Page 1

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 8८

३० भार्च २०१४ बायताकडून अभेरयकेत योजगाय pana k` 2

arthsanket@gmail.com

ऩयकीम गुॊतलणूक

लामू दयलाढ

भागीर आधथचक लऴाचत ऩयकीम वलततवॊस्थाॊनी बायताभध्मे १.४ राख कोिी रुऩमाॊर्ी

pana k` ९

गुॊतलणूक केरी शोती. आताऩमंत एका लऴाचत

श्री र्ॊद्रळेखय टिऱक

झारेरी शी वलाचधधक गुॊतलणूक आशे .आधथचक

Paana k 7

लऴच २ 0१0-११ आणण २ 0११-१२ भध्मे प्रतमेकी

वॊऩादकीम

१.१ राख कोिी रुऩमाॊर्ी गॊत ु लणक ू मा

वॊस्थाॊकडून कयण्मात आरी आशे . तमाभऱ ु े मा

Paana k 7

डडजजिर स्लाषयी

लऴी बायतात झारेरी गुॊतलणूक शी

आताऩमंतर्ी र्ौथ्मा िभाॊकार्ी गॊत ु लणक ू गुॊतलणूक शी रुऩमाच्मा र्ढ- उतायाभऱ ु े

प्रमतन इर्नकभ िॎ क्व वलबाग कयीत आशे .

भानरे जाते. माभऱ ु े ऩयकीम गुॊतलणूकदायाॊना

ननणचम घेणाऱ्मा केंद्रीम प्रतमष कय भॊडऱाने नली

तमाभऱ ु े तमाॊर्ी ओढ शी बायतीम फाजायाकडे

रयिर्नवच बयण्मार्ी ववु लधा उऩरब्ध करून दे ण्मार्ा

शभऱणामाचत नफ्मार्ा ऩरयणाभ अवल्मार्ेशी

इर्नकभ िॎ क्व वलबागावॊदबाचतीर धोयणातभक

काशीवा अधधक ऩयताला शभऱत अवतो.

ऩद्धत रागू कयण्माफाफत तमाय वरू ु केरी अवन ू

अवरेरी टदवन ू मेते.

भॊडऱाने ठयलरे आशे .

ई-रयिनच दाखर केल्मानॊतय तमार्ी प्रत िऩार खातमाभापचत कागदऩत्ाॊवश फेंगऱुरू मेथीर

भख् ु मारमात ऩाठलणे वक्तीर्े आशे ऩयॊ तु प्रत

िऩार खातमाभापचत ऩाठवलण्मात अडर्णी मेतात.

डडजजिर स्लाषयीर्ा ननणचम झारा , तयी तमावाठी कयदातमारा बद ु ं ड ऩडणाय नाशी

, अवे ऩाटशरे

जाणाय अवल्मार्ेशी मा अधधकामायचने वाॊधगतरे.

भाटशतीनुरूऩ

'वेफी'द्लाये उऩरब्ध

'ऩाटिच शवऩेियी नोट्व

'

(ऩी-

नोट्व)द्लाये दे ळातीर गुॊतलणुकीत ननयॊ तय लाढ शोत आशे . म्शणजे नोंदणीकृत वलदे ळी

वॊस्थागत गुॊतलणूकदायाॊकडून फाजायात

दै नॊटदन खोऱ्माने खये दी वरू ु र् आशे, ऩयॊ तु अळी स्लत:कडे नोंदणी नवरेल्मा गॊत ु लणक ू दायाॊच्मा वोमीवाठी 'वेफी'ने उऩरब्ध करून टदरेल्मा

वाधनार्ा म्शणजे ऩी-नोट्वर्ा लाऩय कयणाये

कयदातमाॊर्ी अधधकृत डडजजिर वशी तमाय

वलदे ळी गुॊतलणूकदायाॊर्े भोठय़ा वॊख्मेने

तवेर्,

२०१४ भध्मे मा भाध्मभातून १ ,७२,७३८ कोिी

कयामर्ी अवेर , तमावाठी ऩैवे बयाले रागतीर

बायताफद्दरर्े स्लायस्म लाढरे आशे . पेब्रल ु ायी

कयाले रागेर. शी प्रक्रिमा ऩगायदाय आणण छोट्मा

रुऩमाॊर्ी गुॊतलणूक वभबाग, योखे (डेि ऩमाचम)

ळक्मता आशे . तमाभऱ ु े डडजजिर वशीर्ी नली

अशलार वाॊगतो. आधीच्मा जानेलायीभध्मे शा

वलशळष्ि कारालधीनॊतय नत ू नीकयणशी

कयदातमाॊवाठी एकप्रकाये ओझेर् ठयण्मार्ी प्रणारी कळी अभरात मेईर अननजचर्तता आशे .

