Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0 AMk : 66

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

AaOdyaaoigak Baartacyaa ]%padnaat vaaZIcyaa GaT AMdajaat GaT pana k` 2

pana k` 2

irJavhbaM^konao kolaI kjaosvast pana k` 4

[-efpI saaOdyaaMnaa psaMtI Paana k 4

vyaapar tUT kmaI pana k` 4

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 13 Aa^@Taobar 2013 sToT ba^MkocaI GasarNa :

ba^Mk vyavahar mahaga :

baMkaMnaI Aaplyaa ivaivaQa saovaa va vyavaharaMsaazI Aakarlao irJavhba^Mkocyaa jaaNaaro Saulk yaat AlaIkDoca vaaZ kolaI Aaho. kahI Ahvaalaanausaar sToT baabatIt saQyaa Aist%vaat Asalaolao Saulk vaaZivaNyaat Aalao ba^Mkocaa vyavasaaya AaiNa Aaho tr kahI saovaaMsaazI navyaanao Saulk AakarNaI sau$ krNyaat AalaI Aaho. p`it

kma-caarI nafa GaTlaa caok baa}Msa Jaalyaasa 350 to 750 $pyao Saulk AakrNyaat AsaUna tao raYT/Iya yaoNaar Aaho. sarasarIpoxaa kmaI Jaalaa Aaho. yao%yaa 1 naaovhoMbarpasaUna kahI ba^MkaMcyaa faona ba^MikMga saovaocao maihnyaatIla pihlao f@t daona ka^la ina:Saulk AsatIla va 2012 13 maQyao sToT %yaanaMtrcyaa p`%yaok ka^lalaa 50 $pyao Saulk Aakarlao ba^Mkocaa p`it kma-caarI jaa[-la.

vyavasaaya 9.43 kaoTI $pyaaMcaa Jaalaa tr Anya ba^MkaMcaa sarasarI vyavasaaya 12.13 kaoTI $pyaaMvar Aaho.

Ka%yaat jamaa haot Asalaolyaa rkmaocyaa vyavaharacaI maaihtI jaayacaI. Aata kahI ba^MkaMnaI $pyaaMcao Saulk AakarNao sau$

inaFTI : 6096.20 saoMsao@sa : 20528.59 saaonao : 28343.00 caaMdI : 46888.00 Da^lar : 61.06 k`uD : $ 111.03 na^saD^k : $3791.87

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

isaeT

va kaZlyaa jaat Asalaolyaa ParkIya gauMtvaNauk : $. kraoD Katodaralaa ina:Saulk idlaI yaasaazI dr itmaahIlaa 15 KrodI : 20340.20 ivak`I : 17109.70 kolao Aaho.

baakI : 3230.30

[tr ba^MkaMcyaa eTIemacaa vaapr k$na pacapoxaa jaast vaoLa maaca- 2013 AKor sToT pOsao kaZlyaasa bahutaMSa ba^MkaMnaI Aata pacanaMtr p`%yaok doSaI gauMtvaNauk : ba^MkocaI kma-caarI saM#yaa pOsao kaZNyaacyaa vyavaharavar 20 $pyaaMcao Saulk $. kraoD AakarNyaasa sau $ vaat ko l aI Aaho . 2.28 laaK haotI.

KrodI : 2117.80 %yaamauLo inavvaL qakIt 1 naaovhoMbarpasaUna SaaKot kolaolyaa pihlyaa caar raoKIcyaa ivak`I : 2622.40 maalama%tocyaa p`maaNaat ina:Saulk vyavaharanaMtr 100 $pyao Saulk AakarNyaat baakI : 504.60 ba^MkocaI kamaigarI Kraba yaoNaar Aaho. JaalaI haotI.


myaucyauAla fMDaMcaI maaozI ivak`I : jaanaovaarI to saPTobar yaa kaLat fMDaMnaI 9000 kaoTI $pyaaMhUna AiQakcaI gauMtvaNaUk kaZUna GaotlaI Aaho. yaat saPToMbarmaQyao 2800 kaoTI $pyaaMcaI gauMtvaNaUk kaZUna GaotlaI. Aa^gasTmaQyao fMDaMnaI 1607 kaoTI $pyaaMcaI gauMtvaNaUk kolaI haotI. ___________________________________________

