Page 1

asszonyn(rl<:

a napon,amelyen arroL eszte k,

m eg

nyf li k

a szemetek, es olyanok

lesztek, mi nt az Isten." Ter

lt tt rr

...,,A/otl

3,4-5

lteesesd

',rrilf,r',r'nr

h t:z ?

fll','ilftov,r A btin tulajdonkdppeni ertelmrlben olyan vetsdg, amety6rt az ember szemdlyesen felelcis. Az ,,eredeti

l'iil,lt Ii'rl. A lrr'in kiivctl<ezrncnVo (t lr.rl,il (vir. ltorn 6,'?),). llt' ,r lrtttt l<iivt'tl<czntt!nVe Istcn csoddIatos s/gtifl1rit;isa i', tttt'll ,lc/ttsl lcutdte bardtunl<uLes Lidvozitonl<Lil". Ezert

bf n" elnevez6s ezert nem szem6lyes brint jelent, hanem az emberis6gnek bajt hozo Sttapotdt, dffielybe az egy6n belesziitetik, miet6tt m6g szabad elhatdrozisib6t maga kiivetne e[ bfint. [388-389, 4OZ-4041

Az erkolcsos

magatartds

a viLiiggaL

szemben csak akkor [ehetseges es akkor helyes, ha az ember az dLet a[jassdgait,

a haL;iLban 6s a b(nben va[o bfinreszess696t, egyszoval az egdsz

eredeti b(nt magdra veszi, ds

eLiil"l"

attoL, hogy

mindig mdsokat taLiiLjon brin osnek. HERMANN HESSE (1,877

'

r'l'l,rr.l<) is: ,,0 szerencses vetek, meLy ilyen es iLy nagy v,rlIol t!rdeme[t" (a husvet ejszaka liturgidja).

elkovetni a legrosszabb, hanem eLmuLasztani a jot, amit megtehettrink volna. A mulasztds b(ne nem mds, mint a szeretet hidnya, de ezzel senki

sem vddoLja magdt. B

LOY (1.846-1,s1.7,

francia fro)

l<

,rz orcdeti b(nt

>

e

TEREMTTs

J

O

ezus Kris ztusban,

Isten egyszri Lott ,

Istent6[ akarja kapni Letet es

(

,rz AlV,t rlgVsluLottenek tl

icsriseget, aki telve

vo[t kegyetem i

gazsd gga

meL 6s

L.

Jn 1,,14

IXfrY( tr{UNTfi}N

F{*r*kt'ffi*

Fidba n

I

Miert nevezziik a Jezusrol sz6lo tud6sitast ,,ev a n g e li u m "- n a k, qzq 2,,ti rii m hir "- n e k?

Ar evang6[iumok ndtkiit nem tudndnk, hogy Isten vdqf elen szeretet6ben FiSt kiildte hozzink, emberekIrar, hogy brineink ellen6re fjra etnyerjlik az iiriik

el"etenek tel"jessdget. Amikor fgy tesz, a ha zugsdgban

bizik, nem pedig azigazsagban, es ekkor 6lete az iress69be, a haliiLba zuhan (XVI. Bened ek,2005 . 1.2. 08.).

egy{f

tttetet Istenne1. l+ZZ-4ZgI

biikban van egy o

kereszteny titkos j e[,

amely a Krisztusban vaLo

hit megva[[dsa vo[t: azlcHTHYS szo (= hat).

Kdnyszerit-e minket az eredeti b(in arra, hogy

a kovetkez6 goriig szavak

kezd6betrii: Iesus,

miatt azonban minden ember mdlyen meg van sebezve, 6s hajlik a b(inre. Isten se* gfts6g6vet m6gis k6pes arra, hogy a jot tegye. [405]

Soter

i

N,r/,n ('ti J ezus, d Bet[ehemben szriletett zsido,

IcHrHys

i'r.1, Isten (emberre Lett) Fia" (Mt 1,0,1,6). Atyja

tdse: az 6let ha[a.

Nem. Az eredeti bfin

if

jeten-

Mit j elent

rf i | ". I43O-435, 45ZI

Hogyan ment meg minket Isten q gonosz

a

n

dv?

jelenti: ,,Isten megszaba-

rrri,,,,/iondriusok hithirdet6s6nek Lenyege.

15nc-

"

l+to-4tz, 4zo-4ztl

â&#x201A;Ź'

E*$ :

P T] t-n Trl

t\

.

r-n

-

rtl NI

^

Firlt'r ,rzt mondja a z Aposto[ok cse[ekedeteiben: Nurrr ,rtlatott mds nev az 69 aIatt az embereknek, iliitrlylrcn ridvcizriLhetndnk" (ApCse[ 4,1.2). Eza hfr

reakcirija miatt djra 6s djra roml6sba diinti mag6t 6s kiirnyezetdt. Elkiitdi nekiink J 6zus Krisztust , dz Udviizft6t 6s Megv6[t6t, aki megtiiri a biin hatatmdt

ZoNToN

C-J

q ,,J dzus"

A ,,.lezus" r'r6v h6beri,iI azt

hatalmdtol?

53

Megvdtto).

r', lrogy ,,minden ember tidvozrjLjon 6s e[jusson ,t: lrf ,r/5ng ismeret6re" (1 Tim 2,4). | 't

z. i\

es

lnrilrll

Egyetl"en esetben sem kellene vdtkeznrink. De teny az, hogy ujra es ujra v6tkezrink. mert gyengdk, tudatlanofi, 6s elcsdbfthatok vagyun k. Egydbkent ha vaLakire riikenyszerftik ab1nt, aznem is lesz brin, ffiert brin eLkovet6sehez mindig szabad eLhatd rozas ke[[.

Isten nem tiir6dik azzal, hogy az ember a bfin

nek), hYios (= Fiu),

(:

I

-

52

(: Isten-

A leiu', riLeter6l", haLiitiiroL es fciltiimadiisdroL szol"o Inrlr'r',rl,is a legjobb hfr a vil"iigon. Tanusftja, hogy

lrt ttl Or v mr ttr N

-{ C:

A szot alkoto betrik

CHristos, THeou

70

ttrrl,,

A romai katakom-

6s korLatozza az ember szabadsiigdt, es fgy csak akkor lehetndn k teLjes ertekfi emberek, ha Istent kikriszobol" n6n k. Az ember nem

MASSDTK FEJETyl

Hiszek

roruyvr-nek kepei szem[eLtetnek . .. Az ember nem bfzik Istenben. A kfgyo szavai fdlrevezetik, aza gyanuja tdmad, hogy... Isten az 6 vetdLytiirsa, a

felix culpanak (szerencses

lr'l I r',, l,uzl

l,rl,oll, {,,, tttt l,rllrtl< ,t/ o lit ,,ri.,ct;ct, ntjttt

f,lr,rf

vdtkezziln k?

troru

.'\/{,:

XVI. Benedek pdpa mondja: az eredeti brinnel kapcsoLatban meg ke[[ ertenuink, hogy mindannyiunkban van egy csepp merge annak a gondolkodiismodnak, amelyeir

G9 b(nt

/|

if

-1,962, n6met fro)

Nem

ltttl',(,(frlt'ili" lillrl)(' nrril il(,nt ltt,lyl,rllo. i', jttl,lt ctttbct lrt'irrt,i rrri,rll ,,t/ AlV,ri.,lr'n otl,l

lTlr t\

Az egyik ok,

hogy mi6rt hiszek

c

a

t-/\

x

keresztenysdgben: ez olyan vaL[ds, amelyet

ul t\ -+

ember nem tudott vo[na

C l-rl w

kita

z.

C.

L;i

5.

Lni.

LEWIS


tl"lrlrr,l, liozoll .f rr ,14. li{; l

1 .l,u t /r,(); 1,,irl l l ,l) .f ,,,,u., l,i'lr.',,,1r,1(,,,('l(ttt c., .,./lll0v.tIt0/,1\.ll(t)l .l lllt'ttttyt,i lt,tttt;

'.,.r'r r'l r'l |,r

rr i I

Alr,r,rrrr

liril r

I I i,ilnn,rl(" novcltc

v,r I ry,r i n,rl< p;i ra

Jo^/r.lst. Jtiztts Iill l,rt l,r [

]

rrrirrrlt'rrt;itadott nel<em, es senl<i sern ismeri a Atydt sem jsmeri senkj, csak a

(',,r1<,rz ALya, S dz

irr, f ,', ,r/, ,t l<ilrek a Fiu kinyiLatkoztatja" ([4t 11,27).

,.rlrrlr,rn

t/ lsten

ulI

l,rrr

l,,lt,t I(",1t\\,t/

rtrrlrt't i tttt'IIor,.tt1ot.

Izt'rI n,lgy0n-nagyon

tIa rr ka pcsoLatdt men nyei ALyi.tV.l

A f rrlt,rrrr,rrl.isl<or vdLik viLdgossa,

v,ur,r.','l',o lrr'lt7r'1,

ajinLatos a mai embert ugy

irdnyftani, hogy

foLfedezze Isten igazt

arcdt, ame[y szdmunkra Jdzus Krisztusban nyiLvd-

hogy J6zus Krisztus

nuLt meg.

Fia.

XVI.

BENEDEK

2005. 08. 28.

Itsr Miert szotitjak Jezust,,0rnak" a keresztenyek? i Mr.sternek es Urnak hfvtok, s jtil teszitek, ffiert vaqyok" (Jn 13,13). l+q6-457, 455I t

az m

l.rr,ri l<cresztenyek magatol ertet6d6en beszdltek llrlV lr,.zrrsroL, mint Urro[, ffiâ&#x201A;Źrttudtdk, hogy az) l'.,'nvl rsf c-ben ez az e[nevezes Isten megszotftdsdra "ll fr,rnrtartva. Jdzus sokjeL[eI mutatta meg, hogy i,lr,rrr lr,rtaLma van a termeszet, d gonosz [eIkek, a llirrr'1.. t,s a ha[aL felett. J6zus kiil,detds6nek isteni r:l r!tlr,l t' a hal"itLboL vaLo foLtiimadiisaban nyiIatkozott A

f

Csak akkor besze[j

Krisztusro|., ha kdrdez-

nek.

De

73

Miert nevezziik Jdzust,Krisztus"-nak?

elj ugy, hogy

kerd ez6skodj en ek t6 Led

Krisztus feLo|-! PAUL CLAUDEL

riivid kijetentds a keresztdnV hi' [6nyeg6t fejezi ki. J6zus, az egyszerfi nilzireti 6cs, M6ria fia, a remdlt Messids 6s Udviizft6.

