Page 1

ददन ांक : २५ भे २०१४

marazItlao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

AMk : 96

Aqa-saMkot

स्थऱ: भांफई

भल् ू म : रु. ०

saMpadk : Aimat baagavao एभ कॉभ, एभ. ए. भय ठी, एभ. ए. सांस्कृत email: arthsanket@gmail.com

अथथतऻ

श्री. चांद्रळेखय

सांऩ दकीम

Paana k 7

Paana k ८

दिऱक

pana k` 2

pana k` ५

pana k` ३

ननफ्िी : ७३६७.१०

सेंसेक्स : २४६९३.३५

सोने : २७३४९

च ांदी : ४०७९७

डॉरय : ५८.५२००

कच्चे तेर : ६१२०

नेसडेक : $ ४१८५.८१

ड ऊ : $ १६६०६.२७

एपिीएसइ : ६८१५.७५

k^k : ४४९३.१५

h^Mga saoMga : २२९६५.८६

D^@sa : ९७६८.०१

'इॊडडमाज डडवामसवव्श इरेक्ळन आउटकभ इज क्रेडडट ऩॉजजटटव्श ' मा ळीऴषकाने प्रसवद्ध केरेल्मा अशलारात 'भड ू ीज'ने म्शटरे आशे की बायतीम जनता ऩषाच्मा नेतत्ृ लाखारीर याष्ट्रीम रोकळाशी आघाडीने रोकवबा ननलडणुकीत सभऱवलरेरे मळ शे बायताच्मा ऩतननधाषयणावाठी वकायात्भक अवन ू दे ळाऩढ ु ीर आर्थषक घेतरी जातीर.

naava

AMk

badla

ननफ्िी

७२०३.००

७९.८५

फँक ननफ्िी

१४८५३.००

६१६.४५

ननफ्िी ज्मननअय

१४८७६.४५

३४९.००

सीएनएक्स १००

७११५.४०

९१.३५

सीएनएक्स २००

३६२२.२५

४८.१५

सीएनएक्स ५००

५६५६.००

७५.७०

सीएनएक्स मभडकॅऩ

९४८७.५०

१९१.४०

सीएनएक्स स्भ रकॅऩ

४२४९.१५

१०४.६५

ननफ्िी मभडकॅऩ ५०

२८२६.८५

९३.६०

इांडडम व्हीआमएक्स

२४.२९२५

१२.४७

वेवा स्टयराईट

ल ढरी

आव्शानाॊचा वाभना कयणायी वम ु ोग्म धोयणे वयकायकडून शाती

inado-SaaMk

खये दी कया

ब यत ची ऩत

'भड ू ीज'ने बायतारा भापक ऩत जोखीभ ल बवलष्ट्मात अथषव्मलस्था जस्थय याशण्माचा अॊदाज ( 'भॉडये ट क्रेडडट रयस्क , वलथ अ स्टे फर आउटरक ु ) अवा ऩतदजाष वध्मा टदरेरा आशे . ऩयॊ तु बायताच्मा वयकायी षेत्रातीर फॉकाॊच्मा

'क्रेडडट प्रोपाइर 'लयीर नव्मा

ऩरयजस्थतीचा वकायात्भक ऩरयणाभ शा वन २०१५ ऩावन ू च टदवू रागेर


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

डी एर एप

सेस स्ियर ईि एन िी ऩी सी ि ि कम्म बेर

स्िे ि फँकेच नप घिर

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

२११.००

२४.३४

२५९.०५

२०.५२

१५४.२०

१७.१७

३३६.३०

१४.२५

२६३.४०

१३.७३

स्टे ट फॉकेने वॊऩण ू ष आर्थषक लऴाांत १० ,८९१ कोटीॊचा नपा कभालरा आशे . भागीर आर्थषक लऴाांत फॉकेने १४

,१०४ कोटीॊचा नपा

सभऱवलरा शोता. भागीर नतभाशीच्मा तर ु नेत ७.८ टक्के घट शोऊन फॉकेचा नपा ३ ,२९९ कोटीॊलरून ३ ,०४१ कोटी रुऩमे झारा आशे . नतभाशीत फॉकेने ३५,८५७ कोटीॊचे ननव्लऱ व्माजाऩोटी उत्ऩन्न सभऱवलरे आशे . भागीर नतभाशीत फॉकेरा ३४ ,८५३ कोटी व्माजाचे उत्ऩन्न सभऱारे शोते.

