Page 1


I Ndi ce

Por t ada Fot o:c unene( i t al i a)

Publ i caci onesenl í neayper i ódi cosweb pg.2 10vent aj asdel osper i ódi cosdi gi t al es pg. 3 Vent aj asvs.i nconveni ent esdel osPD pg. 4 Apor t esdeli nt er netalper i odi smo pg. 5 JakobNi el sen pg. 5 Obr asdeJakobNi el sen pg. 6 Ci ncor egl aspar aescr i bi renl aweb pg. 7 Ci ncor egl aspar aescr i bi renl aweb pg. 8 Lar edacci óneni nt er net pg. 8 Hi st or i adel aspubl i caci onesenl í nea pg. 9 Evol uci óngr áf i cadeper i ódi cosdi gi t al es pg. 10 Evol uci óngr áf i cadeper i ódi cosdi gi t al es pg. 1 1

UNI VERSI DADFERMÍ NTORO FACUL TADDECI ENCI ASECONÓMI CASYSOCI ALES ESCUELADECOMUNI CACI ÓNSOCI AL

MappySánchez C. I-20. 929. 072 Comuni caci ónI nt er act i va M726 J uni o,2012

1


Publi caci onesenlí neayperi ódi cosweb

E

Caracterí sti cas

nl osúl t i mosañoss ehabl amásdeper i ódi c odi gi t al di sti nti vasdelPD per ot ambi éndes i t i odenot i c i as .Els us t ant i v oper i ódi c o ardes ei sc ar ac t er í s t i c asquel o ha s i do c r i t i c ado poral gunosaut or es( Cabr er a,2000; Vamosahabl i nenc omonuev omedi oyl odi f er enc i ande Boggi o,2001;DePabl os ,2003)por ques eñal anqueel def ost r adi c i onal es : medi ot i eneunadi f us i ónc ont i nua,quenoes t ás omet i da l aper í odosdet er mi nados .Det odosmodos ,t ambi énes I nt er act i vi dad c i er t oques et r at adeunmedi oquer enuev al amay or Hi per t ext o par t e de s usc ont eni dosen c i c l osdi ar i osyalmi s mo t i empoor gani z aot r abuenapar t edes usc ont eni dosen Document aci ón f r agment os per i ódi c os may or es o menor es a un Act ual i dadmúl t i pl e dí a:es t ánl asnot i c i asques edi f undenendi r ec t o,l asde úl t i mo moment o,ot r asque s on c ont eni doses pec i al es Mul t i medi a queper manec enadi s pos i c i óndur ant ev ar i ass emanase Per sonal i zaci ón i nc l us oot r osc ont eni dosal osques epuedeac c edera t r av ésdebus c ador esyqueni s i qui er as ondeac t ual i dad. Pores ol aper i odi c i dadt ambi énmar c aalmedi o,ys obr e Glosari o t odo a aquel l os que han nac i do deldi ar i oi mpr es o. El adj et i v odi gi t al pr es ent amenosdi s c us i ónpor queal ude als opor t et ec nol ógi c o delque s es i r v e elmedi o en c ont r apos i c i óndel osmedi ost r adi c i onal esques onanal ógi c os .Ladi gi t al i z ac i óndel osc ont eni dosesl aqueper mi t ees ades mat er i al i z ac i óndel aes c r i t ur a,l oss oni dosyde l asi mágenesens er i esdec ódi gosdec er osyunos ,l os át omos s e t r ans f or man en bi t s , en uni dades de i nf or mac i ón.Es t adi gi t al i z ac i óndaunaspos i bi l i dadesde mani pul ac i ón s i nr es t r i c c i ones f í s i c as y a gr andes v el oc i dadesporl oqueesl aqueof r ec el as c ar ac t er í s t i c asmásdi s t i nt i v asdel nuev omedi o. Ladenomi nac i óns i t i odenot i c i asesmáses pec í f i c adel medi oI nt er netydel osdi s eñador esdewebs .Ti enel a v ent aj adequenonosr emi t et ant oal osdi ar i os i mpr es osypuedeut i l i z ar s epar ac ual qui ermedi ode ac t ual i dadenel ent or nodi gi t al . Aúnas í ,l adi s c us i óns obr ec ómol l amar l oes t áabi er t ay s egur ament ev anapas aral gunosañoshas t aques e c ons ens úeunadenomi nac i ón.Si esques el l egaaun c ons ens o.