,

माफाफत

वोने : २८३८०

र्ाॊदी : ४२७५९

डॉरय : ५९.९१००

कच्र्े तेर : ६११५

नेवडेक : $ ४१५५.७६

डाऊ : $ १६३२३.०६

आणण डेरयव्शे टिव्शज्भध्मे झाल्मार्े वेफीर्ा

आकडा १ ,६३,३४८ कोिीॊर्ा म्शणजे डडवेंफय २०१३ भधीर स्तयाऩेषा अधधक शोता.

खये दी : ८७९४७.३० वलिी : ६७८६९.२०

शळल्रक : २००७७.२०

दे ळी गुॊतलणूक - रु. कयोड खये दी : ११५७८.१० वलिी : १५३१२.४० शळल्रक : ३७३४.६०

तसाॊच्मा भते: खये दी कया :

आशे . बायताभधीर ऩयकीम वलततवॊस्थाॊर्ी

ई-रयिर्नवच बयणाऱ्मा कयदातमाॊना डडजजिर वशीने

भार्च २०१५च्मा अखेयीव ती अभरात आणण्मार्े

वेंवेक्व : २२३३९.९७

ऩयकीम गॊत ु लणक ू - रु. कयोड

'काडचरेव कॎळ वलड्रालर’ pana k` ४

ननफ्िी : ६६९५.९०

डाफय


वेफी कयणाय

'फॅसर-३' रयझव्शच फॉकेने

'फॎवर

'र्ी

भमाचदा

लऴचबयाने लाढलून ती ३१ भार्च २०१९ केरी आशे . फॉक्रकॊग उद्मोगालयीर भारभततेर्ा

लाढता ताण रषात घेऊन शा ननणचम घेत अवल्मार्े रयझव्शच फॉकेने गरु ु लायी उळीया अधधवर् ू नेद्लाये स्ऩष्ि केरे.

'फॎवर-३'

भागचदळचक तततलानव ु ाय लाणणज्म फॉकाॊना २०१५ भधीर शामब्रब्रड श्रेणी-१ बाॊडलर

म्शणून एकूण २६ शजाय कोिी रुऩमे उबे कयणे अननलामच शोते. तथावऩ नव्मा

ननणचमाभुऱे शा बाॊडलराच्मा ऩूतत च र् े ा दफाल काशीवा कभी झारा आशे . एका

ऩेट्रोर स्लस्त

गॊत ु लणक ू जागरूकता

वेफी आगाभी आधथचक लऴाचभध्मे

गुॊतलणूकदायाॊभध्मे बाॊडलर फाजायाफाफत जागरूकता ननभाचण व्शाली

माकरयता

,

भोफाईर आणण इॊियनेिच्मा भाध्मभातन ू भोशीभ वरू ु कयणाय आशे .

जागरूकता भोटशभेवाठी वेफीने उद्मोग ळेअय फाजाय आणण

डडऩॉजजियीज माॊच्माकडे बागीदायीर्ा

प्रस्ताल ठे लरा आशे . मा भोटशभेनुवाय

फाजाय ननमाभक गॊत ु लणक ू दायाॊना तिायी

अॊदाजानुवाय, भार्च २०१८ अखेऩमंत फॉकाॊना ननऩिाया व्मलस्था , वाभटू शक गॊत ु लणक ू नव्माने ५ राख कोिी रुऩमे बाॊडलरार्ी मोजना ल इतय फाफीॊर्ी भाटशती दे णाय वज्जता कयाली रागरी अवती.

आशे .

व्माजदय जैवे थे

लाशतूक षेत्ातीर गुॊतलणूक डडवेंफय २ 0 १३ अखेय दे ळाच्मा लाशतूक षेत्ात २२ राख कोिी रुऩमाॊर्ी गॊत ु लणक ू आरी.

व्माजार्े दय आशे तमार् स्तयालय कामभ

अडगऱीत ऩडरे आशे त. वभ ु ाये ५७ िक्के

याशतीर , अवा वलवलध फॉकाॊच्मा प्रभख ु ाॊनी

गॊत ु लणूक अडकून ऩडरी आशे . २

माऩैकी वभ ु ाये १३ राख कोिी रुऩमाॊर्े प्रकल्ऩ

कमाव व्मक्त केरा आशे . गेल्मा काशी

भाटशती अवोर्ेभर्े वयधर्िणीव डी. एव.

