Page 1

1

บทที่ 1 บทนำ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ปี 2016 รัฐบาทภายใต้การนาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษในงานต่าง ๆ จะมีคาพูด ใหม่ออกมาว่า จะนาพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ” ด้ วยการสร้าง “ความเข้ ม แข็ งจากภายใน” ขั บ เคลื่ อ นตามแนวคิ ด “ปรัช ญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ผ่ า นกลไก “ประชารั ฐ ” สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนาเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกั นผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทาให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งใน คนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย ในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ และการเติบโตทางธุรกิจแบบ Startup ซึ่งมีการรูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อ รองรับการโตเร็วนั้น อาศัยวิธีคิดในการทาธุรกิจที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ไหน และ ต้องอาศัยเครื่องมือทางการเงินและการบริหารองค์กร รัฐบาลทุกยุคทุ กสมัยได้ให้ความสาคัญ ในการแก้ปัญ หาการขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ โดยได้ ดาเนินการจัดหาน้าสะอาดให้กับประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ เสมอมา เนื่องจากผู้เขียนเคยทางานใน กระทรวงสาธารณสุ ขมาก่ อ นก็ จะขอเล่ าความเป็ น มาเกี่ ยวกั บ น้ าสะอาดในชนบทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวงสาธารณสุขก่อนการดาเนินงานจัดหาน้าสะอาดในชนบทที่ได้เริ่มดาเนินการโดยกระทรวง สาธารณสุข เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า น้าเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี การมีน้า สะอาดไว้ดื่มและใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเพียงพอ รวมทั้งการมีการสุขาภิบาลที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐาน ในการทาให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่ องมาจากน้า งานจัดหาน้า สะอาดในชนบทได้เริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรม อนามั ย พ.ศ.2496 โดยให้ ก องช่ า งสุ ข าภิ บ าลเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นออกแบบและควบคุ ม การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมีบทบาทในการพัฒ นาระบบ การจัดหาน้าสะอาด โดยรัฐบาลกาหนดให้กรมอนามัยรับผิดชอบโครงการประปาชนบทในเขตพื้นที่ เร่งรัด และมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพน้าให้สะอาดและส่งถึงประชาชนโดยสะดวกและปลอดภัย


2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญ ของระบบประปาอัจฉริยะ เพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่าง รวดเร็ว มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้น้าในชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตาบล และองค์กรอื่นๆ เพิ่มความสะดวกในการคานวณเงินค่าน้าประปา การจดบันทึกเลขมาตร น้า การออกใบเรียกเก็บค่าน้า การติดตามทวงถาม และรายงานสรุปต่างๆ รายวัน รายเดือน รายปี จึง คิดซอร์ฟแวร์ระบบบริหารจัดการน้าประปาหมู่บ้านขึ้นมา โดยผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์แบบ Open Source ออกแบบให้ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้ใช้งานและหน่วยงาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 1. เพื่ อพั ฒ นาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ให้ เป็ นระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้น้าที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการ 2. เพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ดู แ ลระบบและผู้ ใ ช้ น้ าต่ อ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0

ขอบเขตกำรวิจัย 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย คือ 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 2.2 ตัวแปรตาม ได้ แ ก่ ผลของการใช้งานโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 3. ประชากร คือ กลุ่มผู้ใช้น้าจานวน 752 คน

สมมติฐำนกำรวิจัย 1. โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 เป็นระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และในหน่วยงานต่างๆ 2. ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจต่อ การใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

คำจำกัดควำมที่ใช้ในงำนวิจัย 1. R-Smart life Waterworks Authority 4.0 หมายถึ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ที่ ใช้ ประกวดในงาน “ประชารั ฐ ร่ ว มพั ฒ นาสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา” การประกวดนวั ต กรรม


3 สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ถู ก พั ฒ นาเป็ น ระบบบริ ห ารจั ด การผู้ ใช้ น้าประปา 2. ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการท างานตามการออกแบบ โดยเกิ ด จาก การทดสอบการทางานในแต่ละฟังก์ชันได้แก่ ระบบใบเสร็จ -ใบแจ้งหนี้ ระบบบันทึกชาระเงิน ระบบ จัดการผู้ใช้น้า และระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ สามารถทางานได้ครบทุกระบบ 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ผลตอบรับของสถานประกอบการที่ทาแบบสอบถาม และแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0

ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ 1. มี โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 2. ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้งานในหน่วยงานที่ได้ทาการทดลอง ต่อโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 3. ผู้เรียนได้นาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ทาสิ่งประดิษฐ์ตามหลัก STEM ศึกษา

ระยะเวลำกำรศึกษำ ตำรำงที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการศึกษาวิจัย ลำดับ

ขั้นตอนกำรศึกษำวิจัย

1

ขั้นเตรียมการ รวบรวมข้อมูลความต้องการการใช้งาน ระบบประปาอัจฉริยะจากหน่วยงาน 3 แห่ง ขั้นออกแบบการวิจัย วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้หรือหน่วยงาน ขั้นการทดสอบ โดยการทดลองใช้งานที่วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขัน้ การวิเคราะห์ประเมินผล ในการหาประสิทธิภาพ โดยหาค่าความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน

2 3 4

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.


