Page 1

In de bouw moeten de lijnen kort zijn

RenĂŠ Gubbels is senior projectleider bij BAM Utiliteitsbouw in Maastricht. Afkomstig uit een Limburgs aannemersgezin waar de handen uit de mouwen werden gestoken.

It takes a village to raise a child! Wessel Visser is manager facilitaire zaken bij Korein, een organisatie met circa 120 kinderopvanglocaties in Zuidoost-Brabant.

1 2 signaal Een goed netwerk laat de beste teams samenstellen

Wereldwijd beheer en onderhoud voor Buitenlandse Zaken

3

4

Jurjen Thomas is vastgoedontwikkelaar bij Provast. In de keet in het centrum van Rotterdam vertelt hij wat hem boeit aan de bouw.

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 1

Marcel Cocx is coĂśrdinator Beheer en Onderhoud bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn werk valt onder de Directie Huisvesting en Facilitaire zaken.

29-04-2010 11:25:55


Voorwoord

Zo’n jaar geleden ontstond bij ons het idee om een soort nieuwsflits voor onze relaties en medewerkers te laten maken. Niet met beschrijvingen van de pure bouwtechniek of met interessante bouwprojecten, maar juist onze relaties en opdrachtgevers zouden daarin centraal moeten staan. Dat idee hebben we uitgewerkt.Vol trots presenteren wij u nu onze nieuwe relatiemagazine: Signaal. De titel refereert naar het signalerende karakter van onze organisatie en de signaalkleuren in de huisstijl.

Zoals wel vaker gebeurt, bleek het transformeren

hun werk in de bouw en wat hen daarin boeit.

van zo’n idee naar een goed uitgewerkt en gedegen

Dat is ook leerzaam voor ons. Wij hebben het

eindproduct uiteindelijk meer tijd te kosten dan

gevoel dat de artikelen een goed beeld geven van

gedacht. Het vinden van de juiste mensen met de

de drijfveren van de geïnterviewden binnen hun

juiste expertise en het uitkristalliseren van het idee

eigen werkomgeving. Op een luchtige wijze verteld

naar een definitief plan, bleek behoorlijk wat voeten

en vastgelegd.

in de aarde te hebben. Met een beetje fantasie is het realiseren van een eigen magazine te vergelijken

Wij denken dat wij niet alleen staan in ons enthou­

met een bouwproces. Dat elk nadeel ook zijn

siasme over Signaal en we hopen dat u als lezer

voordeel heeft, en dat volgens zeggen van onze

onze mening deelt. Daarom horen we graag uw

nationale voetbal goeroe Cruyff, bleek ook nu.

mening. U kunt daarvoor bellen met Fokje Jansma,

Maar daar staat een minstens zo treffende oneliner

038 421 13 13 of mailen naar f.jansma@obenv.nl.

van de master himself tegenover, dat als je niet

Wellicht bent u de volgende die als geïnterviewde in

schiet, je ook nooit zult scoren. Geluk bij een

ons relatiemagazine verschijnt. Het lijkt ons meer

ongeluk valt door het ongewild opschuiven in de

dan nuttig om op deze manier onze relaties te leren

tijd, de eerste nieuwsbrief mooi samen met het

kennen en om nog beter te kunnen ontdekken en te

45 jarig bestaan van OB&V holding BV, of voor de

begrijpen wat hen in hun werk zoal beweegt. In ieder

ouderen onder ons misschien beter bekend onder

geval wensen we u veel leesplezier toe!

de oorspronkelijke naam ‘btb-organisatie BV’. Met vriendelijke groet, Nu is het dan zover. Het eerste exemplaar van

OB&V holding BV

Signaal ligt bij u op de mat. Hierin staan een aantal interviews met een paar van onze beste relaties en opdrachtgevers. Mensen waarmee we al lange tijd

