंचे भापसत गिंतलणक ू दायाने ्मलशाय केरा अवतो तमाव डडपॉ्टय

1.

घोवऴत

के्माभऱे )

जास्तीत

जास्त

यक्कभ

रु.

11

राख

अवते.

.

रलाद म्शणजे काम?

Ans.रलाद शी ट्रे डडिंग भें फवस, गिंतलणूकदाय, उऩ दरार इतमादीिंभधीर लाद लभटवलण्मावाठीची नमामारमावायखी (क्लावी ज्मडडलळअर) प्रकक्रमा आशे. लादाचे जरद, रलकय ननलायण कयणे शा रलादाचा शे तू आशे . जे्शा एखादमा ऩषाव लाटते

की, तमाचे तक्रायीचे ननलायण दवऱमा ऩषाकडून ककिंला एक्वचें जच्मा तक्राय ननलायण प्रकक्रमेद्लाये वभाधानकायक रयतमा झारेरे 2.

नाशी,

तमालेऱेव

ऩष

रलादाचा

भागस

स्स्लकारु

ळकतात.

रलादावाठी कोण अजण करु ळकतो?

Ans.लादाभधीर ऩषािंभधीर एक ऩष की ज्मारा लाद ननलायणावाठी कामदीय इराज / उऩाम शला अवतो, तो रलादावाठी अजस करु ळकतो. दवऱमा ळब्लदिं भध्मे, गिंतलणूकदाय, उऩ दरार, ट्रे डडिंग भें फवस ककिंला स्क्रअयीिंग भें फवस रलादावाठी अजस करु ळकतात.

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

bajaaja Aa^Tao isaPlaa TI saI esa eiSaAna poMTsa AMbaujaa isamaoMT ihMd yauinailavhr eca DI ef saI ba^Mk ihrao maaoTaoka^p-

1837.00 416.95 2033.20 420.95 171.60 631.45 594.00 2046.50

5.55 4.85 4.42 4.40 4.35 4.03 3.84 3.71

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ijaMdala sTIla r^naba^@saI TaTa maaoTsaAayaDIefsaI A^i@sasa ba^Mk saosaa gaaovaa

221.85 407.85 299.25 80.50 832.95 188.75

8.89 2.43 2.21 2.13 2.09 1.92

KalaI

"अर्थसंकेत १ सप्टेंबर २०१३ / Arth sanket 1 September 2013  

"अर्थसंकेत १ सप्टेंबर २०१३

"अर्थसंकेत १ सप्टेंबर २०१३ / Arth sanket 1 September 2013  

"अर्थसंकेत १ सप्टेंबर २०१३