Al ej andr oRos t( 2003)

2


10ventajasdelosperi贸dicosdigitales Serf 谩ci l ment eenc ont r adoenGoogl eesc l av epar at enerv i s i bi l i dad, Aj ui c i odeLui sGar c 铆 adel aFuent e,di r ec t orgener al deLas t i nf oo,es t assonal gunasr azones porl asquehayquedec ant ar sedec ar aapubl i carenper i 贸di c osonl i neodi gi t al es:

3


Ventajasvsi nconveni entesdelosPD Las di f er enc i as ent r e un per i ódi c o de papely uno di gi t als on r ec onoc i bl esport odosas i mpl ev i s t a,per omuc hosnoc onoc emosl as c ar ac t er í s t i c as ,v ent aj as e i nc onv eni ent es más oc ul t os del per i ódi c odi gi t al . Unadel asc ar ac t er í s t i c asdel aquet odosnosdamosc uent aesl a v el oc i dadc onl aques eac t ual i z an,enl osper i ódi c osdet i r adanac i onal puedenpas arapenasunosmi nut osent r eunaac t ual i z ac i ónyot r a. Ti enenenc omúnc onl osper i ódi c osenpapelelt i podenot i c i asde por t ada,dóndes uel enabundarl asr el ac i onadasc ont emaspol í t i c os , i nt er nac i onal esydes oc i edad.Per odent r odees t asnot i c i ases t ánl as may or í adel asdi f er enc i as ,ent r eel l asquel asdi gi t al esenl az ana i nf or mac i onesr el ac i onadasquey ahanoc ur r i do( porej empl oen" El Paí s "r el ac i onanqueCal at r av adi s eñar ál at or r edel al i ber t adenNew Yor kc on l ac ol oc ac i ón de l a pr i mer a pi edr a porpar t e de Bus h) , t ambi éns uel env eni rac ompañadasdef ot ogr af í asc omol asdepapel , per oot r asv ec eses eac ompañami ent oesporpar t edeunv í deoouna i nf ogr af í aquer epor t amási nf or mac i ónqueunas i mpl ef ot ogr af í a. T odasl asnot i c i asv i enenac ompañadasdeunenl ac epar apoder l as punt uar ,ot r opar aenv i ar l asaunami goyf i nal ment e( noent odos per i ódi c os )ot r opar ac ont ac t arc onl ar edac c i ón( yav i s ardel os er r or es ) . T ambi énesc omúnquehay aens uspági naswebf or ospar adebat i r s obr eac t ual i dad,enc ues t asodebat espar as aberl aopi ni óndel públ i c oyBl ogsdeper s onasc ont r at adasporel per i ódi c oent r el os ex per t osendi f er ent est emas .Enal gunosper i ódi c oss eper mi t e c r earBl ogsonot i c i asal osus uar i os( v éas eel pos tdees t eBl og s obr e" Yo,per i odi s t a" ) Per onot odos onv ent aj as ,par as erl opr i mer osenpubl i c arl asn ot i c i asc uel gandi r ec t ament el asnot asquev i enendel asagenc i as s i nmol es t ar s eenapl i c arni ngúnt i poder edac c i ónomej or aenl a may or í adel asnot i c i as ( ni s i qui er ac ont r as t ar l as ) .Ahor apueden el egi rús t edesmi s mos ,¿per i ódi c odepapel odi gi t al ?

( Fr anMar c oht t p: / / c uar t adi mens i ony medi a. bl ogs pot . c om/ 2007/ 05/ el per i di c odi gi t al unmundode. ht ml )