Jan Hoorn

Erik Rietdijk

succesvol samenwerken en de mooiste projecten

algemeen directeur

directeur

hebben gerealiseerd. Wij laten ze vertellen over

OB&V SIGNAAL. p2

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 2

29-04-2010 11:26:00


In de bouw moeten de LIJnen kort zijn

René Gubbels is senior projectleider bij BAM Utiliteits­bouw in Maastricht. Afkomstig uit een Limburgs aannemersgezin waar de handen uit de mouwen werden gestoken. “Gelukkig kiest de jongelui weer voor de bouw. We hebben hen voor de toekomst hard nodig.” Het liefst had Gubbels voor een gesprek in de

Gubbels startte als bouwkundig tekenaar. Via werk­

bouwkeet afgesproken in plaats van op kantoor,

voorbereider groeide hij door tot senior projectleider

maar zijn drukke agenda liet dat niet toe. “Ik ben

bij BAM Utiliteitsbouw. Hij stuurt nu projectteams

graag bij de productie en probeer kantoorwerk zo

aan waarbinnen circa 40 eigen mensen en een groep

veel mogelijk vanaf de bouwplaats te doen.”

nevenaannemers werkzaam zijn.

Zonder omweg

Jeugd

De bouw is een branche van korte lijnen. Concepten

Gubbels werkt graag met jonge mensen. Hij vindt

en instructies moeten direct, zonder omweg

het prachtig ze het ambachtvak te leren. “Daar leer ik

overgebracht kunnen worden. Dat levert minder

ook weer van. Jongelui houden je scherp. Toen ik

fouten en betere resultaten op. Gubbels: “Korte

begon had ik slechts een rekenliniaal om de m3 en m2

lijnen houden ook in dat je directe feedback krijgt

uit te tellen. Nu maak ik samen met de ondersteuning

van jouw mensen. Directe samenwerking zorgt

van jonge collega’s PowerPointpresentaties op de

ervoor dat ingewikkelde trajecten tot succesvolle

computer.” Gubbels valt het op dat de bouw weer

projecten leiden. Een bouwproject aansturen vanaf

populair wordt bij de jeugd. “Bouwkunde als vak

de bouwplaats met architect en opdrachtgever

krijgt volop de aandacht. Het aanbod aan stagiairs

levert vaak direct resultaat op. “Al ben ik nu ‘de

bij de BAM is enorm. We kunnen ze helaas niet

baas van het spul’ met een net pak aan, ooit heb ik

allemaal plaatsen.” Gubbels merkt direct of een

ook bij het bedrijf van mijn vader met de voeten in

nieuwe werknemer geschikt is. “Dat begint vaak met

het beton gestaan.” Gubbels’ carrière in de bouw bij

de persoonlijke inzet. Ik kan er erg van genieten als

de BAM verloopt al 36 jaar crescendo. Promoties

die jonge gasten echt wat willen bereiken in de bouw.

heeft hij altijd gekregen en nooit om hoeven vragen.

Niet alleen hun belangstelling voor het vak, maar

Door de jaren heen heeft hij het bedrijf verschillende

ook hoe ze zich opstellen binnen een organisatie,

keren door fusies van naam zien veranderen.

hun arbeidsmentaliteit vind ik zeer belangrijk.”

OB&V SIGNAAL. p3

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 3

29-04-2010 11:26:00


1

Normen Van zijn ouders leerde hij dat je altijd voor kwaliteit

per project anders. Het bespreekbaar maken van de

moest gaan. Nooit voor het gemiddelde. “Tegen­

risico’s is al een hele vooruitgang gebleken”, zegt

woordig gaat bijna niemand meer voor een tien.

Gubbels.