अवन ू तो डॉरयच्मा तर ु नेत ६० च्मा

यालत माॊनी टदरी. लाशतूक षेत्ातीर वलाचधधक

आवऩाव याटशरा आशे . रुऩमार्े भल् ू म

गॊत ु लणक ू आकवऴचत कयणामाचक याज्माॊभध्मे

लाढल्मार्ा ऩरयणाभ ननमाचतीलयशी शोत

गुजयात (८.९ िक्के)

अवतो. तमाभऱ ु े रुऩमार्ा वलननभम

रयझव्शच फॉकेरा कयाला रागणाय अवल्माभऱ ु े व्माजदयात फदर शोण्मार्ी ळक्मता कभी

'एर्एवफीवी 'च्मा कॊट्री शे ड

नैना रार क्रकडलाई माॊनी भाॊडरे. क्रकभतीत अजस्थयतेर्े कमाव भॉगचन स्िॎ र्नरे ,

ग्राशक

क्रकभतीलय आधारयत भशागाईदयालय तमार्े वलऩयीत वालि ऩडून तो ऩुर्नशा ८.५

ताशभऱनाडू (८.४

िक्क्माॊलय जाण्मार्े बाकीत केरे आशे .

६.४ िक्के) शी ऩटशल्मा ऩार् िभाॊकार्ी याज्मे आशे त.

क्रकॊभतीभध्मे एक रुऩमाॊर्ी कऩात शोण्मार्ी ळक्मता लतचलरी जात आशे . वध्मा भुॊफईत ऩेट्रोरर्ा दय प्रनत शरियभागे ८२.७ रुऩमे

; तय

बायताकडून अभेरयकेत योजगाय अभेरयकेत १७ अब्ज डॉरय एलढी गॊत ु लणूक करून बायतीम कॊऩर्नमाॊनी २०१३ भध्मे ८१ शजाय अभेरयकन नागरयकाॊना नोकयीर्ी वॊधी टदरी अवल्मार्ी भाटशती वीआमआमच्मा वलेषणात ऩढ ु े आरी आशे . अभेरयकेत केरेरी गॊत ु लणूक ,

योजगायननशभचतीभऱ ु े अभेरयकन

प्रबाल टदलवेंटदलव लाढत आशे

करून दे ण्मार्ी शळपायव एर्डीएपवी फॉकेर्े र्ेअयभन आटदतम ऩुयी माॊच्मा अध्मषतेखारीर एका वशभतीने

, अळी भाटशती

' इॊडडमन रूि , अभेरयकन वॉइर ' मा रयऩोिच भध्मे दे ण्मात आरी आशे . तवेर्

,

अभेरयकेत

गॊत ै ी ु लणूक कयणाऱ्मा दशा फड्मा दे ळाॊऩक बायत एक अवल्मार्ी भाटशती अभेरयकेतीर वलतत वलबागाने टदरी. उद्मोगभॊडऱाच्मा २ 0 १३ भध्मे अभेरयकेच्मा ४

0 प्राॊतात ६८

बायतीम कॊऩर्नमाॊनी एक अशलार वादय केरा. मात म्शिरे आशे की र्नमम ू ॉकच ,

, र्नमज ू वी , कॎशरपोननचमा ,

िे क्वाव आणण इशरनॉमव मेथे

वलाचधधक बायतीम कॊऩर्नमा आशे त. अशलारानव ु ाय आताऩमंत बायतीम कॊऩर्नमाॊनी १७ अब्ज डॉरयर्ी भोठी गॊत ु लणूक केरी आशे . वलच कॊऩर्नमाॊनी शभऱून अभेरयकेत ८१

,000

ऩेषा अधधक रोकाॊना योजगाय टदरे.

कजच भाटशती अशलार कजच भाटशती अशलार (वीआमआय) वलनाभोफदरा उऩरब्ध

नजीकच्मा बवलष्मात अर्ननधार्नमाच्मा मा वलततवॊस्थेने फाॊधरे अवन ू

,

िक्के) , उततय प्रदे ळ आणण आॊध्रप्रदे ळ (प्रतमेकी

दयावायख्मा अर्नम घिकाॊर्ाशी वलर्ाय

अवल्मार्े भत

0 १३भध्मे शा

दय २ 0. ४ िक्कमाॊऩमंत लाढरा अवल्मार्ी

टदलवाॊत रुऩमा ऩुर्नशा लधारून रागरा

तुरनेत रुऩमा लधायत अवल्माभुऱे ऩेट्रोरच्मा

आधथचक व्मलस्थेलय बायतीम कॊऩर्नमाॊर्ा भोठा

रयझव्शच फॉकेकडून मेतमा १ एवप्रररा

ननमोजजत लावऴचक ऩतधोयण आढाव्मात

क्रकॊभतीभध्मे झारेरी घवयण आणण डॉरयच्मा

डडझेरर्ा दय ६३.७६ रुऩमे इतका आशे .

