Page 1

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s Volume 1

mebHeeokeÀ : Þeer. Deefcele yeeieJes

JesyemeeF&ì : www.arthsanket.in

veeJe

DebkeÀ

1

F&cesue : info@arthsanket.in

efoJemeele Jej

efveos&MeebkeÀ

¿ee efoJemee®³ee MesJeìer Dee³eMej ceesìme& : 28,853.00 yeer Heer meer Sue: 401.00 efnbo. Hesì^esefue³ece: 285.20 Sce De@C[ Sce: 944.25 S®e meer Sue ìskeÀ: 966.00

HeÀjkeÀ

kebÀHeveer®es veeJe

yeoue

efveHeÌìer 50 efÒe DeesHeve 11,474.95 4.25 efveHeÌìer 50: 11429.50 efveHeÌìer 50 11,429.50 -41.20 37869.23 efveHeÌìer veskeÌmì 50 29,867.75 -225.80 mesvmeskeÌme: 11,707.35 -48.80 efveHeÌìer 100 4609.00 6,075.70 -26.10 keÀ®®es les}: efveHeÌìer 200 9,724.45 -44.65 efveHeÌìer 500 29642.00 meesves: 5,037.65 -28.10 efveHeÌìer efce[ke@ÀHe 50 19,135.95 -100.75 efveHeÌìer efce[ 100 ÖeÀer 7,537.30 -86.55 efveHeÌìer mcee@ue 100 ÖeÀer 12.8250 0.15 efveHeÌìer Fbef[³ee SmeDe@C[Heer mesvmeskeÌme efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 37,869.23 -155.14 SmeDe@C[Heer yeerSmemeer 200 SmeDe@C[Heer efce[ke@ÀHe yeoue efoJemee®³ee MesJeìer yeoue SmeDe@C[Heer yeerSmemeer 100 efoJemee®³ee MesJeìer efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 33,833.49 -224.86 11,697.12 -51.18 11,959.43 -47.57

Date : 12/08/2018

®eeboer:

7987.00

SHeÀ ìer Sme F&:

7689.46

[e@}j:

68.8475

[erSSkeÌme:

efoJemeele Keeueer

12480.94

kebÀHeveer®es veeJe

SmeDe@C[Heer mcee@ueke@ÀHe efoJemee®³ee MesJeìer yeoue 3,612.78 -35.92

5.15 3.10 1.69 1.18 0.98

Sme yeer Dee³e: Jesoevle efue.: ìeìe ceesìme&: iesue: meveHeÀecee&:

¿ee efoJemee®³ee MesJeìer

HeÀjkeÀ

302.70 222.40 250.00 364.30 554.50

-4.63 -3.56 -3.04 -3.00 -2.97

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

Òemlegle

©. 1,00,000/efpebkeÀC³ee®eer mebOeer! HegjmkeÀej Je efJeefJeOe yeef#emes Contact: 9819499279 \ 9930026020

veeWoCeer MegukeÀ ©. /HeÀkeÌle/-

30,000

/arthsanket

http://arthsanket.in

/arthsanket.tv


Winners Arthsanket Consultancy

Gieer®e keÀMeeuee! Yeeie 1 - jengue Je yeeyee  jengue: yeeyee... ceuee ceeP³ee Heieejeleues Hewmes

iegbleJee³euee meg©Jeele keÀje³e®eer Deens... ceer Mutual Funds DeeefCe Share Market yeÎue yeelec³ee DeeefCe peeefnjeleer Heeefnu³eele.. eflekeÀ[s HejleeJee peemle Deens... lej ceieer Hewmes eflekeÀ[s iegbleJee³e®ee efJe®eej keÀjlees³e... legcneuee keÀe³e Jeeìleb?  yeeyee: Demes Share Market DeeefCe Matual Funds lej KetHe efjmkeÀer Deensle... Depetve ceer osKeerue eflekeÀ[s keÀOeer Hewmes veener iegbleJeues... DeeHeu³eeuee l³eeleueb keÀener ceeefnleer veener.. ceie Gieer®e®e keÀMeeuee efjmkeÀ I³ee DeeefCe Hewmes yeg[Jee.. ceePes lej Heesmì Dee@efHeÀme DeeefCe efHeÀkeÌm[ ef[Hee@efPeì