4

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์หา แนวทางการทาวิจัยในครั้งนี้ เนื้อหาคลอบคลุมดังต่อไปนี้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS ความรู้พื้นฐานการสร้าง Line Notify และ API ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AJAX ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JQUERY ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ WebHook

กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นด้วยภำษำ PHP PHP ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ โอเพน ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน โครงสร้างคาสั่งมาจาก ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วเป็นภาษา สาหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรม เป็นภาษาที่ใช้ใน การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ หรือใส่สีสันให้กับเว็บไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็นส่วนที่ใช้ในการคานวน ประมวลผล เก็บค่า และทาตามคาสั่งต่างๆ และใช้ในการเขียน CMS ยอดนิยมเช่น Drupal, Joomla กล่าวคือเว็บไซต์จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ต้องมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ Javascript ใช้เป็นเพียงแค่ ตัวควบคุมการแสดงผลเท่านั้น PHP เป็ น ภาษาสคริป ต์ แ บบเซิ ร์ฟ เวอร์ ไซด์ (server-side scripting language) หมายถึ ง เทคโนโลยีที่สคริปต์ทางานบนบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแตกต่างกับสคริปต์ด้านไคลเอนต์ อย่าง Javascript ที่ทางานบนฝั่งไคลเอนต์ และยังใช้สาหรับสร้างเว็บเพจแบบมีการตอบสนอง (dynamic) ซึ่งอยู่ใน รูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน ซึ่งมีใช้อยู่แพร่หลายในปัจจุบัน และการประมวลผลจะเกิดขึ้นบนเครื่องแม่ ข่ า ย (Server) แล้ ว ส่ งผลลั พ ธ์ ก ลั บ มายั ง เครื่ อ งลู ก ข่ า ย (Client) ดั งนั้ น ภาษา PHP จึ งเป็ น ที่ นิ ย ม นามาใช้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Applications) ที่สามารถทางานโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ PHP เป็นโอเพนซอร์ส (Open Source) เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัส ต้นฉบับ ซอฟต์แวร์หลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทาการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ซอร์สโค้ด


5

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL MySQL (มายเอสคิ วแอล) เป็ น ระบบจั ดการฐานข้อ มู ล โดยใช้ภ าษา SQL แม้ ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒ นาภายใต้ บริษั ท MySQLAB ในประเทศสวีเดน สร้างขึ้ น โดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟิ น แลนด์ ปั จจุ บั น บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อกิจการของ MySQL AB คาสั่ง SQL เป็น เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ ระบบงานที่ รองรับ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ เช่ น ท างานร่วมกั บ เครื่อ งบริก ารเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทางานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และ เป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนาไปใช้งานมากที่สุด รุ่นของผลิตภัณฑ์นั้น แบ่งออกมาได้สามสายการผลิต คือเวอร์ชันที่เป็นรุ่นที่ (version) ใช้ฟรี (คอมมิวนิตี้ เวอร์ชัน) เวอร์ชัน การค้ า (คอมเมอร์ เ ชี ย ลเวอร์ ชั น )และ เวอร์ ชั่ น ที่ ส นั บ สนุ น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ SAP (MAX DB) ความแตกต่ างคือเวอร์ชั่น คอมมิ วนิ ตี้ นั้ น สามารถน าไปใช้งานได้ฟ รีแต่ขาดการสนั บ สนุ น หรือการ ช่วยเหลือเมื่อมีปัญ หาเกิดขึ้น , เวอร์ชั่นที่เป็นคอมเมอร์เชียลนั้นให้บริการด้านความสนับสนุนเมื่อ มีปัญ หา (ซื้ อบริการ) สรุป คร่าวๆ ประเภทดาต้าเบสให้เลือกใช้ดังนี้ (1) MySQL เอ็นเตอร์ไพรส์ Enterprise (2 ) MySQL ค ลั ส เต อ ร์ Cluster (3 ) MySQL Embeddedแ ล ะ (4 ) MySQL Community (opensource เวอร์ชั่น) มาพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นสาหรับระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ห รื อ ระดั บ องค์ ก ร เช่ น Store Procedure, database trigger ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ประสิทธิภาพในส่วนของตารางและการทาดัชนี (index) ขึ้นมาอีกด้วย MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสาหรับฐานข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งมักจะได้ชื่อว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ ต่ า งๆ ที่ จ ะสอนการใช้ ง าน MySQL และ PHP ควบคู่ กั น ไป นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรม ที่สามารถทางานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษา จาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอื่น ใช้งานผ่าน API สาหรับโปรแกรมที่ติดต่อผ่าน ODBC หรื อ ส่ ว นเชื่ อ มต่ อ กั บ ภาษาอื่ น (database connector) เช่ น เอเอสพี สามารถเรี ย กใช้ MySQL ผ่านทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เป็นต้น

พื้นฐำนกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS เว็บไซต์(website, web site หรือ site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกัน ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรี ยกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไป จะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรีและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไป นิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์แห่งแรกของโลกถูกสร้างขึ้นเมื่อ