ja^naoT yaolaona foDrla irJavh-cyaa AQyaxa ? jaanaovaarImaQyao baona banaa-ko yaaMcaI saaDocaar vaYaa-McaI karkIdsaMpt AsaUna foDrla irJavh-cyaa AQyaxapdI ja^naoT yaolaona yaaMcyaa naamaaMknaacaI GaaoYaNaa krNyaat AalaI Aaho. isanaoTnao %yaaMcyaa inayau@tIvar iSa@kamaaot-ba kolyaasa foDrla irJavh-cyaa AQyaxapdI saU~o pihlyaaMdaca eka maihlaokDo jaatIla. gaolyaa tIna vaYaa-MpasaUna ]paQyaxa Asalaolyaa ja^naoT Aqa-vyavasqaolaa caalanaa doNyaasaazI QaaorNa AaKNaIt %yaaMcaa mah%%vaacaa sahBaaga Aaho.

AaOdyaaoigak ]%padnaat GaT : jaulaOmaQyao caaMgalaI AaOdyaaoigak ]%padna vaaZ raKlyaanaMtr Aa^gasTmaQyao maa~ tI 0.6 T@ko ASaI inaraSaajanak vaaZ JaalaI Aaho. jaulaOmaQyao AayaAayapI 2.8 T@@yaaMvar haota. ]%padna xao~acaa AayaAayapI maQaIla vaaTa AiQak Aaho. maa~ yaa xao~acaI kamaigarI GaTlaI Aaho. KaNa xao~acaa AayaAayapItIla Aaho. KaNa xao~at 0.2 T@ka GaT JaalaI

75 T@@yaaMhUna 0.1 T@@yaanao vaaTa 14 T@ko Aaho.

inaima-tI xao~acaI vaaZ Aa^gasTp`maaNaoca eip`la to Aa^gasT yaa paca maihnyaaMthI 0.1 T@ko ASaI nakara%mak raihlaI Aaho. tr Kinakma- vaaZhI Aa^gasTmaQyao 0.2 T@koca Aaho. __________________________________________

Baartacyaa vaaZIcyaa AMdajaat GaT : maMdavalaolaI maagaNaI ]%padna AaiNa saovaa xao~acaI GaTlaolaI kamaigarI yaaMcyaamauLo AaMtrraYT/Iya naaNaoinaQaInao Baartacyaa vaaZIcaa ]i_YT GaTvaUna 3.37 T@@yaaMvar AaNalao Aaho. yaapUvaI- vaaZIcaa dr 5.7 T@ko rahIla Asaa AMdaja vativaNyaat Aalaa Aaho. ptQaaorNaat kDk ]paya yaaojaNyaacaa fTka maagaNaIvar pirNaama haotao Asao Aayaemaefnao saaMigatlao. purvazyaat sauQaarNaa AaiNa inayaa-tIt vaaZ yaaMcyaamauLo 2014 maQyao vaaZIcaa dr 5 T@@yaaMjavaL rahU Saktao Asao Aayaemaefnao namaUd kolao Aaho. SaotI xao~acaI kamaigarI caaMgalaI haoNyaacaI Apoxaa AsalaI trI ]%padna AaiNa saovaa xao~acaI kamaigarI Kalyaavalyaanao 2013 maQyao vaaZIcaa dr 3.75 T@ko rahNyaacaa AMdaja Aaho.


inado-SaaMk naava

AMk

badla

inaFTI ba^k inaFTI inaFTI jyauinaAr saIenae@sa 100 saIenae@sa 500 saIenae@sa imaDk^p inaFTI imaDk^p 50 saIenae@sa smaa^lak^p saIenae@sa 200 [MiDyaa vhIAayae@sa

6096.20 10423.60 11827.75 5968.95 4651.80 7323.55 2003.50 2970.05 3011.85 23.59

75.25 333.20 18.85 64.05 44.30 2.00 4.30 17.75 30.15 2.29


vyaapar tUT kmaI :

irJavh- baM^konao kolaI kjao- svast :

[-efpI saaOdyaaMnaa psaMtI :

ba^MikMga p`NaalaIt raokD ]plabQata sauQaarNyaasaazI ba^Mkonao maaija-nala sT^MiDMga f^isailaTImaQyao mhNajaoca emaesaef maQyao saaomavaarI 0.50 T@ka kpat kolaI. ha dr Aata 9 T@@yaaMvar Aalaa Aaho.