DeeefCe keÀener peerJeve efJecee Hee@efuemeer Deensle.... les Hegjs... ceev³e Deens l³ee Jej Deelee mejkeÀejves J³eepe keÀceer kesÀue³e.. HeCe DeeHeu³eeuee les ceeefnleer lej Deens.. peemle HejleeJ³eemeeþer efjmkeÀ keÀMeeuee I³ee³e®eer.. let legPes Hewmes os ceer legP³ee veeJee®eer SHeÀ [er keÀ©ve ìekeÀlees.  jengue: yeeyee... HeCe pej DeeHeCe veJeerve iegbleJeCetkeÀer®es He³ee&³e peeCetve veener Iesleues.. les veener mecepeues... lej ceieDeeHeCe keÀOeer®e efjmkeÀ veener IesCeej.. DeeefCe efjmkeÀ efn meieUerkeÀ[s®e Deens keÀer... yeN³ee®e yeBkeÀe osKeerue Deelee yebo He[lee³ele... les lej HeÀkeÌle 1 ueeKe ©He³ee®eer®e nceer osleele.. ceie eflekeÀ[s osKeerue efjmkeÀ Deens®e keÀer. HeÀkeÌle DeeHeu³eeuee l³eeefJe<e³eer ceeefnleer veener cnCetve les JeeF&ì Deens Demeb veener vee..? DeeHeCe

osKeerue Shares DeeefCe Mutual Funds yeÎue peeCetve IesJetve iegbleJeCetkeÀ keÀ© MekeÀlees.  yeeyee: nes.... let yeesuelees³eme les yejesyej Deens... ceer l³ee iees<ìeRJej keÀOeer ue#e®e veener efoueb... DeeHeCe Share DeeefCe Mutual Funds yeÎue HeCe peeCetve I³ee³euee nJes... lemesner.. Deelee Flej efþkeÀeCeer ceuee KetHe keÀceer J³eepe efceUles Deens. let Deepe Winners Arthsanket Consultancy ceO³es keÀe@ue keÀ©ve l³eeb®³eekeÀ[tve ceeefnleer Ies... ceer DeLe&mebkesÀle ceO³es iegbleJeCetkeÀerefJe<e³eer yeeieJes ³eeb®es uesKe Jee®eues Deensle.  jengue: þerkeÀ Deens yeeyee... DeeÊee®e l³eebvee HeÀesve ueeJelees...

MeyoebkeÀve - meew. j®evee yeeieJes-ue®ekesÀ - menmebHeeefokeÀe DeLe&mebkesÀle

Heefnu³ee efleceenerle efmebef[kesÀì yeBkeÀ uee ©. 1282/- keÀjes[ ®ee leesìe ceefCeHeeue ceOeerue meeJe&peefvekeÀ #es$eeleerue efmebef[kesÀì yeBkeÀ meueie eflemeN³ee efleceenerle leesìe Peeuee Demetve petve DeKesj efleceenerle ©. 1282/- keÀjes[ ®ee leesìe Peeuee Deens. ceeieerue Je<eea®es efleceenerle leguevesle leesìîeele 5 Heì Jee{ Peeueer Demetve ceeieerue Je<eer& yeBkesÀuee ©. 263/- keÀjes[ ®ee leesìe Peeuee neslee. efveJJeU J³eepe GlHevveele 6… ®er Ieì Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 1505.9/- keÀjes[ Deenss. ì^spejer FvkeÀce ceO³es Ieì, ceeke&À ìt ceekexÀì ef[efÒeefmeSMeve,

DeeHeÊekeÀeueerve lejlegoerle Jee{ ³eecegUs ne leesìe Peeuee Deens. DeveglHeeefole keÀpee&le osKeerue Jee{ Peeueer Demetve ns ÒeceeCe 12.59… Deens. cee®e& DeKesj efleceeefnle ns ÒeceeCe 11.53… nesles. SketÀCe DeveglHeeefole ceeueceÊee ©. 26,362/- keÀjes[ Deens. DeeHelkeÀeueerve lejlegoerle ³ee efleceenerle 30… ®eer Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 1774/- keÀjes[ Deens. SketÀCe ef[Hee@efPeìdme ceO³es Ieì Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 2.66/- ueeKe keÀjes[ Deens. lej SketÀCe efJeleefjle keÀpe& ©. 1.96/- ueeKe keÀjes[ Deens.

keÌJeeefueìer kebÀHeveerves Heefnu³ee efleceener®es DenJeeue DeÐeeHe peenerj kesÀues veener [sDejer Òee@[keÌì yeveefJeCeeN³ee keÌJeeefueìer Jee@ume kebÀHeveeruee keÀener leebef$ekeÀ efyeIee[ecegUs petve DeKesj efleceener®es DenJeeue meeojerkeÀCeeme Gmeerj nesle Demeu³ee®es peenerj kesÀues Deens. ERP mee@HeÌìJesDej ceOeerue keÀener leebef$ekeÀ efyeIee[ecegUs kebÀHeveeruee petve 18 DeKesj efleceener®es DenJeeue yeveefJeCes Meke̳e Peeues vemeu³ee®es kebÀHeveerves meebefieleues.