AazvaDyaat KalaI kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk %

सन प भ थ

५८०.१०

५.४४

२१४.४५

४.४१

डॉ. ये ड्डी

अांफज मसभेंि ि ि भोिसथ वलप्रो

२२९६.१० ४३०.८० ४८३.५०

ऩयकीम गांतलणूक - रु. कयोड खये दी : ६७८३६.४० वलक्री : ५५४०८.४० मळल्रक : १२४२७.९०

४.६० ४.२३ ३.८४

अनत्ु ऩाटदत कजाषची ऩन ु यष चना माभऱ ु े एकूण कजाषच्मा तुरनेत अनत्ु ऩाटदत कजाषचे प्रभाण घटून ४.९५ टक्के झारे आशे . कभषचाऱमाॊना लेतनलाढीच्मा वॊबाव्म थकफाकीऩोटी द्माव्मा रागणाऱमा यकभेची तयतद ू म्शणन ू १,८१४ कोटी, तय ग्रॎच्मइ ु टीऩोटी फॉकेने २०० कोटीॊच्मा केरेल्मा तयतुदीचा मा नतभाशी ननकाराॊलय प्रबाल टदवन ष ा ू मेतो. ग्रॎच्मइ ु टीऩोटी दे म अवरेल्मा यकभेची ऩत ू त मा लऴाांऩावन ू ऩढ ु ीर ऩाच लऴाांत कयण्माचे आदे ळ रयझव्शष फॉकेने वलष फॉकाॊना टदरे आशे त.

जग तीर 'िॉऩ-१०' ळेअय फ ज य ांच्म म दीत ब यतीम ळेअय फ ज य नव्मा आर्थषक लऴाषत बायतीम ळेअय फाजायात प्रचॊड तेजी ऩाशामरा सभऱारी आशे . ऑस्रे सरमा आणण दक्षषण कोरयमारा भागे टाकून बायतीम ळेअय फाजाय टॉऩ १० फाजायाॊभध्मे वलयाजभान झारा. बायतीम ळेअय फाजायातीर वेन्वेक्व आणण ननफ्टीचे एकत्रत्रत भाकेट कॎवऩटर

आता १.४२ राख कोटी डॉरय आशे .

ऑस्रे सरमाच्मा ळेअय भाकेटची कॎवऩटर १.४० राख कोटी

,

ब्राणझरची १.१ राख कोटी आणण दक्षषण कोरयमाच्मा ळेअय

दे ळी गांतलणूक - रु. कयोड खये दी : १०४६७.९० वलक्री : १२१५७.२० मळल्रक : १६८९.२०

भाकेटची कॎवऩटर १.२५ कोटी डॉरय इतकी आशे . अभेरयकेचा ळेअय फाजाय (२२.३२ राख कोटी डॉरय) ऩटशल्मा क्रभाॊकालय कॎनडा दव ु -मा क्रभाॊकालय तय त्रब्रटन नतव-मा क्रभाॊकालय आशे .

,


ननफ्िी

म्मच्मअर पांड ांभध्मे सल थधधक गांतलणूक 'वेफी'

मा बाॊडलरी फाजाय ननमॊत्रकाॊकडून प्रसवद्ध ताज्मा

आकडेलायीनव ु ाय,

एवप्ररभध्मे २०१४ भध्मे गॊत ु लणूकदायाॊनी

म्मच् ु मअ ु र पॊडाॊभध्मे ननव्लऱ १

,१२,४३३ कोटी रुऩमे गॊत ु वलरे

आशे त.

एवप्रर २०११ भधीर १.८४ राख कोटी रुऩमाॊनॊतयची शी वलाषत डॉरय

भोठी यक्कभ आशे . ३० एवप्रर २०१४ अखेय पॊडाॊभध्मे अवरेरा गॊत ु लणूकदायाॊचा ननधी शा ९.४५ राख कोटी रुऩमे झारा आशे . भाचषभध्मे १.०९ राख कोटी रुऩमे म्मच् ु मअ ु र पॊडाॊभध्मे गॊत ु वलरे गेरे शोते.