Een mager zesje voldoet al aan de normen.”

belangrijk item binnen de bouwbranche, dat alle

Gubbels neemt de NEN-normen als voorbeeld.

aandacht verdient. We zijn tot de conclusie gekomen

“Niet alle normen staan automatisch voor kwaliteit.

dat als je geen risico-inventarisaties maakt, de

Daar kan ik me soms behoorlijk aan storen.

bedrijfsvoering in gevaar kan lopen. Voor die strikte

Een deur die kromtrekt, maar wel aan bepaalde

controle hebben we inspecteurs van btb in de arm

normen voldoet, blijft voor mij een waardeloze

genomen. Ze houden het project en de kwaliteit van

deur als deze scheluw is.” Of het meevalt kwaliteit

het geleverde werk voortdurend voor ons in de gaten.

te blijven waarborgen bij bouwprojecten? Volgens

Ze komen kijken waar we het fout doen. Zij controleren

Gubbels is kwaliteit leveren een kwestie van

op het werk en maken daar rapporten van. Dit soort

moeten. “Je ontkomt er niet meer aan als je duur­

bouwtechnische controles zijn ook echt nodig om

zaam, energiezuinig en milieuverantwoord wilt

tijdig in te kunnen grijpen.” Volgens Gubbels loopt de

bouwen.” Bij de BAM worden deze onderwerpen op

samenwerking tussen controleur en bouwer bijzonder

voorhand al meegenomen in de bouwplannen.

soepel. “Daaraan ligt een enorm vertrouwen ten

Uitgezocht wordt hoe het meest duurzaam en

grondslag. Vertrouwen is een gevleugelde term, waar

energiezuinig gebouwd kan worden.” Een van onze

ons succes sterk van afhangt.”

“Bouwfouten

en

faalkosten

zijn

een

medewerkers zoekt voor opdrachtgevers uit hoe efficiënt bijvoorbeeld energie bespaard kan worden

Opdrachtgever

in zijn gebouw.”

BAM Utiliteitsbouw, www.bam.nl

Toezicht op kwaliteit

Projecten

Gubbels vertelt dat zijn afdeling zich nu buigt over het

thema

risico-inventarisering,

ofwel

O.a. Nieuwbouw MediReva Maastricht

welke

kansen en bedreigingen projecten met zich mee

Dienst

kunnen brengen. “Kansen en bedreigingen liggen

Btb

OB&V SIGNAAL. p4

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 4

29-04-2010 11:26:03


It takes a village to raise a child!

Wessel Visser is manager facilitaire zaken bij Korein, een organisatie met circa 120 kinderopvanglocaties in Zuidoost-Brabant. “Alles draait om het kind, vinden we bij Korein, dus óók de leefomgeving!”

en bont bedrukte panelen. Bij de entree wijst een kleurige wegbewijzering aan, zoals in een pretpark, waar de verschillende afdelingen te vinden zijn. “Alle kinderpleinen hebben deze herkenbare sfeer”, zegt Visser. Een centrale ontmoetingsruimte waar omheen allerlei groepen elkaar kunnen ontmoeten. “Motiverende ruimten waarin ik me volledig herken. Kleuren en vormen van het interieur zijn minstens zo belangrijk als voorzieningen en klimaat­beheersing.”

De kinderpleinen, zoals de kinderdagverblijven

Als facilitair manager zit Visser daar bovenop.

worden genoemd, zijn voor kinderen tussen 0 en

Samen met visiplan werkt hij intensief samen om

12 jaar. Het motto van Korein is dat opvang,

verschillende locaties volgens dit concept vorm te

begeleiding en activiteiten aansluiten bij de ontwik­

geven en om daaruit zoveel mogelijk resultaten te

kelingsgebieden

behalen. “Een match die er absoluut is!”

en

interesses

van

het

kind.

