Page 1

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : ८९

६ एप्रिर २०१४

गुंतलणुकीवाठी भशायाष्र आलडता

व्मार्दय स्थथय pana k` ४

२0१३च्मा लऴाात (डडवेंफयऩमंत) दे ळातीर

अथजलेध

कोणत्मा याज्मात ककती गॊतलणक ू ल ती

मानवाय,

वंऩादकीम

आशे . भशायाष्ट्र

लऴाबयात ६२ शर्ाय कोटीॊची गॊतलणूक

खये दी कया :

कयण्मात आरी. गर्यात आणण भशायाष्ट्र शी दोन याज्मे लगऱता आॊध्र प्रदे ळ , ओडडळा

रुऩमांचे गशृ कर्ज उचररे गेरे अवन ू लाप्रऴजक

आणण कनााटक मा तीन याज्माॊकडे

लऴाांत गशृ कर्ाजचे व्मार्दय लाप्रऴजक १०

ऩाच याज्माॊभध्मे सभऱून २०१३भध्मे ४८.२

भागणीचे ऩायडे र्डच याटशल्माचे थऩष्ि शोत

नोंदलरे गेरे. अन्म १५ याज्माॊभध्मे सभऱून

तर ु नेत शी लाढ १९ िक्के आशे . गेल्मा आर्थजक

गॊतलणकीचे वलााधधक प्रस्ताल आरे. मा

िक्क्मांऩुढे चढरे तयीशी घयावाठी कर्ाजच्मा

टक्के म्शणर्े १, ३०,५०,४६७ कोटीॊचे प्रस्ताल

आशे . वन २०१४-१५ भध्मेशी म्शणर्े मंदाशी

६१,५०,१०५ कोटीॊचे प्रस्ताल आरे.

गशृ खये दीत शीच तेर्ी अऩेक्षषत अवल्माचे

औद्मोधगकतेरा गती दे ण्मावाठी

नॅळनर शाऊवग फँकेचे वीएभडी आय. व्शी.

भशायाष्ट्राने द्वलतीम आणण तत ृ ीम

लभाज मांनी वांर्गतरे.

श्रेणीतीर ळशयाॊकडे रष केंद्रित कयत

गशृ कर्ज फार्ायऩेठेत फँकांचा टशथवा ६७ िक्के

वाधनववलधाॊची उऩरब्धी करून द्रदरी ू , , अवन

वलळेऴत: र्ागततक उद्मोगाॊच्मा

डीएचएपएर मावायख्मा गशृ कर्ज ऩुयलणाऱ्मा

गयर्ाॊची ऩूतत ा ा शोईर, माची काऱर्ी घेतरी

र्ाते. शाऊसवंग पामनान्व कंऩन्मांकडून

आकवऴात झाल्माचे वलश्रेऴण मा अशलारात

प्रलत्तीम वंथथा तवेच , वशकायी फँकांकडून टदरे

राखांलरून १८-१९ राखांलय गेरे आशे तय फँकेचे

अवल्माने प्राभख्माने गॊतलणूकदाय कयण्मात आरे आशे .

भशायाष्ट्रात वलााधधक प्रस्ताल आरे ते वेला षेत्रात (३८.२ टक्के). त्मानॊतय लीर् षेत्र (१९.३ टक्के) ,

फाॊधकाभ (१९.३ टक्के)

,

भॎन्मपॎक्चरयॊग (१०.५ टक्के) , सवॊचन (२.५ टक्के) आणण खाण षेत्र (१.२ टक्के)

सळल्रक : ८००.३०

तसांच्मा भते:

गॊतलणक ू झारी. गर्यातभध्मे गेल्मा

२०१३-१४ भध्मे बायतीमांकडून १.६० राख कोिी

अवल्माचेशी लभाज मांनी नभद ू केरे.

डाऊ : $ १६४१२.७१

प्रलक्री : २३०१.८०

अवून वन २०१३ भध्मे ६७ शर्ाय कोटीॊची

गश ृ कर्ज

भानांकन दे ण्माच्मा प्रलचायात ननमाभक

नेवडेक : $ ४१२७.७३

खये दी : १५०१.८०

शे वर्व्शाव तवेच, उर्ाा उद्मोगाॊचे शफ फनरे

Paana k 7

खये दीदायांना वोमीचे र्ाले म्शणून गशृ िकल्ऩांना

कच्चे तेर : ६०८०

दे ळी गुंतलणूक - रु. कयोड

भशायाष्ट्रात १४ ,७३,४६६ कोटी

रुऩमाॊची गॊतलणक ू झारी

Paana k 7

अवल्माचे लभाज मांनी वांर्गतरे. घय

डॉरय : ६०.०८००

सळल्रक : ४८९२.२०

अशलार अवोचेभने प्रसवद्ध केरा आशे .

