Page 1

‫بازگشت اسطوره‬ ‫زندگینامه پل اسکولز به بهانه بازگشت به میادین‬ ‫کانتونا از روزهای خوبش در اولدترافورد می گوید‬ ‫بررسی ‪ 10‬خرید مهم منچستریونایتد در بیست سال اخیر‬


‫نشریه احتاد سرخ ‪ -‬شماره ‪ - 8‬بهمن ‪1390‬‬ ‫سردبیر ‪ :‬شهریار نوبهار‬ ‫صفحه آرایی و گرافیک ‪ :‬سیامک پاکرایی‬ ‫نویسندکان ‪:‬‬ ‫‪:‬شهریار نوبهار ‪ ،‬ایمان قشقایی ‪ ،‬مسعود جعفرزاده‬ ‫‪ ،‬امیدعامری‪ ،‬صادق عجم ‪ ،‬نوید رضوانی ‪ ،‬رضا‬ ‫فاطمی ‪ ،‬امیرحسین فاضلی ‪ ،‬امین ستاینده‬

‫یادداشت سردبیر‪.............................................................‬‬ ‫سالم‬

‫م‬ ‫م چنس‬ ‫ع‬ ‫نش‬ ‫نش‬ ‫منتش‬ ‫هن م��اه از انتش��ار آخری��ن شم��اره ��رهی کانون هواداران تریوانیتد گذشت‪ .‬ایده تولید و ر کردن یک رهی رد فضای مجازی هب س��ادگی ملی نش��د و رد ادامه نیز ش��اهد ش �کالت‬

‫مس‬ ‫ای��ن کار بودیم‪.‬متاسف��اهن حرک��ت و ای��ده خ��وب و جدی��دی ک��ه شروع شده ب��ود و موجب خوشحال��ی طرفدا ران و حیرت س��اری کانون ه��واداری نیز شده ب��ود‪ ،‬رد ادامه ی��رش بعد از‬ ‫مش‬ ‫هفت شماره دچار کل و اختالل شد و روند خوب خودش را از دست داد‪.‬‬ ‫نش‬ ‫منتش‬ ‫ح��اال بی��ش از هن م��اه از ��ر ش��دن آخری��ن شم��اره ای��ن ��رهی م��ی گ��ذرد ‪ .‬ش �کی نیس��ت که ای��ن کواته��ی و غفلت اهیی ک��ه پی��ش از این انج��ام شده ‪ ،‬باع��ث انراحت��ی و بی اعتم��اد شدن‬

‫مطم‬ ‫نس‬ ‫من نش‬ ‫مخاطبان مجله نیز خواهد شد‪ .‬اما امیدوارم این بار بتوانیم حتی بدبین رتین اه را نیز بت هب خودمان ئن کنیم‪ .‬خوشبختاهن دوباره ع زم جدیدی ربای انتشار ظم رهی ایجاد شده و‬ ‫کارد جدید تحرریهی ‪ ،‬و ما تمام تالش خود را ربای تولید مطالب ربرت و حرفه ای خواهیم کرد‪.‬‬

‫می‬ ‫امی��دوارم ک��ه بتوانی��م رد ای��ن رون��د جدی��د انتش��ار مجله ربای همه مخاطب��ان باورپذری رت و بهت��ر شده باشیم و از هم��ه شما خواهم که ای��ن فرصت دوباره را هب م��ا بدهید ات بتوانیم هرچ��ه بهتر هب ادامه‬ ‫نجم‬ ‫منچس‬ ‫فعالیتمان امیدوار بشویم‪ .‬رد این راه هب کمک شما نیز حتما محتاج خواهیم بود‪ .‬تحرریهی مجله و ا ن کانون هواداران تریوانیتد همیشه نیازمند ورود نیرواهی جدید و خالق و طرفدا ران‬ ‫فوق العاده دوست داشتنی شیاطین سرخ می باشد و من و ساری هم کارانم از حضور دیدگاه اهی جدید و متفاوت استقبال می کنیم‪ .‬امیدوارم که با حضور خوداتن و توجهی که می کنید‬

‫بیش‬ ‫‪ ،‬بتوانیم هب موفقیت اهی تری ربسیم‪.‬‬ ‫جه‬ ‫با یوانیتد ات همیشه ‪ ،‬ات نم با بقیه ‪...‬‬

‫با سپاس‬ ‫سردبیر جدید مجله‬


‫‪1‬‬

‫پسری از ‪K-Stand‬‬

‫‪6‬‬

‫غولهای سبز‬

‫‪24‬‬

‫مصاحبه با دنی ولبک‬

‫‪27‬‬

‫‪ 100‬سالگی اولدترافورد‬

‫‪29‬‬

‫زندگینامه پل اسکولز‬

‫‪35‬‬

‫مصاحبه با اریک کانتونا‬

‫‪39‬‬

‫برسی عملکرد سرالکس‬

‫‪41‬‬

‫‪ 10‬خرید مهم بیست سال اخیر‬

‫‪47‬‬

‫مصاحبه با سرالکس فرگوسن‬

‫‪51‬‬

‫مصاحبه با پارک جی سونگ‬

‫‪55‬‬

‫مصاحبه با اندرسون‬

‫‪57‬‬

‫دویدبکام ‪ :‬قسمت اول‬

‫‪60‬‬

‫مصاحبه با مایکل اوون‬

‫‪62‬‬

‫مصاحبه با چیچاریتو‬

‫‪65‬‬

‫کافه سرخا ‪ :‬صادق مختاری‬


‫‪1‬‬

‫نوش‬

‫تار‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬

‫عامری‬


2


‫از‬

‫همان ابتدا ‪،‬من عاشق یونایتد بودم‬ ‫و بحث و جدل در رابطه با آن را هم دوست‬ ‫داشمت‪.‬پس میتونید حدس بزنید که وقتی‬ ‫به یک مدرسه ای که پر از هواداران لیورپول‬ ‫بود رفمت چه اتفاقاتی افتاد‪ .‬من در شهر‬ ‫باری (‪ 12‬کیلومتری منچستر) بزرگ شدم‪.‬‬ ‫درست در شمال منچستر ‪،‬ولی در سرتاسر‬ ‫شهر فقط پیراهن های لیورپول دیده میشد‪.‬‬ ‫ان موقع دهه ‪ 80‬بود‪.‬لیورپول در ان زمان‬ ‫موفق ترین تیم کشور بود پس بیشتر بچه‬ ‫ها طرفدار آن ها بودند‪.‬خانه ما کمتر از ‪15‬‬ ‫کیلومتر با الدترافورد فاصله داشت ولی‬ ‫احساس میکردی که در قلب مرسی ساید‬ ‫زندگی میکنی‪.‬من تنها طرفدار یونایتد در‬ ‫اجنا نبودم ولی همچین احساسی میکردم‪.‬‬ ‫من منیدومن وقتی شما در همچین وضعیتی‬ ‫‪ 3‬باشید چگونه عکس العمل نشان میدهید‬ ‫ولی این باعث شد که من جنگنده بار بیایم‪.‬‬ ‫خانواده پدری من مسج و اهل مباحثه کردن‬ ‫بودند‪ .‬در مدرسه بود که من فهمیدم که‬ ‫خون نویل ها را در رگ هایم دارم‪.‬اگر فقط‬ ‫یک خاطره از دوران مدرسم داشته باشم‬ ‫‪،‬آن یکی به دو کردن با طرفداران لیورپول‬ ‫است‪.‬من بیشتر وقمت را صرف این کار‬ ‫میکردم تا اینکه به تکالیفم برسم‪.‬ما دائما‬ ‫سر این بحث میکردیم که کدام تیم بهترین‬ ‫بازیکنان‪،‬ورزشگاه و پیراهن را دارد بحثی‬ ‫که هیچ وقت متوم منیشد و من فکر میکمن‬ ‫که هیچ وقت متام خنواهد شد‪.‬‬

‫در‬

‫آن روز ها لیورپول باعث زجر و‬ ‫شکنجه ام میشد‪ .‬در مدرسه من موفقیت‬ ‫های آن ها را روز به روز حتمل میکردم‬

‫اینگونه بود که کینه من نسبت به ان ها‬ ‫اغاز شد‪ .‬آن ها در آن زمان همه جام ها را‬ ‫می بردند اما هر چه بیشتر از موفقیت های‬ ‫آن ها میشنیدم بیشتر از باشگاهم دفاع‬ ‫میکردم‪.‬من گاهی اوقات متام طول روز‬ ‫با بقیه سر یونایتد بحث میکردم‪.‬یونایتد‬ ‫سحر آمیزترین چیز در زندگی من بود‪.‬به‬ ‫عنوان یک بچه به عشق دیدن بازی های آن‬ ‫ها زندگی میکردم و رفنت به الدترافورد در‬ ‫آخر هفته ها نقطه برجسته هفته من بود‪.‬‬ ‫پدرم یک هوادار دو آتشه منچستر یونایتد‬ ‫در متام طول زندگیش بوده است‪.‬او به‬ ‫متاشای فینال جام حذفی در ‪ 1958‬هنگامی‬ ‫که نه سال بیشتر نداشت رفت بازی که‬ ‫یونایتد مغلوب بولتون شد درست چند ماه‬ ‫پس از فاجعه مونیخ‪.‬او سال های رویایی سر‬ ‫مت بازبی را به همراه بست‪،‬الو و چارلتون‬ ‫دید ‪.‬او زمانی که یونایتد در ‪ 1974‬به‬ ‫دسته پایین تر سقوط کرد را نظاره کرد ‪.‬برد‬ ‫و باخت مهم نبود‪ ،‬او عاشق یونایتد بود‪.‬‬ ‫زمانی که شروع به پول در آوردن کرد حتی‬ ‫متاشای یک بازی را هم از دست منیداد‪ .‬از‬ ‫همان دوران کودکی من بی صبرانه منتظر‬ ‫بودم که با او به متاشای بازی ها بروم‪.‬من‬ ‫المتاس میکردم ‪،‬خواهش میکردم تا اینکه‬ ‫سراجنام او موفقت کرد فقط به یک شرط‪،‬‬ ‫باعث حواس پرتیش نشوم‪ .‬من اولین‬ ‫سفرم از باری به الدترافورد را به یاد ندارم‬ ‫ولی طبق صحبت های پدرم من چهار سالم‬ ‫بوده یعنی سال ‪.1979‬من از آن بازی چیزی‬ ‫یادم منیاد ولی همچنان میتومن آن هیجان‬ ‫و انتظار برای شروع بازی را احساس کمن‪.‬‬


‫به‬

‫محض اینکه ما پل بارتون را رد‬ ‫کردیم قلب من شروع به تند تند تپیدن‬ ‫کرد‪.‬این نشانه ای بود که ما به استادیوم‬ ‫نزدیک میشویم ‪.‬ما همیشه زود میرفتیم‬ ‫تا قبل شروع بازی بتونیم چیزی بخوریم‪.‬‬ ‫آن جایی که ما میرفتیم چیپس و کلوچه‬ ‫بخوریم هنوزم هست‪ .‬درست در خیابان‬ ‫سر مت بازبی‪.‬و ما درست سر ساعت یک‬ ‫در جلوی صف قرار می گرفتیم که وارد‬ ‫‪) K-Stand‬قسمتی از اولدترافورد) شویم‪.‬‬ ‫پدرم مشغول صحبت با دوستانش میشد‬ ‫ولی من مشکلی با آن نداشمت ‪.‬من در دنیای‬ ‫خودم بودم‪.‬من در صندلیم می نشسمت و‬ ‫به مناظر استادیوم نگاه میکردم من هیچ‬ ‫وقت از این کار خسته منی شدم‪.‬استادیوم‬ ‫خالی بود ولی من به اطراف نگاه میکردم‬ ‫و هیپنوتیزم میشدم‪.‬من سر و صدا ها‬ ‫‪،‬بو ها و مناظر را در ذهمن قرار میدادم آن‬ ‫ها در متام طول زندگیم همراهم بودند‪.‬‬ ‫من در الدترافورد بودم که برایان رابسون‬ ‫قرارداد ‪ 1.5‬میلیون پوندیش را در زمین‬ ‫در حضور هواداران امضا کرد‪.‬حتی فکرشم‬ ‫منیکردم که سیزده سال بعد در کنار او در‬ ‫یک تیم بازی کمن‪.‬آن هم در آخرین بازیش‬ ‫در لیگ انگلستان ‪.‬رابسون قهرمان من بود‪.‬‬ ‫اگر چه هیچ پوستری از او به دیوار اتاقم‬ ‫نداشمت‪.‬من هیچ وقت از کسی تقاضای‬ ‫عکس گرفنت نکردم ‪.‬من واقعا منی فهمم‬ ‫که چرا بچه ها این کار را اجنام میدهند‪.‬‬ ‫شخصیت ها باعث به هیجان آمدن من‬ ‫منیشد ‪.‬عشق من خود بازی بود‪.‬هیچ چیزی‬ ‫برای من لذت متاشای بازی یونایتد در بعد‬ ‫از ظهر شنبه نبود‪.‬‬

‫از‬

‫همان ابتدا‪،‬من بازیکنان همه کاره را‬ ‫دوست داشمت‪.‬به همین دلیل فوری از برایان‬ ‫رابسون خوشم امد‪.‬او همان کسی بود که من‬ ‫فکر میکردم یک بازیکن یونایتد باید باشد‪.‬‬ ‫او یک رهبر واقعی بود‪.‬او جوری بازی میکرد‬ ‫که انگار زندگیش به آن بستگی دارد‪.‬او برای‬ ‫هر توپی می جنگید‪.‬او تاثیر بسیار زیادی‬ ‫روی من گذاشت‪.‬بعد ها من از مارک هیوز و‬ ‫نورمن وایت ساید هم خوشم آمد‪ .‬این سه‬ ‫الگوی من بودند‪.‬آن ها سرشار از استعداد‬ ‫بودند اما چیزی که من واقعا عاشقش بودم‬ ‫این بود که با متام وجود بازی میکردند‪.‬‬ ‫من اینجور آدم ها را ستایش میکمن‪.‬‬

‫من‬

‫بازیکنانی که به یونایتد اهمیت‬ ‫میدادند را دوست داشمت اما این ها کافی ‪4‬‬ ‫نبود که ما جام ها فتح کنیم‪.‬ما بازیکنان‬ ‫خوبی مثل آرتور البیستون و مایک داکسباری‬ ‫داشتیم اما این ها قابل مقایسه با قدرت‬ ‫بازیکنان لیورپول نبود‪.‬یونایتد در دوران‬ ‫مدرسه من چند جام حذفی را فتح کرد‬ ‫(‪)1983،1985‬اما لیورپول لیگ های داخلی‬ ‫و اروپایی را فتح میکرد‪.‬آن ها بر همه چیز‬ ‫حکم فرما بودند‪ .‬حاال که به اون دوران نگاه‬ ‫میکنیم من باید به چیز هایی که لیورپول‬ ‫کسب کرد احترام بگذارم‪.‬من باید به‬ ‫توانایی های آن زمان آن ها اعتراف کمن هر‬ ‫چند که از این کار متنفرم‪.‬‬

‫شما‬

‫باید نادان باشید که به بزرگی‬ ‫کنی دالگلیش ‪،‬گرام سونس و جان الدریج‬


‫اذعان نکنید‪.‬جان بارنز بسیار با استعداد خوشحال میشوم ‪.‬این دلیلی است که مثل‬ ‫بود و به همین خاطر من ازش متنفر بودم‪ .‬هر هوادار واقعی نشان یونایتد را در مقابل‬ ‫یونایتد تیم من بود و برای دفاع از آن آن ها می بوسم‪.‬‬ ‫ها دلیل و منطق می اوردم‪.‬در مدرسه‬ ‫من کری می خواندم که رابسون بهترین‬ ‫بازیکن کشور و کاپیتان تیم ملی در یونایتد‬ ‫کار من سراجنام ‪ 5‬هزار‬ ‫هست یا اولدترافورد از آنفیلد بزرگتر پوند خرج روی دسمت گذاشت‪.‬‬ ‫است‪ .‬اما جوابی که میشنیدم مثل سیلی چون احتادیه فوتبال من را به دلیل‪ ‬‬ ‫بود که به صورمت بزنند‪».‬لیورپول لیگ را خوشحالی بعد گل پیروزی در الدترافورد جریمه‬ ‫برده و شما ‪ 31‬امتیاز کمتر از ما گرفتید» کرد‪.‬این جریمه از نظر من مسخره است ‪.‬و‬ ‫من به ایام بست‪،‬چارلتون و الو که از پدرم همانطوری که آن موقع گفمت ایا آنها میخواهند‬ ‫شنیده بودم فکر میکردم و به خودم که ما را به ربات تبدیل کنند؟! چند بار ما‬ ‫می گفمت به زودی دوباره به اون دوران شنیدیم که میگویند بازیکنان به باشگاه‬ ‫برمیگردیم‪.‬اما حتی من هم موقعی که خود اهمیتی منیدهند ؟اما حاال کسی را برای‬ ‫پشت سر کاونتری و کوئینز پارک رجنرز در این کار جریمه میکنند‪.‬تاسف برانگیزه‪...‬‬ ‫مکان سیزدهم قرار گرفتیم به کسب دوباره‬ ‫جام شک کردم‪.‬ما خوب خرج میکردیم ولی‬ ‫من فقط داشمت تالفی کار های طرفداران آنها‬ ‫‪ 5‬هیچی منیبردیم ‪.‬من می فهمم که هواداران‬ ‫را اجنام میدادم‪.‬من هرگز از مزاحمت های‬ ‫سیتی این سال ها چه سختی کشیدند‪.‬‬ ‫طرفداران آنها شکایتی نداشمت‪.‬برای سال‬ ‫ممکن است که هواداران سیتی این صحبت‬ ‫ها من باید به اهنگ های آنها گوش میدادم‬ ‫های بی معنی را بکنند که دربی منچستر‬ ‫‪ .‬آنها می خواستند یک روز ماشین من را‬ ‫بازی بسیار بزرگ و مهمی است یا اینکه آن‬ ‫ها هواداران واقعی در شهر منچستر هستند چپ کنند که خوشبختانه ترافیک باز شد و‬ ‫ولی برای من هیچ بازی به بزرگی و حساسیت من تونسمت از آجنا بروم‪.‬یک شب بعد بازی‬ ‫لیورپول _یونایتد منی شود‪ .‬هوادار فوتبال با لیورپول در اولدترافورد پلیس به من‬ ‫بودن فقط در مورد عاشق یک تیم بودن گفت که باید شب از خومن بروم چون ژانها‬ ‫نیست بلکه درباره آن تیم هایی که شما اطالعاتی دارند که چند نفر از مرسی ساید‬ ‫ازشان متنفرید هم هست‪.‬فوتبال انگلیس قصد حمله به منزلم را دارند و من باید شب‬ ‫همیشه پر از این گونه رقابت ها و دشمنی به هتل بروم‪.‬من همیشه میدونسمت که‬ ‫ها بوده که سرآمد آن ها دشمنی لیورپول این ها بهای ابراز کردن عشق به یونایتد و‬ ‫و یونایتد است‪ .‬به عنوان یک بچه من رجن تنفر به لیورپول هست‪ .‬اما پس فوتبال در‬ ‫زیادی دیدم که آن ها پشت سر هم جام می مورد چیه به غیر از طرفداری از یک تیم ‪،‬کل‬ ‫بردند ولی این دلیلی است که هر پیروزی که کل کردن با دیگران بر سر تیم های مورد‬ ‫کسب کردم بسیار شیرین بود‪.‬این دلیلی عالقه خود ؟ حاال می خواهد در استادیوم‬ ‫است که چرا آنقدر از پیروزی برابر لیورپول باشد یا در مدرسه یا هر جای دیگری‪...‬‬

‫این‬


‫غول های سبز‬

‫‪6‬‬ ‫نوشتار ‪ :‬رضا فاطمی‬

‫منچستر یونایتد تا کنون دروازه بانهای بزرگ زیادی را درون دروازه ی خود دیده است‬ ‫که اکثر آنها در طول دوران حضورشان از لباس سبز استفاده کرده اند‪ .‬در واقع پوشیدن‬ ‫لباسهای رنگی برای دروازه بانان تا قبل از دهه ی ‪ 1970‬چندان مرسوم نبود اما از آن زمان‬ ‫به بعد ما دروازه بانهای یونایتد را با انواع لباسها دیده ایم‪ .‬لباسهایی به رنگ آبی ‪ ،‬سفید‬ ‫‪ ،‬نقره ای ‪ ،‬خاکستری ‪ ،‬سیاه و بنفش و ‪...‬‬ ‫اما در این بین لباس سبز بیش از سایر لباسها مورد استفاده قرار گرفته است ‪ .‬اگرچه در‬ ‫‪ 2‬دوره بین سالهای ‪ 2001‬تا ‪ 2005‬و ‪ 2009‬تا ‪ 2011‬لباس سبز بر تن دروازه بانهای یونایتد‬ ‫دیده نشد اما اکنون پس از ‪ 2‬سال ‪ ،‬لباس سبز دروازه بانی جز لباسهای رمسی باشگاه‬ ‫برای فصل جاری می باشد‪.‬‬ ‫به همین مناسبت ما مجموعه عکسی از دروازه بانهای یونایتد با لباس سبز را گردآوری‬ ‫کرده ایم ‪ .‬این مجموعه شامل ‪ 33‬تصویر است که قدیمی ترین تصویر به سال ‪1966‬‬ ‫برمیگردد(اولین عکس رنگی بدست آمده) ‪ .‬امیدواریم از دیدن این مجموعه لذت ببرید !‬


‫اولین عکس ‪« ،‬ه‬ ‫ری گرگ» را با لباس سبز در مقابل پارتیزان‬ ‫بلگراد در صربس‬ ‫تان نشان میدهد و مربوط به سال ‪ 1966‬است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫در این‬ ‫عکس تیمی که مربوط به سال ‪ 1963‬میباشد ‪،‬‬ ‫«هری‬ ‫گرگ» در کنار «دیوید گسکل» دیده میشود‪.‬‬


‫«آلکس استپنی» ؛‬ ‫پیش از شروع دیدار معروف یونایتد‪-‬رئال‬ ‫در نیمه نهایی جام‬ ‫باشگاههای اروپا ‪ 1968‬برای هواداران دست‬ ‫تکان مید‬ ‫هد ‪ .‬این بازی با تساوی ‪ 3-3‬به پایان رسید‪.‬‬

‫ک سبز پوش برای‬ ‫مانی اروپا توسط ی‬ ‫بار دیگر جام قهر‬ ‫نال ‪ 1968‬ویمبلی ‪.‬‬ ‫مد ‪ .‬این بار در فی‬ ‫یونایتد بدست آ‬

