Page 1

TURK

Mobese sisteminin alt yapı çalışmaları başladı 30/07/2009 10:15 Türkiye Bursa'ya kurulacak Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (MOBESE) altyapı inşaatının temeli törenle atıldı. 9 ayda hizmete girmesi beklenen proje ile kentte 130 noktaya, 217'si sabit, 119'u hareketli olmak üzere toplam 336 kamera kurulacak. Tellcom, Ceytech ve Superonline ortak girişiminin kazandığı ihale ile alt yapı çalışmaları başlayan proje kapsamında, tüm emniyet birimleri, polis noktaları ve kamera noktalarına kadar fiber optik altyapı tesis edilecek. Gerekli iletişim altyapısını 48 özlü fiber optik kablo ile sağlayacak. Bu kablonun 36 özü Emniyet'e, 12 özü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Mobese sistemi kapsamında çalıntı otoların tespit edilebilmesi amacıyla 13 noktada Plaka Tanıma Sistemi kurulacak. Ayrıca, trafik ışıklarına uymayan araçların tespiti için 6 kavşakta Kırmızı Işık İhlal Sistemi, 6'sı kavşaklarda olmak üzere toplam 15 noktaya Hız İhlal Sistemi hizmet verecek. Daha önce gerçekleştirilen projeler ile sayısal haritalar üzerinde takip edilen 66 ekibin sayısı 150'ye çıkartılırken, Taşınabilir Bilgisayarlı Ekip Sayısı 12'den 40'a çıkarılacak. Tüm kameralar 21 farklı birimden izlenebilecek. Kurulacak kamera sistemleri, görüntü analiz yazılımları ile desteklenerek, şüpheli paket, harekete duyarlılık, nesnelerin tespiti ve ayırt edilmesi gibi birçok konuda Mobese merkezine alarm üretebilecek. BUSKİ binası önündeki törene, Bursa Valisi Şahabettin Harput, İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve ihaleyi kazanan firma yöneticileri katıldı. Törende konuşan Bursa Valisi Şahabettin Harput, Türkiye'nin 4. büyük kentinde mobese sisteminin hala kurulamamış olmamasını büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Bursa İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ise, polisin, görevlerini yerine getirirken, daha verimli ve etkin olabilmesi, dünyada gelişen güvenlik teknolojilerini takip ederek en üst seviyede kullanabilmesi ile mümkün olduğunu kaydetti. Ceytech Yöneticisi Kürşad Badem ise, kazı çalışmalarında kullanılan makinayı ve yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Mobese projesinin alt yapısına yönelik çalışmayı başlattık. Bu makineyle beraber, şehir merkezinde 280 kilometrelik bir mesafede yer altına, yaklaşık 45 ve 90 santimlik enler altında 4 boru atarak fiberoptik bir altyapı düzenliyoruz. Bu alt yapının üzerine kurulacak üst yapıyla beraber mobese sistemi tamamıyla aktif hale getirilecek. Biz bu projenin sadece alt yapı kısmını yapıyoruz. Yaklaşık 30 milyon TL'lir bir proje. Grup şirket olan Ceytech ve Superonline, alt yapısını hiçbir ücret almadan yapıp Bursa Valiliğine teslim edecek. Burada kullandığımız makinemiz hem kazıyor, hem kazdığını temizliyor. Çevreye fazla zarar vermeden çalışıyor. Aynı zamanda ek bir aparatla kazdığı yeri de asfatlıyor." (CHA)