3 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


Yetleeve®es He#eerJewYeJe - Yeeie 3 Yetleeve®es He#eerJewYeJe Hene³e®es Demesue lej veesJnWyej les cee®e& ne keÀeueeJeOeer GÊece! Yetleeve ne leerve osMeeb®³ee meerceebvee pees[Ceeje osMe Deens. HeCe lejerosKeerue lesLeerue He³e&ìve efve³ebef$ele mJe©Heele Deens. l³ee®es keÀejCe cnCepes Òe®eb[ ceneie[e Demee He³e&ìve efJnmee. Yeejleer³eebmeeþer ne efJnmee ceesHeÀle Demeuee lejer ³egjesefHe³eve DeLeJee Dev³eebmeeþer lees®e DeekeÀej efkeÀceeve 250 [e@ueme& FlekeÀe Demelees. l³eecegUs Yetleeveves ®eebieu³ee ÒeceeCeele ³esLeerue JewefJeOelee peHeueer Deens. DeLee&le lesLes ye[& ìgefjPece Depetve HetCee&Meeves efJekeÀefmele Peeues vemeues lejer lesLes Òe®eb[ mebOeer Deens. efLecHet DeeefCe Heejes ³esLetve legcneuee He#eer efvejer#eCeemeeþer Keeme ceeie&oMe&keÀ efceUt MekeÀleele. HeCe legce®ee ®ecet ceesþe Demesue lej l³eeb®ee efoJemee®ee Ke®e& YeeieJeCes menpe Meke̳e nesT MekeÀles. efkeÀceeve Deeþ les one efoJemeeb®eer ner ìtj DeeKeeJeer ueeiesue. pebieueeb®³ee DeemeHeeme®³ee Yeeieeleerue ieeJeebceO³es keÀener efþkeÀeCeer nesce mìs®eer megefJeOee Deens, lej keÀener efþkeÀeCeer ke@ÀefcHeieosKeerue keÀjlee ³esles. Yetleeve ne peieele megKeer ceeCemeeb®ee osMe cnCetvej DeesUKeuee peelees. DeeHeu³ee osMeeleerue GÊej HetJe& Yeeleeleerue keÀener jep³eebceO³es pewJeJewefJeOelee Òe®eb[ Deens, HeCe l³ee®³ee peleveemeeþer leguevesves Òe³elve keÀceer Peeues Deensle. lemes®e lesLeerue ueeskeÀeb®³ee ceeveefmekeÀlesle yeoue nesle veener leesHe³e¥le pes DeekeÀeMeele G[les les KeeÐe Demeles DeMeer mecepegle otj nesCeej veener. Yetleeveves DeefleMe³e HeefjÞeceHetJe&keÀ lesLeerue peveles®³ee ceveele DeveskeÀ iees<ìer ©peJeu³ee Deensle. efMe#eCe Je Deejesi³e megefJeOee ceesHeÀle kesÀu³ee Deensle. Yetleeve®ee jepee Je<ee¥letve SkeÀoe lejer Òel³eskeÀ ieeJeeuee Yesì oslee®e. ³ee meJee&cegUs Yetleeve Deepener l³ee®eer mece=×lee peHetve þsJet MekeÀuee Deens. l³eecegUs®e DeMee ³ee osMeele He#eer HeenC³ee®eer mebOeer DeeJepet&ve I³ee³euee nJee. ‡‡‡

- Þeer. Deelceejece Hejye (F&Mee ìtme&) atmparab2004@yahoo.com

4 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


TVS ceesìme& uee Heefnu³ee efleceenerle efveJJeU veHe̳eele 13… ®eer Jee{

TVS ceesìme& kebÀHeveerves 30 petve 2018 DeKesj efleceenerkeÀefjlee efouesu³ee DenJeeueevegmeej, kebÀHeveeruee efveJJeU veHe̳eele 13.2… ®eer Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 146.6/- keÀjes[ Deens. efJeefJeOe efJeYeeieele efJe¬eÀerle Jee{ Peeu³ee®es DenJeeueele veceto kesÀues Deens. SefÒeue - petve 17-18 efleceenerkeÀefjlee kebÀHeveeruee

©. 129.5/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee neslee. ³ee efleceenerle ©. 4171/- keÀjes[ ®ee SketÀCe cenmegue efceUeuee Demetve ceeieerue Je<eea ©. 3456.6/- keÀjes[ ®ee cenmegue efceUeuee neslee. efJe¬eÀerle 14… ®eer Jee{ Peeueer Demetve 8.93 ueeKe ³egefveìdme ®eer efJe¬eÀer Peeueer Deens. ceesìjmee³ekeÀue efJe¬eÀerle 17… ®eer Jee{ Peeueer Demetve 3.87 ueeKe ³egefveìdme ®eer efJe¬eÀer Peeueer Deens. mkegÀìj efJe¬eÀerle 12… ®eer Jee{ Peeueer Demetve 2.88 ueeKe ³egefveìdme ®eer efJe¬eÀer Peeueer Deenss. efve³ee&leerle 52… ®eer Jee{ nesTve 1.90 ueeKe ³egefveìdme ®eer efve³ee&le Peeueer Deens. BSE Jej kebÀHeveer MesDej efkeÀceleerle 3.93… ®eer Jee{ Peeueer Demetve Òeefle MesDej eEkeÀcele ©. 548.85/Deens.