6 30 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยวิศวกรของเซิร์น ในภาษาอังกฤษ มีการสะกดคาว่า เว็บไซต์หลายแบบ ตั้งแต่ Web site, website และ web site เริ่มแรกสุดคาว่าเว็บไซต์นั้น สะกดด้วยการแยกคา และ ใช้ ตั ว W พิ ม พ์ ใหญ่ เป็ น Web site เนื่ อ งจากค าว่ า "Web" เป็ น ค านามเฉพาะ ย่ อ มาจากค าว่ า "World Wide Web" ซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วไปตามสื่อมวลชน และภายหลังได้มี คาว่า "web site" HTML คื อ ภาษาหลั ก ที่ ใช้ ในการเขี ย นเว็บ เพจ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคาว่า Hypertext Markup Languageโดย Hypertext หมายถึงข้อความที่เชื่อมต่อ กั น ผ่ า นลิ ง ค์ ( Hyperlink) Markup language นั่ น เองปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาและก าหนดมาตรฐาน โดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ภาษา HTML ได้ถูกพัฒ นาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 และ HTML 4.0 HTML5 แตกต่างจาก HTML เวอร์ชั่น เก่า คือ ภาษามาร์ก อัป ที่ ใช้สาหรับ เขียน website ซึ่ ง HTML5 นี้ เป็ น ภาษาที่ ถู ก พั ฒ นาต่ อ มาจากภาษา HTML และพั ฒ นาขึ้ น มาโดย WHATWG โดยได้ มี ก ารปรับ เพิ่ ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น HTML5 ได้มีการแนะนา เอเลเมนต์ ใหม่หลายตัวเพื่อตอบสนองการใช้งานของเว็บไซต์รุ่นใหม่ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet เรียกโดยย่อว่า “สไตล์ชีท” คือภาษาที่ใช้เป็นส่วน ของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กาหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบของ เนื้อหาในเอกสาร อันได้แ ก่ สีของข้อความ สีพื้ นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกาหนดรูปแบบหรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคาสั่งที่ใช้ ในการจั ด รู ป แบบการแสดงผล ก าหนดให้ รู ป แบบของการแสดงผลเอกสาร เพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การ จัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสาร ภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกาหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามา ครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กาหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C

ควำมรู้พื้นฐำนกำรสร้ำง Line Notify และ API LINE Notify คือ บริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังบัญชี ของคุณหรือกลุ่มต่างๆที่คุณอยู่ได้ ผ่านทาง API ซึ่งเรียกผ่าน HTTP POST ข้อจากัดของ LINE Notify คือ สามารถส่งแจ้งเตือนได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้ หรือกลุ่มที่ผู้ขอใช้เป็นสมาชิกเท่านั้น หากต้องการให้ สามารถส่งข้อความหาใครก็ได้ ท่านต้องใช้ LINE Bot API แทนที่ LINE ได้เตรียมไว้ให้นั่นเอง สามารถ ใช้บริการ LINE Notify ได้โดยไม่เสียค่าบริการ ก่อนที่จะใช้งาน API และส่งการแจ้งเตือน ท่านต้อง เพิ่ ม LINE Notify เป็ น เพื่ อ นก่ อ น โดยสแกน QR Code ในการใช้ งาน API จะมี Access Token ไว้สาหรับเป็นรหัสที่ใช้ตอนจะเข้าใช้งาน API โดยรหัสนี้จะเป็นข้อความแทนอีเมล์ และพาสเวิร์ดของ


7 เรา ดังนั้นหาก Access Token ถูกเปิดเผย เรายังสามารถใช้งานแอคเค้าท์ได้ปกติ แต่หากรู้ตัวว่า Access Token ถูกเปิดเผย ควรยกเลิก แล้วขอ Access Token ใหม่ทันที API ย่ อ มาจาก Application Programming Interface คื อ ช่ อ งทางการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่าผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server เชื่อมต่อไปหา Server ซึ่ง API นี้เปรียบได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระโดยส่วนมากแล้วเราจะเห็น API ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ที่เห็นได้กันอย่างชัดเจน อีกบริการหนึ่งก็คือบริการของ PayPal API ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่ม ช่องทางการชาระเงินให้กับลูกค้าก็สามารถนา PayPal API ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ที่ต้องการได้ เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให้กับลู กค้าที่ ม าใช้บริการในเว็บ ไซต์นั่นเอง นอกจากเว็บ ด้านอีคอมเมิร์ซ และ ยั ง มี เว็ บ ไซต์ ด้ า นสั งคมออนไลน์ ห รื อ Social Network ที่ น า API ไปใช้ งานด้ ว ย เช่ น Facebook หรือไม่ก็ Twitter ที่สามารถนากล่องแสดงความคิดเห็นไปติดในเว็บไซต์ที่ต้องการได้ด้วย API ทาหน้าที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆหรือจะเป็นการนาข้อมูลต่างๆออกจากเว็บไซต์ หรือจะเป็นการส่งข้อมูลเข้าไปก็ได้ โดยเจ้าของเว็บไซต์ที่มี API จะกาหนดขอบเขตในการเข้าถึงบริการ ต่างๆ ของทางเว็บไซต์ ในปัจจุบันเว็บไซต์ใหญ่ๆหลายเว็บไซต์จะมีการเปิดให้ใช้งาน API ซึ่งเราอาจจะ เห็นการใช้งาน API ได้มากขึ้นโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ด้านการติดต่อสื่อสาร Social Network และ E-commerce