saPToMbar maihnyaat vaQaarlaolaI inayaa-t AaiNa %yaa tulanaot kmaalaIcaI GaTlaolaI Aayaat yaaMcyaa pirNaamaI doSaacaI vyaapar tUT 6.76 Abja AmaoirkI Da^larpya-Mt kmaI JaalaI Aaho. gaolyaa 30 maihnyaaMtIla hI savaa-t kmaI vyaapar tUT Aaho. yaapUvaI maaca- 2011 maQyao 3.8 Abja Da^lar sarkarI rao#yaaMcyaa badlyaat ba^Mka ASaI A%yalp tUT haotI. irJavh- ba^MkokDUna emaesaef dracyaa AaQaaravar inaQaIcaa ]BaarNaI krtat. Aa^gasT 2013 maQaIla Aayaat inayaa-t yaa ]payaamauLo ba^Mkacaa inaQaIvarIla Kca- vyaapar saMtulanaat 10.9 Abja AmaoirkI kmaI hao[-la AaiNa ptQaaorNa maUL Da^larcaI tUT JaalaI haotI. sva$pat yaoNyaasa madt hao[-la. saaonao caaMdI va kccao tola yaaMcyaa AayaatIt 20 saPToMbar raojaI emaesaef 10.25 sarlaolyaa maihnyaat maaozI GaT JaalaI T@ko haota. ba^MikMga p`NaalaIt raokD Aaho. saaonao caaMdIcaI Aayaat tbbala 80 ]plabQatocao p`maaNa vaaZvaNyaasaazI T@@yaaMnaI GaTUna 0.8 Abja Da^larvar irJavh- baMkonao saaomavaarI 9974 kaoTI ]trlaI. tola AayaathI 6 T@@yaaMnI $pyaaMcao KrodI vyavahar kolao. raokD GaTUna 13.19 Abja Da^larvar isqaravalaI ]plabQatobaabat inamaa-Na haot AsalaolaI Aaho. caalaU Aaiqa-k vaYaa-saazI inaiScat pirisqatI AaiNa iSaiqalata AaNaNyaacaI kolaolaI 325 Abja Da^lar inayaa-tIcao laxya sau$ Jaalaolyaa p`ik`yaocaa ha ek Baaga gaazlao jaa[-la Asaa ivaSvaasa vya@t kolaa Aaho. jaat Aaho.

kRYaI vastU ivainamaya baajaarat KrodIdar AaiNa ivak`ota yaaMnaa vaayada baajaaratIla hoijaMgacaa fayada va %yaaca vaoLI maahItgaar va ivaSvaasatIla vya@tIbaraobar inaiScat ikmatIvar raokD saaOda Asao spa^T va Fyaucasayaa daonhIMcyaa caaMgalyaa gauNaaMcao ek~IkrNa k$na laaBa dOt Asalaolyaa enasaIDI[-e@sacyaa [-efpI mhNajaoca e@scaoMja Aa^f Fyaucasa- fa^r ifijakla vyavahar sauivaQaolaa ]%trao%tr caaMgalaa p`itsaad idsaUna yaot Aaho. ha ek gaOr spQaa-%mak baajaarbaahya vyavahar Aaho. [-efpI vyavahar Baavaat GasarNaImauLo haoNaaro nauksaana TaLNyaasa madt krtat. yaamauLo p`amau#yaanao imalasap`ik`yaadar vyaaparI yaaMkDUna caaMgalaa p`itsaad imaLt Aaho.

Da^lar

आऱेख

: ]trta

आधार पातली : 61.00 , 59.5० अडथला पातली : 61.5० , 62.00 laxya : 62.50 , 59.00 वळश्ऱेषण : अमित बागळे [Da^lar spa^T]


inaFTI

आऱेख

:

caZta

आधार पातली : 6000 , ५900 अडथला पातली : 6100 , 6050 laxya : 6250 , 5800 वळश्ऱेषण : अमित बागळे


ट्रे डडिंगची १८ प्रबाली सत्र ू े!

saaonao

आऱेख

:

]trta

आधार पातली : 28000 , 27000 अडथला पातली : 29000 , 29500 laxya : 30000 , 26500 वळश्ऱेषण : अमित बागळे


mah%%vaacaI maaihtI गुुंतळणुकीचेळेली करण्याच्या ळ टालण्याच्या बाबी दय्ु यि बाजार हे कया केलऱ सेफीची भान्मता असरेल्मा स्टॉक एक्सचें जभापफतच व्मलहाय कया. केलऱ सेफीकडे नोंदवलरेल्मा भध्मस्थािंभापफतच व्मलहाय कया. दराराजलऱ खाते उघडण्मासिंदबाफतीर सलफ आलश्मक उऩचायािंची ऩूतत फ ा कया (क्रामन्टची नोंदणी, क्रामन्ट कयाय नभुना-अजफ ई.)