efye´ìeefve³ee kebÀHeveeruee Heefnu³ee efleceenerle efveJJeU veHe̳eele 19… ®eer Jee{

FMCG #es$eeleerue efye´ìeefve³ee Fb[mì^erpe vess efouesu³ee ceeefnleervegmeej, 30 petve 2018 DeKesj efleceenerle kebÀHeveer®³ee SkeÀef$ele efveJJeU veHe̳eele 19.41… ®eer Jee{ Peeueer Demetve ner jkeÌkeÀce ©. 258.08/-keÀjes[ Deens. ceeieerue Je<eer& ³ee efleceenerle kebÀHeveeruee ©. 216.12/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee neslee. ³ee efleceenerle ©. 2585.84/- keÀjes[

SketÀCe GlHevve Demeve ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 2375.01/- keÀjes[ nesleer, kebÀHeveer®es J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ Je©ve yesjer cnCeeues, iegbleJeCetkeÀerceO³es Jee{ kesÀueer Demetve ûeeceerCe Yeeieele, efJeefJeOe jep³eebceO³es ef[mì^ery³egMeve vesìJeke&À ®ee efJemleej kesÀuee Deens. efce[ue F&ì Je DeeefÖeÀkesÀceO³es J³eJemee³eele Òeieleer Peeueer veener. Hejbleg osMeebleie&le J³eJemee³eele ceeieerue 2 efleceeneRceO³es Jee{ Peeueer Deens. kebÀHeveer ©. 720.95/- keÀjes[ ®es yeesveme ef[yeW®eme& efJeleefjle keÀjCeej Deens. Òeefle 1 FefkeÌJeìer MesDej keÀefjlee ©. 60/- ®ee 1 yeesveme ef[yeW®ej efJelejerle keÀjC³eeme kebÀHeveer yees[e&ves menceleer efoueer Deens. BSE Jej kebÀHeveer MesDej®eer efkebÀcele ©. 6356.25/- Demetve l³eele 0.61… ®eer Ieì Peeueer Deens.

petve 18 DeKesj efleceenerle Deoeveer Heesìd&meuee veHe̳eele 9… ®eer Ieì Deoeveer Heesìd&me De@C[ mHesMeue FkeÀe@vee@efcekeÀ Peesve ves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, 2018-19 ®³ee Heefnu³ee efleceenerle efveJJeU veHe̳eele 9… ®eer Ieì Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 697.40/- keÀjes[ Deens. ceeieerue Je<eea SefÒeue -petve efleceenerle ©. 667.52/- keÀjes[ ®ee veHeÀe Peeuee neslee. SkeÀef$ele GlHevveele Ieì Peeueer Demetve ©. 2703.86/- keÀjes[ Deens. ³ee efleceenerle ©. 1781.46/- keÀjes[ ®ee SketÀCe Ke®e& Peeuee Demetve petve 17 DeKesj efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 1867.43/- keÀjes[ nesleer. ceeueJeenletkeÀerle 9… ®eer

5

Jee{ Peeueer Demetve kebÀìsvej JeenlegkeÀerle 16… ®eer Jee{ Peeueer Deens. efn kebÀHeveer Yeejleeleerue Heesì& [sJnueHeceWì De@v[ Dee@HejsMeve ceO³es Dee@HejsMeve ceO³es DeûeCeer kebÀHeveer Deens. kebÀHeveer®es DeO³e#e keÀjCe Deoeveer cnCeues, nsuLe, mesHeÌìer, SveJnerje@vcesvì Òeesmesme ceO³es GÊece keÀeceefiejer Jej kebÀHeveer Yej osF&ue. Dee@ìescesMeve cegUs kebÀHeveerves keÀeceefiejerle Jee{ kesÀu³ee®es les Heg{s cnCeeues. kebÀHeveer®es SketÀCe 10 Heesìd&me Je ìefce&veume Demetve osMeeleerue SketÀCe Heesì& #ecelesle 24… ceekexÀì MesDej Deens.

