Page 1

sqaL : mauMba[maulya : $. 0

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in

AMk : 79

ऩोस्टाची एटीएभ नवीन

भहागाई

ननदे शाांक फचत

एटीएभ

पी

फँका

pana k` 2

pana k` 2

pana k` 4

Paana k 9

प्रभाणऩत्रे

२00५ ऩव ू ीच्मा नोटा

Paana k 10

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

idnaaMk : 26 jaanaovaarI 2014 ऩेन्शन मोजना : ऩेन्ळन

मोजनेतीर

ववकास दय

ग्राशकाॊना

जभा झारेल्मा यकभेऩैकी २५ टक्के

यक्कभ

दशा

लऴाांच्मा

ननफ्टी : ६२६६.७५

२०१२-१३ भध्मे बायताने ५ टक्के अवा दळकातीर नीचाॊकी वलकाव दय नोंदवलरा आशे . आघाडीच्मा दोन ऩतभानाॊकन कॊऩन्माॊनी

सेंसेक्स : २११३३.५६ सोनेo : २९५१९

भात्र मॊदाचा वलकाव दय कभी अशबप्रेत केरा चाांदी : ४४६९१

ु ाय क्रिशवरने तो ४.८ तय भडू डजने ५ ते ५.५ डॉरय : ६२.६६०० कारालधीनॊतय काढून घेण्माची आशे . मानव ऩयलानगी ळक्मता

ददरी

आशे .

मा

जाण्माची टक्के अवेर , अवे म्शटरे आशे . दोन्शी कॊऩन्माॊनी

अॉड

नाणेननधीने

बायताचा

डेव्शरऩें ट वलकाव दय चारू आधथगक लऴाांत ४.६ टक्के अवेर , अळी

अॅथॉरयटी'ने (ऩीएपआयडीए) नली आकडेलायी

भॊगऱलायीच

जाशीय केरी . बायताच्मा वलकाव

भागगदळगक तत्तत्तले रागू करून शी दयाचा प्रलाव वलद्मभान आधथगक लऴाांत ५ टक्के तय मोजना अधधक आकऴगक आगाभी वलत्ततीम लऴाांत ६ टक्के याशीर , अवा वलश्लाव फनलण्मावाठी शळपायळी केल्मा केंद्रीम अथगभॊत्री ऩी . धचदम्फयभ माॊनी दालोव मेथीर आशे त.

जागनतक

आधथगक

ऩरयऴदे च्मा

ऩदशल्मा

ददलवाच्मा

ऩैवे काढामचे अवतीर तय मा भॊचालरून व्मक्त केरा . नले वयकाय जस्थय अवेर तय ल घडाभोडीॊफयोफयच आॊतययाष्ट्रीम घटनाशी मोजनेतूनच फाशे य ऩडाले रागत स्थाननक शोते. शी त्रट ु ी नव्मा शळपायळीॊभुऱे दे ळाच्मा अथगव्मलस्थेलय दयू शोण्माची ळक्मता अवून कॊऩन्माॊनी

दे ळातीर

प्रबालळीर ठयतीर . ऩतभानाॊकन

भशागाई

तवेच

वलत्ततीम

तट ू शी

अधधकाधधक रोकाॊना ती वोमीची आगाभी कारालधीत कभी शोईर , अवा अॊदाज व्मक्त केरा ठयी ळकेर!

प्रत्तमेकी ५ लऴागनॊतय ऩैवे काढता

मेतीर ल कभार ३ लेऱा ऩैवे काढता मेतीर .

क्रुड :

६१०६

मोजनेची आधथगक लऴाांवाठी भात्र अधधक वभान ६ टक्के वलकाव दय न^सड^क : $ ४१२८.१७

ननमाभक वॊस्था, 'ऩेन्ळन पॊड अॊदाजजत केरा आशे . आॊतययाष्ट्रीम ये ग्मुरेटयी

ऩुढीर

आशे . चारू आधथगक लऴाांत भशागाई ६.२ टक्के तय तूट ५

टक्के अवेर , अवे क्रिशवररा लाटते . माभऱ ु े भाचग २०१४ अखेऩमांत रयझल ् शग फॉकेरा व्माजदय कऩातीव कभी लाल शभऱे र .