मभनी फँक जजल््मातीर प्रत्मेक गालात फॉकाॊची ननसभषती कयणे अलघड आशे . अवे अवरे तयी जास्तीत जास्त नागरयकाॊना फॉकाॊचे व्मलशाय कयता मालेत मावाठी फॉका थेट ग्राशकाच्मा दायात नेता माव्मात मा अनऴ ु ॊगाने अल्रा स्भॉर फॉक अथाषत सभनी फॉक उबायण्माचा प्रस्ताल ऩढ ु े आरा आशे . जजल्शार्धकायी ल जजल्शा अग्रणी फॉक सोने

माॊच्मा वभन्लमातन ू मा प्रमोगावाठी ऩढ ु ाकाय घेण्मात आरा आशे .

ऊज थ ननमभथती नले वयकाय वौय ऊजाष ल ऩलन ऊजाषननसभषती प्रकल्ऩाॊच्मा उबायणीरा उत्तेजन दे णाय अवल्माचे वॊकेत सभऱत आशे त. नजजकच्मा बवलष्ट्मकाऱात गालाॊभधीर प्रत्मेक घयारा 'वलॊड एनजी' ल 'वोराय ऩॉलय ' उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी आलश्मक त्मा ऩामाबत ू वोमी वलकसवत कयण्माचा कामषक्रभ आखरा जाऊ ळकतो.

वलदे ळी गांतलणक भाचष २०१४ म्शणजे आर्थषक लऴाांच्मा ळेलटच्मा भटशन्मात वलदे ळातून गॊत ु लणूक वयावयीऩेषा दऩ ु टीने लाढून ३.५३ अब्ज डॉरयलय गेरी आशे . भाचष २०१३ भध्मे मा गॊत ु लणुकीचे प्रभाण १.५२ अब्ज डॉरय शोते.


च ांदी

सांगणक वलक्रीत घि बायतातीर वॊगणकाॊची

भागणी नोटफक ु आणण टॎ फरेटच्मा

लाढत्मा भागणीने घटरी आशे . २०१४ च्मा ऩटशल्मा नतभाशीत वॊगणक भागणीचे प्रभाण २५ टक्क्माॊनी घवयरे आशे . चरन अजस्थयता आणण लाढत्मा ककभती माॊचाशी ऩरयणाभ वॊगणकाॊच्मा वलक्रीलय नोंदरा गेरा आशे . घयगुती लाऩयावाठीच्मा वॊगणकाॊची वलक्री मॊदाच्मा ऩटशल्मा नतभाशीत १०.१० राख झारी आशे . व्मलवाम लाऩयावाठीच्मा वॊगणकाॊची वॊख्मा भाचषऩमांत १०.२० राख याटशरी आशे.

सेंदद्रम ळेती याज्मात वेंटिम ळेती धोयण याफवलण्माव प्रळावकीम भान्मता दे ण्माची फाफ ळावनाच्मा वलचायाधीन शोती. त्मा अनऴ ु ॊगाने २२ भे कच्चे तेर

योजी ७० राख रुऩमाॊच्मा खचाषव प्रळावकीम भान्मता दे ण्मात आरी. मालय शोणाया खचष २ 0१४-१५ मा आर्थषक लऴाषवाठी भॊजूय केरेल्मा अनद ु ानातून बागवलण्मात मेणाय आशे . मा ननधीभधन ू वलवलध टठकाणी प्रचाय परक रालणे

,

गाॊडुऱ खतननसभषती ,

ळेतकऱमावाठी ल ळेतकयी फचत गटाॊकरयता भागषदळषनऩय कामषक्रभ ल प्रात्मक्षषके आमोजजत कयण्मात मेणाय आशे त.