श्री चंद्रळेखय टिऱक

शे िभाण १० राखांलरून १२ राखांलय गेरे

चांदी : ४२९६९

प्रलक्री : १७३०१.६०

कोणत्मा षेत्रात झारी माचा ववलस्तय

pana k` ८

ग्राशकांना टदल्मा र्ाणाये वयावयी कर्ज १६

वोने : २८२६०

खये दी : २२१९३.७०

arthsanket@gmail.com

pana k` 2

आशे . उलजरयत अथजवाह्म एचडीएपवी

वेंवेक्व : २२३६९.५०

ऩयकीम गंत ु लणक ू - रु. कयोड

'आळा गशृ कर्ज' मोर्ना

अवन ू त्मात खावगी प्रलत्तवंथथांची आघाडी

ननफ्िी : ६६९४.३५

डाफय


सभननभभ फॅरन्व

'आळा गशृ कर्ज' मोर्ना अॎर्वक्वव फॉकेने आऩल्मा २०्मा लधााऩनद्रदनाच्मा तनसभत्ताने ऩद्रशल्माॊदाच स्लभारकीचे घय

ककपामती शप्त्माॊद्लाये घेऊ इर्वच्िणाऱ्मा अत्मल्ऩ

'वीऩीएवई-ईिीएप'

वलावाधायण फचत खात्मात ककभान आलश्मक

सळल्रक यक्कभ ठे लरी नाशी म्शणून खातेदायाव

कभी अगदी आठ शर्ाय रुऩमाॊऩमंत उत्ऩन्न अवणाऱ्मा अल्ऩउत्ऩन्न गटातीर रोकाॊवाठी

अॎर्वक्वव फॉकेने शी गश ृ कर्ा मोर्ना वरू केरी आशे . कौटॊ बफक उत्ऩन्न भासवक आठ ते १० शर्ायाॊदयम्मान अवणाऱ्माॊनाशी मा मोर्नेत िोटय़ा नगयाॊभध्मे (१० राखाॊशून कभी

रोकवॊख्मेच्मा) अगदी ककभान एक राख

रुऩमाॊऩावन ू कभार १५ राखाॊऩमंत तय फडय़ा

नगयाॊभध्मे (१० राखाॊशून अधधक रोकवॊख्मेच्मा) कभार २५ राखाॊऩमंतचे कर्ा सभऱवलता मेईर. शे कर्ा फदरत्मा (फ्रोद्रटॊग) अथला र्वस्थय (कपक्स्ड)

अळा दोन्शी प्रकायाॊत आकऴाक ्मार् दयात आणण

अवरेल्मा वेला भामाद्रदत कया्मात ल खात्मात

ककभान आलश्मक सळल्रक र्भा झाल्मालय फॊद केरेल्मा वेला ऩन्शा वरू कया्मात. वालार्तनक षेत्रातीर वलाात भोठी फॉक अवणायी स्टे ट फॉक कोणताशी दॊ ड आकायात नाशी. ऩण

,

तीन

भद्रशन्माॊचा वयावयी ककभान फॎरन्व ळशयी बागाॊत दशा शर्ाय रुऩमे ल तनभळशयी बागाॊत ऩाच शर्ाय रुऩमे नवेर तय आमवीआमवीआम आणण

एचडीएपवीवायख्मा खावगी फॉका प्रततततभाशी ७५० रुऩमाॊचा दॊ ड आकायतात.

द्रदरी र्ाणाय अवन ू १०.७५ टक्क्माॊनी शी कर्े सभऱतीर.

कारालधीत प्रलाव करू इर्वच्िणामााोो प्रलाळाॊवाठी

गेल्मा भद्रशन्मात उत्ऩादन ळल्क

0१४ ते २८ भाचा २

0१५ मा

मा मोर्नेची घोऴणा कयण्मात आरी अवन ू

, १

एवप्रर ते ३ एवप्रर अळा भामाद्रदत द्रदलवाॊत मा ततककटाॊची वलक्री शोणाय आशे . ततककटाचे भल् ू म र्यी एक रुऩमा अवेर तयी

, फॊधनकायक कय

आणण ळल्क भात्र प्रलाळाॊना द्माले रागेर. कय आणण ळल्काच्मा लय कॊऩनी पक्त १ रुऩमा

,७१४ कोटीॊचा

भशवूर सभऱारा शोता. वेला कयातून

१२,१८१ कोटी सभऱारे अवून मात १५.४ टक्क्माॊची लद्ध ृ ी झारी. तवेच वीभा ळल्काऩोटी १५

,१०९ कोटीॊचा भशवर ू

सभऱारा. एवप्रर ते पेब्रलायी मा कारालधीत वेला कयातून वयकायरा १ ,३४,१७१ कोटीॊचा भशवर ू सभऱारा. उत्ऩादन ळल्कातन ू १,४९,७११ कोटीॊचा भशवूर सभऱारा.

आरे शोते. ऩयॊ त वधू चफद्धतेनॊतय मा मतनट्वचे

तनमत खये दी-वलक्री ्मलशाय शे ११.३४ टक्क्य़ाॊच्मा लाढीवश १९.४० रुऩमाॊनी वरू झारे. द्रदलवअखेय ११.१७ टक्के लाढीवश ते १९.४० रुऩमाॊलय

आशे त. वयकायने मा असबनल ऩमाामाच्मा

भाध्मभातून आघाडीच्मा १० वयकायी कॊऩन्माॊतीर

आऩरा द्रशस्वा आॊसळकयीत्मा वलकून ३ ,००० कोटी रुऩमे उबे कयण्माचे रक्ष्म तनधाायीत केरे शोते

लेफवाईटलरूनशी फक कयता मेऊ ळकतीर.