तऻाांच्मा भते: खये दी कया :

एन एभ डी सी ऩयकीम गुांतवणूक : रु. कयोड

खये दी : ४८५८२.६० ivak`I : ४५१०९.५० baakI : ३४७२.९० दे शी गांत ु वणक ू : रु. कयोड

खये दी :

५७८४.५०

ivak`I : ७३१९.८० baakI : १५३५.२०


भहागाई ननदे शाांक फचत प्रभाणऩत्रे : रयझल ् शग फॉकेने डडवेंफयच्मा ळेलटच्मा आठलडय़ात जायी केरेरे भशागाई ननदे ळाॊक फचत प्रभाणऩत्रे ( इॊफ्रेळन इॊडक् े व वेज व्शग वदटग क्रपकेट ) म्शणजे ऩमागमाने

बायत वयकायचीच

फचतऩत्रे

आशे त . म्शणूनच वयावयी क्रकयकोऱ भशागाई ननदे ळाॊकाऩेषा

दीड टक्का अधधक व्माजदयाची शभी अवरेल्मा मा ऩमागमारा भुद्दराची वलोच्च वुयक्षषतताशी राबरी आशे .

रयझल ् शग फॉकेने २३ डडवेंफय योजी शी मोजना जाशीय केरी . त्तमावाठी ३१ डडवेंफऩमांतचाच कारालधी दे ण्मात आरा . भात्र मा

मोजनेरा ऩयु े वा प्रनतवाद न शभऱाल्माने शी मोजना आता ३१ भाचगऩमांत वलस्तारयत कयण्मात आरी .

___________________________________________

यॅनफॅक्सीच्मा उत्ऩादनाांवय फांदी : अभेरयकेच्मा आयोग्म ननमाभकाने यॅनफॅक्वीच्मा

ऩॊजाफभधीर

प्रकल्ऩात तमाय शोणाऱ्मा औऴधाॊलय ननमागत फॊदी रागू केरी आशे . अभेरयकेच्मा अभेरयकेतीर

अन्न ल औऴध प्रळावनाने यॅनफॅक्वीच्मा

ओशभ रॅ फॉयटयीजभधीर

औऴध ननशभगतीलयशी

फॊदी आणरी आशे . भूऱची बायतीम अवरेल्मा यॅनफॅक्वीरा अभेरयकेतीर व्मलवामाभापगत

४० टक्के भशवूर शभऱतो . तय

नतची जऩानी बागीदाय कॊऩनी दामइटी वॅन्कोशी माच षेत्रात आशे . अभेरयकेतीर

कॊऩनीची वलिी शी १२५ अब्ज डॉरयच्मा

घयातीर अवून मा ननणगमाभुऱे नतच्मा आगाभी काशी नतभाशी ननकाराॊलय ननमागत ळेअय

फॊदीच्मा

ऩरयणाभ

फाजायात

ननणगमानॊतय तब्फर

शोण्माची

यॅनफॅक्वीचा

२०

बीती

वभबाग

टक्क्माॊनी

आशे .

भुॊफई

घवयरा .

___________________________________________

ऩोस्टाची एटीएभ : ५ पेब्रुलायीऩावून ऩोस्टाची एटीएभ वेला ददल्री,फेंगरोय ल चेन्नई मा तीन ळशयाॊत वुरू कयण्मात मेणाय आशे . मा

वेंटयभऱ ु े दे ळातीर १ राख ३0 शजाय ऩोस्ट कामागरमाॊचे वॊगणकीकयण कयण्मात मेणाय आशे . दे ळात रलकयच तीन शजाय एटीएभ वुरू कयण्मात मेणाय आशे .त वप्टें फय २0१५

ऩमांत १ राख २५ शजाय भामिो एटीएभ वेंटय वरू ु कयण्मात मेणाय आशे त. ऩदशरे वशा भदशने मा एटीएभभधन ू