ENGLISH Urban Safety Management System will be established to Bursa (Mobese) infrastructure construction of the foundation was laid with ceremony. 9 months expected to enter service in the city with 130-point project, 217'si constant, of 336 cameras will be installed to 119'u moving. Tellcom, the joint venture won the tender with Superonline Ceytech and infrastructure work started under the project, all police units, police stations, and fiber optic infrastructure facilities will be up to the camera points. Fiber optic cable and communication infrastructure necessary to provide concise 48. This is the essence of the cable 36 to the safety, 12 will be allocated to the Municipality of Bursa essence. As part of the system can be identified as stolen otolar Mobese purposes Plate Recognition System will be established in 13 point. In addition, vehicles do not comply with traffic lights at the crossroads for the determination of 6 Red Light Violations System, to a total of 15 points on 6-junction Speed Violation System will provide service. Projects previously performed on the digital maps, tracking the number of the 66 teams to 150 is being extracted, Portable Computer Team Number to be issued from 12 to 40. All cameras can be played from 21 different units. Camera systems will be established, supported by image analysis software, suspicious package, motion sensitivity, detection and to distinguish objects on many issues such as the alarm center can produce Mobese. BUSKI in front of the building to the ceremony, Governor of Maharashtra Şahabettin Harput, Provincial Police Chief and the tender winner Zeki Çatalkaya joined the company managers. Speaking at the ceremony, the Governor of Maharashtra Şahabettin Harput, Turkey's 4th system still have not established in major cities Mobese said it was not a big deficit. Ontario Provincial Police Chief Zeki Çatalkaya, the police, in fulfilling their duties, to become more productive and efficient in the world by following the emerging security technologies at the highest level possible and able to use noted. Ceytech Manager Kürşad Almond, the excavations are used in the work machine and told me as follows: "Mobese project for infrastructure have started to work. With this machine in the city center 280 miles away underground, approximately 45 and 90 cm under the 4 in pipe at a fiberoptic infrastructure are organized. This infrastructure will be installed on the upper structure with fully Mobese system will be activated. We of this project only the lower portion of the structure are made. TL'lir approximately 30 million project. Group companies and the Ceytech Superonline, infrastructure at no charge without the Bursa will be delivered to the governorship. Here we use our machines are well dug, and dug it is clean. without more damage to the environment is running. At the same time as an additional aparatla where asfatlıyor goose. " (CHA)

FRANCAIS Urban Safety Management System sera établi afin de Bursa (MOBESE) la construction d'infrastructure de la fondation a été posée avec cérémonie. 9 mois devrait entrer en service dans la ville avec 130-projet de point, 217'si constants, de 336 caméras seront installées pour 119'u mouvement. Tellcom, la coentreprise a remporté l'appel d'offres avec Superonline Ceytech et commencé les travaux d'infrastructure dans le cadre du projet, toutes les unités de police, les stations de police, et de l'infrastructure fibre optique installations seront en place aux points de caméra. Câble de fibre optique et des infrastructures de communications nécessaires pour contribuer de façon concise 48. C'est l'essence même du câble 36 à la sécurité, 12 seront affectés à la Municipalité de l'essence de Bursa. Dans le cadre du système peut être identifié comme volé fins otolar MOBESE reconnaissance de plaques sera mis en place en 13 points. En outre, les véhicules ne respectent pas les feux de signalisation au carrefour de la détermination des violations 6 Red Light System, pour un total de 15 points sur 6-Speed jonction Violation du Système de fournir le service. Les projets déjà réalisés sur les cartes numériques, suivi du nombre des 66 équipes à 150 est de l'extraction, Portable Computer Team numéro à paraître de 12 à 40. Toutes les caméras peuvent être lue à partir de 21 unités différentes. Les systèmes de caméras sera établi, appuyé par un logiciel d'analyse d'images, colis suspect, de la sensibilité de mouvement, de détection et de distinguer des objets sur de nombreuses questions telles que le centre d'alarme peut produire MOBESE. Buski en face de l'édifice à la cérémonie, le gouverneur du Maharashtra Sahabettin Harput, chef de la police