‫‪8‬‬


‫«آلکس استپنی» ؛‬ ‫او در سال ‪ 1976‬همچنان دروازه بان یونایتد‬ ‫بود و در فینال‬ ‫جام حذفی مقابل ساوتهمپتون شوتی را که از‬ ‫باالی دروازه به بیرون رفت ‪ ،‬نظاره میکند‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫دروازه بانی‬ ‫خوب « استپنی» در طول ‪ 12‬فصل بین سالهای‬ ‫‪1966‬‬ ‫تا ‪ 1978‬از مهمترین ویژگی های یونایتد بود‪.‬‬


‫پس از «استپنی»‬ ‫نوبت به «گری بیلی» رسید ‪ .‬این تصویر او را‬ ‫در فی‬ ‫نال جام حذفی ‪ 1979‬در ویمبلی نشان میدهد‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫و بعنوان ذخیره ی‬

‫ونایتد موفق نبود‬ ‫پدی راچ» که در ی‬ ‫» محسوب میشد‪.‬‬ ‫پنی» و «گری بیلی‬ ‫«است‬


‫ویمبلی در سال ‪3‬‬ ‫‪ 198‬برای «بیلی» خاطرات خوبی داشت ‪ ،‬یونایتد‬ ‫در تکرار فینال‬ ‫جام حذفی با یک گل برایتون را مغلوب ساخت‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ویمبلی باز‬ ‫هم برای «بیلی» خاطره انگیز شد وقتی در‬ ‫فینال جام‬ ‫حذفی ‪ ،1985‬یونایتد ‪ ،‬اورتون را شکست داد‪.‬‬


‫این تصویر مربوط‬ ‫به فصل ‪ 83/1982‬است و «گری بیلی» را در‬ ‫اولین لبا‬ ‫س دروازه بانی دارای تبلیغات نشان می دهد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫د که از تیم جوانان‬ ‫د دروازه بانهایی بو‬ ‫ی والش» جز محدو‬ ‫وازه بان اول شد‪.‬‬ ‫«گر‬ ‫و در تیم اصلی در‬ ‫باشگاه رشد کرد‬


‫«کریس ترنر»‬ ‫اولین دروازه بانی بود که زیر نظر سر آلکس‬ ‫فرگوسن بازی‬ ‫کرد ‪ .‬این تصویر مربوط به سال ‪ 1987‬است ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫فرگوسن دو‬ ‫سال پس از رفتنش از آبردین به یونایتد ‪،‬‬ ‫«جیم‬ ‫لیتون» را نیز از همان تیم به خدمت گرفت‪.‬‬


‫شادی «لیتون» در فی‬

‫نال جام حذفی ‪ 1990‬دوام چندانی نداشت‪...‬‬

‫‪14‬‬

‫در بازی تکرار ‪« ،‬ل‬

‫س سیلی» به او تر‬

‫جیح داده شد ‪ .‬یونا‬

‫یتد ‪ 0-1‬پیروز شد‪.‬‬


‫«پیتر اشمایکل»‬ ‫که شاید بزرگترین دروازه بان تاریخ یونایتد‬ ‫باشد‬ ‫در تابستان همان سال به اولدترافورد آمد‪.‬‬

‫‪15‬‬ ‫«سیلی» در ف‬ ‫صل ‪ 91/1990‬دروازه بان اول بود و با پیروزی‬ ‫مقابل‬ ‫بارسا به قهرمانی جام جامداران اروپا رسید‪.‬‬


‫«اشمایکل» طی ‪ 8‬سال‬ ‫دروازه بان اول بود و دوران حضورش در یونایتد‬ ‫را در فینال لیگ قه‬ ‫رمانان اروپای ‪ 1999‬با لباس سبز به پایان برد‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫وپا ‪ ،‬پانزدهمین‬ ‫لیگ قهرمانان ار‬ ‫قهرمانی در‬ ‫ی در یونایتد بود‪.‬‬ ‫طی اجنام ‪ 398‬باز‬ ‫افتخار او در‬


‫«ریموند ون در گو» در‬ ‫آن شب نیمکت نشین بود ‪ .‬در واقع او در‬ ‫طول ‪ 6‬سال حضور در ی‬ ‫ونایتد نتوانست بیش از این ایفای نقش کند‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫پس‬ ‫از «اشمایکل» ‪ ،‬سر آلکس «مارک بوسنیچ»‬ ‫را ب‬ ‫خدمت گرفت ‪ .‬او قبل تر و هنگامیکه جوانتر‬ ‫بود حضور در یونایتد را جتربه کرده بود‪.‬‬


‫با آمدن «فن در‬ ‫سار» در سال ‪ 2005‬بار دیگر رنگ سبز ظاهر‬ ‫شد ‪ .‬بارتز ‪،‬‬ ‫کارول و هاوارد هیچگاه لباس سبز نپوشیدند‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫ش برای یونایتد ‪،‬‬ ‫ک در اولین حضور‬ ‫توماس کوژا‬ ‫نالتی را مهار کرد‪.‬‬ ‫ابل آرسنال یک پ‬ ‫در مق‬


‫یک صحنه ی غیر عادی‬ ‫‪ :‬پس از مصدومیت و خروج فن در سار در‬ ‫وایت هارت لین‬ ‫‪ ،‬فردیناند لباس سبز دروازه بانی را پوشید‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اما‬ ‫پس از مشورتهای زیاد ‪ ،‬جان اوشی درون‬ ‫درو‬ ‫ازه قرار گرفت و تا پایان بازی دروازه را بسته‬ ‫نگاه داشت‪.‬‬


‫کوژاک در لباس سبز به هنگام قهرمانی در‬ ‫لیگ برتر فصل ‪ 08/2007‬در ویگان‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫منجر به قهرمانی در‬ ‫ار و مهار پنالتی که‬ ‫ن حلظات فن در س‬ ‫سبز اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫بهتری‬ ‫‪ 2‬شد نیز در لباس‬ ‫هرمانان سال ‪008‬‬ ‫لیگ ق‬


‫بن فاستر اولین بازی اش را برای یونایتد با‬ ‫لبا‬ ‫س سبز و در خانه ی دربی کانتی اجنام داد‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫لبا‬ ‫س سبز معروف و سنتی ‪ ،‬پس از ‪ 3‬سال غیبت‬ ‫در این فصل توسط لیندگارد پوشیده شد‪.‬‬


‫ادوین بخاط عمل‬ ‫کرد قهرمانانه اش در مسکو مورد ستایش‬ ‫های فراوانی قرار‬ ‫گرفت ‪ .‬اینجا او جام را باالی سر برده است‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫تربیت دروازه بان‬ ‫مسیر طوالنی برای‬ ‫بن آموس در‬ ‫آینده دار یونایتد‬ ‫دروازه بان جوان و‬ ‫‪ ،‬جدیدیترین‬ ‫مجموعه ی ماست‪.‬‬ ‫عکس پایان بخش‬ ‫است که این‬


‫‪23‬‬ ‫برای یونایتد ‪ ،‬در‬ ‫اولین حضور خود‬ ‫دیوید ده خئا در‬ ‫شیکاگو فایر لباس‬ ‫‪ 2011‬آمریکا مقابل‬ ‫تور پیش فصل‬ ‫سبز پوشید‪.‬‬


‫مصاحبه با دنی ولبک‬

‫نوشتار ‪ :‬شهریار نوبهار‬

‫وقتی شانس در کنار شماست ‪ ،‬من عقب خنواهم نشست‬

‫‪24‬‬


‫جوان سیاهپوست انگلیسی ‪ ،‬پس از امتام دوران قرضیش در ساندرلند ‪ ،‬با فرمی درخشان به‬ ‫یونایتد بازگشت و با استعداد و کیفیتی که از خودش به منایش گذاشت ‪ ،‬حضورش در ترکیب اصلی‬ ‫یونایتدها را تضمین کرده است‪ .‬ولبک در ادامه موفق به حضور در تیم ملی انگلستان نیز شده‬ ‫است‪ .‬با او درباره همین فرم خوب و موفقیتش صحبت کرده ایم‪:‬‬ ‫شروع فصل شما باید همان چیزی باشد که در‬ ‫بازگشت از ساندرلند آن را آرزو میکردید؟‬

‫‪25‬‬

‫دقیقا ‪ ،‬وقتی شانس در کنار شماست ‪ ،‬من عقب‬ ‫خنواهم نشست‪ .‬پیش فصل بسیار خوب بود و‬ ‫هرکس فرصت خودش را داشت‪ .‬من نیز به زمین‬ ‫رفت و برابر بارسلونا و تیمهای دیگر بازی عادی‬ ‫خودم را اجنام دادم‪ .‬من فکر نکردم که این شانس‬ ‫و فرصت من است ‪ .‬من تنها به زمین رفمت و بازی‬ ‫عادی خودم را اجنام دادم‪.‬و خوش بختانه مربی در‬ ‫دیدارهای ابتدایی فصل به من اطمینان کرد‪ .‬من‬ ‫واقعا بعد از اینکه خنستین گلم به تاتنهام را زدم به‬ ‫خودم آمدم‪.‬چیزی بهتر از گلزنی در برابر ‪stretford‬‬ ‫‪ end‬نیست‪.‬من به دنبال حس کردن این در بازی‬ ‫های بیشتری هسمت‪.‬‬

‫بله ‪ ،‬ما از زمانی که کودک بودیم در کنار هم بازی‬ ‫میکردیم‪.‬بازی کردن در کنار هم در تیم اول نقطه‬ ‫مثبت بزرگی بود‪.‬ما در داخل و خارج از زمین دوستان‬ ‫خوبی هستیم و روابط خوبی داریم‪ .‬در تیم ملی زیر‬ ‫‪ 21‬ساله های انگلستان نیز هم اتاقی بودیم‪ .‬من‬ ‫بازی او را می شناسم و وی نیز همینطور‪ .‬او نیز از‬ ‫آکادمی مشترکی با من رشد کرده است‪.‬‬ ‫مصدومیت در دیدار برابر آرسنال چه قدر برای شما‬ ‫دردناک بود؟‬

‫من بابت چنین چیزی بعد از چند استارت در لیگ‬ ‫برتر و احساس خوبی که داشمت ‪ ،‬سرخورده شدم‪.‬‬ ‫ما اسکن هایی باید اجنام میدادیم که آنها را کامل‬ ‫کردیم و پس از آن فهمیدیم که مشکل چیست‪.‬‬ ‫من منی توانسمت عقب بنشیمن و مصمم ماندم‪ .‬من‬ ‫آیا اینکه تام کلورلی نیز همزمان با شما به ترکیب باید هر روز به باشگاه میرفمت و برنامه هایی که‬ ‫فیزیوتراپ ها داده بودند را اجنام میدادم ‪ .‬و شما‬ ‫آمد به شما کمک کرد؟‬ ‫باید اطمینان حاصل کنید که کار خود را درست اجنام‬


‫‪26‬‬ ‫بله من خنستین بار در ساندرلند کار کردن بر روی‬ ‫میدهید و بازگشت موفقی خواهید داشت‪.‬‬ ‫آن را اجنام دادم‪.‬و چند گل برای آنها از این راه زدم‪.‬‬ ‫در بازگشت از ساندرلند شما بازیکن قدرمتندتری من تا به حال از این طریق کم گل زده ام‪ .‬منیدامن‬ ‫به نظر میرسید‪ .‬آیا در باشگاه در بدنسازی برنامه چه پیش می آید‪ .‬اما فکر میکمن این مهارت را فرا‬ ‫گرفته ام‪.‬‬ ‫خاصی داشته اید؟‬ ‫من فکر میکمن این بدین خاطر است که من به معنای شما در خنستین روزهای حضورتان در تیم اصلی ‪ ،‬در‬ ‫واقعی کلمه یک مرد شده ام‪ .‬من یک مرد شده ام و گوشه ها بازی میکردید‪.‬آیا بنابراین فکر میکنید که‬ ‫این را احساس میکمن‪.‬من در باشگاه برای بدنسازی آینده شما به عنوان یک هافبک رقم بخورد؟‬ ‫کار میکردم اما آن بیشتر مربوط به پاهایم بود و‬ ‫نه بخش باال تنه بدمن‪ .‬همه اینها به دنبال هم می بله قطعا ‪ .‬من همیشه خودم را یک مهاجم درجه‬ ‫آیند‪ .‬فیزیک بدنی من از وقتی که رفته بودم بهتر بندی کرده ام‪.‬‬ ‫شده است‪.‬من باید قوی باشم‪.‬‬ ‫برخی از مدافعین ‪ 90‬کیلو وزن دارند و من چیزی در با رشد کردن در آکادمی یونایتد ‪ ،‬شما در متامی سه‬ ‫حدود ‪ 70‬کیلو هسمت‪ .‬منیخواهم درشت باشم ‪ .‬اما پست تهاجمی بازی خواهید کرد‪ .‬در گوشه چپ و‬ ‫باید از پس آنها بربیام و خودم را حفظ کمن‪ .‬کاری که راست ودر مرکز خط حمله‪ .‬شما در متام اینها خواهید‬ ‫بود و من فکر میکمن که این مترین خوبی است‪ .‬چراکه‬ ‫فکر میکمن در اجنامش موفق بوده ام‪.‬‬ ‫توانایی بازی در جاهای مختلفی را خواهید داشت و‬ ‫شما به تازگی از روی ضربات سر نیز گل هایی زده زمانی که در جریان بازی به آن نیاز پیدا خواهید‬ ‫کرد ‪ ،‬چنین شرایطی برای شما بیگانه خنواهد بود‪.‬‬ ‫اید‪ .‬آیا برای آن مترین داشته اید؟‬


‫‪ 100‬سالگی‬ ‫الدترافورد‬

‫نوشتار ‪ :‬امین ستاینده‬

‫برای جشن ‪ 100‬سالگی ساخت الدترافورد‪ ،‬سایت رمسی باشگاه‬ ‫‪ 100‬حلظه به یاد ماندنی تاریخ این ورزشگاه را مورد بررسی قرار‬ ‫میدهد‪ .‬که طبق معمول اولین قدم‪ ،‬خنستین بازی است که در‬ ‫اتوبان ‪ M16‬برگزار شد‪...‬‬ ‫‪-1‬روز افتتاح‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫پیش زمینه‪ :‬جان هنری دیویس‪ ،‬مدیر یونایتد‪ ،‬در سال ‪ 1909‬شصت هزار پوند از پول خودش را جهت‬ ‫ساخت ورزشگاه جدیدی خرج کرد‪ ،‬اوآرشیتکتی اسکاتلندی بنام آرچیبالد لیچ (‪ ، )Archibald Leitch‬که‬ ‫از شاهکارهای او میتواند به همپدن پارک (‪ )Hampden Park‬اشاره کرد‪ ،‬را برای طراحی این ورزشگاه‬ ‫استخدام کرد‪ .‬بعداز ماه ها تالش توسط اقایان براملد و امسیت ‪ ،‬منچستر یونایتد توانست زمین بانک‬ ‫استریت را با اولدترافورد معاوضه کرده و این زمین آماده پذیرایی اولین بازی بود‪ :‬یونایتد ‪ -‬لیورپول‬ ‫موقعیت‪ :‬طبق گزارش روزنامه منچستر گاردین‪ ،‬آن زمین مانند یک میز بسیار عالی؛ صاف‪ ،‬مسطح‪ ،‬براق و سبز بود‪.‬‬ ‫یونایتد با گلهای سندی ترنبل‪ ،‬تام همور و جرج وال ‪ 0-3‬از حریف خود پیش افتاد‪ .‬اما تیم میهمان با گلهای ارتور‬ ‫گودارد و جیمز استیوارت به بازی برگشت‪.‬‬ ‫بعد از بازی‪ :‬شکست در براربر لیورپول ‪ ،‬که بعداز استون ویال در رده دوم جدول جای گرفت‪ ،‬تنها شکست یونایتد‬ ‫در فصل ‪ 1909/10‬بود‪ .‬شیاطین سرخ توانستند از ‪ 7‬بازی باقی مانده در خانه‪ ،‬حداکثر امتیازات را بدست آورده و‬ ‫در رده پنجم جدول جای بگیرند‪ .‬جایگاهی که نسبت به فصل قبل که یونایتد سیزدهم شده بود‪ ،‬پیشرفت زیاد‬ ‫این تیم را نشان می داد‪.‬‬

‫‪ -2‬فینال جام حذفی‬

‫لیست ‪ 100‬حلظه برتر الدترافورد با فینال جام حذفی ‪ 1911‬بین تیم های بردفورد سیتی و نیوکاسل یونایتد‪ ،‬ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬دیداری که برای اولین بار یکی از جام های برتر انگلستان را به ‪ M16‬اورد‪.‬‬ ‫پیش زمینه‪ :‬در زوهای قبل از ساخت ومبلی‪ ،‬احتادیه فوتبال انگلستان فینال جام حذفی را در کریستال پاالس‬ ‫برگزار می کرد‪ .‬نیوکاسل ‪ ،‬که مدافع عنوان قهرمانی بود‪ ،‬در لندن به مصاف بردفورد رفت اما به یک تساوی بدون‬ ‫گل دست یافت‪ .‬چهار روز بعد‪ ،‬دو تیم در الدترافورد به میدان رفتند‪ .‬از آن بازی ‪ 58‬هزار نفر دیدار کردند‪.‬‬ ‫موقعیت‪ :‬کاپیتان بردفورد‪ ،‬جیمی اسپیرز(‪ )Speirs‬توانست در دقیقه ‪ 15‬تنها گل بازی را بثمر برساند‪ .‬با اینکه‬ ‫هواداران هنوز در بیرون صف بسته بودند‪ ،‬آنها توانستند اولین و تنها افتخار مهم بردفورد سیتی را تثبیت کنند‪.‬‬ ‫در نهایت آنها‪ ،‬جام جدید را که توسط جواهر سازی « اقای قتورینی و پسران» (‪)Messrs Fattorini and Sons‬‬ ‫ساخته شده بود‪ ،‬باالی سر ببرد‪.‬‬ ‫بعد از بازی‪ :‬انقدر آن فینال در الدترافورد خوب برگزار شد که چهار سال بعد یونایتد میزبانی یک فینال دیگر را‬ ‫برعهده گرفت‪.‬‬


‫صفحه رمســــــــی کانون در‬ ‫شبکه اجمتاعی فــــیس بوک‬

‫‪Facebook.com/Manutd.ir‬‬

‫بــــــــــه مـــــــــا بپیــــوندید‬


‫‪29‬‬

‫نوشتا‬

‫ر ‪ :‬صادق عجم‬


‫پل اسکولز متولد ‪16‬نوامبر ‪ 1974‬فوتبالیست انگلیسی‬ ‫و هافبک تیم فوتبال منچستر یونایتد است‪ .‬او از جمله‬ ‫بازیکنانیست که متام دوران حرفه ای بازی خود را در یک‬ ‫باشگاه گذارنده است‪ .‬زین الدین زیدان او را بزرگترین‬ ‫هافبک نسل خودش میداند و بابی چارلتون می گوید‬ ‫اسکولز جتسم هر آن چه است که به نظر من بهترینند‪.‬‬ ‫اسکولز متولد سالفورد است ولی بعدها خانواده او به‬ ‫النگلی مهاجرت کردند‪ .‬اسکولز در دوران مدرسه به‬ ‫فوتبال و کریکت پرداخت‪ .‬او در ‪ 14‬سالگی به مدرسه‬ ‫فوتبال منچستر یونایتد پیوست‪ .‬پل اسکولز در ‪ 17‬دوره‬ ‫لیگ برتر برای منچستر بازی کرده و یکی از ‪ 4‬بازیکن‬ ‫تاریخ این باشگاه است که بیش از ‪ 600‬بار برای منچستر‬ ‫یونایتد به میدان رفته است‪.‬‬

‫اسکولز در بیمارستان هوپ در سالفورد از بخشهای‬ ‫‪ Great Manchester‬متولد شد‪ .‬او فرزند استوارت و‬ ‫مارینا اسکولز بود‪ .‬خانواده انها زمانی که پل ‪ 18‬ماهه‬ ‫بود به النگی در بخش میدلتون گریت منچستر مهاجرت‬ ‫کردند ابتدا در بوونز رود سکونت داشتند و بعد به‬ ‫تالکن درایو رفتند‪ .‬اسکولز دبستان را به مدرسه سنت‬ ‫ماری در النگی میرفت او برای تیم النگی فیورز بازی‬ ‫میکرد علی رغم اینکه به اولدهام اتلتیک عالقه داشت‬ ‫در ان موقع او در کریکت هم سرامد بود‪ .‬در ‪ 14‬سالگی‬ ‫اسکولز به مدرسه فوتبال منچستر یونایتد پیوست‪.‬‬ ‫پل سال ‪1991‬برای دبیرستان به مدرسه کاردینال‬ ‫النگی رفت و در آخرین ترم دبیرستان به عنوان عضو‬ ‫تیم ملی فوتبال مدارس انگلستان انتخاب شد‪.‬‬

‫اسکولز بین سالهای ‪ 1997‬تا ‪ 2004‬در تیم ملی انگلستان دوران باشگاهی‬ ‫عضویت داشته و در دو جام جهانی ‪ 1998‬فرانسه و ‪1999-1994 2002‬‬

‫کره و ژاپن و دو جام ملتهای اروپا ‪ 2000‬و ‪ 2004‬برای سه‬ ‫شیرها به میدان رفته اسکولز تا کنون در ترکیب یونایتد پل اسکولز در تیم منچستر یونایتد که قهرمان جام‬ ‫‪ 100‬کارت زرد و ‪ 7‬کارت قرمز دریافت کرده است‪ .‬قهرمانی جوانان سال ‪ 1992‬شد عضویت نداشت‪ .‬تیمی‬ ‫که اعضای آن مثل دیوید بکهام‪ ،‬نیکی بات‪ ،‬رایان‬ ‫ژوئن سال ‪ 2010‬اسکولز اعالم کرد در پایان فصل ‪ 2010‬گیگز و گری نویل بعدها به بازیکنان بزرگی در فوتبال‬ ‫– ‪ 2011‬از فوتبال خداحافظی خواهد کرد‪ .‬یک ماه بعد او جهان تبدیل شدند و در درکنار اسکولز در ترکیب تیم‬ ‫اعالم کرد که شاید در صورت عملکرد مثبتش در فصل اصلی منچستر یونایتد به کسب افتخار پرداختند‪ .‬اما‬ ‫جاری کماکان به بازی ادامه دهد‪.‬‬ ‫او به همراه فیلیپ نویل موفق شدند در مسابقات‬