द्रदलव चाररेल्मा खल्मा वलक्रीतन ू प्रत्मषात ४०

शर्ाय गॊतलणक ू दायाॊकडून ४ ,४०० कोटी रुऩमाॊचा तनधी उबा याद्रशरा.

रयझ्शा फॉकेत १९८० भध्मे

रुर्ू झारेरे गाॊधी माॊना वलत्त षेत्रातीर तीन दळकाॊचा अनबल आशे .

९0 िक्के गश ृ कर्ज

लीव राखांऩेषा र्ाथत यकभेचे गश ृ कर्ज घेणाऱ्मा ग्राशकांवाठी ९० िक्क्मांऩमांत कर्ज दे ण्माची

ऩयलानगी प्रलत्तीम वंथथांना दे ण्माचा प्रलचाय नॅळनर शाऊसवंग फँक कयीत आशे .

आय. गांधी रयझव्शज फँकेच्मा डेप्मि ु ी गव्शनजयऩदी

रयझ्शा फॉकेचे कामाकायी वॊचारक आय.

गाॊधी माॊना डेप्मटी ग्शानय म्शणून फढती दे ण्मात आरी आशे . गाॊधी माॊच्माकडे फॉक चरन ल वलकाव

,

बफगय फॉककॊग

वलत्तवॊस्थाॊचे ऩमालेषण , नागयी फॉका तवेच रयझ्शा फॉकेच्मा खचा ल अथावॊकल्ऩीम तनमॊत्रण,

भाद्रशती तॊत्रसान ल वलधी

वलबागाचा कामाबायदे खीर अवेर.

,

ऩयॊ त वीऩीएवई-ईटीएपच्मा २४ भाचाऩमंत तीन

पक्त न्मा दे ळाॊतगात नेटलका अॊतगात मेणामााच

ळल्क आणण वेला कयातून ४३ ,७९४ कोटीॊचा वलरतीची ततककटे स्ऩाईवर्ेटच्मा भध्मे मा तीन कयाॊतन ू ४१

शे मतनट्व

प्रत्मेकी १७.४५ रुऩमे दयाने वलतयीत कयण्मात

आकारून ततककटाची ककॊभत ठयलीर. शी मोर्ना

, वीभा थेट वलभानाॊवाठीच रागू याशणाय आशे . शी

भशवूर सभऱारा आशे . पेब्रलायी २०१३

प्रततवाद सभऱारा. गॊतलणक ू दायाॊना

तनमत खये दी-वलक्री ्मलशायावाठी खरे झारे

१ रुऩमात प्रलभान नतकीि

केरी. १ र्रै २

माभध्मे केलऱ ५.६ टक्क्माॊची लाढ झारी.

झारेल्मा मा ईटीएपरा गॊतलणूकदायाॊचा चाॊगरा

फार्ायातीर वधू चफद्धतेतन ू मा मोर्नेचे मतनट्व शे

आरे आशे . शी कर्े थोड्मा र्ास्त ्मार् दयाने

४.४१ राख कोटीॊचा भशवूर सभऱारा अवून

आशे . भाचाच्मा ळेलटच्मा आठलडय़ात वलक्री

ऩयताला र्लऱऩाव दप्ऩट झारा आशे . ळेअय

अळी अत्मॊत अनोखी मोर्ना भॊगऱलायी र्ाशीय

कारालधीत अप्रत्मष कय वॊकरनातून

ळक्रलायी ऩदाऩाणातच ११ टक्क्य़ाॊनी लाढ झारी

भल् ू माने झारेल्मा खये दीलय गॊतलणूकदायाॊचा

अत्मॊत वोप्मा दस्तालेर्ाॊवश उऩरब्ध कयण्मात

चारू लऴाात एवप्रर ते पेब्रलायी मा

'वीऩीएवई-ईटीएप'ने

र्वस्थयालरे. म्शणर्े आठलडय़ाबयाऩल ू ी १० रु.

स्ऩाईव र्ेट कॊऩनीने १ रुऩमात वलभान प्रलाव

अित्मष कय

वालार्तनक उऩक्रभातीर १० अग्रणी कॊऩन्माॊच्मा

दॊ डात्भक ळल्क आकायण्माऐलर्ी फॉकाॊनी, खात्मात एक्स्चें र् रे डड े पॊड अथाात

उत्ऩन्न गटातीर र्नवभश ू ावाठी ३० लष्रे भदतीची र्ेलढा काऱ ककभान आलश्मक यक्कभ याशणाय 'आळा शोभ रोन्व ' नालाची गश ृ कर्ा मोर्ना नाशी तेलढय़ा काऱावाठी त्मा खात्मारा उऩरब्ध प्रस्तत केरी आशे . दयभशा दशा शर्ाय रुऩमाॊऩेषा

भध्मे ११% लाढ

ऩयं तु फँकेकडे

घयशी तायण ठे लाले रागेर. वध्मा र्ाथतीत र्ाथत ८० िक्क्मांऩमांत कर्ज टदरे र्ाते.