GppeerJeve HeÀe³eveeefvMeDeue meefJe&mesme uee ©. 45/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe

petve DeKesj efleceenerle GppeerJeve HeÀe³eveeefvMeDeue meefJe&mesme uee ©. 45/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee Deens. Dee@HejsMeveue cenmegueele Jee{ Peeu³ee®es kebÀHeveerves meebefieleues. SefÒeue-petve efleceenerle yeBkesÀuee ©. 74.90/- keÀjes[ ®ee efveJJeU leesìe Peeuee neslee. leLeeefHe cee®e& DeKesj efleceener®es leguevesle veHe̳eele Ieì Peeueer Deens. SketÀCe GlHevve 28.4… efve Jee{uess Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 459.60/- keÀjes[ Deens. petve 17 DeKesj efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 358.10/- keÀjes[ nesleer. ³ee efleceenerle efveJJeU J³eepe GlHevve 61… ves Jee{ues Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 222.40/- keÀjes[ Deens. kebÀHeveer®³ee ceeueceÊee iegCeJeÊesle megOeejCee Peeueer Demetve DeveglHeeefole keÀpe& ÒeceeCeele Ieì Peeue Deens. ns ÒeceeCe 2.3… Je©ve 0.3… Peeues Deens. DeeHelkeÀeueerve lejlegoerle 68… ®eer Ieì Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 37.90/keÀjes[ Deens. 2017 ceO³es kebÀHeveerves GppeerJeve mcee@ue HeÀe³eveevme yeBkesÀ®eer mLeeHevee kesÀueer Deens. Je ³ee efleceenerle kebÀHeveerves l³eeb®es 87 Demesì meWìj yeBeEkeÀie DeeTìuesì ceO³es ©Heebleefjle kesÀues Deensle. ³ee DeeefLe&keÀ Je<ee&le SketÀCe 475 yeBefkebÀie DeeGìuessì meg© keÀjC³ee®es kebÀHeveer®es O³es³e Deens.

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s J³eJemee³e Je=×ermeeþer nJes Deensle mebHegCe& ceneje<ì^ele

mesJee keWÀê ÒeefleefveOeer 20% Yeeieeroejer mebHegCe& ÒeefMe#eCe efoues peeF&ue DeefOekeÀ ceeefnleermeeþer Je cegueeKeleermeeþer

MegukeÀ HeÀkeÌle ©

.

30,000/-

8082349822 / 9819499279 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


efyeuee& keÀe@HeexjsMeve uee Heefnu³ee efleceenerle veHe̳eele 94… ®eer Jee{

Deoeveer ì^evmeefceMeve efueefceìs[ uee efveJJeue veHe̳eele ogHeìerves Jee{

Demeu³ee®es DenJeeueele veceto kesÀues Deens. ³ee Hueebì ®eer #ecelee 3.9 efceueer³eve ìve Òeefle Je<e& Demesue. Je ne Hueebì efjuee³evme efmeceWì kebÀHeveer Òee³eJnsì efueefceìs[ ³ee efyeuee& ûegHe ®³ee GHekebÀHeveer ®ee Yeeie jenerue. Je 2021-22 ojc³eeve ne ÒekeÀuHe meg© nesF&ue.

petve DeKesj efleceenerle Deoeveer ì^evmeefceMeve efueefceìs[ ves efouesu³ee ceeefnleervegmeej, ³ee efleceenerle kebÀHeveeruee SkeÀef$ele efveJJeU veHe̳eele ogHeìerves Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 169.34/- keÀjes[ Deens. cenmegueele Jee{ Peeu³ee®es kebÀHeveerves mHe<ì kesÀues. ³ee efleceenerle ceeieerue Je<eea efveJJeU veHeÀe ©. 84.10/keÀjes[ neslee. ³ee efleceenerle kebÀHeveeruee ì^evmeefceMeve ®eepexme ©. 543/- keÀjes[ efceUeues Deensle. l³eele 12… ®eer Jee{ Peeueer Deens. Flej GlHevveele ceeke&À-ìt-ceekexÀì iesve ©. 57.50/keÀjes[ Deensle. ³ee kebÀHeveeruee ceneje<ì^ FuesefkeÌì^efmeìer jsi³eguesìjer keÀefceMeve keÀ[tve cebgyeF& MenjekeÀefjlee FuesefkeÌì^efmeìer meHuee³e ®eer HejJeeveieer efceUeueer Deens. lemes®e efjuee³evme Fbefìûesìs[ efyePevesme Dee@HeÀ pevejsMeve De@v[ ì^evmeefceMeve efn kebÀHeveer Kejsoer keÀjC³ee®eer HejJeeveieer efceUeueer Deens. efn kebÀHeveer ³ee #es$eeleerue osMeeleerue meJee&le ceesþer kebÀHeveer þjsue.

Sce Heer efyeuee& ûegHe ®eer GHekebÀHeveer Demeuesu³ee efyeuee& keÀe@HeesxjsMeve efueefceìs[ uee 30 petve 2018DeKesj efleceenerle SkeÀef$ele efveJJeU veHe̳eele 94.07… ®eer Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 83.86/- keÀjes[ Deens. ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle kebÀHeveeruee ©. 43.21/keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee neslee. ³ee efleceenerle Dee@Hejsefìbie cenmetue ©. 1655.75/- keÀjes[, keÀj Je J³eepemeefnle SketÀCe GlHevve ©. 269.55/- keÀjes[ Deens. ³ee efleceenerle 35.45 ueeKe ìve ®es efmeceWì GlHeeove Peeues Demetve 8… ®eer Jee{ Peeueer Deens. efJeefJeOe MeemekeÀer³e OeesjCeecegUs ®eeuet DeeefLe&keÀ Je<ee&le efmeceWì ceeieCeerle Jee{ jenerue Demes kebÀHeveerves He<ì kesÀues. kebÀHeveer cenje<ì^eleerue ³eJeleceeU ³esLes efmeceWì Hueebì keÀjerle ©. 2450/- keÀjes[ ®eer iebgleJeCetkeÀ keÀjCeej