provinciale et le gagnant d'appel d'offres Zeki Catalkaya rejoint les dirigeants de l'entreprise. S'exprimant lors de la cérémonie, le gouverneur du Maharashtra Sahabettin Harput, Turquie's 4th système n'ont pas encore mis en place dans les grandes villes MOBESE dit qu'il n'est pas un gros déficit. Chef de la Police provinciale de l'Ontario Zeki Catalkaya, la police, dans l'accomplissement de leurs fonctions, à devenir plus productives et plus efficaces au monde en suivant les technologies émergentes à la sécurité au plus haut niveau possible et en mesure d'utiliser noté. Ceytech Manager Kürsad amandes, les fouilles sont utilisés dans la machine de travail et me dit comme suit: «MOBESE projet d'infrastructure ont commencé à travailler. Avec cette machine dans le centre-ville 280 miles away souterraines, environ 45 et 90 cm sous les 4 dans le tuyau à une fibre optique l'infrastructure sont organisés. Cette infrastructure sera installé sur la structure supérieure avec système entièrement MOBESE sera activé. Nous, de ce projet, seule la partie inférieure de la structure sont effectués. TL'lir environ 30 millions de projet. sociétés du Groupe et la Superonline Ceytech, les infrastructures, sans frais, sans l'Bursa seront livrés au poste de gouverneur. Ici, nous utilisons nos machines sont bien creusé, creusé et il est propre. sans plus de dommages à l'environnement est en cours d'exécution. Dans le même temps comme un aparatla supplémentaires lorsque asfatlıyor d'oie ».


Diyarbakır Asfalt Kesme Makinesi İle Tanıştı - Diyarbakır

10 Ekim 2009 Cumartesi 13:53

Reytingler.biz Puan, Reyting, Haber, Yorum, İstatistik, Link

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) kentin altyapısına yönelik hizmet üretilirken eşgüdüm içinde olunması ve altyapıya yönelik yapılan tahribatın aza indirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında akıllı asfalt kesme a DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) kentin altyapısına yönelik hizmet üretilirken eşgüdüm içinde olunması ve altyapıya yönelik yapılan tahribatın aza indirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında akıllı asfalt kesme aracı kullanmaya başladı.

DİSKİ, Karayolları, DEDAŞ, Telekom, PTT gibi altyapıya yönelik çalışma yürüten kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde olmasını sağlamak ve altyapı tahribatını tanzim etmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan AYKOME'nin çabaları kent yaşamında etkili oluyor. Bu kapsamda Ceytech firması Fransa'dan ithal ettiği ve bu yıl İstanbul ile Adana'da da kullanılan akıllı asfalt kesme aracı olarak da tanımlanan mini tranşe otomatik kazı aracını Diyarbakır'da kullandı. TOKİ Üçkuyular'da Süperonline'nın fiber

optik kablosunun döşeme işinde kullanılan araç, sadece 10 santimetre eninde asfaltı kesiyor. Akıllı asfalt kesme aracı, Avrupa Birliği standartlarında belirlenen genişlik ve derinlikte kazı yapıyor. Araç, daha önce döşenmiş su, telefon, kanalizasyon gibi hatlara zarar vermemek için yeraltını gören radar sistemine sahip. Araç, kazıdan çıkan harfiyatı da kesim işlemi ile paralel zamanda vakumlu hortumlarla toplayıp deposunda biriktiriyor ve böylece çevreyi kirletmiyor. Fiberoptik altyapı çalışmasıyla

teknolojik şehirler oluşturulmak amaçlanıyor. Fiberoptik hatların döşenmesiyle uydu yayınlar, internet, 3G sistemi, telefon gibi teknoloji hizmetleri tek bir cam kablo üzerinden veriliyor. Bu sistemle teknoloji hizmetleri hızlı, kesintisiz ve ucuz bir şekilde yapılabiliyor.


ENGLISH Asphalt Cutting Machine was meet with Diyarbakir - Diyarbakir October 10, 2009 Saturday 13:53 Reytingler.biz Points, Rating, News, Reviews, Statistics, Links Diyarbakir Metropolitan Municipality, Infrastructure Coordination Center (AYKOME) services for the city's infrastructure for generating and infrastructure in coordination to correctly minimize the damage to be smart in the scope of work for a cutting asphalt DİYARBAKIR (dpa) - Diyarbakir Metropolitan Municipality, Infrastructure Coordination Center (AYKOME) services for the city's infrastructure is in coordination of generating and infrastructure oriented to minimize the damage to be smart in the scope of work for the asphalt began cutting tool.