‫‪30‬‬


‫‪31‬‬

‫پیش فصل جوانان تا فینال مسابقات برسند‪ .‬اسکولز وسط و هم به عنوان هافبک تهاجمی به میدان رفت‬ ‫در ‪ 23‬جوالی ‪ 1993‬قرارداد حرفه ای خود را با شیاطین ولی منچستر یونایتد فصل را با دست خالی به پایان‬ ‫سرخ امضا کرد و شماره ‪ 24‬من یونایتد به نام او ثبت رساند اتفاقی که در دهه ‪ 1990‬فقط دو بار رخ داد‪.‬‬ ‫شد اما نتوانست تا فصل ‪ 95 – 1994‬به ترکیب تیم‬ ‫اصلی راه یابد و این فصلی بود که اسکولز ‪ 17‬بار برای اسکولز در فصل ‪ 1998 – 99‬یکی از بازیکنان کلیدی‬ ‫منچستر به میدان رفت و ‪ 5‬گل به مثر رساند‪ 21 .‬منچستر یونایتد در راه کسب سه جام بود‪ .‬او در فینال‬ ‫سپتامبر ‪ 1994‬اسکولز در پیروزی ‪ 2‬بر ‪ 1‬منچستر یونایتد جام حذفی دو بار دروازه نیوکاسل را باز کرد تا منچستر‬ ‫مقابل پورت وال هر دو گل منچستر را به مثر رساند‪ .‬جام حذفی راببرد‪ .‬پل همچنین در یک چهارم نهایی لیگ‬ ‫اسکولز در فینال جام حذفی این فصل برای منچستر قهرمانان مقابل اینترمیالن گلزنی کرد‪.‬‬ ‫به عنوان یار تعویضی به میدان رفت ولی نتوانست‬ ‫مانع شکست ‪ 1‬بر صفر منچستر مقابل اورتون شود‪.‬‬ ‫‪2011-2000‬‬ ‫فصل ‪ 1995 – 96‬با جدایی مارک هیوز از منچستر و‬ ‫پیوستنش به چلسی اسکولز فرصت حضور در ترکیب‬ ‫اصلی یونایتد را یافت او پشت سر کانتونا (که دوماه‬ ‫اول فصل را محروم بود) و اندی کول در ترکیب شیاطین‬ ‫سرخ به میدان می رفت‪ .‬اسکولز که حاال شماره ‪ 22‬می‬ ‫پوشید در این فصل ‪ 26‬بار به میدان رفت و ‪ 14‬گل به‬ ‫مثر رساند تا به یونایتد کمک کند تا در لیگ برتر و جام‬ ‫حذفی قهرمان شود‪ .‬او در فصل بعد ‪ 3‬گل در لیگ‬ ‫برتر به مثر رساند و همراه با یونایتد قهرمان لیگ برتر‬ ‫شد(شماره اسکولز به ‪ 18‬تغییر کرده بود)‬ ‫اسکولز با مصدومیت روی کین هم به عنوان هافبک‬

‫اسکولز در فصل ‪ 2002 – 03‬در مجموع رقابتها ‪ 20‬گل برای‬ ‫یونایتد به مثر رساند فصل بعد تعداد گلهایش به ‪ 14‬گل‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬از این ‪ 14‬گل ‪ 4‬گل در جام حذفی به مثر‬ ‫رسیده بود که به منچستر یونایتد کمک کرد تا به فینال‬ ‫جام حذفی برسد هر چند که ینس ملن در بازی فینال با مهار‬ ‫ضربه پنالتی اسکولز مانع قهرمانی منچستر یونایتد شد‪.‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪ 2006‬پل اسکولز در پیروزی ‪ 2‬بر صفر برابر‬ ‫لیورپول در لیگ برتر گلزنی کرد او نام خود را در کنار‬ ‫سربابی چارلتون‪ ،‬بیل فالکس‪ ،‬دنیس اروین‪ ،‬گری نویل‬ ‫و رایان گیگز به عنوان نهمین بازیکن تاریخ باشگاه‬


‫‪32‬‬ ‫منچستر یونایتد ثبت کرد که تعداد بازیهایش به عدد‬ ‫‪ 500‬بازی رسیده است‪.‬‬ ‫اسکولز روز ‪ 3‬مارس ‪ 2007‬در پیروزی ‪ 1‬بر صفر خارج‬ ‫از خانه منچستر یونایتد برابر لیورپول بخاطر درگیری با‬ ‫ژابی آلونسو از میدان اخراج شد‪ .‬این اولین اخراج او از‬ ‫آوریل سال ‪ 2005‬بود‪ .‬یک ماه بعد اسکولز مجددا در‬ ‫دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا‬ ‫مقابل آ‪.‬اس‪ .‬رم از زمین بازی اخراج شد‬ ‫‪ 23‬اوت سال ‪ 2007‬نام اسکولز در لیست کاندیداهای‬ ‫ثبت در تاالر مشاهیر فوتبال قرار گرفت ولی درنهایت‬ ‫این دنیس برگ کمپ بود که به این افتخار نائل امد‪.‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪ 2007‬اسکولز در مترین قبل از بازی لیگ‬ ‫قهرمانان برابر دیناموکیف از ناحیه رباط صلیبی دچار‬ ‫آسیب دیدگی شد که باعث شد او تا ژانویه ‪2008‬‬ ‫خانه نشین شود‪ .‬اسکولز ‪ 28‬ژانویه ‪ 2008‬پس از طی‬ ‫مصدومیت به عنوان یار جانشین در پیروزی ‪ 3‬بر ‪1‬‬ ‫یونایتد مقابل تاتنهام در جام حذفی به میدان امد‪.‬‬ ‫در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل‬

‫بارسلونا پس از انکه بازی رفت با تساوی صفر – صفر‬ ‫خامته یافت تک گل پیروزی بخش اسکولز در بازی‬ ‫برگشت منچستر یونایتد را به فینال لیگ قهرمانان‬ ‫رساند‪ .‬در بازی فینال اسکولز در برخورد با کلود‬ ‫ماکلله مصدوم شد و جای خود را به رایان گیگز داد‪.‬‬ ‫منچستر یونایتد پس از تساوی ‪ 1‬بر ‪ 1‬بازی در پایان‬ ‫وقتهای قانونی و اضافه با پیروزی ‪ 6‬بر ‪ 5‬مقابل چلسی‬ ‫در ضربات پنالتی برای سومین بار قهرمان اروپا شد‪.‬‬ ‫سپتامبر سال ‪ 2008‬نام اسکولز در تاالر مشاهیر فوتبال‬ ‫انگلستان ثبت شد‪ .‬دسامبر ‪ 2008‬اسکولز در مصاحبه‬ ‫با روزنامه ‪ Daily Mirror‬اعالم کرد قصد دارد تا ‪ 2‬سال‬ ‫دیگر از فوتبال حرفه ای خداحافظی کند‪.‬‬ ‫‪ 24‬ژانویه ‪ 2009‬اسکولز اولین گل فصل خود را برای‬ ‫منچستر یونایتد را مقابل تاتنهام در جام حذفی به مثر‬ ‫رساند ضربه اسکولز در دقیقه ‪ 34‬پس از برخورد با‬ ‫هادلستون تغییر جهت داد و وارد دروازه تاتنهام شد تا‬ ‫بازی به تساوی ‪ 1‬بر ‪ 1‬برسد‪ .‬یونایتد در نهایت این بازی‬ ‫را با پیروزی ‪ 2‬بر ‪ 1‬به امتام رساند‪ 18 .‬ژانویه اسکولز‬ ‫پس از حدود یک سال برای منچستر یونایتد در لیگ برتر‬ ‫گلزنی کرد تا مقابل فولهام به برتری ‪ 3‬بر صفر برسد‪22 .‬‬ ‫آوریل ششصدمین بازی اسکولز برای منچستر یونایتد‬


‫‪33‬‬

‫در پیروزی ‪ 2‬بر صفر مقابل پورتسموث اجنام شد‪.‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪ 2009‬اسکولز پس از یک سال و نیم در‬ ‫لیگ قهرمانان موفق به گلزنی شد تا منچستر یونایتد‬ ‫بشیکتاش را ‪ 1‬بر صفر شکست دهد‪ .‬اسکولز همچنین‬ ‫در تساوی ‪ 3‬بر ‪ 3‬منچستر یونایتد مقابل زسکا مسکو‬ ‫هم یکی از گلهای یونایتد را به مثر رساند‪ .‬در ‪ 5‬دسامبر‬ ‫‪ 2009‬هم اسکولز با گلزنی در پیروزی ‪ 4‬بر صفر من‬ ‫یونایتد مقابل وستهام نود و نهمین گل لیگ برتری خود‬ ‫را به مثر رساند‪.‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪ 2010‬اسکولز پس از هفت سال در جام‬ ‫احتادیه گلزنی کرد تا منچستر یونایتد ‪ 3‬بر ‪ 1‬منچستر‬ ‫سیتی را شکست دهد و به فینال برسد‪ 16 .‬فوریه‬ ‫اسکولز دروازه آ‪.‬ث‪ .‬میالن را در دور رفت مرحله یک‬ ‫هشمت لیگ قهرمانان باز کرد تا منچستر یونایتد در‬ ‫استادیوم سن سیرو به پیروزی ‪ 3‬بر‪ 2‬برسد‪ .‬اسکولز‬ ‫روز ‪ 6‬مارس سال ‪ 2010‬نام خود را به عنوان نوزدهمین‬ ‫بازیکن تاریخ لیگ برتر ثبت کرد که تعداد گلهایش در‬ ‫این رقابتها به عدد ‪ 100‬میرسد او پس از رونی و گیگز‬ ‫سومین بازیکن منچستر یونایتد بود که در این فصل‬ ‫صد گله می شد‪ 16 .‬آوریل ‪ 2010‬اسکولز قرارداد خود را‬ ‫یکسال دیگر با منچستر یونایتد متدید کرد و فردای ان‬

‫اسکولز موفق شد با گل ثانیه های پایانی خود یونایتد‬ ‫را در دربی شهر منچستر مقابل من سیتی به پیروزی‬ ‫‪ 1‬بر صفر برساند‪ .‬اسکولز بعد از آن در کامنتی شیلد‬ ‫مقابل چلسی قرار گرفت و هشت روز بعد در لیگ مقابل‬ ‫نیوکاسل انگلیس قرار گرفتند که او موفق به گل زنی‬ ‫شد ‪ .‬در مجموع این هافبک انگلیسی موفق به ‪ 150‬بار‬ ‫گلزنی برای یونایتد شده است‪ .‬اسکولز در نیمه نهایی‬ ‫جام حذفی مقابل منچستر سیتی به میدان رفت و در‬ ‫ادامه با تکل خشنی که اجنام داد یونایتد بازیکن فیکس‬ ‫خود را به علت گرفنت کارت قرمز از دست داد‪ .‬در نهایت‬ ‫این بازیکن در تاریخ ‪ 31‬مه ‪ 2011‬تصمیم به بازنشستگی‬ ‫گرفت و به سرعت خود را به عنوان یکی از کارکنان مربی‬ ‫گری در منچستر یونایتد کرد‪ .‬او در تاریخ ‪ 5‬اوت بازی‬ ‫خداحافظی خود را اجنام داد به افتخار ‪ 17‬سال خدمت به‬ ‫یونایتد و او در الترافورد مقابل کیهان نیویورک بازی کرد‬ ‫که یونایتد برنده ی این بازی با نتیجه ‪ 0-6‬بود‪.‬‬

‫پل اسکولز در عرصه ی ملی‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۷‬اسکولز اولین بازی ملی خود را در یک بازی‬ ‫دوستانه با آفریقای جنوبی در الدترافورد اجنام داد‪ .‬او‬ ‫در ترکیب تیم ملی برای بازی‌های جام جهانی ‪ ۱۹۹۸‬قرار‬ ‫داشت‪ .‬جایی که انگلیس با کلمبیا‪ ,‬تونس و رومانی‬


‫هم‌گروه بود‪ .‬در بازی اول انگلیس در این جام در برابر‬ ‫تونس اسکولز توانست گل دوم تیمش را به مثر برساند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۷‬مارچ ‪ ۱۹۹۹‬اسکولز در برابر لهستان توانست هت‬ ‫تریک کند‪ .‬همچنین در دیگر بازی مرحله مقدماتی جام‬ ‫ملت‌های اروپا ‪ ۲۰۰۰‬در برابر اسکاتلند موفق به زدن دو‬ ‫گل دیگر شد‪ .‬در همان رقابت‌ها با اخراج در برابر سوئد به‬ ‫اولین و آخرین بازیکنی تبدیل شد که در یک بازی رمسی‬ ‫در ورزشگاه قدیمی ومبلی از مسابقه اخراج می‌شود‪.‬‬ ‫در جام جهانی ‪ ,۲۰۰۲‬اسون گوران اریکسون مربی وقت‬ ‫تیم ملی از او به عنوان هافبک چپ استفاده کرد و از زوج‬ ‫جرارد و ملپارد در میانه میدان استفاده کرد‪.‬‬ ‫در آگوست ‪ ۲۰۰۴‬با ذکر اینکه خانواده و تیم باشگاهی‌اش‬ ‫مهم‌تر از تیم ملی است‪ ,‬از تیم ملی خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫استیو مکالرن مربی بعدی تیم ملی از او خواست تا به تیم‬ ‫ملی بازگردد ولی او نپذیرفت‪.‬‬ ‫فابیو کاپلو مربی کنونی تیم ملی نیز از او خواست تا برای‬ ‫مسابقات جام جهانی فوتبال ‪ ۲۰۱۰‬به تیم ملی بازگردد اما‬ ‫او دوباره این پیشنهاد را رد کرد‪.‬‬

‫افتخارات‬ ‫منچستر یونایتد ‪:‬‬ ‫قهرمان لیگ برتر ‪-2001 -2000 -1999 -1997 -1996 :‬‬ ‫‪2011-2009 -2008 -2007 -2003‬‬ ‫قهرمان جام حذفی ‪2004 -1999 -1996 :‬‬ ‫قهرمان جام احتادیه ‪2010 -2009 -2005 :‬‬ ‫قهرمان جام خیریه ‪2008 -2007 -2003 -1997 -1996 :‬‬ ‫قهرمان جام باشگاه های اروپا ‪2008 -1999 :‬‬ ‫قهرمان جام بین قاره ای ‪1999 :‬‬ ‫قهرمان جام باشگاه های جهان ‪2008 :‬‬ ‫ملی ‪:‬‬ ‫قهرمان مسابقات قهرمانی جوانان اروپا ‪۱۹۹۳ :‬‬ ‫شخصی ‪:‬‬ ‫بهترین بازیکن ماه لیگ برتر ‪ :‬ژانویه ‪ - ۲۰۰۳‬دسامبر‬ ‫‪ - ۲۰۰۳‬اکتبر ‪۲۰۰۶‬‬ ‫عضو تیم منتخب لیگ برتر ‪- ۲۰۰۲/۰۳ - ۲۰۰۰/۰۱ :‬‬ ‫‪۲۰۰۶/۰۷‬‬ ‫عضو تیم منتخب دهه لیگ برتر‬ ‫عضو تاالر مشاهیر فوتبال انگلستان‬

‫‪34‬‬


‫!‬

‫نه‌پالتينیونه‌زيدان‬ ‫‌فقط خودم بهتریمن‬ ‫نوشتار ‪ :‬شهریار نوبهار‬

‫‪35‬‬


‫(‬

‫)‬

‫شايد اگر در تاريخ مدرن فوتبال ‪ 3‬بازيكن بزرگ بوده‌اند كه به‌خاطر بدشانسي نتوانسته باشند در جام‬ ‫جهاني شركت و با گلزني در آن نامشان را در تاريخ اين رويداد مهم ثبت كنند‪ ،‬يكي از آنها اريك كانتونا است‪.‬‬ ‫مهاجم تمي‌هاي ليدز و منچستريونايتد تنها ‪40‬ثانيه با جام جهاني ‪ 1994‬فاصله داشت كه پاس اشتباه ديويد ژينوال به‬ ‫او نصيب بلغارها شد و همان توپ وارد دروازه فرانسه شد و آنها از جام حذف شدند‪.‬دست‌هايي در فدراسيون فوتبال‬ ‫فرانسه او و ژينوال را از تمي در جام‌جهاني‌‪ 1998‬كنار گذاشتند تا او براي هميشه شانس بازي در مهم‌ترين تورمننت ورزشي‬ ‫جهان را از دست بدهد‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگو با روزنامه ديلي استار به مرور روزهاي خوبش در يونايتد پرداخته و پاسخ‌هاي صريحي به برخي سواالت‬ ‫داده است‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫انگيزه‌ات براي فوتبال حرفه‌اي چه بود‪ ،‬شهرت؟ ‪ 6‬ماه قبل از انتقال به يونايتد در آن مساوي مشهور‬ ‫در اولدترافورد ضربه برگردانت با اختالف كمي از كنار‬ ‫موفقيت؟ پول؟‬ ‫دروازه بيرون رفت ولي متام جايگاه طرفداران يونايتد تو‬ ‫موفقيت و افتخار‪ .‬ولي واقعا اينها فرقي ‌باهم دارند؟ را تشويق كردند‪ .‬اين مساله عجيب نبود؟‬ ‫بعضي‌ها مي‌گويند من زود فوتبال را كنار گذاشمت اما‬ ‫هميشه دنبال اين بودم تا در بازي‌ام پيشرفت كمن اين يكي از روياهاي هر بازيكني است كه متاشاگران‬ ‫و به‌تميم ‌كمك كمن‪ ،‬اما وقتي متوجه شدم مني‌توامن حريف اين‌طور او را تشويق كنند‪.‬‬ ‫پيشرفت كمن بازي را كنار گذاشمت‪ .‬در كنار آن انگيزه‌ام‬ ‫را هم از دست داده بودم‪ .‬اما درباره پول بايد بگومي اگر چه شدكه يقه لباست را باال دادي‪ ،‬از شخص ديگري‬ ‫كسي از شما بخواهد صد پوند بدهيد و در بازي فينال تقليد كرده بودي؟‬ ‫جام حذفي بازي كنيد اين كار را اجنام مني‌دهيد؟ براي‬ ‫من يك رويا بود كه بدون پرداخت پول در بازي باشم خيلي اتفاقي اين موضوع رخ داد‪ .‬در يكي از بازي‌ها هوا‬ ‫و البته پول هم در منچستريونايتد مي‌گرفمت‪ .‬گرچه سرد بود و من يقه‌ام را باال دادم‪ .‬بعد اين عادت را حفظ‬ ‫پول مني‌تواند در اين سطح براي شما انگيزه ايجاد كند كردم و در هر بازي مرا به آن شكل مي‌ديديد!‬ ‫بلكه فقط رويايي است كه خيلي زود به آن دست پيدا‬ ‫وقتي با ضربه كونگ‌فو‪ ،‬آن متاشاگركريستال پاالس را‬ ‫مي‌كنيد‪.‬‬ ‫نقش زمني كردي به چه چيزي فكر مي‌كردي؟‬

‫‪37‬‬

‫در سال ‪ 1993‬مقابل بلغارستان پاس اشتباه ديويد لگد خوبي به او زدم و مشتي هم حواله‌اش كردم كه‬ ‫ژينوال باعث شد كاستادينف گل دوم را در وقت تلف متاسفانه قوي نبود‪ .‬بايد او را محكم‌تر مي‌زدم!‬ ‫شده به مثر‌برساند و سوئد و بلغارستان به جام جهاني‬ ‫برسند‪ .‬فكر مي‌كني اگر در جام جهاني بازي كرده بودي وقتي فيلم آن قضيه را متاشا كردي چه نظري داشتي؟‬ ‫شرايط فرق مي‌كرد؟‬ ‫هيچ‌وقت فيلم آن را نديدم چون مي‌دانسمت چه‌كاري‬ ‫من خاطره خيلي بدي دارم چون تا ‪ 3‬بازي آخر مرحله اجنام دادم‪ .‬دوست نداشمت اداي ابرقهرمان‌ها را در‬ ‫مقدماتي ما باختي در بازي‌هاي مقدماتي نداشتمي‪ .‬اول بياورم‪ .‬من هم يك فوتباليست و آدم عادي بودم و از‬ ‫مقابل سوئد بازي كردمي واگر پيروز مي‌شدمي صعود كاري كه او كرده بود عصباني شدم و كاري را اجنام دادم‬ ‫مي‌كردمي اما در حالي كه يك بر صفر پيش بودمي در كه بايد حمتا اجنام مي‌شد‪ .‬دوست نداشمت الگوي اخالق‬ ‫‪ 10‬دقيقه پاياني گل خوردمي و نياز به مساوي مقابل باشم يا اين‌كه اداي معلم‌ها را دربياورم‪.‬‬ ‫بلغارستان پيدا كردمي‪ .‬ما در آن بازي يك بر صفر جلو‬ ‫بودمي و گل را هم من زدم‪ .‬اما آنها پيروز شدند و صعود پس حمتا وقتي پس ازمحروميت به اولدترافورد برگشتي‬ ‫كردند و در جام هم هر دو به مرحله نميه‌نهايي رسيدند‪ .‬آن بنر را به ياد مي‌آوري كه مي‌گفت‪ :‬ما هرگز آن شب را‬ ‫اين نشان مي‌دهد اگر ما در جام بودمي حداقل به اين فراموش مني‌كنمي كه تو آن فريادگر را دفن كردي!‬ ‫مرحله مي‌رسيدمي‪ .‬بازيكنان ما باجتربه بودند ولي در آن‬ ‫معلوم است كه به‌خاطر مي‌آورم‪ .‬آن جمله را دوست داشمت‬ ‫بازي همه اشتباه كردمي‪.‬‬ ‫حتي زماني كه در دادگاه بودم هواداران از من حمايت‬ ‫درباره دليل انتقالت از ليدز به يونايتد شايعات زيادي كردند‪ .‬آنها در وسط هفته از منچستر به دادگاه در شهر‬ ‫شنيده شد‪ ‌،‬واقعا به فكر انتقال به تمي ديگري بودي؟ كرويدون آمده بودند‪ .‬البته باشگاه هم از من حمايت كرد‪.‬‬ ‫من با ويلكينسون ‪ ،‬مربي تمي رابطه خوبي نداشمت‪ .‬در كنار بعضي‌ها مي‌گويند در بازي‌هاي بزرگ اروپايي خوب كار‬ ‫اين‪ ،‬فكر مي‌كمن سبك بازي من به يونايتد مي‌خورد‪ ،‬چون مني‌كردي و فقط در ليگ برتر گل مي‌زدي‪ .‬چرا اين‌طور‌‬ ‫در ليدز فوتبال را به سبك ‪ 50‬سال قبل بازي مي‌كردند‪ .‬بود؟‬ ‫با آن تمي موفقيت زيادي داشمت ولي با آمدن ويلكينسون‬ ‫جو تمي خراب شد و ديگر جاي من نبود‪ .‬من نياز به تمي من در اروپا هم گل زدم‪ .‬براي تمي ملي فرانسه در ‪45‬‬ ‫جديدي داشمت تا رشد كمن و يونايتد اين تمي بود‪ .‬بازي ‪ 20‬گل زدم‪ .‬به اين ترتيب در هر دو بازي يك گل‬ ‫زده‌ام‪ .‬وقتي مهاجم هستيد با اعداد و ارقام مي‌توانيد‬