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ AJAX Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML วิวัฒนาการของเอแจ็กซ์เริ่มต้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2002 ไมโครซอฟท์ได้ทาการคิดค้น XMLHttpRequest ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเขียน โปรแกรมบนเว็บเพจ เพื่อใช้ติดต่อกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งในขณะนั้นมีแต่เพียง อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ เท่านั้นที่มีความสามารถนี้ ต่อมาเว็บเบราว์เซอร์ อื่นๆ เช่นจาก มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ ได้นาแนวคิดของ XMLHttpRequest ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของตนด้วย จึงเริ่มทาให้มีการใช้ อย่างกว้างขวางขึ้น จนปั จจุบั น ได้กลายเป็ น มาตรฐานที่ ทุ กเว็บ เบราว์เซอร์ต้องมี ในตอนแรกนั้ น ไมโครซอฟท์ เป็ น ผู้ ที่ ได้ น า XMLHttpRequest โดยใช้ ใน Outlook Web Access ที่ ม าพร้ อ มกั บ Microsoft Exchange Server 2000 ต่ อ มาเว็ บ ไซต์ อ ย่ างกู เกิ ล ได้ เปิ ด บริก ารใหม่ ชื่ อ จี เมล ซึ่ งใช้ XMLHttpRequest เป็นหัวใจหลักในการดึงข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ จึงทาให้แนวคิดและเทคนิค การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย เอแจ็กซ์ เริ่มเป็นที่รู้จั กกันกว้างขวางขึ้น จนปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่ง ในหัวใจหลักของแนวคิดเรื่อง Web 2.0 กลุ่มของเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทาให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทาให้ เพิ่ ม การตอบสนอง ความรวดเร็ ว และการใช้ ง านโดยรวม ajax นั้ น จะท าให้ web application


8 มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ ajax นั้นจะส่ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบกลับข้อมูล ที่เราต้องการ ซึ่งจะทาให้เราแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ Server Side Script ที่ต้องการข้อมูล จาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php , asp เป็นต้น แต่ ajax จะทาให้เราโหลดหน้าเพจ ส่วนที่ต้องการข้อมูลใหม่เท่านั้นทาให้ web หรือ web application มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ ajax ยังสามารถที่ จะดึงข้อมู ลที่เป็น xml ได้อีกด้วยซึ่งในการเขียน ajax นั้นจะเขียนโดยใช้ javascript ในการควบคุ ม การท างานทั้ งหมด เพื่ อ ขอค าที่ ใกล้ เคี ย งกั น ซึ่ งถ้ าใช้ เพี ย งแต่ server side script คงลาบากเพราะต้องโหลดเพจใหม่ตลอด นี้ก็คือ ajax โดยรวมและประโยชน์ของ ajax วิธีการทางานของเว็บแอปพลิเคชันแบบดังเดิมนั้น โดยปกติแล้วเมื่อผู้ ใช้ทาการร้องขอข้อมูล จากเซิร์ฟเวอร์ ตัวเว็บเบราว์เซอร์จะทาการส่งข้อมูลการร้องขอโดยใช้โพรโทคอล HTTP เพื่อติดต่อกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทาการประมวลผลจากการร้องขอที่ได้รับ และส่งผลลัพธ์เป็น หน้า HTML กลับไปให้ผู้ใช้ วิธีการข้างต้นเป็นวิธีการแบบการร้องขอและการตอบรับ (Request and Response) ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ จ ะต้ อ งรอระหว่ า งที่ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ป ระมวลผลอยู่ ซึ่ ง เป็ น หลั ก การท างานแบบ Synchronous แต่ ก ารท างานของเว็ บ แอปพลิ เคชั น ที่ ใช้ เทคนิ ค เอแจ็ ก ซ์ จ ะเป็ น การท างานแบบ Asynchronous หรือการติดต่อสื่อสารแบบไม่ต่อเนื่อง โดยเซิร์ฟเวอร์จะทาการส่งผลลัพธ์เป็นเว็บเพจ ให้ผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ประมวลผลเสร็จก่อน หลังจากนั้นเว็บเพจที่ผู้ใช้ได้รับจะทาการดึงข้อมูลใน ส่วนต่างๆทีหลัง หรือจะดึงข้อมูลก็ต่อเมื่อผู้ใช้ต้องการเท่านั้น