DISC, Highways, DEDAŞ, Telecom, PTT infrastructure for such work runs in the institutions and organizations to ensure coordination and arrangement of destruction to infrastructure, the Metropolitan Municipality Founded by AYKOME'nin efforts will be effective in urban life. In this context, imported from France Ceytech company this year in Istanbul and Adana also used as a predictive tool, asphalt cutting tool as defined excavation mini auto trans used in Diyarbakir. Toki Üçkuyular'da Süperonline'nın fiber vehicles used in laying optical cable, cut the asphalt is only 10 centimeters in width. Smart asphalt cutting tool, the European Union standards in the specified width and depth of the excavation is done. Vehicles previously furnished water, telephone, sewer lines, such as not to damage underground radar system has seen. Vehicle, resulting from excavation or cutting process with the parallel Excavation also collect and store with the vacuum hose to collect and therefore does not pollute the environment. With fiber optic infrastructure technological cities are intended be constituted. Fiber-optic lines laid satellite transmissions, internet, 3G systems, telephone technologies such as services over the cable is given a single glass. With this system, technology services quickly, seamlessly and can be done in an inexpensive manner.

FRANCAIS Asphalt Cutting Machine a rencontrer Diyarbakir - Diyarbakir Octobre 10, 2009 Samedi 13:53 Reytingler.biz Points, Evaluation, Nouvelles, évaluations, statistiques, liens Diyarbakir Metropolitan Municipality, de l'Infrastructure Coordination Center (AYKOME) les services pour les infrastructures de la ville pour la production et l'infrastructure dans la coordination afin de minimiser les dommages à juste titre d'être intelligent dans le champ de travail pour un bitume de coupe Diyarbakir (dpa) - Diyarbakir Metropolitan Municipality, de l'Infrastructure Coordination Center (AYKOME) les services pour les infrastructures de la ville est dans la coordination de la production et l'infrastructure orientée pour minimiser les dommages à puce dans le champ d'action de l'asphalte a commencé outil de coupe. DISQUE, Autoroutes, DEDAŞ, télécommunications, infrastructures PTT pour un tel travail s'exécute dans les institutions et organisations pour assurer la coordination et l'arrangement de destruction de l'infrastructure, la municipalité métropolitaine Fondée par des efforts AYKOME'nin sera effective à la vie urbaine. Dans ce contexte, importé de France entreprise Ceytech cette année à Istanbul et Adana également utilisé comme outil de prévision, d'asphalte outil de coupe tel que défini trans auto Mini Excavation utilisé à Diyarbakir. Toki Üçkuyular'da Süperonline'nın fibre véhicules utilisés dans pose de câbles optiques, couper l'asphalte est à seulement 10 centimètres de largeur. Smart asphalte outil de coupe, les normes de l'Union européenne dans la largeur spécifiée et la profondeur de l'excavation est faite. Véhicules précédemment l'eau fournie, le téléphone, les lignes d'égouts, comme ne pas endommager le système radar de métro a vu. Véhicule, résultant de travaux d'excavation ou de découpe à l'excavation en parallèle aussi recueillir et stocker avec le tuyau d'aspiration pour recueillir et donc ne pollue pas l'environnement. Grâce à une infrastructure en fibre optique villes technologiques sont destinés seront constituées. Fiber-lignes optiques prévues transmissions par satellite, internet, les systèmes 3G, les technologies de télécommunications, tels que les services sur le câble se voit attribuer un seul verre. Avec ce système, rapidement les services de technologie, de façon transparente et peut être effectué d'une manière peu coûteuse.