गुॊतलणूकदायाॊना प्रशळषण आणण वॊघिना ,

जागनतक ऩातऱीलय कच्च्मा तेराच्मा

भोटायी भहागणाय कच्च्मा भाराच्मा लाढतमा क्रकभती आणण

उतऩादनखर्ाचलयीर दफाल कभी कयण्मावाठी

केरी आशे . माभुऱे कजच शळस्त कामभ याखण्माच्मा

बाललाढीर्ी ळक्मता लतचलरी जात आशे . भात् शी

ग्राशक कोणतेशी नले कजच घेण्माअगोदय आऩरे आधथचक

रागू शोईर माफाफत अजून ननणचम घेतरा गेरा

गयजेफाफत जागरूकता लाढवलण्माव भदत शोईर आणण ताऱे फॊद जुऱवलण्माव शातबाय रागेर. शा अशलार

नागरयकाॊच्मा वूर्नाॊवाठी रयझव्शच फॉकेच्मा वॊकेतस्थऱालय िाकण्मात आरा आशे .

लाढ क्रकती प्रभाणात अवेर तवेर् केव्शाऩावन ू नवरा तयी एवप्रर ऩावन ू टश बाललाढ शोऊ ळकेर.


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ऩी एन फी

७५०.२५

१६.८५

शवभेर्नव

७५०.०५

९.२२

फॉक ऑप फडोदा टशयो भोिोकोऩच कोर इ

७३१.३० २२५३.२५ २८६.३५

११.४५ ८.९५ ८.८६

KalaI kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

डॉ ये ड्डी

२६२५.८०

५.५०

इॊपी

३२६२.६०

१.३०

एर् वी एर शवप्रा

एभ एॊड एभ

१४०५.८० ३८६.९५ ९६८.२५

१.४४ ०.२६ ०.२३


कय लवर ु ी

आधथचक लऴांत कय बयणा कयण्मार्े ळेलिर्े टदलव ऩाशता दे ळबयातीर फॉकाॊर्े व्मलशाय ळननलायऩावून वरग तीन टदलव ऩूणल च ेऱ वुरू याशणाय आशे त. र्ारू आधथचक लऴाचतीर कयाॊर्े उटद्दष्ि ६.३६ कोिी ननधाचरयत कयण्मात आरे आशे . माऩैकी

तब्फर ५ 0 शजाय कोिीॊर्ी यक्कभ अद्माऩ लवूर व्शालमार्ी

आशे . २ 0 भार्चऩमंतच्मा आकडेलायीनुवाय , आमकय वलबागार्े ५0,२0४ कोिी अजन ू मेणे शोते. ३१ भार्चरा र्ारू आधथचक वॊऩेर. कयलवुरी आणण कयार्ा आढाला माॊच्माळी वॊफॊध

अवरेल्मा वलच अधधकामां ना ३१ भार्चऩमंत भुख्मारम न

वोडण्मार्े आदे ळ दे ण्मात आरे आशे त. वलच वुट्मा आणण यजा

यद्द कयण्मात आल्मा आशे त. आणीफाणी उद्भलल्माव यजा भॊजयू कयण्मार्े अधधकाय पक्त आमिी झोनच्मा प्रभुखारार् टदरे

आशे त. तमाच्मा भॊजुयीशळलाम कोणाराशी वुिीलय जाता मेणाय नाशी. केंद्रीम थेि कय फोडाचर्ी वलच कामाचरमे २४ ताव खर ु ी याशणाय आशे त.

