Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 67

krcaaorI ]GaD

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

TIsaIesa sava-~ kagadI cyaa eTIema maud`aMk naFyaat baMd vaaZ pana k` 2

pana k` 2

pana k` 4

Paana k 4

pIefcaI ADIca kaoTI KatI saaf pana k` 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 20 Aa^@Taobar 2013 saaonao caaMdIcaI Saulk kmaI :

Aayaat

maaOlyavaana QaatUMcyaa Aayaat Saulkat sarkarnao kpat kolaI Aaho. yaa kpatImauLo saaonyaacao Aayaat Saulk maUlya 418 Da^lar p`ittaoLa va caaMdIcao maUlya 699 Da^lar p`itiklaao hao[-la. yaaAaQaI saaonyaacao maUlya 436 Da^lar p`ittaoLa va caaMdIcao maUlya 702 Da^lar p`itiklaao evhZo haoto.

mahagaa[- na jaa[- : saPToMbar maihnyaat punha ekda mahagaa[-cyaa dranao vaaZ dSa-ivalaI AsaUna ha dr 6.46 T@@yaaMvar gaolaa Aaho. mahagaa[-caa ha gaolyaa saat maihnyaaMtIla ]ccaaMk Aaho. yaa vaaZt jaat Asalaolyaa mahagaa[-mauLo irJavh- ba^Mk vyaajadr kpat krNyaacaI Sa@yata kmaI JaalaI Aaho. kaMda va BaajyaaMcyaa Baavaat vaaZ Jaalyaanao saPToMbar maihnyaat mahagaa[-t vaaZ JaalaI Aaho. saPToMbarmaQyao kaMdyaacyaa Baavaat tbbala 322.94 T@ko tr BaajyaaMcyaa Baavaat 89.37 T@ko vaaZ JaalaI Aaho. AnnaQaanyaaMcyaa Baavaat saPToMbarmaQyao 18.40 T@ko vaaZ JaalaI Aaho.

inaFTI : 6189.35 saoMsao@sa : 20882.89 saaonao : 29469.00 caaMdI : 48178.00 Da^lar : 61.26 k`uD : $ 109.94 na^saD^k : $3914.28

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

isaeT

salaga caaOqyaa maihnyaat mahagaa[- drat vaaZ JaalaI Aaho,. jaulaOmaQyao mahagaa[- dr 5.85 T@@yaaMvar tr Aa^gasTmaQyao ParkIya gauMtvaNauk : 6.1 T@@yaaMvar haota.

$. kraoD Aayaat Saulk maUlyaavar ]%paidt vastUMcyaa calanavaaZIcaa dr 2.03 T@@yaaMvar KrodI : 31826.30 saImaa Saulk Aakarlao Aaho. elapIjaI va poT/aolacyaa Baavaat Anauk`mao 9 AaiNa 9.64 ivak`I : 24872.20 jaato. sarkarI T@ko vaaZ JaalaI Aaho. baakI : 6954.00 inavaodnaanausaar koMd`Iya ]%padna va saImaa Saulk irJavh- ba^Mk dusa-yaa itmaahIcaa AaZavaa 29 Aa^@Taobar raojaI doSaI gauMtvaNauk : ivaBaagaanao AiQasaUcanaa GaoNaar Aaho. yaavaoLI vyaajadrabaabat inaNa-ya Gaotanaa $. kraoD calanavaaZIcyaa dracaa ivacaar krNyaat yao [ l a. p`saairt kolaI Aaho KrodI : 3546.50 jyaanausaar kmaI ibala caaMgalyaa maaMsaUnamauLo porNyaa maaozyaa p`maaNaat Jaalyaanao ivak`I : 5211.40 daKvaNyaacyaa p`karalaa AagaamaI kaLat AnnaQaanyaaMcao Baava kmaI haotIla Asaa AMdaja baakI : 1665.00 AaLa basaola. baak-laojanao vat-ivalaa Aaho.


krcaaorI ]GaD : saImaSaulk va ]%padna Saulk yaaMcao javaLpasa 1000 kaoTI $pyaaMcaI krcaaorI jaanaovarI to jaulaO maihnyaaMt kolyaacao inadSa-naasa Aalao Aaho. saImaa Saulkacyaa baabatIt inayaa-t vastUMbaabat caukIcaI maaihtI Aqavaa maUlya kmaI daKvaUna fsavaNaUk kolaI jaat Aaho. ]%padna Saulkacao 982 kaoTI tr saImaa Saulkacao 100 kaoTI krcaaorI krNyaat AalaI Aaho. ___________________________________________

pihlyaa jaahIrat kMpnaIcaI naaoMdNaI : p`omasana yaa BaartIya jaahIrat xao~atIla pihlyaa kMpnaIcaI baIesa[- tsaoca enaesa[- yaa SaoAr baajaarat saUicabadQa naaoMdNaI krNyaat AalaI Aaho. ih kMpnaI eca. saI. saucaaMtI yaaMnaI sqaapnaa kolaI AsaUna tI kja-mau@t kMpnaI Aaho. maaca- 2013 AKor kMpnaIcaa raKIva tsaoca iSalakIcaa inaQaI 13.74 kaoTI $pyao AsaUna samaBaaga BaaMDvala 4.69 kaoTI $pyao Aaho.