A .J6zus a Krisztus"

l+ll-440, Krisztust nem

kritiziljd nyeket kritizilja k,

k. A keresztdm

ert

Mind a gorog ,,Kriszto sz", mind pedig a h6ber ,,Messias'' szo,,Folke nt" -et jelent . Izraelban a kirdlyokat, papokai 6s profdtiikat fcjlkentek. Az) AP0sr0L0K tapasztaLtdk,

FRANqOIS MAU RIAC (1.914-1,996, francia

ameLy kifejezi magasztos eLhivatottsdgun kat.

regdnyfro)

7

Az ember

titka

vaLojdban csak a testt6 l"ett Ige titkdban fciL

tdruI

igazdn.

uAsoDrK vATIrArut ZSiNAT, G5

4

Mit

hogy vddteLen ne is

teheti magdt, tehetetlen gyerm

e

kkdnt ta

Ld

XV].

jelent az, hogy

Jdzus ,,Isten egyszilltitt Fia":

Jdzus Isten egyszliliitt Fidnak - egyediiti Fi6nak, egyetten sztiletett Fi6nak - nevezte mag6t (Jn 3 ,76), 6s P6ter meg mdsok is err6[ tanf skodnak. Ez azt fejezi ki, hogy az osszes emberek kiiziit egyediit J6zus tiibb, mint ember,6s egyediiliill6 kapcsolatban van Isten ne[, Atyjdva l. 1447-445 , 4541

ltr Or v mr ttl N

I

C: z. 7\

Lkozhat

veltink, hogy szeretni tudjuk 6t.

54 55

BENEDEK

2005 . 1,2.24.

v -T',l

rn C-J

TI1

=

t\

|-n

4531

hogy Iste n Jlzust folkente .,Szentl6Lekke[" (ApCseL 1.0 ,38) . A Krisztus n 6vb6 l, ered a kereszteny eLn eve les ,

nem hasonLoakhozz6.

rrr,rl. l,rnrds megvaLLja: ,,En Uram 6s 6n Istenem" i lrr ,'0,28). Ha J 6zus ,? z lJr", ez azt jelenti, hogy a i,r,1s.,,/lu tynek semmilyen miis hata[om el"6tt nem u'rlr,rrl I erdet hajtania.

Isten olyan nagy, hogy kicsive is [ehet. Isten oLyan hataLmas,

t6 .. F

rt

iin k, emberekdrt, a mi iidviiss6giin

n nrt.rr nybcit"

\r rn

i\

r-n\

kdrt leszdltott

(Nicea-konstantindpolyi hitvaltds

r ( nroo) .1456-460I

,,l'rr ,lrizus Krisztusban kibekftette magdvaL a viIdgot, .:,, rln,{lv;iltotta az embert a bfin rabs agab6L. ,,Ugy .i r.n,llr' lsten a viLiigot, hogy egyszrjLott Fiat adta rrrl,1 (.lrr 3 ,16). Isten Jlzusban m agara vette a mi f r,rl,f rrrlo testrinket () MEGTESTEsUt-Es), osztozott fol"di f

',ii1

l-/)

Miert lett Isten emberrd Jâ&#x201A;Źzusban?

*,rrrrlcban, szenveddseinkben 6s hal"ii[unkban, es

rnirrrlr,nben egy lett veltink, kivdve a b(nt.

6 megmaradt annak, ami vo[t, 6s

m

ag'|ra vette azt,

ami nem vo[t.

N C t-/)

^ l/) t\ C Lr) m

Janudr L-jei 16mai [iturgia

=


I

ttrl,t',ltltl( ,l ',,lj,tl ttytltlttl

rusdg

un

Islett,

k I til isntot (:',(:

nelkLiL on hittseget drul e|". Sajdt nyomorusdgun

Isten Jrizusban valoban egy kiiziiliink 6s fgy l<

tudata Isten ismerete n

eLkii L ketsegbeesesre

mutat. Jdzus Krisztus megismer6se a kozdput,

mert benne megtaLdLjuk Istent is, meg a mi nyomorusdgun kat is.

A misztdrium

Isten

ndLkiiLi vaLLiis. JEREMYTAYLOR (161.3-1.667

,

angoL

papi fr6)

MISZTERIUM (goroqtiL m[jszterion

testvririink, anetktil azonban, hogy

meg szfint votna

Ister, d mi Urunk Lenni. A Khatkedoni Zsinat 457-betr azt tanftotta, hogy J6zus Krisztusba n az isteni 6s emberi mivott egy szem6tyben van jelen, ,,megosztds 6s iisszekeveredds ndtkiit-. [ 464-467 , 469]

Az) Ecv uAz sokdig kliszkodott, hogy meg tudja foga[mazni J ezus Krisztus istens6g6nek ds embers6gdnek viszonydt. Azistensdg 6s az embersdg nem

BLAISE PASCAL

ndLkriLi vaLLds

es ugy(trtukkrtr volosogos entber?

: titok):

0l"yan vaLosdg (vagy a valosdgnak otyan

ndz6pontja), amely alapvet6en nem a raciondLis megismer6s ter[iLetdre tartozik.

vet6lkedik egymdssa[, mintha J6zus rdszben Isten 6s rdszben ember l"enne. Nem is az isteni 6s az emberi elem egymdssaI vaL6 kevereddsdr6L van szo. Isten Jlzusban nem ldts zol.ag vett magdra emberi testet

Irt tJl Or F lTlr

(doketizmus), hanem val"6sagos emberrd Lett. Nem is kdt ktil"on szemeLyben je[enik m eg az isteni 6s az emberi e[em (nesztoriqnizmus).V6gtiL pedig nem az a h elyzet, h ogy J6zus Krisztusba n az isteni term 6szet feLol,dan a az emberi termeszetet (monofizitizmus).

vl N

I

C: z. i-

56

Mindezen tdvtanokkaI szemben az Egyh 6z szildrdan ragaszkodott hitdhez, hogy J 6zus Krisztus va[osiigos Isten 6s vaLosdgos ember egy szemdlyben. A hfres

tl

megfogaLm azdsi ,,frego szt6s 6s cisszekeveredds n6[ktjL" (KhaLkedoni Zsinat) nem probiiLja megmagya r6zni

azt, ami tul magas az emberi 6rtelem szdmdra, hanem rogzfti a hit sarkaLatos pontjat. MegjeLoLi azt az ,,iranyt", amel"yben J6zus Krisztus szemelyenek titkdt

7B

lgerr, JFzus ,,emberi klzzel dolgozott, emberi 6rte-

ftitf og ni ?

erthet6vd viiLik. HANS URS VON BALTHASAR

(1905-1988, svdjci teo [o g us)

katoLi kus

isteni vakisdgot figyelmen kfviit hagyva nem lehet megdrteni. lSZ5-530, 5361

C-J

lrfn6f , GS 22,2). [470-4761

t/) NI

t0

r,rrrlrr,ri on azonossdga 6s ktjLonLeges ontudata.

M ri

ri a mi

-

Mert oLyan atya, amiLyenneL neki egynek

keLlett Lennie, nincs az emberi atydk

drt

sz(iz

a

.

tigy akarta, hogy J6zus Krisztusnak valosdgos Entherl anyja legyen, de atyja csak maga Isten, Hptl irten olyan fj kezdetet akart, amely nem fitldi â&#x201A;Źf6kltek, hanem kizirrilag neki kiisziin het6. Fo4, 508-510I

kiizijtt.

(1930-2002, pap

6s

^ CJ ITI\ NI C v\

^F L/1

r!

-{ G

WILH ELM WILLMS

Ave Eva)

l:t:n

ftg*

: I-n

ITl

lFrrri lrljt,s embers696hez az is hozz6tartozik, hogy yxll tell..r,, rls Lel"kiLeg fejl"6dott. Ebben a L6[ekben

cjt

Ami Jdzuso n Liith ato, uta L a ben n e Lev6 Liith atatla n ra . J6zus 6let6ben szdmos er6teljesen megm utatkoz6 valosdgot Ldtun k, amelyeket csak titokkent tudun k meg6rteni. Ilyen ) rrlISZTEnIuM peldiiul" az istenfiusag, az emberr6 vd[ds, a szenved6s 6s Krisztus foltiimaddsa.

rn m \l

?uif,rt Vr.lt.tte.

Jdzus IstenneI egybetartozik, ezdrt a t6thatatlan

v "-n

Lk 2,52

lemiiteI gondolkozott, emberi akarattal cselekedett, Ee :tftlteri szfvvet szeretett" (M6sodik Vatikdni

le*uE lrrrlott a mennyei AtydvaI va|.o egysegd16L a grerrllnlr,l<ben, es 6[et6nek minden helyzetdben ez

Midrt tudjuk Jdzust csak,,misztdriumkdnt"

57

niivekedett boLcsessdgben 6s korban.

lalnll 6zus

J6zus pedig

ttrirrt nekilnk?

keresni Lehet.

J

Volt-e Jezusnak is lelke, drtelme ds teste 6ppigy,

\,/)

fro, z.


ll,tll('lll,ft',zll', ('l('l(,ll('l,,,ll,t1tvt'l11 l(,llV(,. t, (l(, n('ilt voll ('ilrl)('r i,rlVi,r. .l('.2u., "ziilt'lt'l l(ris.ztu', ()!Jy f cliilriil lctrcltorott rij kt.zclct a vit.igbarr.

('ll,.t'11.,'('l(",, M.rr

i.ilol v,tll r", l,uul,

azon aIapszil<,,rrrril I

KrisztusroI hisz.

I

A',',^/onVlol

A Lukdcs-evangeLiunrban Maria nregkerd ezi az angyaLtoLt ,,Hogyan vdLjl< ez va[ora, amikor ferfit nenr jsmerek?" (: nem h;il"ok ferfivaL, Lk 1 ,34); az angyaL

KEK 487 I I I

Aki nem vaL[ja, hogy azEmmdnuel (*) vaLosdgos Isten, es ezdrt a Szent Szfiz Isten szil.6,

... legyen

ki kozcisftve.

erre fgy viiLaszoL: ,,A Szentle[ek szdLL riid" (Lk 1,35). Biir az Egyh azat mdr kezdett6l fogva gunyoltiik Mdria szrizess6gdnek hite miatt, mjndig hjtte, hogy vaLosdgr es nem csupdn szimboLikus sztizess 6916[ van szo. 1,I7

+

(.)

Mt L,23 szerint: ime,

sz(z mdheben fogan es fiut

szLiL, ds a

81

nev6t Emmdnuelnek

fogj;ik hfvni.

Ez

Voltak Marianak Jdzuson kiviil mas gyermekei is?

azt je[enti:

Nem. J6zus M6ri6nak egyetlen

veIrink az Isten.

AhoL az Isten-

anydban vaLo hit nyat[i k, ott az

Isten Fidban es az Atyaistenben vaLo hit js ha nyatLik.

testi gyermeke.

ki, ami ki zarja azt, hogy J 6zusnak testvdrei voLtak. Az ardmi nyelvben - J 6zus anyanyelvdben - ugya naz a szojel"enti a testv6rt (n 6v6rt) 6s az unokatestvert (unokan6vdrt). J6zus kozeli rokonait ke[[ erteni ott, ahol. az evangdliumokban J 6zus fiv6rei16l" 6s n6v6reir[

van szo (p[. Mk 3,31,-35).