“Het interieurconcept is een belangrijk element voor Korein”, legt Visser uit. Veel aandacht voor kleur en

Uitblinken

vorm zetten bewust een onderscheidend interieur

Visser is opgeleid in bedrijfskunde en logistiek.

neer. Korein wil hiermee een bepaalde bedrijfscultuur

Een organisator. Bij Korein is de afdeling facilitaire

en organisatie onderschrijven. “Het interieur is

zaken een ondersteunende dienst. Visser geeft

bewust gebouwd op een pedagogische visie, die in

leiding aan vier teams: huisvesting, service &

al het handelen van de medewerkers van Korein zit

inkoop, onderhoudsdienst en het secretariaat met

geworteld. En dat komt tot uiting in de vormgeving

receptie. Vanuit het team huisvesting liggen de

van de binnen- én de buitenruimte. Ook het

contacten met visiplan. “Het doel is om het primaire

Centrumplein, het hoofdkantoor van Korein in

proces maximaal te ondersteunen. Voor 120 vestig­

Eindhoven, is zeker geen standaard grijze kantoor­

ingen hebben we een grote brok ondersteuning

ruimte.

aansprekende

nodig. Waarbij ook het facilitaire proces kwaliteit

interieurconcept waarmee al die kinderdagverblijven

moet toevoegen aan het proces van kinderopvang.

zijn ontworpen. De grote centrale ruimte, het plein,

Bij een kinderdagverblijf horen daar naast zaken als

dat tevens als bedrijfsrestaurant dient, heeft aparte

gebouwenbeheer, inkoop en kleinschalig onderhoud

kleinere hoeken, die zijn ingekaderd door vrolijke

ook heel diverse onderwerpen bij zoals meewerken

Het

kantoor

volgt

dat

OB&V SIGNAAL. p5

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 5

29-04-2010 11:26:04


2 aan het innovatieve proces waarin Korein als

locaties willen doorvoeren, moet wel goed begrepen

ambitieuze kinderopvangorganisatie wil uitblinken.

en uitgesproken worden. Een projectleider is een

Kansen genoeg voor kinderdagverblijven, die Korein

spin in het web, die een werk- en leefbare plek moet

met beide handen aangrijpt. Vooral in de laatste

helpen creëren voor de kinderen en mensen van

jaren heeft Korein een onstuimige groei in capaciteit

Korein en aandacht heeft voor technische zaken,

doorgemaakt waarmee het aantal kindplaatsen fors

waar wij nooit aan gedacht zouden hebben. Voor

is toegenomen. Visser noemt ook als voorbeeld de

een kinderdagverblijf, dat ver weg staat van techniek

actuele ontwikkelingen op het gebied van combi­

en bouwzaken, is het voor de voortgang van een

natieruimten van primair onderwijs en naschoolse

project best prettig dat de technische mensen van

opvang. “Naast een aantal stand alone locaties

visiplan heel soepel weten te laveren tussen die

krijgen we steeds meer brede scholen met meerdere

a-technische,

kindgerelateerde partijen, rond de doorgaande

Korein.”

pedagogische

medewerkers

van

ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. We gaan na welke samenwerkingsverbanden met andere be­trok­

Opdrachtgever

ken partijen zoals onderwijsinstellingen mogelijk

Korein Kinderplein, www.korein.nl

zijn. Ook op organisatorisch vlak.” Vanuit facilitair oogpunt zal Visser de komende jaren bij deze

Projecten

ontwikkelingen betrokken worden. “De pedagogische

Herinrichten en verbouwen van kinderpleinen

visie als basis is helder. Maar welke concrete consequenties dat heeft voor de huisvesting en

Dienst

ruimte van locaties, is nu nog niet te overzien,”

Visiplan

geeft hij toe. “Het combineren van kinderopvang en scholen

heeft

onherroepelijk

weerslag

op

de

inrichting en vormgeving van die nieuwe of vernieuwde huisvesting.”