पक्त ऩोस्टाच्मा ग्राशकाॊनाच ऩैवे काढता मेणाय आशे त. त्तमानॊतय कोणत्तमाशी फॉकेचे ग्राशक मेथन ू ऩैवे काढू ळकतीर.


inado-SaaMk naava

AMk

badla

ननफ्टी

६२६६.७५

७८.९०

फँक ननफ्टी

१०९८२.४०

२१६.६०

ननफ्टी ज्मुननअय

१२२७०.३०

२०९.१५

इांडडमा व्हीआमएक्स

१५.८३

०.२५

सीएनएक्स १००

६१४४.५५

८१.५०

सीएनएक्स ५००

४८३६.५०

६६.८०

सीएनएक्स मभडकॅऩ

७६६०.४५

१३९.६५

ननफ्टी मभडकॅऩ ५०

२१८३.७५

४८.७०

सीएनएक्स स्भारकॅऩ

३२८७.००

७१.०५

सीएनएक्स २००

३१११.००

४२.२५

caaMdI

ववश्रेषण : अमभत फागवे


सोने आमात शल् ु क : वोन्माची

लाढती

'पूड हॉस्स्ऩटॅ मरटी वल्डड'चे उद्घाटन : एटीएभ पी : भागणी

आणण

आमातीभऱ ु े धचॊताजनक फनरेल्मा चारू खात्तमालयीर

तट ु ीलय

ननमॊत्रण

म्शणन ू

गेल्मा काशी लऴाांत लेगाने लाढत अवरेल्मा वेलाषेत्रातीर खाद्मान्न ददग्गज

अवलबाज्म

बाग अवरेल्मा

शॉजस्ऩटॅ शरटी

कॊऩन्माॊना

एकाच

षेत्रातीर

व्मावऩीठालय

एटीएभच्मा

रान्झॅक्ळनलय

पी

आकायरी गेरी तय, ग्राशक फॉकेभध्मे

गदी कयतीर आणण त्तमाॊना वेला ऩुयलणे

१० घेऊन मेणाऱ्मा ' पड शॉजस्ऩटॅ शरटी लल्डग ' मा शे फॉकाॊवाठी एटीएभ चारलण्माऩेषा ू टक्क्माॊऩमांत लाढवलण्मावश , प्रदळगनाचे उद्घाटन गरुलायी अन्न ल नागयी अधधक खधचगक शोईर, अवे भत केंद्रीम ु आमातदायाॊलय ८० टक्के ननमागतीचे ऩुयलठाभॊत्री अननर दे ळभुख माॊच्मा शस्ते अथग भॊत्रारमाच्मा वलत्ततीम वेला फॊधन घारण्माचा ननणगम केंद्राकडून झारे . शॅनोलय शभरानो पेअय एक्स्प्रेव वलबागाचे वधचल याजील टिू माॊनी ु लायी व्मक्त केरे. फॉकाॊची वॊस्था, घेण्मात आरा . वोन्मालयीर वीभाळुल्क आणण इॊडडमन एक्स्प्रेव माॊच्मा वॊमुक्त गरु फॉक्व अवोशवएळनने ऩूलीप्रभाणे दोन टक्के कयाले ल ८० वलद्मभाने तवेच ग्रोफर पेअवग अ ॅण्ड इॊडडमन टक्के ननमागतीची अट काढून टाकाली , भीडडमाकडून शे प्रदळगन आमोजजण्मात आरे (आमफीए) रयझव्शग फॉकेकडे एटीएभच्मा लाऩयालय पी आकायण्माची शळपायव अळी भागणी वयाप उद्मोगाचे आशे . लाॊद्रे कुराग वॊकुरातीर एभएभआयडीए केरी शोती. एटीएभ वेंटयच्मा वुयषेत प्रनतननधधत्तल कयणाऱ्मा 'अणखर भैदानात २५ जानेलायीऩमांत वुरू अवरेल्मा लाढ कयामची अवेर तय फॉकाॊना प्रत्तमेक बायतीम यत्तन ल दाधगने व्माऩाय भॊचा 'ने मा प्रदळगनात ३०० शून अधधक दारने एटीएभ वेंटयवाठी प्रनत भदशना ४० वोननमा गाॊधी माॊना ऩत्र शरशून केरी वुवज्ज झारी अवून ११ दे ळातीर ५० शून शजाय रुऩमे अनतरयक्त खचग कयाला अधधक ब्रॅण््वचा मात वशबाग आशे . तीन आशे . रागेर. फॉकाॊना एटीएभ वरू ु ठे लणे ददलवाॊभध्मे वलवलध कामगिभाचे आमोजन ऩयलडणे गयजेचे वोने आमात ळुल्क भागे अथला कभी कयण्मात आरे अवून ' द ग्रेट इॊडडमन आधथगकदृष्ट््मा कयण्माफाफत कोणतेशी लक्तव्म न कशरनयी चॅरेंज ' भध्मे दे ळातीर नाभलॊत अवल्माने एटीएभलयीर पक्त ऩाच ॊ कयता ळभाग माॊनी वोने ननमागतीफाफत शॉटे रभधीर १०० नाभलॊत ळेप वशबागी रान्झॅक्ळन क्रकला अन्म वेलेवाठी लाऩय भोपत अवाले. वशाव्मा लाऩयालय पी रयझल ् शग फॉकेने टाकरेरी ८०:२० टक्के झारे आशे त . मावोफतच शॉजस्ऩटॅ शरटी आकायरी जाली, अळी शळपायव भमागदा वध्मा मोग्म यीतीने कामगयत षेत्रातीर वलवलध वलऴमाॊलय चचागवत्र ल 'आमफीए'ने केरी शोती. ऩरयवॊलादशी आमोजजत कयण्मात आरे अवल्माचे वाॊधगतरे . वोन्मालयीर