LUDWIG FEUERBACH

(1804-1872, ateista Lozofus,,,A kereszt6nys6g

lenyege" cfmfi mriv6ben)

82

Nem visszas dolog Mariat Isten ,,Anyjanak" n

evezni ?

Nem. Aki MdriSt Isten Anyjdnak nevezi, ezzel Mdria a Leggyengedebb 6desanya o a bfinosok menedeke. LIGUORI SZENT redem pto

ristdk

a [a

iilr.r

ecl

a

,.',,plolt'len fogantatds" hite azEgyhaz kezdete ota

==,i

A lnr;,rlont ma feLredrthet6. A kijeLentds azt 6[l"ftja,

t'll Mdridt kezdett6L fogva megovta az eredeti !,iirrtr'rl. Nr,nt mond semmit Jezusnak Mdria test6ben

il, f nrf ,rrrtatdsdro[. Egyal"tal"iiban nem jel,enti azt, hogy * l.i'tt,,,tl crryseg [eertekeLi a szexuatitast, mintha a f6rfi â&#x201A;Ź,. rl,, ,,li,,/lata[annd" vALna gyermekLik nemzesekor.

megvallja, hogy Mdria fia Isten. lqg5, 509]

a

pft6ja,

miszti kus, egyh dzta nfto)

Amikor a korai kereszt6nyek arroI vitdztak, hogy ki vo[t J6zus, akkor lett a Theotokosz (,,IstenszuiL6") cfm Szentfrds helyes magya rdzatanak kifej ez6je: Mdrja ne csupdn embertszLiLt, aki a szri[et6se utdn ,,Lett" Isten, hanem a gyermek miir testdben Isten vaLosiigos Fia vo[t. A kerdds e[s6dLegesen nem Miiridra vonatkozik, hanem itt is arroI van szo, hogy J6zus val"oban egyara, vo[t valosdgos ember ds val6sdgos Isten. + 1,1,7

trt tJl

Or

7

t frii b9

r11r

Lfr

N

-

s4

Mdria csupan Isten eszkiize volt?

C: z.

^

ir tiibb volt, mint Isten passziv

eszkiize. Aktfv belerqyezrlse tette lehet6vd Isten emberr6 v516sdt. Hf

r

l*s

r

r/ angyalazt mondta Marianak, hogy 6 szri[i ;,r:,f ,r M,rqassdgbel"i Fi6t, Maria fgy viiIaszo[t: ,,Legyen rrr-h rrrr ,r te szavad szerint" (Lk 1,38) . Az emberis69nek lF==lr'. Ktisztus dlta[i megvdltasa Istennek a emberhez Arrrll,ur

rrrr

5B

59

494,508-511I Szent Soubirous Bernadett

"

neven nevezte maqdt.

tb

az,,Jdvoss69 kapujava".

+

479

koveti az Egyhdz

L/1

6s kjengeszte[6dni

Isten neL.

,26b-

scHUtztrsrvEn

(1,915-2005, a taiz6i okumenikus kdzcisseg

dig ugy 6rtette, mi nt a z eg6sz Egyhaz r if ri,',i',,rt Mii riara. Ezert anydn k M 6ria nekrin k is. Szabad I*r:in lor rlutnunk, es kozbenjiirdsdt k6rnrink Istenne[.

aLapftoja ds vezet6je)

I l,rl

149

-

Mdria peLdiijiit, an ndL

. r'r I ,f r,ltsnak ezeket a kereszten mondott szavait c I rlylr,rz nr.in

:

r-T'l

^

RocER

L9

N]

rrl\ I\ c ttr i\

0jjaszri Letni Isten b6 L,

Hir i.r .rrrydnk, mert Krisztus, az 0r, 6t anydnkul adta. len r q66,9731

fiad! ... ime a te anyddl'(Jn

r-T'l

CJ

MineLinkdbb

anyaibb Lesz, anndI jobban Lehet benne

llogyan lehet Mariq a mi anyank?

A'.'.,'rlnV, irne a te

CJ

lt'l NI ITI

â&#x201A;Ź, M,r r,rrr,rk JozseffeL vaLo hdzassiiga eL6tti iiLdott ill.q1r,l,rvaI kezd6dik. Ezen a ktiLonos uton vdl"t Mdria

=

r-r-l

taIiiIkozott Miiridva[. 6s Miiria ,,Szep [6teLen Foga ntatds

:

"-n

1B5B-ban Lourdes-ban

rlul,r,,,rvaL, egy ember szabad beLeegyez6sdveL

=:-,1rrfffnkr,r

az egdsz emberi nemben,

ALF0NZ (1696-1.787,

SUINEIDER

( 1903 1958, nemet fro)

tekintetteI mentes vo[t 6 biln minden szennyetcil (1854. rSvi dogma; r f lrrr, m n) . [+g 7 -492, 508]

ii

Mdr a korai Egyh azis Mdria cirokcis szLizessdg 6b6[ indt

fi

lil tNil0tt)

llrlvdirr tcijenek erdemeire val,o

[500,510]

ha

,| .',/,lV,|.

!irirJV l',1

EFEZUSI ZSINAT,431

a

A; lrlyh.iz vA[lja, hogy a Botdogs;igos Szriz Maria fug.url,rt;isa pillanatdtol fogva, a mindenhatd Isterr FrfF*rr(.n kiilitniis kegyelmi kivSltsdga (privitegf rrrrr,r) fotytdn, J ezus Krisztusnak, az emberi nem

NI u1

z.


nrc(J ,,5./('l('1ili, tttct

ott

cikeL orrzet[en

szereti k, megta

r-i

nu

I

|.j;ik

megbecstiLni a mdsik

embert, mert 6ket is megbecs[jLik, arcdft, mert Istennek ki nyi

Latkoztatiisiit

apjukt6L es anyjuktoL kapjdk, aki k teLjesseggeL nekik szente[ik magukat".

sr 1-5 34, 5641

J6zus vol"t gyermek, szril"ei szerettek, to16dtek vete, foLneveLtek .,,Jezus ncivekedett bolcsess6gben, korban es kedvessdgben Isten 6s az emberek el"6tt" (Lk 2 ,52); egy zsido falusi kcizcisseghez tartozott, resztvett a

va[[6si szertartdsokb an, kezmfives mun kiit tanu[t, 6s a munkiiban heLyt kel"Lett iiLl"nia. Isten egy emberi

dese", vati k;ini nyiLatkozat.

itt kel"Lett feln6nie. Ezzel Isten a csal"iidot jel"enletenek helydvd 6s a se git6 kozosseE

2004.05.31.

mintakepev6 tette.

,,Aferfi

ds n6

csalddba szriletett, es

egyt)ttm(iko-

It( ]il(l l,t /\l vl,ilt,il(:

5661

| [ttlrlol t ('tl(l('ttl,

,,A.,'(,t

ltor;y oronrlrrr I viqVck

Jdzus osztozni akart szokdsos mindennapi etetiinkben, 6s ezzel akarta megszentetni hetkiiznapjainkat. I

megismerik Isten e[s6

nieilt nraradt" (Zsid 4,1 5). 1538-54O,

eves koro elott?

I

Ag

Ki

nek igeri meg Jezus aZ ,,Isten orszagdt"

?

,r,,./(,(f

(.

nVtll<rt el<, h ogy

sza bad u

lqten ,,azt akarja, hogy minden ember lidvtiziiljiin, It etjusson azigazsdg ismeret6re" (1 Tim 2,4). Az ,,f rten orszdga" elscisorban azokr!, akik engedik, hogy lrten szeretete Stalakftsa ciket. Jezus tapasztalata rrerint ilyenek mindenekel6tt a szegdnyek 6s a lr lr sf nye k. lS+7-546 , 567 | Mer; ,rz Egyhazt6[ tdvol,

611,6

a

l.;ist hi rdessek

foglyoknak 6s l"iitiist

a vakoknak, hogy

szabadon bocsdssam a megttirteket, ds hirdesse m az Ur kedves

esztendejet." Lk 4,1.8-1.9

embereket is lenyfi gozi,

f rrrr;y rrri[yen reszrehajLo szeretetteI fordu[t Jezus r;l:0,,orban a tdrsadal.om kivetettjei fe[6. A Hegyi

Ire*,/t'rd

szerint f6kent a szegdnyek 6s a szomoru ak, az 6k, az Istent ti szta szfvvel

trl

lilrf rrzcst 6s e r6szakot szenved

g7 A b(nosrik 6s az i gazak

e

Midrt kereszteltette meg mqgat Jezus Janossql, holott nem volt b(ine?

gy kcizcisseg b en

etnek, mert kriLonben egyii Lta L;iba n ni n csen ek

igazak. GERTRUD VON LE FORT (187 6-1.971", ndmet fron6)

A keresztel6s a16merlit6st jelent. Jdzus kereszts6gdvet belemerlilt az egdsz emberisdg

mindennap harcban

keLL

;i[Lnia , ez a harc hasonLft

Krisztus krizdeLmdhez Judea pusztiijiiban,

ahol negyven napon dt kfsertette 6t az ordog. Szellemi harcroL van szo a bfin, es vegs6 soron a Sdtiin e[Len. HarcroL,

ame[y igenybe veszi

-

katondk, utcan6k, vdmosok - mentek ki Keresztel6 Szent Jdnos profet6hoz, hogy megkapj ak ,,a

b(nbiinat keresztseg6t

a bfincik bocsdnatd ra" (Lk 3,3).

Jdzusnak nem vo[t sztiksege erre a kereszts6gre, mert nem vo[t brine. M6gis aldvetette magiit, es ez kett6t

jel"ent: egyr6szt J6zus ma g6ra vette a mi b(nein ket, mdsr6szt kereszts6gdveI el6vdtelezte szenvedeset es foLtitmadiisiit. Amikor fgy kdsznek mutatkozott, hogy 6rtrink meghaLjon, ffiegnyflt a menny: ,,Te vagy az 6n szeretett Fiam" (Lk 3,22b).

es eberseget kfviin. XVI. BENEDEK. 2006.03.01.

l{errr rrZ igazakat

88

Midrt volt kitdve Jdzus kisertdsnek?

orvos, hanem a betegeknek.

jottem hfvni, hanem a bfincisciket"

A csoda nem a

termdszette[,hanem

a mi termdszetismeret[in kkeL

I

C:

eLLen kezi k.

=

^

szENr AcosToN

(Mk'2,1,7).

60 67

90

Valoban tett Jtizus csodqkat, vagy ezek csqk

:

jambor mesdk?