‫خودتان را توجيه كنيد‪ .‬شما مي‌توانيد ‪ 10‬بازي‬ ‫داشته باشيد و ‪ 5‬گل بزنيد‪ .‬اما وقتي هافبك يا‬ ‫مدافع هستيد چنني شانسي نداريد‪ .‬به همني‬ ‫خاطر بود كه من مهاجم شدم!‬ ‫روي كني‪ ،‬تو را بهترين متام‌كننده در موقعيت‌هاي‬ ‫تك به تك مي‌دانست‪ .‬چرا اينقدر خوب كار‬ ‫مي‌كردي؟‬ ‫چون زياد مترين مي‌كردم و از نظر روحي هم‬ ‫آرامش داشمت‪ .‬وقتي دروازه‌بان به استقبال شما‬ ‫مي‌آيد بايد از نظر زمان‌بندي‪ ،‬دقيق كار كنيد‪.‬‬ ‫اگر زيادي نزديك شويد شانس گل را از دست‬ ‫مي‌دهيد و اگر از فاصله بيش از حد الزم ضربه‬ ‫بزنيد دقت كافي را نداريد‪ .‬ولي فاصله ‪ 3‬متري‬ ‫دروازه‌بان بهترين شرايط است‪ .‬وقتي جوان‌تر‬ ‫بودم فرصت‌هاي زيادي را از دست مي‌دادم اما با‬ ‫مترين متوجه اشتباهامت شدم‪.‬‬ ‫پس از بازنشستگي اگر شانس اين را داشتي‬ ‫كه يك فصل براي تميي بازي كنيد كدام تمي را‬ ‫انتخاب مي‌كردي؟‬ ‫هيچ تميي را‪ ،‬چون ديگر دوست نداشمت بازي‬ ‫كمن‪ .‬در حقيقت انگيزه‌اي براي بازي نداشمت‪.‬‬ ‫به نظرت بهترين بازيكن تاريخ فوتبال فرانسه چه‬ ‫كسي است؟ زيدان يا پالتيني؟‬ ‫يك نفر ديگر‪ ،‬خودم!‬

‫‪38‬‬


‫بررسی عملکرد آلکس فرگوسن در تابستان ‪2011‬‬ ‫‪39‬‬

‫نوشتار ‪ :‬رضا فاطمی‬

‫یونایتد و فرگوسن در حالی وارد بازار نقل و انتقاالت‬ ‫تابستانی ‪ 2011‬شدند که به خوبی میدانستند نقل و انتقاالت بود ‪ .‬به سرعت نام چندین بازیکن‬ ‫بازیکنان مورد نیاز و بازیکنان مورد عدم نیازشان بزرگ و چند مهره ی جوان بعنوان کاندیداهای ورود‬ ‫به اولدترافورد مطرح شد ‪.‬‬ ‫چه کسانی هستند‪.‬‬ ‫در فصل ‪ ، 11/2010‬یونایتد به قهرمانی تاریخی‬ ‫نوزدهم در لیگ برتر و نایب قهرمانی لیگ قهرمانان‬ ‫اروپا رسید و در جام حذفی نیز تا نیمه نهایی پیش‬ ‫رفت ‪ .‬علیرغم متامی این موفقیت ها ‪ ،‬در مقاطع‬ ‫مختلف فصل نقاط ضعف یونایتد در زمین فوتبال دیده‬ ‫میشد که مهمترین بخش آن مربوط به خط هافبک‬ ‫بود ‪ .‬جاییکه پل اسکولز در آستانه ی بازنشستگی‬ ‫قرار داشت و عملکرد فلچر ‪ ،‬کریک ‪ ،‬اندرسون و‬ ‫گیپسون خواسته های هواداران و طبعا کادر فنی را‬ ‫برآورده منیکرد ‪ .‬همچنین اعالم فن در سار مبنی بر‬ ‫خداحافظی از فوتبال در پایان فصل و تعیین جانشین‬ ‫او تبدیل به مهمترین دغدغه های فرگی شده بود ‪.‬‬ ‫پایان یافنت فصل همزمان با آغاز گمانه زنی های‬

‫با شروع رمسی نقل و انتقاالت فعالیت یونایتد و‬ ‫فرگوسن با شدت متام آغاز شد ‪ .‬در شرایطی که همه‬ ‫منتظر ورود یک هافبک میانی به یونایتد بودند و با‬ ‫توجه به حضور گیگز ‪ ،‬نانی ‪ ،‬پارک و والنسیا که در ظاهر‬ ‫تصور میشد یونایتد در پست وینگر مشکل چندانی‬ ‫ندارد ‪ ،‬فرگوسن در همان روزهای ابتدایی اشلی‬ ‫یانگ را از استون ویال به خدمت گرفت ‪ ،‬این در حالی‬ ‫بود که هنوز سرمربی جدید شیرها تعیین نشده بود‪.‬‬ ‫مشابه همین وضعیت در خرید دیگر فرگی هم وجود‬ ‫داشت ‪ ،‬در حالیکه با حضور ویدیچ ‪ ،‬فردیناند ‪،‬‬ ‫اورا ‪ ،‬امسالینگ ‪ ،‬اوانز و برادران داسیلوا خط دفاع‬ ‫یونایتد در فصل قبل نقس بسیار مهمی در کسب‬ ‫موفقیتهای یونایتد داشت و آمار خوبی از خود به جای‬ ‫گذاشت اما فیل جونز ‪ 19‬ساله و ملی پوش از بلکبرن‬


‫نیز استخدام شد و به خط دفاع اضافه شد ‪.‬‬ ‫از بین مانوئل نویر ‪ ،‬استکلنبرگ و ده خئا و چند نام‬ ‫دیگر ‪ ،‬کاپیتان زیر ‪ 21‬سال اسپانیا و قهرمان جوان‬ ‫اروپا جایگزین فن در سار شد ‪.‬‬

‫اگر به مصدومیتهای فردیناند ‪ ،‬ویدیچ ‪ ،‬برادران‬ ‫داسیلوا و در این اواخر به مصدومیت امسالینگ دقت‬ ‫کنیم ‪ ،‬باز هم میبینیم خرید فیل جونز نشاندهنده‬ ‫ی اوج کاردانی ‪ ،‬تیز بینی و آینده نگری سرمربی‬ ‫تیم می باشد ‪ ،‬بخصوص که عملکرد این مدافع‬ ‫تا اینجا بسیار خوب و در سطح باال بوده است ‪ .‬در‬ ‫واقع درخشش یک مدافع ‪ 19‬ساله در اولین روزهای‬ ‫حضور در اولدترافورد ؛ در پست حساس و سختی‬ ‫مانند دفاع میانی و در حضور بزرگانی مانند ویدیچ و‬ ‫فردیناند ‪ ،‬در ذهن کمتر کسی می گنجید‪.‬‬

‫ورود جوانان به تیم اصلی اما به همین نقطه خمت‬ ‫نشد ‪ ،‬سرآلکس همچنان که قبال بارها وعده داده‬ ‫بود تام کلورلی و دنی ولبک را پس از بیش از ‪ 2‬فصل‬ ‫حضور در لیگ برتر و دسته اول با تیمهای مختلف‬ ‫(بعنوان بازیکن قرضی) ؛ به تیم اصلی وارد کرد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب با حضور ده خئا ‪ ،‬امسالینگ ‪ ،‬جونز ‪،‬‬ ‫کلورلی و ولبک شمار جوانان ملی پوش زیر ‪ 21‬سال اشلی یانگ را میتوان بهترین خرید ممکن برای یک‬ ‫تیم لیگ برتری دانست ‪ ،‬در واقع او برای تیمی که‬ ‫در ترکیب اصلی به ‪ 5‬نفر رسید‪.‬‬ ‫بدنبال قهرمانی در لیگ برتر میباشد بهترین خرید‬ ‫سر آلکس با اجنام هزینه ی باالی ‪ 50‬میلیون پوند است چرا که شما کمتر بازیکنی را میتوانید پیدا‬ ‫موفق شد ‪ 3‬بازیکن مورد نظر خود را جذب کند اما کنید که در ‪ 25‬سالگی در لیگ برتر بسیار با جتربه‬ ‫در پست هافبک میانی و پس از مذاکرات فراوان باشد ‪ ،‬گلزن و گلساز باشد و در نواخنت ضربات آزاد‬ ‫و رایزنی ها از بین اسنایدر ‪ ،‬مودریچ ‪ ،‬نصری ‪ ،‬ده و بازی با هر دو پا متبحر باشد ‪ .‬یانگ بازیکنی است‬ ‫روسی ‪ ،‬رادول ‪ ،‬پاستوره ‪ ،‬هامسیک و چندین نام که توانایی تغییر شرایط و نتیجه ی بازی را دارد و‬ ‫دیگر ‪ ،‬هیچ یک راهی به اولدترافورد نیافتند تا پازل البته درخشش او نیز در بدو ورود به اولدترافورد‬ ‫قابل حتسین است‪.‬‬ ‫فرگوسن در این بخش تا حدودی نامتام مباند‪.‬‬ ‫در بخش خروجی و فروش بازیکنان نیز مهمترین‬ ‫اتفاق خروج وسلی براون و جان اوشی و انتقال آنها‬ ‫به ساندرلند بود ‪ .‬در واقع فرگی دریافته بود زمان‬ ‫خدمت این دو سرباز وفادار و پا به سن گذاشته‬ ‫به سر آمده است‪ .‬همچنین اوبرتان به نیوکاسل‬ ‫فروخته شد و قرارداد جدیدی به هارگریوز ارائه‬ ‫نشد تا او نیز به صورت آزاد به سیتی ملحق شود‪.‬‬ ‫اکنون با گذشت چند هفته از لیگ برتر و اجنام بازی‬ ‫های مرحله ی گروهی لیگ قهرمانان ‪،‬میتوان درباره‬ ‫ی با مشاهده ی عملکرد بازیکنان جدید و در واقع‬ ‫تیم جدید یونایتد ‪ ،‬میتوان به دید وسیع ‪ ،‬هوش و‬ ‫تسلط فرگوسن بر تیم خود و همچنین وضعیت سایر‬ ‫بازیکنان و تیم ها به خوبی پی برد‪.‬‬ ‫ده خئا ی جوان که جانشین اسطوره ای چون فن در‬ ‫سار شده است و طبعا با او مقایسه میشود ‪ ،‬در‬ ‫مجموع عملکرد مطلوبی داشته و از حلاظ آماری با ‪11‬‬ ‫گل خورده (‪ 10‬گل ده خئا و ‪ 1‬گل لیندگارد) نسبت به‬ ‫فصل قبل در مدت مشابه (‪ 10‬گل خورده فن در سار‬ ‫و ‪ 2‬گل خورده کوژاک) وضعیت یکسانی دارد‪.‬‬

‫گلزنی و درخشش ولبک و همچنین بازیهای خوب کلورلی‬ ‫نیز حاصل چند فصل حضور قرضی آنها در تیمهای‬ ‫کوچکتر و بازی کردن در ترکیب تیم اصلی آنهاست‬ ‫‪ ،‬کاری که فرگوسن آنرا هم بخوبی میداند و بخوبی‬ ‫اجنام میدهد و اینگونه از آن نتیجه گیری می کند‪.‬‬ ‫با خداحافظی اسکولز و نویل و افت نسبی کریک‬ ‫در پی مصدومیتها ‪ ،‬سهمیه ی یونایتد در تیم ملی‬ ‫رو به کاهش بود اما اکنون با حضور یانگ ‪ ،‬جونز ‪،‬‬ ‫امسالینگ ‪ ،‬ولبک ‪ ،‬کلورلی و البته رونی و فردیناند‬ ‫‪ ،‬تاثیرات یونایتد در تیم ملی انگلستان تا سالهای‬ ‫طوالنی پا بر جا خواهد بود‪.‬‬ ‫فصل نقل و انتقاالت تابستانی ‪ 2011‬در دیدگاه کلی و‬ ‫با توجه به موارد ذکر شده ‪ ،‬برای یونایتد و فرگوسن‬ ‫موفقیت آمیز بود اما در صورتیکه فرگی موفق به‬ ‫جذب هافبک میانی و طراح مورد نظر خود می شد ‪،‬‬ ‫شاید تابستان ‪ 2011‬تبدیل به بهترین تابستان او در‬ ‫طی حضور ‪ 25‬ساله اش در اولدترافورد میگردید‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫نوشتار ‪ :‬شهریار نوبهار‬

‫‪41‬‬


‫مدافع ملی پوش صربستانی که این روزها یکی از ستون های اصلی شیاطین سرخ است را باید‬ ‫به درستی یکی از مهمترین خریدهای تاریخ باشگاه در دو دهه اخیر دانست‪ .‬ویدا در ژانویه ‪2006‬‬ ‫با مبلغ ‪ 7‬میلیون پوند از اسپارتاک مسکو به یونایتد پیوست و در نیمه نهایی کارلینگ کاپ به‬ ‫عنوان تعویضی در برابر بلکبرن اولین دیدارش را برگزار کرد‪ .‬سر آلکس فرگوسن فاش کرده که او‬ ‫تا قبل از خرید ویدیچ به مدت دوسال و نیم این بازیکن را حتت نظر داشته و در نهایت در ژانویه‬ ‫سال ‪ 2006‬برای خرید او خیز برداشته است‪ .‬طرفداران یونایتد شناخت چندانی از مدافع جدید‬ ‫خود نداشتند و همگی با تردید به آینده او می نگریستند‪ .‬ویدیچ نیز در ابتدا شروعی متزلزل در‬ ‫خط دفاعی یونایتدها داشت و چندان امیدوارکننده نشان نداد‪ .‬اما در ادامه او بهتر شده و به‬ ‫سرعت موفق شد تا با سبک فوتبال فیزیکی و سرعتی جزیره منطبق شود‪ .‬ویدیچ با شروع فصل‬ ‫بعدی بسیار بهتر شده بود و با کمک های فرگی و تالش های خودش موفق شد تا جایگاهی ثابت در‬ ‫ترکیب منچستریونایتد پیدا کرده و همچنین توانست تا در کنار ریو فردیناند یکی از بهترین زوج‬ ‫های دفاعی باشگاهی در دهه گذشته انگلیس و اروپا را بسازد‪ .‬اوج عملکرد این دو نفر را میتوان‬ ‫در سال های ‪ 2007‬تا ‪ 2009‬دید که در کنار یک دیگر تبدیل به مدافعینی رسوخ ناپذیر و مطمئن‬ ‫شده بودند و متاسفانه در این ‪ 1-2‬سال اخیر به خاطر مصدومیت های مختلف این فرصت از آنان‬ ‫سلب شده و کمتر شاهد درخشش و حضور این دو مدافع با صالبت در کنار یکدیگر بوده ایم‪.‬‬ ‫حاال بعد از گذشت چند سال از حضورش در اولدترافورد ‪ ،‬منانیا ویدیچ یکی از برترین مدافعین‬ ‫لیگ برتر و اروپا شده و با منایش های مقتدرانه و درجه یک خویش نشان داده که فرگی در‬ ‫خرید او اشتباه نکرده است‪ .‬افتخارات فردی و تیمی وی نشان میدهد که شیاطین سرخ در حال‬ ‫حاضر یکی از برترین های دنیا را در استخدام خود دارند‪ .‬ویدیچ با توجه به فرم بسیار خوب و‬ ‫کیفیت باالیی که از خود نشان داد ‪ ،‬در نهایت از سوی سر آلکس فرگوسن به عنوان کاپیتان جدید‬ ‫منچستریونایتد برگزیده شده و رهبر جدید خط دفاعی و باشگاهش می باشد‪.‬با توجه به جتربه باال‬ ‫و شرایط سنی مناسب او ‪ ،‬همچنان میتوان به درخشش ویدیچ در مستطیل سبز امیدوار بود‪.‬‬

‫مهاجم هلندی منچستریونایتد نقشی انکار نشدنی در موفقیت های این باشگاه‬ ‫در ابتدای دهه ‪ 2000‬را ایفا کرده است‪ .‬نیستلروی خنستین بار توسط دارن‬ ‫فرگوسن پسر سر آلکس به وی پیشنهاد شد و یونایتد برای خرید او با آیندهوون‬ ‫به توافق رسید‪ .‬اما یک مصدومیت زانو باعث شد تا این انتقال تا یک سال به‬ ‫تعویق بیفتد‪ .‬ورود نیستلروی به اولدترافورد برای شیاطین سرخ هزینه ای ‪19‬‬ ‫میلیون پوندی در بر داشت که در زمان خودش یک رکورد جدید بود‪ .‬اما این‬ ‫مبلغ سنگین باعث هراس وی نشده بود و در اظهار نظری تاریخی درباره مبلغ‬ ‫خریدش گفت ‪ « :‬این پول بر من سنگینی منی کند ‪ ،‬این تنها مرا به باال می برد‬ ‫چراکه نشان میدهد یونایتد به من اعمتاد کاملی دارد‪ ».‬فان گل در عمل نیز این‬ ‫حرفش را ثابت کرد و موفق شد تا در خنستین فصل حضورش در جزیره ‪ 33‬گل‬ ‫برای یونایتد به مثر برساند و با گلزنی در هشت مسابقه پیاپی رکورد قبلی لیگ‬ ‫برتر در گلزنی پیاپی برای یک مهاجم را که به طور مشترک در اختیار تیری هانری ‪،‬‬ ‫آلن شیرر و مارک استین بود را بشکند‪ .‬و این منایش های خوب با کسب جایزه‬ ‫بهترین بازیکن سال ‪ PFA‬توسط وی تکمیل شد‪ .‬او در فصل بعدی نیز با زدن‬ ‫‪ 25‬گل در ‪ 34‬بازی موفق شد تا کفش طالی لیگ برتر را به دست آورده و آقای‬ ‫گل جزیره شود‪.‬موفقیت های فان گل با یونایتد در عرصه تیمی و انفرادی بسیار‬ ‫خوب بوده و همچنان نیستلروی بهترین گلزن باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا می‬ ‫باشد‪ .‬وی ثابت کرد پرداخت هزینه ‪ 19‬میلیون پوندی برای به خدمت گیری یکی‬ ‫از به یادماندنی ترین شماره ‪ 10‬های تاریخ منچستریونایتد هزینه گزافی نبوده‬ ‫است‪ .‬مهاجمی برجسته که در ‪ 219‬بازی برای شیاطین سرخ به میدان رفت و‬ ‫رکورد فوق العاده ‪ 150‬گل را از خویش به جای گذاشت‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫مهاجم جوان انگلیسی یونایتدها خنستین بار زمانی مورد توجه قرار گرفت که با گل زنی به‬ ‫آرسنال در سال ‪ 2002‬رکورد ‪ 30‬بازی شکست ناپذیری توپچی ها را شکست و با ‪ 16‬سال و‬ ‫‪ 360‬روز جوانترین گلزن وقت لیگ برتر انگلستان شد‪ .‬وی در ادامه به درخشش در پیراهن‬ ‫اورتون ادامه داد و با گلزنی در یورو ‪ 2004‬جوانترین گلزن این رقابت ها نیز شد‪.‬عملکرد‬ ‫رونی در این دو تورنومنت سبب شد تا سرآلکس فرگوسن برای جایگزینی دوآیت یورک که‬ ‫به تازگی به بلکبرن پیوسته بود و همچنین یافنت یک مکمل برای رود فن نیستلروی ‪ ،‬به‬ ‫دنبال جذب رونی برود و با پرداخت مبلغ ‪ 27‬میلیون پوند برای این استعداد جوان باردیگر در‬ ‫بازار ترانسفرها دست به رکورد شکنی بزند‪ .‬با توجه به متولد لیورپول بودن رونی حضورش‬ ‫در منچستر عده کثیری را متعجب کرد اما وی با درخشش در خنستین بازیش برای تیم و‬ ‫هت تریک برابر فنرباغچه در لیگ قهرمانان اروپا به حرف و حدیث ها پایان داد و طی مدت‬ ‫‪ 7‬سالی که از حضورش در اولدترافورد میگذرد وی یکی از برترین بازیکنان باشگاه بوده‬ ‫است‪ .‬رونی بعد از خروج نیستلروی پیراهن شماره ‪ 10‬را بر تن کرده و در حال حاضر با زدن‬ ‫نزدیک به ‪ 160‬گل برای شیاطین سرخ یکی از برترین گلزنان تاریخ باشگاه می باشد‪ .‬توانایی‬ ‫بازی کردنش در اکثر پست های تهاجمی و قدرت بدنی مثالزدنی و دوندگی بی امانش همگی‬ ‫فاکتورهایی هستند که وین رونی را تبدیل به یکی از تکه های اصلی پازل تاکتیکی سر‬ ‫آلکس فرگوسن در یونایتد کرده اند و میتوان به سادگی و با قاطعیت گفت که رونی یکی‬ ‫از برترین خرید های یونایتدها در دو دهه گذشته بوده است‪.‬مهاجمی جوان و با انگیزه که‬ ‫همچنان سالهای زیادی برای افتخار آفرینی را پیش روی خودش می بیند ‪.‬شاید شکسنت‬ ‫رکورد گلزنی سر بابی چارلتون در تیم ملی انگلستان و منچستریونایتد را بتوان مهمترین‬ ‫هدف او دانست‪ .‬باید دید که آیا موفق میشود یا خیر‪..‬‬