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ JQUERY jQuery คือ ไลบรารีของโค้ดจาวาสคริปต์ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเว็บไซต์ช่วยในการ เรียกใช้งานจาวาสคริปต์ให้ง่ายขึ้น เปิดตัวครั้งแรกในงานบาร์แคมป์นิวยอร์ก โดย จอห์น เรซิก (John Resig) เมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 ตัวโค้ดของเจเควียรีมีลิขสิทธิ์และสัญ ญาอนุญ าตแบบโอเพน ซอร์ ซ โดยใช้ สั ญ ญาอนุ ญ าตของ GFDL และ MIT License ทางไมโครซอฟท์ แ ละโนเกี ย ได้ มี การประกาศตัวว่าจะมีการนาเจเควียรี มาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะ วิชวลสตูดิโอ และ เฟรมเวิร์ก เอเอสพีดอตเน็ต เอแจ็กซ์ และ เอเอสพีดอตเน็ต เอ็มวีซี ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียน JavaScript นั้นมีความสะดวกและง่ายขึ้น เพราะว่าการนา JavaScript เอาไปประยุกต์กับงานจาพวก เว็ บ (Client-side JavaScript) นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ยุ่ ง ยาก ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งความไม่ เข้ า กั น ของ Web Browser แต่ละค่าย, DOM หรือ API เป็นต้น jQuery เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ ในรูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้ งาน Cross Browser คือ ไม่ ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมี ก าร เลือกใช้ function ที่สามารถ เหมาะสมต่อการทางานและแสดงผลใน Web Browser ที่กาลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปัญ หาการท างานที่ ผิดพลาดในฝั่งของ Client ได้ จากปัญ หาก่อนนี้ นักโปรแกรมเมอร์


9 ทั้งหลายในสมัยก่อน ๆ มักจะทดสอบโปรแกรมและพัฒนาบน IE (Internet Explorer ซึ่งเป็น Web Browser ที่คนใช้มากที่สุดเกือบ 95% เมื่อสมัย 5-6 ปี) แต่อย่างที่เรารู้คือ ตอนนี้ได้มีหลาย Web Browser ได้เกิดขึ้นมากมาย เช่น Chrome , Firefox หรือ Safari และบางคาสั่งของ JavaScript จะ ไม่ ท างานหรื อ ไม่ support ใน Web Browser บางตั ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี่ เองการใช้ jQuery มาเป็ น ทางเลื อกก็ส ามารถช่วยแก้ปั ญ หานี้ เป็ นได้อย่ างดี ทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน เพราะเป็ น syntax ที่เข้าใจง่าย และเขียนได้ในรูปแบบที่สั้น ๆ รองรับการทางานทั้งใน HTML รูปแบบเดิม หรือ CSS , element , DOM element , effect การจัดการ Event ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนา Ajax ด้วย jQuery ก็สามารถ ทาได้อย่างง่ายดาย โดย Syntax เหล่านี้ยังคงทางานอยู่ภายใต้คาสั่งของภาษา JavaScript แต่ ก ารเรี ย กใช้ ง าน Framework หรื อ function ต่ า ง ๆ จะถู ก ก าหนดรู ป แบบโดย Patterns ที่ได้ถูกออกแบบไว้ใน Library ของ jQuery นอกจากนี้ jQuery Library ยั ง ได้ ถู ก น าไปใช้ กั บ Open Source ดั ง ๆ หลายตั ว เช่ น Drupal หรื อ WordPress ซึ่ งถื อ ได้ ว่ า jQuery เป็ น สุ ด ยอดแห่ ง Library แห่ งยุ ค หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในทาง Microsoft ได้ประกาศสนับสนุนใช้งาน jQuery และมีการ Include เข้ามาใน Framework เพื่อใช้ในการนามาพัฒนา ASP.NET ร่วมกับ Ajax บน Web Application

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ WebHook Webhooks เป็น HTTP POST ที่คอยแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชี Omise ของ คุณไม่ว่าจะจาก API หรือบน dashboard ข้อมูลที่ระบบแจ้งเตือนจะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ของ Omise มายัง url ที่คุณได้ตั้งไว้ (สามารถเปลี่ยน url ได้ทุกเมื่อ) นอกจากนี้ยังสามารถกาหนด url ที่ต่างกันได้สาหรับการใช้งานบน test mode และ live mode ส่วนข้อมูลที่ได้รับแจ้งเตือนทั้งหมดจะอยู่ในหัวข้อ "Events" บน dashboard หรือ จะเรียกจาก API ก็ได้เช่นกัน Messaging API ทาการเชื่อมต่อระหว่าง user ผ่านทาง LINE official account หรือ LINE@ account ซึ่ง ด้วย Messaging API นี้เราจะสามารถ accept friend รวมถึงส่ง message หา user คนอื่นๆ ที่ add account เรา เป็ นเพื่ อน โดยผ่ านหน้ า LINE@ Manager ที่ เราตั้ งไว้ หรื อ ส่ งออกจากจาก server ของเราก็ ได้ ในรู ปแบบ interactive โต้ตอบ การใช้งสาน Messaging API ทาให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่าง server ของเรา ไปยัง user LINE ผ่านทาง LINE Platform ซึ่ง Request ที่ใช้ส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON format โดยตัว server เราจะต้อง เชื่ อมต่ อกั บ LINE Platform และเมื่ อ มี user เพิ่ ม account LINE เราเป็ นเพื่ อน หรื อ ส่ งข่ อความมาหาเรา ทาง LINE Platform จะทาการส่ง request มายัง server ที่เราลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE account นั้นทันที วิธีนี้ เรียกว่า Webhook ซึ่งมันทาให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกับว่าได้โต้ตอบกับคนจริงๆ


10

บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจยั ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้ประชากรเป็นผู้ใช้น้าจานวน 752 คน และหน่วยงานจานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ประปาหมู่ 2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 2. ประปาหมู่ 9 ต.ทับหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี และ 3. ประปาหมู่บ้านสัญญา ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เครื่องมือในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 1. แบบบันทึกการทดสอบโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 2. โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

กำรพัฒนำโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ขั้นตอนการพั ฒ นาโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 นั้น ผู้วิจัยได้ท า การสัมภาษณ์ องค์กรจานวน 3 หน่วยงาน เพื่อสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน โปรแกรมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การผู้ ใช้ น้ าประปา จากนั้ น รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ เคราะห์ แ ละ สังเคราะห์ระบบใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ได้แก่ ระบบผู้ดูแลระบบ ระบบตรวจสอบข้อมูล การใช้น้า ระบบคานวณค่าน้า ระบบออกใบเสร็จ-ใบแจ้งหนี้ 2. การวิเคราะห์ความสามารถของโปรแกรม 2.1 ระบบผู้ดูแลระบบ ระบบผู้ดูแลระบบได้กาหนดเป็นผู้ดูแลสูงสุดได้แก่เจ้าหน้าที่ และ ระบบพนักงาน ซึ่งแต่ละระบบสามารถใช้ข้อมูลของกันและกันได้ ข้อมูลจะถูกจากัดการเข้าถึงข้อมูล ด้วยระดับของผู้ใช้งาน 2.2 ระบบตรวจสอบข้ อ มู ล การใช้ น้ า เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ดู แ ลระบบเป็ น ผู้ ต รวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ จะรับข้อมูลการใช้น้า (ตัวเลขมาตรน้า) ผ่าน 3 ช่องทาง 1) ผ่านทางไลน์ ซึ่งเจ้าของ มาตรน้าจะเป็นผู้แจ้ง ซึ่งการแจ้ งนี้จะได้รับส่วนลดตามที่กาหนด 2) ผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าของ มาตรน้าจะเป็นผู้แจ้ง ซึ่งการแจ้งนี้จะได้รับส่วนลดตามที่กาหนด และ 3) จากเจ้าหน้าที่เข้าไปจดเลข มาตรน้า 2.3 ระบบค านวณค่ า น้ า เมื่ อ ได้ รั บ ข้ อ มู ล การใช้ น้ ามาอยู่ ในระบบแล้ ว ระบบจะท า การคานวณค่าน้าเทียบกับอัตราค่าน้า ค่าโปรโมชั่น แล้วจะคิดคานวณค่าน้าออกมา


11 2.4 ระบบออกใบแจ้งหนี้ เมื่อระบบทาการคานวณค่าน้าออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ไปจดเลข มาตรน้า สามารถออกใบแจ้งหนี้ ณ ที่จ่ายได้เลย 2.5 ระบบบันทึกการชาระเงิน เมื่อระบบทาการคานวณค่าน้าออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ดูแลระบบ สามารถพิมพ์รายงานบันทึกการชาระเงินได้เพื่อรายงานผลให้กับองค์กร 2.6 ระบบช าระเงิน ออกแบบให้ ส ามารถรองรั บ การช าระเงิ น จากผู้ ใช้ น้ า และมี ก าร ตรวจสอบคิวในการมาชาระเงินได้ 2.7 ระบบออกใบเสร็ จ ออกแบบให้ ร ะบบสามารถแสดงการค านวณค่ า น้ าออก มาแล้วปริ๊นท์เป็นใบแจ้งหนี้ กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไปจดมาตรน้า สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ณ ที่นั้นได้ เลย ซึ่งทาให้ไม่ต้องเดินทางหลายรอบ 2.8 ระบบบันทึกเก็บเงินหนี้ เมื่อผู้ใช้น้าไม่ทาการชาระเงินตามที่กาหนดหรือตามยอดชาระ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ต่อไป 2.9 ระบบจั ด การผู้ ใช้ น้ า ออกแบบให้ ส ามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ใช้ น้ า และผู้ ใช้ น้ าที่ มี ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้าและข้อมูลการชาระ ค่าน้าผ่านหน้าเว็บได้ 2.10 ระบบแจ้งเตือนหนี้ กรณีที่ผู้ใช้น้าไม่ชาระค่าน้าในเวลาที่กาหนด ระบบจะส่ง Line แจ้งเตือน 3 ครั้ง เมื่อครบกาหนดระบบจะบันทึกและสร้างแบบฟอร์มการตัดมาตรน้าอัตโนมัติ 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบแผนภาพการไหลเวียนข้อมูล (Data Flow Diagrams)

รูปที่ 3.1 Data Flow Diagrams Level 0


12 4. การออกแบบหน้าจอโปรแกรม

รูปที่ 3.2 แสดงการออกแบบหน้าแรกของโปรแกรม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. สร้างแบบบันทึกการทาสอบระบบ ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบให้คาแนะนา เพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 2. ทาการทดสอบสมรรถนะสิ่งประดิษฐ์ 3. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และชี้แจงการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ งานสิ่งประดิษฐ์ 4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ นามานับจานวน ตรวจสอบความถูกต้อง 5. นาข้อมูลที่ได้ จากการทดลองและจากแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลผู้ใช้งาน สิ่งประดิษฐ์ ไปทดสอบหาค่าทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล สูตรพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 5.5.1 การหาค่าเฉลี่ย (สายยศ, ล้วน สายยศ และอังคณา, 2538) x X สูตร N เมื่อ X คือ ค่าเฉลี่ย