4


Apor t esdeI nt er netalper i odi smo

-Br i ndanuev asf uent esdei nf or mac i ón:s i t i osweb,bas es J akobNi el sen dedat os ,l i s t asdei nt er és ,bol et i nesdenot i c i as ,et c . Nac i doel 5deoc t ubr ede1957,enCopenhague,Di namar c aesunadel asper s onasmásr es pet adasen -Per mi t eot r osc anal espar al ac omuni c ac i ónc onl as elámbi t omundi als obr eus abi l i dadenl aweb.Es t e f uent esdei nf or mac i ónyc onl asaudi enc i as ,c omoel i ngeni er o de i nt er f ac es obt uv os u doc t or ado en c or r eoel ec t r óni c o,el c hat ,et c . di s eñodei nt er f ac esdeus uar i oyc i enc i asdel ac omput ac i ónenl aUni v er s i dadTéc ni c adeDi namar c a. -Per mi t ec r eares pac i osi nt er ac t i v osdec omuni c ac i ón Enmar z ode1997yenoc t ubr edel mi s moañoJ ak ob ( c or r eoel ec t r óni c o,c hat ,l i s t asdei nt er és )ydeopi ni ón Ni el s en,uni ngeni er odei nt er f ac eshombr emáqui na ( f or osyenc ues t as ) del aempr es aSunMi c r os y s t ems ,es c r i bi óens us ec c i ón web qui nc enalAl er t box dos br ev es ar t í c ul os -Per mi t eper s onal i z arl ai nf or mac i ón,ys usf or mat osde s obr ec ómopr epar arl ost ex t ospar al aweb.Lost pr es ent ac i ón,par ai ndi v i duosyc ol ec t i v os .Fác i l ment es e í t ul osdees t osar t í c ul osf uer on' ¡ Seabr ev e!( es c r i bi r puedev ar i arel di s eñogr áf i c oydel osc ont eni dos . par al aweb) 'y' Cómol eenl osus uar i osenl aweb' .

-Li ber aal medi odel aper i odi c i dady aquel ai nf or mac i ón Des deent onc esNi el s enhal l egadoas erunadel as puedeac t ual i z ar s eenc ual qui ermoment o. aut or i dadesmásr es pet adasenelámbi t omundi al s obr e us abi l i dad en l a web y s uc ol umna web -Ampl í al asaudi enc i as ,másper s onaspuedenl eerun Al er t boxesunadel as di ar i ol oc al ,es c uc harunar adi oov eri mágenesdeot r as másl eí dasenl engua par t esdel mundo. i ngl es a.T ant oesas í quees t aper s onaes -Al not enerl asl i mi t ac i onesdees pac i odel osot r os c onoc i dapopul ar ment e medi os ,s epuedeof r ec eri nf or mac i ónmásampl i aal os c omounodel os' gur ús ' us uar i os ,v al i éndos edel us odel hi per t ex t o,l osar c hi v os omaes t r osdel a enl í nea,l osbus c ador es ,ei nc l us ol osf or ospar adara us abi l i dadenI nt er net . c onoc erl asopi ni onesdeot r asper s onas .

-Per mi t e,s i nc ons i der arl asf al l asol i mi t ac i onest éc ni c as , br i ndarac c es oi nmedi at oai nf or mac i ónr ec i ent eper o Lasi deasde l osar t í c ul osde Ni el s en s ec i t an en t ambi énal aquenoesac t ual per oaúnv i gent ec omoedi - muc hos ot r os ar t í c ul os que of r ec en paut as s obr e c i onesant er i or esdeunper i ódi c oguar dadas . c ómoes c r i bi rpar al awebymej or ars uus abi l i dad.

Muc has v ec es i nc l us os ec i t an s us i deas s i n un -Per mi t eal us uar i odec i di raquéyenquémoment o adec uador ec onoc i mi ent odelor i gendel asmi s mas . ac c ederal ai nf or mac i ón,l ac ual puedes erunt ex t o,un audi o,unaf ot ogr af í a,unv í deo,et c . Unadel asc l av esdel éx i t odeNi el s enesquees c r i be bas ándos eenels ent i doc omúnyl as enc i l l ez ,per o -Reduc el ost i emposyc os t osdepr oduc c i óndel pr oduc t o s i n per dernada de r i gor .Es t e aut ordes c r i be c on per i odí s t i c oy aquel apubl i c ac i ónesdi r ec t aynodepende gr an c l ar i dad muc has s i t uac i ones de f al t a de del ar ot at i v a,di s t r i bui dor es ,et c . us abi l i dad de l as pági nas web en l as que l os us uar i oss er ec onoc enf ác i l ment edes des upr opi a ex per i enc i a per s onalde nav egac i ón porl a web. -Per mi t eof r ec erunpr oduc t oper i odí s t i c omul t i medi a, pr es ent andount ex t oac ompañadodes oni do,i mágenesy es pac i osi nt er ac t i v os . 5