एनएचफी शी गश ृ कर्ज दे णामाजच पामनान्व

कंऩन्मांची ननमाभक वंथथा आशे . भारभत्तेची

ककंभत आणण त्मालय सभऱणाये कर्ज माचे िभाण ठयप्रलण्माचा अर्धकाय ननमाभक मा नात्माने

एनएचफीरा आशे . त्मानव ु ाय गश ृ कर्ज दे णामायज

कंऩन्मांनी मावंफंधीचा एक िथताल एनएचफीकडे टदरेरा आशे .


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ये नफेक्वी

४२४.८५

१६.७७

टशंदाल्को

१३७.१५

४.७७

स्र्ंदार थिीर िािा थिीर

वेवा थियराईि

२९९.०० ३९७.६५ १९०.६५

६.५२ ४.२३ ४.२१

KalaI kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

बेर

१८७.३५

६.३७

गेर

३६७.८०

३.५२

फी ऩी वी एर आम िी वी िािा ऩॉलय

४३९.६० ३४५.९० ८४.४०

४.०७ ३.५० २.४८


SaaKa

व्मार्दय स्थथय नलीन आधथाक लऴाातीर ऩद्रशल्मा ऩतधोयण आढा्मात यार्न माॊनी

्मार्दयात कोणताशी फदर केरा नाशी. चरनलाढ आटोक्मात मेण्माचे

वॊकेत सभऱत अवरे तयी , त्मालय अधधक ऩकड सभऱवलण्माच्मा दृष्ट्टीने

्मार्दयात लाढ न कयण्माचा तनणाम घेतल्माचे स्ऩष्ट्टीकयण ग्शनाय डॉ. यघयाभ यार्न माॊनी द्रदरे आशे . भात्र

, त्माचलेऱी भशागाईचे दष्ट्टचक्र

र्ानेलायी २0१५ ऩमंत तयी कामभ याद्रशरे , अवे बाककत डॉ. यार्न माॊनी लतावलरे आशे . रयझ्शा फॉकेने ये ऩो ये ट (रयझ्शा फॉकेकडून फॉकाॊना सभऱणाऱ्मा कर्ााचा ्मार्दय) आठ टक्क्माॊलय तवेच

, याखील योखतेचे

प्रभाण (्माऩायी फॉकाॊना रयझ्शा फॉकेकडे ठे ला रागणाऱ्मा तनधीचे प्रभाण)

चाय टक्क्माॊलय कामभ ठे लरे. सळलाम, 'ओ्शनाइट कॉर'भध्मे सरर्वक्लडडटी एडर्स्टभें ट पॎसवरीटीचे प्रभाण ऩाल टक्क्माॊलय आणरे. रय्शवा ये ऩो ये ट ७ टक्के आणण कॎळ रयझ्शा ये ळो ४ टक्के कामभ ठे लण्मात आरा आशे . वात आणण चौदा द्रदलवाॊच्मा ये ऩोची भमाादा अधाा टक्क्मालरून ऩाऊण

टक्क्माॊलय आणरी. त्माभऱे फॉकाॊवाठी तनधी उऩरब्ध कयणे थोडे भशाग शोणाय आशे . ग्राशकाॊळी वॊफॊधधत थेट अळा कर्ााच्मा अथला फचत

खात्मातीर ्मार्दयात ककॊला भदत ठे लीतीर ्मार्दयात कोणताशी फदर शोणाय नाशी.

वप्टें फय २०१३ ऩावन ू वरग तीन लेऱा यार्न माॊनी ये ऩो ये टभध्मे ऩालऩाल टक्क्माॊनी लाढलरे शोते. घटते औद्मोधगक उत्ऩादावॊदबाात स्लत:

यार्न माॊनी धचॊता ्मक्त केरी आशे . भात्र , उद्मोगारा चेतना दे ण्माचे

काभ ्मार्दय कऩातीद्लाये कयता आरे अवते ; ऩयॊ त तवे झारेरे नाशी , अवे द अवसळएटे ड चें फय ऑप कॉभाव अॉड इॊडस्रीर् ऑप इॊडडमाचे

अध्मष याणा कऩयू माॊनी वाॊधगतरे. ्मार्दय कऩात झारी अवती , तय

तनदान औद्मोधगक चरनलरनारा चारना सभऱारी अवती.माचा ऩरयणाभ उद्मोगाॊलय शोईर ,

अवे कॉर्वन्पडये ळन ऑप इॊडडमन इॊडस्रीर्चे

भशावॊचारक चॊिर्ीत फॎनर्ी माॊनी वाॊधगतरे. ऩण ा ् भशागाई तनमॊत्रणालय ू त बय दे ण्माचे रयझ्शा फॉकेचे धोयण पायवे मोग्म नवल्माचे भत

'कपकी'चे

अध्मष सवद्धाथा बफराा माॊनी भाॊडरे.