TIsaIesacyaa naFyaat vaaZ : doSaatIla Aga`osar maaihtI tM~&ana kMpnaI Asalaolyaa TIsaIesanao nauk%yaaca saMplaolyaa itmaahIt tbbala 24 T@ko vaaZ daKvat p`caMD naFyaacaI naaoMd kolaI Aaho. Amaoirkna calanaacaI JaalaolaI vaaZ kMpnaIcyaa fayadyaacaI zrlaI. kMpnaInao jaulaO to saPToMbar yaa caalaU Aaiqa-k vaYaa-cyaa dusa-yaa itamaahIt 4702 kaoTI $pyao nafa kmaivalaa Aaho. yaaca kalaavaQaIt mahsaulaathI Bar 34.3 T@ko Aaho. kMpnaIlaa ekUNa 20977 kaoTI $pyaaMcaa mahsaUla imaLalaa Aaho. yaMdacyaa ekaca itmaahIt kpnaInao 10 kraoD Da^lar vyavasaaya doNaaro javaLpasa 22 ga`ahk jaaoDlao Aahot. kMpnaInao ]%tr Amaoirkot 3.68 T@ko vaaZ naaoMdivalaI Aaho. tr yauraopmaQyao 19.3 T@ko va iba`TnamaQyao 7.3 T@ko vaaZ naaoMdivalaI Aaho. __________________________________________

vas~aodyaaogaat 50 laaK naaok-yaa : BaartIya kpDyaaMnaa doSaat tsaoca prdoSaat maaozI maagaNaI Asalyaanao yaa xao~at javaLpasa 50 laaK naaokrI inaima-tI haoNaar AsalyaacaI maaihtI koMd`Iya vas~aodyaaogamaM~I ko.esa.rava yaaMnaI idlaI. ga`amaINa ivakasa maM~alayaamaaf-t rabaivalyaa jaat Asalaolyaa manarogaa yaaojanaoAMtga-t majauraMnaa yaa xao~at raojagaar ]plabQa k$na doNyaacaa p`ya%na sau$ Aaho.


inado-SaaMk naava

AMk

badla

inaFTI ba^k inaFTI inaFTI jyauinaAr saIenae@sa 100 saIenae@sa 500 saIenae@sa imaDk^p inaFTI imaDk^p 50 saIenae@sa smaa^lak^p saIenae@sa 200 [MiDyaa vhIAayae@sa

6189.35 10744.90 11866.55 6049.30 4706.90 7344.45 2022.25 2981.40 3049.35 20.12

143.50 408.35 178.60 132.65 94.85 98.95 41.05 47.95 63.90 0.94


sava-~ eTIema :

kagadI maud`aMk baMd :

yao%yaa maaca-AKorpya-Mt sava- SaaKaMmaQyao eTIemacaI saaoya ]plabQa k$na doNyaacao ]iddYT iva%t maM~alayaanao saavajainak xao~atIla ba^Mkanaa idlao Aaho. yaamauLo drraoja javaLpasa 137 navaI eTIema sau$ kraNyaacaI ksart ba^MkaMnaa kravaI laagaNaar Aaho.

maud`aMk Saulk naaoMdNaI fI va naaoMdNaI dstaMSaI saMbaMiQat sava- rkmaaMcaa BarNaa yaapuZo [- pomaoMT pdQatInao kolaa jaaNaar AsaUna kagadI maud`aMk kayamacao baMd haoNaar Aahot.

31 maacaAKorpya-Mt saava-jainak xao~atIla ba^MkaMnaa 34668 navaI eTIema ]BaaravaI laagaNaar Aahot prMtu Aa^gasTAKorpya-Mt f@t 5726 navaI eTIema sau$ JaalaI Aahot. 26 sarkarI ba^MkaMnaa imaLUna AaNaKI 28942 mhNajaoca drraoja sarasarI 137 yaa dranao navaI eTIema sau$ kravaI laagaNaar Aahot. ba^MikMga saovaa samaajaatIla sava- straMpyaMt paohaocaNyaasaazI hI maaoihma hatI GaotlaI gaolaI Aaho.

pIefcaI ADIca kaoTI KatI saaf :