‫‪43‬‬ ‫هافبک ایرلندی سابق شیاطین سرخ یکی از ستارگان درخشان فوتبال انگلیسی‬ ‫در دهه ‪ 2000‬است که در سال ‪ 1993‬و با قراردادی سه میلیون و هفتصد هزار‬ ‫پوندی از ناتینگهام فارست به یونایتد پیوست و رکورد ترانسفرهای لیگ جزیره‬ ‫را در آن سال شکست‪ .‬وی پیش از این با کنی دالگلیش برای پیوسنت به بلکبرن‬ ‫به توافق رسیده بود اما یک متاس کوتاه از سوی سرآلکس فرگوسن کافی بود تا‬ ‫وی یک روز مانده به امضای رمسی قراردادش با بلکبرن ‪ ،‬به اولدترافورد رفته و‬ ‫بازیکن جدید شیاطین سرخ شود‪.‬بعدها روی کین در کتاب خاطراتش فاش کرده‬ ‫که پس از این چرخش ناگهانی ‪ ،‬چه صحبت های تندی بین وی و دالگلیش رد و‬ ‫بدل شده است و مربی اسکاتلندی فعلی لیورپول وی را تهدید به انتقام گیری‬ ‫کرده است‪ .‬البته قیمت باالی پرداختی برای وی دلیلی برای بازی کردنش به طور‬ ‫ثابت نبود و وی باید با پل اینس و برایان مک کلیر برای قرار گیری در ترکیب‬ ‫ثابت رقابت سختی را آغاز میکرد‪ .‬اما مصدومیت کاپیتان برایان رابسون افسانه‬ ‫ای و انگیزه باالیش به او کمک کرد تا راهش به ترکیب ثابت سرآلکس فرگوسن‬ ‫را پیدا کرده و در ادامه با بازنشستگی ناگهانی اریک کانتونا ‪ ،‬به عنوان کاپیتان‬ ‫جدید منچستریونایتد نیز برگزیده شود‪.‬او در کنار پل اسکولز ‪ ،‬رایان گیگز و‬ ‫دیوید بکهام نسل جدید هافبک های یونایتد را پایه ریزی کرد و موفق شد تا ‪12‬‬ ‫سال حضورش در تئاتر رویاها چیزی نزدیک به ‪ 480‬بازی برای یونایتدها اجنام‬ ‫داده و ‪ 17‬عنوان قهرمانی نیز با آنها به دست بیاورد‪ .‬روی کین ثابت کرد که‬ ‫ارزش مبلغ پرداخت شده برایش را دارا بوده است و میتوان وی را یکی از برترین‬ ‫کاپیتان های منچستریونایتد در طول تاریخ این باشگاه نامید‪.‬‬


‫مهاجم ناشناخته نروژی در ‪ 42‬بازی ‪ 31‬گل برای تیم مولده به مثر رساند و مورد توجه‬ ‫استعدادیاب های چند باشگاه اروپایی قرار گرفت‪ .‬اما این منچستریونایتد بود که در نهایت با‬ ‫پرداخت یک و نیم میلیون پوند استعداد جدید فوتبال اسکاندیناوی را به خدمت گرفت‪ .‬این‬ ‫خرید باعث تعجب بسیاری از طرفداران یونایتد شد‪ .‬چراکه پیش از این به نظر میرسید که آلن‬ ‫شیرر مهاجم بلکبرن و تیم ملی انگلستان هدف اصلی یونایتدها باشد ‪ ،‬اما با خرید سولشر‬ ‫این گزینه کنار رفت و شیرر در نهایت با رکورد ‪ 15‬میلیون پوندی به نیوکاسل پیوست‪ .‬اما اوله‬ ‫سولشر در ادامه نشان داد که خریدی نا امید کننده نبوده است‪.‬تصور میشد که او به عنوان‬ ‫یک ذخیره برای اندی کول و اریک کانتونا مطرح است ‪ ،‬اما وی در خنستین مسابقه اش برابر‬ ‫بلکبرن به عنوان تعویضی به زمین رفت و شش دقیقه بعد از ورودش به میدان گلزنی کرد‬ ‫و نشان داد که از فرصت هایش برای راهیابی به تیم اصلی به سادگی خنواهد گذشت‪ .‬او در‬ ‫خنستین فصل حضورش ‪ 18‬گل در لیگ برتر به مثر رساند و به یونایتد کمک کرد تا قهرمان لیگ‬ ‫برتر شود‪ .‬سولشر توسط رسانه های انگلیسی به « قاتل کودک چهره « لقب گذاری شد‪ .‬که‬ ‫اشاره ای به قدرت گلزنی و صورت بچه گانه و جوان وی بود‪ .‬البته در ادامه لقب ذخیره طالیی‬ ‫نیز به وی اطالق شد که به یادماندنی ترین حلظات حضورش در یونایتد نیز اشاره به همین لقب‬ ‫وی دارد‪ .‬جایی که به عنوان یک ذخیره در برابر ناتینگهام فارست به میدان رفت و در ‪ 12‬دقیقه‬ ‫‪ 4‬گل به این تیم زد و به تنهایی نیمی از گل های یونایتد در برتری خیره کننده ‪ 1-8‬مقابل‬ ‫ناتینگهام فارست را به مثر رساند‪.‬هرچند که مسلما بهترین گل وی به عنوان یک تعویضی و‬ ‫البته مهمترین گل دوران حرفه ایش که باعث محبوبیت خیره کننده اش در یونایتد هم شد‬ ‫‪ ،‬به مثر رساندن گل دوم و پیروزی بخش منچستریونایتد در برابر بایرن مونیخ در فینال لیگ‬ ‫قهرمانان اروپا بود که باعث رقم خوردن شبی فراموش نشدنی برای وی و هواداران شیاطین‬ ‫سرخ شد‪ .‬با توجه به مبلغ اندک پرداختی و کیفت باالی وی ‪ ،‬به درستی میتوان سولشر را یکی‬ ‫از برترین خریدهای یونایتد در دو دهه اخیر دانست‪.‬‬

‫‪44‬‬ ‫مهاجم فرانسوی منچستریونایتد که با مبلغ اندک یک میلیون و دویست هزار‬ ‫پوندی از رقیب قدیمی یونایتدها ‪ ،‬یعنی لیدز به این تیم پیوست و نقش مهمی در‬ ‫اوجگیری مجدد شیاطین سرخ ایفا کرد‪ .‬کانتونا با درخشش و البته قدرت رهبری‬ ‫خودش در بازگشت مجدد منچستریونایتد به سطح اول فوتبال انگلستان تاثیر به‬ ‫سزایی گذاشت و به عنوان کاپیتان مجموعه جوان و رو به رشد یونایتدها ‪ ،‬موفق‬ ‫شد تا ‪ 9‬عنوان قهرمانی به دست آورده و با انگیزه و دینامیسم باالیی که در سبک‬ ‫بازیش به چشم میخورد ‪ ،‬به بازیکنی به شدت محبوب نزد هواداران تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ King Eric‬لقبی بود که هواداران یونایتد به وی دادند و شماره هفت محبوب‬ ‫یونایتدها با این لقب و با عملکرد موفقش ‪ 5 ،‬فصل در اوج را برای شیاطین سرخ‬ ‫به میدان رفت و با ‪ 82‬گل در ‪ 185‬بازی به کار خودش در نزد سرخ پوشان شهر‬ ‫منچستر خامته داد‪ .‬کانتونا از سوی نشریه داخلی منچستریونایتد به عنوان برترین‬ ‫بازیکن تاریخ باشگاه انتخاب شد و هواداران یونایتد نیز در سال ‪ 2000‬طی یک‬ ‫نظرسنجی او را به عنوان محبوب ترین بازیکن تاریخ قرمزهای منچستری انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬اما خداحافظی وی در ‪ 31‬سالگی و در اوج ‪ ،‬همچنان مهمترین خاطره به جا‬ ‫مانده از افسانه فرانسوی فوتبال در ذهن طرفداران است و مسلما متام طرفداران‬ ‫یونایتد خواهان حضور بیشتر وی در مستطیل سبز بودند‪ .‬اما ‪ King Eric‬تصمیم‬ ‫خودش را گرفته بود‪.‬هرچند که او دیگر در تاریخ تئاتر رویاها برای همیشه ماندگار‬ ‫شده است‪.‬شماره هفت افسانه ای شیاطین سرخ که با یقه های باال زده و غرور‬ ‫خاص خودش به یاد آورده خواهد شد‪...‬‬


‫بهترین دروازه بان تاریخ کشور دامنارک و منچستریونایتد ‪ ،‬با مبلغ ناچیز ‪ 550‬هزار‬ ‫پوندی از باشگاه بروندبی به تیم انگلیسی پیوست ‪ .‬او کمک کرد تا بروندبی در ‪5‬‬ ‫سال ‪ 4‬قهرمانی به دست بیاورد و در رده ملی نیز به درخشش در پیراهن دامنارک‬ ‫ادامه داد و با کشورش موفق شد تا یورو ‪ 92‬را قهرمان شود‪ .‬همه اینها سبب شده‬ ‫بود تا استعدادیابان منچستریونایتد متوجه وی شده و در نهایت او به اولدترافورد‬ ‫بیاید‪ .‬جایی که در سال ‪ 93‬او موفق شد تا به باشگاه کمک کند تا پس از ‪ 26‬سال‬ ‫قهرمان لیگ انگلستان شده و دوران موفقیت آمیز خودش را مجددا آغاز کند‪.‬او در‬ ‫همان سال ‪ 22‬بار موفق به بسته نگه داشنت دروازه اش شد و رکوردی مثالزدنی‬ ‫را ثبت کرد و در دو سال پیاپی به عنوان بهترین دروازه بان جهان نامیده شد‪.‬‬ ‫طی ‪ 8‬سال حضور در یونایتد او ‪ 10‬عنوان قهرمانی به دست آورد و البته در سه‬ ‫گانه تاریخی باشگاه نیز نقش مهمی را ایفا کرد‪ .‬سال ‪ 1999‬آخرین فصل اشمایکل‬ ‫با پیراهن یونایتد بود و به طرزی تاریخی برای وی پایان یافت‪ .‬جایی که او با دفع‬ ‫پنالتی دنیس برگکمپ نقش اصلی را در پیروزی یونایتدها برابر آرسنال در جام‬ ‫حذفی ایفا کرد و به عنوان کاپیتان در فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز به میدان رفت‬ ‫و از دروازه شیاطین سرخ حراست کرد‪ .‬صحنه های باال بردن جام قهرمانی اروپا‬ ‫توسط وی در ذهن متامی فوتبالدوستان مانده است‪ .‬سنگربان فراموش نشدنی‬ ‫دامنارکی میراثش در تئاتر رویاها همچنان زیبا و به یاد ماندنی است‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫او تنها بازیکن تاریخ باشگاه اسپورتینگ لیسبون بود که به طور همزمان‬ ‫از رده سنی ‪ 16‬سال تا بزرگساالن بازی کرده است‪ .‬در تابستان ‪ 2003‬در‬ ‫دیدار تدارکاتی باشگاهش برابر یونایتد خوش درخشید و فرگی را وادار‬ ‫کرد تا برای خرید این استعداد ‪ 18‬ساله مبلغ ‪ 12‬میلیون پوند بپردازد‪ .‬او‬ ‫پیراهن شماره ‪ 7‬افسانه ای باشگاه را به تن کرد و این تصمیم از سوی‬ ‫فرگی باعث شگفتی عده زیادی از فوتبالدوستان جزیره شد‪ .‬آغاز وی در‬ ‫منچستریونایتد نیز چندان درخشان نبود اما وی رفته رفته تبدیل به یک‬ ‫فوق ستاره برای باشگاه انگلیسی شد و توانست در نسل جدیدی از تیم‬ ‫های فرگوسن در یونایتد نقش مهمی را ایفا کند‪ .‬رسیدن به عنوان بهترین‬ ‫بازیکن سال جهان در فصل ‪ 2008-2007‬و کسب چندین عنوان فردی‬ ‫و گروهی دیگر سبب شد تا وی سوی بسیاری به عنوان برترین بازیکن‬ ‫منچستریونایتد برگزیده شود‪ .‬رونالدو در دوران حضورش در جمع شیاطین‬ ‫سرخ از یک استعداد جوان و ناشناخته به یک فوق ستاره بین املللی‬ ‫تبدیل شد و در نهایت با مبلغ ‪ 80‬میلیون پوند این باشگاه را به مقصد‬ ‫رئال مادرید ترک کرد‪ .‬با توجه به مبلغ خرید و فروش او و سود مالی و‬ ‫فنی ناشی از عملکرد وی در منچستریونایتد ‪ ،‬مسلما کریستیانو رونالدو‬ ‫یکی از برترین خریدهای دو دهه اخیر منچستریونایتد بوده است‪.‬‬


‫او همواره در دفاع به هوشمندی و آرامش باالیش معروف بوده است‪ .‬ریو از روزهای خنست‬ ‫آغاز حرفه اش بازیکنی گران و با هواخواهان بسیار بوده است‪ .‬او بعد از بحث های زیادی در‬ ‫نهایت آکادمی وستهم را برای بازی برگزید و در سال ‪ 96‬به عنوان بازیکن محبوب طرفداران‬ ‫وستهم شناخته شده و از سوی آنها بهترین بازیکن فصل این تیم برگزیده شد‪ .‬در سال ‪97‬‬ ‫برابر کامرون پیراهن کشورش را به تن کرد و رکورد جوانترین مدافع ملی پوش انگلستان در‬ ‫آن زمان را از آن خود کرد‪ .‬ریو در ادامه با قراردادی ‪ 18‬میلیون پوندی و با شکسنت رکورد نقل‬ ‫و انتقاالت دنیا به لیدزیونایتد پیوست و گرانقیمت ترین مدافع دنیا شد‪ .‬کیفیت و عملکرد‬ ‫بسیار خوب وی در لیدز و مشکالت مالی این باشگاه باعث شد تا آنها با قرارداد فروش ‪30‬‬ ‫میلیون پوندی او به منچستریونایتد موافقت کرده و مجوز خروجش را صادر کنند‪.‬مجددا ریو‬ ‫با این قرارداد رکورد نقل و انتقاالت انگلستان و دنیا را شکست و باردیگر عنوان گرانقمیت‬ ‫ترین مدافع دنیا را از لیلیان تورام بازپس گرفت‪ .‬ریو در طی نزدیک به یک دهه حضورش‬ ‫در یونایتد و تیم ملی انگلستان یکی از برترین بازیکنان این دو تیم بوده و با کسب چیزی‬ ‫حدود ‪ 20‬عنوان فردی و تیمی و کاپیتانی هر دو مجموعه ‪ ،‬قدرت و کیفیت خودش را ثابت‬ ‫کرده است‪ .‬خط دفاع متزلزل منچستریونایتد با حضور وی سروسامانی دوباره یافت و نقش‬ ‫مهم ریو فردیناند در تثبیت قدرت شیاطین سرخ را نباید از یاد برد‪.‬مبلغ پرداخت شده برای‬ ‫وی باال به نظر میرسد ‪ ،‬اما اگر کیفیت و تاثیرگذاری او در یک دهه گذشته فوتبال انگلیسی‬ ‫و منچستریونایتد را بررسی کنیم ‪ ،‬مسلما او را یکی از ده خرید برتر تاریخ باشگاه در دو دهه‬ ‫گذشته خواهیم دانست‪.‬‬

‫‪46‬‬ ‫پس از کنار گذاشته شدن و خروجش از یوونتوس‪ ،‬به فولهام پیوست و بسیاری دوران‬ ‫حرفه ای او را متام شده می پنداشتند‪ .‬او چهار فصل نسبتا معمولی را در فولهام‬ ‫سپری کرد و با وجود امتسفر دوستانه و حمایت طرفداران از وی ‪ ،‬به گفته خودش به‬ ‫فکر بازنشستگی بود که سرآلکس فرگوسن با پیشنهادی سه و نیم میلیون پوندی‬ ‫وی را به یونایتد منتقل کرد و دوران حرفه ای ادوین را حتولی اساسی بخشید‪ .‬ون‬ ‫درسار در یونایتد عملکردی فوق العاده از خود به جای گذاشت و رکورد ‪ 1311‬دقیقه‬ ‫گل خنوردن وی در لیگ برتر در سال ‪ 2009‬نقش مهمی در قهرمانی آن سال یونایتد در‬ ‫لیگ برتر ایفا کرد‪ .‬عالوه بر این او در فینال لیگ قهرمانان اروپای سال ‪ 2008‬با مهار‬ ‫پنالتی نیکوالس آنلکا تاثیر به سزایی در قهرمانی تیمش در آن رقابت ها داشت و در‬ ‫کل بنا به گفته سر آلکس فرگوسن او در دوران پس از اشمایکل بهتری دروازه بانی‬ ‫بوده که برای منچستریونایتد به میدان رفته است‪ .‬وی خنستین دروازه بانی بود که‬ ‫به رکورد ‪ 50‬بازی بدون دریافت گل در لیگ قهرمانان رسید و با درخشش خودش‬ ‫در تئاتر رویاها موفق شد تا به منچستریونایتد کمک کرده تا در طول دوران حضور‬ ‫وی ده قهرمانی دیگر در رقابت های مختلف به دست بیاورد‪ .‬برای خریدی با این مبلغ‬ ‫ارزان ‪ ،‬چنین عملکردی حقیقتا رشک برانگیز بوده و مسلما خداحافظی ادوین دوست‬ ‫داشتنی در پایان سال ‪ 2011‬باعث ناراحتی هواداران یونایتد شده است‪ .‬باید دید که‬ ‫آیا جانشینان وی میتوانند از پس انتظارات هواداران یونایتد که منایش های درخشان‬ ‫ون درسار را به یاد دارند بربیایند یا خیر!؟‪ .‬هرچند که خاطره روزهای به یادماندنی‬ ‫دروازه بان هلندی همواره در تئاتر رویاها باقی خواهد ماند‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫نسل جدید از نگاه رئیس‬ ‫نوشتار ‪ :‬شهریار نوبهار‬


‫رئیس درباره خریدهای جدید و روند تازه باشگاه صحبت می کند‪ .‬او درباره خروجی ها و برنامه‬ ‫هایش برای آینده به طرفداران توضیح میدهد و نسبت به رقیبان دیدگاه ویژه ای دارد‪ .‬او از سختی‬ ‫کار یونایتد در فصل جدید آگاه است و تیم قدرمتند جدیدی را برای قهرمانی مهیا کرده است‪ .‬نسل‬ ‫جدید جوانان سر آلکس فرگوسن و منچستریونایتد توسط خود او بررسی خواهند شد‪.‬‬ ‫بازیکنان جوان جدیدی آمدند و بازیکنان مسن را جذب کنیم و از اینکه او به ما پیوسته است بسیار‬ ‫تری از تیم جدا شدند‪ .‬آیا شما در میان یک خوشحالیم‪.‬‬

‫بازسازی هستید؟ آیا این شروع یک تیم جدید‬ ‫است؟‬

‫وقتی شما برای مدتی که من در اینجا بوده ام ‪ ،‬می مانید‬ ‫‪ ،‬تغییرات اجتناب ناپذیر است‪.‬وقتی شما گروهی از‬ ‫بازیکنان را دارید و آنها برای مدتی طوالنی با هم هستند‬ ‫‪ ،‬یک چیز همیشه وجود دارد‪ .‬آنها بزرگتر و بزرگتر‬ ‫خواهند شد و این اجتناب ناپذیر است‪.‬اشلی یانگ در‬ ‫بین بازیکنان جدید در دسته ای جداگانه قرار دارد‪ .‬او‬ ‫یک بازیکن رشد کرده و موفق بوده است‪.‬‬ ‫بله او ‪ 25‬ساله است و سالهای بزرگی در لیگ برتر با‬ ‫استون ویال داشته است‪ .‬او از واتفورد آمد و شما‬ ‫میتوانید پیشرفت او را ببینید‪.‬او بازیکنی با جتربه است‬ ‫و این تعادل را در خریدهای جدید دیگر ما ‪ ،‬دحیا و جونز‬ ‫ایجاد می کند‪.‬و او می تواند در پست های متفاوتی نیز‬ ‫بازی کند‪.‬‬

‫چه کیفیت هایی در وی او را تبدیل به هدف‬ ‫نهایی شما کرد؟‬ ‫او به عنوان یک مرد جوان آرامش زیادی دارد‪ .‬سریع‬ ‫است و رفلکس های خوبی دارد‪ .‬و روحیه ورزشکارانه‬ ‫باالیی دارد و شما میدانید که برای یک بازیکن ‪ 20‬ساله‬ ‫اینها پتانسیل بسیار باالیی است‪ .‬او در حال بهتر شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫مردم درباره دستکش هایی که او که به دست خواهد کرد و‬ ‫جانشینی ادوین ون درسار صحبت می کنند‪ .‬آیا شما درباره این‬ ‫مساله با او صحبت کرده اید؟‬

‫ما این را به او گوشزد نکرده ایم‪ .‬من فکر منیکمن چیزی‬ ‫در این وجود داشته باشد‪.‬گذشته ‪ ،‬گذشته است و‬ ‫ادوین ون درسار بخشی از گذشته می باشد‪ .‬او دوران‬ ‫شگفت انگیزی با ما داشت و دروازه بان خارق العاده ای‬ ‫ما از باشگاه های زیادی که دحیا را حتت نظر بود‪.‬اما خوشبختانه آینده متعلق به دحیا است‪.‬‬

‫داشته اند شنیده ایم‪ .‬شما در نهایت چگونه او‬ ‫را انتخاب کردید؟‬ ‫فیل جونز دیگر خرید مهم باشگاه بود‪ .‬او چه‬ ‫زمانی در معرض توجه باشگاه قرار گرفت؟‬

‫ما او را از مدتی قبل انتخاب کرده بودیم ‪ ،‬اما این در‬ ‫پایان فصل گذشته بود که ما شروع کردیم بر عملکرد‬ ‫او مترکز داشته باشیم‪ .‬ما برای نهایی کردن این معامله‬ ‫سخت کار کردیم و این آسان نبود‪.‬اتلتیکو مادرید او‬ ‫را بسیار مهم می دانست‪.‬اما ما برنامه داشتیم که او‬

‫او خنستین بار زمانی که با تیم جوانان بلکبرن برابر‬ ‫ما بازی کرد توسط ما دیده شد‪.‬وقتی که آنها ما را‬ ‫‪ 0-3‬شکست دادند‪.‬او کامال درخشان بود‪.‬من به سم‬ ‫آلردایس تلفن زدم و درباره این بازیکن با او صحبت‬

‫‪48‬‬


‫کردم‪.‬او گفت که این پسر بهترین بازیکن جوانی بوده می کنیم‪ .‬ما منی توانیم با ‪ 11‬یا ‪ 12‬بازیکن قهرمان لیگ‬ ‫که وی تا به حال داشته است‪.‬بنابراین ما چشمامنان بر شویم یا به فینال اروپا برویم‪ .‬اما اگر ‪ 27-26‬بازیکن‬ ‫موقعیت او را باز نگه داشتیم و در این فصل تصمیم به داشته باشیم آنگاه از پس این برخواهیم آمد‪.‬‬ ‫خریدن او گرفتیم‪.‬‬

‫نظرشما درباره سرمربی جدید چلسی چیست؟‬

‫آیا اینکه از بین بازی کردن هر هفته ای در بلکبرن‬ ‫و آمدن به یونایتد و نیمکت نشینی احمتالی باید او چهارسال از رایان گیگز جوانتر است !‬ ‫یکی را انتخاب کند ‪ ،‬برای او ایجاد تردید نکرد؟ او از چند بازیکن دیگر خودشان نیز جوانتر است‪ .‬این‬ ‫مرحله بزرگی برای چلسی است‪.‬اما آنها با خوزه مورینیو‬ ‫شما شاید فکر کنید که او بازی زیادی خنواهد کرد‪ .‬فرصتش را دادند وقتی که او مربی جوانی بود‪.‬به نظر‬ ‫اما توانایی هایی که وی دارد و اشتیاقی که به بازی میرسد که موقعیت مشابه ای برای این وجود داشته و‬ ‫دارد ‪ ،‬باعث میشود تا وی به سادگی به ترکیب برسد‪ .‬آنها باز این فرصت را به مربی جوان دیگری دادند‪.‬‬ ‫او آینده را دارد و در مسیر درستی گام برمی دارد‪.‬‬