Huisvesting Met visiplan rolt Korein een aantal plannen uit. Zoals de uitbreidingstrajecten van nieuwe en de restylingtrajecten van de bestaande kinderpleinen waarin meteen het Korein interieurconcept wordt meegenomen. Dat betekent vaak een stuk interieur vervangen, andere materialen en kleuren. Maar ook verandering van indeling en functies, of het aan­ passen van de klimaatbeheersing en akoestiek. “Dat leidt vaak tot omvangrijke, bouwkundig ingestoken, huisvestingsprojecten, die we veelal laten leiden door facilitaire projectmanagers van visiplan. Zij voeren het project uit en zetten er ook een opzichter van btb bij als dat nodig is. En dat werkt uitstekend”, geeft Visser aan. “Vooral omdat ze direct capaciteit voorhanden hebben en nogal flexibel zijn. Om kansen te pakken zijn we zelf nogal van het rennen en stilstaan en dan is het best prettig als we andere partijen vinden die gemakkelijk hierop kunnen inspelen.” Naast flexibiliteit kost zo’n traject ook een behoorlijk inlevingsvermogen van alle partijen. “Het interieurconcept dat we op alle

OB&V SIGNAAL. p6

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 6

29-04-2010 11:26:08


Een goed netwerk laat de beste teams samenstellen Jurjen Thomas is vastgoedontwikkelaar bij Provast. In de keet van de BAM, waarmee Provast op dit moment in het centrum van Rotterdam een nieuw gebouw van Loyens en Loeff realiseert, vertelt hij wat hem boeit aan de bouw. “Concreet gebouwd zien worden wat op papier is bedacht.” Thomas heeft weg- en waterbouw gestudeerd.

bouwen. “Mijn vak was constructies bedenken en

Startte zijn carrière bij adviesbureau D3BN, nu

berekenen, die zo optimaal mogelijk aansluiten bij

onderdeel van DHV. Hij had aanvankelijk zijn

het ontwerp van de architect.” Na verloop van tijd

zinnen gezet op offshore projecten. Liep stage bij

werd Thomas meer en meer betrokken bij de

offshorebedrijf Heerema, maar de crisis eind jaren

financiële kant van een project. Hij werd vrij snel

’80 maakte daar korte metten mee. “Mij boeit de

in het managementteam opgenomen en verant­

combinatie ontwerp en realisatie. Dat is ook het

woordelijk gesteld voor de financiële zaken van

mooie aan de bouw. Je creëert gebouwen die door

alle projecten. “Maar die projecten werden steeds

intensieve

komen.

groter. Voor ik het wist was ik alleen nog maar met

De kunst is om de juiste mensen bij elkaar te

financiën bezig.” Het bureau breidde zich in die

brengen en op de juiste plek in te zetten, waardoor

periode fors uit en werd overgenomen door DHV.

een zekere wisselwerking ontstaat, waarin partijen

“Ik heb er van alles meegemaakt. Van klein tot

elkaar versterken. Dat mechanisme vind ik zeer

zeer groot.” Uiteindelijk bereikte Thomas de

boeiend. In de bouw is dat mechanisme sterk

positie van raadgevend ingenieur bij de ONRI, het

vertegenwoordigd, omdat je met zoveel verschil­

hoogste niveau op adviesgebied. De overgang

lende partijen te maken hebt. Communicatie en

naar DHV vergrootte zijn werkterrein, maar de

onderlinge samenwerking vormen de speerpunten

speelruimte werd beperkter. Kortom, het werd tijd

van een project”. Thomas is voorstander van

voor wat anders.

samenwerking

tot

stand

competentiegericht samenwerken. Hij doorziet snel wie waar goed in is, waarbij vrijheid en

Afgebakend

vertrouwen

Thomas

de

sleutelwoorden

zijn.”

Omdat

werd

door

Provast

gevraagd

het

Thomas bij D3BN de creatieve kant van het vak

vastgoedteam in Den Haag te komen versterken.

koos, rolde hij vanzelf in de richting van het

“Een hele ommezwaai van adviseur naar ontwikkelaar

OB&V SIGNAAL. p7

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 7

29-04-2010 11:26:10


OB&V SIGNAAL. p8

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 8

29-04-2010 11:26:13


3 en daarmee samengaande grotere risico’s en

worden gesteld en informatie opgevraagd zonder

verantwoordelijkheden”, zegt Thomas. “Ik ben als

het bouwproces te verstoren of grip op kwaliteit te

projectmanager weer onderaan begonnen.” Provast

verliezen.” In het communicatieproces zijn de

is een platte, overzichtelijke organisatie met een

huurder Loyens en Loeff en belegger CRI sterk

aantal directeuren, even zoveel secretaressen en

vertegenwoordigd. Zo worden ze nauw betrokken

projectmanagers en veel vrijheid in doen en laten.

bij de uitvoering en inrichting van het pand.