'काडडरेस कॅळ वलड्रालर आऩल्मारा ज्मारा ऩैवे ऩाठलामर्े आशे त तमार्ा केलऱ भोफाइर िभाॊक शभऱलून तमालय फॉकेच्मा एटिएभ आणण रयिे र इॊियनेि

फॉक्रकॊगच्मा ववु लधेच्मा भाध्मभातन ू ऩैवे ऩाठलता मेतात. ज्मारा

आऩण ऩैवे ऩाठलरे तमारा 'फॉक ऑप इॊडडमा'च्मा एिीएभभधून काडाचशळलाम ऩैवे शभऱतात. ज्मारा ऩैवे ऩाठलरे तमारा ऩैवे काढण्मावाठी तमाच्मा भोफाइरलय काशी भाटशती ऩाठवलरी (कोड) जाते तय काशी भाटशती ज्माने ऩैवे ऩाठलरे तो दे तो. फॉकेत खाते नवरेल्मा व्मक्तीवशी टश नली वेला

‘एिीएभ’ने ऩैवे काढण्मार्ी

'काडचरेव कॎळ वलड्रालर ’

फॉक ऑप इॊडडमाने

भॊगऱलायऩावन ू वरू ु केरी. अळी वेला दे णायी शी ऩटशरी

याष्ट्रीमीकृत फॉक ठयरी आशे . फॉक ऑप इॊडडमाच्मा अध्मष व्शी. आय. अय्मय माॊच्मा शस्ते मा आधुननक वेलेर्े उद्घािन

कयण्मात आरे. फॉक्रकॊग वेला अधधक वभालेळक कयण्माच्मा रयझव्शच फॉकेच्मा अऩेषेनव ु ाय आम्शी शी वेला वरू ु केरी अवन ू तमाभुऱे आभर्ा खातेदाय खातेदाय नवरेल्मा दव ु माचज

कोणतमाशी व्मक्तीव ‘एिीएभ’च्मा भाध्मभातून ऩैवे शस्ताॊतरयत करू ळकतो ,

अवे फॉक ऑप इॊडडमाच्मा अध्मष ल

व्मलस्थाऩकीम वॊर्ाशरका व्शी.आय. अय्मय माॊनी वाॊधगतरे.

SaaKa


mah%%vaacaI maaihtI

ननफ्िी

डडऩॉणझियी अकाउॊ ि (डी भॎि) स्त्रोत: एन एस डी एर VII. डीभिे रयअरामझेळन

1.

डीभिे रयअरामझेळन म्शणजे नक्की काम?

Ans. डीभटे रयअरामझेळन उपड डीभॅट म्हणजे प्रत्मऺ सर्टड फपकेटच्मा रूऩातीर ससक्मुरयटीजचे रूऩाांतयण सभान भूल्माच्मा इरेक्रॉननक रूऩातीर

ससक्मरु यटीजभध्मे करून त्मा DP कडीर सांफांधधत व्मक्तीच्मा खात्मात जभा (क्रेडडट) कयणे. ह्मासाठी त्मा व्मक्तीने प्रथभ एखाद्मा DP कडे

आऩरे खाते उघडून, सर्टड फपकेट्स डीभॅट कयण्मासाठी, DP कडेच सभऱणाया डीभटे रयअरामझेळन रयक्लेस्त्ट पॉभड [DRF] अजड बरून दे णे ल त्मासोफत

डॉरय

सांफांधधत सर्टड फपकेट्स सादय कयणे आलश्मक आहे . अळी सर्टड फपकेट्स DP च्मा ताब्मात दे ण्माऩूली खातेदायाने त्माांच्माांलय ठऱक अऺयात ती डीभॅटसाठी सादय केरी असल्माचे (सयां डडड पॉय डीभटे रयअरामझेळन) सरर्हणे आलश्मक आहे . ह्मारा डीपेससांग असे म्हणतात. 2.

कोणतेशी वटिच क्रपकेि डीभॎि कयता मेते का ?

Ans. आऩल्मा नालालय असरेरी ल जमाांचा सभालेळ एन एस डी एर कडीर

डीभॅट-मोग्म ससक्मुरयटीजच्मा मादीत आहे अळीच सर्टड फपकेट्स आऩण

डीभॅट करू ळकता. S&P, CNX, NIFTY तसेच BSE SENSEX कडे नोंदरेल्मा

सलड म्हणजे ४३०० ऩेऺा जास्त्त कांऩन्मा (स्क्स्त्क्रप्स) आताऩमंत एन एस डी एर भध्मे सभावलष्ट झाल्मा आहे त आणण ही सांख्मा आजही लाढतेच आहे . ही मादी आऩणाांस आऩल्मा DP कडून, एन एस डी एर च्मा कामाडरमातन ू अथला एन एस डी एर च्मा www.nsdl.co.in ह्मा लेफसाइटलय सभऱू ळकते. 3.

एखादे ळेअय-वटिच क्रपकेि डीपेव कयण्माऩूली भी कोणती काऱजी घ्माली?

