Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 62

pihlaI maihlaa ba^Mk mauMba[-t pana k` 2

https://www.facebook.com/marathistockmarket

‚marazI‛ sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

ikrkaoL Aqa-vyavasqaa raoKo [-pIefAaotfomahagaa[-t vaaZIcaa baajaar 50 laaK dr 5.3 davyaMacaa GaT T@ko pozot inavaaDa

badla

pana k` 2

pana k` 4

Paana k 4

pana k` 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

‚Aqa-saMkot‛ saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 15 saPToMbar 2013 AayaAayaefelacao raoKo :

AaOdyaaoigak ]%padnaat vaaZ :

inaFTI : 5850.60 saoMsao@sa : 19732.76 saaonao : 30138.00 jaulaOmaQyao ]%padna AaiNa }jaa- xao~acaI kamaigarI caaMdI : 50672.00 sauQaarlyaanao AaOdyaaoigak ]%padna vaaZIcaa dr sauQaa$na 2.6 T@@yaaMvar paohaocalaa. jaulaOpUvaI- salaga daona maihnao Da^lar : 63.49 k`uD : $ 112.75 AayaAayapI AakDyaaMt GasarNaca JaalaI haotI. na^saD^k : $3726.90

[MiDyaa [Mfaolaa[na fayanaaMsa ilaimaToDnao saurixat va Apirvat-naIya pNa ]laaZala krNyaajaaogao p`%yaokI 1000 $pyao ikMmatIcao raoKo ivak`IsaazI Kulao kolao eip`la to jaUna yaa kaLat AayaAayapItIla GasarNa 0.2 Aahot.

T@ko Aaho. AayaAayapImaQyao ]%padna xao~acaa ihssaa 75 maaisak vyaaja prtavaa ha T@@yaaMhUna AiQak Aaho. %yaat jaulaOmaQyao 3 T@ko vaaZ vaaiYa-k 12.68 T@ko dranao JaalaI. gaolyaa vaYaI- yaaca maihnyaat yaat SaUnya vaaZ JaalaI tr vaaiYa-k prtavaa ha 12 haotI. T@ko dranao doNyaat yaoNaar Aaho. hI raoKo ivak`I 17 saPToMbar to 4 Aa^@TaoMbarpya-Mt sau$ rahNaar Aaho. prMtu p`qama yaoNaa-yaaMsa p`aQaanya idlao jaa[-la.

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

isaPlaa

}jaa- xao~acaI kamaigarI 5.2 T@@yaaMnaI vaaZlaI Aaho. gaolyaa vaYaI- jaulaOmaQyao }jaa- xao~acyaa inaima-tIcaa dr 2.8 T@ko haota. eip`la to jaUna yaa kaLat }jaa- inaima-tI 3.9 T@@yaaMnaI vaaZlaI AsalaI trI gaolyaa vaYaa-cyaa yaaca ParkIya gauMtvaNauk : $. kraoD kalaavaQaIcyaa tulanaot vaaZIcaa dr kmaI Aaho.

KrodI : 35171.40 gauMtvaNaUkdaraMnaa $. 1000 k^ipTla gauDsacyaa maagaNaIlaa idSaadSa-k samajalao jaato. ivak`I : 28799.20 dSa-naI maUlyaacyaa ikmaana 5 yaa xao~at 15.6 T@ko vaaZ JaalaI Aaho. eip`la to jaulaO yaa baakI : 6372.20 mhNjao 5000 $pyaaMcyaa ikmaana gauMtvaNaUkItUna yaa raoKo ivak`It sahBaagaI haota yao[-la. koAr va iba`kvakyaaMnaI Anauk`mao ‘ee’ va ‘baIDblaUAar ee’ Asao mau\ddla saurixatta maanaaMkna idlao.