Heefnu³ee efleceenerle meesYee kebÀHeveeruee veHe̳eele 13… ®eer Jee{ efjDeue Fmìsì #es$eeleerue meesYee kebÀHeveeruee Heefnu³ee efleceeefnle ©. 53.4/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee Demetve ceeieerue Je<eea®es efleceener®es l³eele 13… ®eer Jee{ Peeueer Deens. yebieueesj ceOeerue ³ee kebÀHeveer®eer Heefnu³ee efleceenerle ©. 610/keÀjes[ ®eer SketÀCe Guee{eue Deens. ³ee efleceenerle J³eepe Je keÀj ³eeJejerue Ke®e& JeieUlee ©. 80/- keÀjes[ ®ee ke@ÀMe HeÌuees Deens. Dee@Hejsefìbie ceeefpe&ve ceO³es Jee{ Peeu³ee®es kebÀHeveer®es J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ pes meer Mecee& cnCeeues. kebÀHeveer®es efJeefJeOe ÒekeÀuHe Yeejleeleerue 13 jep³es Je 26 MenjebceO³es Deensle. SketÀCe 38.48 efceueer³eve mkeÌJesDej efHeÀì ceO³es [sJnueHe Sefj³ee ÒekeÀuHe 26.20 efceueer³eve mkeÌJesDej efHeÀì ceO³es keÀe@vì^@keÌì ÒekeÀuHe meg© Deensle.

CALL: 020-65 347 347 | +91 8530079090 CONTACT FOR CREATIVE & UNIQUE

ARE YOU

LOOKING

We Provide FOR A BETTER

DESIGNER 6

All Types Of Branding: Logo, Brochure, Catalogue, Magazine & News Paper Ads, Short Film, Documentary, Social Media Marketing.

GRAPHIC DESIGN

9920100127 9168545417 jivashiv@gmail.com /Jeevagraphics

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


DejefJebo efueefceìs[ uee Heefnu³ee efleceenerle veHe̳eele 10… ®eer Jee{

petve 18 DeKesj efleceenerkeÀefjlee DejeEJeo efueefceìs[ ves efouesu³ee DenJeeueevegmeej, ³ee efleceenerle kebÀHeveer®³ee cenmegueele 10… ®eer Jee{ Peeueer Deens.

kebÀHeveer®³ee ye´@C[s[ DeBHeue mesieceWì ceO³es ceeieCeerle Jee{ Peeueer Deens. ìskeÌmeìeF&ue mesieceWì ceO³es veJes Òee@[keÌì kebÀHeveerves yeepeejele DeeCeues Deensle. ³ee efJeYeeieele ceeefpe&ve 10… ves Jee{ues Deens. kebÀHeveeruee efveJJeU veHe̳eele 13… ®eer Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 75/- keÀjes[ Deens. lej SketÀCe GlHevveele 18… ®eer Jee{ Peeueer Deens. kebÀHeveer®³ee Dee@jes, ³egSme Heesuees DemeesefmeSMeve, HeÌueeF¥ie ceMeerve, ìe@ceer efnueefHeÀiej ³ee ye´BC[ ®³ee efJe¬eÀerle 16… ®eer Jee{ Peeueer Deens. kebÀHeveer®³ee FbefpeefveDeefjbie efyePevesme Je ye´BC[s[ DeBHeue efyePevesme ³eebvee mJeleb$e kebÀHev³eebceO³es efJeYeeefpele keÀjC³ee®³ee efveCe&³eeuee Heg{erue efleceenerle mebceleer efceUsue.