आमात

ळल् ु क

आशे त .

Da^lar

ववश्रेषण : अमभत फागवे [Da^lar spa^T]


kccao tola [k`uD Aa^[-la ]

ववश्रेषण : अमभत फागवे


ननफ्टी

ववश्रेषण : अमभत फागवे

रे डडॊगची १८ प्रबाली वूत्रे !


saaonao

ववश्रेषण : अमभत फागवे


mah%%vaacaI maaihtI गुांतवणूकदाय मशऺण

कामदा

आणण सांयऺण ननधी :

ववबाग २०५C ( ननवेशक मशऺण व सांयऺण कोशाची स्थाऩना) (1) केन्द्र वयकायने ननलेळक शळषण ल वॊयषण कोऴ (Fund) स्थाऩन केरा ऩाशीजे (मानॊतय ह्मा बागाव "कोळ" अवे वॊफोधण्मात आरे आशे .) (2) कोऴाभध्मे जभा केरी जणायी यक्कभ खारीर प्रभाणे अवाली. (अ) कॊऩनीच्मा खत्तमातीर जभा न केरेरी राबाॊळ यक्कभ; (फ) कॊऩनीकडून प्राप्त शोणाये आलेदन धन कोणत्तमाशी वॊयषण वलबागावाठी क्रकॊला ऩैवे ऩयत कयण्मावाठी दॊ ड म्शणून ठे लणे;

(क) कॊऩनीवोफत ऩयीऩक्ल जभायाळी ; (ड) कॊऩनीवोफत ऩयीऩक्ल डीफेंचवग ; (इ) (अ) ते (ड) मा खॊडात नभूद कयण्मात आरेल्मा यकभेलय मेणाये व्माज; (प) केन्द्रवयकाय,याष्ट्रवयकाय,कॊऩनीज,क्रकॊला इतय वॊस्थाॊकडून ददरेरे दान आणण अनुदान; आणण (ग) कोळातून केरेल्मा इतय तयतूदीलय मेणाये व्माज क्रकॊला अनतयीक्त आलक; अवे ददरेरे आशे की, (अ) ते (ड) मा खॊडात नभद ू कयण्मात आरेरी यक्कभ मा कोळाचा बाग नवरी ऩाशीजे जोऩमांत दॊ ड यक्कभ आकायीत केरेल्मा तायखेऩावून वात लऴागच्मा अलधीत तीच्मालय कोणी दाला केरा नवेर क्रकॊला जभा केरी नवेर.