ऩोस्िर फँक फॅँककॊग ऩयलान्मावाठी ऩोस्ट वलबागाने अजष केरा अवन ू त्माॊना भमाषटदत प्रभाणात फॉककॊग व्मलवाम कयण्माचा ऩयलाना टदरा जाण्माची ळक्मता याजन माॊनी व्मक्त केरी. मा फॅँकेरा ठे ली स्लीकायणे तवेच यक्कभ शस्ताॊतरयत कयण्माची ऩयलानगी सभऱू ळकते; भात्र वॊऩण ू ष यक्कभ ळावकीम योख्माॊभध्मे गॊत ु वलण्माचे फॊधन त्माॊना ऩाऱाले रागेर फोरण ये एिीएभ

naOsaiga-k vaayaU

मेत्मा जुरऩ ै ावन ू फॉकाॊना दृक भागषदळषक ल ब्रेर सरऩीतीर कीऩॎड अवरेरे नले एटीएभ रालण्माचे आदे ळ रयझव्शष फॉकेने टदरे आशे त. फॉकाॊना त्माॊच्मा एकूण एटीएभऩैकी एक तनृ तमाॊळ एटीएभ शे अॊध खातेदायाॊना ऩयू क ठयतीर अवे उबायण्माच्मा वच ू ना रयझव्शष फॉकेने २००९ भध्मे टदल्मा शोत्मा. त्माचाच वलस्ताय कयताना भध्मलती फॉकेने आता फॉकाॊना वलष एटीएभ शे ब्रेर सरऩीचे कीऩॎड अवरेरे ल दृक भागषदळषन कयणाये अवालेत , अवे वाॊर्गतरे आशे . मानव ु ाय शे एटीएभ १ जर ु ै २०१४ ऩावन ू फववलण्माच्मा वच ू ना कयण्मात आल्मा आशे त. अऩॊग व्मक्तीॊवाठी आलश्मकता ऩडल्माव एटीएभ टठकाणी चाकाची खुची ऩयु वलण्माचीशी वोम कयाली , अवेशी म्शटरे आशे .


कोयडल हू ळेती अमबम न याज्म ळावनाने कोयडलाशू ळेती असबमान कामषक्रभ शाती घेतरा आशे . असबमानालय मेत्मा ऩाच लऴाांत दोन शजाय कोटी खचष केरा जाणाय अवन ू , मॊदा याज्मातीर ४०३ गालाॊभध्मे शे असबमान याफवलण्मात मेणाय आशे . मावाठी २५ कोटीॊचे ननमोजन कयण्मात आरे आशे . याज्मातीर वऩकाॊखारीर षेत्र २२५ राख शे क्टय अवन ू , त्माऩैकी ८० टक्के षेत्र कोयडलाशू आशे.

फ मिे क आमटी आणणय फीऩीओ षेत्रातीर कभषचाऱमाॊची 'फामटे क' (फीऩीओआमटी एम््रॉइज कॉन्पेडये ळन) मा स्लतॊत्र ल अयाजकीम वॊघटनेची स्थाऩना ज्मेष्ट्ठ काभगाय नेते ल टशॊद भजदयू ककवान ऩॊचामतचे अणखर बायतीम वयर्चटणीव वब ु ाऴ भऱगी माॊच्मा शस्ते नक ु तीच कयण्मात आरी. १५० दे ळातीर एक शजाय वॊघटना आणण ि् १५ दळरष काभगायाॊचे प्रनतननधीत्ल कयणाऱमा

'मन ु ी' मा

आॊतययाष्ट्र वॊघटनेळीशी फामटे क वॊरग्न झारी आशे .

सीकेऩी फँक ग्र हक समभती वीकेऩी फॉकेच्मा काभकाजात त्रट ु ी आढऱल्माने प्रळावकाची ननमक् ु ती कयण्मात आरी अवन ू

, फॉकेच्मा व्मलशायाॊलय ननफांध

घारण्मात आरे आशे त. फॉकेची तयरता रषात घेऊन फॉकेची

ऩीएपचे 'सदिथ फपकेि ऑप कव्हये ज

आर्थषक ऩरयजस्थती खारालू नमे म्शणन ू रयझव्शष फॉकेने वीकेऩी

ऩयदे ळात नोकयीरा जाणाऱमा प्रत्मेकारा ऩीएपफाफतची भाटशती

फॉकेलय करभ ३५ ए अन्लमे आर्थषक ननफांध घातरे आशे त. वशा

दे णाये प्रभाणऩत्र (वीओवी) वॊफॊर्धत दे ळात द्माले रागते.

भटशन्माॊतून एकदाच एक शजाय रुऩमे काढण्माची भब ु ा रयझव्शष

आताऩमांत शे प्रभाणऩत्र सभऱवलण्मावाठी नागरयकाॊना

फॉकेने टदरी आशे .