Obr asdeJ akobNi el sen

6


c i n c or e g l a sp a r ae s c r i b i re nl awe b Es c r i bi rc ont eni dospar al awebr equi er et éc ni c asdi f er ent esdel osmedi osi mpr es os .Enl aspant al l asdeun or denadorl ost ex t oss el eenmásl ent oyc onmásdi f i c ul t ad.Además ,eli nt er naut aesi mpac i ent eyt i enea s ual c anc emi l l onesdeot r aspági nasauns ol oc l i cdedi s t anc i a.¿Cómor edac t art ex t oc or r ec t ament eent u webyc ómoopt i mi z ar l o?¿Cómohac er l osmásent endi bl es ?¿Cómohac erquel osdes t i nat ar i osnosl ean? Es t ass onal gunasdel aspaut aspar ar edac t arc or r ec t ament eenl aweb:

7


c i n c or e g l a sp a r ae s c r i b i re nl awe b

L ar e d a c c i ó ne ni n t e r n e t

Lai mpar abl epr ol i f er ac i óndel apr ens adi gi t alj us t i f i c al anec es i daddeev ol uc i onarhac i ar edac c i onesdi gi t al es ques edes l i guenporc ompl et odel asr edac c i onesanal ógi c asoquet r abaj enc onj unt ament ec onel l asper os i nque ex i s t aunar el ac i óndedependenc i a.Yenes t es ent i do,esi mpor t ant equel osmedi osdec omuni c ac i ónyl os per i odi s t asquet r abaj anenel l osc onoz c anydomi nenl asnuev asr egl asdel ar edac c i ónper i odí s t i c aeni nt er net . Lar edr ei v i ndi c anuev asf or masdec ont arydepr es ent arl asnot i c i as .Laspr opi asc ar ac t er í s t i c asdei nt er net ,ymás c onc r et ament edel apr ens ael ec t r óni c a,hanpr opi c i adol aapar i c i óndeunanuev ar edac c i ónper i odí s t i c apar a medi osonl i ne,deunnuev ol enguaj epar ai nt er netydeunasnuev aspaut asdedi s eño.

Lapr ens ael ec t r óni c aex i ge,t ambi én,unosnuev oshábi t osdel ec t ur a,l oques i gni f i c aquepar ai nf or mar s e c or r ec t ament eell ec t ordebec onoc erelnuev ol enguaj edel ar ed.Lost ex t oss eac or t aneni nt er net .Lar edac c i ón onl i neapues t aporel es t i l oc l ar o,c onc i s oydi r ec t o.El c uer podel anot i c i adeber es ponderal aes t r uc t ur ade pi r ámi dei nv er t i da.Enl ar edpr edomi nanl ost í t ul osi nf or mat i v os ,c l ar os ,di r ec t osyaf i r mat i v os .Losdi s eñador es j ueganc ondi s t i nt ast i pogr af í aspar ahac ermásat r ac t i v al apági nawebypar al l amarl aat enc i óndell ec t ors obr e l ai nf or mac i ónpubl i c ada. Coni nt er netnac ennuev osf or mat ospubl i c i t ar i os .

Lanuev ar edac c i óneni nt er netex i geel r ec i c l aj epr of es i onal par af or maryent r enaraper i odi s t asques epan t r abaj arenunent or nomul t i medi a,r ápi dosyági l espar aadapt ar s eal ai nmedi at ezquec ar ac t er i z aal nuev omedi o, yquenos ól obus quenyel abor enl ai nf or mac i óns i noque,además ,l ages t i onen. Lapr ens ael ec t r óni c ahadadol ugaranuev osgéner osper i odí s t i c osc omol ai nf ogr af í adi gi t al yel r epor t aj e mul t i medi a.Pors upar t e,l osgéner ost r adi c i onal est ambi éns emodi f i c anpar aadapt ar s eal asc ar ac t er í s t i c asdel nuev of or mat oys ac aras íel máx i mopr ov ec hodes usv ent aj as . 8