Provast richt zich veelal op complexe binnen­

De belangen zijn zeer groot. “Ook zij huren allerlei

stedelijke projecten met allure.

adviseurs in”, zegt Thomas. “Door het korte

“Technisch vaak lastige en commercieel ingewik­

ontwikkeltraject en de druk op de planning, kan

kelde projecten. Dat is ook de reden waarom ik

het proces van afstemmen en communicatie soms

voor deze uitdaging koos. De projectmanagers

uitermate intensief zijn. Voor mij is daarom een

moeten alles regelen waardoor ik bij alle aspecten

uitstekend werkend netwerk zo belangrijk, zodat

van het ontwikkelen betrokken word. Dat verbreedt

ik voortdurend de juiste mensen bij elkaar kan

mijn horizon. Projectontwikkeling is meer een

brengen.”

ondernemende dan een dienstverlenende activiteit. Ik moest best wennen aan die ommezwaai”, geeft

Opdrachtgever

hij toe. “Projectontwikkeling vraagt echt om

Provastgoed Nederland BV, www.provast.nl

jarenlange kennis en ervaring. Bij ons zijn het vaak de mensen met veel ervaring en een ruime staat

Projecten

van dienst, die de projecten leiden. Zij weten hoe

O.a. Kantoorgebouw Blaak 31

de hazen lopen.” Tekort aan ervaring is een

en Markthallen Rotterdam

belemmering voor een succesvol verloop van een bouwproject. “De bouw is een behoorlijk geseg­

Dienst

menteerde bedrijfstak. Met aannemers, onder­

Btb, Oculus

aannemers

en

gespecialiseerde

leveranciers.

Iedere partij kijkt sterk naar zijn eigen scope. Het projectbelang verliest men daardoor wel eens uit het oog. Van integrale samenwerking is dan nauwelijks sprake meer. De kunst is om de taken op de juiste manier te verdelen en ervoor te zorgen dat ze goed worden uitgevoerd.”

Engineering en build Provast realiseert ook engineering en build projecten, zoals het kantoor Blaak 31 in Rotterdam voor huurder Loyens & Loeff. BAM Utiliteitsbouw is de hoofdaannemer. Hierbij richt Provast zich op haar

kernactiviteiten

en

huurt

adviseurs

en

opzichters van OB&V in voor ondersteuning. “Dit soort projecten vraagt om een andere invulling dan een traditioneel bouwproces. Ze ontstaan vaak door tijdsdruk, op basis van een definitief ontwerp. In die realisatie en uitontwikkeling speelt de ontwikkelaar een andere rol. Meer controlerend. De aannemer moet zorgen dat het werk binnen de contractueel afgesproken kaders uitgewerkt en gebouwd wordt. Ook het communiceren loopt bijvoorbeeld anders. Er moeten veel vragen

OB&V SIGNAAL. p9

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 9

29-04-2010 11:26:14


Wereldwijd beheer en onderhoud voor Buitenlandse Zaken

Voor het onderhoud en beheer aan deze gebouwen stuurt Cocx de eigen inspecteurs en adviseurs de wereld rond. Voor extra support vraagt hij de inspecteurs van visiplan of zij voor het ministerie naar het buitenland willen afreizen. Cocx is van huis uit bouwkundige. Niet alleen vanwege

zijn

interesse

voor

bouwtechniek.