बागप्रलक्री ळेअय फार्ायात प्राथसभक बागवलक्रीच्मा भाध्मभातून कॊऩन्माॊनी १,२०५ कोटी रुऩमे २०१३-१४ भध्मे उबायरे आशे त. मा आधथाक लऴांत खावगी षेत्रातीर र्स्ट डामरची ९१९ कोटी रुऩमाॊचीच वलाात भोठी आणण मळस्ली बागवलक्री प्रकक्रमा ठयरी. तय वालार्तनक षेत्रात गेल्मा दोन लऴांतीर ळेलटची प्राथसभक बागवलक्री प्रकक्रमा एनफीवीवीची भाचा २०१२ भध्मे याद्रशरी आशे . 'प्राइभ डाटाफेव'च्मा अभ्मावानवाय, २०१२-१३ भध्मे अलघ्मा नऊ कॊऩन्माॊद्लाये उबायरी गेरेरी यक्कभ ६ ,२८९ कोटी रुऩमे शोती. न्मा बागवलक्री प्रकक्रमेत याष्ट्रीम इस्ऩात द्रशॊदस्तान एयोनॉद्रटक्व , वशबागी शोतीर.

, भशानगय गॎव ,

कोचीन सळऩमाडावायख्मा कॊऩन्मा


mah%%vaacaI maaihtI

ननफ्िी

डडऩॉणझियी अकाउं ि (डी भॅि) स्त्रोत: एन एव डी एर रे डडंग / वेिरभेंि 1.

डीभॅि केरेल्मा सवक्मुरयिीर् प्रलकण्माची ऩद्धत काम आशे ?

Ans.शी ऩद्धत अततळम वाधी आशे . आऩण आऩल्मा सवक्मरयटीर् वलकल्मानॊतय तेलढ्मा आऩल्मा खात्मालय नाले (डेबफट) सरद्रशण्माची ल े़ आऩल्मा ब्रोकयच्मा र्वक्रअरयॊग खात्मात तततकी र्भा (क्रेडडट) कयण्माची वूचना आऩण

DP रा दे ता. शी वूचना दे ण्मावाठी

डडसर्शयी इॊस्रक्ळन र्वस्रऩ

DP ने आऩणाॊव

, खाते उघडतानाच , द्रदरेल्मा अवतात.

सवक्मरयटीर् वलकण्माची ऩद्धत खारी द्रदरी आशे : 

NSDL ळी र्ोडरेल्मा कोणत्माशी स्टॉक एक्स्चें र्लय आऩण आऩल्मा सवक्मरयटीर् ब्रोकयभापात वलकू ळकता ;

डॉरय

आऩल्मा खात्मालय डेबफट सरद्रशण्माची ल आऩल्मा ब्रोकयच्मा े़ र्वक्रअरयॊग खात्मात क्रेडडट कयण्माची वच ू ना आऩण DP रा दे ता; प्रत्मष ऩे-इन द्रदलवाच्मा आधी आऩरा ब्रोकय

, त्माच्मा DP रा

र्वक्रअरयॊग कॉऩोये ळनकडे म्शणर्ेच स्टॉक एक्स्वचें र्कडे डडसर्शयी कयण्मवलऴमी वूचना दे तो ; 

आऩल्मा DP रा स्टॉक एक्स्चें र्भापात ऩेभेंट सभऱते ;

सवक्मरयटीर् वलकल्माफदद्र आऩणाॊव ब्रोकयकडून ऩेभेंट सभऱते.

2.

डीभॅि केरेल्मा सवक्मरु यिीर् खये दी कयण्माची ऩद्धत काम आशे ?

Ans.ह्मावाठी आऩण आऩल्मा

DP रा, खाते उघडताना अथला नॊतय

के्शाशी, एकदाच स्टॉ डडॊग इॊस्रक्ळन (कामभस्लरूऩी वच ू ना) दे ऊन ठे लू ळकता. अन्मथा प्रत्मेक सवक्मरयटी र्भा (रयवी्श) शोताना

आऩणाॊव लेगऱी वूचना द्माली रागेर. सवक्मरयटीर् वलकण्माची ऩद्धत खारी द्रदरी आशे : 

आऩण ब्रोकयभापात सवक्मरयटीर् खये दी कयता ;

आऩण आऩल्मा ब्रोकयरा ऩेभेंट कयता ल ब्रोकय

, ऩे-इन च्मा

द्रदलळी, स्टॉक एक्स्चें र्रा ऩेभेंट दे ण्माची ्मलस्था कयतो ; 

ब्रोकयरा, ऩे-आउटच्मा द्रदलळी , त्माच्मा र्वक्रअरयॊग भेंफय ऩूर खात्मात क्रेडडट सभऱते ;

आऩरा ब्रोकय त्माच्मा

DP रा र्वक्रअरयॊग खाते डेबफट करून

आऩरे खाते क्रेडडट कयण्माची वच ू ना दे तो; 

आऩल्मा खात्माभध्मे वभबाग र्भा शोतात. अथाात अळा लेऱी , स्टॉ डडॊग इॊस्रक्ळन द्रदरी नवल्माव

, क्रेडडट सभऱण्मावाठी

आऩणाॊव ब्रोकयरा रयवीट-इॊस्रक्ळन्व द्मा्मा रागतीर. ब्रोकयने, फक-क्रोर्यच्मा आधी , त्माच्मा र्वक्रअरयॊग खात्मातून आऩल्मा डडऩॉणझटयी खात्मात सवक्मरयटीर् र्भा केल्माची खात्री कया.