Ans. डीपेस कयण्माऩूली ते डीभॅट होऊ ळकते ह्माची खारी कया. ह्मासाठी

आऩण त्मा ससक्मुरयटीळी सांफांधधत ISIN (डडऩॉणझटयीभधीर सांकेताांक उपड

कोड नांफय) सफक्रम आहे का तसेच तो डीभॅट कयण्मासाठी उऩरब्ध आहे का ह्माची आऩल्मा DP कडे खारी करून घ्मा. डीपेस कयण्मासाठी

सांफांधधत सर्टड फपकेटलय सयां डडड पॉय डीभटे रयअरामझेळन असे सरर्हणे आलश्मक आहे . 4.

डीभॎिर्ी प्रक्रिमा शोण्माव क्रकती टदलव रागतात?

Ans. साधायणऩणे ३० र्दलस

वोने


inado-SaaMk

र्ाॊदी

naava

AMk

badla

ननफ्िी

६६९५.९०

५४.१५

फॉक ननफ्िी

१२७५४.७०

१४९.७५

ननफ्िी ज्मनु नअय

१३२९७.९५

२७८.८५

वीएनएक्व १००

६५७८.००

६५.००

वीएनएक्व २००

३३४१.३०

३५.१०

वीएनएक्व ५००

५२०२.१५

५५.९५

वीएनएक्व शभडकॎऩ

८५१५.१५

१५९.२०

वीएनएक्व स्भारकॎऩ

३६३१.३५

७३.९५

ननफ्िी शभडकॎऩ ५०

२४३३.६०

७७.४५

इॊडडमा व्शीआमएक्व

१८.६३००

०.२६

कच्र्े तेर


t& श्री र्ॊद्रळेखय टिऱक जेष्ठ अथचतस

फदरते अथचकायण आणण फदरते याजकायण

वॊऩादकीम श्री. अशभत फागले

SaoAr maako-T mhNajao

फदरते अथचकायण - फदरते याजकायण माफाफत वलर्ाय कयताना अळा आमन यें डर्े "पौंिनशे ड" मा नतच्मा वप्र ु शवद्ध कादॊ फयीतरे आणखी एक लाक्म भरा नेशभी आठलते. “MAN’S CHARACTER IS A PRODUCT OF HIS PREMISES” शे ते लाक्म ! आजफ ू ाजच् ू मा ऩरयजस्थतीतन ू व्मक्तीर्े आणण ऩमाचमाने वभाजार्े र्ारयत्र्म घडते. मात आधथचक घिकाॊर्ाशी वशबाग अवतो. अथचव्मलस्थेच्मा फदरतमा स्लरूऩातून नागरयकाॊच्मा र्रयताथाचच्मा वाधनार्े स्लरूऩ फदरते. तमार्ा ऩरयणाभ केलऱ तमाच्मा आधथचक फाफीॊलयर् शोतो अवेशी नाशी. व्मलवामाच्मा स्लरूऩानव ु ाय नागरयकाॊर्ी वलर्ाय कयण्मार्ी ऩद्धतशी फदरते. तमातून तमाॊर्ी जीलनळैरीशी फदरते आणण तमाॊर्ी बाऴाळैरीशी फदरते. तमार्ा ऩरयणाभ एकभेकाॊळी अवणाऱ्मा वॊफॊधाॊच्मा स्लरुऩालयशी अऩरयशामचऩणे शोतो. तमातन ू कौिुॊब्रफक ऩद्धतशी फदरते. अवे फदर शोणे केलऱ लाईि अवते अवे जयावद्ध ु ा नाशी; ऩण ते लेगऱे अवते शे भात् ननजचर्त! जय अथचकायणार्े स्लरूऩ वॊथगतीने फदररे तय अवे फदरशी वॊथगतीने शोतात. तमाभऱ ु े अळा शोणाऱ्मा फदराॊळी जऱ ु लन ू घेणे वोऩे जाते. कायण फदर शी वॊथ अवतात. भऱ ु ातर् कोणतमाशी फदरारा आऩरे भानली भन तवे नाखूऴर् अवते. क्रकतीशी अऩरयशामच अवरे तयी अळा फदराॊना आऩण पाय शुळायीने, पाय स्लखुऴीने वाभोये जातो अवे नाशी. अगदी शे र् ऩशा ना ! आऩण आऩल्मा आमष्ु माभध्मे अतमॊत उतवाशाने आनॊदाने प्रेभवललाश कयतो. ऩण तमा षणारावद्ध ु ा आऩरे आजऩमंतर्े bachelorhood वॊऩरे, मार्ी रुखरुख अवतेर्. आता आऩल्माकडेशी वरु ु शोत अवरेरी (आणण ऩाजचर्भातम वॊस्कृतीत आधीऩावन ू र् प्रर्शरत अवरेरी) bachelors party आनॊदार्ी अवते क्रक द्ु खार्ी शा भरा नेशभीर् ऩडरेरा प्रचन आशे . मातरा गभतीर्ा बाग वोडरा तयी शा फदर आऩण स्लीकायरेरा अवतो. भख् ु म म्शणजे तो आऩण वरु ु केरेरा अवतो आणण तमार्े स्लरूऩ काशी प्रभाणात तयी आऩण लैमजक्तकयीतमा ठयलू ळकतो. शा फदर आऩण आऩल्मा भजीने केरेरा अवल्माभऱ ु े आऩण तमारा तमाय अवतो. आणण म्शणून तय रग्नाच्मा फदरावलऴमी गॊभतीने अवे म्शिरे जाते क्रक जे आत आशे त तमाॊना फाशे य मालेवे लािते आणण जे फाशे य आशे त तमाॊना आत मालेवे लािते. क्रभळः