स्ऩष्ट्टीकयण: ळॊकाॊच्मा ननलायणावाठी मेथे घोऴीत कयण्मात मेते की,व्मजक्तगत यकभेच्मा वॊफॊधीत

कोणताशी खोटा दाला कोळाच्मा क्रकॊला कॊऩनीच्मा वलयोधात नवरा ऩाशीजे जे दॊ ड यक्कभ आकायीत केरेल्मा तायखेऩावून वात लऴागच्मा अलधीत कोणी दाला केरा नवेर क्रकॊला जभा केरी नवेर आणण अळा दाव्माच्मा वॊफधीत कोणतीशी बयऩाई केरी गेरी नवेर.

(3) कोळ खातेदायाच्मा वशामतेवाठी, खातेदायच्मा व्माजालयीर भादशती ल वॊयषणावाठी लय ददरेल्मा अळा ननमभाॊना अनुवरून अवरा ऩाशीजे. (4) केन्द्रवयकायने, वयकायी-याजऩत्रच्मा अधधवूचनेप्रभाणॆ,एक अधधकायी क्रकॊला भॊडऱ नभूद केरे ऩाशीजे,ज्माभध्मे वयकाय कोळ ळाशवत कयणाये क्रकॊला खाते लेगऱॆ याखणॆ ल तत्तवभ कोळावॊफधीत भादशती ठे लणाये वदस्म बायताच्मा दशळोफनीव ल जनयर ऑडडटयवोफत वल्रगायात ददल्माप्रभाणॆ ननमुक्त करु ळकते . (5)

अधधकायी क्रकॊला भॊडऱरा उऩवलबाग (४) अॊतगगत ननमुक्त केल्माप्रभाणॆ फाशे यीर लस्तूॊवाठी कोळाव्मनत

s~aot : enaesa[-


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

एस्क्सस फँक

१२०४.६०

४.४८

हहांदाल्को

११४.००

२.४३

ववप्रो

५७२.८५

३.६५

एच सी एर

१४११.८५

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

ये नफक्सी

३३६.३५

१७.२३

कोर इ

२५७.९०

५.१८

आम सी आम सी आम

१०५८.२०

२.३३ २.२९

KalaI

कोटक फँक अांफज ु ा मसभें ट

फँक ऑप फयोडा “एन एस ई” दस ु ऱमाांदा ठयरे सवोत्तभ :

६८४.७५ १६२.९५ ६०२.५०

५.८२ ४.१५ ४.११

नवीन फँका :

वरग दव ु ऱ्मा लऴी याष्ट्रीम ळेअय फाजायाने (एनएवई) दे ळातीर अधधकाधधक रोक फॉक्रकॊग व्मलस्थेळी जोडरे जालेत,

ळेअयभधीर व्मलशायाॊच्मा वॊख्मेभध्मे जगातीर वलाांत भोठा मादृष्ट्टीने रयझव्शग फॉकेने नव्मा फॉकाॊना ऩयलानगी दे ण्माचे धोयण ळेअय फाजाय म्शणून स्थान कामभ याखरे आशे . जगातीर ५१ अलरॊफरे आशे . नव्मा फॉकाॊना ऩयलानगी दे ण्मावाठी रयझव्शग

ळेअय फाजायायभध्मे याष्ट्रीम ळेअय फाजाय आघाडीलय यादशरा फॉकेचे भाजी गव्शनगय वलभर जरान माॊची वशभती अजाांची आशे . भुॊफई ळेअय फाजाय आठव्मा स्थानालय गेरा आशे.

छाननी कयीत अवून त्तमावॊदबागतीर दव ु यी फैठक १० पेब्रुलायी योजी शोणाय आशे .


'नासकॉभ'चे वावषडक अधधवेशन : १२

ते

१४

वाॊतािूझच्मा

पेब्रल ु ायी

शमात

कारालधीत

अधधलेळनातीर

शॉटे रभध्मे

के.