‫هیجان زیادی درباره استعدادهای جوان ما در تیم‬ ‫شما برای مدتی طوالنی در این کار بوده اید‪.‬اما های آکادمی وجود دارد‪ .‬آیا شما در فصل بعدی‬ ‫حاال آیا شما برای انتخاب یازده بازیکن از بین این به آنها فرصت خواهید داد؟‬ ‫نفرات زیاد و با کیفیت دچار دردسر نیستید؟‬

‫‪49‬‬

‫بازیکنان جوان خواهند آمد و شما در این باره منی‬ ‫این آسان نیست و من فکر میکمن بازیکنان نیز این را توانید کاری اجنام دهید‪ .‬آنها راهشان به ترکیب‬ ‫می دانند‪ .‬بسیاری از بازیکنان می دانند که ما چطور عمل اصلی تیم را پیدا خواهند کرد و این بارها اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪.‬ما در حال حاضر ‪ 12‬یا ‪ 13‬بازیکن جوان‬ ‫که زیر ‪ 23‬سال هستند را در ترکیب تیممان داریم‪.‬‬

‫جالب است ‪ ،‬مایکل کریک در مصاحبه ای گفته‬ ‫بود که او احساس میکند که در تیم کنونی یکی‬ ‫از پیرمردهاست !‬ ‫بله او هست‪ .‬او چه این را دوست باشد یا نه ‪ ،‬باید‬ ‫قبول کند که یکی از پیرمردهاست ! ( می خندد )‬


50


‫‪51‬‬

‫[ ]‬ ‫نوشتار ‪ :‬مسعود جعفرزاده‬

‫پاسخ پارک به پرسش های هواداران‬ ‫جالب ترین شوخی شما با پاتریس اورا ؟‬ ‫گوردون برنده پیراهن شماره یک تیم با‬ ‫امضاء مرد مورد عالقه خودش شد تبریک‬ ‫می گوییم‬


‫به عنوان یک بازیکن منچستر یونایتد زندگی خود را ویدئوی زیادی با هم اجنام دادیم و همان باعث نزدیک‬ ‫شدن ما شد در حال حاضر ما زیاد بازی منیکنیم اما هنوز‬ ‫چگونه توصیف می کنید ؟(‪)Nick, Malaysia‬‬ ‫هم دوستان صمیمی هستیم‬ ‫این یک رویا ست ما باید در بسیاری از مسابقات بازی‬ ‫میکنیم ولی در اینجا امکانات فوق العاده ای داریم و بهترین حلظه ای که از بازی های ملی در حافظه دارید‬ ‫بازیکنان بزرگی در کنار من هستند همچنین ما هوادارانی چیست ؟(‪) Rania Putri, Qatar‬‬ ‫بزرگ با یک استادیوم بزرگ داریم و در یکی از بهترین‬ ‫لیگ های جهان بازی میکنیم من فکر میکمن آرزوی هر جام جهانی ‪ 2002‬بهترین حلظه من برای تیم کره جنوبی‬ ‫بود من فکر میکمن به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای‬ ‫بازیکنی است که برای یونایتد بازی کند‬ ‫خوش شانس هسمت و میبیمن که کارهای جالبی در کشور‬ ‫من شنیده ام که شما به شنیدن موسیقی عالقه دارید من اتفاق می افتد این احساس خاص نسبت به بخشی از‬ ‫نوازند های مورد عالقه شما چه کسانی هستند ؟(‪ Sol‬چیزهای بزرگ است‬ ‫‪)Lee, UK‬‬ ‫بهترین حلظه ای که با پیراهن منچستر به یاد دارید‬ ‫هنرمند مورد عالقه من ؟ من منیتوامن یک مورد خاص رو ؟(‪) Lawson Balogun, Nigeria‬‬ ‫نام ببرم من به همه چیز گوش میدم بنابراین منیتوامن‬ ‫که یکی رو انتخاب کمن در یونایتد پاتریس اورا گاهی در بهترین حلظه من با یونایتد قطعا زمانی هست که ما‬ ‫اتاق رختکن برای ما موسیقی اجرا می کند گاهی اوقات قهرمانی های مختلف را به دست میاریم و حلظه ای که‬ ‫خوب است و گاهی اوقات نیز نه اما در اکثر مواقع او یک من جام را بلند میکمن خیلی خوشحال هسمت و در این‬ ‫‪ DJ‬خوب است و همه در کنار او خوشحال هستند او چند سال این اتفاق زیاد افتاده اما خب بهترین جشن‬ ‫هیچ موسیقی کره ای اجرا منیکند چون هیچ چیز درباره قهرمانی مورد عالقه من قهرمانی فصل گذشته بود که‬ ‫به رکورد ‪ 19‬قهرمانی اجنامید‬ ‫آن منیداند‬ ‫اگر شما بتوانید با هر بازیکنی در گذشته یا حال بازی بهترین جوی که تاکنون شما در اون بازی کردید ؟(‪Daniel‬‬ ‫‪)Blount, Stoke-on-Trent‬‬ ‫کنید دوست دارید انتخاب شما چه کسی باشد ؟‬ ‫شاید مارادونا من دوست دارم با چشمان خودم ببیمن که در انگلستان ؟ در اولدترافورد آسان است در جای دیگر ؟‬ ‫او چگونه بازی میکند نه فقط در تلوزیون من میخواهم در واقع زمانی که من در گالسکو بودم هواداران سلتیک‬ ‫بیش از حد بزرگ بودند در جام جهانی ‪ 2002‬ژاپن و کره‬ ‫او را در مقابل خودم ببیمن‬ ‫همه مردم در خیابان ها بودند و این بسیار شگفت انگیز‬ ‫جالب ترین شوخی شما با پاتریس اورا (جدا از مصاحبه بود من می خواهم که همیشه به یاد داشته باشم‬ ‫خنده دار شما در تور پیش فصل سئول سال ‪ 2009‬با‬ ‫وقتی که شما متوجه شدید به اندازه کافی یک‬ ‫‪)MUTV)( Gordon Yeo, Singapore‬‬ ‫فوتبالیست خوب هستید چه سنی داشتید ؟ آیا این‬ ‫شاید زمانی که او در یک برنامه تلوزیونی کره ای ظاهر استعداد به طور طبیعی در شما وجود داشت یا که شما‬ ‫شد و از من خواست که چگونه باید کره ای صحبت کمن را محبور کردند برای رسیدن به این اینجا سخت تالش‬ ‫مانند گفنت سالم و چیز های دیگر من به کره ای جمله کنید ؟(‪) Sean Connor, UK‬‬ ‫من احمق هسمت رو به او گفمت و او فقط به دوربین می‬ ‫گفت که من احمق هسمت پاتریس فهمید که من او را من مجبور بودم که برای تبدیل شدن به یک بازیکن‬ ‫حرفه ای سخت تالش کمن حتی زمانی که من ‪ 18‬سال‬ ‫فریب دادم زیرا همه از جمله فیلمبردار هم میخندید‬ ‫داشمت‪ .‬افرادی که در اطراف من بودند هنوز هم فکر‬ ‫شما و پاتریس چگونه به چنین دوستان نزدیکی تبدیل میکنند که من به اندازه کافی برای بازی در سطح باال‬ ‫خوب نیسمت من فقط میخواسمت استعداد هایم رو نشان‬ ‫شدید ؟( ‪)Anirudh Nandan, India‬‬ ‫دهم و همچنین ثابت کمن که هرکسی می تواند در‬ ‫من درست منیدامن ما فقط برای اولین بار بازی های باالترین سطح بازی کند‬

‫‪52‬‬


‫‪) Chang Ho, Seoul‬‬

‫معنای شماره ‪ 13‬روی لباستان چیست ؟(‪Chaidar‬‬ ‫هیچ شانسی در واقع من اصال منی خواهم که یک مدیر‬ ‫‪) Mirza, Indonesia‬‬ ‫یا مربی باشم این کار استرس بیش از حد دارد و من‬ ‫این یک شماره خاص نیست آن فقط شماره ‪ 13‬هست من عالقه ای به اجنام این کار ندارم‬ ‫میدامن که در فرهنگ غربی عدد ‪ 13‬حنس است اما در‬ ‫کره اینچنین در نظر گرفته منی شود و در یونایتد برای مزایای بازنشستگی از فوتبال ملی چیست ؟( ‪Liuh-‬‬ ‫‪)Jang Kwok, Australia‬‬ ‫من خوش شانس بوده در کره شماره ‪ 4‬بد است‬ ‫عکس العمل شما وقتی که برای اولین بار شنیدید که‬ ‫سرالکس به شما عالقه دارد چگونه بود ؟( ‪Kaushal‬‬ ‫‪)Hissaria, Nepal‬‬

‫‪53‬‬

‫من دیگر الزم نیست که در زمان استراحت تیم به خاطر‬ ‫بازی های ملی در طول فصل به مسافرت بروم من میتوامن‬ ‫در منچستر مبامن و مترین کمن و این باعث می شود که من‬ ‫برای بازی بعدی اماده باشم این یک فصل طوالنی و بازی‬ ‫های ملی به معنای سفرهای طوالنی وسخت است و حاال‬ ‫من میتوامن امادگی خودم را حفظ کمن و با این سن و سال‬ ‫من این یک حسن بزرگ است اما وقتی که من برای بازی‬ ‫های ملی سفر میکردم فرصت اینو داشمت که با خانواده‬ ‫ام در کره دیدار کمن این فرصتی هر چند کوتاه اما بسیار‬ ‫خوب بود اخرین مرتبه ای که من به کره رفمت تابستان بود‬

‫من منیتوانسمت باور کمن و منیدانسمت که چرا او از من‬ ‫خواسته که به یونایتد بیام من بسیار خوشحال بودم‬ ‫که میتوانسمت به یک باشگاه بزرگ بروم و وقتی که او‬ ‫به من این پیشنهاد رو داد من منیتوانسمت باور کمن و‬ ‫منیتوانسمت که این پیشنهاد را رد کمن چون بازی برای‬ ‫یونایتد آرزوی هر کسی است وقتی که من برای اولین‬ ‫بار با سرالکس تلفنی صحبت میکردم منیتوانسمت خیلی‬ ‫خوب انگلیسی صحبت کمن حتی او سعی کرد که خیلی به آیا شما شخصا فکر می کنید که هواداران یونایتد‬ ‫ارامی صحبت کند اما حتی در آن حلظه هم من فقط چیز هواداران خاصی هستند ؟( ‪)Jonathan Escott, UK‬‬ ‫های خیلی کمی متوجه میشدم‬ ‫هوادار پایه اصلی بزرگی در سراسر جهان است در همه‬ ‫اگر شما یک فوتبالیست نبودید چه کاری را برای زندگی جا همواره ما هواداران زیادی رو میبینیم و وقتی که ما‬ ‫دور از خانه در امریکا یا آسیا هسیتیم تفاوت زیاد بین‬ ‫اجنام میدادید ؟(‪) Kangho Lee, Korea‬‬ ‫هواداران را میبینیم در اولدترافورد همیشه هواردان‬ ‫فقط یک ناجر معمولی فکر میکمن مشکل است که بدامن مشغول آواز خواندن و فریاد زدن هستند و همین باعث‬ ‫چه کسب و کاری رو اجنام میدادم اما شاید چیزی در می شود که تیم به خوبی بازی کند انها باعث تفاوت در‬ ‫موارد مشابه هستند‬ ‫رابطه با کامپیوتر و فناوری اطالعات‬ ‫بهترین بازیکنی که تاکنون با ان بازی کردید و اینکه چرا از زمان پیوسنت به یونایتد شما ‪ 25‬گل به مثر رساندید‬ ‫به یاد ماننی ترین گلی که زدید کدام است ؟(‪Luke‬‬ ‫؟(‪) Aamir Rafi, UK‬‬ ‫‪)Hallam, UK‬‬ ‫وای چه کسی بهترین است ؟ خیلی از بازیکنان هستند‬ ‫و این انتخاب مشکلی است من اگر بخواهم گیگزی رو به شاید گل پیروزی بخش من در مقابل لیورپول یا‬ ‫خاطر انچه که به دست اورده و توانائی هایش انتخاب چلسی که هر دو در اولدترافورد به مثر رسید به‬ ‫میکمن وقتی که من برای اولین بار به یونایتد اومدم او یاد ماندنی ترین گل من باشد اما من خودم گلی‬ ‫‪ 32‬ساله بود من منیتوامن تصور کمن وقتی که او ‪ 24‬یا که به لیورپول در سال ‪ 2010‬زدم رو انتخاب میکمن‬ ‫‪ 25‬سال داشت چقدر خوب بوده این باید غیر قابل باور‬ ‫باشد من ناراحمت که چرا در آن زمان اینجا نبودم و با آیا وقتی که شما بازنشسته شدید دوست دارید در‬ ‫او مترین نکردم اما در حال حاضر هم او در سطح باالیی فوتبال کره درگیر شوید ؟( ‪) Izabel, Korea‬‬ ‫بازی میکند و کیفیت خود را به منایش میگذارد‬ ‫بله من میخواهم به بخش توسعه فوتبال کره بروم‬ ‫اگر در آینده شما فرصتی برای مربیگری در انگلستان و برای فوتبال کره کار کمن هوادارن زیادی هستند‬ ‫پیدا کنید ایا مایل به اجنام این کار هستید ؟ (‪ Jang‬که از من حمایت می کنند و من میخواهم که به این‬


‫حمایت انها پاسخ بدهم مدارس فوتبال من به خوبی برای مقابله با هر بازی اماده شوم این چیزی نیست که‬ ‫به کار خود ادامه می دهند من فکر میکمن که حدود کسی به من یاد داده باشد بلکه شما برای یاد گرفنت ان‬ ‫‪ 600‬بچه رو آموزش میدیم من خیلی خوشحال هسمت فقط به زمان نیاز دارید‬ ‫چون همیشه رویایی مربیگری بچه های کره ای رو داشمت‬ ‫تیم مورد عالقه شما در ‪( K-League‬لیگ برتر کره)‬ ‫چه خاطره ای از اولین گل خود برای یونایتد در مقابل ؟تیم مورد عالقه من سوان سامسونگ است (‪Eun‬‬ ‫‪)Young Park, Korea‬‬ ‫بیرمنگام دارید؟( ‪) Mark Corcoran, Dundrum‬‬ ‫بازی مقابل بیرمنگام در جام احتادیه اون بازی در بله سوان تیم مورد عالقه من نیز هست زیرا چون من در‬ ‫مقابل هواداران ما بود و من انتظار زیادی برای زدن این باشگاه بزرگ شدم البته من در اینجا زیاد بازی های‬ ‫اولین گل کشیده بودم اولین گل من در ماه دسامبر انها را دنبال منیکمن‬ ‫به مثر رسید و من خیلی خیلی خوشحال بودم و‬ ‫ما برنده ان بازی شدیم من از زدن گل در مقابل سیمنای کره را چگونه از نزدیک دنبال می کنید ؟ آیا‬ ‫هواداران همیشه خوشحال میشم من ناامید شده میتوانید نام یک فیلم کره ای مورد عالقه خود را بگویید‬ ‫بودم زیرا انتظار زیادی برای زدن گل کشیده بودم اما ؟( ‪)Primoz Mes, Slovenia‬‬ ‫باالخره در بازی مقابل بیرمنگام این اتفاق افتاد من‬ ‫معتقدم که میتوامن گل های بیشتری به مثر برسامن من جدیدا فیلم های کره ای زیادی رو متاشا نکردم و بنابراین‬ ‫این سخت است که من فیلمی از گدشته رو به یاد بیاورم‬ ‫وقتی که برای اولین بار به یونایتد آمدید سخت ترین ‪ Haeundae‬این یکی از پرفروش ترین فیلم ها درباره‬ ‫چیزی که برای شما در مورد زندگی دور از کره اتفاق افتاد ‪ tsunami‬است‬ ‫چه بود ؟ ‪Paul Yun, UK‬‬ ‫چه چیزی الهام بخش شما برای بازی فوتبال است ؟‬ ‫دوری از خانواده و دوستامن سخت ترین چیزی بود ‪Omar Charania, Weston-Super-Mare‬‬ ‫که برایم اتفاق افتاد من میتوامن برخی از غذاهای‬ ‫کره ای و یا دوستان کره ای رو در اینجا پیدا کمن اما هیچ چیزه الهام بخشی برای من وجود ندارد من فقط‬ ‫خانواده بزرگترین چیزی بود که من از دست دادم میخواهم بازی کمن وقتی که من مدرسه میرفمت ورزش‬ ‫های مختلفی رو اجنام میدادم من میخواسمت بیس بال‬ ‫وقتی که شما به منچستر آمدید چگونه خود را با فرهنگ بازی کمن اما مدرسه ای که من به اجنا نقل مکان کردم‬ ‫فقط فوتبال بازی میکردند و باشگاه بیس بال نداشت‬ ‫انگلیس وقف دادید؟‬ ‫‪Daniel Bennison, Blackpool‬‬ ‫ما میبینیم که نقش شما در این فصل کمی تغییر‬ ‫من قبل از پیوسنت به یونایتد در پی اس وی آیندهوون کرده ایا پست خاصی مورد عالقه شما است ؟‬ ‫هلند بازی میکردم وقتی که من به اینجا امدم متوجه ‪Yeom Ji seon, Jeju‬‬ ‫شدم که تفاوت زیادی با هلند دارد وقتی که من به هلند‬ ‫رفمت متوجه تفاوت در فرهنگ شدم و انطباق با ان بسیار نه !!! من در مرکز چپ یا راست و گاهی اواقات پشت‬ ‫دشوار بود اماخب وقتی که به منچستر امدم فهمیدم مهاجم بازی میکمن من این کار رو در متام دوران حرفه ایم‬ ‫که میتوامن خودم را با فرهنگ انگلیس وقف دهم اجنام داده ام هیچ پست خاصی مد نظر من نیست و برایم‬ ‫مهم نیست که کجا بازی میکمن من فقط میخواهم که بازی‬ ‫وقتی که شما برای اولین بار به اروپا آمدید بسیار جوان کمن و میتوامن که در پست های مختلف اجنام وظیفه کمن‬ ‫بودید اما زمان به سرعت گذشت و در حال حاصز به‬ ‫یک بازیکن با جتربه در تیم تبدیل شدید احساس شما بازی مورد عالقه شما مقابل کدام باشگاه است ؟‬ ‫چگونه است ؟ آیا شما متوجه هیچ تغییری می شوید ؟ ‪Qassim Ali, Netherlands‬‬ ‫(‪)Kim in soo, Seoul‬‬ ‫مشکل است که بگویم احمتاال آرسنال چون که گل های‬ ‫همانطور که فصول مختلف می گذرد و سن باال می رود زیادی در برابر انها به مثر رساندیم‬ ‫شما جتربه بیشتری کسب می کنید من میدامن که چگونه‬

‫‪54‬‬


‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫حا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫وبت من است‬

‫نوشتار ‪ :‬امین ستاینده‬

‫‪55‬‬

‫بعد‬

‫از اولین ح‬ ‫ضور کامل و موفق‬ ‫در بازی‬ ‫های پیش فصل‪،‬‬ ‫به اندرسو‬ ‫ن فرصت حضور‬ ‫مداوم و مو‬ ‫فق در ترکیب خط‬ ‫هافبک یونایتد داده‬ ‫ش‬ ‫د‪.‬‬ ‫ها‬ ‫فب‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫رز‬ ‫یلی در متامی‬ ‫بازیهای لیگ بر‬ ‫تر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫از‬ ‫ابتدا به میدان‬ ‫رفته اما همانط‬ ‫ور‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫‪w‬‬ ‫‪ie‬‬ ‫‪v‬‬ ‫او بای‬ ‫‪ United Re‬گفته‬ ‫د به تالشش بیش‬ ‫تر‬ ‫از‬ ‫گ‬ ‫ذ‬ ‫شت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ه دهد تا‬ ‫رقابت شدید میان‬ ‫ها‬ ‫فب‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‪،‬‬ ‫مو‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫باشد‪...‬‬


‫یونایتد بهترین شروعش از زمان امدن سرالکس‬ ‫فرگوسن را داشته است‪ .‬از دید شخصی‪ ،‬ایا این بهترین‬ ‫شروع برای شما محسوب می شود؟‬

‫فکر میکمن این فصل برای هم فصل بزرگی است‪.‬‬ ‫تعدادی از بازیکنان باشگاه را ترک کرده اند و تعدادی‬ ‫بازیکن جدید امده اند اما همگی حوامسان را ممترکز‬ ‫کرده ایم و بدنبال موفقیت هستیم‪ .‬میخواهیم دوباره‬ ‫قهرمان لیگ شویم و بار دیگر به فینال لیگ قهرمانان‬ ‫برسیم‪.‬‬