नो मुलय क्रामिंट'' कयायाची वलचायणा कया ल त्मालय सही कया. कोणताही व्मलहाय कयण्माऩल ू ी ससक्मरु यटीज ्््भधीर गिंत ु लणक ू कयण्माफाफत असरेल्मा जोखभी लाचा आणण नीट सभजालन ू घ्मा.

तभ ु चा गिंत ु लणक ु ीचा ननणफम घेण्माऩल ू ी गिंत ु लणक ु ीच्मा जोखीभ-ऩयताव्माफाफतची भाहहती तसेच त्मािंची योखीत रुऩािंतय होण्माची सुरबता ल सुयऺे फाफतच्मा सलफ फाफी ऩडताऱून ननश्श्चत कया.

व्मलहाय कयण्माऩूली तुभच्मा दरारारा सलफ सिंफिंधधत प्रश्न वलचाया आणण तुभच्मा सलफ ळिंकाचे ननलायण करुन घ्मा.

सालफजननकरयत्मा उऩरब्ध असरेरी सलफ भाहहती रऺात घेऊन किंऩनीची भल् ू मे आणण लाजली कायणािंलय आधारयत गुिंतलणूक कया.

तुभच्मा दरार/ऩोट-दरार/डडऩॉणझटयी ऩाहटफ ससऩन्ट मािंस स्लच्छ आणण ननिःसिंहदग्ध सूचना दमा.

तुभच्मा प्रत्मेक व्मलहायाच्मा कयाय धचठ्ठीची भागणी कया आणण कयाय धचठ्ठीभधीर सलफ तऩळीर ऩालतीळी त्लरयत ऩडताऱून ऩहा. कोणतीही ळिंका असल्मास तभ ु च्मा व्मलहायाचे एक्सचें जच्मा सिंकेतस्थऱालय उऩरब्ध असरेल्मा सलफ तऩळीरािंळी ऩुन्हा ऩडताऱून ऩहा.

तुभच्मा डडऩॉणझटयी ऩाहटफ ससऩन्टकडून तुमहािंस सभऱणाऱमा टॅ न्झॅक्ळन ऍन्ड होल्डीिंग स्टे टभें टस ्््ची फायकाईने तऩासणी कया.

गिंत ु लणक ु ीसिंफिंधी सलफ कागदऩत्रािंच्मा प्रती ठे ला.

डीऩी (डीऩॉणझटयी ऩाहटफ ससऩन्ट) कडून सभऱणाऱमा डडरीव्हयी इन्स्ट्रक्ळन स्रीप्स (डीआमएस) फुक काऱजीऩूलक फ हाताऱा. तुभचा डीआमएस क्रभािंक हा आधीच छाऩरेरा असाला आणण तुभचा खाते क्रभािंक (क्रामन्ट आमडी) हा आधीच भद् ु ािंककत असाला असा आग्रह धया.

जय तम ु ही नेहभी व्मलहाय कयत नसार तय तभ ु च्मा डडभॅट खात्माकयता हदरेल्मा फ्रीश्जिंग सलरतीचा लाऩय कया.

आलश्मक त्मा भमाफदेऩमंतच्मा यकभेचा बयणा हदरेल्मा भुदतीत कया.

वलक्री केरी असता ळेअसफ/डडऩॉणझटयी स्रीऩ ऩोचती कया आणण खये दी केरी असता हदरेल्मा भद ु तीत यक्कभ बया.

सलफसाधायण सबािंभध्मे बाग घ्मा आणण स्लतिः ककिंला प्रनतननधीभापफत भतदान कया.

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

AlT/aTok isamaoMT AayasaIAayasaIAaya ba^Mk Aa^f baraoDa jao pI Asaao [MfI ela A^MD TI TaTa maaoTsaeca saI ela

1970.35 997.05 562.80 39.75 3274.50 882.95 385.30 1157.45

14.85 5.17 4.90 4.74 4.70 4.40 3.67 3.56

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

kaola [M ena TI pI saI ihMdalkao TaTa pa^var sana famaalyauipna

282.55 144.05 114.25 81.75 625.95 921.75

3.88 2.60 2.39 2.39 2.13 1.69

KalaI


"अर्थसंकेत"/ Arthsanket paper 13 oct 2013  

"अर्थसंकेत" १३ ऑक्टोबर २०१३

Advertisement