Hi s t or i adel a spubl i c a c i one se nl í ne a Cuandoen1992TheChi c agoTr i bunec ol oc ól at ot al i daddes uedi c i óni mpr es aenI nt er netyen1993el SanJ os éMer c ur yCent erhi z ol omi s moc onl as uy a, agr egando opc i ones i nt er ac t i v as , el per i odi s mo c ambi ópar as i empr e.I nt er netr ápi dament es ei ns er t ó c omounaher r ami ent amásmodi f i c andol asf or mas depr oduc c i óndel asnot i c i asy ,además ,c omoun nuev oes pac i odepubl i c ac i ón.Alpr i nc i pi o,I nt er net s ól os ec onc ebi óc omoot r os opor t eel ec t r óni c opar a l apubl i c ac i óndec ont eni dosper i odí s t i c osquepr omet í adi f er enc i ar s edel osc onoc i dosmedi ost r adi c i onal esc omoel per i ódi c o,l ar adi ool at el ev i s i ón. Luegos eempez óahabl ardenuev ost i posdeper i odi s mo:el ec t r óni c o,enl í neaydi gi t al .Qui m Gi l , per i odi s t aes pañol y c ons ul t ors obr e per i odi s modi gi t al , s ehaenc ar gadode es t abl ec erl as di f er enc i asent r e es t osc onc ept os . El per i odi s mo el ec t r óni c o,al as oc i ar s ec onmedi osel ec t r óni c osc omoelt el et ex t o, eldi ar i oporf axol at el ev i s i ónes t ar í ahac i endor ef er enc i as ól oal " t r as l adodel osus osyc ont eni dosdel a pr ens at r adi c i onalaI nt er net .Elper i odi s moenl í nea, t ér mi nomay or ment eut i l i z adoenEs t adosUni dos ,es el queac t ual i z adef or mac ons t ant es usc ont eni dos . Lasmot i v ac i onesquel l ev ar onal osmedi osdec omuni c ac i ónyas usper i odi s t asapubl i c arenl awebs on v ar i adasy ,port ant o,s u des ar r ol l ot ambi én l o es . Cés arDer gar abedi an,ens upubl i c ac i ón" I mpac t os deI nt er netenelPer i odi s mo" ,s os t i enequef ueen Es t adosUni dosdonde" ac omi enz osdel adéc adade l os90,s epens óquehabí aquebus c arunas ol uc i ón al menornúmer odel ec t or esquec adadí aac udí ana c ompr arelper i ódi c o,s obr et odopor quel osi ngr es os porpubl i c i dadt ambi éner anmenor esy ,c ons ec uent ement e,el pr opi onegoc i oper i odí s t i c os er es ent í a" . Nof ue,pues ,l av oc ac i óndei nv es t i gac i ónoel i nt er és porampl i arl adi f us i óndei nf or mac i ónl oquel l ev óal a pr ens aaI nt er net ,s i no una nec es i dad ec onómi c a, unadec i s i ónpormant enerunnegoc i o,unai nc ur s i ón quec ambi ódef i ni t i v ament el asr ut i nasdel per i odi s t a, del osmedi osdec omuni c ac i ónyl af or madeac c eder ai nf or mac i óndes usaudi enc i as .