TURK BURSA KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ(MOBESE) PROJESİ BURSA KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ(MOBESE)PROJESİ

BURSA KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ(MOBESE) PROJESİ MOBESE Üstyapısı: Polis, uygulamalarının büyük bir kısmını sokakta gerçekleştirmekte ve sürekli hareket halinde bulunmaktadır. Polisin, görevlerini yerine getirirken, daha verimli ve etkin olabilmesi, dünyada gelişen güvenlik teknolojilerini takip ederek en üst seviyede kullanabilmesi ile mümkündür. Bu amaçla oluşturulan MOBESEBursa Projesi, birçok alt sistemi bünyesinde barındırmaktadır. Bölge Görüntüleme Sistemi Plaka Algılama ve Tanıma Sistemi Kırmızı Işık İhlal Sistemi Hız Sınırı İhlal Sistemi Araç Takip Sistemi Mobil Sorgulama Sistemi Çağrı Yönetim Yazılımı Görüntü Analiz Yazılımı Mobese Merkezi ve Diğer İzleme Merkezleri İletişim Altyapısı Projenin amacı; suçun oluşmasını önleyici tedbirlerin alınması, meydana gelen olayların en kısa sürede aydınlatılması, suç ve suçlularla mücadelede gelişen teknolojik imkânların kullanılması ve ilimizde daha önce gerçekleştirilen teknolojik projelerle koordineli çalışmak üzere polisin günlük çalışmalarına kolaylık sağlanmasıdır. MOBESE Bursa Projesinde 130 noktaya; 217’si sabit 119’u hareketli olmak üzere toplam 336 kamera kurulacaktır. Çalıntı otoların tespit edilebilmesi amacıyla 13 noktada Plaka Tanıma Sistemi ve Trafik Işıklarına uymayan araçların tespiti için 6 kavşakta Kırmızı Işık İhlal Sistemi, 6’sı kavşaklarda olmak üzere toplam 15 noktaya Hız İhlal Sistemi kurulacaktır. Daha önce gerçekleştirilen projeler ile Sayısal Haritalar üzerinde takip edilen 66 ekibin sayısı 150’ye çıkartılırken, Taşınabilir Bilgisayarlı Ekip Sayısı 12’den 40’a çıkarılacaktır. Tüm kameralar 21 farklı birimden izlenebilecektir. Kurulacak Kamera Sistemleri, Görüntü Analiz Yazılımları ile desteklenerek; Şüpheli Paket, Harekete Duyarlılık, Nesnelerin Tespiti ve Ayırt Edilmesi gibi birçok konuda Mobese Merkezine alarm üretebilecektir. Bursa Emniyet Müdürlüğü hazırladığı Mobese Teknik Şartnamesini İl Özel İdaresi’ne teslim etmiş ve proje 13.03.2009’da ihale edilerek en düşük teklifi veren firma ile 06.05.2009’da sözleşme imzalanmıştır. Projenin tamamlanma süresi toplam 9 aydır.