kaLat k^ipTla gauDsa vaaZIcaa dr 1.8 T@@yaaMvar paohaocalaa Aaho. KaNakama xao~acaI kamaigarI KalaavalaI doSaI gauMtvaNauk : AsaUna %yaat jaulaOmaQyao 2.3 T@ko GaT JaalaI. $. kraoD ga`ahkaopyaaogaI vastUMcyaa ]%padnaat jaulaOmaQyao 9.3 T@ko GaT JaalaI. eip`la to jaulaOmaQyao 12 T@ko GaT JaalaI Aaho. KrodI : 3133.00

ivak`I : 3956.10 baakI : 823.20


JaIrao ba^MlaMsa savaa-MsaazI : irJavh- ba^Mkocyaa navaIna inayamaanausaar garIbaaMnaahI ivadoSaI ba^MkaMnaahI ‘JaIrao ba^laMsa’ Aka]MT ]GaDta yaoNaar Aaho. ho Kato ]GaDNaa-yaaMsaazI vaya va ]%pnnaacaI AT laadU nayao ASaIhI saUcanaa ba^MkaMnaa doNyaat AalaI Aaho. saMbaMiQat maaga-dSa-k t%%vaaMnausaar Ka%yaat pOsao BarNao va kaZNao [lao@T/a^inak pomaoMT pdQatInao vaa caokcyaa maaQyamaatUna tsaoca eTIema kaDa-maaf-t pOsao BarNao vaa svaIkarNao yaa saovaahI maaoft idlyaa jaatIla. maa~ yaa KatoQaarkaMnaa %yaaca ba^Mkot Anya saoivhMga Aka]MT ]GaDta yaoNaar naahI. ___________________________________________

ikrkaoL mahagaa[-t GaT : Baajyaa vagaLta Anya vastUMcyaa Baavaat GaT Jaalyaanao Aa^gasTmaQyao irTola calanavaaZIcaa dr Gasa$na 9.52 T@@yaaMvar Aalaa Aaho. jaulaOmaQyao ha dr 9.64 T@ko haota. jaUnacaa Apvaad vagaLta maaca-pasaUna calanavaaZIcyaa drat GaT idsalaI. Anna AaiNa poya yaaMcyaa calanavaaZIcaa dr 11.06 T@@yaaMpya-Mt KalaI Aalaa Aaho. jaulaOmaQyao ha dr 11.24 T@ko haota. BaajyaaMcyaa Baavaat Aa^gasTmaQyao 26.48 T@ko vaaZ JaalaI Aaho. jaulaOmaQyao BaajyaaMcyaa calanavaaZIcaa dr 16.4 T@ko haota. fLaMcyaa Baavaat GaT JaalaI Aaho. dUQa va dugQajanya pdaqakpDo pad~aNao yaaMcyaa BaavaathI GaT Jaalyaacao spYT Jaalao Aaho. ga`amaINa BaagaatIla ikrkaoL calanavaaZIcaa dr 8.93 T@@yaaMvar tr SahrI BaagaatIla dr 10.32 T@ko Aaho.

pihlaI maihlaa ba^Mk mauMba[-t : BaartIya maihlaa ba^MkocaI pihlaI SaaKa doSaacaI Aaiqa-k rajaQaanaI Asalaolyaa mauMba[-t lavakrca sau$ haoNaar Aaho. nairmana pa^M[-MT yaoqaIla eAr [MiDyaacyaa [maartIt tLmajalyaavar paca hjaar s@vaoAr fuTaMcyaa jaagaot ba^Mkocao kayaa-laya AsaNaar Aaho. maihlaa ba^Mkocyaa pihlyaa baYaI- doSaBarat 39 SaaKa sau$ haoNaar AsaUna %yaadvaaro 33400 maihlaaMcao ba^Mk Kato ]GaDNyaacaI ba^MkocaI yaaojanaa Aaho. ba^Mkocao mau#yaalaya idllaIt Asaola va caar p`mauK mahanagaraMsah maQya va [-Saanya BaartatIla mah%%vaaMcyaa SahraMmaQyaohI ba^Mkocao kayaa-laya AsaNaar Aaho. __________________________________________