SaoAr maako-T mhNajao saTTa baajaar ikMvaa jaugaar ha dRYTIkaona badlauna gauMtvaNaUkIsaazI savaao-%tma pyaa-ya mhNauna %yaakDo baGaNao AavaSyak Jaalao Aaho,. vaaZt jaaNaarI mahagaa[-, $pyaacao haoNaaro Avamaulyana, jaagaitk GaDamaaoDI hyaa AaiNa ASaa Anaok ADcaNaIMvar savaao-%tma pyaa-ya mhNajaoca SaoAsamhNajao Baaga BaaMDvala baajaaratIla sauyaaogya gauMtvaNaUk. sauyaaogya gauMtvaNaUk kolyaasa Baaga BaaMDvala baajaaratUna imaLNaaro ]%pnna ho Aitp`caMD Asato. idGa- pllyaacyaa [laa^Mga Tma-] gauMtvaNaUkIsaazI Baaga BaaMDvala baajaar ho savaao-%tma saaQana Aaho. savaa-t mah%%vaacao mhNajao idGa- maudtIsaazI Baaga BaaMDvala baajaaratUna imaLNaaro ]%pnna ho krmau@t Asato. tsaoca iDivhDMD mhNajaoca vyaajasaudQaa krmau@t Asato. vaa^rona bafo jagaatIla savaa-t EaImaMt maaNasaaMpOkI ek. jyaanao f@t gauMtvaNaUk k$na 2008 saalaI EaImaMtacyaa yaadIt maanaacao pihlao sqaana imaLvalao. vaogavaogaLyaa kMpnyaaMcaa AByaasa k$na %yaa %yaa kMpnyaaMcyaa SaoAsa-maQyao idGa- maudtIsaazI gauMtvaNaUk k$na %yaaMnaI ho sqaana imaLvalao. SaoAsa- maQyao pOsao gauMtvauna jagaatIla savaa-t EaImaMt vya@tI haoNao ho Aaplao laxya naahI. prMtu Aaplyaa Aaiqa-k ]iddYTaMcyaa putI-saazI AapNa na@kIca hyaa saaQanaacaa vaapr k$ Saktao. p`%yaokalaa Aaiqa-k ]iddYTyao Asatat. jasao kI Gar ivakt GaoNao, gaaDI ivakt GaoNao, lagna krNao, maulaaMcao iSaxaNa, maulaaMcaI lagnaM, inavaR%tI [.[. hyaa Aaiqa-k ]iddYTaMcyaa putI-saazI sauyaaogya gauMtvaNaUk krNao AavaSyak Asato. sava-saaQaarNapNao saamaanya marazI maaNausa ba^Mkot if@sD iDpa^isaT, paosT Aa^ifsamaQyao if@sD iDpa^isaT, raYT/Iya bacat yaaojanaa\, p`a^ivaDMT fMD AaiNa Aayau-ivamaa yaatca gauMtvaNaUk krtao. tsaoca saaonyaacao daiganao KrodI krtao va %yaa daiganyaaMnaa Aaplyaa p`itYzocaa p`Sna banaivatao. saaonyaacyaa daiganyaaMp`maaNao AapNa saaonyaacaI ibaiskTo ivakt Gao}na saaonyaat gauMtvaNaUk k$ Saktao. %yaacap`maaNao caaMdImaQyaohI gautMvaNaUk krta yaoto. saaonao va caaMdI hI savaa-t p`BaavaSaalaI gauMtvaNaUk maaQyamao Aahot.