Bursa KGYS(MOBESE) Merkez Binası: 06/05/2008 tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Yıldırım ve Osmangazi Belediye Başkanlıkları arasında imzalanan protokol ile Yıldırım Kurtuluş Cd. Üzerinde daha önce Çocuk Esirgeme Kurumuna ait Çocuk Kreşi olarak kullanılan binanın restorasyon ve İzleme Merkezi binası olarak sıfırdan inşaat yükümlülüğü iki merkez belediyeye verilmiştir. Ancak öngörülmeyen ihtiyaçların ve maliyetlerin ortaya çıkması nedeniyle, Valilik Makamınca Eğitim Vadisinde fonksiyonlara uygun MOBESE Merkezi için yeni bir bina inşa edilmesine karar verilmiştir. Mobese Merkezi Binasının ihalesi, İl Özel İdaresi tarafından 1.844.000 TL. yaklaşık maliyet ile 17.07.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhaleye 16 firma katılmış, İl Özel İdaresi tarafından tekliflerin ve ihale dosyalarının incelenmesi sonucu hangi firmanın KGYS binası inşaat işini alacağı kesinleşecektir. Binanın tamamlanma süresi 100 iş günüdür. Bursa KGYS (MOBESE) Alt Yapısı: 12/06/2009 tarihinde TURKCELL şirketinin bir altyapı firması olan TELLCOM İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan PROTOKOL ile; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi kapsamında tüm emniyet birimleri, polis noktaları ve kamera noktalarına kadar fiber optik altyapı ücretsiz hibe olarak tesis edilecektir. KGYS Bursa projesi kapsamında; KGYS Merkezi, Görüntü İzleme Birimleri ve kamera noktaları için gerekli iletişim altyapısını 48 özlü Fiber Optik Kablo ile sağlayacaktır. Bu kablonun 36 özü Emniyet’e, 12 özü Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecektir. TELLCOM’un ticari amaçları doğrultusunda kendi kullanımı için bir borulama altyapısı tesis edilecektir. BELEDİYE’ye başka işletmecilerden gelecek taleplerin karşılanması ve tekrar tekrar şehrin kazılmasını önlemek için 2 (iki) adet boş boru tesis edilecektir. Yasal süre dâhilinde kesin kabulden sonraki ilk 10 yılın bakımı ücretsiz sağlanacaktır. 10 yılsonunda bakım onarım hizmetleri ayrı bir protokolle tekrar düzenlenebilecektir. TELLCOM, yer teslimi yapılmış her güzergâhta 120 (yüzyirmi) takvim gününü geçmemek koşuluyla bahsi geçen altyapıyı tesis edecektir. İşin tamamı, TELLCOM’a yer teslimi yapılmasından sonra en geç 180 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Protokol kapsamında TELLCOM İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin taşeronu olan CEYTECH firması kazı çalışmalarına başlamıştır. Firma kazı çalışmalarında hızlı ve güvenlikli çalışma sağlayan Tranşe makinesi getirmiş, bu makinelerle birlikte kazı ekiplerinin de aynı zamanda çalışacağını bildirmiştir. Firma protokol gereği 6 ay içerisinde kazıyı bitirip alt yapısını Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edecektir. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


ENGLISH BURSA CITY SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (Mobese) PROJECT BURSA CITY SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (Mobese) PROJECT

BURSA CITY SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (Mobese) PROJECT Superstructure of Mobese: Police, a large portion of applications in the street and constantly on the move has done. Police, in fulfilling their duties, to become more productive and efficient in the world by following the emerging security technologies at the highest level possible and can use. Created for this purpose Mobese-Bursa Project, contains several sub-systems within. • Regional Imaging System • Detection and Recognition System Plate • Red Light Violation System • Speed Limit Violation System • Vehicle Tracking System • Mobile Query System • Call Management Software • Image Analysis Software • Monitoring Centers Mobese Center and other • Communication Infrastructure The aim of the project, to create a crime preventive measures, occurring events in the shortest time lighting, crime and criminals in the fight against growing use of technological facilities and in our province previously performed with the technological project co-ordinated the police to run their daily work is to ensure convenience. Project 130 points Mobese Bursa; 217'si constant of 336 cameras will be installed to moving 119'u. Otolar be stolen in order to determine the 13 point Plate Recognition System and vehicles do not comply with traffic light for the determination of junction 6 at Red Light Violation System, 6-junction to the total of 15 points of Speed Violations System will be established. Previously performed on the follow-up projects and Digital Map of the 66 teams to 150 the number is being extracted, Portable Computer Team Number 40 will be subtracted from 12. All cameras monitored from 21 different units can be expected. Camera Systems will be established, supported by the Image Analysis Software; suspicious packages, Movement Awareness, Detection and Discrimination of objects in many issues such as able to generate alarm Mobese Center. Bursa Police Department has prepared a Technical Specification Mobese Special Provincial Administration and the project was delivered to 13/03/2009 at the lowest bid tendered by firms 06/05/2009 at contract was signed. Completion of the project period a total of 9 months. Bursa KGYS (Mobese) Center Building: Bursa Police Department with the Lightning on 06/05/2008 and with the protocol signed between the Municipality of Osmangazi Lightning Liberation CD. Child Protection Agency on previously used as a building belonging to the Child Day-Care Center Monitoring Center and the restoration of the building from scratch as a municipal civil liability are two centers. However, the emergence of unforeseen needs and costs, due by the Education Authority Governor Valley Center for the function according to a new building Mobese it was decided to be built. Mobese Center Building tender, Provincial Private Administration by £ 1,844,000. with estimated cost was held on 17.07.2009. 16 companies have participated in the tender, by the Special Provincial Administration of the examination of proposals and tender documents which will take the company's business KGYS