Hac i af i nal esdel osoc hent a,ypr ev i endoelpot enc i al dedes ar r ol l odel asr edest el emát i c as ,l asempr es as per i odí s t i c asempez ar onai nt er es ar s eenelpas ode l amer ai nf or mat i z ac i óndes uspr oc es osdepr oduc c i ónal ai nf or mat i z ac i óndel pr oduc t o:el per i ódi c o. Luego de ex per i ment arc on s er v i c i os de not i c i as c omoel v i deot exyel audi ot ex ,f ueTheChi c agoTr i bunequi enl anz óel pr i merdi ar i odi gi t al en1992,poni endo en l í nea l at ot al i dad de s uv er s i ón i mpr es a.Le s i gui ó,en1993,elSanJ os eMer c ur yCent erquei nc l uy óher r ami ent asi nt er ac t i v asc omoelc or r eoel ec t r óni c opar ac omuni c ar s ec onl osper i odi s t as ,anun c i osc l as i f i c ados ,yot r oss er v i c i osc ompl ement ar i os dei nf or mac i ónquel oc onv i r t i er onenel par adi gmade l aedi c i ónel ec t r óni c adei nf or mac i ónenl í nea. Par a1994di ar i osc omoTheNew Yor kTi mes ,The Was hi ngt onPos t ,LosAngel esTi mes ,News day ,USA T odayyTheEx ami nery as eof r ec í anporI nt er netal t i empoquel asempr es asdet el ev i s i ónc omoCNN y ABC empez abanauni r s eal osdi v er s oss er v i c i osde not i c i asdeot r asempr es asi ndependi ent es .Elauge f uer ápi doper onos os t eni do. Lapr i mer aet apa,l as ubi daenl í neadel osc ont eni dos del asv er s i onesi mpr es as ,pr ont os ehi z oi ns uf i c i ent e par ai nc r ement araudi enc i asyl aac t ual i z ac i óndel a i nf or mac i óndur ant eel dí a,j unt oal av ent adec ont eni dosa gr andesdi s t r i bui dor esde i nf or mac i ón s e ha c onv er t i doenunaex i genc i adi f í c i l ment es os t eni bl e, des deelpunt odev i s t aec onómi c o,has t aahor a,en t odaspar t esdel mundo. EnEur opayl uegoenAmér i c aLat i na,l aex per i enc i a deEs t adosUni dosl l amól aat enc i ónys eempez ól a ex per i ment ac i ónc onel" nuev omedi o" .Si nembar go, l asl i mi t ac i onesec onómi c asydeac c es o,el des c onoc i mi ent odeI nt er netyl asdi f er enc i asenhábi t osde us odel asc omput ador asydel ai nf or mac i ónhani nf l ui dopar aqueel des ar r ol l odel per i odi s modi gi t al s ea másl ent o,ex per i ment alymenosos t ent os oenes t as r egi ones . Engener al ,l amay or í adel osper i ódi c osel ec t r óni c os s on c ompl ement os de una edi c i ón i mpr es a y en muc hasoc as i oness ons ól ol ar epr oduc c i óndeel l a.El " es t aren l í nea"esuna ex i genc i a de " mar k et eo de i magen"de l a que ni ngún medi o puede es c apar aunqueaúnnos ehay aenc ont r adol osmec ani s mos par aaf r ont arel c os t oques uponeel ej er c i c i odel per i odi s modi gi t al . 9


Ev ol uc i óngr á fic ae npe r i ódi c osdi gi t a l e s Hanpas adoal r ededordedoc eañosdes dequel ospr i nc i pal esper i ódi c osdelmundoc omenz ar onapubl i c ar edi c i onesdi gi t al es .Las egundami t addel osaños´ 90f uepur aex per i ment ac i óns obr et er r enodes c onoc i do enel quev ol c arc ont eni dodel papel hac i al aweber ael pr i merpas oyel c ami noas egui rporl apr ens adur ant e al gunosaños . Conel pas odel t i empol osper i ódi c osdi gi t al espas ar ondeac t ual i z ac i onesdi ar i asc onc ont eni does t át i c oal a gener ac i óndec ont eni doex c l us i v opar al awebyunaapues t amay or ,i nc l uy endor ec ur s osec onómi c osy s obr et odohumanos . Eldi s eñoyl aar qui t ec t ur adel ai nf or mac i ónev ol uc i onóendi f er ent esmedi dass egúnl aaudac i a,l oser r or es yl ai deade" l oquel agent epi de"del osr es pons abl esenl osmedi osdi gi t al es .As íal gunosper i ódi c osc ambi ar ons usdi s eñosc as i s i s t emát i c ament e,pas andodel at í pi c aj er ar qui z ac i ónedi t or i al del asnot i c i asaunaor gani z ac i ónt empor al .Ot r os ,enmenormedi da,t omar onunc ami nol ent oper of i r me,es t abl ec i endol asv ent aj as ydes v ent aj asdec adac ambi oys obr et odot eni endoenc uent aal l ec t or .

Mi r r or . c o. uk( Re i noUni do)

1999

TheGua r di a n. c o. uk( Re i noUni do)

1997

2008

2008

10


Ev ol uc i óngr á fic ae npe r i ódi c osdi gi t a l e s Oki na waTi me s( J a pón)

1997

2008

TheNe wYor kTi me s( EE. UU. )

1996

ElPa í s( Es pa ña )

2008

1996

2008

1 1

Revista "Interactiva"  

Mappy Sánchez Comunicación Interactiva