13

 x คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด N คือ จานวนข้อมูล วิ เคราะห์ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ แอพพลิ เคชั น ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง เครื อ ข่ า ย คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ย x X = N เมื่อกาหนดให้ แทน คะแนนเฉลี่ย X  x แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน N แทน จานวนผู้ตอบแต่ละข้อคาถาม การวิเคราะห์แบบสอบถาม กาหนดช่วงของค่าเฉลี่ยตามแนวของ จอห์น ดับบลิว เบสท์ และ เจมส์ วี คาห์น (Best John W. and Kahn James V. 1993 : 181-182) ดังนี้ ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย 4.50 - 5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3.50 - 4.49 มีความคิดเห็นในระดับมาก 2.50 - 3.49 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1.50 - 2.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อย 1.00 - 1.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด สู ต รค่ าเบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน (Standard Deviation – S.D.) (Lafferty Petter and Rowe Julain 1995 : 561-562) N  X 2   X 2 S.D. = N  N  1 เมื่อกาหนดให้ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

N X 2 จานวน

 X2 

แทน ผลรวมยกก าลั ง สองของคะแนนทุ ก แทน ผลรวมของคะแนนทุ กจานวนยกกาลั ง

สอง N

แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด


14

บทที่ 4 ผลกำรวิจัย ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประปาอัจฉริยะ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวม ข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขอบเขตการวิจัยดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบประปาอัจฉริยะ 2. ผลการประเมินแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 4. ความพึ งพอใจของผู้ ใช้น้ าและเจ้าหน้ าที่ ที่ มีต่อโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0

ผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ระบบประปำอัจฉริยะ 1. ระบบผู้ดูแลระบบ 2. ระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้น้า 3. ระบบคานวณค่าน้า 4. ระบบออกใบแจ้งหนี้ 5. ระบบบันทึกการชาระเงิน 6. ระบบออกใบเสร็จ 7. ระบบชาระเงิน 8. ระบบบันทึกเก็บเงินหนี้ 9. ระบบจัดการผู้ใช้น้า 10. ระบบแจ้งเตือนหนี้

ผลกำรประเมินแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งแบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบระบบประปาอั จ ฉริ ย ะโดยแบ่ ง ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผู้ดูแ ลระบบ ด้านการตรวจสอบข้อมูลการใช้น้า ด้านการคานวณค่าน้ า ด้ านการออกใบเสร็จ -ใบแจ้ งหนี้ จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นเทคนิ ค วิธี ก าร 3 ท่ าน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ท่าน ผลคะแนนค่าเฉลี่ยจากการประเมิน ดังนี้


15 ตำรำงที่ 4.1 แสดงผลการประเมินระบบประปาอัจฉริยะ ข้อที่ หัวข้อ ระดับคุณภำพ S.D. X 1 ด้านการทางานส่วนของผู้ดูแลระบบ 4.84 0.37 ดีมาก 2 ด้านการจัดการข้อมูลการใช้น้า 4.55 0.48 ดีมาก 3 ด้านการคานวณค่าน้า 4.67 0.42 ดีมาก 4 ด้านการออกใบเสร็จ-ใบแจ้งหนี้ 4.70 0.46 ดีมาก รวม 4.69 0.43 ดีมำก จากตารางที่ 4.1 พบว่า ค่าเฉลี่ยในการประเมินระบบประปาอัจฉริยะ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านด้านการทางานส่วนของผู้ดูแลระบบ ดีมากที่สุด ตามลาดับ ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสรุป ได้ว่า โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงว่า ระบบประปาอัจฉริยะ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีขึ้นไปเป็นที่ยอมรับได้ สามารถนาไปใช้งาน ได้

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อระบบประปำอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบประปาอัจฉริยะ ไปสอบถามหน่วยงาน ที่นาไปใช้ และผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน จานวน 100 คน และเก็บแบบสอบถามได้ จานวน 100 ชุด ซึ่งผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ตำรำงที่ 4.2 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 1 ด้านตัวอักษร ภาพประกอบ สี 4.77 0.49 มากที่สุด 2 ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) 4.78 0.48 มากที่สุด 3 ด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งาน 4.82 0.45 มากที่สุด 4 ด้านการใช้งานระบบผ่าน Application line 4.76 0.46 มากที่สุด รวม 4.78 0.47 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.2 พบว่าความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.78,S.D = 0.47) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ผู้ ใช้ มี ค วามพึ ง พอใจ