“Bij bouwen gaat het vooral om mensen faciliteren” is zijn uitspraak. Bij huisvesting komt daar ook het

Marcel Cocx is coördinator Beheer en Onderhoud bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn werk valt onder de Directie Huisvesting en Facilitaire zaken. Kort gezegd coördineert hij voor het beheer en onderhoud de inspecties van alle Nederlandse ambassade- en woongebouwen in het buitenland. “Elk land vergt een eigen aanpak.”

aspect emotie aan te pas. Toen Cocx eind jaren 90 begon bij Buitenlandse Zaken stond Beheer en Onderhoud nog in de kinderschoenen. “In 1996 had de Rekenkamer een behoorlijk negatief rapport geschreven over het onderhoud van de ambassades in het buitenland”, geeft Cocx aan. “Er was een wereld te ontdekken, toen ik hier kwam werken. Aanvragen voor onderhoud kwamen per fax of brief binnen. Niets was al digitaal geregeld. Er moesten systemen en programma’s worden ontwikkeld en beleid worden uitgestippeld en uitgevoerd. Dit alles was nodig om het beheer en onderhoud voor alle gebouwen van Buitenlandse Zaken in het buitenland in kaart te brengen, om uiteindelijk een volcontinu proces op gang te houden.” Een zeer uitdagende wereld, volgens Cocx, want elk land is weer anders als het gaat om technische adviezen en oplossingen bedenken.

OB&V SIGNAAL. p10

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 10

29-04-2010 11:26:18


Vertegenwoordiging in 132 landen

bekijken en bijhouden. Maar de uitvoering van het

Van de circa vierhonderd panden in beheer zijn er

inspectiewerk blijft wel ter plaatse.”

283 eigendom van Buitenlandse Zaken. Zoals de kanselarij, ofwel het ambassadegebouw, inclusief de

Locale omstandigheden

visumafdeling en de residenties, de woningen van de

Wereldwijd beheer en onderhoud van panden vergt

ambassadeurs of consuls generaal. Daarnaast is een

een speciale aanpak. Locale omstandigheden zoals

aantal personeelswoningen ooit aangekocht dat

cultuur, klimaat, kennis en conflictsituaties waarmee

onderhouden moet worden. “Vroeger werd ook nog

een land te maken heeft, beïnvloeden de conditie van

gezorgd voor de inhuur van personeelswoningen

een pand. Voor advies hierover bij de ambassade­

van de uitgezonden medewerkers in het buitenland,

gebouwen gelden over het algemeen de Nederlandse

maar dat is nu niet meer zo”, vertelt Cocx.

bouwnormen en -eisen, zoals die voor veiligheid en

De vertegen­woordigingen van Buitenlandse Zaken

gezondheid.

zijn wisselend klein tot heel groot. Doha, in Qatar,

internationale markten thuis te zijn. “We kunnen niet

dat een paar jaar geleden is geopend heeft twee

zomaar een grote ploeg naar het buitenland sturen,

uitgezonden en drie lokale medewerkers. Het kleine

omdat we ook rekening moeten houden met efficiëntie

kantoortje is niet groter dan 240 vierkante meter.

en doelmatigheid. Inspecteurs die door ons op pad

Washington is met circa honderd medewerkers de

worden

grootste ambassade en beslaat vijfduizend vierkante

bouwkunde ook verstand van installatietechniek en

meter. In een ambassadegebouw zitten vaak mensen

elektra. Van de inspecteurs wordt wel verwacht dat

van allerlei ministeries zoals landbouw, defensie en

ze op creatieve en inventieve wijze de juiste oplos­

mensen van de kamer van koophandel. In één

singen vinden, om onderhoudstrajecten te ad­viseren

ambassade zit zelfs het bureau van toerisme.