-n ITT

Jfuus vatriban

tett csoddkat, 6s ugyanrigy

c-J

az

*

rposroLoK is. Az Ujsziivets6g szerz6i vatodi ttâ&#x201A;Źm6nyekre hivatkoznak. lS+7 -550I Mar ,r Legregibb forrdsok

is szdrmos csodar6t

trtrlr'rsftanak, meg halottak foltdm asztlsdroL is, mint .lcrrrs kri[detesenek bizonyftdkaro[.,,Ha 6n Isten lelktiveL fizom ki az ordogoket, akkor miir itt az Isten n!',/,iqa" (Mt 1.2,28). A csodiik nyilvdnossdg eL6tt tllrl(',ntek, az 6rintett szem6lyek egy resze nev szerint varr crrrLftve: pdl"diiuI a vd(lr,r

az eg6sz szemdlyt, ds iiLLando figyelmet

aqF,, rslgeseknek kell. az

bfi ntiirt6nettibe. Ez jelk6pes cselekedete. Azt jetentette, hogy egy napon a ha151ba fog aLdmeriilni, hogy minket bfineinkt6l megv6ltson, de Atyjdnak hatalma fjra 6letre fogja ketteni. [Sg 5-5 37 , 565]

Bfinoscik A keresztenynek

rJtrlrrtcik , dz lsten irgaImdt, igazsdgossdgat 6s bekesaEr;r',t keres6k jutnak be,,Isten orszAgitbd". ,,Nem az

tJl Or v fnr tJl N

Frnf

vak Bartfmeus (Mk 10,46-52)

Peter any6sa (Mt 8,L4-15). Voltak csoddk,

r'lyeket a zsid6 kornyezet megbotrdnkoztato,

Ittlrriis cseLekedetnek

tartott (pel,dduI a bdna

) szoMBAT-on, a leprdsok nek e[[endre a korabe[i zsjd6siig

J6zus val6di embers6gdhez hozzitartozik valodi

prrilr(]r meggy6gyftiisdt

megkfs6rthet6s6ge. Jdzusban nem olyan Megvdlt6t kaptunk, ,,aki ne tudna egyiitt drezni gyiingesdgeinkkel, hanem olyant, aki h ozzink hasonl6an

ftre(l(lyogyftiisiit). nelf r

En

vonta kets6gbe megtortdnttiket.

I'T']

Sehol a viLdgon

\l r-T'l

tijrtent olyan nagy

=

csoda, mint a betlehemi

LA

nem

kis kunyhoban:

itt

eggyd

t\ rrl

^ C-J

lett Isten ds ember. KEM

1.47

PIS rn u

t,

A

s

fTlr

\r c

v1

(1,37

9

/ 1,380-

^

F

n em

et miszti kus,

a ,,Krisztus kovetdse" szerz6je)

(./) NI

-{ C LT\

z.


ntondL..ik:

rrtlr.n

I

joL cse[el<edett; a sr,iketekn ek v'isszaadta

haLliisiit, es szora bfrta a ndmiikat! Nlk

7

nt

en gem

kLiLdott az Atya,

ugy kriLdeLek en is

titeket. Jn 20,21,b

Ha vaLakinek

megadatik, hogy atii rozotta

m a gta

Jezus csoddi az Isten orszdga kezdetenek jelei voltak. Kifejezt6k szeretet6t az emberek irdnt, megercisftettdk kiitdeteset. [5 47 -550]

6s

J6zus nem va razslo magamutogatdskent vitte vegbe

,37

Ami

h

IONO"',A(,) ('!JV',('(J('llt'l(,tl,t1t1,lV'l' I kiertr cI l<cdt' I t,r I i zcrr l<ct t 6 lcrizii [, t t cl<i J dzus l<ui I ii rt Leg e's erre a kcjszil<[dra f ekinteLyt aclotl : ,,Tc PeLcr vagy, is en logom epfteni eqyhdzatttat" (Mt 16,18). Peternek az

l0l |

Mi

n

paszta tja

Istent,

csoddit. 6t Isten ridvci zit6 szeretete tciLtotte eL. CsoddivaI megmutatta, hogy 6 a Messids, es hogy benne megkezd6dik az Isten orszdga. Egy uj viLag kezdet6t [ehetett megtapa sztalni: megszabadftott az 6hsegt6l (Jn 6,5-15), az igazsiigta[ansiigtol (Lk 1.9,8), a betegsdgt6[ 6s a haLitl"toL (Mt i.1,5). Az ordogok kifizlsdvel megkezdte diada[menet6t,,a vildg fejedeIme" (a Siitiin, J n 1,2,3I) e[[en; J 6zus m69sem szabadftotta meg a vil"iigot minden bajt6[ 6s minden gonoszsiigtoL. Figyelme els6sorban arra irdnyu[t, hogy a b6n rabs;ig ebol szabadftsa meg az embe rt. Szdmdra a hit vo|.t a tegfontosabb, csoddivaI is hitet akart

dbreszteni.

+

241,-242

mint amit az apostoLok dttek meg Jdzus

+

rlposto[ok kozottj klil.onLeges helyzetebol' ered

l)dpasdg. t

a

1,37

92

Miert valasztott Jezus apostolokat?

Jdzust szdmos tanftv6ny vette kiiri,il, f6rfiak 6s n6k. Ezek kiiziit v5lasztott ki tizenkdt f6rfit, akiket )nposroLoK-nak nevezett (Lk 6, 7Z-16). Az apostolokat J6zus kiiliiniisen kikdpezte, 6s feladatokkal bfzta megz ,,Elkiildte 6ket, hogy hirdessdk az Isten orszdg6t, 6s gy6gyftsdk meg a betegeket" (Lk 9,2). J6zus csak a tizenkdt apostolt

vitte magdval

Az) APOsroL0K lettek Jdzus foltiimaddsdnak tanuivd es igaz voltdnak garanciiij 6tv6. Jezus ha[dLa utdn foLytattiik m egbizasdt. utodokat fogadtak szolgdlatukba:

)

ptispordr-et vdlasztottak.

Az aposto[ok utodai ma is

a JlzustoL kapott teLjhata[mat gyakorotjitk: 6k vezetnek, tanftanak ds tinnepLik az istentiszteletet.

(-..

n$$

Lesz a

paradicsomi boLdogsdg.

93

Milyen volt Jdzus szinevqltozssa a hegyen?

Atya mdr J6zus fiitdi 6tet6ben meg akarta mutatni FiSnak isteni dics6s6g6t. Krisztus szfnev6ltozasa k6scibb segftette a tanftv6nyokat, hogy meg6rts6k

Az

hat6t6t 6s fittt6mad6s6t. [5 54-556, 568] lldrom evang6Lium tudosft arroL, hogy J 6zus egy hegy r qucsdn ragyogni kezdett (,,megdics6ti|.t') tanftvdnyai ,,/â&#x201A;Źfite Lattdra. A mennyei Atya hangja J6zust ,,szeretett

ILyenkor dLtaLdban rovid idejri dlmdnYr6L van szo, amelYet

Isten ndha megad, f6kdppen a kemdnY m eg

probd Ltatdso k miatt.

XVI. BENEDEK,

trt

.03.

ttr

2006

fn 11g

e16sfteni

94

a

ka rta ta nftvd

nyait.

flll lll N

meg szenveddsdt 6s

rnent. [5 57 -560, 569-570] Midrt vdlasztotta J6zus haldldnak ds f;ltamadasanak id6pontiaut a zsid6 hrtsv't ilnnep6t?

J6zus n6p6nek, Izrael.nek [innep6t jetkdpiit

vitasztotta, hogy megmutassa, ffii fog tiirt6nni ftatatdban 6s fttltiimaddsfban. Ahogyan lzraet n6pe fnegszabadutt az egyiptomi szotgas6gb6l, ugyanfgy rrabadft meg minket Krisztus a bfin szolgasdg6b6t 6s a lrirtiit hatal,mdb6l.

-

Ezutdn

lSll-573I

tinnepelte lzrael az egyiptomi szo[gasdgboL

valrr nteg szabaduLiisiit . Jezus Je ruzsdLembe ment. Irrrr-;y rninket m6g m6|.yrehatobban szabadftson meg'

(-: z i-

eLkezdte 6ket

tanftani arra, hogY

az

Emberfidnak sokat

keLL a

f6papok ds az frdstudok elvetik, megtitik, de harmadnapra foLtamad.

62 63

l" -n rn

MK

8,31

C-J I-T'l

r{

:

rr..l

lrat6t6t, miet6tt tudatosan 6s szabad ethat6rozlsibot (Lk 9,51) szenvedds6nek 6s fittt6mad6s6nak hety6re

9s

O:

szenvednie, a venek,

Tudta-e Jdzus, amikor bevonult Jeruzsalembe, hogy meg fog halni?

Igen. J6zus hdrom szorjiivendiitte

12.

v

I i;inak" nevezte, akire haLLgatni keLL. Pete Y ,,hdrom *,;itrat" akart csindLni, es szerette voLna a piLLanatot

lf rl,,vrit,kor

/ ?a..?t

Egy pi|.Lanatra

hogy milyen

az Utolso vacsordra, ahot megbfzdst

adott nekik3 ,,Ezt tegy6tek az 6n eml6kezetemre (Lk 22,79b). [551-553, 567I

+

megfzleLtdk eL6re,

-ittandosftanj. J6zus utja azonban a szenvedes. Csup6n

ez hasonLo ahhoz,

szfnevdltozdsakor.

.lO(,1 Ol Y

-

Ezt mondta:

v1

NI rTI

ime foLmegYiink JeruzsdLembe, ds az Emberfidt dt fogjak a f6papoknak

adni 6s azfrdstudoknak. HaLiiLra fteLik

6t,

6s

atadjak a poganYoknak. Ki

csufo

Lj d

k, LekoPdosi k,

megosto rozzak ds meg-

olik, de harmadnapra foLtamad." Mk 10,33-34

^ CJ

m\ t\ c vr\

^ t/1

NI -.{ C

(J)

(p z


:

-.r.l r-T'l

LJ I-rT

t\ rn

:

lJ1 NI r-T-l

^ CJ lIt N] C tJr

x F lJ1

r{ C v\ m

z


Amikor

eljott

az ora, aszlalhoz iiLt az apostoLokkaL egyiitt, 6s azt mondta n

eki k: Vilgyva v;igYtam

arra, hogy eLfogYasszam veletek ezta husv6ti vacsordt, mieL6tt szenvednek. Mert mondom nektek: tdbbe nem eszem bel6le, amfg be nem teljesedik az

Isten orszagdban.

ethatdrozott terve 6s el6retuddsa szerint adatott ,it" (ApCsel2,23). A mennyei Atya 6t, ,,aki nem ismert bfint, bfinnd tette drtiink"(2 Kor S,Z!,), hogy neklin k, a biin 6s hal6t gyermekeinek, dletiin k lt'gyen. De annak az Stdozatnak a nagysSgd, amelyet .rr Atyaisten kfvdnt Fi6t6[, megfetelt Jlzus hatalmas nrr.rtdkii odaaddsdnak: ,,Mit is mondjak? Atydm, rr!{!nts meg engem ett6t az orltot? De hiszen ez6rt iiittem, ez6rt az 6r66rt"(J n 12,27 ). Mindkdt oldalon vrit;scikig men6 szeretetr6l van sz6, amelyet a kereszt iq,rzolt. ISg9-609, 6201

TanftvdnyaivaL egyritt rinnepelte a husveti vacsorat' Ezen az innepen maga tette mag et eLdozati barannyd.