ceefnbêe De@v[ ceefnbêe uee Heefnu³ee efleceenerle veHe̳eele 67… ®eer Jee{ ceefnbêe De@v[ ceefnbêe kebÀHeveerves cebieUJeejer efouesu³ee ceeefnleervegmeej, petve DeKesj efleceenerle kebÀHeveer®³ee efveJJeU veHe̳eele 67… ®eer Jee{ nesTve efn jkeÌkeÀce ©. 1257/- keÀjes[ Deens. 2017-18 DeeefLe&keÀ Je<ee&le Heefnu³ee efleceenerle kebÀHeveeruee ©. 752/- keÀjes[ ®ee veHeÀe Peeuee neslee. SketÀCe cenmegueele 23… ®eer Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 13,551/keÀjes[ Deens. petve 17 DeKesj efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 11,006/- keÀjes[ nesleer. Dee@Hejsefìbie Òee@efHeÀì ceeefpe&ve 260 yesefmeme Hee@F¥ì ves Jee{ Peeueer Demetve ceeefpe&ve 15.8… Deens. ³ee efleceenerle kebÀHeveerves 9360 iee[îeeb®eer efve³ee&le kesÀueer Demetve ceeieerue Je<eea ®es leguevesle efve³ee&leerle 100.2… ®eer Jee{ Peeueer Deens. ì^@keÌìj efJe¬eÀerle 18.8µe ®eer Jee{ Peeueer Deens. US keÀ[tve ojJee{ Je BS IV efve³eceeJeueercegUs keÀceefMe&Deue JnsF&keÀue efJe¬eÀerJej HeefjCeece Peeu³ee®es DenJeeueele cnìues Deens.

Lee@ceme ketÀkeÀ uee Heefnu³ee efleceenerle ©. 70/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe ì^@Jnue meefJe&mesme #es$eeleerue Lee@ceme ketÀkeÀ Fbef[³ee ves 30 petve 18 DeKesj efleceenerkeÀefjlee efouesu³ee DenJeeueevegmeej, ©. 69.69/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee Deens. ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 80.77/- keÀjes[ nesleer. ³ee efleceenerle ©. 2100.41/- keÀjes[ ®es SketÀCe GlHevve Demetve ceeieerue Je<eer& ³ee efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 2894.42/- keÀjes[ nesleer. kebÀHeveer®es DeO³e#e Je J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ ceeOeJeve cesveve cnCeeues, ³ee efleceenerle kebÀHeveerves ue#eCeer³e keÀeceefiejer kesÀueer Demetve Dee@ìescesMeve Je ìskeÌvee@uee@peer keÀefjlee iegbleJeCetkeÀ kesÀueer peeF&ue. ceekexÀefìbie ceeO³eceeletve Òee@[efkeÌìefJnìer Jej keÀece kesÀues peeF&ue. J³eJemLeeHeveele DeefOekeÀ megmet$elee DeeCeC³eeJej Yej efouee peeF&ue.

7

osvee yeBkeÀ uee Heefnu³ee efleceenerle ©. 722/- keÀjes[ ®ee leesìe

osvee yeBkeÀ ves 30 petve 18 DeKesj efleceenerkeÀefjlee efouesu³ee ceeefnleervegmeej, ³ee efleceenerle efveJJeU leesìîeele Jee{ Peeueer Demetve efn jkeÌkeÀce ©. 721.71/- keÀjes[ Deens. ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle ©. 132.65/- keÀjes[ ®ee leesìe Peeuee neslee. 31 cee®e& 18 DeKesj efleceenerle ©. 1225.42/- keÀjes[ ®ee leesìe Peeuee neslee. ³ee efleceenerle yeBkesÀves ©. 1118.80/- keÀjes[ ®eer DeeHelkeÀeueerve lejleto kesÀueer Deens. ©. 742/- keÀjes[ ®es efveJJeU J³eepe GlHevve Demetve l³eele SefÒeue - petve 2017 efleceener®es 9.9… ®eer Jee{ Peeueer Deens. petve efleceenerle SketÀCe DeveglHeeefole ceeueceÊee ÒeceeCe 22.69… Deens. peevesJeejercee®e& 18 ³ee keÀeueeJeOeerle ns ÒeceeCe 22.04… nesles. Je efveJJeU DeveglHeeefole ceeueceÊee ÒeceeCe 11.04… Deens.

efnboeukeÀes ®eer GHekebÀHeveer vee@Jnsueerme uee Heefnu³ee efleceenerle veHe̳eele 10… ®eer Jee{ efnboeukeÀes Fb[mì^erpe ®eer GHekebÀHeveer Demeuesu³ee vee@Jnsueerme kebÀHeveeruee petve DeKesj efleceenerle GlHevveele 10… ®eer Jee{ Peeueer Deens. efveJJeU GlHevve 113 efceueer³eve Deens. De@u³egefceefveSce jesu[ Òee@[keÌì yeveefJeCeeN³ee ³ee kebÀHeveeruee ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle 103 efceueer³eve ®es efveJJeU GlHevve efceUeues nesles. efJe¬eÀerle 16… ®eer Jee{ Peeueer Demetve SketÀCe efJe¬eÀer 3.1 efyeueer³eve Deens. HeÌue@ì jesu[ Òee@[keÌì efMeHeceWì ceO³es 2… ®eer Jee{ Peeueer Demetve 797 efkeÀueesìve Deens. ³ee efleceenerle mekeÀejelcekeÀ ceekexÀì HeefjefmLeleer cegUs kebÀHeveeruee HeÀe³eoe Peeu³ee®es cegK³e keÀe³e&keÀejer DeefOekeÀejer DeefOekeÀejer mìerJn efHeÀMej cnCeeues. kebÀHeveer vee@Le& DecesefjkeÀe Je DeeefMe³ee ³esLes iegbleJeCetkeÀ keÀjCeej Demetve l³eecegUs Jee{l³ee ceeieCeer®ee HegjJeþe keÀjCes kebÀHeveeruee Meke̳e nesF&ue.