हदवाकय

सेन्रर २00५ ऩव ू ीच्मा नोटा :

फँकेच्मा कामडकायी सांचारकऩदी

वध्मा चरनात अवरेल्मा नोटाॊभध्मे

ऩूलीच्मा नोटाॊचे प्रभाण इॊडडमाॊच्मा २00५ 'नावकॉभ'चे लावऴगक अधधलेळन शोणाय आशे . कामगकायी वॊचारकऩदी फी.के. रषणीम नवल्माने रोकाॊनी मा नोटा रयझल ् शग फॉकेचे गव्शनगय यघुयाभ याजन ददलाकय माॊची नेभणूक कयण्मात फदरण्माव वुरुलात कयाली, अवे माॊच्मा शस्ते अधधलेळनाचे उद्घाटन शोणाय आरी आशे. माऩल ू ी ते कॉऩोये ळन आलाशन बायतीम रयझव्शग फॉकेने अवून

ग्रॉड

मा

फी.

व्माख्मात्तमाॊभध्मे

एभआमटी स्रोअन स्कूर ऑप भॅनेजभें टचे अॉडी भॅकपी , मनु नव्शशवगटी

ऑप भेयीरॉ डचे

डॉ . अननर गप्ु ता , भॅकेन्वी अ ॅण्ड कॊऩनीचे नोळीय

कुरयअन ,

काका , वलप्रोचे जॉन्वन

वीआमओ

स्टुअटग

जगालयच

मॊदाच्मा

वीईओ

अ ॅण्ड

वेन्रर

फॉकेच्मा

फॉक

भुख्मारमात कामगयत

ऑप

मेथीर (आयफीआम) केरे आशे . जुन्मा नोटा वयव्मलस्थाऩकऩदालय चरनातून काढून घेण्माची प्रक्रिमा भॊगरोय

टी . के . चाटग डग अकाऊटॊ ट, जॉन्वनचे एवीएव, फीफीएभ

भॅकगुइगन , शवस्कोचे

आणण

शोते. वलगच दे ळाॊभध्मे अवते. तळीच शी प्रक्रिमा अवन २00५ऩल ू ू ीच्मा नोटा

काढून घेण्माव ू आमवीडब्ल्मूए, चरनातन ु लात केरेरी आशे. अळा आधथगक आधीऩावूनच वरु

व्मलस्थाऩन

वलऴमाॊचे आयफीआमच्मा आकडेलायीनुवाय, ३१ कॉऩोये ळन भाचग २0१३ अखेयीव दे ळात वलवलध

अध्मष जैभी लेल्व आदीॊचा वभालेळ आशे . उच्चशळषण घेतरे आशे. केव्शाशी , कधीशी आणण कुठे शी मा तीन फॉकेत तब्फर २७ लऴाांच्मा भूल्माॊच्मा एकूण ७,३५१ कोटी नोटा ळब्दाॊनी भादशतीचे एक नले डडजजटर जग कायकीदीत त्तमाॊनी भॊगरोय, फॊगरोय, चरनात शोत्तमा. त्तमाऩैकी १४.६ टक्के उबे केरे अवन मा नव्मा डडजजटर गुजयात, भुॊफई मेथीर कामागरमाॊत नोटा ५00 रुऩमाॊच्मा, तय ५.९ टक्के ू नावकॉभच्मा

अधधलेळनात चचाग शोणाय आशे .

लावऴगक

वलवलध ऩदाॊलय काभ केरे आशे.

जागत ृ ीपांड :

नोटा एक शजाय रुऩमाॊच्मा शोत्तमा.