वोने


inado-SaaMk

चांदी

naava

AMk

badla

ननफ्िी

६६९४.३५

४१.७५

फँक ननफ्िी

१२५५१.७०

१२.१५

ननफ्िी ज्मनु नअय

१३४८७.१५

३.१०

वीएनएक्व १००

६५८९.९५

३५.१०

वीएनएक्व २००

३३५४.८०

१५.३५

वीएनएक्व ५००

५२३४.५०

१९.८५

वीएनएक्व सभडकॅऩ

८६४०.८५

३.९५

वीएनएक्व थभारकॅऩ

३८३६.८०

४५.९५

ननफ्िी सभडकॅऩ ५०

२४९०.४५

८.२०

इंडडमा व्शीआमएक्व

२२.६८७५

०.५८

कच्चे तेर


t& श्री चंद्रळेखय टिऱक र्ेष्ठ अथजतस

फदरते अथजकायण आणण फदरते यार्कायण र्े्शा अवे फदर आऩण आऩल्मा खऴीने केरेरे नवतात (आणण

वंऩादकीम श्री. असभत फागले

ळेअय भाकेि म्शणर्े

आऩण आऩल्मालय ओढलून घेतरेरे नवतात) ककॊला आऩल्मा कऱत नकऱत आऩण आऩल्मालय रादरेरे अवतात त्मालेऱी अवे फदर स्लीकायामरा आऩण र्ास्तच नाखऴ ू अवतो. ऩण वॊथगतीने शोणाये फदर वभर्न ू घेण्माव तनदान काशी तयी वलड सभऱते. त्माभऱे त्माॊना वाभोये र्ाण्मात तरनेने कभी अडचणी मेतात. ऩण र्य शे फदर लेगाने झारे तयी अळी वॊधी ककॊला उवॊत सभऱतेच अवे नाशी आणण अळी र्यी पयवत सभऱारी नाशी तय त्मातन ू अनेकवलध स्लरूऩाच्मा वभस्मा उदबलू ळकतात. वाशर्वर्कच भी ज्मालेऱेरा अवे म्शणतो कक गेल्मा २०-२५ लऴााच्मा काऱात आऩण ककॊला आऩरी अथा्मलस्था उद्मोग षेत्राच्मा लचास्लातन ू वेला षेत्राच्मा प्राफल्माकडे आरी, त्मालेऱी कदाधचत भागच्मा वऩढीतीर काशी र्ाणकाय भॊडऱी वाशर्वर्कच अवा भद्दा उऩर्वस्थत कयतीर कक अवा फदर काशी ऩद्रशल्माॊदाच शोतो आशे अवे नाशी. शा भद्दा बफनतोड स्लरूऩाचा आशे शे भोकऱे ऩणाने भान्म केरेच ऩाद्रशर्े. आऩरा दे ळ १९४७ वारी र्े्शा स्लतॊत्र झारा ते्शा आऩल्मा दे ळाचे लणान, आऩल्मा अथा्मलस्थेचे लणान कृवऴप्रधान दे ळ अवे केरे र्ामचे. कायण आऩल्मा याष्ट्रीम उत्ऩनाचा ७५ टक्क्माशूनशी र्ास्त लाटा कृऴीषेत्रातन ू मामचा. आर् एकवलवा्मा ळतकाच्मा दवऱ्मा दळकात शे प्रभाण २० टक्क्माॊच्माशी खारी आरे आशे आणण तयीशी योर्गायाच्मा वॊधी शा तनकऴ रालामचा झारा, तय कृऴीषेत्रालय अलरॊफून अवरेल्मा ्मक्तीॊची वॊख्मा एकूण योर्गाय षभतेच्मा ५० टक्क्माॊशूनशी र्ास्त आशे . माचा अथा ज्मा प्रभाणात कृऴीषेत्राचा याष्ट्रीम उत्ऩन्नातरा लाटा कभी झारा आशे , त्मा प्रभाणात उत्ऩन्नावाठी कृऴी षेत्रालय अलरॊफून अवणाऱ्माॊचे प्रभाण कभी झारेरे नाशी. मातन ू मा षेत्राचे दयडोई उत्ऩन्नाचे प्रभाण कभी कभी शोते आशे . आर्च्मा अनेक वभस्माॊचे शे भऱ ू आशे . फदरत्मा अथाकायणाचे शे फदरते वभार्कायण आशे .