Hebpeeye ve@Meveue yeBkeÀ uee ©. 940/- keÀjes[ ®ee leesìe Heb p eeye ve@ M eveue yeB k es À ves pet v e DeKes j efleceenerkeÀefjlee DeHes#esntve DeefOekeÀ ®eebieueer keÀeceefiejer kesÀueer Deens. jep³e ceeuekeÀer®³ee yeBkesÀuee ³ee efleceenerle ©. 940/- keÀjes[ ®ee leesìe Peeuee Deens. le%eebveer efn jkeÌkeÀce ©. 2400/- keÀjes[ Demesue Demee Deboepe kesÀuee neslee. ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle yeBkesÀuee ©. 343.40/- keÀjes[ ®ee efveJJeU veHeÀe Peeuee neslee. ³ee efleceenerle efveJJeU J³eepe GlHevve ©. 4691.86/keÀjes[ Demetve ceeieerue Je<eea ³ee efleceenerle efn jkeÌkeÀce ©. 3855.13/- keÀjes[ nesleer. ³ee efleceenerle efoJeeUKeesjer Keeles Debleie&le 27 yeBkeÀ Keel³eekeÀefjlee yeBkesÀves ©. 320.83/- keÀjes[ ®eer lejleto kesÀueer Deens. ³ee Keel³eebkeÀefjlee SketÀCe lejleto jkeÌkeÀce ©. 5758.16/- keÀjes[ ®eer DeeHelkeÀeueerve lejleto kesÀueer Deens. ceeieerue Je<eea®es efleceener®es l³eele 121… ®eer Jee{ Peeueer Deens.

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


A

dvertise in rthsanket Newspaper

meesMeue efceef[³ee ceekexÀefìbie Yellow Page efkebÀJee India Mart Jej ueeKees ©He³es Ke®e& keÀ©ve veeWoCeer keÀjC³eeHes#ee meesefMeDeue efceef[³ee ceekexÀefìbi‡‡‡ e®³ee ceeO³eceeletve ceesHeÀle HeÀkeÌle DeeHeueer Jemlet Je mesJee ueeskeÀebHe³e¥le Heesnes®eJee.

ce³ee&efole 6 peeiee

500

2000

visiting card size

full page

1000 half page /arthsanket

Contact :

9819499279/ 9930026020 /arthsanket.tv http://arthsanket.in/

veeWoCeer keÀjCes DeeJeM³ekeÀ.

mLeU:

DeLe&mebkesÀle ÒeefMe#eCe keWÀê, ogkeÀeve ¬eÀceebkeÀ 3 Yeercee meove, [skeÀÌkeÀve ce®e¥ì yeBkesÀ®³ee yeepetuee, Yee³eKeUe HetJe& mìsMeve®³ee yeensj. mebHeke&À : 9819499279

MegukeÀ ©.

3,000/HeÀkeÌle

MeefveJeej, 18 Dee@iemì 2018 JesU: mee³eb. 06.00 les 08.00

/arthsanket

/arthsanket.tv

@ArthSanket

http://arthsanket.in/

‡‡‡

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

3 8

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


c³eg®³egDeue HebÀ[ ceO³es iegbleJeCetkeÀ keÀjC³eemeeþer mebHeke&À: 9819499279 / 9930026020

/arthsanket

OPEN

FREE Demat Account ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

9819499279 9930026020 9

@ArthSanket

http://arthsanket.in/

/arthsanket.tv

legcner

mee#ej Deenele HeCe

’DeeefLe&keÀ“ efjl³ee

mee#ej Deenele keÀe? ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

9819499279 9930026020 ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s


’SJe{s ceesþs mJeHve Hene keÀer, legcneuee PeesHe ueeielee keÀecee ve³es!“

10

ceneje<ì^ DeeefLe&keÀ GvveleerkeÀ[s

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र १२ ऑगस्ट २०१८ : संपादक श्री. अमित बागवे.  

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र १२ ऑगस्ट २०१८ : संपादक श्री. अमित बागवे. जास्तीत जास्त मराठी माणसांपर्यत माहिती पोहचवून त्याना अर्थसाक्षर करायचे आ...

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र १२ ऑगस्ट २०१८ : संपादक श्री. अमित बागवे.  

अर्थसंकेत वर्तमानपत्र १२ ऑगस्ट २०१८ : संपादक श्री. अमित बागवे. जास्तीत जास्त मराठी माणसांपर्यत माहिती पोहचवून त्याना अर्थसाक्षर करायचे आ...

Advertisement