KajagaI ba^MkaMivaraoQaat 15000 tk`arI : Aitir@t Saulk AakarNaI kolyaacyaa tbbala pMQara hjaarhUna AiQak tk`arI irJavh- ba^Mkolaa p`aPt Jaalyaa Aahot. 3486 tk`arI yaa eTIema, DoibaT kaD- va k`oDIT kaDsaMdBaa-tIla Aahot. tsaoca Anya ba^Mkocyaa eTIemamaQaUna maihnyaalaa 10 vyavahar maaoft Aahot prMtu %yaavarIla vyavaharaMkrIta 20 to 30 $pyaaMpya-Mt AakarNaI haot Aaho.


[-pIefAaotfo- 50 laaK davyaMacaa inavaaDa :

raoKo baajaarpozot badla :

caalaU iva%t vaYaa-cyaa pihlyaa paca maihnyaat 50 laaK davyaaMcaa inavaaDa kma-caarI BaivaYya inavaa-h inaQaI saMGaTnaonao kolaa Aaho. yaatIla 90 T@ko davyaaMcaa inavaaDa kovaL eka maihnyaat Jaalaa Aaho.

saamaanya gauMtvaNaUkdaraMpasaUna dUr raihlaolyaa ka^pao-roT baa^MD baajaarpozocyaa vyavahar pdQatIbaraobarInao raoK trlata sauQaarNaa hao[-la yaadRYTInao pavalao TaklaI jaat AsaUna lavakrca BaaMDvalaI baajaar inayaM~k saobaIkDUna jaahIr GaaoYaNaa krNyaat yaoNaar Aaho.

[lao@T/a^inak calaanavar naaoMdNaIkRt p`itYzaMnaaMcaI saM#yaa 4.76 laaKavar gaolaI Aaho. tr saik`ya sadsyaaMcaI saM#yaa 4.11 kaoTIvar gaolaI Aaho. Aa^gasT maihnyaat 4000 poxaa AiQak p`itYzaMnaaMnaI [saIAar paoT-lamaQyao naava daKla kolaI Aahot. yaa maihnyaat 5961 kaoTI $pyao [-pIefAaocyaa Ka%yaat jamaa Jaalao Aahot. [-pIefAaoanao Aa^gasTmaQyao 27058 tk`arIMcaa inavaaDa kolaa AsaUna yaa maihnyaat kovaL 16160 tk`arI Aalyaa Aahot. gaolyaa daona maihnyaaMt 47722 tk`arIMcaa inavaaDa Jaalaa Aaho.

Aqa-vyavasqaa vaaZIcaa dr 5.3 T@ko :

saQyaa yaa baajaarpozobaabat farSaI maaihtI ]plabQa nasaNao ha gauMtvaNaUkIcyaa dRYTInao maaoza ADqaLa haota prMtu enaesa[- va p``a[-ma DoTabaosanao ivakisat kolaolaI ho paoT-la ha ADsarhI dur krola. bahutaMSa sarkarI va saava-jainak ]pk`maaMtIla kMpnyaaMcyaa krmau@t prtavyaacyaa rao#yaaMmaQyao ivaSvaasaah-ta va laaokip`yata idsaUna yaoto. p`%yaxaat saQyaa raYT/Iya SaoAr baajaaracyaa DoT ivaBaagaacyaa irTola maMcaavar Kulyaa ivak`Idvaaro sauivabadQa 191 raoKo ]laaZalaIsaazI ]plabQa Aahot tr KajagaI t%%vaavar ivak`I Jaalaolyaa 564 kMpnyaaMcao raoKo ho saMsqaagat maMcaavar ]plabQa Aahot.