'ईऩीएपओ'

कामाषरमात शे रऩाटे भायाले रागत शोते. भात्र , आता शी ववु लधा ऑनराइन कयण्मात आरी आशे . त्मानव ु ाय कभषचाऱमाने ऑनराइन अजष केल्मानॊतय

'ईऩीएपओ' कामाषरमाकडून तीन टदलवाॊत शे

प्रभाणऩत्र सभऱू ळकणाय आशे .

एिीएभभध्मे १०, २०, ५० रुऩम ांच्म नोि बायतीम रयझव्शष फॉकेने ग्राशकाॊच्मा वोमीवाठी १० , २० आणण ५० रुऩमाॊच्मा नोटाशी एटीएभ भळीनभध्मे ठे लण्माचे आदे ळ वलष

ठे लीदायाॊच्मा टशताच्मा वॊयषणावाठी वलजम कुये कय माॊच्मा अध्मषतेखारी ग्राशक फचाल वसभती स्थाऩन झारी आशे . मा वसभतीचे प्रनतननधीच दय ३० टदलवाॊनी फॉकेची लवर ु ी

, तवेच

थकफाकीदायाॊची भाटशती घेण्माचे काभ कयत आशे त. कोणत्माशी

फॉकाॊना टदरे आशे त. ग्राशकाॊचा त्राव दयू कयण्माच्मा शे तूने , प्रत्मेक

फॉकेत वलरीनीकयण कयताना ननदान खातेदायाॊचे जेलढे शक्काचे

फॉकेनॊ ५०० वोफत १०० आणण

ऩैवे आशे त , ते तयी त्माॊना ऩयत सभऱाले मावाठी वसभती प्रमत्न

५० रुऩमाच्मा नोटा एटीएभभध्मे

ठे लल्माच ऩाटशजेत , अवॊ रयझव्शष फॉकेनॊ वाॊर्गतरॊ आशे . मा आदे ळाची अभरफजालणी काशी फॉकानी वरू ु शी केरी आशे .यामऩयू मेथीर स्टे ट फॉकेच्मा ळाखेने माची वरु ु लात केरी आशे .

कयणाय आशे . वसभतीच्मा भाध्मभातून ५ शजाय ग्राशक एकलटरे अवन ू , ऩढ ु ची लाटचार कळाप्रकाये कयामची मावाठी २३ भे योजी डोंत्रफलरी ळाखेत एका फैठकीचे आमोजन कयण्मात आरे आशे .


यॅ नफॅक्सी कांऩनीच्म वलमरनीकयण च्म

mah%%vaacaI maaihtI

वलयोध त ह मकोि थत म धचक

डडऩॉझिियी अक उां ि (डी भॅि)

'वन पाभाष 'ने यॎ नफॎक्वी शी औऴध कॊऩनी ३.२ अब्ज डॉरयना खये दी केरी शोती. भात्र

,

स्त्रोत: एन एव डी एर

मा वलसरनीकयणा च्मा आधी

प्रेजजांग

'यॎ नफॎक्वी'च्मा ळेअयभध्मे भोठ्मा प्रभाणात वॊळमास्ऩद उराढार झारी शोती. मा अॊतगषत उराढारीफाफत 'सवक्मरु यटी अॉड एक्स्चें ज फोडष ऑप इॊडडमा 'ने ( 'वेफी') चौकळी कयाली आणण त्मावलयोधात वनपाभाष आणण सवल्व्शय स्रीट कॊऩनीलय कायलाई कयाली

, अळी

भागणी करून दोन गॊत ु लणूकदायाॊनी शामकोटाषत मार्चका दाखर केरी आशे .

6.

प्रेज केरेल्म सभब ग ांलय फोनस ब ग मभऱ ल्म सत्म ांचे वलतयण कळ प्रक ये होईर?

Ans.ऑटोभेटटक कॉऩोये ट ऍक्ळन ( ACA) भॉड्मर ू ्मा तॊत्राचा उऩमोग करून फोनवरूऩी पामद्माॊचे वलतयण कयण्मावाठी

एन एव डी एर च्मा लाऩयातीर वॉफ्टलेअयभध्मे वध ु ायणा कयण्मात आरी आशे . ्माचे काभ अळा प्रकाये चारते –

च रू ख त्म लयीर ति ू

क्रोजयच्मा लेऱी खात्मातीर एकॊदय शोजल्डॊगचा (्रेज

आर्थषक लऴाषतीर चारू खात्मालयीर तूट २.३ टक्क्माॊऩमांत घटण्माचा अॊदाज 'सवटटग्रुऩ'ने आऩल्मा अशलारात लतषलरा आशे .