Mert ,,h0sv6ti bitrfinyun kat, Krisztust fetdLd oztak" (1 Ko r 5,7b), hogy egyszer s mindenkorra L6trejojjon + 1'71' vdgleges kibekrilds Isten 6s ember kozott.

s6

a

Hogyan lehetett Jdzust, a beke emberdt kereszth a ld lr a itdlni ?

J6zus diint6 k6rd6s et6 attftotta kiirnyzetdt: 6 vagy Isten kort6ttan hatalm6val csetekszik, vagy pedig

ez6rt a sz6Lhdmos, istenk6romt6 6s tiirv6nyszeg6, 6s 6] 4-57 57 tiirv6ny szerint fetet6ss6gre ketl vonni. [

Lk 22,1.4-L6

t

a ddmonok, akik 6t

keresztre feszftettdk, hanem te, aki veLiik

egyritt feszftetted 6t keresztre, es mdg most

ASSiSI SZENT

FERENC

jiitt,

hogy megszlintesse a szenveddst. Nem is

azerl, hogy megmagyarfizza, hanem aztirt, hogY jeLenLdtdveL 6tjar1a. PAUL CLAUDEL

(1868-19 55, franc'ia koLt6 6s

drdmafro)

vLrszelyes kiiLdetdst vdILa[t, hogy megmentsen

l..r'l a hal"itLto[:,,A

| .rr',

hamis prof6ta. Mindez oLyan v6ts 69,ame|"y6rt a tijrv6r, h a LaLbtintet6st h eLyezett ki Letasba'

senki sem tarthatja ,,a zsid6kat" kottektfv bfiniisiiknek J6zus hatetaban. Az Egyhiz ezzel szemben bizonyoss6ggal vattja, hogy minden bfiniiE

hogy eLjott

jen

i ;i.=''.'.{.r;t't vdtLaLjon. Azert, hogy minket a v6gs 6kig,

akik a vi[dgban voLtak,

€. rrr.rl ,r/orr tuI is szeressen. Krisztus haLaLa az Atya =t '.rt,r, rlr, nem vegs6 szava. Miota Krisztus meghal"t iiinl' lr,rl,rlrrnkat az6 eletere tudjuk cserelni. =i

mindvegig szerette 6ket.

az 6 oraja, hogy dtmen-

66

e viLagboL az Atya-

67

hoz, bdr szerette civdit,

: ._r_l

Jn 13.1

rT.] C-r

rrl ftJ

rrl

NI

t'li I iirtent sz utolso vacsoran?

TT]

Bizonyos drtelemI-T'l

f€+rrq;1

lr,rlita et6tti est6n megmosta tanftv6nyai

lShil: rnf.!J,ttapftotta tEtr

t

EucHARrszrlA-t, 6s eh,r t,r .r z ujsziivets6g papsdgdt. [610- 6lll

i€'ii'

az

f

r,l

,111f

r'lr'l<cllpen mutatta meg tokeletes szerete-

'=:i l-rilu,',I,t |,tnrlv;lrtyai Iabet, ezzeL kinyilvdnftotta, ' ',i, iirlV v,rrr l,.irziittiinl<, r'rrint al<i szol"gdl" (vo. Lk 1-'

'

-;

I

, =:=': t'rr ttr\yszillijtt Fionok halslat?

li'll,r'll(",(.n ('ltivdlcIczt.e srer]vedeset, amil<or ,;',;1,

1,,,; ,,',il;],:'],.,""J;:1,'l:li

, i::'il:..;['

,': ,':,,,',1;'.1 'l'1.'il ::,1;lr,r',i; ,l;'','i;1,1,','l',',;, :il';:lll,',',r,1,,',,,,, t

h

t\ C

ben mondhatjuk, hogy

r,/)

6ppen az utolso vacsordn

x

megy vegbe az Egyhlz

(,/)

megaLapftdsa, mert

c

\l

(./\

I

Isten ismeri. ErteImetlen, es a BibLia aLapjdn nem

Jtiztts t.t'ot/,tl<o', ll.ltit;r llelll traqi ktls kiitsCi kilr titttti'llVl'1,, l!ri.tl I kiivctkcZt'l I llr'''ftiztt\,,fStett

---l

C: z. x

L/1

I

Aktrr

I

Jdzus tudta,

t,f rf v rr",zIink Legyen az6 oromeben, es ha[ando=irlnn l,,r l, ketsegbeesesrin ket, ethagyatottsdgun kat, !' il'tl ttttl,.,tl al<arta elszenvedni, hogy velrink mindenben

Lesz,

9B

fnr tJl N

(

99

f6emberek hatiirozottan elutasftottdk J6zust, de aze hfvei, n' rtl a fa rizeusok kozott is voLtak J6,zusnak titkos rofild, {', pe16ben Nikod6mus es Arimateai Jozsef. J 6zus ',, zsjdo hat6s6gok vettek reszt (Kaifds, Judas, a f6tanc Herodes, Poncius PiLdtus),akiknek egyenj bfin6t csa

l5l

v

= I

Az 6sz Simeon pr6feta eL6re Latta, hogy J 6zus ,jeL ameLynek eLLene mondanak" (Lk 2 ,34b). A zsidi

tt (

ltl ltl Or

akart csindLni, hogy minket egyszer s "t'ret i'irrrlr,rl<,rra megmentsen. 0rcik eLetet akarta adni,

t

vdtkesek-e s zsidok Jtizus haldlaban?

I

h6s, Amerika els6 szentje)

l,t',/ t hatatIan szcjvetseges vo[t a kri[detesben, .frlrrrll,r,llen keszen arra ds azzal,avdggyaI elte[ve, hogy .- r'rr'lr'lllcjl" a l"egvegs6kig eLmennek az emberert.

az

tarthato a z azaLLftas, hogy Jezus hal"aIaban az akkor t 1,35 es a ma el,o zsido emberel< mind vetkesek.

MAr szErur nozn 1586-1617, perui nemzeti

r_r (

*-lr,.r

ember vdtkes J6zus hat6t6ban. [5 97 -598] Isten nem azdrt

rti .r rrrcrrrry[te,

haIhatatIansdg gyogysze ret" - Fidt, J 6zus Krisztust - kril"dte t'l i,rl,rt;rrnkbd, d hal"ilL vil,iigitba. Az Atya es a Fiu

hagyomdnytiszte 1.6 zsid6saga szemeben. Bfi noket bocsdtott meg, amit csak Isten vihet v6gbe, agd viszonylagossd tette a szombatot, kiszoLgiiLtatta m hogy vddnak, a istenkarom|'ds gyanujanak 6s annak

s7

nror'r

csal< a l<c'reszt.

rArrlrrr lriai Igndc)

is keresztre feszfted, amikor kedvedet LeLed b(ntis szokSsaidban es b(neidben.

,',

rrrr rr

J6zus sok tekintetben pdratlan kihfviis voLt kordnak Nem azok

,1

Nittr', nr,t', lclt,l, ilnr('Iyt'n I t'l I rrtln,inl<

; -=i. ;'=rrr'rr']' l,tortl,trtl,." (ll, ',',',r(r ;'o). l,lv,tl,t;ltloll,t *.Ed-= r'nl '1il(ilAiir',.,''rA I A.'rrl,rrr lul,,,',rlrlnll,r ,r,,

6 odaadja magdt, es fgy kozcissdget teremt, oLya

k6zosseget, amelyet a vele

va[o kozossdg

egyesft. XVI. BFNEDEK, '/(l(\(t. 0

i. I'r.

n

z.

\


Mi

utiin

)

np0ST0L0K-at: ,,Ezttegydtek az 6n emLdkezetemre" (1 Ko r 1.1.,24b), 6s ezzelaz 0jszovets69 papjaivd

megmosta a Ldbukat ds fiiLvette

()

feLs6ruhdit, ujra es azt mondta nekik: Tudjatok-e mit tettem veletek? Ti rlgy hfvtok

LeiiLt,

vagyok.

tette 6 ket.

)

2

rzenved6s6t. Tiik6letes szeretetdvet fgy mentette fneg a vitdgot Istennek. [Of 3-6 !7 , 622-6231

08- 223

Val1ban eirzett Jdzus haldlfdlelmet a haldla

djszakan sz 0laifak hegYen?

Mivel J6zus vatos6gos ember volt, ezlrt az Olajfak hegydn igazi, emberi hal6tfdlelmet 6rzett. 16721

en az ur 6s mester megmosom a ldbatokat, nektek is meg

o K)

elftti

tehat

Ha

P

100

engem: Mester 6s Ur, es jo|. mondjatok, mert az

en

vegye a viliig bfineit, 6s elszenvedje a vil6g

keLL

mosnotok egymds Labilt.

Jdzusnak ugyanolyan emberi er6veL kellett ktizdenie az Atya akaratdvaI val,o egyetert6s6rt - hogy oda tudja adni eLetdt a vil"dg el"ete6rt

Mert pel"ddt adtam

l',lon nem tudta volna megmutatni szeretetet vrl,igosabban, mint hogy Fiukdnt engedte magdt . r I iin k keresztre feszfteni. A kereszt vo [t az okor I r'rl\Zegyentel"jesebb es legkfnosabb kiveg z6eszkcize. l{rnrai poLg;irt nem vo[t szabad keresztre feszfteni, lr,u lrriLyen v6tket kovetett is e[. Isten ezzel" az emberis6g li'r;',tityosabb szenvedesenek reszese lett . Azota sen ki ',r,nr mondhatja: ,,Isten nem tudja, mit szenvedek."

egyike a Palatinuson

(kb. 200-b6t), ametlyeI resztdnye k

M e

a

gvii Ltoj dt

akartdk kigunyoLni. A foLirat r

0z

Hogyan kell nekilnk dletiinkben a szenveddst

elfogadni, ,,a keresztet vallunkra venni'i ds ezzel Jezust kcivetni?

tegyetek. Jn 1.3,1.2-1.5

ezt mondja:,,A[examenos imiidja istendt." rrl

a

Or

A keresztrlny embernek nem

(Lati n passio

kell keresnie

:

betegs69, szenvedds): Krisztus szenved6sdnek evezese

v

a

rrrnvedrist, de ha taldtkozi k vele, ris nem keriilheti el, ertelmess6 teheti, ha szenved6s6t egyesfti Xr isztus szenved6s6vel: ,,Krisztus 6rtetek rrenvedett, pdtddt adva nektek, hogy kiivess6tek rf Vonrdokait " (7 Pt 2,21). [618]

PASSIO

m eg n

Ldsok

taLiiLt gdnykereszt

ke

-, mint nektjnk mindannyiunknak.

nektek, hogy amint 6n tettem veLetek, ti is tigY

A Legregebbi keresztlbr6zo-

fnl

vr N

Ha oriimmeL viseLed keresztedet,

azfog t6ged vinni. KEMPIS rntvtAs

{Ml

a viLdgmindensdg

LegtdvoLabbi v6geit is LeLj

...jrirrvlrltisr-in ket, es o sztozni tudun k mdsok szenve;f 1i',3'lr.n. igy az emberi szenvedds egyesril, Krisztus

e.