क्रभळ्

mauMba[- raoKo baajaar va raYT/Iya raoKo baajaar mauMba[-t AsaUnahI marazI maaNausa SaoAr baajaar mhNajao kahItrI ra^koT saayaMsa Asalyaap`maaNao %yaakDo paht rahIlaa. jyaa qaaoDyaa far laaokaMnaI javaL jaaNyaacaa p`ya%na kolaa %yaatIla 90 T@ko laaokaMnaI saDkUna maar Kallaa. %yaamauLo %yaaMnaI “AaQaIca ]lhasa %yaat falgauna maasa” marazI samaajaat p`caMD gaOrsamaja psarivalao. nauksaana haoNyaacaI karNamaImaaMsaa krNyaaeovajaI ho far GaaNaorDo kahItrI Aaho Asaoca marazI samaajaat psart gaolao. prMtu Aa%ta kaL p`caMD badlalaa Aaho. pulaaKalaUna baroca paNaI vaahUna gaolao Aaho. tM~&anaacaI p`caMD p`gatI JaalaI Aaho va haot Aaho. puvaI- jyaa karNaamauLo nauksaana Aqavaa fsavaNaUk haot haotI tI javaLpasa 99 T@ko karNao inakalaat inaGaalaI Aahot. trIhI marazI samaaja SaoAr baajaarapasaUna dUrca. jaI kahI navaIna marazI maaNasao hyaat rsa Gaot Aahot %yaaMcao ]iddYT eka ra~It kraoDptI haoNyaacao Aaho. ApuNa- maaihtI va p`caMD hava mhNajaoca “ivanaaSakalao ivaprIt baudQaI” ASaI gat. %yaacap`maaNao SaoAr baajaarat sahBaaga GaoNaaro ho mau#ya%vao SahrI. gaavaakDIla Aqavaa talau@yaasaar#yaa gaava vajaa SahraMmaQaIla maaNasao AjaunahI hyaapasauna durca Aahot. karNa, karNa marazImaQyao yaaogya Asao saaih%ya ]plabQa naahI. marazItUna maaga-dSa-na ]plabQa naahI. Aaja jao kahI marazItUna maaga-dSa-na krIt Aahot, to puNa-pNao gallaaBa$ p`vaR%tIcao Aahot. %yaamauLo SaoAr baajaaratIla saMQaI SaaoQaNaara marazI samaaja %yaapasaUna p`caMD dur jaat Aaho. SaoAr baajaar ho eka ra~It kraoDptI krNaaro jaaducao yaM~ navho, ho AaQaI AapNa samajaUna Gaotlao paihjao. jyaap`maaNao AapNa [tr gauMtvaNaUk krtao %yaacap`maaNao SaoAr baajaar hahI gauMtvaNaUkIcaa ek pyaa-ya Aaho. Krotr savaao-%tma pyaa-ya Aaho.


मावाठी र्ेष्ट्ठ अथातस श्री. चॊिळेखय द्रटऱक वय आऩल्मारा

अथजलेध

भागादळाक म्शणून राबरे आशे त. तवेच भॊफई ऩोरीव आधथाक गन्शे वलबागशी अथालेधभध्मे वलवलध आधथाक

“अथालेध”

– आधथाक स्लयाज्माची भशूतभ ा ेढ. भयाठी भाणवाच्मा आधथाक उन्नतीवाठी कटीफद्ध अवरेल्मा

घोटाऱे कवे घडतात ल त्मात वाभान्म भाणवाॊनी पवू नमे म्शणून काम काऱर्ी घ्माली शे वाॊगणाय आशे त.

अथावॊकेतद्लाये रलकयच वॊऩूणा भशायाष्ट्रात आधथाक

१२ एवप्रर २०१४ रा भॊफई ित्रऩती सळलार्ी टसभानव मेथे

३५० शून अधधक तारक्माॊभध्मे “अथालेध” वाषयता कामाक्रभ याफवलण्मात मेणाय आशे .

भशायाष्ट्रातीर प्रत्मेक र्वर्ल्ह्मातीर प्रत्मेक तारक्मात

वाषयतेचा कामाक्रभ याफवलरा र्ाणाय आशे . भशायाष्ट्रातीर

– आधथाक

अथालेधद्लाये भयाठी वभार्ाभध्मे आधथाक वाषयता

ऩवयवलणे, लाढवलणे ल आधथाक तनणामषभतेचा वलकाव कयणे शी उद्रद्दष्ट्टे आशे त. सळलार्ी भशायार्ाॊनी ज्माप्रभाणे स्लयाज्माची तनसभाती केरी त्माचप्रकाये आता भयाठी वभार्ारा आधथाक स्लयाज्माची

आलश्मकता आशे . इतय बावऴक वभार् आर् आधथाकयीत्मा ऩढायरे आशे त. र्य इतय बावऴक वभार् ऩढायरेरे आशे त तय भयाठी वभार् का नाशी? कायण भयाठी भाणवाभध्मे आधथाक सळस्त नाशी! आधथाक वाषयता नाशी! आधथाक

उदावीनता शे एक भशत्लाचे कायण आर् भयाठी भाणवाच्मा आधथाक अधोगतीवाठी कायणीबूत ठयरे आशे . अथालेधचे उद्रद्दष्ट्ट भयाठी भाणवारा आधथाक वषभ कयणे शे आशे . आर्ऩमंत भयाठी लताभानऩत्राॊनी केलऱ खन ू ,

भायाभाऱ्मा, फरात्काय, कक्रकेट आणण यार्कायण माच

गोष्ट्टीॊभध्मे भयाठी वभार्ारा अडकलून ठे लरे आशे . ह्माऩैकी कठरीच गोष्ट्ट आऩल्मा घयात ऩैवा आणत नाशी. उरट माभऱे भयाठी वभार्ाचे नकवानच झारे आशे . म्शणून आता आधथाक वाषय शोणे पाय गयर्ेचे झारे आशे .