केरेल्मा सवक्मरु यटीजवटशत) वलचाय केरा जातो. 

२०१३-१४ आर्थषक लऴाषत चारू खात्मालयीर तूट ३६ अब्ज डॉरय

फोनव वभबाग रागू शोण्माआधी ्रेज (कजषप्रकयण)

चारू आशे की फॊद झारी ्माची सवजस्टभतपे खात्री केरी जाते.

ककॊला 'जीडीऩी'च्मा २ टक्के अवेर, तय २०१४-१५ मा चारू आर्थषक लऴाषत शी तूट काशीळी लाढे र, ऩण २.३ टक्क्माॊऩमांत याखता मेईर.

फोनवरूऩी पामदे ननजश्चत कयण्मावाठी , ये कॉडष-डेट / फक ु

्रेज अॊळत् फॊद ककॊला इन्व्शोक झाल्माच्मा प्रकयणी

अवे पामदे ्रेजयच्मा खात्मात जभा केरे जातात ऩयॊ तु

त्मालय अर्धक प्रबाल खननज तेर, कोऱवा आणण कच्चे रोखॊड मा

्रेज ्रेजीच्मा नालाने नासभत (भाकष) केरी जाते.

षेत्राॊचा अवेर, अवे अशलारात म्शटरे आशे . 

्रेज ऩण ष णे फॊद ककॊला इन्व्शोक झारी अवल्माव अवे ू ऩ पामदे ्रेजयच्मा खात्मात भक् ु त सळल्रक (फ्री फॎरन्व) म्शणून जभा केरे जातात.


t&

आशे त्माचा भोकऱे ऩणाने, आनॊदाने उऩबोग घेण्माची, ळयीयाच्मा दृष्ट्टीने. काऱाच्मा दृष्ट्टीने, लेऱेच्मा दृष्ट्टीने वॊधी सभऱते का शा

श्री चांद्रळेखय दिऱक जेष्ठ अथथतऻ

खया प्रश्न आशे . आणण मा प्रश्नाचे उत्तय ठाभ नकायाथी आशे आणण सेल ऺेत्र च्म प्र फल्म च्म क ऱ चे लणथन “भन र धचभि ” असे कयत मेईर. कृऴीषेत्राच्मा प्राधान्माच्मा काऱात “णखळारा र्चभटा” उद्मोगषेत्राच्मा काऱात “ऩोटारा र्चभटा” आणण आता

फदरते अथथक यण आझण फदरते य जक यण ऩोटारा र्चभटा स्लरूऩाची उद्मोगप्रधान अथषव्मलस्था अवण्माचे आणखीशी काशी ऩैरू आशे त. कृवऴप्रधानतेच्मा तुरनेत मा काऱात उत्ऩन्नाचे वातत्म जवे लाढरे तवे खचाषचे घटकशी लाढरे. जया गॊभतीने वाॊगामचे ळशयात स्थानमक शोणाऱमा चाऱकऱमाना आता दे लऩज ू ेची पुरे आणण दययोजच्मा चशाचे दध ु शी वलकत घ्माले रागत शोते. तवेच कृवऴप्रधानतेच्मा जभान्मातीर INCOME NUMEROUS KIDS (SINK) ची जागा आता

SINGLE DOUBLE

INCOME LIMITED KIDS (DILK) ने घेतरी. कृवऴप्रधानतेच्मा जभान्मात लरुणयाजाची गर ु ाभी शोती. आता चाकयीची आरी. अळालेऱी कवललमष वयु े ळ बटाॊच्मा खारीर ळब्दाॊची आठलण मेते