[-pIefAaocyaa tbbala ADIca kaoTI Ka%yaaMvar Dllaa maarNyaat Aalaa AsaUna kraoDaoMcaI r@kma caaorI krNyaat AalaI Aaho. yao%yaa jaanaovaarIAKor maud`aMkacyaa banaavaT AaoLKp~ banavaUna maaQyamaatUna jamaa haoNaaro SaMBar T@ko ba^Mk Aka]MT ]GaDUna hI Saulk [- pomaoMT pdQatInaoca svaIkarNyaat caaorI krNyaat AalaI Aaho. yaoNaar Aaho. tbbala ADIca kaoTI KatI [- pomaOTcaI sauivaQaa 24 tasa ]plabQa Acaanak inagaoTIvh ba^laoMsa rahIla. [- pomaoMTsaazI rajyaatIla baDyaa daKvat Asalyaacao ]GaD Jaalao ba^MkaMSaI krar krNyat Aalao Aahot. ho Aaho. caaorIcyaa yaa kTat Saulk saaQaI pavatI tsaoca qaoT [- [-pIefAaomaQaIla kahI laaok esabaITIAarcyaa maaQyamaatUna sahBaagaI AsalyaacaI Sa@yata svaIkarNyaacaI saaoya krNyaat AalaI vya@t kolaI jaat Aaho. Aaho. Aa^nalaa[na tsaoca ba^Mk Aka]MTdvaaro hI r@kma Barta yaoNaar gaolyaa kahI vaYaa-t jaa^ba Aaho. yaa pdQatInao Barlaolao pOsao qaoT badlaNaa-yaa maa~ pIefmaQaIla sarkarcyaa kaoYaagaarat jaladgatInao jamaa pOsao kaZUna na GaoNaa yaaMnaa yaacaa fTka bsaU Saktao. haoNaar Aahot.

Da^lar

आऱेख

: ]trta

आधार पातली : 61.00 , 59.5० अडथला पातली : 61.5० , 62.00 laxya : 62.50 , 58.00 वळश्ऱेषण : अमित बागळे [Da^lar spa^T]


inaFTI

आऱेख

:

caZta

आधार पातली : 6100 , 6000 अडथला पातली : 6200 , 6250 laxya : 6300 , 5950 वळश्ऱेषण : अमित बागळे


ट्रे डडिंगची १८ प्रबाली सत्र ू े!

saaonao

आऱेख

:

caZta

आधार पातली : 29000 , 28000 अडथला पातली : 29500 , 30000 laxya : 30500 , 26500 वळश्ऱेषण : अमित बागळे


mah%%vaacaI maaihtI गुुंतळणुकीचेळेली करण्याच्या ळ टालण्याच्या बाबी दय्ु यि बाजार

हे टाला ससक्मुरयटीजभध्मे फाजायाफाहे यीर म्हणजे ऑप भार्केट व्मलहाय र्करु नर्का. नोंदणी नसरेल्मा भध्मसथािंफयोफय व्मलहाय र्करु नर्का. अलासतललादी ऩयताव्मािंच्मा लचनािंना फऱी ऩडू नर्का. ऐर्कील भाहहती आणण अपलािंलय वलसिंफून गुिंतलणूर्क र्करु नर्का. गुिंतलणुर्कीभध्मे अिंतबत ू असरेल्मा सिंबाव्म जोखभी गहृ हत धयण्मास वलसरु नर्का. अचानर्क व्माऩायाच्मा व्माऩाभध्मे कर्किंला कर्किंभतीिंभध्मे आरेरी उसऱी कर्किंला

भाध्मभािंभध्मे प्रसत ृ झारेरे अनुर्कूर रेख अथला र्कथा मािंनी प्रबावलत होऊन भुऱातच असयु क्षऺत कर्किंला अस्सथय र्किंऩनमािंभध्मे (कर्कयर्कोऱ सटॉक्स) खये दी र्करु नर्का.

सभूहाभागोभाग जाऊ नर्का कर्किंला ऺणैर्क प्रबालाखारी मेऊन व्मलहाय र्करु नर्का. हॉट हटप्सने बयर्कटून जाऊ नर्का. फाजायातीर हदसणाऱमा चढउतायािंलरुन तुभचे ननणूम फदरू नर्का. तुभच्मा सिंळम/तक्रायीिंचे ननलायण र्कयण्मार्कयता मोग्म त्मा अधधर्काऱमािंळी सिंऩर्कू साधण्मास सिंर्कोच अथला चारढर्कर र्करु नर्का.

तुभच्मा डडभॅट खात्माच्मा सही र्केरेल्मा र्कोऱमा डडरीव्हयी इनसट्रक्ळन सरीप्स (डीआमएस) लाटे र तळा र्कोठे ही ठे लू नर्का.

र्कोऱमा डडरीव्हयी इनसट्रक्ळन सरीप्स (डीआमएस) सही र्करु नर्का आणण त्मा तभ ु च्मा डडऩॉणझटयी ऩाहटू ससऩनट (डीऩी) कर्किंला दरारार्कडे र्केलऱ त्रास लाचवलण्मार्कयता ठे लू नर्का.

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

jao pI Asaao AlT/aTok isamaoMT TaTa sTIla saosaa sTrlaa[-T A^i@sasa ba^Mk AayasaIAayasaIAaya ela A^MD TI baI pI saI ela

47.05 1964.60 328.90 194.90 1156.20 1008.85 872.05 362.20

23.98 14.16 6.06 5.81 5.46 4.55 4.20 4.07

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

bajaaja Aa^Tao

2153.05

0.01

KalaI

"अर्थसंकेत"/Arthsanket paper 20 oct 2013  
"अर्थसंकेत"/Arthsanket paper 20 oct 2013  

"अर्थसंकेत" २० ऑक्टोबर २०१३