16 ด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งานมากที่สุด ( X =4.82,S.D = 0.45) รองลงมาคือ ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) ( X =4.78,S.D = 0.48) ตำรำงที่ 4.3 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน ตัวอักษร ภาพประกอบ สี (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.88 0.32 มากที่สุด 1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 4.73 0.54 มากที่สุด 2 ชนิดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.73 0.48 มากที่สุด 3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.70 0.56 มากที่สุด 4 ภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย 4.69 0.61 มากที่สุด 5 ขนาดของภาพที่แสดงบนหน้าจอมีความเหมาะสม 4.89 0.46 มากที่สุด 6 ความสวยงาม สบายตา ไม่ฉูดฉาด รวม 4.77 0.49 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ ใช้ งานมี ค วามพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ า นตั ว อั ก ษร ภาพประกอบ สี อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.77,S.D = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ ความสวยงาม สบายตา ไม่ ฉูดฉาด และ ขนาดตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย ตำรำงที่ 4.4 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน โฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป(Icon) ปุ่ม(Button) (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.77 0.48 มากที่สุด 1 สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน 4.80 0.49 มากที่สุด 2 ความเร็วในการแสดงผล 4.78 0.48 มากที่สุด 3 คุณภาพของภาพและเสียงมีความชัดเจน 4.86 0.37 มากที่สุด 4 สัญรูปสื่อความหมายได้ชัดเจน 5 ตาแหน่งการจัดวางสัญรูปและปุ่มมีความเหมาะสมกับตัว 4.69 0.61 มากที่สุด ระบบ รวม 4.78 0.48 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ ใช้ งานมี ค วามพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ า นโฮมเพจและเมนู ลั ด สั ญ รู ป (Icon) ปุ่ ม (Button) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.78,S.D = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ สัญรูปสื่อ ความหมายได้ชัดเจน และ ความเร็วในการแสดงผล


17 ตำรำงที่ 4.5 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน ระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งาน (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.94 0.23 มากที่สุด 1 การใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 4.84 0.48 มากที่สุด 2 ส่วนประกอบของหน้าจอการล็อกอิน 4.75 0.52 มากที่สุด 3 สามารถแก้ไขและเปลี่ยนรหัสผ่าน 4.81 0.50 มากที่สุด 4 มีการจากัดส่วนของผู้ใช้และส่วนของผู้ดูแลระบบ 4.77 0.52 มากที่สุด 5 มีความสอดคล้องกับระบบต่าง ๆ ในโปรแกรม รวม 4.82 0.45 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.5 พบว่า เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ า นระบบความปลอดภั ย และการจ ากั ด การใช้ ง าน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.82,S.D = 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ การใช้งาน ระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ และส่วนประกอบของหน้าจอการล็อกอิน ตำรำงที่ 4.6 ความพึ งพอใจในการใช้ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้ าน การใช้งานผ่าน Application line (N = 100) S.D. แปลควำม X ด้ำนที่ รำยกำร 4.85 0.35 มากที่สุด 1 มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับระบบ 4.79 0.43 มากที่สุด 2 ความแม่นยาในการคานวณค่าน้า 4.66 0.60 มากที่สุด 3 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวม 4.76 0.46 มำกที่สุด จากตารางที่ 4.6 พบว่า เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ด้านการใช้งานผ่าน Application line อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.76,S.D = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีอยู่ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด 2 ข้อ คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับ ระบบ และ ความแม่นยาในการคานวณค่าน้า ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจในการใช้ โ ปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ไปให้หน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถามจานวน 100 ฉบับและเก็บรวบรวม แบบสอบถามกลั บ คื น มาได้ จ านวน 100 ฉบั บ สรุ ป ความคิ ด เห็ น คื อ โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีความทันสมัย ติดตั้งได้ สะดวก การใช้งานตอบสนองความต้องการ ได้ครบทุกระบบ ตั้งแต่ ส่งการจดบันทึกเลขมาตรน้า จัดการข้อมูลผู้ใช้น้า การคานวณค่าน้า เป็นต้น


18

บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัยอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลกำรวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ หน่วยงานจานวน 3 หน่วยงาน มี ผลการศึกษาระดับ ความพึงพอใจของบุคคลผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์พบว่าความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ผู้ ใช้ ง านมี ค วาม พึงพอใจด้านระบบความปลอดภัย และการจากัดการใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือความพอใจด้าน โฮมเพจและเมนูลัด สัญรูป (Icon) ปุ่ม (Button) ด้านความคิดเห็นของผู้ใช้พบว่า โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มี ค วามทั น สมั ย ติ ด ตั้ ง ได้ ส ะดวก การใช้ ง านตอบสนองความ ต้องการได้ครบทุกระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เป็นต้น

อภิปรำยผล ผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจความพึ ง พอใจของบุ ค คลผู้ ใช้ ง านสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ พ บว่ า ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0 มีความสามารถในการตอบสนอง ความต้ อ งการหน่ ว ยงานเป็ น อย่ างมาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วรรณา มะณี (2547). เรื่ อ ง การพัฒนาระบบชาระค่าน้าประปาผ่านทางอินเทอร์เน็ต พบว่าการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ ของระบบทาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า หากนามาใช้ให้เกิดความคุ้มทุนภายใน 3 ปี

ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้ ในการนาผลการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้น้าประปา R-Smart life Waterworks Authority 4.0 ไปใช้ ควรใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และ ios และให้มี การ ใช้ระบบได้โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป สาหรับผู้ที่สนใจจะสานต่อหลักการของ “โปรแกรม R-Smart life Waterworks Authority 4.0” นี้ ในโอกาสต่ อ ไป ควรจะมี ค วบคุ ม ไปถึ งระบบของน้ าประปา ควบคุ ม และปรั บ ปรุ งระบบ น้าประปาได้ด้วย

รายงานการวิจัย  
รายงานการวิจัย  
Advertisement