building construction will be finalized. Duration is 100 working days of completion of the building. Bursa KGYS (Mobese) Sub-Structure: Infrastructure of the company on 12/06/2009 PREMIER company that TELLCOM Communication Services Inc. Governorship of Bursa, Bursa Metropolitan Municipality and the Police Department with signed between PROTOCOL; · Kent Security Management System (KGYS) project in the context of all safety units, police stations, and the camera points at the fiber optic infrastructure will be established as a grant. · Project in Bursa KGYS; KGYS Center, Video Monitoring Unit and the camera points to 48 for the necessary communication infrastructure will provide concise and Fiber Optic Cable. This is the essence of the cable 36 to the safety, 12 will be allocated to the essence of Bursa Metropolitan Municipality. For the purposes of commercial TELLCOM'un · for their own use will be a piping infrastructure facilities. Future requests from other operators to · municipalities are met and time again to prevent the city's goose 2 (two) pipe plant will be empty. After the final acceptance within the statutory period · first 10 years of care will be provided free of charge. Maintenance and repair services with a separate protocol 10 yılsonunda held back. · TELLCOM, each route where delivery has been 120 (yüzyirmi) calendar days not to exceed the mentioned infrastructure facilities will be provided. The entire job, TELLCOM'a place no later than 180 calendar days after delivery to be delivered within. TELLCOM Communication Services Inc. under the protocol of the subcontractor firm CEYTECH excavations started. Provide fast and safe operation of company excavations brought the Trans machine, this machine with the excavation team also will work at the same time were reported. Company protocol within 6 months due to finish excavation and infrastructure will be delivered to the Ontario Police Department. DEPARTMENT OF PRESS AND PUBLIC RELATIONS

FRANCAIS BURSA VILLE Security Management System (MOBESE) PROJECT BURSA VILLE Security Management System (MOBESE) PROJECT

BURSA VILLE Security Management System (MOBESE) PROJECT Superstructure du MOBESE: Police, une grande partie des applications dans la rue et constamment en mouvement l'a fait. Police, dans l'accomplissement de leurs fonctions, à devenir plus productives et plus efficaces au monde en suivant les technologies émergentes à la sécurité au plus haut niveau possible et peut utiliser. MOBESE créé à cet effet-Bursa du projet, contient des sous plusieurs systèmes d'intérieur. • Regional Imaging System • Détection et reconnaissance système de plaque • Violation Red Light System • Limite de vitesse Violation System • Vehicle Tracking System • Mobile Système de recherche • Call Management Software • Image Analysis Software • centres de télésurveillance MOBESE Center et d'autres • infrastructure de communication L'objectif du projet, de créer un crime de mesures préventives, les événements se produisant dans les plus brefs éclairage en temps, la criminalité et les criminels dans la lutte contre l'utilisation croissante