अथावॊकेत ल अथालेधद्लाये आधथाक वलश्लातीर घडाभोडी ल

त्माॊचे योर्च्मा र्ीलनालय शोणाये चाॊगरे – लाईट ऩरयणाभ ल त्मातून स्लत्चा उत्कऴा कवा वाधाला शे वाॊधगतरे र्ाणाय आशे . आणण म्शणूनच अथालेध

– आधथाक स्लयाज्माची

भशूतभ ा ेढ यचरी र्ात आशे .

्मार्दयात शोणाये फदर, भशागाईत शोणायी लाढ, शोणाये

वलवलध आधथाक घोटाऱे आणण गॊतलणकीचे वलवलध ऩमााम

तवेच आधथाक षेत्रातीर योर्गाय ल स्लमॊ योर्गाय वॊधी मा वलांचा वलंकऴ धाॊडोऱा म्शणर्ेच अथालेध.

अथालेधचा ऩद्रशरा कामाक्रभ शोणाय आशे . ल त्मानॊतय

अथालेधचे कामाक्रभ केरे र्ाणाय आशे त. र्े कोणी ह्मा

कामाक्रभाव वशाय्म करू इर्वच्ितात त्माॊनी र्रूय वॊऩका वाधाला.


रे डडंगची १८ िबाली वत्र ू े!

www.maraathistockmarket.in https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T


रलकयच घेऊन मेत आशोत वंऩूणज भशायाष्रात .......

दोन नलीन फॉका

ऩद्रशरे राबाथी म्शणून रयझ्शा फॉकेने वालार्तनक षेत्रातीर आमडीएपवी ल फॊधन मा वूक्ष्भ वलत्त षेत्रातीर दोन

कॊऩन्माॊची नाले फधलायी र्ाशीय केरी. आमडीएपवी शी ऩामाबूत ववलधाॊच्मा षेत्रातीर तय

,

फधान पामनान्व

वर्व्शावेव शी कोरकाता मेथीर भामक्रो-पामनान्व षेत्रातीर

वलत्तीम वॊस्था आशे . भात्र मा दोन्शी अर्ादायाॊना रगेच फॉक वरु कयता मेणाय नाशी. २५ अर्ादायाॊऩैकी पक्त दोन

कॊऩन्माॊनाच भध्मलती फॉकेने फॉक काढण्माची तत्त्लत्

भॊर्यी द्रदरी आशे .डॉ. बफभर र्ारान माॊच्मा अध्मषतेखारी नेभरेल्मा उच्चाधधकाय वल्रागाय वसभतीच्मा

सळपायळीनवाय मा दोन अर्ादायाॊचे ऩयलान्मावाठीचे अर्ा तत्त्लत: भॊर्यू कयण्मात आरे अवल्माचे रयझ्शा फॉकेने वाॊधगतरे . शी तत्त्लत: भॊर्यी १८ भद्रशन्माॊवाठी रागू

याशीर. मा काऱात अर्ादायाॊनी भागादसळाकेतीर तनकऴाॊची ल रयझ्शा फॉकेकडून घातल्मा र्ाणामाा: अटीॊची ऩूतत ा ा केरी तयच फॉककॊग तनमभन कामद्मानवाय फॉकेचा ऩयलाना

दे ण्मावाठी त्माॊचा वलचाय केरा र्ाईर. तनमसभत फॉककॊग

ऩयलाना सभऱे ऩमंत आमडीएपवी ल फॊधन वभशाव फॉककॊग

्मलवाम कयता मेणाय नाशी, अवे रयझ्शा फॉकेच्मा अधधकृत ऩत्रकात स्ऩष्ट्ट केरे गेरे आशे .

दे ळात २७ वालार्तनक आणण २२ खावगी फॉका कामायत

आशे त. ऩोस्टर मॊत्रणेरा फॉक वरू कयण्माची ऩयलनगी द्रदरी र्ाण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी! मा पेयीत ज्माॊना ऩयलाने सभऱारे नाशीत ते ऩन्शा अर्ा करू ळकतीर ल

आऩरी ऩात्रता सवद्ध करू ळकतीर , अवेशी रयझ्शा फॉकेने नभूद केरे.

आमडीएपवी

१९९७ वारच्मा प्रायॊ बाऩावून ऩामाबूत षेत्रावाठी अथावशाय्म. म्मच्मअर पॊड ,

गॊतलणूक फॉककॊग ते ब्रोककॊग अळा

वलवलधाॊगात वलस्ताय , ऩामाबूत प्रकल्ऩाॊवाठी कर्ा ्मलवाम

तब्फर १३,६८२ कोटीॊ, कयभक्त ऩयता्माच्मा योख्माॊची वलक्री फॊधन पामनार्वन्ळमर व्द्रशावेव

१८ याज्माॊच्मा ग्राभीण षेत्रात भख्मत्ले ऩल ू ा बायतात िोटय़ा

कर्ादायाॊना वलत्तवशाय्म , वूक्ष्भ वलत्त षेत्रात ४ ,४२१ कोटी रुऩमाॊचे कर्ा वलतयण

"अर्थसंकेत" ६ एप्रिल २०१४/ Arthsanket tabloid 6 apr 14  

"अर्थसंकेत" ६ एप्रिल २०१४

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you