त्माॊचाच दे ळ, ज्माॊच्मा ताब्मात बाकयी त्माॊचच े वत्म, ज्माॊच्मा शातात नोकयी चाटून ऩाम घ्मा शो लेऱीच नेभके वोमीनुवाय ठे ला ऩूजेच्मा ऩादक ु ा मा तर ु नेभध्मे अरीकडच्मा काऱात आऩण ज्मालेऱी वेलाप्रधान अथषव्मलस्थेचा अनब ु ल घेत अवतो त्मालेऱेरा मा ळब्दाॊचे ककॊला ऩरयजस्थतीचे कवे लणषन कयामचे? भरा अवे लाटते कक उद्मोगषेत्राकडून वेलाषेत्राकडे लऱणाऱमा काऱाचे लणषन कदार्चत “लेतनदायीकडून योजॊदायीकडे” अवे कयाले रागेर. शा केलऱ ळब्दाॊचा खेऱ नाशी. वेलाषेत्राच्मा अल्ऩकासरक घटकाॊभऱ ु े ऩैवा आशे ; ऩण तो उऩबोगण्माची भानसवकता नाशी अळी आजची जस्थती आशे . अगदी भाझ्मा वऩढीरा भाझ्मा आई-लडडराॊच्मा वऩढीच्मा तर ु नेत खऩ ु भोठ्मा प्रभाणालय ऩगाय सभऱतो. गॊभतीने अवेशी म्शणता मेईर कक आधीच्मा वऩढीरा वेलाननलत्ृ ती शोताना जो ऩगाय सभऱत नव्शता तो आजच्मा वेला प्राफल्माच्मा जभान्मातीर वऩढीरा नोकयीच्मा वरु ु लातीराच सभऱू रागरा आशे . माफाफत जयावद्ध ु ा अवम ू ा ककॊला शे ला नाशी. अवरीच तय थोडी काऱजी आशे . कायण मा वऩढीचा ऑकपवात जाणाया लेऱ आणण एकॊदयीतच वभाजात अवरेरी ऩरयजस्थती माभऱ ु े जलऱ जो ऩैवा

वेलाषेत्राच्मा काऱात “भनारा र्चभटा” अवे शे फदरते अथषकायण – फदरते वभाजकायण आशे . र्चभटी-र्चभटीने अवे र्चभटे घेत याशामचे झारे तय वाये आमष्ट्ु मच आता र्चभट ु बय झारे आशे कक काम अवे म्शणण्माची लेऱ आजकार अनेकदा मेते. अवे म्शणण्मात जयावद्ध ु ा नकायात्भक छटा नाशी. भरा तयी ननदान ती असबप्रेत नाशी. ऩण एक गोष्ट्ट भात्र नक्की शे फदरते अथषकायण फदरते वभाजकायण “वकऱ इॊटिमा, भन शे प्रधान” मा वॊत तुकायाभाॊच्मा उक्तीचा लायॊ लाय प्रत्मम दे त याशते.

CONTRACT

LABOUR, B P O, CALL CENTRES, DOUBLE INCOME NO KIDS शी वगऱी त्माचीच उदाशयणे आशे त. ऩण अवे का व्शाले माचा वलचाय कयाला अवे भरा भनाऩावन ू लाटते. कायण मेणाऱमा काऱात वेलाषेत्राच्मा मा प्राफल्माचे प्रभाण आणखीन लाढणाय आशे . त्माचा लेग आणण आलेग आजऩेषा जास्त अवणाय आशे कदार्चत. कदार्चत मा ळब्दाइतका वलाषत जास्त धोकादामक दव ु या ळब्द भयाठीत नवाला अवे अळालेऱी लाटू रागते माचे ऩरयणाभ आणण ऩरयभाण माशूनशी वलांकऴ शोणाय आशे त. आणण म्शणन ू मा वलऴमाचा वलचाय कयण्माची ननताॊत आलश्मकता आशे .