de moyens techniques et dans notre province avait déjà joué avec la coopération de projets technologiques coordonnées à la police d'exécuter leur travail quotidien est d'assurer la commodité. Projet de 130 points de MOBESE Bursa; constante de 336 caméras 217'si seront installés pour le déplacement 119'u. Otolar être volés afin de déterminer les 13 points Plate Recognition System et les véhicules ne respectent pas les feux de circulation pour la détermination de la sortie 6 au Red Light Violation System, 6-jonction au total de 15 points de violations de vitesse sera mis en place. Auparavant effectuée sur le suivi des projets et la carte numérique des 66 équipes à 150 le nombre est de l'extraction, Portable Computer Team numéro 40 sera soustraite de 12. Toutes les caméras contrôlées à partir de 21 unités différentes peuvent être attendus. Les systèmes de caméras sera établi, appuyé par le logiciel d'analyse d'image; d'envois suspects, Mouvement sensibilisation, la détection et la discrimination des objets dans les nombreux problèmes, comme mesure de générer des alarmes MOBESE Center. Bursa Département de la police a établi une spécification technique MOBESE l'administration provinciale spéciale et le projet a été rendu au 13/03/2009 à la plus basse soumission présentée par les entreprises 06/05/2009 à contrat a été signé. La clôture de la période du projet, un total de 9 mois. Bursa KGYS (MOBESE) Center Building: Bursa Département de la police avec le Lightning le 06/05/2008 et avec le protocole signé entre la Municipalité de Osmangazi Lightning Libération CD. Agence de protection de l'enfance sur une partie déjà utilisé comme un bâtiment appartenant à la Journée de l'enfant-Care Monitoring Center Center et la restauration de l'édifice à partir de zéro comme une dette publique municipale sont deux centres. Toutefois, l'émergence de besoins imprévus et les coûts, en raison par le gouverneur Education Authority Valley Center pour la fonction selon un nouveau bâtiment MOBESE a été décidé de construire. MOBESE Centre d'appel d'offres de construction, privé provincial de l'administration par £ 1,844,000. d'un coût estimatif a eu lieu le 17/07/2009. 16 entreprises ont participé à l'appel d'offres, par l'administration provinciale spéciale de l'examen des propositions et des documents d'appel d'offres qui devra prendre la société de construction KGYS travail de construction sera finalisé. Durée est de 100 jours de travail de l'achèvement de l'immeuble. Bursa KGYS (MOBESE) sous-structure: Infrastructure de la société le 12/06/2009 entreprise de premier ordre qui tellcom Communication Services Inc De gouverneur de Bursa, Bursa Metropolitan Municipality et le Département de la police à signé entre le Protocole; · Kent Security Management System (KGYS) projet dans le contexte de toutes les unités de sécurité, les stations de police, et les points à huis clos à la fibre optique, l'infrastructure sera établi comme une subvention. • Projet de Bursa KGYS; KGYS Center, Vidéo unité de surveillance et la caméra pointe à 48 pour l'infrastructure de communication nécessaire fournira concise and Fiber Optic Cable. C'est l'essence même du câble 36 à la sécurité, 12 seront affectés à l'essence de la municipalité métropolitaine de Bursa. Aux fins de la · commerciaux TELLCOM'un pour leur propre usage, sera une des installations d'infrastructure de tuyauterie. Les futures demandes émanant d'autres opérateurs aux municipalités · sont remplies et maintes fois pour éviter d'oie de la ville 2 (deux) usine de tuyaux sera vide. Après l'acceptation définitive dans le délai légal · 10 premières années de soins seront fournis gratuitement. Services d'entretien et de réparation avec un protocole séparé 10 yılsonunda de nouveau organisé. · Tellcom, chaque route où la livraison a été 120 (yüzyirmi) jours civils à ne pas dépasser les infrastructures mentionnées seront fournies. L'intégralité du travail, TELLCOM'a lieu au plus tard 180 jours après la livraison à être livrés à l'intérieur. Tellcom Communication Services Inc en vertu du Protocole de fouilles cabinet du sous-traitant CEYTECH commencé. Assurer un fonctionnement sûr et rapide des fouilles entreprise a fait appel de la machine Trans, cette machine avec l'équipe de fouilles également travaillera dans le même temps ont été signalés. Protocole de la compagnie dans les 6 mois en raison de terminer l'excavation et l'infrastructure sera remise au Département de police de l'Ontario.

3 Turkish articles -TK - ENG- FR (Marais Trenchers)  

07/2009 (TURKEY): Mobese sisteminin alt yapı çalışmaları başladı