en ze succesvol te laten verlopen. Ook mensen goed

Het oudste ambassade­gebouw, een monument van

aansturen en de juiste kennis boven tafel te halen,

twee eeuwen oud, staat in Istanbul. “Vroeger werden

zijn van belang. Kennis over materialen bijvoorbeeld,

panden of grond vaak aangekocht tegen gunstige

en waar ze verkrijgbaar zijn. Of over culturele

voorwaarden of symbo­lische bedragen. Dat gebeurt

achtergronden en zakenrelaties. Dat vraagt van een

nog zelden.”

inspecteur wel om een behoorlijke flexibele inzet en

Het

gestuurd,

is

onmogelijk

hebben

naast

om

van

kennis

alle

van

verstand van zaken”, geeft Cocx aan. Daarbij moet hij

Digitalisering

ook naar het buitenland willen”, zegt Cocx. “We zijn

Buitenlandse Zaken heeft wereldwijd opmerkelijke

terughoudend om mensen naar Bagdad of Kabul uit

panden in haar bezit. Niet alleen fraaie monumenten,

te zenden, maar ze gaan wel naar Islamabad, Addis

maar ook spraakmakende nieuwe ambassade­

Abeba of Zuid-Soedan. Uiteraard wegen we de

gebouwen die door bekende Nederlandse architecten

gevaren en risico’s zorgvuldig af. Het beleid is, zolang

zijn ontworpen. Rem Koolhaas ontwierp de Neder­

een ambassade open is sturen we daar mensen naar

landse ambassade in Berlijn, Erick van Egeraat de

toe. Inspecties worden meestal één keer in de drie

ambassade in Warschau en Carel Weeber de Dakar

jaar uitgevoerd, met als resultaat een onder­

residentie. “Om de vier jaar wisselt de uitgezonden

houdsrapport en een meerjaren onderhouds­planning.

ambtenaar van een ambassade en verhuist naar een

Het inspecteren van de beveiliging van ambassade­

nieuwe post. Dat betekent voor het onderhoud werk

gebouwen behoort niet tot de afdeling van Cocx.

aan de winkel omdat de woningen tijdelijk leeg staan. De posten zijn zelf verantwoordelijk voor de

Opdrachtgever

uitvoering van het onderhoud. Maar, voor ons

Ministerie van Buitenlandse Zaken, www.buza.nl

onder­houds­overzicht hebben we regelmatig contact met alle vestigingen. Vroeger gaven de posten zelf

Projecten

op een briefje aan wat de komende jaren moest

Diverse buitenlandse ambassades

gebeuren. Digitalisering was wel een enorme uitkomst om het beheer beter te plannen. Dit jaar

Dienst

gaat een nieuw systeem werken waarbij de posten

Visiplan

op locatie zelf hun jaaroverzicht onderhoud kunnen

OB&V SIGNAAL. p11

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 11

29-04-2010 11:26:20


Colofon Aan deze editie van Signaal werkten mee Teksten Tosca Vissers, Rotterdam / Fotografie Erik Schilt, Dordrecht / Redactie Fokje Jansma, OB&V holding BV / Geïnterviewden Jurjen Thomas, Wessel Visser, Marcel Cocx en René Gubbels / Ontwerp & Layout Maquet, Rotterdam / Druk Oldehove, Westland / Oplage 1750 / Uitgave mei 2010 Signaal is een uitgave van OB&V holding BV © Voor meer informatie: www.obenv.nl

Rotterdamseweg 402g Postbus 152 2600 AD Delft T 015 - 251 52 51 F 015 - 251 52 61

Assiesstraat 2 Postbus 1405 8001 BK Zwolle T 038 - 421 13 13 F 038 - 421 84 54

Crabethstraat 7f Postbus 6177 5600 HD Eindhoven T 040 - 245 26 22 F 040 - 245 37 55

OB&V holding BV KvK 27273700 info@obenv.nl www.obenv.nl

OB&V holding BV is de overkoepelende organisatie van de werkmaatschappijen oculus, btb en visiplan

30037002 Nieuwsbrief Signaal #2.indd 12

29-04-2010 11:26:20

OB&V Signaal  

nieuwsbrief OB&V

Advertisement