JERUZSALEMI SZENT cIRTLL (kb. 31.3-386/387

. A kereszt6nyeknek fel,adatuk. hogy enyhfts6k

.i'..'r,nvcdest a vil";igban. A szenvedes azonban lrrv,rlrf rr,r is megmarad. De hitteI eI tudjuk fogadni sajiit

kitarja kezet, hogy

dto

tt,, \1r)

v,rllri szenvedeseveL, es reszev6 v;iLik annak az i',1 t'nr ('r iirrel<, ameLyik jobbd akarja tenni a viliigot. rrr!rf

,

egyhiizatya)

J6zus Legnehezebb 6rajaban, dmiko r az eg6sz vil,a9, me{rt

,,Atydm, ha nem kertil"het el. ez a keheLy an6l,kiil., hogy ki ne igyam, Legyen akaratod szerint" (Mt

26,42). t

47 6

csak azdrt nem pusztuLunk eI a viIiig

viharaiban, mert a keresztfa

h

ordoz

101 Miert kellett

Jezusnak minket eppen a keresztett

megvaltania?

min ket.

s/l N I A(;0\ l0N

A kereszt, dffietyen Jezust Srtatlatttt[, kegyetlen nr6dorr kivegeztek, a leqnrtilyellll lrreqal:iz.lsnak 6s Ve(f stj t.Ihar;yatotts.ir;lt.tk .l llr'IV,'= Kr i'.rttts, i-t ltti MCt;V.tltOttk, ,t k('t

z.

68

: P

embernek hordani keLL a keresztjdt, nem pedig maga utdn hlzni, es ugy keLl megragadnia mint kincset, nem pedig mint terhet. Csak a kereszt iiLtaL tudunk Jezushoz hason lovd lennr. Az

;

C-J

il..i

m

NI

= I l\

=,

; ; I

t.

bardtai is el,hagytak, vfvodott, hogy igent mondjon: Mi, keresztenyek

-{ -i

69

(rzt mondta:,,Aki utdnam akarjcjnni, tagadja meg rinnr,rr;,it, vegye foL keresztjet es kovessen engem" lr','11,,

Isten a kereszten

I

('\ztt't V.li,til lrll l,t, lttt!f y lll.l{.lt,l

a

Itll

vuloban meghalt Jezus a kereszten, vagy talan t tuk ozert tudott ftiltamadni, mert tetszItttlott volt?

fFrrrr Krisztus vatriban meghalt a kereszten; holttestâ&#x201A;Źf ellcrrrettek. Minden forrds ezt bizonyftja. l0Zl1 f rt l'J, I | (", ,r l<iivr'll<t'zt'il< szt,tinl .t l(.tlon,rk lr,rl,n o/o ll,rrr rririrl.rll,tlrtloll,rl<.f tizu,, lr,tl,tl,tl. l ,lnrl.z,,,tv,tl lnr,rlrryiloll,rl,.

.lt'/r ', olrl,tl,rl, {,', l,rll,rl,., ltot;y ,tlllrol vr,t r.,, Vr,/ f"iyl l .'r.ttl, tvtil,r 1,,.1 vr,l,','r;yrrl l 1.,,t,,,,i,l t(,lr,,,.,tlr,l l nr'1, + ir,rlrrll

FRANqors (1,651-1.7

1

rrrurloru 5, fra n cja fro)

@ =

=


V('(lll(',/Vtl I r',r 1t('(lv,tl |,r',1

d lll(lU,l \,/('llV('(lt",t'Vt'1, az emberi szenvedcjst

(lV()l',ll,l!ll

, ,1,,./il',ll,ll ,l/()lllt,ilt ('l l(, sziik\('(f , nr('r | ,r lr,tl,tl t,lolrf l llt,,rlll .

r".{'ilr('nV n('nr l,.il,rl,rll lot

voll

lr.r l,r l,t tt,tl<

mi nden

ember reszt venni Krisztus szenved ds6ben sajdt szenvedes6ve|..

II.

to4 Lehet-e valaki kereszteny Kri sztu

s

fiilta

rrrr,(lv,rlt,rrri

akkor, ha nem hisz

Solvifici Doloris

(1 Kor 75,74).

IOS

A l,nulv,tttyol<

.1('.zlt',

lzr,rclt"

rrri

,rzl rcnrclliik, froqV (t totlj,r

t,k 2 4,'27), va gy zarl ajtol< rrtogci

r r.1l,/l t'k. Csal< a f6ltiiruadt KrjszLussaL vaLo ta[dLkozds ,,lrl.ll,r f i;t dermedtsegul<et, es toLtotte eL ol<et Jezus

m q d a sa b a n ?

Nem. ,,Hd Krisztus nem tdmadt fe[, akkor hiSbavato a mi igehirdet6siink, 6s hi6bavato a ti hitetek is"

JANOS PAL

l('n('l

(",/ l<ilzil', iityyiil< l<rrtl,il (,t tt,tl< lt,r l,r',,1

.rl,rll r,llrrloll.rk (,,1)('tlit;

a megvdLtds szintjere

emelte. Ez1rttud

tr', ('(f

l, l l',.zllr..,irarr

, az elet es haLdL Urdban vaLo odaado

irrllr.l.

A

7, 639, 651]

torinoi

[epeL az 1.. szdzadb6l"

szAr mazo ha

lotti lepel.

EL6szor 1898-ba n I

or|

Va

n-e bizonyitdk Jezus fiiltam adqsqra?

fdny6pezte

[e egy torinoi fdnykdpesz. A negatfv fenykepet tanut-

lcr rneszettudomdnyos 6rtelemben nincs bizonyft6k Irirrrs fiil,tdmad6sdra. De vannak nagyon er6s egydni iis kiiztiss6gi bizonyft6kok, amelyek a jeruzsdlemi r,..{.nrenyeknek akkor 616 szimos tanfjatol

Ami kor a keresztre

ndzlnk, megdrtj

ik

szeretet6n ek

gysd

Amikor

a

na

az 6

gdt.

jdszolra

rr,infraznak. [0E 9-644,

teki ntri n k, megertj iik

647

, 656-6571

szeretetdnek gyonged-

1,..'r r,, I iil"tdmadiisdnak

seg6t; gyongddsdgdt

',.,r,lrl l'dLegyik level'e, amelyet kb.20 6vveL Krisztus

hozzad, hozzam, a te

Ir,rl,rl,r utdn

csaLddodhoz es minden

II

frt a korintusiaknakr,,Mert mindeneke[6tt

,rrltam dt nektek, amit 6n is kaptam: hogy Krisztus rrrr.ltlr,rl t a bfineinkert azirdsok szerint, eLtemett6k 6s

ItEZ ANYA

Ir,r I

rrr,rdnapra fel.tiimadt azirdsok szerint. Megje[ent

majd a tizenkett6nek. Azutan megje[ent t,rlrlr rrrint otszdz testvernek egyszerre, akik koztjI a tr,r;l nlrlren meg eInek, egyesek pedig eLszendert-iltek" F,'.1,r',nal<,

Sug;i rzoan

I l,nr 15,3-6).

itt

eL6 hagyomdnyroL

titjekoztat,

vonuI Isten szeretete,

r

a Szentl6Lek

eLviseLh

'lyt'L az6skozoss6gben ta[aLt, amikor ketvagy hdrom i:\i v{,1 .f ezus haLdLa es foLtamadiisa utdn - a fel,tamadt I lr r,rl v.rLo szem6lyes taIdLkozlsa nyomdn, ame[y ,'l,,lr,l rrregvaLtoztatta - maga is keresztenny6 lett. A f ,rrllv,irryok eL6szcir az rires sfrro[ 6rtestiltek, ez a t6ny ,rl ,rll r,ls6kent a foLtamadds vaLosa 96ra (Lk 2 4,5-6). F ='l r,l)l)en asszonyok fedeztdk foL, akikaz akkori jog

Csak

'

vi

LLii

inrf

mfenyke nt j ii rj

a

iit minden ember ejszakitjitt. Ekkor

ra gad

meg tdged

a Fol"tiimadott, es magdra veszi' minden

etetlen terh edet. ezutdn, sokszor

csak j6val, kes6bb viiLik

viLdgossd el6tted:

Krisztus vonuLt

Pal"

eL

6s ajandekozott meg b6segeb6L. ROGER SCH UTZT ESTVER

105 Hogyan jutottak

a tanitvanyok Jdzus fiiltdma-

dasanak hitere? A mdr minden remdnyiiket vesztett tanftvdnyok rigy jutottak J6zus f6ltdmad6sdnak hit6re, hogy hatdta

utdn tdtt6t 6t kiitiin boz(ik6ppen megjelenni, beszdlte vele, 6s 616k6nt tapasztattdk meg. [0aO- 644,656]

zatnak titokzatos k6pe, akinek sebei pontosan megfe|.e[nek az evan g6[i umok lefrdsdnak.

c: z

Iii nak es fiiLtiimaddsdnak

esemdnye a kereszteny-

70

sdg magva, hitiin knek

77

fen nta

rto kozeppo ntj a,

bizonyossdgunk hataL-

:

mas m ozgato ereje,

P

er6s szeL, amely elsodor

CJ

-n trl t-T]

minden felelmet ds bi-

NI

zonyta Lansdgot, mi nden

=

ketseget 6s minden

a NI

t-T'l

I-T'l

emberi szdmftiist.

x CJ

XVI.

rrh NI

BENEDEK.