अबम मोजना :

दशा क्रकॊला त्तमाशून जास्त काऱ ऩडून यादशरेल्मा आणण कुणीशी वेलाकय फुडलणाऱ्मा भशाबागाॊवलयोधात केंद्रीम भशवूर दालेदायी न केरेल्मा ठे लीॊची यक्कभ फॉकाॊच्मा ठे लीदायाॊभध्मे खात्तमाने कायलाईचा फडगा उगायरा अवून, २७ जणाॊना अटक जागत ु वलरा ृ ीवाठी आणण शळषणावाठी लाऩयण्माचा प्रस्ताल रयझव्शग फॉकेने कयण्मात आरी आशे . ज्मा व्मक्तीॊनी वेलाकय चक

तमाय केरा आशे . वध्मा दे ळातीर वलवलध फॉकाॊभध्मे तब्फर ३६५२ आशे, त्तमाभध्मे ददल्री, भुॊफई, वुयत, अशभदाफाद आणण

कोटीॊच्मा ठे ली वलनालाऩय ऩडून आशे त. अळा ठे ली 'डडऩॉणझटय फॊगऱुरू मेथीर व्मालवानमकाॊचा वभालेळ आशे. १० भे योजी एज्मक ु े ळन अॉड अलेअयनेव पॊड'भध्मे जभा केल्मा जातीर. ठे लीतीर वॊभत झारेल्मा पामनान्व वलधेमकानवाय, ५० राख आणण

यक्कभ पॊडात जभा झारी तयी ती त्तमालय ऩन् ु शा दाला वाॊगता मेऊ त्तमाऩेषा अधधक यकभेचा वेलाकय फड ु लणे शा दखरऩात्र गन् ु शा ळकेर. मा पॊडाचे व्मलस्थाऩन रयझव्शग फॉकेच्मा डेप्मुटी गव्शनगय आशे. गुन्शा शवद्ध झाल्माव क्रकभान ७ लऴाांचा तुरुॊगलाव आणण माॊच्मा अध्मषतेखारीर ११ वदस्माॊची वशभती कये र.

१ राख रुऩमाॊचा दॊ डाची शळषा शोऊ ळकते.


८५ श्रीभांत = ५०% जागनतक सांऩत्ती :

भोदी सयकायवय बयवसा : भड ु ीज

ऑक्वपॅभचा 'लक्रकांग पॉय द फ्म'ू च्मा अशलारानुवाय पक्त ८५ अभेरयकेतीर भुडीज ् काऩोये ळनने 'इॊडडमा श्रीभॊताॊकडे जगाची अधी वॊऩत्तती आरी आशे , अळी आकडेलायी आऊटरूक : स्टे डी ग्रोथ रोअय रयस्क'मा जागनतक आधथगक ऩरयऴदे त भाॊडण्मात आरी. जगाची रोकवॊख्मा अशलारात भोदीॊच्मा वयकायभऱ ु े बायतीम वात अब्ज एलढी आशे . मातीर ३.५ अब्ज रोकाॊच्मा एकूण वॊऩत्तती अथगव्मलस्थेरा फऱकटी मेईर , अवा अॊदाज जजतकी आशे , तेलढा ऩैवा ८५ श्रीभॊताॊकडे आशे , वुभाये २१ शजाय अब्ज डॉरय नेभके कुठे आशे त माचा दशळेफच रागत नाशी. शा काऱा ऩैवा श्रीभॊताॊकडेच अवाला, अवा अॊदाज अवल्माचे

ऑक्वपॅभने अशलारात नभूद केरे आशे . बायतात भागीर दशा लऴागत श्रीभॊताॊभध्मे रषणीम लाढ झारी आशे . भागीर २५ लऴागत

ननलडक कुटुॊफाॊच्मा जगाची आधथगक वत्तता आरी आशे , अवेशी आऩल्मा अशलारात ऑक्वपॅभने नभूद केरे आशे .

व्मक्त केरा आशे . २०१४ भध्मे चाॊगरी लाढ अऩेक्षषत आशे . मेत्तमा दोन लऴाांत बायतीम अथगव्मलस्था वध ु ाये र, ऩण त्तमाचा लेग कभी

अवेर. २०१५ भध्मे अथगव्मलस्थेची लाढ ६ टक्क्माॊलय ऩोशचेर.

"अर्थसंकेत" २६ जानेवारी २०१४/Arthsanket 26 january 2014  

"अर्थसंकेत" २६ जानेवारी २०१४

"अर्थसंकेत" २६ जानेवारी २०१४/Arthsanket 26 january 2014  

"अर्थसंकेत" २६ जानेवारी २०१४

Advertisement