‫بله‪ ،‬میتوان گفت این بهترین شروع من در اینجاست‬ ‫چون تا کنون ‪ 6-5‬بازی پشت سر هم اجنام نداده ام‪.‬‬ ‫از اینکه توانسمت در کنار تیم باشم و به ان کمک کمن‬ ‫بسیار خوشحالم‪ .‬تا اینجای کار بعنوان یک تیم بخوبی آیا فکر میکنید بتوانید نقشی که اسکولز در اینجا داشت‬ ‫کار کرده ایم و حتی زمانیکه رئیس شرایط را تغییر داده‪ ،‬را ایفا کنید؟‬ ‫بازیکنان توانسته اند بخوبی با تغییرات کنار امده و‬ ‫فوتبال زیبایی بمنایش بگذارند‪.‬‬ ‫همه هافبک های ما احساس مسئولیت بیشتری میکنند‬ ‫چون اسکولز یک بازیکن فوق العاده بود‪ .‬از او چیزهای‬ ‫بنظر میرسد این فصل را با فرم بسیار خوبی آغاز کرده بسیار زیادی یاد گرفته ام‪ .‬بازی کردن با او بسیار عالی‬ ‫ای‪..‬‬ ‫بود‪ .‬بدست اوردن چیزهایی که اسکولز بدست اورد‬ ‫بسیار سخت است‪ .‬میخواهم دنباله رو او باشم اما‬ ‫بدون شک‪ .‬بخوبی مترین کرده ام‪ ،‬مراقب خودم بوده ام‬ ‫هنوز فکر منیکمن که انتخاب اول باشم‪.‬میدامن که باید‬ ‫و فکر میکمن اکنون زمان من است‪ .‬رئیس به من فرصت‬ ‫حفظ جایگاهم به سختی تالش کمن چون بازیکنان زیادی‬ ‫داده و خیلی مهم است که از این فرصت استفاده کمن و‬ ‫توانایی بازی در این پست را دارند‪...‬فلچر‪ ،‬کریک‪،‬‬ ‫همه نشان دهم که چرا اینجا هسمت‪.‬‬ ‫کلورلی‪ ،‬گیگز و گیبسون‪ .‬میدامن باید در همه مترینات‬ ‫خوب باشم تا بتوامن در بازی بعدی حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫احمتاال حضور کامل در اماده سازی پیش فصل خیلی به‬ ‫تو کمک کرده؟‬ ‫قبل از مصدومیت کلورلی‪ ،‬بنظر میرسید زوج شما بسیار‬ ‫کارآمد باشد‪...‬‬ ‫موضوع مهمی بود چون هرگز بطور کامل در مترینات‬ ‫پیش فصل حضور نداشمت ‪ .‬اولین بار بود که بطور کامل‬ ‫در کنار تیم بودم و حاال تفاوت را بخوبی احساس میکمن‪ .‬تام بازیکن بسیار خوب است که کیفیت بسیار باالیی‬ ‫در گذشته مصدومیت های زیادی داشته ام اما این در بازی او مشاهده می شود‪ .‬بعضی مواقع بازیکنان‬ ‫فصل احساس خوبی دارم و میدامن که بهتر می شوم‪ .‬بطور قرضی به تیمهای دیگر می روند ولی موفق منی‬ ‫با احساس خوبی این فصل را شروع کردم اما با گذشت شوند‪ ،‬اما تام از موقعیتش بخوبی استفاده کرد‬ ‫چند هفته و اجنام چند بازی دیگر‪ ،‬میدامن که بهتر می و با جتربه زیاد و قدرمتندتر از گذشته برگشت‪.‬‬ ‫هرکدام از هافبک ها ویژگی خاصی دارند و این به‬ ‫شوم‪.‬‬ ‫مربی امکان اجنام انتخاب های مختلف را می دهد‪.‬‬ ‫آیا هدف خاصی برای این فصل خودت مشخص کرده‬ ‫از حضوربازیکنان جوان در این فصل لدت برده ای؟‬ ‫ای؟‬ ‫در واقع چند هدف دارم‪ .‬یکی از انها این است که حداقل حضور انها برای همه خوب است‪ .‬مسئله مهم و بسیار‬ ‫جالب در اینجا این است که بین همه افراد درک متقابل‬ ‫‪ 10‬گل بزمن‪ .‬نهایت تالشم را میکمن تا گلزنی کمن‪.‬‬ ‫بسیار خوبی وجود دارد و همه میدانند که رئیس چه‬ ‫با بازنشستگی پل اسکولز‪ ،‬ایا احساس میکردی که این چیزی را از انها می خواهد‪ .‬با گروه بسیار خوبی هستیم و‬ ‫فصل ‪ ،‬فصل بزرگی برای تو خواهد بود؟‬ ‫فکر میکمن تا اینجا بسیار خوب عمل کرده ایم‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫نوشتار ‪ :‬نوید رضوانی‬

‫‪57‬‬


‫سپاسگذاری‬ ‫از پدر و مادرم سپاسگذارم که اگر راهمناییها و‬ ‫محبتهایشان نبود اکنون داستانی برای گفنت وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫جوان‪،‬کالین‪،‬جورجینا‪،‬فردی‪،‬م‬ ‫و‬ ‫لین‬ ‫از‬ ‫هر آنچه که من اجنام دادم به خاطرقابلیت‪،‬همکاری‪،‬تشویق‬ ‫ادربزرگ‪،‬پدربزرگ‪،‬تونی جکی‪،‬لوئیز‪،‬هایدن‪،‬لیبرتی‪،‬تو‬ ‫و حتسین ده بازیکن دیگری بود که در کنار هم بازی می‬ ‫لوال‪،‬کریستیان‪،‬لوسی نیز تشکر ویژه ام را ابراز می دارم‪.‬‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫از دوستان دوران مدرسه ام‪،‬رفقای دوران کودکی و‬ ‫و در پایان از متام هم تیمی های خود در تیم رئال مادرید‬ ‫نوجوانی و نیز هم تیمی هایم در تیم ریج وی متشکرم‪.‬‬ ‫که مرا در سازگاری با محیط و مستقر شدن همراهی‬ ‫من هیچ کدام را فراموش نکرده ام‪ .‬‬ ‫منودند تا سیر عادی زندگیم همچنان ادامه یابد‪،‬واقعآ‬ ‫ممنون و سپاسگذارم‪.‬‬ ‫از دوستانی مثل گری‪،‬فیل‪،‬رایان‪،‬نیکی و اسکولزی که‬ ‫افتخار آشنایی در طی دوران فوتبال حرفه ای ام را داشمت‬ ‫نیز قدردانی می کمن‪.‬‬

‫پیشگفتار‬

‫از دیو‪،‬تری و استیو به خاطر همراهی‪ ،‬راهمنایی‬ ‫و سایر کمکها در سالهای اخیر بسیار ممنومن‪.‬از‬ ‫آندرو‪،‬چارلز‪،‬کارولین‪،‬جو نیز تشکر می کمن‪ .‬‬ ‫از متام افراد هارپر کالینز از جمله مایکل‪،‬تام‪،‬جین‬ ‫و دیوید به خاطر حوصله و حمایتشان ‪ ،‬به خصوص‬ ‫دستیارم تام که در امر نویسندگی کتاب به من کمک‬ ‫کرد تا خاطرامت را مرور کمن و کلمات مورد نیازم را بکار‬ ‫بگیرم‪،‬متشکرم‪.‬‬

‫در سایر نقاط جهان می گویند که در آمریکا عالقه ای به‬ ‫فوتبال وجود ندارد‪،‬اما من این چنین قطعی اظهار نظر منی‬ ‫کمن‪.‬هر زمان که به آمریکا می روم در پارکها‪،‬مدارس و‬ ‫محوطه های کاجل و هر جای دیگر کودکانی را می بیمن که‬ ‫مشغول بازی فوتبال هستند‪.‬هر زمان که تلویزیون را‬ ‫روشن می کمن مسابقه ای از فوتبال برتر انگلیس‪،‬لیگ‬ ‫اسپانیا و یا مسابقات سری ایتالیا یا حتی یکی از لیگ‬ ‫های آمریکای جنوبی در حال پخش است‪ .‬‬

‫من می دامن که بیس بال‪،‬فوتبال‪،‬هاکی ر‪.‬ی یخ و‬ ‫از دوستامن‪ ،‬سام‪،‬سیمون‪،‬اندی‪،‬اندی‪ ،‬مت‪،‬هلن‪،‬جیمی بسکتبال تیم های ورزشی معروف در ایالت متحده‬ ‫و سایرین در تیم ‪ SFX‬متشکرم که متامی غیرممکن ها هستند اما آن ورزشها‪،‬تاریخ‪،‬سنت‪،‬فوق ستاره ها و حتی‬ ‫را برایم ممکن ساختند‪.‬‬ ‫میلیونها طرفداران آگاه خودشان را دارا هستند‪،‬اگرچه‬ ‫من احساس می کمن که دوره ی فوتبال فرا رسیده است‪.‬‬ ‫از تونی‪،‬دوست و مشاورم که برایم پدری بود‬ ‫سپاسگذارم‪.‬می دامن که از خواندن این کتاب متعجب تیم آمریکا در مسابقات جام جهانی فیفا ‪2002‬‬ ‫خواهی شد‪.‬تو انسان خارق العاده ای هستی و بخاطر متام استعدادهای نهفته بسیاری از خود نشان داد‪،‬پیروزی ‪3‬‬ ‫کمکها و رخدادهایی که سر راهم قرار دادی سپاسگذارم‪ .‬بر ‪ 2‬آنها بر تیم پرتغال یکی از جذاب ترین مسابقات کل‬ ‫دوره بود‪.‬‬ ‫از متامی مربیان و مدیرامن‪ ،‬به خصوص استوارت‬ ‫آندرود‪،‬ملکم فیجن‪،‬اریک هریسون‪،‬سر الکس فرگوسن مسابقات ملی تیم بانوان آمریکا نیز مدت مدیدی‬ ‫و اسون گوران اریکسون بسیار سپاسگذارم زیرا که است که یکی از بهترینهای کل دنیا به حساب می آید‪ .‬‬ ‫همگی مرا در شکوفایی استعدادم در بازی فوتبال سوق تابستان گذشته هنگامی که برای مترین یکروزه ای که‬ ‫دادند‪.‬قدردانی‪،‬احترام و حتسین من تقدیمتان باد!‬ ‫توسط شرکت آدیداس حمایت شده بود به تیم ملحق‬ ‫شدم و شاهد متامی این پیشرفتها در این کشور بودم‪.‬‬ ‫و همچنین از متامی بازیکنان(فوتبالیستهایی) که در جب و جوشی در بازی فوتبال ایاالت متحده وجود دارد‬ ‫منچستریونایتد و تیم ملی انگلستان افتخار بازی در که آنرا بشوی آینده ای روشن سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫کنارشان را داشمت تشکر می کمن‪.‬‬

‫‪58‬‬


‫چگونه می توان گفت عالقمند نیستند؟ من بر این آنها در بدنیا آمدن و بزرگ شدن در این سرزمین پر از‬ ‫عقیده ام که بهتر است سایر کشورها با دید بازتری به موفقیت‪ ،‬آمریکا‪ ،‬شدم‪.‬‬ ‫این مساله نگاه کنند‪.‬‬ ‫رویای مردمان آمریکا بر پایه اصولی است که من نیز برای‬ ‫من از این بابت که مسافری همیشگی به آمریکا خود ترسیم کرده ام چرا که اگر سخت کار کنی آنوقت در‬ ‫بودم‪،‬خوش شانس بوده ام بدین ترتیب زمان کافی زندگی توانایی بدست آوردن همه چیز را خواهی داشت‪.‬‬ ‫برای شناخت کشور مورد عالقه ام را در اختیار داشمت‪.‬‬ ‫من با عشق به فوتبال به دنیا آمدم و این را مدیون‬ ‫در ذهن من عکسهایی خارق العاده حک شده است که به پدر و مادرم‪،‬هم تیمی هایم‪ ،‬معلمان مدرسه و مربی‬ ‫مسابقات فوتبال نوجوانان در تگزاس در اواخر سالهای هایم هسمت‪.‬من در این ‪ 28‬سال جتربیات خارق العاده‬

‫‪ 80‬بر می گردد و یا حتی متاشای همسر آینده امویکتوریا ای داشته ام‪ .‬‬ ‫روی سن بهمراه اسپایس گرلز مدیسین اسکورگاردن در‬

‫سالهای ‪ 90‬و نیز تابستان گذشته و اهدای جایزه او در کتاب حاضر داستان چگونگی این رویدادهاست‪.‬یک‬ ‫شهر لوس آجنلس جزء خاطرات محو نشدنی ذهمن می دهه بازی در تیمی که از دوران طفولیت طرفدارش بودم‬

‫‪59‬‬

‫باشد‪.‬‬

‫و کاپیتان تیم ملی کشورم در بزرگترین مسابقات تیمی‬ ‫جام جهانی و نیز اکنون سفر جدیدم و همکاری با موفق‬

‫ما تعطیالت خانوادگی هیجان انگیزی را همراه پسرامنان ترین تیم تاریخ فوتبال در این اثنا داستانی از عمق قلمب‬ ‫بروکلین و رومئو در اینجا داشته ایم‪.‬اگر قادر به انتقال برای تعریف کردن نیز خواهم داشت‪.‬‬ ‫جنبه ای از زندگی آمریکایی به انگلستان بودم مطمئنآ‬ ‫حس وطن دوستی این مردمان را انتخاب می کردم‪.‬‬ ‫احساس ملتی کامل و متعهد زیر یک پرچم واحد‪.‬شاید‬ ‫این غرور آمریکایی ها به کشورشان باعث احترام باال‬ ‫ورزشکاران این کشور باشد چیزی که در اروپا از آن خبری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫قهرمانان من‪ :‬مایکل جردن‪،‬تایگر وودز‪،‬آندره آغاسی‬ ‫و مایکل جانسون کسانی هستند که موفقیتهای بزرگی‬ ‫کسب منوده اند و من این را به دلیل حمایت نامحدود‬

‫داستان روابط عاشقانه ای که منتج به ازدواج و تشکیل‬ ‫خانواده شد و موجب شد دیوید بکام احساس کامل‬ ‫شدن کند‪.‬‬ ‫اقبال‪،‬تالش شبانه روزی‪،‬عشق همسر و خانواده ام‬ ‫از من انسانی کامل ساخت و امیدوارم این داستان با‬ ‫اینکه توسط شخصی کامآل انگلیسی نوشته شده برای‬ ‫همه خانواده ها قابل درک باشد‪.‬امیدوارم از داستان‬ ‫زندگی ام لذت ببرید‪.‬‬

‫کل کشور و مردمانشان در هنگام برگزاری مسابقاتشان‬ ‫می دامن‪.‬‬ ‫با در نظر داشنت این ورزشکاران بزرگ و نیز بیداری ذهن‬ ‫من در طی تفکر شبانه روزی ام متوجه فرصت و مزیت‬

‫دیوید بکام‬ ‫اوت ‪2003‬‬


‫مایکل اوون و هنر گلزنی‬ ‫نوشتار ‪ :‬امیرحسین فاضلی‬ ‫شخصیت مهلک محوطه جریمه ؛ مایکل اوون به ‪Inside‬‬ ‫‪ United‬میگوید که چه فاکتورهایی نیاز است تا به یک‬ ‫مهاجم سطح کالس جهانی تبدیل شوید ‪ ،‬و البته فاش خواهد‬ ‫کرد که چگونه توانایی غارتگری و درندگی خود را قوی تر‬ ‫کرده است ‪.‬‬ ‫به نظر میرسد بسیاری از مهاجمان بزرگ دنیا ‪ ،‬ترکیبی از‬ ‫غریزه و ساختار بدنی و جسمی را بکار میگیرند و مسلما در‬ ‫این بین عنصری شهودی و ذاتی آنها را به مست مهاجم شدن‬ ‫کشیده است یا حداقل مدلی از ساختار یک مهاجم در آنها‬ ‫وجود داشته است ‪.‬‬ ‫من باید بگویم که من از مهاجمین مادرزاد و غریزی بودم ‪،‬‬ ‫همانطوری که مهاجمی مثل چیچاریتو اینگونه است ‪.‬‬ ‫اما من منیخواهم بگویم که مثال وین رونی و برباتوف به‬ ‫همان مقدار که ما به غریزه مان متکی هستیم ‪ ،‬هستند ‪.‬‬ ‫این موضوع برمیگردد به حرکت صحیح و جاگیری صحیح در‬ ‫زمان صحیح ؛ شما همیشه باید اماده باشید ‪ ،‬شما باید روی‬ ‫پنجه ها و انگشت های پیش بینی خودتان حرکت کنید تا‬ ‫متوجه شوید توپ کجا خواهد بود ‪.‬‬ ‫و همانطور که عرض کردم ‪ ،‬بعضی مردم این شیوه بازی‬ ‫مهاجمین را در سالهای جوانی به پای زرنگی و مهارت بازیکن‬ ‫میگذارند ؛ صد البته که سالها حضور به عنوان یک مهاجم‬ ‫کمک میکند تا به خوبی آن را پیاده کنید‪.‬‬ ‫زمانی که من جوان بودم ‪ ،‬به طور آشکار سرعت زیادی داشمت‬

‫من‬

‫خودم را‬ ‫در یک صحنه تک به‬ ‫تک با در‬ ‫وازه بان میبیمن ‪ ،‬و به‬ ‫دنبال ی‬ ‫ک ضربه مطمئن برای‬ ‫استفا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫عی‬ ‫ت‬ ‫هسمت ‪ ،‬اگر این‬ ‫ضربه موثر واق‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫‪،‬‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫یز همان‬ ‫نوع ض‬ ‫رب‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‫خ‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫گرفت ‪.‬‬

‫‪60‬‬


‫‪61‬‬

‫‪ .‬اما این سرعت نبود که تنها فاکتور من برای رسیدن‬ ‫به موقعیت گل باشد ‪ ،‬بلکه غریزه ذاتی نیز کمک زیادی دفعه بعد نیز همان شیوه را به کار خواهم گرفت ‪ .‬اما اگر‬ ‫کرد و در واقع ترکیبی از این دو فاکتور به من کمک کرد موثر واقع نشد ‪ ،‬دفعه بعد راه دیگری را انتخاب خواهم‬ ‫کرد ‪ .‬بنابراین شما به خودتان درس میدهید که چگونه‬ ‫تا به ترکیب اصلی لیورپول راه پیدا کمن ‪،‬‬ ‫در وضعیت های متفاوت ‪ ،‬بسته به موقعیت قبلی که در‬ ‫اما بعد از آن تازه من مجبور بودم که بخش های دیگری آن صحنه داشتید‪،‬‬ ‫از بازی کردن را یاد بگیرم نظیر ‪ :‬استپ کردن توپ ‪ ،‬چه واکنشی نشان دهید‪ .‬این یک پروسه تدریجی‬ ‫ربودن توپ ‪ ،‬بازی کردن با دیگر بازیکنان در جریان بازی است و البته نیاز به مقداری بخت و اقبال نیز دارید‪.‬‬ ‫زمان سنجی مناسب برای رسیدن به منطقه پشت‬ ‫‪ ...‬من هرگز چنین درسهایی را در بچگی نیاموخمت ‪.‬‬ ‫مدافعین حاصل آزمون و خطا و امتحانات است ‪ ،‬این یک‬ ‫بسیاری از درسها هستند که شما می توانید در طول هنر سخت برای آموزش به هرکسی است ‪ .‬ممکن است‬ ‫دوران بازی خود آنها را بیاموزید ‪ .‬اما خب اگر شما در مربیان به شما بگویند که چه زمانی و با چه وضعیتی گام‬ ‫ابتدای راه ‪ 2-1‬مهارت قوی داشته باشید ‪ ،‬به شما برای های خود را بردارید ‪ .‬شاید ‪( diagonal runs‬گامبردارى‬ ‫یک شروع خوب و زودهنگام کمک خواهد کرد‪ .‬از اینجا بطريق ضربه پا و فشار باپاى دیگر ) به دلیل اینکه شتاب‬ ‫به بعد شما باید فقط سخت کار کنید و البته نیاز دارید و سرعت بیشتری به حرکت شما می بخشد موثر باشد‬ ‫که متایل و خواسنت به سوی پیشرفت در شما وجود ولی باید توجه داشت که هر موقعیتی متفاوت است‬ ‫‪ .‬باید بسیار تالش و تکرار کنید و مترین های بسیاری‬ ‫داشته باشد ‪.‬‬ ‫کنید تا متوجه شوید که چه چیز موثر خواهد بود و چه‬ ‫شما منیتوانید تنها با توانایی ذاتی و خدادادی خود چیزی موثر نیست ‪.‬‬ ‫به هرجا که میخواهید برسید ‪ ،‬شاید شما یک ویژگی‬ ‫مشخص داشته باشید که باعث برتری نسبی شما در گام ها و قدم هایی که شما را برای پیشروی به مست‬ ‫حوزه مشخصی شود ‪ ،‬ممکن است قد بلند باشید یا دروازه و رسیدن به موقعیت گل سوق می دهند اکثرا‬ ‫خیلی قوی هیکل یا خیلی سریع ‪ .‬اما اینها امروزه کافی غریزی و فطری هستند ‪ .‬اگرچه که مسلما در این راه‬ ‫نیستند ‪ .‬شما باید امروزه قابلیت آنرا داشته باشید میتونید از دیدن بازیهای دیگر بازیکنان و همچنین‬ ‫که آن توانایی های ذاتی و خدادادی را به موقعیت های بزرگان این عرصه بهره ببرید ‪.‬‬ ‫فوتبالی انتقال دهید ‪ .‬باید سخت تالش کنید‪.‬‬ ‫شما میتوانید مهاجمینی را در دنیا فوتبال ببینید که در‬ ‫بگذارید صادق باشم ‪ ،‬من منیخواهم ادعا کمن که از حلظاتی برای ‪ 9‬تا ‪ 10‬ثانیه پشت مدافعی قرار دارند و‬ ‫همان دوران کودکی ‪ ،‬بازیهای خودم را انالیز میکردم هنگامی که توپ ارسال میشود ‪ ،‬با یک حرکت تند و تیز‬ ‫و از همان زمان میتوانسمت محوطه جریمه را به خوبی در جلو مدافع پیش روی خود قرار میگیرند ‪ .‬به نظر من‬ ‫بشناسم ‪ .‬من آنقدرها خوب نبودم ‪ .‬اما با صرف ساعت بسیار مهم است که بازی دیگر مهاجمان را دنبال کنید و‬ ‫ها زمان و مترین کردن پیشرفت زیادی کردم ‪ .‬من فقط آن را با جتربه هایی که خودتان از قبل کسب کرده اید‬ ‫عالقه به فوتبال بازی کردن داشمت و اغلب تا جایی که تلفیق کنید ‪ ،‬شما به راحتی می توانید این جنبه از بازی‬ ‫میتوانسمت به بازی میپرداخمت ‪ .‬من به پارک ها میرفمت و خود را پرورش دهید ‪.‬‬ ‫شوت هایم را روانه گل میکردم ‪ ،‬و در این تالش بودم‬ ‫که با هوشیاری قسمت های خاصی از بازیم را که احساس بدست آوردن این مورد هرگز به عنوان یک فوتبالیست‬ ‫میکردم نیاز به کار و مترین بیشتر دارند ‪ ،‬تقویت کمن ‪ .‬حرفه ای کار آسانی نیست و البته راهی آسان تر از آن‬ ‫نیز برایش وجود ندارد ‪ .‬فوتبال امروز یک بازی ماهرانه‬ ‫من فکر میکمن درک عمیق از بازی از طریق جتربه به دست است ‪ ،‬شما نیاز به بدنی دارید تا از عهده سختی ها‬ ‫می آید ‪ ،‬توانایی ارسال انواع پاس ها ‪ ،‬توانایی گلزنی در و دشواری های بازی به خوبی بر بیایید ‪ .‬همچنین نیاز‬ ‫موقعیت ها و شکل های متفاوت ‪ ..‬متام اینها از مترینات دارید تا سریع باشید ‪ .‬شما باید روی توپ با اطمینان و‬ ‫و آزمایش های بیرون از زمین برای شما حاصل خواهد آرامش باشید و تفسیر و استنباط خوبی از بازی داشته‬ ‫شد ‪ .‬من خودم را در یک صحنه تک به تک با دروازه باشید ‪ .‬باید امید زیادی برای موفقیت داشته باشید اما‬ ‫بان میبیمن ‪ ،‬و به دنبال یک ضربه مطمئن برای استفاده نگذارید این امید مانع کار شما شود !‬ ‫از این موقعیت هسمت ‪ ،‬اگر این ضربه موثر واقع شد ‪،‬‬