C L/1

2006.10. 19.

i{ F L/)

t\ G t-rl

Akj ismeri

a

z.

lru.rl;r,lcnese utdn sziIdrdul"t meg a bizonyossdg, hogy lr,,.rl,, (il. A FeLtiimadottaI va[o sok taLiiLkozas Krisztus iiirlrrrrybementeLdvel fej ez6dott be. De mdg azutin is,

(1,906

r:.,il,, Krisztus et.

a

vfnr

Krisztus haLii-

husveti esemenyt, nem

f

IrI O: tJl N

rlll nem szlmitottak tanunak. Bar az) nP0sroLOK Irr,'1rl .f .inos mdr azires sfrniiIis meg voLtgy6z6dve ,,,1,r ,,latta es hitt" (Jn 20,8b) -, csak J 6zus szamos ,=r.r

irrirlrl ,r rnaj napig vannak tal,iiLkozdsok az eL6 l.Jrra[. :

vdszon sziivetbe tekert ii Ldo-

l"eg16gebbi frasbeLi bizonyft6ka

r.=l

csaLddhoz.

mdnyozva fo[fedeztdk, hogy az egy okori, megkfnzott,

keteIked het. DIETRICH BONHOEFFER -1,945, eva n g6[i kus

teotogus,

eLLena1"1"6

HitLer

uraIma atatt, a flossenbtirgi ko

ncentrdcios t6borba

rncgdltclk)

n


dlt utttorlusrrkor, rrri rrl

j.i rlrat t.ribltc 1 r.rrl i l<lr,,

I

arcca[, es nem eLheti

eleteben volt?

a humor neLkLi[i ember

rrrrr

.1,'/|', tt ittt ', Ittltltr' l,tllt,tlo,ttt .i Inlrlort, tlt' ilr('t;i', jt'lt'll V,tll, IrrrrlV

ilyttrlten l iildi

nlr,rli,, illV,lll.

semmi remdnye.

feltdmadott Ur engedte, hogy tanftvdnyai meg6rints6k, evett veliik es megmutatta sebeit.

FRIEDRiCH SCHILLER

Teste mdgsem

isnreL, altogy az egbe

fe[men ni Liittiltok.

It

kiit6diitt mdr csupdn a fiild hiiz, hanen az Atya isteni uralma alatt dltott . 1645-6 461

(1,759-1,805, ntimet kcjLt6 ds

o

A keresztrefeszftes sebeit viseL6 feltdmadt Krisztus mdr nincs terhez es id6hciz kcitve. Zart ajton keresztriL

val,o visszateres,

hanem bemeneteL egy uj eletmodba:,,Iudjuk, hogy Krisztus, ffiiutdn feltiimadott a haLdLbot, m 6r nem haL meg, s d hal,iiL tobb6 nem uralkodik rajt a" (Rom 6,9).

108 Milyen valtozast okozott a vilagban a

Jezus megjeLenik Mdria Magdo[niinak, de 6 nem ismeri feL azonnal.: ,,Ekkor Jdzus

megszolftotta 6t: Mdria

!

ur

ftiltamadas?

A vilSgba

Rabb6ni!, ami aztjeLenti:

Jn

20,1.6

remtetett minden az 6gben es a filLdtin, a Lathatok ds a Ldtha-

tatlanok,

Mit

ris ta

Minden 66Lta[a 6s 66rte

v

teremtetett.

ul

Or

I C: z. x

:r '',/t NTSrcrr

v6tel"ebefl, d szeg6nyek16L va[o rfrlrlrloskoddsban tapasztaIhatjuk meg, es ott, ahoL

Jdzus

fiilment a mennybe?

r

72 73

... Az emberek megdermednek a remiiLett6l., es annak

vilrdsiitoL, ami mi

n

den sdggeL

a viLiig-

tortdni

k,

pedig ezek elkezd6dnek,

II

Ezenfeliil J 6zus ezt mondja a Jdnos-evangdliumban: ,,En pedig, ha majd fiilemelnek a fiitdr6l, mindent magamhoz von zok" (Jn 1 Z,3Z). [OS 9-6671

Milyen lesz a vilag vdge?

vil;rg v6g6n etjiin Krisztus la t lr,r t6a n. 1015-6 7 7I

A

A *,;r,rr

-

fejeteket, mert

mindenki szdmdra

a

ti

a

kozeL van

megvdLt;istok.

)

Istenben." J6zus Krisztus most a z Atyandl va fl, dhonnal egy napon eL fog jcinni ,,fteLni el"6ket 6s holtakat".

+

E

$fffifif-

4PJH4 \r lljt

-T

t-/)

NI rTl

^ C-J

rrl\ NI C (-/l

^ r-/)

z.

I

bW:,^\5

\r

C l-/t) fr

lrilt'l ;rrribara teszik - az 0j val"osdgnak csupdn sotet rrlrl,rl,ri, mert Ldthatovd vdLik Isten vegLeges gy6zeIme a ;1rrnu',r f'tiLott. Ragyogoan jeLenik meg Isten dics6s6ge,

Fel,tiimadott kr"i[on legesen kozeI voLt tanftvdnyai hoz. A negyven nap eltelt6veL tel,jes embersdg6vel bement Isten dics6sdgebe. A szentfrds ezt,,fe[h6ve[" es ,,eggeL jel"zi. xvl. Benedek pdpa mondja: ,,Az ember tal"dL helye

FN

NI

Lk 21.,26.28

rrdsban emLftett driimai meg razkodtatasok { I l, | }{, [J; Mt 24 ,3-1,4) - nyf lta n m eg m utatk ozo rirrlf f r',/s ag, szenveddsek 6s riLdoz6sek, ameLyek sokak

Urs zdvETSEc-ben Krisztus men nybemenete[e annak a 40 napnak a vdgetje[enti, drTli alatt a Az

I

6s emeLjetek feL

_T1

t-T'l C-J

.

megrendiiLnek ... Mikor

1,57,1,63

: I-rl

mert az egek er6i

egyenesedjetek feI

Jdzussal egy kiizi,iliink etjutott Isten hez,6s iiriikre o{r van. Isten az 6 Fidban emberiteg kiizet jiitt hozzink.

rT1r

NI

,r, ,uneLyben a sot6tseg hataLmai veg[egesen

rMt lF,,20utdn).

rn

gek es hataLmassdgok.

I

lnf l(,n vagy hdrman osszegyfiLnek az 6 nevdben"

10e

tronusok

Ko[ ].,L6

viIag sorsa Isten terve ,:;erirrt beteLjesedik. Krisztus egy napon eLjon Inr,'r,rrrl( dics6seg6ben, hogy a viLagot megujftsa 6s hel t,l it'sftse. Kozel"[et6t mindenekeL6tt Isten igdj6ben

a hatdttal nincs vdge mindennek. Mivel a ha[61nak J6zuson tiibbd md, nem volt hatalma (vii. R6m 6,9), ez6rt fitliittiink, akik J6zushoz tartozunk, szint6n nincs m6r hatalma [os 5, 65s]

jelent az, hogy

a

uraLmak, a fejedelems6-

i.'Lrrr,',{ir;et szenvednek, es a

iiriim 6s rem6nys6g jiitt:

Erre 6 megforduLt 6s heberriL fgy sz6|.t:

t

fi lttltttlunkvan, 0 az egyetlen, akit imddunk, r:. ,rl. i ct6tt terdet hajtu nk, veliink van mint feje f rlylr,r/rlnl<nak, ameLyben mdr most megkezd6dik {i f ',lt'n o rszaga, el6ttiink van mint a tort6ne[em

s

\

Mert benne te-

iirtene[em ura, mert nr i rrrl en erte teremtetett. f,lirrden embert 6 vdttott meg 6s 0 fog megft6lni. f rrtra-674,6801

a

amel"yben kozvetlen riI nem ismertek fdL. Fdltiimaddsa

0,/

ApCseL 1,L1

=lerus Krisztus a vit6g 6s

tudott bemenni a hazba, tanftvdnyainak klil"o nboz6 helyeken tudott megjelenni, es olyan a[akban, tehilt nem a szokdsos fdLdi eletbe

Miert ura Jâ&#x201A;Źzus Krisztus az egesz vilagnsk?

driimafro)

Mester."

I

A

6letdt, akinek nincs

vl 1

llr','lll, ,t,' ('(ll{' .' | / ,t .lr'/u',,,rl..t lclvt'l t'l t'l rrrt,llrilctck, Ligy jort eI

n


l<iinttyct. Ncttt lcs t

jajgatds,

se rn

(J el" 21.,2.4) PA RU

ZIA

(goriig

Ul.:

parouszra

= szem6Lyes je[en Let):

ll4

tolrl" l,iln,rrl. ,, 1r'lirtol ',/('trriinl<tol ilrintlcrl

(i', uj

ttz

l(\lrlrti lt.tl,t[, scnr (JV.r\./, \('nl

ves zodseg, rrrerL a regi vit;19 eInruLt"

. +

164

Hogyan fog megitdlni Krisztus minket es az eg

Krisztus visszaterese az

dsz vi Ia g ot?

l'lel ebert

Ao

@

Aki semmit sem akar tudni a szeretetr6l, azon Krisztus sem segfth et; az iinmag6t ft6li el. 161 8-6 7 I , 687-6821 z 0t, az igazs6g 6s az 6[et" (Jn 14,6), rajta mutatkozik meg, mi az, ami Isten e[6t maradand6, 6s mi nem. Az 6 dlete lesz mertdkado, amikor majd feny derriI arra, hogy mi voLt vaLoban iga; az osszes emberekben, dolgokban, gondolatokban tls Mivel"

J

ezus Krisztus

esem 6nye kben

A',rr:rrttetek netkiit Jezust nem [ehet megerteni. lat etr tetket nevezzi.ik Szentteleknek, akinek irlerrtrite sehol mdshol nem mutatkozik meg rtUy, rrri ttt Jezus titeteben. lrrtrrr 691,702-7311

.+

,,?

1,57

,

',.'r,rrlletek hfvta eletre J6zust Szh l\dria mehdben it'lt l , lli), ig azolta 6t mint szeretett Fiut (Lk 3 ,22), f ,='r.llr, (Ml( 1,12) es el"tette a beteLjesedesi 9, dmikor tr..=n', l(ileheLte LeLket a kereszten (J n 1-9,30). li'lf ,un,trl;isa utdn tanftvdnyainak adta a SzentleLket

A

1

lrr ,'tt ,'? ?-) . Ezzel, J6zus Lelke dts zatLt Egyh azara: Arrrrrrl ('ngem kLiLdott az Atya, ugy ktil"delek 6n is

i if r,1,,,1

E Jezus egyetlen

S

magdtoL, 6k maguk

t6le:

Mjndenki maga ft6lkezik maga fol"ott. JAKOg e0Hti4r

pa

5-1"624, miszti kus,

nteista)

zentldLekben

113

Mit

jelent az, hogy hiszek

a Szentldlekben?

hinni azt jelenti, hogy 6t 6ppf gy Istenk6nt im6djuk, mint az Aty6t 6s a Fidt . Azt jelenti: hisszlik, hogy a Szentldlek jiin szfviin kbe, hogy Isten gyermekei k6nt megismerjiik mennyei Aty6n kat. A Szentldlek indfttatdsdra vagyun k kdpesek megv6ltoztatni a fdtd arculatdt. [683-636] A Szentldlekben

J6zus ha[dLa el"6tt megfg6rte tanftvdnyainak, hogy ha

(gorog il, chqrisz

mdr nem lesz vel"r-ik, ,,mds Vigasztal"ot" (Jn 14,1.6) klitd nekik. Amikor azutdn az 6segyhizban a tanftvdnyokra kidradt a Szentl1lek, megertettek, mire gondoLt Jezus"

many): A Szentlelek kegyelmi adomdnyai, p[.