caalaU Ka%yaavarIla tUT ]cca AsaUna hI kaLjaI krNyaasaarKI pirisqatI Aaho Asao pMtp`QaanaaMcyaa Aaiqa-k sallaagaar saimatIcao AQyaxa saI. rMgarajana yaaMnaI saaMigatlao. yaamauLo Aqa-vyavasqaa vaaZIcaa dr GaTvaUna 5.3 T@@yaaMvar AaNalaa Aaho. tsaoca Anaudanaacao p`maaNa AaTao@yaat AaNaNyaasaazI [MQanaacyaa Anaudanaat kpat krNyaacaI iSafarsahI krNyaat AalaI. caalaU Aaiqa-k vaYaa-t Aqa-vyavasqaa vaaZIcaa dr 6.4 T@ko rahIla Asaa AMdaja yaaAaQaI vat-ivaNyaat Aalaa haota. Aqa-vyavasqaocyaa vaaZIlaa caalanaa doNyaasaazI qaoT prkIya gauMtvaNaUkIcao inakYa iSaiqala krNyaabaraobar kaoLSaacao ]%padna vaaZivaNyaacao iSafrsa kolaI.

Da^lar

मागीऱ आठळड्यातीऱ अंदाजानुशार ६८.०० च्या ऩातलीऩयंत ळाढ झाऱी शद्य ऩररस्थथतीत ६३.०० हष ऩातली मषत्ळऩूणण आधार ऩातली आषे. हष ऩातली तोडल्याश ६०.०० ऩयंत घशरण शंभळते.

ळरच्या बाजऱ ू ा ६५.०० ळ त्यानंतर ६८.०० च्या ऩातलीऩयंत ळाढ शंभळते. वळश्ऱेवण : अममत बागळे [Da^lar spa^T]


inaFTI

मागीऱ आठळड्यातीऱ अंदाजानुशार ५९०० च्या ऩातलीळर अडथला ननमाणण झाऱा. शद्य ऩररस्थथतीत ५८५० ची ऩातली प्रमुख आधार ऩातली ठरे ऱ. त्याखाऱी ५६५० ऩयंत घशरण षोऊ ऴकेऱ. ळरच्या बाजऱ ू ा ५९०० ची ऩातली अडथला ननमाणण करे ऱ. त्याळर ६१०० ची ऩातली ननफ्टी गाठू ऴकेऱ. वळश्ऱेवण : अममत बागळे


ट्रे डडिंगची १८ प्रभाळी सत्र ू े!

saaonao

मागीऱ आठळड्यातीऱ अंदाजानश ु ार शोन्यात २९००० च्या ऩातलीऩयंत घशरण झाऱी. शद्य ऩररस्थथतीत ३०००० ची ऩातली ऩार केल्याश ३२००० ऩयंत ळाढ षोऊ ऴकते . खाऱच्या बाजूऱा २८५०० हष आधार ऩातली राषीऱ . त्याखाऱी २५५०० ऩयंत घशरण षोऊ ऴकेऱ. वळश्ऱेवण : अममत बागळे


mah%%vaacaI maaihtI गुंतळणुकदार तक्रारी ळ ऱळाद (आर्बणट्रेऴन)

5.

गुंतळणूकदार ट्रे डडंग में बर वळरुध्द ऱळाद प्रकरण कोठे दाखऱ करु ऴकतो?

Ans.

ऱळादासाठीचा अजज वळभागीय आर्बजट्रेऴन केंद्र (आर.ए.सी.) उदा. मिंबई, ददल्ऱी, कऱकत्ता ककिंळा चेन्नई, सळजसाधारणऩणे अजजदार ज्या भागात राहतो त्या राज्यािंचा समाळेऴ होतो. ऱळादाची हठकाणे -

आर.ए.शी. मध्ये शमावळष्ट अशऱेऱी राज्ये

वळभागीय ऱळाद केंद्र (आर.ए.शी.ज)

ददल्ऱी, हररयाणा, उत्तरप्रादे ऴ, उत्तरािंचऱ,

ददल्ऱी

दहमाचऱप्रदे ऴ, ऩिंजाब, जम्म आणण कश्ममर, चिंडीगड, राजस्थान ळेस्ट बेंगॉऱ, र्बहार, झारखिंड, ओररसा, आसाम,

कोऱकाता

अरुणाचऱप्रदे ऴ, ममझोराम, मणीऩरू , मसश्ककम, मेघाऱय, नागाऱँ ड, र्त्रऩरा, छत्तीसगड

6.