‫‪62‬‬

‫ق‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫وچک‬

‫نوشتار‬

‫‪ :‬ایم‬ ‫ان قشقایی‬

‫چ‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫دز‬


‫شما فصل اول خود را فوق العاده آغاز کرده‬ ‫اید ‪ ،‬آیا برای بهتر شدن در این فصل ‪ ،‬فشار‬ ‫بیشتری رو نسبت به قبیل احساس می کنید؟‬

‫‪63‬‬

‫بله ‪ ،‬اتفاقا مردم مکزیک نیز بار های این سوال‬ ‫رو از من پرسیده اند و جواب من این بوده است‬ ‫‪ :‬نه ! من هیچ فشار اضافه ای احساس منیکمن‬ ‫‪ ،‬فصل گذشته گذشته است ‪.‬‬ ‫من خوشحال هسمت که با یونایتد قهرمان لیگ‬ ‫برتر شده ام و گلهای زیادی به مثر رسانده ام ‪.‬‬ ‫اما در حال حاضر دوره ی جدیدی اغاز شده است‬ ‫‪ .‬مهم نیست که فصل دوم یا دهم حضور من‬ ‫در یونایتد است ‪ .‬برای من یک چالش جدیدی‬ ‫آغاز شده است ‪.‬‬ ‫فقط در این مورد فکر میکمن ‪.‬من برای بهترین‬ ‫باشگاه جهان بازی می کمن و می خواهم از بازی‬ ‫خودم لذت ببرم ‪.‬‬ ‫ایا یکی از دالیلی که گلزنی شما مشکل تر شده‬ ‫است این است که مدافع حریف در مورد شما‬ ‫بیشتر میدانند ؟‬ ‫قطعا ! البته باید بدانید که من هم در مورد انها‬ ‫چیز های زیادی می دامن ‪ ،‬من در فصل گذشته‬ ‫اطالعات زیادی در مورد انها کسب کرده ام ‪.‬‬ ‫البته فراموش نکنید ‪ ،‬من بر روی هر ‪ 2‬مسئله‬ ‫کار می کمن‪.‬‬ ‫ایا جنب و جوش و حترک شما در اطراف نقطه‬ ‫پنالتی و گرفنت پنالتی ‪ ،‬در شما طبیعی است ؟‬ ‫من فکر میکمن که بازی های فوتبال زیادی متاشا‬ ‫می کمن ‪ ،‬من عاشق بازی کردن هسمت ‪ .‬اگر بازی‬ ‫در تلویزیون منایش داده شود ‪ ،‬حمتا آن را متاشا‬ ‫میکمن ‪ .‬من اهمیتی منی دهم که چه کسی بازی‬


‫میکند و بازی در چه لیگی اجنام میشود ‪،‬‬ ‫من در وقت های ازادم به جای دیدن فیلم ‪،‬‬ ‫مقابل تلویزیون مینشیمن و بازی فوتبال رو‬ ‫متاشا می کمن ‪ .‬سپس هنگام دیدن بازی ‪،‬‬ ‫بازی رو جتزیه حتلیل می کمن و بازی خودم‬ ‫مقایسه می کمن و به بازی خودم فکر میکمن‬ ‫‪ .‬شما نباید فراموش کنید که من در لیگ‬ ‫فیزیکی بازی می کمن ‪ ،‬من نیسبت به بقیه‬ ‫بازیکنان قوی ترین یا بلند ترین نیسمت ‪،‬‬ ‫پس طبیعتا تالشم را در مناطق بیشتر میکمن‬ ‫‪،‬من نیاز دارم از مهارت هایم استفاده کمن و‬ ‫از استعدادم در برابر مدافعان ‪ ،‬به بهترین‬ ‫حنو بهره ببرم‪.‬‬ ‫آیا در این فصل زدن گل های زیاد ‪ ،‬جز هدف‬ ‫های شما به شمار می رود ؟‬ ‫نه ‪ ،‬من تا کنون این گزینه فکر نکردام ‪،‬‬ ‫من فقط فکر میکمن که چکونه تالشم رو‬ ‫بیشتر کمن و سخت تر کار کمن ‪ .‬من سعی می‬ ‫کمن بازی خودم رو بهبود ببخشم و کارها و‬ ‫مسئولیت هایی که مربی از من میخواهد به‬ ‫خوبی اجنام دهم ‪ .‬چه یک دقیه بازی کمن در‬ ‫یک بازی و چه ‪ 90‬دقیقه ‪ ،‬تالش می کمن به‬ ‫تیمم کمک کمن ‪ .‬البته اگر بتوامن ‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫‪65‬‬

‫م‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫کا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫سر‬ ‫خا‬ ‫‪:‬‬ ‫صادق مختاری‬


‫سالم صادق جان ‪ ،‬یه معرفی کوتاه از خودت بهمون سخت پیش اومده وفق بدم و به تالشم اضافه کمن‬ ‫و هم اکنون نسبت به اوایل حتصیلم‪ ،‬به خوب به‬ ‫میگی؟‬ ‫پایان رسوندن این هفت خان رسمت خیلی امیدوارترم‪.‬‬ ‫برای ادامه هم‪،‬فعال بالفاصله قصد ندارم برای فوق‬ ‫درود بر شما و همه دوستان‬ ‫من محمد صادق مختاری‪،‬متولد ‪ 19‬فروردین سال شرکت کمن‬ ‫‪ 68‬هسمت‪ .‬سال آخر مهندسی برق‪-‬قدرت هسمت در‬ ‫دانشگاه تهران – جنوب ‪ .‬ساکن شهر ری تهران و دارای خب بریم سراغ فوتبال ؛ چه طور شد که یونایتدی شدی ؟‬ ‫اصلیتی اصفهانی هسمت‪.‬عالیق شخصیم در هنر ‪ ،‬فیلم‬ ‫های فارسی قدیمی و شخصیت های بزرگشون و همچنین واال من اوال هر کی این سوالو ازم میپرسید‪،‬فقط حرف‬ ‫خوانندگان بزرگی چون داریوش ‪،‬زنده یاد هایده ‪،‬معین از عشق میزدم‪.‬چیزی که دلیل و تاریخ سرش منیشه ‪.‬‬ ‫‪،‬استاد شجریان و در بازیگران عصر حاضر شهاب حسینی من اگر بخوام برگردم به عقب ‪ ،‬فکر کمن پیش از‬ ‫فینال ‪ 99‬بود که بازی های یونایتد رو‪ ،‬هرچند با شرایط‬ ‫‪،‬لیال حامتی و‪ ..‬است‬ ‫سخت و محدود رسانه ای اون موقع دنبال میکردم‪.‬‬ ‫یه روز خوب واسه صادق مختاری چه طور پیش میره؟ اولین چهره هایی هم که از یونایتد در یادم هستو شاید‬ ‫روزی باسم خوبه که با آرامش پیش بره ‪.‬روزی باشه که دلیل عالقه مندی من‪،‬اسطوره های باشگاه هستند ‪.‬‬ ‫نسبت به روز قبلش اراده و امیدم بیشتر شده باشه و یعنی سرالکس فرگوسن ‪،‬دیوید بکام‪،‬دوات یورک‪،‬اندی‬ ‫یک قدم به آرزوهام نزدیکتر شده باشم ‪.‬روزی که همه کول‪،‬اشمایکل و اسکولزی و گیگزی‪.‬مجموعه این ها‬ ‫در اون دوره کودکی باسم یه حماسه و بزرگی بودند‬ ‫اطرافیان خوش و سالمت باشند‬ ‫کال به برنامه ریزی اعتقاد داری یا اینکه به تقدیر و هر هوادار یونایتد در ذهنش پر از خاطرات تلخ و شیرین‬ ‫هست ‪ ،‬مهمترین خاطره ای که از یونایتد در ذهنت‬ ‫شانس توجه زیادی میکنی؟‬ ‫هست چیه؟‬ ‫فعال و در این برهه زمانی ‪،‬دوست ندارم به شانس و‬ ‫تقدیر اعتقاد داشته باشم ‪.‬هرچند کال باورم این هست هوادار یونایتد بودن‪،‬خودش همش خاطرات‬ ‫که اکثریت تقدیر و سرنوشت انسان به دست خودش خوش هست و مجموعه وفق تیم کمتر گذاشته‬ ‫و به نگاه خودش به دنیا و میزان اراده و تالش و نوع اند که خاطره ای تلخ ‪،‬جز جدایی ها‪،‬بر ما بگذره‪.‬‬ ‫بهترین خاطرات من مصادف میشه با حضور کریس‬ ‫رفتارش برمیگرده ‪.‬‬ ‫رونالدو در یونایتد و در اوجش قهرمانی های سالهای‬ ‫نسبت به ‪ 3-2‬سال پیش در شخص خودت و زندگیت ‪ 2007‬تا ‪ 2009‬و هم چنین یکی از خاطرات خوش و‬ ‫دراماتیک حضور دیوید بکام با پیراهن یونایتد در‬ ‫پیشرفتی رو احساس کردی؟‬ ‫اولدترافورد هست ‪(.‬ذهمن تا همین حد یاری میده)‬ ‫باالخره منیشه که انسان توی زندگیت فقط پیشرفت تلخ هاش هم ناکامی ها برابر بارسا ‪،‬جدایی های رونالدو‬ ‫‪،‬کاپتان روی کین و بکام و خداحافظی پل اسکولز بزرگ و‬ ‫وخوبی داشته باشه یا برعکسش ‪.‬‬ ‫من هم ‪ ،‬هم پیشرفتهایی داشمت و هم شاید در مواردی ادوین و نهایتا یکی از تلخ ترین وبدترینشون که دوست‬ ‫از زندگی درجا زده ام ودر مواردی هم پسرفت داشته هم ندارم بگم خبر مشکل اخالقی بزرگترین وبهترین‬ ‫اسوره ام رایان گیگز‪!..‬‬ ‫ام‪.‬اما پیشرفتهام به بقیش چربش داره ‪.‬‬ ‫اما اگر بهم بگند برگرد به سه سال پیش و یه تصمیمات‬ ‫جدیدی بگیر ‪ ،‬حتی اگر دنیارو بهم بدهند حاضر به هرگز حلظه ای پیش اومده که از روند حاکم بر باشگاه نا‬ ‫امید بشی؟‬ ‫ریسک نیسمت و قبول منیکمن!!!‬ ‫وضعیت حتصیالت و درس چگونه هست؟ برنامه ای برای تقریبا همیشه افتخار میکمن که این روند به دست مرد‬ ‫دلسوز و توامندی چون سر الکس افتاده و معموال درست‬ ‫ادامه دادن داری؟‬ ‫کار کرده ‪.‬شاید حلظاتی به این توانایی سر الکس شک‬ ‫درس که اوالش خوب بود! اما هر چی بیشتر پیش میکردم‪ ،‬اما نهایتا نتیجه کار مثبت و قضاوت من اشتباه‬ ‫رفمت ‪ ،‬درسا پیچیده و سخت شد ‪.‬هرچند سعی کردم بوده‪.‬‬ ‫که برای اینکه درجا نزمن‪،‬خودم رو با شرایط حتصیلی‬

‫‪66‬‬


‫منچستریونایتد چه چیز متفاوتی داشت که طرفدارش برای تو محبوب ترین بازیکن باشگاه در طول مدتی که‬ ‫مسابقات یونایتد رو دنبال کردی ‪ ،‬چه کسی هست؟‬ ‫شدی و همچنان هستی؟‬

‫‪67‬‬

‫شخصیت خاصی داره ‪.‬این شخصیت رو همه تاریخ سازان مثلث رایان گیگز ‪ ،‬اسکولز و دیوید بکام‬ ‫این باشگاه بهش داده اند و بزرگترین تاریخ ساز و شخصیت‬ ‫ساز این باشگاه پیرمرد‪ 70‬ساله اسکاتلندیست ‪ .‬رقابت با لیورپول یا منچسترسیتی تازه به دوران رسیده‬ ‫باشگاهی که دیوید بکام اینجوری توی اولدترافورد ! ‪ .‬کدومش از دید هواداری تو حساس تر هست؟‬ ‫باسه خودش و هواداراش بغز کنه و اشک بریزه الیق‬ ‫عشق و وفاداری واقعیست و باید به این ارتباط عاطفی هرکدوم از یه حلاظی بامسون کری میخونند و باید‬ ‫شاخشون رو شکست ‪ .‬هر دوشون همیشه خواسته‬ ‫افتخار کرد ‪.‬‬ ‫اند که یا در زمین‪،‬یا خارج زمین فوتبال بحث و حاشیه‬ ‫فرگی و منچستریونایتد ‪ ،‬داستانی متام نشدنی به نظر سازی کنند اما معموال یونایتدی ها در زمین فوتبال خوب‬ ‫میرسه ‪ ،‬فکر میکنی یونایتد و فرگی چه قدر نسبت جوابی بهشون داده اند‪.‬‬ ‫به هم ادای دین کردند و چه قدر دیگه با هم ادامه از بین این دو من ترجیح میدم که لیوری ها رو همیشه‬ ‫و طبق سنمتون بکوبیم‪...‬سیتی رو هرگز یه تیم اصیل‬ ‫خواهند داد؟‬ ‫به حساب خنواهیم آورد و همیشه در نبرد با ما بازنده‬ ‫من که خودم چندسال پیش فکر منیکردم فرگی است ‪.‬‬ ‫همچنان و با قدرت و مصمم به کارش ادامه خواهد‬ ‫داد ‪ ،‬اما میبینیم که تنها بخاطر عشق و روحیه و بریم سراغ اصل موضوع ‪ ،‬صادق جان از سوابق فعالیت‬ ‫پیروزی طلبیش و نه بخاطر چیزی که دشمنانش به وی هات در کانون هواداران منچستریونایتد برامون بگو!‬ ‫نسبت میدند ‪ ،‬داره به حضور خودش ادامه میده ‪.‬‬ ‫وی نه دنبال رکورد زنی هست و نه اعمال زور و حکمرانی فکرکمن سه یا چهار سال پیش بود که توی نت خیلی‬ ‫مطلق‪ .‬این پیرمرد تنها عاشق شاگرداش و مجموعه باشگاه دنبال نشونه ای از یونایتد بودم که ناگهان سایت‬ ‫هست‪.‬این عشق هم با یک مغز متفکر و اراده ای پوالدین هواداران یونایتد توی ایران که همینجا باشه رو پیدا‬ ‫و البته روحیه ای لطیف و دوست داشتنی همراه هست‪ .‬کردم‪.‬اوایلش اوضاع خیلی بد به نظر میرسید ‪.‬اوایل‬ ‫مسلما هم فرگی خیلی پیش تر از این ها دین خودش رو که من بودم‪،‬سیامک پاکرایی بود ‪،‬امیر فتحی ‪،‬مصطفی‬ ‫نه فقط به منچستریونایتد‪،‬بلکه به دنیای فوتبال‪،‬برای مختاری و من و ‪ ..‬بودیم‪...‬خالصه تصمیم گرفتیم کم‬ ‫پیشرفتش‪ ،‬ادا کرده و ازاین پس من فقط سالمتیش رو کم اوضاع فروم هواداران ‪،‬سایت و فعالیت های غیر‬ ‫میخوام و بدترین روز زندگی فوتبالی من ‪ ،‬روزیست که مجازی کانون رو افزایش بدیم‪...‬من هم در این بین‬ ‫فقط برای دل خودم بود که دوست داشمت فعالیت کمن‪.‬‬ ‫خدای ناکرده ببیمن سالمتی ایشون به خطری افتاده!‬ ‫فکر میکنی کسی که احمتاال جایگزین فرگی خواهد‬ ‫شد ‪ ،‬باید چه ویژگی هایی داشته باشه ؟ در حال‬ ‫حاضر گزینه مناسبی به نظرت موجود هست؟‬ ‫اوال که انتخاب جانشین نیاز به کارهای کارشناسی داره‬ ‫واقعا‪ .‬انتخاب سرمربی جدید برای یونایتد با انتخاب‬ ‫سرمربی برای هر تیم دیگه ای واقعا متفاوته و تفاوت‬ ‫اصلیش هم در زمان طوالنی ای هست که فرگی با تیم‪،‬با‬ ‫بازیکنان‪،‬بااعضای باشگاه و نهایتا هواداران بوده و سبک‬ ‫و قالب بندی خاص خودش رو روی همه این ها اعمال‬ ‫کرده و حاال جدایی احمتالیش و شاید غیرکارشناسیش‬ ‫میتونه باعث اغتشاش و بی نظمی در سیسمت باشگاه‬ ‫بشه ‪.‬‬

‫فکر کمن دوسال و خرده ای بود که یه گوشه ای از کار‬ ‫اجنمن و سایت رو میگرفمت و به گفته بعضی دوستان که‬ ‫بهم لطف داشتند ‪،‬فرد دلسوز یا به قول امیرخان آچار‬ ‫فرانسه کانون بودم!‬ ‫اما این دلسوزی تا وقتی میمونه که در جمعی که داری با‬ ‫دیگران ارتباط برقرار میکنی و باهات کار میکنند ‪،‬باست‬ ‫یه ارزشی ‪،‬یه دل خوشی بذارند ‪.‬یه رابطه صاف و بدون‬ ‫زیر و رو کشی و زیر آب زنی و سالم باهات داشته باشند ‪.‬‬ ‫خالصه با شکل خیلی بدی مجبور شدم یک سالی از کانون‬ ‫دور باشم‪.‬پس از یک سال به طور خیلی اتفاقی شهریار‬ ‫عزیز بهم پیشنهاد داد که اگر باز برگردی خوشحال‬ ‫میشیم و ان شااهلل میخوایم تغییراتی رو بدیم و من هم‬ ‫پذیرفمت‪.‬‬ ‫حاال که به اون دوران اولیه حضورت در اینجا نگاه میکنی‬


‫‪ ،‬به نظرت چه قدر پیشرفت داشتیم و چه مشکالتی خودشون ادامه میدادند ‪.‬‬ ‫این سیسمت مدیریتی جدید هم یه نقصایی از جمله‬ ‫هنوز برامون هست؟‬ ‫جتربه و توانایی ارتباط خوب بین رده مدیران و اعضا رو‬ ‫به نظر من دوران اولیه پا گرفنت سایت و اجنمن‪،‬فضایی داره که ایشاال بهتر میشه ‪.‬‬ ‫بسیار دوستانه تر و گرم تری رو بچه ها با هم داشتند‬ ‫‪ .‬ارتباط ها خیلی نزدیک و البته بی ریا و بی کلک بود‪ .‬با توجه به این تغییرات و به عنوان یک عضو فعال و‬ ‫امیدوارم باز همه دوستانی که به هر دلیلی‪،‬به این قدیمی ‪ ،‬چه توصیه ای برای بهتر ادامه دادن مسیر‬ ‫جمع دوستانه پشت کرده اند ‪،‬برگردند و دوستی های پیشرفت کانون داری؟‬ ‫قشنگ قدیم رو ادامه بدیم ‪.‬‬ ‫دوستی و رابطه برادرانه رو به جمع خودتون برگردونید‬ ‫از نظر فعالیت هم کال اون دوره روزهای خوبی بود باسه و باهم متحد و رفیق بشید‪.‬این هم فقط وظیفه مدیران‬ ‫اجنمن و تا امروز شرایط سایت و اجنمن شرایط نوسانی نیست ‪ ،‬همه کاربران باید بخواهند و بسترش رو‬ ‫ای بوده و امیدوارم به مرز یه شرایط پایدار برسه ‪ .‬اونایی باید آماده کنند که مسئولیت هایی رو دارند ‪.‬‬ ‫در آخر آرزوی سالمتی برای همه دوست داران یونایتد و‬ ‫خانواده هاشون میکمن‪.‬‬ ‫بهترین و بدترین خاطره ات از کانون چه چیزهایی هست؟‬ ‫و حرف آخر صادق مختاری؟‬ ‫از بهترین ها ‪،‬جشن های قهرمانی ای که چه مجازی‬ ‫و چه از نزدیک و حضوری با دوستان داشتیم ‪ .‬باالخره توی دنیای ما هم باشگاه منچستریونایتد بهانه‬ ‫از بدترین ها هم میشه به شکست های تلخ اشاره کرد ای شده که جمعی از ما ایرانی ها به هم نزدیک تر‬ ‫که اصال دل و دماغی منیذاشت بامسون که بیایم تو بشیم‪،‬متحد بشیم و دوست باشیم ‪.‬امیدوارم دوستی‬ ‫اینترنت و حرفی بزنیم! و دومیش و بدترینش هم روزی ها همیشه پایدار باشه و در هر زمینه ای موفق و پیروز‬ ‫که مجبور شدم(یا با شرایط موجود مجبورم کردند)که باشید‪ .‬از شهریار عزیز و همه دوستانی که حوصله‬ ‫اون شرایط خوب فروم رو ترک کمن و مشکالت بیشتر کردند و گفته های من رو خوندند سپاسگذارم‬ ‫بشه ‪...‬‬ ‫مسلما در طول دوران مسئولیتت تصمیم های زیادی‬ ‫گرفتی ‪ ،‬بدترین و بهترینش کدام بودند؟‬ ‫تصمیم ها که چنان تصمیم هایی نبود که خاص باشه و‬ ‫خوب هاش االن توی ذهمن مبونه ‪ .‬باالخره وظیفم بود و‬ ‫باید اجنام میدادم‪.‬‬ ‫اما تصمیم یدی که االن یادم باشه و خدمتتون عرض‬ ‫کمن اینه که قبول دارم که مدیریت خوبی رو نتونسمت در‬ ‫لیگ فانتزی داشته باشم‪،‬چون اصال ختصص و جتربه ای‬ ‫توش نداشمت و دوست عزیزی به نام سعید این توفیق‬ ‫اجباری رو انداخت گردن ما! چون اساسا ما شده بودیم‬ ‫آچار فرانسه و دوست نداشمت جایی از کار زمین مبونه ‪.‬‬ ‫تغییرات اخیر صورت گرفته در اجنمن رو چه طور ارزیابی‬ ‫میکنی؟‬ ‫قطعا با این تغییرات مدیریتی موافق هسمت و نیاز بود‬ ‫که یه خون تازه ای وارد رگ های مدیریتی بشه ‪.‬عواقب‬ ‫و ناراحتی هایی هم قطعا به دنبال داشته که کاش‬ ‫این عواقب رو نداشت و دوستان با صمیمیت به کار‬

‫‪68‬‬


Red United Magazine #8  

Manchester United Fans Club Magazine

Red United Magazine #8  

Manchester United Fans Club Magazine