Mdtysdges biztonsdgot ds oromdt ereztek a hitben,

az 1. Kor 12,6 kk. szerint:

6s a zonnat kaptak bizonyos

gyogyftiis, csodatev6

profetiilni, gyogyftani

hataLom, profetdLds,

mind a mai napig vannak emberek, akik ityen adomdny kapnak, 6s akik ilyent tapasztalnak.

nyelveken vaLo besz6d es annak erteLmez6se, bci

lcsesseg, tudo

hit stb.

+

md ny,

+

35-38,310-311,

20,21,).

lrll,11lttttt,tltV,t,

,rr

lo tn,ttty,ti:

rl

V(,/otcsrc, a kormdny-

z;isra, a feLebardti

szeretet gya ko rLdsd ra, a hit hirdet6sdre.

)

Krisztusban emberrd Lett, 6s megengedte

nekunk, hogy bepiLLantsun k beLs6

mivoLtdba.

Es

ott vaLami

teLjesen vdratlan dol"got

ldtunk: a titokzatos Isten nem vegte|.en magiinyossdg; 6

rARI ztvtArc-at: tudtak

6s csodiikat tenni. Az Egyhlzbar

F,

Mityen neveken ds milyen jelkepekben jelenik meg s Szentldlek?

f

a

m ttl Or F lTlr lrrl

szeretet vaL6sdga. Ott

N

van a Fiu, aki beszdl

-

az AtydvaL.

mindketten

(-: z x

egyek a Ldlekben,

74

Es

â&#x201A;Źrrrbr a galamb atakjdban s2611 a Szentldtek. Az ets6

l.er

KARIZMAK = kellem, kegyelem, jdi ndu Lat, szeretetado-

I

Q

LeLket sem kri|.d eL

(1,57

lllr'l'

I

HARMADIK FEJEZEI

Hiszek a

" ( Jn

1,63

I

eL

i

',./('nl

v,rl,rttttttl kltlolll{'t1t",

Isten J6zus

utoLso fteLetkor.

tavoznak

Milyrrr \/('t('l)('t iutstik tt \tt'trtlt'lt'l' .lrttrs

prztrSnyek gy6gyfto kenetk6nt, 6letet fakaszto

vtrkd.nt, szelv6sz zfgdsak6nt, 16ngot6 tiizk6nt tagraEztattdk meg a Szentlelket. J6zus Krisztus rirf y besz6t rrila, mint Pdrtfog6r6t, Vigasztalo16l,

larrltorol, az Igazs6g Letk6r6t. Az Egyhiz

() szENrsEerr)

k6zr6t6tettet 6s alaii,rI val"6 megken6sset kapjuk meg a Szenttelket. i nq r 6e3l rrEfrtsrigeiben

vizozon utdn ga[amb adta hfrrjL a b6k6t, ',r'rr,rl(,r ;ilnFlyr,t tsten kotott az emberekkeL. A pogdny okor a =:ult.lr,l jeLkepdnek tartotta a ga|.ambot. Ezert a korai

lf

aki voLtakdppen az adomdnyozdsnak es a szeretetnek az

v

atm oszf6rAja, 6s egyetlen

Istent aLkot

beL6Liik.

-

2006. Piin kosd vi gi Liaja

x rJ)

NI

Aki keri: ,,Jiijj Szentldlek", annak arra is k6szen

keLL

dLLnia, hogy ezt kdrje:

ami kor szliksdgem van

szerte a vi|'agon,

eS

az ember

l.,t r.nn(,1 val"6 kibektiL6sdnek nagy szimboLuma |

..,ir fr,t tJ,l.0-11).

v) r!

I-T'l

,l,rlrrrrlr l<epeben J 6zusra, amikor KereszteL6 Szent lirrn', nrcgkeresztelte 6t a Jord6nban. Ma a ga[amb a f rrl,r, (olfogadott jeLe

rn

.

,,Jijjj, es ne hagyj

r,r

-T1

CJ Trl NJ TN

XVI. BENEDEK,

r',rl (.nyek azonnaI megertett6k, mi6rt szdLLott a iriritrllrlel< - Istennek megSZem6lyestiLt szeretete -

to

75

nyugton engem, zakLatdsra" WILH

TIU

teoLogus)

STAH

LIN

rr"l

z. --.{ Fnt

r-

TI1

7\ w Trl

z.


ltr.l,r,lll ,t lt'ltl(,(l ',.1('lllll" (ll( l, t('t)./\ \1('llll('l('l(tOl iifrr;('to',ttvt' Ilttltlt t Irtziirr vl,/(lll ,rt t:qyiit I tttt'tttti t'r;tis./(.ll .t l<ofo\/t al.j. 0lt atlt;r (it .Jezus ,,t,1. rrrr l.- ti'., n'r i rrtlcrt l<ittel< a lryjdv;i (J n 19 ,?5-27 ) . fr',.,1,,,,,11

r liO t\It,479 ",1I :t I

,\-> piinktisdkor? Mi tijrtent r8 .' I 'i titven nappat fitLtdmaddsa

l,

='{

r

(\F-

I

4

utdn [ekiitdte a rf rerr nybcit tanftvdnyaira a Szentletket. Elkezd6dittt ilt ) EcvHAz kora. [737-733]

A; Ur

irlir,rl,rtt minket, hogy

ttt

ta|-dLkozzun k a mdsikka[,

meggyujtja benntink a szeretet trizdt,

Isten szeretetdnek missziondriusdvd tesz mi n ket.

XVI.

BENEDEK

a Szentle[ekr6t, 2007 .07

.20.

Mit

jelent qz, hogy a Szentlelek,,szolt

a

m

It

Iste n az Oszcjvetsegben kiviitasztott ferfiakat es n6ket, akik keszen iitl,tak arra, hogy Isten neveben ndp6nek

napokban pedig Fia iiLtaL

aki kiszabadft minket a brindk hataImdboL.

szoLt hajdan Isten az atyiikhoz a profetiik

tt7

szd[[ rdd, 6s megdrnyekoz teged. Lk 1,3 5

nu nrlen hiba 6s emberi eLdgteLens6g eILen6re is rrrll,.aidik benne. Mdr onmagaban veve 2000 6ves

Hogyan tud q Szentldlek Mdriaban es Maria

ni. ll Z7-7 261

iitvenedik" InaP]

(svdt utdn): EredetiLeg

az a nap, amelyen

lzrael

a Sinai hegyen IstenneL

kiitiitt szdvets6gdt iin nepeLte.

A

jeruzsd Lemi

piinkosdi esemeny a kereszttinyek szdmdra a SzentleLek tinnepevd rT|

tette ezta napot.

ltr Or 7 rT|r

a N

-

Ekkor

mindnydjan

(-i

beteLtek a SzentldLekkeL, 6s kiiLijnfdLe nyelveken

kezdtek besz6Lni, ami nt

ferrrr,il.Iasa es minden kornak 6s kuLturdnak sok szentje l'. l,lthato bizonyfteka jeLenl,et6nek. A Szent[6Lek tartja

nekik, hogy szoLjanak ... mindenki a tuLajdon nyelvdn hallotta 6ket

'1 ,(rD \-{^)\-o-

'

\gl AVA 0 1

Miiria tette [ehet6v6 a Szentleleknek a [ehetsdges tegnagyobb csoddt: Isten emberrd valiisdt. Igent

, {r

ru6$fi9-Ly

76

v _T1

rn TN

beszdLni.

NI TIl

l

-

ApCse[ 2,4.6b

r-/1

r{ |-n x lt1 NI

rn

mondanivaLom

=

votn a szamotokra, de

t-

most m6g nem tudjiitok eLviseLni. Ami kor pedig

r-r'l

r-n\

eljon azigazsdg Lelke, 6 elvezet majd titeket

teljes igazs6gra. Jn 1.6,1.2-1.3a

*11

z t\

77

M6g sok

kapcsolatdban (Lk 1,38). fgy tudott a Szentl6lek hatdsdra ,,Isten AnyjdvS" vllni - 6s Krisztus Anyjakdnt a kereszt6nyeknek, s6t az osszes embereknek anyjdvlen

Mit tesz a Szentldlek az Egyhazban?

M,'r;lra az Egyh 6tzhosszu tort6netdben gyakran ugy is Irrrrl, ho gV ,,minden j6 szel.Lem eLhagyta", a Szentl6Lek

Mdria teljesen kiizvetlen 6s nyitott volt Istennel vato

a MagassiigbeLi ereje

e

5zentl6lek fiildpfti 6s dtteti az ) EcvnAz-at. Frrrttikezteti ) rti loETrs-6re. Embereket hfv irotgiitat6ra, 6s megadja nekik az ehhez szliks6ges arf ornanyokat. Egyre elm6lyiittebb kiiziiss6gbe vezet rrrirrket a h6romszemdtyii Istenne[. lll3-7 47,7 471

altal hatni? A SzentldLek

gy6z etnikai 6s nyeLvi

A

szoLt hozzank. Zsid 1,.1"-2

,,az

a Szentl6Lek megadta

logs-688, oz-7 2ol

dltaL, ezekben a vdgs6

sokfele modon

Le

Ir.rl,lrokat, mindenki meg tudja erteni. A Szent[6Lek rrrirrtl ,r ffiai napig a Egyh6z 6Ltet6 forrdsa.

7

vigaszta l"ojiivii, vezet6jeve 6s fi gyeImeztet6jeve vitLjanak. Isten LeLke szol"t Izajds, Jeremids, EzekieL ds tobbi profeta ajkdva[. Keresztel6 Szent Jdnos, dz utols profeta, ne mcsak megjcjvendoLte a Messids eLjoveteLet, de mdr taIdIkozott is ve[e, es ugy hirdette Jdzust, min L

Sokszor es

rrrr'rllr,leLoje), es kiil"det6se van;

6r az dsziivetsdgben eltiittiitt Letk6vet f6rfiakat 6s n6ket, hogy Isten6rt emeljdk fitt szavukat , dz 6 nev6ben sz6tjanak, 6s et6kdszfts6k a n6pet a Megv6lt6 eljiiveteldre.

Isten

ezrek kereszteLkedtek meg: ezvo[t azEgyhAz

,.=llr,ltisenek oraja. A ) pUr'r r0So-i nyelvcsoda mutatja, Irur;\ d/ Egyhdz kezdett6[ fogva mindenki sz6mdra itt ,,;rlr, tt Egyh 6z unive rzaLis (a goro g katolikus szo Latin

prdfdtak szavqval"?

(a gorog pentekoszte =

h

A',,,r,rr[ [eLek ptjnkosd napjiin Krisztus biitor tanuivd I s,llr, ,r l'eLeLemt6L remeg6 aposto|,okat. MegLep6en rovid Arra osztonoz

PUNKOSD

a

r-

^ m

rr1

=

Youcat hu 50 77