सांऩ दकीम श्री. चांद्रह स यह िे [अनतथी सांऩ दक]

उऩबोगता मेऊ ळकतो. प्रत्मेक व्मक्तीच्मा गयजेनव ु ाय लयच्मा लगीकयणात थोडेपाय फदर शोऊ ळकतात. अळा प्रकाये ननमोजन केल्माभऱ ु े फचतीची सळस्त रागेर. आणण शऱूशऱू ऩैवा जभा शोत गेरा तय फचतीची गोडी ननभाषण शोईर. थोडापाय बालनाॊना आलय घारता आरा तय आऩल्मा इच्छा ननमोजनाद्लाये कजष न घेताशी वाकाय शोऊ ळकतात. घय, गाडी इत्मादीवाठी कजाषची गयज बावू ळकते. ऩण त्माॊचा शफ्ता ळक्मतो उत्ऩनाच्मा ४० टक्क्मा ऩेषा जास्त नवाला. आऩल्मा खर्चषक स्लबालारा आलय घारन ू फचत वरु ु केल्माव

फचत कय ! श्रीभांत व्ह ! खयचॊ, जय लमाच्मा २२ व्मा लऴी एखाद्मा तरुणाने लमाच्मा ५० व्मा लऴाषऩमांत ऩाच शजाय रुऩमे भटशना पक्त ८ टक्के दयाने गॊत ु लरे तय त्मारा ६२,८४,४४१ रुऩमे सभऱू ळकतात. ऩण शे च २८ लऴे लमाच्मा तरुणाने लमाच्मा ५० व्मा लऴाषऩमांत ऩाच शजाय रुऩमे भटशना पक्त ८ टक्के दयाने गॊत ु लरे तय त्मारा ३६,०७,८३३ रुऩमे सभऱतीर. माचाच अथष रलकय वरु ु लात कयणाऱमारा जास्त पामदा शोऊ ळकतो. कायण फचतीवाठी त्मारा जास्त कारालधी सभऱू ळकतो. आजच्मा तरुण वऩढीभध्मे धॊदेलाईक लगष अर्धक जोभाने ऩैवा लाढलण्माच्मा दृष्ट्टीने प्रमत्न कयताना टदवतो. ऩण मा दोन्शी लगाांभध्मे काशी अऩलाद अवतीरच. आर्थषकदृष्ट््मा जय वषभ व्शामचे अवेर तय वक्तीची फचत करून फचतीच ननमोजन कयण्माची ननताॊत गयज आशे . कभवलरेल्मा ऩैळाॊभध्मे अगोदय ३० टक्के यक्कभ तयतुदीवाठी फाजूरा काढरी तय ती यक्कभ कभी, भध्मभ आणण राॊफ कारालधीच्मा उटिष्ट्टाॊवाठी गॊत ु लता मेऊ ळकेर. ननमोजन कयताना प्रथभ, आऩल्मानॊतय आऩल्मा उत्ऩनाची वयु क्षषतता आणण आयोग्माच्मा दृष्ट्टीने काशी आव्शान आरीच तय त्मावाठी जीलन आणण आयोग्मावाठी ऩोसरवी काढण अत्मॊत आलश्मक आशे . मानॊतय आऩल्मा गयजाॊनव ु ाय फॉक, ऩोस्ट, वलभा कॊऩन्माच्मा वलवलध मोजनाॊभध्मे गॊत ु लणूक व्शामरा शली. त्माचप्रभाणे जोखीभ अवरेल्मा ऩण जास्त नपा दे णाऱमा ळेअवष आणण म्मच् ु मअ ु र पॊड मोजनाॊचाशी आधाय घ्मामरा शला. उत्ऩन्नाच्मा ४० टक्क्माॊऩेषा जास्त कजाषचा फोजा नवाला. मात वलष प्रकायची कजष माभध्मेच फवलता आरी तय बवलष्ट्मात आऩणाव भोकऱ लालयता मेईर. उयरेल्मा ३० टक्क्माभध्मे आऩर याशणीभान नीट करून आऩल्मारा जीलनाचा आनॊद ऩयु े ऩयू

उयरेल्मा ऩैळात खचष कयण्माची वलम रागेर आणण शीच वलम मेणाऱमा काऱात मळस्ली कये र. मळ म्शणजे नव ु ताच ऩैवा नाशी तय त्माफयोफयच भानसवक ळाॊतता आणण आनॊदशी आशे .

ट्रे डडांगची १८ प्रब ली सत्र ू े!


SaaKa

www.maraathistockmarket.in https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T सांऩूणथ भह य ष्ट्र त .......


२५ मे २०१४ "अर्थसंकेत"/ 25 may 2014  

२५ मे २०१४ "अर्थसंकेत"

२५ मे २०१४ "अर्थसंकेत"/ 25 may 2014  

२५ मे २०१४ "अर्थसंकेत"

Advertisement