ट्रे डडॊगर्ी १८ प्रबाली वत् ू े!

www.maraathistockmarket.in https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T


रलकयर् घेऊन मेत आशोत वॊऩूणच भशायाष्ट्रात .......

लामू दयलाढ

वालचब्रत्क ननलडणक ु ा शोईऩमंत रयरामर्नववायख्मा कॊऩर्नमाॊनी

उतऩाटदत केरेल्मा नैवधगचक गॎवच्मा क्रकभती दप्ु ऩि कयण्मार्ा ननणचम ऩुढीर अधधवूर्ना प्रशवद्ध शोईऩमंत िाऱाला

, अवे

ननलडणक ू आमोगाने वाॊधगतरे आशे . दयलाढीर्ा ननणचम ऩढ ु े

ढकरल्मार्ा ऩरयणाभ बायतातीर गुॊतलणूक , वलळेऴत: ऩेट्रोशरमभ षेत्ातीर गुॊतलणुकीलय शोईर. तेर आणण गॎवच्मा उतऩादनालय ऩरयणाभ शोईर आणण तमार्ा फोजा वयकायलय मेईर. उतऩादन झारे नाशी, तय गॎव शभऱणाय नाशी.

गॎव आमात कयण्मावाठी १५ ते १८ डॉरय प्रनत फॎयेर क्रकॊभत भोजाली रागेर. मार्ा वयऱ अथच अवा की , बायतारा आमात गॎवलय अलरॊफन ू याशाले रागेर. म्शणजे वफशवडीर्ा फोजाशी लाढे र. वयकायने शा ननणचम यॊ गयाजन वशभतीने केरेल्मा

शळपायळीॊलय आधारयत ल ऩूणऩ च णे वलर्ाय करून घेतरा आशे

तवेर् तेर आणण गॎवच्मा उतऩादनालय अॊकुळ आणणे दे ळाच्मा टशतार्े नाशी. रयरामर्नव इॊडजस्ट्रजरा वयकायकडून ननजचर्त

ग्राशकाॊना (खत प्रकल्ऩाॊना) वलद्मभान क्रकभतीरार् लामुऩुयलठा कयण्माव वाॊधगतरे जाईर , अवा तूताचव तेर भॊत्ारमातीर

लरयष्ठ अधधकाऱ्माॊकडून प्रस्ताल ऩढ ु े आरा अवल्मार्े वभजते. नैवधगचक गॎवच्मा क्रकभतीतीर वुधायणाॊफाफत ननलडणूक

आमोगाच्मा आदे ळानॊतय बायतार्े वॉशरवीिय जनयर क्रकॊला अॉिनी जनयर माॊर्ा वल्रा घेण्मात मेईर ऩेट्रोशरमभभॊत्ी भोईरी माॊनी स्ऩष्ि केरे.

, अवे केंद्रीम

नलीन फँक ऩयलाने नलीन फॉक ऩयलाने जाशीय कयण्माव रयझव्शच फॉकेरा ऩयलानगी द्मामर्ी अथला नाशी , माफाफतर्ा ननणचम ननलडणूक आमोग

वोभलायी ३१ भार्च योजी घेणाय आशे . फॉक ऩयलार्नमाॊफाफत २०१३ भध्मेर् ऩालरे उर्ररी गेरी आशे त. वलच ननमभाॊच्मा अधीन याशून रयझव्शच फॉक शा ननणचम घेत अवेर तय आमोगाच्मा ना शयकतीर्ी गयज नाशी अवे आमोगार्े आमुक्त एर्. एव. ब्रह्भा माॊनी वाॊधगतरे आशे . ऩयॊ तु रयझव्शच फॉकेने नक्की केरेल्मा

ऩटशल्मा िप्प्मात नक्की केरेल्मा राबाथ्मांच्मा मादी जाशीय कयण्मात िऩार वलबागार्ा अडथऱा ननभाचण झारा आशे . राबाथ्मांच्मा मादीत बायतीम िऩार खातमार्ा वभालेळ अवल्माव ल आर्ायवॊटशता रागू अवताना शी नाले जाशीय केल्माव आदळच आर्ाय वॊटशतेर्ा बॊग शोण्मार्ी ळक्मता

अवल्माने राबाथ्मांर्ी नाले जाशीय कयण्माव वलरॊफ शोत आशे .

,

३० मार्च २०१४ / Arthsanket tabloid 30 mar 14  

३० मार्च २०१४