चेन्नई

आिंध्रप्रदे ऴ, कनाजटक, केरल, ताममलनाडू, आिंदमान

मिंबई

महाराष्ट्ट्र, गजरात, गोळा, दमण, दीळ, दादरा आणण

आणण ननकोबार, ऱऺद्वळऩ, ऩाँडीचेरी

नगर हळेऱी, मध्यप्रदे ऴ

केश / प्रकरणाशाठी ऱळाद शदथयाची नेमणक ू कऴी षोते? ऱळाद शदथयांची शंख्या कऴी ठरवळऱी जाते? Ans.जर अजजदाराच्या दाळा मागणीची ककिंमत रककम ककिंळा वळरुध्द बाजूने केऱेल्या उऱट दाळा मागणीची ककिंमत रककम रु.

25

ऱाख

ककिंळा

त्याऩेऺा

कमी

असल्यास

एका

ऱळाद

सदस्याची

नेमणूक

केऱी

जर ककिंमत रककम रु. 25 ऱाखाऩेऺा जास्त असेऱ तर तीन ऱळाद सदस्यािंची सममती नेमऱी जाते. 7.

जाते.

ऱळाद प्रकरणामध्ये गुंतळणूकदाराचे प्रनतननधीत्ळ कोण करु ऴकतो?

Ans.गिंतळणूकदार स्ळतः ऱळाद प्रकरणात हजर राहून बचाळ / प्रनतळाद करु ऴकतो ककिंळा प्रकरणात प्रनतळाद करण्यासाठी प्रनतननधीस अधधकार दे ऊ ऴकतो, त्याऱा प्रकरण मध्ये ळकीऱ नेमण्याची सध्दा सिंधी असते. 8.

शुनाळणी म्षणजे काय? प्रत्येक प्रकरणामध्ये शुनाळणी आळश्यक आषे का?

Ans.सनाळणी म्हणजे प्रकिया, ज्यामध्ये गिंतळणक ू दार आणण ट्रे डडिंग में बर ऱळाद सदस्यासमोर एकसचें जच्या ऩररसर / वप्रमायमससमध्ये

त्यािंचे

म्हणणे

मािंडण्यासाठी

/

प्रकरण

चाऱवळण्यासाठी

हजर

राहतात.

ज्या प्रकरणािंमध्ये मागणी रककम रु. 25,000/- ऩेऺा कमी असते अऴा प्रकरणामध्ये ऱळाद सदस्य ननळाडा दे ण्यासाठी सनाळणी

घेऊ

ऴकतो

ककिंळा

तो

दोन्ही

ऩऺािंनी

दाखऱ

केऱेल्या

कागदऩत्रािंळरुन

ननळाडा

करु

ऴकतो.

जर मागणी रककम रुऩये 25,000/- ऩेऺा जास्त असेऱ तर ऱळाद सदस्य एकसचें ज ऩररसर / इमारत मध्ये सनाळणी घेतो.

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

Baola DI ela ef jao pI Asaao pI ena baI A^i@sasa ba^Mk rola [Mf`a kaola [M ela A^MD TI

142.85 156.85 39.55 514.00 1059.60 387.65 293.00 836.40

5.89 5.09 4.22 4.01 3.89 3.71 2.82 2.63

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ivap`ao eca saI ela AlT/aTok isamaoMT Aaya TI saI TaTa sTIla [MfI

455.50 1045.75 1720.85 331.35 298.30 3028.05

3.48 2.66 2.16 1.53 1.47 1.23

KalaI


"अर्थसंकेत"/ Arthsanket paper 15 sept 2013  

"अर्थसंकेत" १५ सप्टेंबर २०१३

"अर्थसंकेत"/ Arthsanket paper 15 sept 2013  

"अर्थसंकेत" १५ सप्टेंबर २०१३

Advertisement